Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์
การพัฒนาโปรแกรมตัดต่ อวีดีโอ
เรื่อง แนะนาอุทยานแห่ งชาติภูจองนายอย

จัดทาโดย
นายจารุภัทร

หินเกล็...
หัวข้ อโครงงาน
ผู้เสนอโครงงาน
ผู้เสนอโครงงาน
ผู้เสนอโครงงาน
ผู้เสนอโครงงาน
ครู ทปรึกษาโครงงาน
ี่
ปี การศึกษา

: การพัฒนาโป...
กิตติกรรมประกาศ
รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดวยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดี
้
ยิงจากอาจารย์ณฐพล บัวพัน...
สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อ
ก
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
ค
สารบัญภาพ

ข
จ

บทที่ 1 บทนา
1.1 แนวคิด ที่มา และความสาคัญ
1.2 วัตถุประสง...
บทที่ 1

บทนา
1.1 แนวคิด ทีมา และความสาคัญ
่
ปั จจุบนเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนินชีวต
ั
ิ...
1.4 ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
่
1. ได้รับความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ
2. ได้รับความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องที่นามาเป็ ...
บทที่ 2

เอกสารที่เกียวข้ อง
่
2.1 อุทยานแห่ งชาติภูจอง-นายอย
่
อุทยานแห่ งชาติภูจอง-นายอย ตั้งอยูในท้องที่อาเภอบุณฑริ ก อ...
พรรณไม้ และสั ตว์ป่า
ประกอบด้วยพรรณไม้ชนิดป่ าดิบเขา ป่ าดิบแล้ง ป่ าเบญจพรรณ และป่ าเต็งรัง ซึ่ งขึ้นอยูเ่ ป็ น
ส่ วนๆ มี...
บทที่ 3

วิธีดาเนินงานโครงงาน
3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือทีใช้ ในการพัฒนา
่
- โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Sony veg...
บทที่ 4

ผลการดาเนินงานโครงงาน
4.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมตัดต่ อ
1. ได้รับความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ
2. ได้รับคว...
บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะ
5.1 ระยะเวลาดาเนินจัดทาโครงงาน
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2557 – 20 กุมภาพันธ์ 2557...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงานคอม

