Iivo Vehviläinen, Elina Virtanen 22.12.2011: Oman tuulivoiman käyttö

879 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
879
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Iivo Vehviläinen, Elina Virtanen 22.12.2011: Oman tuulivoiman käyttö

 1. 1. Oman tuulivoiman käyttöOsa ”Hybridienergian avaimet käteen -palvelukonseptinpilotointi” -projektia22.12.2011Iivo Vehviläinen, Elina Virtanen
 2. 2. Sisältö• Sähkömarkkinajärjestelmän perustoiminta• Oman tuulivoimatuotannon käyttö• Energiahybridin käyttö kunnassa• ESCO-toiminta• Erillinen jakeluyhtiö tuulivoimapuistolle
 3. 3. Suomen sähköjärjestelmä• Sähkön jakelu ja myynti on eriytetty sähkömarkkinalailla• Lisäksi sähkön siirrosta vastaa kantaverkkoyhtiö (Fingrid)• Sähkön kuluttajat voivat hankkia sähkönsä vapaasti keneltä tahansa sähkön myyjältä tai tuottaa oman sähkönsä• Sähkön jakelusta loppuasiakkaille vastaavat jakeluverkonhaltijat, joiden toimintaa säätelee Energiamarkkinavirasto (EMV)• Sähkön siirrosta kantaverkossa vastaa Fingrid, jonka toimintaa säätelee EMV• Jakeluverkonhaltijoilla on voimalaitosten liittämisvelvollisuus sekä sähkön siirtovelvollisuus 3
 4. 4. Sähkömarkkinajärjestelmä – perustapaus 3 4 Tuotantolaitos 1 Sähkön myyntiyhtiö Kulutuspiste 2 1 2 Sähköverkkoyhtiö 1 Kantaverkko Sähköverkkoyhtiö 2 Sähkön siirto Sähkön myynti 1 Sähkönsiirtosopimus 1 3 Sähkönostosopimus 2 Sähkönsiirtosopimus 2 4 Sähkönmyyntisopimus
 5. 5. Sähkön mittaaminen ja taseselvitys• Sähkön kuluttajan käyttämä sähkö mitataan sähkömittarilla, samoin tuotettu sähkö• Tietyn sähköyhtiön kulutuksen ja tuotannon välinen ero tasataan tasesähköjärjestelmän avulla• Jokaisella sähkömarkkinoiden osapuolella ja verkonhaltijalla on oltava yksi avoin toimittaja, joka tasapainottaa ko. toimijoiden sähkötaseen• Tasevastaava vastaa siitä, että sähkökaupan osapuolen tuotanto ja hankinta kattavat tämän kulutukset ja sähkön toimitukset kunkin tunnin aikana 5
 6. 6. Sähkön hinta• Sähkön hinta koostuu energian hinnasta, siirtohinnasta ja verosta• Energian hinta määräytyy markkinatilanteen mukaan ja se määritetään myyjän ja ostajan välisessä sopimuksessa• Sähkön siirtohinnan määrää jakeluyhtiö 6
 7. 7. Sähkön siirtohinta• Jakeluverkkoyhtiöt on velvoitettu asettamaan hinnat ja myyntiehdot siten, että ne ovat ”tasapuolisia ja syrjimättömiä”. (Sähkömarkkinalaki, 14§)• ”Jakeluverkossa sähkön tuotannolta veloitettavilla siirtomaksuilla tulee kattaa suhteellisesti pienempi osuus sähköverkon kustannuksista kuin sähkön kulutukselta perittävillä siirtomaksuilla” (Sähkömarkkinalaki, 14b§)• Käytännössä yhtiöillä on usein vakiohinnat tietyn kokoluokan kuluttajille tai tuottajille.• Siirtohintojen tulee olla kohtuullisia. EMV valvoo hintojen kohtuullisuutta rajaamalla yhtiöiden sallitun pääoman tuottotason. EMV ei kuitenkaan määritä yksittäisten asiakkaiden tai asiakasryhmien hintoja.