Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eeva Hellström 9.3.2012: Arvonluonti maaseudun tulevaisuusajattelun ytimessä

651 views

Published on

Eeva Hellströmin puheenvuoro Etelä-Pohjanmaan tulevaisuustyöpajassa 9.3.2012

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eeva Hellström 9.3.2012: Arvonluonti maaseudun tulevaisuusajattelun ytimessä

 1. 1. Arvonluonti maaseuduntulevaisuusajattelun ytimessä9.3.2012 Maaseudun tulevaisuustyöpaja, Etelä-Pohjanmaa Eeva Hellström
 2. 2. Maaseudusta innostuneet edelläkävijäkuluttajat Kokei- lija Kävijät Välin- pitä- mätön Kokei- lija LUOMU- EKO- MAALLA URBAANI TURISTI Nau- HARRASTAJA tiske- Tie- TYYLIKÄS lija dosta- HIDASTAJA va Yhteiskunta- dosta- Tie- ETNO- MAA- vastuu AGRI- va LAINEN Nautinto ELÄKE- LÄINEN Ko- kija In- nos- tuja Kokei- HIDAS lija KOHTUUL- HIILI- LISTAJA WLAN- NEUT- VAELTAJA RAALIKKO Olijat 18.4.2012 2Lähde: Hienonen, K. Onni – eväitä maaseudun uuteen talouteen, Sitra 2011 © Sitra
 3. 3. Maaseudun muuttuva rooli yhteiskunnassa Hyvinvointi Luonnonvarat Kilpailukyky ja hyvinvointi Työvoima 1950 2000 2050Lähde (soveltaen): Kuhmonen 2010 18.4.2012 3 © Sitra
 4. 4. Mitkä seuraavista tulevaisuudenkuvista parhaitenvastaavat toivomustasi Suomen maaseudunmerkityksestä vuonna 2025? Toivomukset ikäluokittainEntä miten uskoisit asioiden olevan vuonna 2025? n=kaikki vastaajat Luomu- ja lähiruokaa on runsaasti saatavilla 64 Luomu- ja lähiruoka Maaseutu on kaikkien Tulevaisuustoiveet helposti saavutettavissa 57 Saavutettavuus kaikille eivät katso ikää Maaseudun tarjoamaa mahdollisuutta 56 luonnon kohtaamiseen arvostetaan Vihreä talous Maaseudulla on paljon uudenlaista vihreän talouden liiketoimintaa 50 Monipuolinen yritystoiminta 49 Monipuolinen yritystoiminta on lisääntynyt maaseudulla Monimuotoinen matkailu 46 kukoistaa maaseudulla Maaseutuympäristö Lähiratkaisut nähdään aitona 44 vetovoimatekijänä vaihtoehtona keskittämiselle Väljä tila on Suomen vetovoimatekijä 36 Asuminen Yhä useammat kaupunkilaiset ja etätyö asuvat maaseudulla osa-aikaisesti 33 Kaikki (n=1620) Yhä useampi tekee etätöitä maaseudulla 30 Maatalouden 15-24v (n=128) Maatalous on huomattavasti tehostuminen tehostunut entisestään 20 25-44v (n=347) Maaseudulla voivat asua vain ne, joilla on rahaa ja valtaa 6 Elitistyminen 45-64v (n=721) 65-79v (n=424) Maaseutu on voimakkaasti autioitunut 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Helmikuu 2011 Maamerkit-barometri %3071 PAH/tk/sy Sitra, MTT Taloustutkimus, Taloustutkimus Oy © Sitra
 5. 5. Lähiruoan ”kuluttajakuilu” Tuottajia Logistiikkapalveluja !NÄITÄ ON ! TARVITAAN LISÄÄ Kampanjoita Ruokaketjuja, kauppoja Kuluttajakysyntää Verkkokauppoja Ravintolakysyntää Monistettavia liiketoiminta- konsepteja Julkista kysyntää Tuote- ja palvelukokonaisuuksia Suoramyyntiä Jalostajia Herkkukauppoja Merkityksellisiä elämyksiä Liiketoimintaos aamista Tukkutori- hyvän ruoan keskus Kansainvälistä yhteistyötä 18.4.2012 5 Uutta yhteistyötä PT-kaupan kanssa © Sitra
