Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CV-Kiril_Jovanov

6,502 views

Published on

 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

CV-Kiril_Jovanov

 1. 1. CURRICULUM VITAE Име: ЈОВАНОВ КИРИЛ Адреса: Цветан Димов бр.22-1/3, 1430 КАВАДАРЦИ (Македонија) Дом.телефон: (043) 41 28 66, мобилен 071324521 E mail: kiriljovanov1966@gmail.com Возраст: 48 год (роден во25.01.1966 год. во Штип) Брачен статус: Оженет, две деца Националност: Македонец Квалификации: Дипл.геолошки инженер, Академски бекграунд: Магистер по геолошки наукии економска геологија, магистрирал на Факултетот за природни и технички науки на Универзитетот Гоце Делчев, Штип, Македонија, Јазици: Maкедонски (течно) Српско-хрватски (течно) Англиски (течно) Работа со компјутери MS office , A-CAD,Datamine, Explorer, Arc GIS II Работно искуство: 22 години ЗБИР ОД КВАЛИФИКАЦИИ И РАБОТНО ИСКУСТВО: Од 1991 После завршувањето на Рударско-геолошкиот факултет во 1991 год.,почнувам со работа во ФЕНИМАК и во тој периот ги изработував или учествував во изработката на сите Проекти , рударски, геолошки и годишни планови за работа кои се правеа за ПК Ржаново како проектант инженер во тој период.
 2. 2. После рестартирањето на ФЕНИ индустрии работев заедно со експерти од областа ан геологијата од компанијата BRGM-од Франција на проблематиката за рестартирање на рудникот Ржаново. Други работи кои ги работев или бев вклучен во нив се: - Пресметки на рудни резерви и процена на истите - Рана евалуација на рударски проекти и новно значење - Префизибилити и физибилити студии од делот на геологијата и рударството - Дизајнирање и детално планирање на геолошки и рударски операции - Конструирање на рудници и припрема за почнување со работа - Геолошко картирање . Техничка процена на рудници кои се во работа - ревизија на рударски операции и проекти - Процени при приватизации на рударски сопствености - Регионални геолошки истражувања, и рударски активности - Моделирање на рударски проекти и геолошко моделирање (за рударење, флотација,општи услуги и анализа на трошкови при и пред отпочнувањето со работа на рударските објекти) - Обука на помлади инженери (воглавно во полето на проектирање на рудници, моделирање и организација и менџмент на истите). Од 1991 до 1994 работам како инженер во смени на ПК Ржаново и одговорен за контролата на квалитетот на произведената руда Од 1994 до 1998 работам како раководител на геолошката служба при ФЕНИМАК на рудникот Ржаново и сум одговорен за годишните планови и реализацијата на истите. Од 1999 до 2001 во времето кога ФЕНИМАК беше стопиран со работа работев на програми за ревитализација на компанјата заедно со Агенцијата за приватизација на РМ се до продавањето на ФЕНИМАК на Француските инвеститори SCMM-Paris. Од 2002 до 2004 год. работам како зам. директор на рудникот Ржаново и Главниот транспортен систем со кој се носи рудата до топилницата со задачи и обрвски на изработка на годишни планови како за производство така и за одржување на постоечката опрема и механизација, контрола и супервизија на постоечките изведувачи на рудникот Ржаново, а со самото тоа и годишни извешатaи за извршените работи. Од 2004 до 2006 год. работам како директор на рудникот Ржаново и Главниот транспортен систем со кој се носи рудата до топилницата со сите права и обврски што се согласно законските регуилативи како што се правењето на годишните и повеќегодишните планови за работа на рудникот, контактите и односите со
 3. 3. изведувачите на рудникот, месечни, шестмесечни и годишни извешатаи до бордот на директори и акционерите на компанијата. Од крајот на 2006 до 2008 работам како консултант за изработка на програми за доистражување на рудникот Ржаново и негова прекатегоризација на рудните резерви и на три никлоносни рудници надвор од Македонија и тоа на рудникот GuriQuc, Подргадец во Албанија и на други два рудници во Косово (Cikatovo II и Glavica). Од крајот на 2008 па се до 2011 работам како преоктант и лидер на геолошките проекти во ФЕНИ индустрии, Mакедонија и New CO Ferronickeli во Kosovo каде бев проектант и ги водев сите истражни геолошки работи. За овие истражни работи изработив Елаборати и комплетни техно економски студии и анализи според кои и беа отворени новите рудници таму, а тоа се рудникот Cikatovо II и рудникот Glavica. Во овој период ги изработив Елаборатот за прекатегоризација на рудни резерви на рудникот