• Tuotannon siirtohinnoista jakeluverkossa on säädetty sähkömarkkina-asetuksessa (§5), että ”Jakeluverkonhaltijan yksittäiseen liittymään sijoittuvalta sähköntuotannolta veloittama siirtomaksu ei saa ylittää keskimäärin 0,07 senttiä kilowattitunnilta vuodessa”• Jakeluverkko on määritetty sähkömarkkinalaissa olevan sähköverkkoa, jonka nimellisjännite on pienempi kuin 110 kilovolttia. Sähkömarkkina-asetuksessa määrätty hintakatto koskee siis näin tulkittuna vain alle 110 kilovoltin jännitetason verkkoon liittyvää sähköntuotantoa, vaikka tästä tulkinnasta on ollut epäselvyyttä. Lisäksi on ollut epäselvyyttä siitä, onko asetuksessa ollut tarkoitus asettaa hintakatto koskemaan vain verkkoon liittyvän pientuotannon siirtomaksuja. Nyt tällaista lisämääritystä ei asetuksessa kuitenkaan ole.•  Mikäli tuotanto liittyy 110 kilovoltin jännitetason verkkoon, on mahdollista, että siirtomaksun ei tarvitse noudattaa asetettua 0,07 c/kWh rajaa. 7
 8. 8. Liittyminen sähköverkkoon• Sähköverkonhaltijalla on toiminta-alueellaan velvollisuus liittää verkkoon sähkön kuluttajat tai tuottajat ”kohtuullista korvausta vastaan” (Sähkömarkkinalaki 9§) - ”Liittämistä koskevien ehtojen ja teknisten vaatimusten tulee olla tasapuolisia sekä syrjimättömiä ja niissä on otettava huomioon sähköjärjestelmän toimintavarmuuden ja tehokkuuden vaatimat ehdot” - Käytännössä liittymän rakennuskustannus voidaan laskea perustuen EMV:n asettamiin verkkokomponenttien standardihintoihin• Sähkömarkkinalaissa on erikseen säädetty: ”pienimuotoisen sähköntuotannon sähköverkkoon liittämisestä veloitettavaan maksuun ei saa sisällyttää sähköverkon vahvistamisesta aiheutuvia kustannuksia” - Pienimuotoisen sähköntuotannon teho on korkeintaan 2 MVA• Verkkoyhtiö ja asiakas voivat sopia, että asiakas rakentaa tarvittavan liittymisjohdon. Tällöin kuitenkin tuotantotukeen oikeuttava tuotanto siltä osin kuin tuotettu sähkö siirretään jakeluverkkoon määräytyy vasta jakeluyhtiön mittauspisteessä. Mittauspiste voidaan asentaa tässä tilanteessa vasta liittymisjohdon päähän, jolloin liittymisjohdon osalla tapahtuvat häviöt eivät oikeuta tuotantotukeen.• Liittymisjohdolla tarkoitetaan sähkömarkkinalain mukaan ”yhtä liittyjää varten rakennettua sähköjohtoa, jolla liittyjä liitetään sähköverkkoon”. Mikäli kaksi erillistä tuotantolaitosta liittyy verkkoon saman johdon kautta, on kyseenalaista, kuuluuko liityntämaksun kattaa tämän yhteisen liittymisjohdon kustannukset erityisesti siinä tapauksessa, että laitokset ovat alle 2 MVA. 8
 9. 9. Tuotantotuen määräytyminen• Laissa uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta on säädetty seuraavaa: - ”Tavoitehintaan ja muuttuvaan tuotantotukeen oikeuttavaa sähkön tuotantoa on voimalaitoksen generaattorissa tuotettu sähkö, josta on vähennetty voimalaitoksen omakäyttölaitteiden kuluttama sähköenergia.” - ”Tavoitehintaan ja muuttuvaan tuotantotukeen oikeuttava sähkön tuotanto määräytyy sen verkonhaltijan mittarilukeman perusteella, jonka verkkoon sähkön tuottaja on liittynyt. Sähkön tuotanto voi määräytyä myös sähkön tuottajan tai sähkön käyttäjän mittarilukeman perusteella, kun kyse on muusta kuin jakeluverkkoon syötetystä sähköstä.” •  Tuotantotuen kannalta on edullista, että sähkö siirretään jakeluverkkoon mahdollisimman lähellä tuotantolaitosta, jotta häviöiden määrä on mahdollisimman pieni ennen verkonhaltijan mittaria • Tämä on oleellista lähinnä merituulipuistoille tai muuten jakeluverkosta kaukana oleville paikoille. 9