369 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โครงงานคอม

 1. 1. รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมตัดต่ อวีดีโอ เรื่อง แนะนาอุทยานแห่ งชาติภูจองนายอย จัดทาโดย นายจารุภัทร หินเกล็ด เลขที่ 1 นายวุฒินันต์ ปุยขาว เลขที่ 3 นางสาววิชญาดา บุญมาก เลขที่ 13 นางสาวอัจฉริยา โพธิ์งาม เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2 นาเสนอ นายณัฐพล บัวพันธ์ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ นีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ) สานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ้ ่
 2. 2. หัวข้ อโครงงาน ผู้เสนอโครงงาน ผู้เสนอโครงงาน ผู้เสนอโครงงาน ผู้เสนอโครงงาน ครู ทปรึกษาโครงงาน ี่ ปี การศึกษา : การพัฒนาโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ เรื่ อง แนะนาอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย : นายจารุ ภทร ั หินเกล็ด เลขที่ 1 : นายวุฒินนต์ ั ปุยขาว เลขที่ 3 : นางสาววิชญาดา บุญมาก เลขที่ 13 : นางสาวอัจฉริ ยา โพธิ์ งาม เลขที่ 17 : นายณัฐพล บัวพันธ์ : 2556 บทคัดย่ อ โครงงานการพัฒนาโปรแกรมตัดต่อวีดีโอเรื่ อง แนะนาอุทยานแห่งชาติภูจอง นายอย นี้ จัดทาขึ้นโดยมีวตถุประสงค์เพื่อทาวิธีการแนะนาอุทยานแห่งชาติแบบใหม่ใน ั รู ปแบบวีดีโอ ซึ่งเป็ นสื่ อที่ได้รับความสนใจและเป็ นที่นิยมในปัจจุบน มาประยุกต์เข้ากับ ั การเรี ยนรู ้ โดยได้ศึกษารู ปแบบและพัฒนาการเรี ยนรู ้ในการจัดสร้างเป็ นวีดีโอ ทั้งนี้ ได้ ทาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู ้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่ อง อุทยายแห่งชาติภูจองนายอย แต่ ในอดีตมีเพียงการแนะนาเป็ นตัวหนังสื อและรู ปภาพเท่านั้นจึงใช้แนวคิดนี้ข้ ึนมาแทนที่ ทั้งนี้ ทาให้เป็ นที่ได้รับความสนใจทัวไปได้เป็ นอย่างดี ่
 3. 3. กิตติกรรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดวยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดี ้ ยิงจากอาจารย์ณฐพล บัวพันธ์ อาจารย์ผสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่อนุมติเห็นชอบในการ ั ู้ ั ่ จัดทาโครงงานและให้ความรู ้เกี่ยวกับการพัฒนา โปรแกรมต่อวีดีโอ อีกทั้งเป็ นที่ปรึ กษาในด้าน วิชาการและการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ การเรี ยนรู้ประสบผลสาเร็ จ ขอบคุณ เพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนาการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การใช้อินเ ทอร์เน็ตการ พัฒนา โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ ขอบคุณกาลังใจดีๆ จาก คุณพ่อคุณแม่ ที่คอยให้คาปรึ กษา ความดีอนเกิดจาก ั การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผูจดทาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์และผูมีพระคุณทุกท่าน ้ั ้ ที่มีส่วนช่วยผลักดันและเป็ นกาลังใจ ซึ่ งผูจดทาซาบซึ้ งในความกรุ ณาอันยิงใหญ่จากท่าน และ ้ั ่ ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ คณะผูจดทา ้ั
 4. 4. สารบัญ หน้ า บทคัดย่อ ก กิตติกรรมประกาศ สารบัญ ค สารบัญภาพ ข จ บทที่ 1 บทนา 1.1 แนวคิด ที่มา และความสาคัญ 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ บทที่ 2 เอกสารทีเ่ กียวข้ อง ่ 2.1 อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย บทที่ 3 วิธีดาเนินงานโครงงาน 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อโปรแกรมหรื อที่ใช้ในการพัฒนา 3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน บทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงงาน 4.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ บทที่ 5 สรุ ปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะ 5.1 ระยะเวลาการดาเนินงานจัดทาโครงงาน 5.2 สรุ ปผลการดาเนินงานโครงงาน 1 1
