Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
M a sa ry ko v a u niv e r zi taE ko no mi c ko -s prá v ní fa ku lta  Kurz práce s informacemi  Zelený cestovní ruch ...
ArgumentaceNíže uvedený text se zabýv{ začleněním zeleného cestovního ruchu v rámcitypologie turistiky jako takové. Téma b...
1 Zelený cestovní ruch1.1  Cestovní ruchCestovní ruch byl odjakživa považov{n za jiný výraz pro cestov{ní. Současnévymeze...
1.3.1  Venkovská turistikaPourov{ (2000) ve své publikaci Možnosti rozvoje a perspektiva v České republicedělí zelený ce...
2 Zdroje s komentářiHESKOVÁ, Marie. Cestovní ruch : pro vyšší a odborné školy a vysoké školy. Praha:  Fortuna, 2006. 224 ...
3 Mentální mapa
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zelený cestovní ruch

852 views

Published on

Závěrečný úkol do předmětu Kurzu práce s informacemi.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zelený cestovní ruch

 1. 1. M a sa ry ko v a u niv e r zi taE ko no mi c ko -s prá v ní fa ku lta Kurz práce s informacemi Zelený cestovní ruch Autor: Michaela Vasiľková UČO: 411478
 2. 2. ArgumentaceNíže uvedený text se zabýv{ začleněním zeleného cestovního ruchu v rámcitypologie turistiky jako takové. Téma bylo vybr{no kvůli rostoucímu z{jmu o druhturistiky, kter{ je šetrn{ k přírodnímu prostředí a z{roveň podporuje místní rozvoj.V prvé řadě jsem uvedla definice cestovního ruchu obecně, dále, do které základníúrovně se zelený cestovní ruch řadí a poté jeho definici a rozdělení. N{zev tématutedy vychází z řešené problematiky.AnotaceOdborný text uv{dí stručný popis aktu{lně se nejvíce rozvíjející turistiky - zelenéhocestovního ruchu. V první č{sti se pr{ce zabýv{ obecným popisem cestovního ruchua také ofici{lní definicí Světové organizace cestovního ruchu. D{le je uvedenokonkrétní zařazení zeleného cestovního ruchu a také vysvětlení tohoto pojmu.V konečné č{sti textu je zpracov{no rozdělení venkovské turistiky, kter{ je nedílnousouč{stí a dle některých autorů synonymem zeleného cestovního ruchu.Klíčová slovaCestovní ruch, venkovská turistika, zelený cestovní ruch, agroturistika.
 3. 3. 1 Zelený cestovní ruch1.1 Cestovní ruchCestovní ruch byl odjakživa považov{n za jiný výraz pro cestov{ní. Současnévymezení umožňuje blíže charakterizovat jednotlivé č{sti jeho projevu, formya druhů účasti obyvatelstva na cestovním ruchu. Je nutno jej ch{pat ve dvourovinách – v oblasti spotřeby, kdy je br{n jako způsob uspokojov{ní potřeb,a v oblasti podnikatelských příležitostí, kdy se st{v{ důležitou souč{stí hospod{řství.Svým vlivem tedy zasahuje do velkého množství odvětví, přičemž někter{ jsou naněm z{visl{. V současné době patří v mnoha zemích k nejdůležitějším zdrojůmpříjmů do st{tních rozpočtů z důvodu jeho dynamického vývoje. St{v{ se tedyklíčovým prvkem socio-ekonomického vývoje zemí. (Ryglová, 2009) Světov{ organizace cestovního ruchu (UNWTO) uvedla v roce 1995 namezin{rodním shrom{ždění sjednocující definici: cestovní ruch je „činnost osobycestující na přechodnou dobu do místa ležícího mimo její běžné prostředí (místobydliště), a to na dobu kratší než je stanoven{, přičemž hlavní účel cesty je jiný nežvýkon výdělečné činnosti v navštíveném místě“. (Understanding Tourism, 2008)1.2 Typologie cestovního ruchuObecné definice cestovního ruchu často nevystačí a nevystihnou jeho podstatudokonale. Vzhledem k jeho různorodosti, kter{ z{visí na prostředí a ekonomické čitechnologické vyspělosti destinací, jej lze dle různých kritérií rozdělit. Rekreační cestovní ruch se vyznačuje aktivním či pasivním odpočinkem v danédestinaci, která nabízí pobyt v příznivém životním prostředí (např. u moře). Tentodruh cestovního ruchu je aktu{lně velmi vyhled{v{n, zejména pro zhoršující seživotní podmínky ve městech a vzrůstající n{roky na pr{ci. Slouží tedy pro obnovenípsychických a fyzických sil člověka a napom{h{ k dosažení duševní pohody.(Hesková, 2006)1.3 Zelený cestovní ruchPourov{ (2000) označuje zelený cestovní ruch za specifickou formu cestovního ruchua jak napovídá název - výrazně přispív{ k udržitelnému rozvoji. Jeho souč{stí je totižohleduplnost ke krajině a touha cestovatelů splynout s přírodou a ochraňovat ji.V konkrétní podobě vystupuje zelený cestovní ruch jako ekoturistika a již zmíněnývenkovský cestovní ruch. Tento druh cestovního ruchu zdůrazňuje především místní hlediskouskutečňov{ní cestovního ruchu, tj. nejen ve volné krajině, ale také i v mírněosídlených oblastech. Stejně jakou Pourov{ (2000) poukazuje na touhu splynutíčlověka s přírodou, ale z{roveň také s lidským prostředím. Ch{pe jej především jakoaktivní cestovní ruch.