 10. 10. Mankala-periaate• Mankala-periaate on saanut nimensä korkeimman hallinto-oikeuden 1960-luvulla antamasta ennakkopäätöksestä• Oy Mankala Ab:n osakkaiden ei katsottu saaneen verotettavaa tuloa, kun yhtiö tuotti niille sähköä markkinahintaa edullisemmin ja ne vastasivat yhtiöjärjestyksensä perusteella yhtiön kustannuksista• Käytännössä osakkaat voivat hankkia sähköä Mankala-yritykseltä omakustannushintaan, kunhan ne vastaavat sähkön tuotantokustannuksista• Sähkön luovuttamisesta osakkaille sovitaan yhtiöjärjestyksessä ja osakassopimuksissa• Mankala-periaatetta käyttävät Suomessa lukuisat sähköntuontoyhtiöt mm. TVO, PVO ja Suomen Hyötytuuli 10
 11. 11. Sisältö• Sähkömarkkinajärjestelmän perustoiminta• Oman tuulivoimatuotannon käyttö• Energiahybridin käyttö kunnassa• ESCO-toiminta• Erillinen jakeluyhtiö tuulivoimapuistolle
 12. 12. Oman tuulivoimatuotannon käyttö– Tapaus 1• Yrittäjän kasvihuoneet sijoitettu kauas toisistaan (Saarelan esimerkki eli kasvihuoneet Salossa ja Kaarinassa) ja toisen viereen rakennetaan tuulivoimala, jonka sähkö haluttaisiin siirtää myös tähän toiseen saman yrittäjän kasvihuoneeseen• Energian tuotantoa ja käyttöä varten perustettu oma yhtiö (Tässä esimerkissä Saarelan Energia Oy)• Miten mankalaa sovelletaan, mitä ovat mahdolliset rajoitteet ja miten nämä poistetaan?• Miten asiaan vaikuttaa, jos energian tuotannosta ja myynnistä vastaavassa yhtiössä on useita kasvihuoneyrittäjiä tai muista omistajia osakkaina tai jos on osuuskunta? 12
 13. 13. Sähkösopimusjärjestelyt – Tapaus 1 Saarelan Puutarha Oy Kulutuspiste 1 Kulutuspiste 2 Salo Kaarina 2 4 5 Saarelan Energia Oy 5 Tuotantolaitos 1 Sähkön myyntiyhtiö Salo 1 3 Sähköverkkoyhtiö 1 Kantaverkko Sähköverkkoyhtiö 2 Sähkön fyysinen siirto Sähkön myynti 1 Jakeluverkkoon anto ja otto 4 Osakassopimus 2 Oman tuotannon kulutus 5 Avoimet toimitussopimukset 3 Jakeluverkosta otto
 14. 14. 1. Jakeluverkkoon anto ja ottokulutuspisteessä 1• Sähköverkkoyhtiöllä velvollisuus tehdä sähkönsiirtosopimus• Sähkön kulutus tilanteissa, joissa oma tuotanto ei riitä kattamaan kulutusta edellyttää lisäksi sähkön hankintasopimusta, ns. avoin sähköntoimitussopimus• Sähkön kulutus kulutuspisteessä 1 on pystyttävä mittaamaan erikseen sähkön tuotannosta* *) Voidaan tehdä samalla mittarilla, jos pääsulake alle 3 x 63 A ja käyttöpaikalla 2-suuntainen mittari 14
