Successfully reported this slideshow.

Riitta Nieminen-Sundell 24.11.2011:Uusi kysyntä ja ennakoiva asiakaslähtöinen palvelutuotanto

928 views

Published on

Riitta Nieminen-Sundellin alustus Osallistava kasvu -työpajassa 24.11.2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Riitta Nieminen-Sundell 24.11.2011:Uusi kysyntä ja ennakoiva asiakaslähtöinen palvelutuotanto

 1. 1. Uusi kysyntä ja ennakoivaasiakaslähtöinen palvelutuotanto Riitta Nieminen-Sundell Sundell Insight ForesightOsallistava kasvu 24.11.2011
 2. 2. Mielikuvat 1
 3. 3. Mielikuvat 2
 4. 4. Uusi kysyntä
 5. 5. Maaseutu merkitsee
 6. 6. Megatrendit ajureina• Ilm astonm u u tos: m m . ru oka- ja vesikysym ykset• Ikääntym inen: hoivapalvelu t• Globalisaatio: lu onnonvarat keskiöön• Digitalisoitu m inen: verkostoitu m inen m yös ohi kesku sten• Makro- ja mikrotaso!
 7. 7. Kuluttajien kiinnostus
 8. 8. Ketkä kysyvät?
 9. 9. Asiakassegmentointi• Asiakkaat jaetaan om inaisu u ksiensa tai kiinnostu ksensa peru steella ryhm iin • d em ografinen: ikä, paikka, am m atti • psykografinen: asenteet • eläm äntyyli: ku lu tu svalinnat!
 10. 10. Maaseudusta kiinnostuneita segmenttejä kävijätyhteiskuntavastuu nautinto 11/22/11 olijat 13 Lähde: Hienonen, K. Onni – eväitä maaseudun uuteen talouteen, Sitra 2011 © Sitra 2009
 11. 11. Tarjonnan puutteita kävijät riittävän ekologistyhteiskuntavastuu en globaali kilpailu nautinto palveluje n puute olijat
 12. 12. Miten?
 13. 13. Toskana, Italiahttp://www.thehillthatbreathes.com/
 14. 14. Cornwall, UKhttp://scarlethotel.co.uk/index.asp
 15. 15. Botsmark, Ruotsi Texthttp://floda31.com/
 16. 16. Kansainvälistä tarjontaa kävijät holistic holidays osallistuminenyhteiskunta Kuonivastuu nautinto olkitalot downshifting olijat
 17. 17. Mikä näitä yhdistää?• Vahva paikan henki - lu o ainu tlaatu ista• Erilaisuus - erotu kilpailijoista• N äy ja kuulu - verkossa olem inen on välttäm ätöntä, eikä tu sinaverkkosivu riitä• Ennen kaikkea näissä on seu rattu heikkoja signaaleja ja toteu tettu rohkeasti om intakeinen konsepti
 18. 18. Kiitos
 19. 19. Lisää esimerkkejä• http:/ / w w w .ku oni.co.u k/ en/ inspirati on/ ananea/ pages/ ananea.aspx• http:/ / w w w .hom egrow nhom e.co.u k/• http:/ / w w w .straw cottage.co.u k/
 20. 20. Kuvista• Kaikki valoku vat paitsi sivu t 16 ja 19-22 Riitta N iem inen-Su nd ell• N iem inen-Su nd ellin ku viin CC-lisenssi Attribu tion N on-Com m ercial Share Alike (CC BY-N C-SA) • Lisätietoa http:/ / en.w ikiped ia.org/ w iki/ Creative_Com m ons_lice nses

×