 6. 6. Maaseutuelinkeinojen ”kuluttajakuilu” Markkinointi KULUTTAJAT TUOTTAJAT --- --- KYSYNTÄ TARJONTA 18.4.2012 6 © Sitra
 7. 7. Asiakaslähtöinen arvonluonti -Avoimet innovaatio- verkostot -Palvelumuotoilu -Palveluintegraattorit -Käyttäjäkokeilut -Asiakaspintaa edustavat yrittäjät KULUTTAJAT TUOTTAJAT --- --- KYSYNTÄ TARJONTA 18.4.2012 7 © Sitra
 8. 8. Maaseutu ja arvonluonti:Kenelle arvoa luodaan ja kuka siitä hyötyy? Aluelähtöinen arvonluonti Asiakaslähtöinen arvonluontiEU-lähtöisen maaseudun Kehittämistä yli alue- ja paikkarajojen, kaikkikehittämisen perusta potentiaali käyttöön.Tapa oikeuttaa ja erottaa politiikkatoimia Paino kehittämiselle, jossa maaseutu on läsnä,”maaseutu”-rajauksella mutta ei maantieteellisenä kriteerinäHyöty ”jää” maaseudulla, mutta kaikki Vaikutus myös alueelle sekä koko Suomellepotentiaali ei ole käytössä kansantaloutena 18.4.2012 8 © Sitra
 9. 9. Viitekehys Arvonluonti ”Maaseutu on yksi suomalaisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn lähde. Maaseudun voimavarat, kuten tila, hiljaisuus, väljä asutus, puhdas luonto ja luonnonvarat sekä uusiutuva energia ja paikalliset ratkaisut sen hyödyntämisessä ovat tärkeitä kestävässä kehityksessä sekä vihreän ja luovan talouden Älykäs kasvu kysyntään vastaamisessa.” ”Alueiden erityispiirteet huomioivaa aluekehittämistä ei voida toteuttaa osa-alueiden kehittämisenä toisistaan irrallisena. Vuorovaikutukseen perustuvassa yhdyskuntarakenteessa erikokoiset keskittymät kylistä suuriin kaupunkeihin ja erityyppiset maaseutualueet muodostamat verkostomaisen kokonaisuuden, jossa eri aluetyyppien resurssit ja vahvuudet täydentävät toisiaan.” Kestävä Osallis- kasvu Kolme läpimenevää teemaa: - Jatkuvan uusiutumiskyvyn ylläpitäminentava kasvu - Kaiken potentiaalin hyödyntäminen - Alueellisten erityispiirteiden kunnioittaminen Valtakunnalliset alueiden kehittämis-Eurooppa 2020 strategia tavoitteet 2011-2015 18.4.2012 9 © Sitra
 10. 10. ” Vauhditetaan ihmis- ja Kohti uutta kehittämiskulttuuria kysyntälähtöisen uuden liiketoiminnan syntymistä. Keinoina nykyistä asiakaslähtöisemmät rakenteet ja kestävän palvelumuotoilun työkalut. Ajattelu- Edistetään kestävän kehityksen Asiakas- mallit lähtöinen mahdollistavia hajautettuja, paikallisia tai alueellisia vihreän talouden arvonluonti integroituja ratkaisuja, joissa yhdistyvät jälleenkäsittely, energian ja ravinteiden tuotanto. Vahvistetaan tulevaisuusosaamista Yhteistyömallit ja toimenpiteitä, joilla tunnistetaan tulevaisuuden kysyntää sekä asiakkaan arjen ja kestävän hyvinvoinnin käytänteitä.Kannustusmallit 18.4.2012 10 © Sitra