 15. 15. 2. Oman tuotannon kulutuskulutuspisteessä 1 • Oman tuotannon kulutus saadaan vähentämällä Kulutuspiste 1 tuotetusta sähköstä Salo tuotantolaitoksen omakäyttösähkö ja verkkoon Oman tuotannon kulutus syötetty sähkö (EMV Tuotantolaitos 1 Seurantaohje) Salo • Laitoksen omakäyttösähkö ei ole tukikelpoista, joten seVerkosta otto Verkkoon anto tulee pystyä erottamaan mittauksin erilaisissa Sähköverkkoyhtiö 1 käyttötilanteissa • Sähköenergian verkkoon toimittamiseksi tarvittavien muuntajien ja muiden vastaavien laitteiden energiahäviöt luetaan omakäyttöön (KTM 309/2003)
 16. 16. 3. Sähkönsiirtosopimus kulutuspisteessä 2• Normaali sähkönsiirtosopimus• Sähköverkkoyhtiöllä velvollisuus tehdä sähkönsiirtosopimus• Sähkön kulutus tilanteissa, joissa oma tuotanto ei riitä kattamaan kulutusta edellyttää lisäksi sähkön hankintasopimusta, ns. avoin sähköntoimitussopimus 16
 17. 17. 4. Osakassopimus• Saarelan Energia Oy voi tuottaa sähköä omistajilleen omakustannehintaan - Sovittava yhtiöjärjestyksessä - Osakassopimuksilla voidaan täsmentää• Mankala-periaate pätee osakeyhtiöiden ja sen omistajien tapauksessa yleisesti – ei ole merkitystä onko omistajia yksi vai useampia 17
 18. 18. 4b. Osakassopimus • Saarelan Energia Oy voi tuottaa omistajilleen sähköä omakustannehintaan. Omistajia voi olla yksi tai useampia. • Sähkönhinta on kaikille omistajille sama. • Yhtiöt voivat käyttää sähkön itse tai myydä sen edelleen toisille kuluttajille. Yhtiö 1 Oman tuotannonTuotantolaitos Yhtiö 1 Tuotantolaitos kulutus Oman tuotannon kulutus Yhtiö 2 18
 19. 19. 5. Avoimet toimitussopimukset• Sähköntoimitus, jossa sähkön myyjä toimittaa asiakkaalleen sähkömäärän, joka tasapainottaa asiakkaan tuotanto- ja/tai kulutustaseen• Avoin toimitus voi olla myyntiä tai ostoa• Avoin toimitussopimus tehdään jonkin sähkönmyyntiyhtiön kanssa 19
 20. 20. Sisältö• Sähkömarkkinajärjestelmän perustoiminta• Oman tuulivoimatuotannon käyttö• Energiahybridin käyttö kunnassa• ESCO-toiminta• Erillinen jakeluyhtiö tuulivoimapuistolle
 21. 21. Energiahybridin käyttö kunnassa– Tapaus 2• Pieni kunta omistaa potentiaalisen tuulivoima-alueen ja haluaisi rakentaa sinne tuulivoimalan/puiston ja rakentaa myös uusiutuvaa lämmön tuotantoa• Sähköä ja lämpöä käytettäisiin kunnan omaan kulutukseen (kaupungintalo, uimahalli)• Miten onnistuu mankala-periaatetta hyödyntäen?• Miten kunnan kannattaisi tämä hoitaa? 21
 22. 22. Energiasopimusjärjestelyt– Tapaus 2 5Ab Energia Oy Kunta Ab Energia Oy 3 6 Tuulipuisto Kulutuspiste Lämmön tuotanto 4 Sähkön myyntiyhtiö 1 2 Sähköverkkoyhtiö 1 Kantaverkko Sähköverkkoyhtiö 2 Sähkön ja lämmön fyysinen siirto Sähkön ja lämmön myynti 1 Jakeluverkkoon anto 3 Sähkön osakassopimus 2 Jakeluverkosta otto 4 Avoin toimitussopimus 5 Jakeluverkosta otto 6 Lämmön osakassopimus
 23. 23. Sopimusjärjestelyt sähkön osalta1. Sähköverkkoyhtiöllä velvollisuus tehdä sähkönsiirtosopimus tuotannolle2. Sähköverkkoyhtiöllä velvollisuus tehdä sähkönsiirtosopimus kulutukselle3. Sähkön tuotanto ja hankinta omakustannehintaan Mankala-periaatteen mukaisesti4. Loppu kulutus katetaan avoimella toimitussopimuksella 23
