Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ppp den danske model

817 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ppp den danske model

 1. 1. DEN DANSKE MODEL MED KIRKE OG ORGANISATONER ’ Mogens S. Mogensen Intercultural.dk
 2. 2. STATSKIRKEN Den kirkelige organisationsform under luthersk ortodoksi •Kongen som kirkefyrste •Sognekirken m sognepræst •Hjemmet m husfaderen 2
 3. 3. PIETISMEN Den kirkelige organisationsform •Sognekirken – gudstjenester mv. •Konventikler – bibelstudier, bøn, fællesskab 3 Spener: ”Et fromt ønske om en reform af den evangeliske kirke” 1675
 4. 4. KONVENTIKELPLAKATEN 1741-1839 4
 5. 5. DE GUDELIGE VÆKKELSER 1790-1865 5
 6. 6. DEN KIRKELIGE ELLIPSE-STRUKTUR Den officielle Folkekirke De frie kirkelige organisationer
 7. 7. Den traditionelle arbejdsdeling Den officielle folkekirke • Gudstjeneste • Kirkelige handlinger: dåb, konfirmation, brylluper, vielser, begravelser • Sjælesorg De frie kirkelige organisationer • Undervisning (inkl. B/U) • Diakoni • Mission
 8. 8. DE TRATDITIONELLE STRUKTURER Den officielle folkekirke • Sogne • Provstier • Stifter • Kirkeministerium • FK institutioner mv De frie kirkelige organisationer • Lokal-foreninger • Landsforeninger • Paraply-organisationer • Institutioner
 9. 9. Ellipse-strukturen under opbrud • Urbaniseringen • Sekulariseringen • Svækkelse af de kirkelige retninger • Økonomien • Sognegårde og sognemedhjælpere • Globaliseringen • Reform-proces i Folkekirken
 10. 10. Reformproces i Folkekirken fra 2005 under Heinsen og Haarder • Den blå betænkning: ”Opgavefordeling sogn – provsti – stift” – fra regelstyring til mål- og rammestyring • Lovforslag 27 – vedt. Dec. 2006 - om samarbejde på provstiplan mv. • Lovforslag 53 vedtaget i februar – vedt. Feb. 2007 – lokal finansiering af præstestillinger • Budgetsamråd vedr. Fællesfonden • Folkekirkens Udviklingsfond • Lovforslag 160 – vedt. juni 2007 – om menighedsråd og op til 1 % stiftsskat • Betænkning 1491 –”Folkekirkens lokale økonomi” – off. aug. 2007
 11. 11. Den blå betænkning 1477 (2006) ”Opgaver i sogn, provsti og stift” ”Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser … Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave”
 12. 12. Den grønne betænkning 1491 ”Folkekirkens lokale økonomi” ”Traditionelt har forholdet mellem folkekirken og de frie organisationer været sådan, at folkekirken har stået for gudstjenester og kirkelige handlinger, mens organisationerne har stået for kirkelig undervisning, diakoni og mission. I de senere år er sognemenighederne imidlertid generelt blevet mere opmærksomme på hele det felt af opgaver, der traditionelt har været varetaget af organisationerne. Det gælder ikke mindst kirkelig undervisning og diakoni og viser sig bl.a. i den øgede ansættelse af sognemedhjælpere” (s. 192).
 13. 13. Målsætning og prioritering for menighedsråd
 14. 14. FOLKEKIRKENS MISSIONS INTEGRATION I FOLKEKIRKENS MELLEMKIRKELIGE RÅD • Udtryk for nært samarbejde mellem den officielle folkekirke og missionsselskaberne • Udtryk for at den officielle folkekirke vedkender sig mission også som kirkens opgave 14
 15. 15. UDVALG OM EN MERE SAMMENHÆNGENDE STYRINGSSTRUKTUR FOR FOLKEKIRKEN Repræsentanter for de frie kirkelige organisationer •Medlemmer af i udvalget •Foreslås i debatoplæg som medlemmer af kirkeråd 15
 16. 16. Holdninger til organisationer i den officielle folkekirke • Uvidenhed & kritik • Paradigmeskift i kirkeforståelsen • Forventninger til organisationerne • Hindringer for samarbejde
 17. 17. Revolution i forholdet mellem kirke og organisationer? ”Der er sket en mindre revolution i forholdet mellem de frivillige kirkelige organisationer og folkekirkens styringsorganer gennem de sidste 25 år. Endnu i sin Kirkeret fra 1976 understregede departementschef August Roesen, at [de] to størrelser ikke må sammenblandes hverken økonomisk eller juridisk…. I store dele af folkekirken er samarbejdet [i dag] mellem menighedsråd og frivillige organisationer i dag lige så stor en selvfølge, som det for Roesens form for statskirke var en umulighed”