 5. 5. บทที่ 1 บทนา 1.1 แนวคิด ทีมา และความสาคัญ ่ ปั จจุบนเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์ เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนินชีวต ั ิ ของเรามากขึ้น ซึ่ งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์ เน็ตกลายเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการดารงชีวตใน ิ ยุคข้อมูลข่าวสารมีความสาคัญ คนหันมาบริ โภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น นอกจากข่าวสารที่เป็ นเพียง ตัวอักษรแล้วผูบริ โภคยังนิยมบริ โภคข่าวสารที่เป็ นวีดีโอด้วย ้ เรา จึงจัดทาวีดีโอแนะนาอุทยาน แห่งชาติภูจองนายอย ซึ่ งเป็ นหนึ่งใน 53 อุทยานแห่งชาติ ไว้รองรับ นักท่องเที่ยวที่สนใจจะไป ท่องเที่ยวที่อุทยายแห่งชาติภูจองนายอย ซึ่ งเป็ นตัวกลางคอยให้ขอมูลต่างๆ แก่ผู ้ สนใจที่จะท่องเที่ยว ้ ณ อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ 1.2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ 2. เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่ องที่สนใจเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 3. เพื่อให้ผเู้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ ได้ดวยตนเองและนามา ้ ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ้น ่ 4. เพื่อให้สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไป ้ ่ 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1. จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ เรื่ อง แนะนาอุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย 2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือหรื อโปรแกรมหรื อที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้ เชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต 3. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ คือ Sony vegas Pro 10
 6. 6. 1.4 ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ ่ 1. ได้รับความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ 2. ได้รับความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องที่นามาเป็ นบทเรี ยนในการพัฒนาโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ 3. ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ ได้ดวยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ ้ 3. ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ้น ่ 4. สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไป เพื่อสร้างเป็ น วีดีโอ ้ ่ 5. ได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์
 7. 7. บทที่ 2 เอกสารที่เกียวข้ อง ่ 2.1 อุทยานแห่ งชาติภูจอง-นายอย ่ อุทยานแห่ งชาติภูจอง-นายอย ตั้งอยูในท้องที่อาเภอบุณฑริ ก อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย ่ กัมพูชา พื้นที่ป่าอยูในส่ วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรัก ประกอบด้วยภูเขาเล็กภูเขาน้อยมากมาย เช่น ภูจองนายอย ภูจองน้ าซับ ภูจอง ภูจนทร์ แดง ภูพลานสู ง ภูพลานยาว เป็ นต้น มีสภาพป่ าสมบูรณ์ ั สภาพธรรมชาติที่สวยงามและมีสัตว์ป่าชุกชุม มีเนื้อที่ประมาณ 686 ตร.กม. หรื อ 428,750 ไร่ สื บเนื่อง จาก ร.ต.ท.ณรงค์ เทวคุปต์ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีหนังสื อ ลงวันที่ 15 ้ พฤศจิกายน 2525 ถึงกรมป่ าไม้ เสนอโครงการพัฒนาป่ าภูจอง-นายอย ให้เป็ นอุทยานแห่งชาติ ตาม ความต้องการของราษฎรอาเภอนาจะหลวย และอาเภอใกล้เคียงในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อป้ องกัน รักษาป่ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม ไว้เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่ าไม้ ได้ทาการสารวจ และเห็นชอบให้พ้ืนที่ดงกล่าวเป็ น ั อุทยานแห่งชาติ โดยมีพระราชกฤษฏีกากาหนดบริ เวณที่ดินป่ าภูจองนายอย ในท้องที่ตาบลข่า อาภอ บุณฑริ ก ตาบลนาจะหลวย อาเภอนาจะหลวย และตาบลโดมประดิษฐ์ อาเภอน้ ายืน จังหวัด อุบลราชธานี ให้เป็ นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2530 ประกาศไว้ในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 103 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2530 เป็ นอุทยานแห่ งชาติลาดับที่ 53 ของประเทศ ลักษณะภูมิประเทศ ส่ วนใหญ่บริ เวณป่ าภูจอง-นายอย จะเป็ นเทือกเขาแหล่งต้นน้ าของลาน้ าลาห้วยที่สาคัญของ จังหวัดอุบลราชธานี สภาพป่ าโดยทัวไปเป็ นป่ าดิบเขา ป่ าดิบแล้ง ป่ าเบญพรรณ ป่ าเต็งรัง มีพนธ์ไม้ ั ่ ่ ขึ้นอยูหนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ ส่ วนมากดินจะเป็ นดินลูกรังปะปนหิ นปูน ตามบริ เวณที่ราบบนเนิน เขา และประกอบด้วยลานหิ นลักษณะต่างๆ ตลอดจนหน้าผา เช่น ผาผึ้ง ลักษณะภูมิอากาศ อากาศโดยทัวไป ไม่ร้อนจัด เย็นสบายตลอดทั้งปี โดยในช่วง ฤดูหนาวมีอากาศที่เย็นมากอีก ่ ครั้งหนึ่ง