 24. 24. 5. Sähkönsiirto omaan lämmöntuotantoon• Sähkönjakelu on jaettu maantieteellisiin vastuualueisiin sähkömarkkinalaissa• Lain mukaan muut voivat rakentaa jakeluverkkoa jakeluverkonhaltijan vastuualueelle vain jos: 1. kysymyksessä on liittymisjohto, jolla sähkönkäyttöpaikka liitetään vastuualueen jakeluverkonhaltijan sähköverkkoon; 2. kysymyksessä on liittymisjohto, jolla sähköntuotantolaitos liitetään vastuualueen jakeluverkonhaltijan tai muun verkonhaltijan sähköverkkoon; 3. kysymyksessä on kiinteistön tai sitä vastaavan kiinteistöryhmän sisäinen verkko; tai 4. verkonhaltija antaa toiselle suostumuksen verkon rakentamiseen. 24
 25. 25. 6. Sopimusjärjestelyt lämmön osalta• Ab Energia Oy voi tuottaa lämpöä omistajilleen omakustannehintaan• Koska lämpö tuotetaan aina paikallisesti, ei lämmöllä ole vastaavaa kansallista markkinahintaa kuten sähköllä• Lämpö voidaan hinnoitella suhteellisen vapaasti, varsinkin perustuen tuotantokustannuksiin• Lopputulema on sama, kuin Mankala-periaatteen tapauksessa 25
 26. 26. Sisältö• Sähkömarkkinajärjestelmän perustoiminta• Oman tuulivoimatuotannon käyttö• Energiahybridin käyttö kunnassa• ESCO-toiminta• Erillinen jakeluyhtiö tuulivoimapuistolle
 27. 27. ESCO-palvelu• ESCO-palvelu on sellaista palveluliiketoimintaa, jossa ulkopuolinen energia-asiantuntija toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian säästämiseksi• ESCO-toimija (Energy Service Company) sitoutuu sovittavalla tavalla energiankäytön tehostamistavoitteiden saavuttamiseen asiakasyrityksessä• ESCO-palvelun tarjoajana voi toimia erillinen ESCO-yritys, ESCO- toimintaa harjoittava urakoitsija, energiayhtiö ja energiatehokkaita laitteita tai järjestelmiä valmistava ja urakoiva yritys• Myös uusiutuvan energian hyödyntämistä edistävät hankkeet voidaan toteuttaa ESCO-palveluna 27
 28. 28. Esimerkki ESCO-hankkeestaKohdeyritys Lapuan kaupunki, Mustamaan kouluKohdeyrityksen toimiala (TOL2002, kolmen nro tarkkuus)  Toimialan sanallinen kuvaus Ala-asteSanallinen kuvaus hankkeesta: esim.energiansäästötoimenpiteen kuvaus, laite tai laiteryhmäja säästön periaatteellinen toteutustapa Öljylämmityksen korvaaminen suuriltaosin maalämmölläLaskettu saavutettava energian nettosäästö (MWh/a) ~145 MWh/a öljyä vuodessa korvataan maalämmölläSäästetty energialaji ÖljySopimuskausi 01.01.2004-Toteuttaja (ESCO-yritys) Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy Lisätietojen antaja Kai-Kristian Vimpari sähköposti kai-kristian.vimpari@lampoassa.fi puhelinnumero 06-4337 200 Lisätiedot kohteesta   sähköposti   puhelinnumero   Lomakkeen täyttäjä Kai-Kristian Vimpari Yritys Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy Päivämäärä 28.04.2004 Lähde: Motiva 28