 18. 18. Kirken i organisationers bestemmelser • ”KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse og bygger på Folkekirkens evangelisk- lutherske lære”. ” • ”Foreningen … er fælleskirkelig og parti-upolitisk …. det kristne evangelium, således som ette kommer til udtryk i de bibelske tekster og den apostolske bekendelse, …. den kristne kulturarv”
 19. 19. Holdninger til kirken i organisationer • Alternativ til sognekirken • Supplement til sognekirke • Selvstændig i forhold til folkekirken • En del af folkekirken • Folkekirken – det er også os • Struktur- og økonomiproblemer i forhold til folkekirken
 20. 20. Den officielleDen officielle kirkes styrkekirkes styrke Organisationer-Organisationer- nes svaghednes svaghed Forankring iForankring i gudstjenestengudstjenesten Manglende forankring iManglende forankring i gudstjenestengudstjenesten Høj legitimitet iHøj legitimitet i befolkningenbefolkningen Opleves undertiden somOpleves undertiden som sekteriskesekteriske Stabilt medlemstalStabilt medlemstal Stærkt faldendeStærkt faldende medlemstalmedlemstal Stærk og stabilStærk og stabil økonomiøkonomi Usikker og vigendeUsikker og vigende økonomiøkonomi Stor teologiskStor teologisk rummelig ogrummelig og mangfoldighedmangfoldighed Sørre teologiskSørre teologisk ensartedhed i denensartedhed i den enkelte organisationenkelte organisation
 21. 21. Organisationer-Organisationer- nes styrkenes styrke Den officielleDen officielle kirkes svaghedkirkes svaghed Frivillighed ogFrivillighed og engagementengagement Bygger på lønnetBygger på lønnet arbejdskraftarbejdskraft LægmandsbaseretLægmandsbaseret PræstefikseretPræstefikseret Erfaring og ekspertiseErfaring og ekspertise mht. undervisning,mht. undervisning, diakoni og missiondiakoni og mission Mgl. erfaring ogMgl. erfaring og ekspertise på disseekspertise på disse områderområder Ofte effektive ledelses-Ofte effektive ledelses- strukturerstrukturer Svage ledelses-Svage ledelses- strukturerstrukturer Stor fleksibilitetStor fleksibilitet Bureaukratisk, hierarkiskBureaukratisk, hierarkisk
 22. 22. Typer af relationer mellem kirker og organisationer
 23. 23. 1. Isolations-modellen Manglende gensidig anerkendelse I stedet for samarbejde, er der konkurrence og konflikt
 24. 24. 2. Arbejdsdelings-modellen • Arbejdsdeling på basis af gensidig anerkendelse • Ingen indblanding • Et begrænset samarbejde
 25. 25. 3. Konsulent-modellen Levering af konsulent ydelser på markeds- vilkår. På basis af etablering af kompetencecentre på særlige områder
 26. 26. 4. Kontrakt-modellen Samarbejde på basis af ofte implicit kontrakt mellem organisation og kirke Varetagelse af bestemt arbejde modsvares af økonomisk og anden støtte Siden 1886 har Det Danske Bibelselskab haft retten til at udgive den autoriserede danske bibel. Samme år blev det ved kongelig resolution besluttet, at menighederne i Den Danske Folkekirke nytårsdag skal optage en kollekt til Bibelselskabet.
 27. 27. 5. Råds-modellen Etablering af formaliseret samarbejde, hvor repræsentanter for de to strukturer indgår i råd, udvalg mv. Rådet kan være inspiratorisk, rådgivende, besluttende eller i visse tilfælde operationelt.
 28. 28. 6. Projekt-modellen Et forpligtende formaliseret og operationelt samarbejde mellem kirke og frie kirkelige organisationer, der i fællesskab etablerer en organisation til varetagelse af en kirkelig opgave.    
 29. 29. 7. Integrations-modellen . Integration af frie kirkelige organisationers arbejde i kirkens struktur De frie kirkelige organisationer mister deres selvstændighed samtidig med at arbejdet få officiel karakter.
 30. 30. En dansk model? Behov for udvikling af en dansk model for samspil mellem menigheder og kirker og de frie kirkelige organisationer om løsning af kirkelig opgaver
 31. 31. En dansk model? En videreudvikling af en kombination af: • Arbejdsdelings-modellen • Konsulent-modellen • Kontrakt-modellen • Råds-modellen • Projekt-modellen

×