 11. 11. Edistetään ja mahdollistetaan Kohti uutta kehittämiskulttuuria kokeilut ja luodaan kokeiluja kannustava ilmipiiri Edistetään uusia toimijoita törmäyttävien foorumien synty, mahdollistetaan toimiala- ja aluerajat ylittävät yhteistyö- ja kumppanuusverkostot sekä kannustetaan Ajattelumallit Asiakas- virtuaaliverkostoissa tapahtuvaan ideointiin. lähtöinen arvonluonti Vauhditetaan innovaatioyhteisöjen ja -ympäristöjen muodostumista sekä luodaan innovaatiofoorumeja, jotka mahdollistavat Yhteistyö- kysyntälähtöisten palveluiden Yrit- Ko- Innov. ideoinnin ja yhteiskehittämisen mallit täjyys keilut alustat käyttäjien kanssa. Vauhditetaan kysyntää ja tarjontaa välittävän palveluintegraattori- toiminnan lisääntymistä.Kannustusmallit 18.4.2012 11 © Sitra
 12. 12. Vähennetään hallinnollisten Kohti uutta kehittämiskulttuuria rajojen aiheuttamia esteitä uudelle vihreän talouden yritystoiminnalle ja vahvistetaan kysyntälähtöistä liiketoimintaa ja kokeiluja fasilitoivaa neuvontaa. Kehitetään hallinnollisesti keveämpiä Ajattelumallit rahoitusvälineitä, kuten pop-up -seteli ja Asiakas- uudet riskirahoitusinstrumentit, jotka mah- lähtöinen dollistavat ideoiden kokeilun ja testauksen. arvonluonti Mahdollistetaan sääntelyllä uusi kysyntälähtöinen liiketoiminta: Ohjauskeinoja suunnataan siten, että ne palkitsevat Yhteistyömallit Ko- vihreitä ratkaisuja ja liike- Yrit- Innov. toimintaa, kuten edistetään täjyys keilut alustat veroratkaisuilla uusiutuvaa energiaa (esim. bio-kaasua) hyödyntävien sekä vähäpääs- töisten ajoneuvojen käyttöäKannustus- Hallinto- Mahdol- Poistettaan Riski- ym. pienimuotoisen mallit rakenteet ja rahoitus listava uusiutuvan energian neuvonta sääntely tuottamisen ja jakelun esteet. 18.4.2012 12 © Sitra
 13. 13. Kohti uutta kehittämiskulttuuria ”Ihminen edellä” Ajattelumallit Asiakas- lähtöinen arvonluonti ”Yhdessä yli rajojen” Yhteistyömallit Yrit- Ko- Innov. täjyys keilut alustat ”Lupa tehdä” Hallinto- Mahdol-Kannustusmallit rakenteet ja Riski- ym. listava neuvonta rahoitus sääntely 18.4.2012 13 © Sitra
 14. 14. Maaseutu Suomi-strategiassa –työpajojen tulosten yhteenvetoKohti uutta kehittämiskulttuuria ”Ihminen edellä” Toimenpide- Ajattelumallit Asiakas- ehdotusten lähtöinen konkretisointi arvonluonti ”Yhdessä yli rajojen” Yhteistyömallit Yrit- Ko- Innov. täjyys keilut alustat ”Lupa tehdä” Hallinto- Mahdol-Kannustusmallit rakenteet ja Riski- ym. listava neuvonta rahoitus sääntely 18.4.2012 14 © Sitra
 15. 15. Maaseutu Suomi-strategiassa -prosessiMissä nyt mennään? Viitekehyksen esittely, testaus ja konkretisointi Alueelliset tulevaisuus-työpajat Uusien toiminta- Ideoiden keräys Ideoiden mallien Ehdotusten Ehdotusten Strate- ryhmittely ja alueelliset konkre- testaus ja Maaseutu Suomi- viitekehykse ginen kokeilut ? tisointi jatko- strategiassa n rakennus kehitys tapah- -sidosryhmätyöpajat Asiantuntija- tuma (Osallistava, kestävä ja Maamerkit- työpajat Verkkokysely älykäs kasvu) tiimi Synteesijulkaisu Tulosten viestintä 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18.4.2012 15 © Sitra
 16. 16. Kaksi tärkeää kysymystä MITEN kysyntää tunnistetaan ja siihen vastataan? MITÄ kysyntää maaseutuun kohdistuu?Lähde (soveltaen): Kuhmonen 2010 18.4.2012 16 © Sitra
 17. 17. Ihminen edelläYhdessä yli rajojen Lupa tehdä

×