Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Helena Mustikainen: Yhteinen päämäärä - toimivan verkoston edellytys

749 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Helena Mustikainen: Yhteinen päämäärä - toimivan verkoston edellytys

  1. 1. Yhteinen päämäärä –toimivan verkoston edellytys17.4.2012
  2. 2. Muutos eli uusiutuvan energian ja rakennusalan yhteistyönkehittäminen tarvitsee vision, kivun ja lääkkeen… Visio Kipu Lääke V + K + L = Kaaos V + K + L = Mahahaava V + K + L = Lyhytaikainen kiinnostus V + K + L = Akateemista pohdiskelua V + K + L = Toivoa paremmasta V + K + L = Kiinnostusta ja osittaista sitoutumista V + K + L = Pysyvä muutos © Sitra
  3. 3. Mikäli lääkkeenä on verkosto, mitä tarvitaan sen onnistumiseksi…• Osallistujat saavat verkostosta hyötyä omaan toimintaansa - Verkoston jäsenillä on yhteinen päämäärä ja he voivat sitoutua yhteisiin tavoitteisiin. - Kaikkien verkostoon osallistuvien on koettava, että he eivät ole ainoastaan antamassa jotakin muille, vaan että he myös itse saavat vastinetta verkostoon panostamilleen resursseille.• Verkostossa ovat mukana oikeat ihmiset - Organisaation ja verkoston rajapinnassa toimivilla henkilöillä on riittävä motivaatio, osaaminen ja resurssit toimia tehtävässään. - Riskinä verkostosta saatavien hyötyjen saamiselle on se että organisaatiosta verkoston toimintaan osallistuvat henkilöt vaihtuvat tai he eivät levitä verkoston oppeja organisaation sisällä riittävän hyvin.• Osallistujat ovat aktiivisessa vuorovaikutuksessa ja voivat luottaa toisiinsa - Osallistujat uskaltavat tuoda oikeita ja luottamuksellisia asioita verkoston keskusteluihin. Mikäli ei voida luottaa muihin verkoston jäseniin keskustelut jäävät usein pinnallisiksi ja samalla merkityksettömiksi.• Verkoston toiminnan organisointi - Kehittämisverkoston toiminta organisoidaan tehokkaasti niin, että verkostosta saadut hyödyt ylittävät verkostoon panostetun ajan ja muut kustannukset. - Laaditaan selkeät pelisäännöt verkostoon osallistuvien tahojen kesken siitä, mihin aikaa verkostossa käytetään ja miten vastuut jaetaan. Lisäksi verkosto pitää pystyä lopettamaan kun tavoite on saavutettu, tai on todettu, ettei sitä voida saavuttaa. 23.4.2012 © Sitra

×