 29. 29. ESCO-tuet• ELY-keskukset ja työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) voivat myöntää investointitukea hankkeisiin, jotka edistävät energiansäästöä ja energiatehokkuutta• Myönnettävän tuen enimmäismäärään vaikuttaa kuuluuko yritys energiatehokkuussopimusjärjestelmään ja onko kyse tavanomaisesta teknologiasta vai uudesta teknologiasta - Energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittyneille yrityksille tuki on tavanomaisen teknologian osalta enintään 25 %. Kuitenkin enintään 30 %, mikäli hanke toteutetaan ESCO-hankkeena - Järjestelmään kuulumattomille yrityksille ei tavanomaiseen teknologiaan myönnetä tukia, paitsi jos hanke toteutetaan ESCO-hankkeena. Tuki on tällöin enintään 15 %. - Uuden teknologian hankkeisiin saa tukea riippumatta järjestelmään kuulumisesta, tuki enintään 40 %, käytännössä 25–35 % 29
 30. 30. ESCO-toiminta esimerkkitapauksissa• ESCO-toiminnalle on olemassa edellytykset seuraavin ehdoin: - ESCO-hankeessa investoinnin toteuttaa ESCO-yritys siten, että loppuasiakas maksaa investoinnin sen tuottamilla säästöillä - ESCO-palvelu sisältää säästötakuun eli ESCO-yrityksellä on aina taloudellinen riski siitä, että investointi tuottaa riittävästi säästöä - Jos loppuasiakas rahoittaa investoinnin ja se jää loppuasiakkaan omistukseen on kyseessä ns. normaali investointi - ESCO-hankkeen rahoitus voi tulla ESCO-yrityksen kautta tai suoraan rahoitusyhtiöltä• ESCO-palvelulla toteutettavissa hankkeissa myös ESCO-yritys voi olla tuen hakijana. Tuen myöntäminen ESCO-yritykselle on mahdollista sillä edellytyksellä, että ESCO-yritys siirtää tukivaikutuksen täysimääräisenä loppuasiakkaalle• Käytännön hyväksyntä ja vaatimukset tarkistettava alueen ELY- keskukselta 30
 31. 31. Sisältö• Sähkömarkkinajärjestelmän perustoiminta• Oman tuulivoimatuotannon käyttö• Energiahybridin käyttö kunnassa• ESCO-toiminta• Erillinen jakeluyhtiö tuulivoimapuistolle
 32. 32. Energiasopimusjärjestelyt– Erillinen jakeluyhtiö 5Muut kuluttajat Ab Energia Oy Kunta Ab Energia Oy Kulutus- 3 6 5 Tuulipuisto Kulutus- Lämmön piste 2 piste 1 tuotanto 7 Tuulipuisto Kulutus- n piste 3 4 alueverkko Sähkön 1 myyntiyhtiö 2 Sähköverkko Sähköverkko Kantaverkko -yhtiö 1 -yhtiö 2 Sähkön ja lämmön fyysinen siirto Sähkön ja lämmön myynti 1 Jakeluverkkoon anto 3 Sähkön osakassopimus 2 Jakeluverkosta otto 4 Avoin toimitussopimus 5 Jakeluverkosta otto 6 Lämmön osakassopimus 7 Tuulipuiston sisäinen jakelu
 33. 33. Energiasopimusjärjestelyt– Erillinen jakeluyhtiö• Tuulipuiston alueelle on mahdollista perustaa niin sanottu alueverkko hoitamaan puiston sisäistä sähkön jakelua.• Energiamarkkinavirasto säätelee alueverkkojen toimintaa, jolloin yhtiöllä olisi rajattu sallittu tuottotaso.• Mikäli ”Ab Energia Oy:llä” on monia eri asiakkaita, saattaa olla selkeämpää sopia kustannusten jaosta, jos yhtiössä on erillinen myynti- ja verkkoyhtiö.• Yhtiön toiminnan alistaminen energiamarkkinaviraston valvonnalle kuitenkin pääasiallisesti rajoittaa yhtiön toimintaa sekä velvoittaa raportoimaan vuosittain monia parametreja viranomaiselle.• Gaian näkemys on, että ”Ab Energia Oy:n” toiminta on käytännössä helpompaa järjestää ilman erillistä verkkoyhtiötä ellei joku osakas sitä erikseen vaadi. 33
 34. 34. Lisämateriaalia 34
 35. 35. Taseselvitysketju Lähde: Fingrid 35

×