 4. 4. 1.3.1 Venkovská turistikaPourov{ (2000) ve své publikaci Možnosti rozvoje a perspektiva v České republicedělí zelený cestovní ruch na: ekoturistiku, venkovský cestovní ruch, vesnickou turistiku, agroturistiku, ekoagroturistiku, chataření a chalupaření.Ekoturistikou rozumíme pozn{v{ní přírody – zejména n{vštěvy přírodníchrezervací, n{rodních parků a chr{něných krajinných oblastí. Tato aktivita ovšemnesmí narušovat přirozenost a klid přírody, což z{roveň vyplýv{ z charakteruchr{něných oblastí. Jejím dalším přínosem je tedy zároveň i určitý výchovný přínos. Forma cestovního ruchu spjatá s krajinou, přírodou a vesnickým osídlením senazývá vesnická turistika. Využív{ atraktivity přírody, lidské činnosti, pam{tek avesnické atmosféry. Turisté cestují na venkov za účelem odpočinout si od městskéhoruchu a stresu. Ubytovávají se v rekreačních zařízeních, provozovanými místnímiprovozovateli, čímž napom{hají místnímu rozvoji. Nabízí se také možnost ubytov{nípřímo u místních obyvatel, ale není zde z{ruka komfortu, kvality služeb aodbornosti. (Pourová, 2002) Agroturistika využív{ bezprostředně kontaktu s přírodou a krajinou venkova,skýt{ přímý vztah se zemědělskými pracemi či usedlostmi se zemědělskou funkcí(různé farmy, z{vody, <). Je představov{na i z{žitky, které tato zařízení nabízí –např. jízdou na koni, prací v maštali atp. Významným rysem provozu agroturistikyje její postavení v rámci jejích činností. Nebýv{ hlavní n{plní činnosti zemědělců(čímž býv{ zemědělsk{ produkce), kteří využijí svých nadbytečných kapacit proúčely stravov{ní, ubytov{ní a jiné. Představuje tedy pro ně vedlejší příjem a vyplněníhluchých období mimo hlavní sezonu pěstění. (Pourov{, 2002) Pobyty na ekologicky hospodařících farm{ch produkujících bioproduktyzahrnuje ekoagroturistika. Provoz těchto farem je usměrňov{n přísnými pravidly,jako např. umístění zařízení v zdravotně nez{vadném prostředí. K tomu patří taképravidelné kontroly z Ministerstva životního prostředí. N{vštěvníci takovýchtofarem se mohou účastnit prací na farmě či pečovat o zvířata. Pokud ekofarmaposkytuje i stravovací služby, jsou ingredience nebo samotné pokrmy produktemvlastní výroby. Chataření a chalupaření je specifickou odnoží turistiky, typickou pro české aslovenské země. Za trv{ní První republiky byly časté n{vštěvy venkovskéhopříbuzenstva a letních bytů. Po druhé světové v{lce se díky kolektivizaci změnilvztah město – vesnice a lidé začali jezdit na venkov si odpočinout. (Pourov{, 2002)(Sharon, 2009)
 5. 5. 2 Zdroje s komentářiHESKOVÁ, Marie. Cestovní ruch : pro vyšší a odborné školy a vysoké školy. Praha: Fortuna, 2006. 224 s. ISBN 80-7168-948-3. - Marie Heskov{ je uzn{vanou autorkou učebnic a monografií zabývající se cestovním ruchem. Tato publikace n{m byla doporučov{na vyučujícími, jako relevantní zdroj.POUROVÁ, Marie. Agroturistika. Vyd. 1. V Praze: Česk{ zemědělsk{ univerzita, Provozně ekonomick{ fakulta ve vydavatelství Credit, c2002. 123 s. ISBN 80-213- 0965-2. - Monografie velmi odborně naps{na, použito mnoho zdrojů.RYGLOV[, Kateřina; BURIAN, Michal; VAJČNEROV[, Ida. Cestovní ruch : Podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. 216 s. ISBN 978-80-247-4039-3. - Další monografie. Autoři jsou přední odborníci na cestovní ruch. Kniha obsahuje mnoho zdrojů a odkazů na ně. Také je velmi aktu{lní.SHARON, Phillip. A typology for defining agritourism. Tourism Management [online]. 2009, 754–758 [cit. 2012-02-01]. Dostupné z: http://www.macaulay.ac.uk/LADSS/papers/AgritourismTypologyPaper.pdf. - Elektronický čl{nek ve sborníku Toursm Management z anglické univerzity Macaulay. Zdroj obsahuje klíčov{ slova, abstrakt i autory. Pr{ce je to vědeck{ a z hlediska relevantnosti informací spolehlivá.Understanding Tourism: Basic Glossary. World Tourism Organization Network [online]. 2008 [cit. 2012-02-01]. Dostupné z: http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary. - Internetové str{nky Světové turistické organizace – mentora světového cestovního ruchu. Definice a informace o tomto fenoménu zveřejněné na těchto str{nk{ch poch{zejí přímo od zdroje.
 6. 6. 3 Mentální mapa

×