Ржаново до кота 750, потоа Проектот за детални геолошки истражувања на рудникот Ржаново до кота 670, Проектот за детални геолошки истражувања на локалитетот Црна Тумба, с. Витолиште, Елаборат за рудни резерви на рудник Ржаново до кота 670. Во 2011 година ги завршив Постдипломските студии на Универзитетот Гоце Делчев-Штип на тема на 3Д модели на латеритски наоѓалишта на никел и посебен осврт на техно-економската анализа на рудникот Cikatovо II во Косово. Во 2012 година од месец јули до крајот на септември бев ангажиран на новиот проект на компанијата ФЕНИ индустии во Гватемала на припрема, процена и економска евалуација на новите потенцијални наоѓалишта на никел. Таму направив комплетна студија на потенцијлните рудни ресурси и резерви и почетен план за работа и отварање на потенцијалниот рудник Cerrо Colorado, Guatemala. Од месец февруари 2013 до октомври 2013 год. сум невработен на заводот за вработување (отпуштен од Фени индустрии поради затварање на рудникот Ржаново и поради неприфаќање на понуда од Фени индустри да се преселам и живеам со моето семејство во Гватемала ) Од октомври 2013 год па до денес јуни 2014 год.сум вработен во Геолошкиот Завод на Република Македонија како советник за металични минерални суровини при одделението за минерални суровини. *
 4. 4. CURRICULUM VITAE Name: JOVANOV Kiril Address: 22/1/3, Cvetan Dimov, 1430 KAVADARCI (Macedonia) Home tel: (43) 41 28 66, mobile 00389 071324521 E mail: kiriljovanov1966@gmail.com Age: 48 years (born in 1966) Marital status: Married, two children Nationality: Macedonian Main qualification: Geological engineer, pethrography and minerology. Academic background: Master of sience and economic geology engineer, graduated in the Faculty of Mining and geology in Shtip ,University of Skopje , Macedonia . Languages: Macedonianh (fluent) Serbo-Croatian (fluent) English (fluent) Computer experience MS office , A-CAD,Datamine,Explorer, Arc GIS II Professional experience: 22 years SUMMARY OF QUALIFICATION AND EXPERIENCE: since 1991 Since he finished university in 1991 ,he started to work in Fenimak and during that period he has participated in all Projects which are made for Open pit R` zanovo as project engineer in that period . After restarting of FENI industries he worked on Project for Mine together with engineers from BRGM-France. The works in which he was involved were related to different types of mining studies:
 5. 5. -Ore reserve estimate and calculate - Early evaluation of mining projects and properties - Prefeasibility and feasibility studies - Design and detailed planning of mining operations - Mine construction and start-up - geological mapping. Technical assessment to operating mines - Audits of mining operations and projects - Assessment to the privatisation of mining properties - Regional sectorial studies, focused on mining activities - Modelling of mining projects (for mining, flotation, general services and cash-flow analysis) - Teaching (mainly in the field of mine projects modelling and organisation) From 2002 to 2004 worked as deputy manager of mine Rzanovo , open pit, nickel mine in Macedonia. From 2004 to 2006 worked as manager of mine Rzanovo, open pit, nickel mine in Macedonia. From the end of 2006 and beginning of 2008 work like consultant of making geological expolation programs in Rzanovo mine in Macedonia and on two nickel mines, one in Albania (GuriQuc ) and two others in Kosovo (Cikatovo and Glavica). From the end of 2008 until 2011 working like project geologist in Feni and New CO Ferronickeli in Kosovo and Macedonia and lead projects in two new mines in Kosovo Cikatova mine and Glavica mine. In 2011 finished postgraduated studies in UnivesityGoceDelcev –Stip-Macedonia on lateritic types of nickel on Balkans. Form july 2012 was in Guatemala and start to make evaluation study for new Cunico mine area in Guatemala with complete projecting and following additional explorations with Auger drilling na diamond drilling with colegue from Guatemala M.Chapin. From fevruary 2013 to October 2013 I was unemployment (Feni indystrii was close Rzanovo mine) From octomber 2013 until octomber 2015 I am working like Advisor for metallic mineral resources in Geological Survey of Republik Macedonia in department for mineral recources. From octomber 2015 I am working like geologist in Sardich MC-Skopje
 6. 6. *

×