 8. 8. พรรณไม้ และสั ตว์ป่า ประกอบด้วยพรรณไม้ชนิดป่ าดิบเขา ป่ าดิบแล้ง ป่ าเบญจพรรณ และป่ าเต็งรัง ซึ่ งขึ้นอยูเ่ ป็ น ส่ วนๆ มีพรรณไม้ข้ ึนหนาแน่นประมาณ 75% โดยเฉลี่ยประกอบด้วยไม้พ้ืนล่างขึ้นหนาแน่น ได้แก่ ั จาปาป่ า และพรรณไม้ดอกต่างๆ แซมเป็ นไม้พ้ืนล่างให้กบไม้ยนต้นจาพวกตะเคียนทอง ประดู่ ยาง ื ่ กระบาก ปู่ จ้าว พยุง มะค่า แกแล เป็ นต้น ขึ้นแยกอยูตามสภาพป่ า การเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัว แนะนาให้ใช้เส้นทาง อุบลราชธานี-อาเภอวาริ นชาราบ อาเภอเดชอุดม อาเภอน้ ายืน อาเภอนาจะหลวย ระยะทางรวม 140 กิโลเมตร ก่อนถึงอาเภอนาจะหลวยประมาณ 10 กิโลเมตร จะถึงบ้านแก้งเรื องซึ่ งมีทางแยกเข้าอุทยานแห่งชาติ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง (ดู ่ แผนทีขนาดใหญ่ ) ่ เส้ นทางเดินป่ าศึกษาธรรมชาติ ่ 1. เส้ นทางเดินป่ านาตกห้ วยหลวง มีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร อยูบริ เวณน้ าตกห้วยหลวง ้ การเดินจะเริ่ มจากบริ เวณลานจอดรถยนต์ ผ่านป่ าดิบแล้งริ มห้วยหลวง ซึ่ งเป็ นสายธารของน้ าตกห้วย หลวง สิ้ นสุ ดที่บริ เวณหลังศูนย์บริ การนักท่องเที่ยว 2. เส้ นทางเดินป่ าศึกษาธรรมชาติสามพันปี มีระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร เป็ นเส้นทางเดิน ่ ป่ าที่ผานสภาพป่ าเต็งรัง ป่ าดิบแล้ง และพันธุ์ไม้ดอกหลากชนิด เป็ นบริ เวณที่มีความหลากหลายทาง ชีวภาพสู งมาก เริ่ มจากผลาญป่ าชาดไปสิ้ นสุ ดที่น้ าตกห้วยหลวง 3. เส้ นทางการเดินป่ าศึกษาธรรมชาติแก่งศิลาทิพย์ ระยะทาง 2.9 กิโลเมตร ผ่านป่ าหลากหลาย ชนิด ทั้งป่ าเต็งรัง ป่ าดิบแล้ง และทุ่งดอกหญ้านามพระราชทานต่างๆ เริ่ มจากที่ทาการอุทยานแห่งชาติ ไปสิ้ นสุ ดที่แก่งศิลาทิพย์ ติดต่ อสอบถามเพิมเติม ่ อุทยานแห่ งชาติภูจองนายอย ต.นาจะหลวย อ. นาจะหลวย จ. อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ 0 - 4541 - 1515-6 (VoIP) โทรสาร 0 - 4541 – 1516
 9. 9. บทที่ 3 วิธีดาเนินงานโครงงาน 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือทีใช้ ในการพัฒนา ่ - โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Sony vegas Pro 10 - คอมพิวเตอร์ - ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย - รู ปภาพของอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย - เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต 3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน 1. คัดเลือกรู ปภาพ ข้อมูล ที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จากอินเตอร์ เน็ต 2. เปิ ดโปรแกรม Sony vegas Pro 10 3. ใส่ รูปภาพที่เราคัดเลือกไว้ ตกแต่งให้เรี ยบร้อย 4. แทรกเอฟเฟค และข้อมูลให้เรี ยบร้อย
 10. 10. บทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงงาน 4.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมตัดต่ อ 1. ได้รับความรู ้เกี่ยวกับพัฒนาโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ 2. ได้รับความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องที่นามาเป็ นบทเรี ยนในการพัฒนาโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ 3. ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ ได้ดวยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ ้ ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ้น ่ 4. สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผูสนใจทัวไป เพื่อสร้างเป็ น วีดีโอ ้ ่ 5. ได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์
 11. 11. บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน และข้ อเสนอแนะ 5.1 ระยะเวลาดาเนินจัดทาโครงงาน ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2557 – 20 กุมภาพันธ์ 2557 5.2 สรุปผลการดาเนินงาน - ได้รับความรู ้เกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอ - ได้ฝึกการทาโครงงานคอมพิวเตอร์ 5.3 ข้ อเสนอแนะ - ควรเพิ่มเนื้อหาให้มากกว่านี้ - ควรปรับเนื้อหาให้กระชับ

×