Successfully reported this slideshow.

Missional Kirke

1,106 views

Published on

Et dobbeltforedrag om missional kirke på week-end lejr for Bethlehemskirken, Nørrebro, København

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Missional Kirke

 1. 1. MISSIONAL KIRKE <ul><li>Bethlehemskirkens lejr </li></ul><ul><li>Lørdag, den 5. december 2009 </li></ul><ul><li>v. Mogens S. Mogensen </li></ul><ul><li>Intercultural.dk </li></ul>
 2. 2. MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE <ul><li>Kirke ER </li></ul><ul><li>Kirken GØR det, den er </li></ul><ul><li>Kirken ORGANISERER det, den gør </li></ul>
 3. 3. FEM HOVEDSPØRGSMÅL: <ul><li>HVORFRA kommer kirken? </li></ul><ul><li>HVOR er kirken i dag? </li></ul><ul><li>HVORFOR er kirken? </li></ul><ul><li>HVAD er kirkens opgaver? </li></ul><ul><li>HVORDAN løser kirken sine opgaver? </li></ul>
 4. 4. 1 .HVORFRA KOMMER KIRKEN? <ul><li>Missionsbefalingerne </li></ul><ul><li>Kirkens mission i Apostlenes Gerninger </li></ul><ul><li>Urkirkens mission </li></ul>
 5. 5. EN KIRKE UDEN MISSION <ul><li>Kirke og stat </li></ul><ul><li>Menighed og folk </li></ul><ul><li>Kristendom og kultur </li></ul><ul><li>Kirken vs. Verden </li></ul><ul><li>Præster vs. lægfolk </li></ul>
 6. 6. EN KIRKE ’MED’ EN MISSION <ul><li>. </li></ul>Den officielle Folkekirke De frie kirkelige organisationer
 7. 7. ELLIPSESTRUKTURENS ARBEJDSDELING <ul><li>Den officielle folkekirke </li></ul><ul><li>Gudstjeneste </li></ul><ul><li>Kirkelige handlinger: dåb, konfirmation, vielser </li></ul><ul><li>De frie kirkelige organisationer </li></ul><ul><li>Undervisning (inkl. B/U) </li></ul><ul><li>Diakoni </li></ul><ul><li>Mission </li></ul>
 8. 8. 2. HVOR ER KIRKEN I DAG? <ul><li>Tid og sted – kontekst </li></ul><ul><li>Målgrupper – relevans </li></ul>
 9. 9. TRADITION OG FOLKEKIRKE
 10. 10. MODERNITET OG SEKULARISERING
 11. 11. GLOBALISERING OG MULTIRELIGIØSITET
 12. 12. POST-MODERNITET OG NYÅNDELIGHED
 13. 13. FRA KLASSISK TRO TIL NY SPIRITUALITET <ul><li>Den insidige Gud Den iboende Gu </li></ul><ul><li>Syndere – tilgivelse Sårede – heling </li></ul><ul><li>Gøre sin pligt Realisere sig selv </li></ul><ul><li>Ordets forkyndelse Mysteriet i nadver </li></ul><ul><li>Forståelse Erfaring </li></ul>
 14. 14. FRA KLASSISK TRO TIL NY SPIRITUALITET <ul><li>Tro som sandhed Tro som tillid </li></ul><ul><li>Komme i himlen Leve på jorden </li></ul><ul><li>Embeds - autoritet Personlig autencitet </li></ul><ul><li>Hierakiske relationer Gensidige relationer </li></ul><ul><li>Stærke grænser Bløde grænser </li></ul>
 15. 15. INDIVIDUALISME OG ZAPPERKULTUR
 16. 16. KONTEKST FOR KIRKEN? <ul><li>Den offentlige sektor </li></ul><ul><li>Civilsamfundet </li></ul><ul><li>Markedet </li></ul><ul><li>Privatsfæren </li></ul><ul><li>Lokalt </li></ul><ul><li>Nationalt </li></ul><ul><li>Internationalt </li></ul>
 17. 17. KIRKENS MÅLGRUPPER – FRA VUGGE TIL GRAV
 18. 18. 3. HVORFOR ER KIRKEN? <ul><li>Kirkens identitet og e ksistensberettigelse </li></ul><ul><li>Kirken er …… </li></ul>
 19. 19. KIRKEN ER ….. <ul><li>Kirkebygningen? </li></ul><ul><li>Præsten? </li></ul><ul><li>Gudstjenesten? </li></ul><ul><li>Dogmerne? </li></ul><ul><li>En institution? </li></ul>
 20. 20. KIRKEN KAN KUN FORSTÅS I LYSET AF FRELSESHISTORIEN <ul><li>Fra evighed til evighed </li></ul><ul><li>Fra skabelse til </li></ul><ul><li>genløsning </li></ul><ul><li>Fra paradis til Guds rige </li></ul>
 21. 21. SKABELSEN
 22. 22. SYNDEFALDET
 23. 23. KALDET <ul><li>” Forlad dit land og din slæg og din fars hus, og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. … I dig skal alle jordens slægter velsignes” (1 Mos 12) </li></ul>
 24. 24. GUDS UDVALGTE FOLK <ul><li>Udvælgelse – til tjeneste </li></ul>
 25. 25. PROFETERNE <ul><li>Dom over synd og frafald </li></ul><ul><li>Løfte om Messias og Guds Rige </li></ul>
 26. 26. INKARNATION FORSONING
 27. 27. GENLØSNING
 28. 28. GUDS MISSION <ul><li>Faderen sender sønnen – Joh 3,16 </li></ul><ul><li>Faderen og sønnen sender Helligånden – Joh 14, 16-17 </li></ul><ul><li>Kirken inddrages i Guds mission – Joh 20,19-21 </li></ul>
 29. 29. <ul><li>KIRKEN HAR IKKE EN MISSION </li></ul><ul><li>MEN MISSIONEN HAR EN KIRKE </li></ul>
 30. 30. “ Mission is finding out what God is doing and joining in”. <ul><li>“ We do need to recover confidence in the God of mission in the Church. We need to recover the sense that the agenda isn’t something that we set or the world sets but that God sets, that God has a vision for human beings which he wants us to pursue with him, and that he will give us the resource that we need. And I think unless we have a really strong, a really overwhelming sense of gratitude to God, then we’re not going to get that confidence back.” (Rowan Williams) </li></ul>
 31. 31. MISSION ER KIRKENS VÆSEN <ul><li>Mission er det, som vi som kirke er sendt til verden for </li></ul><ul><li>a t være: koinonia – leiturgia </li></ul><ul><li>a t gøre: diakonia </li></ul><ul><li>a t sige: kerygma </li></ul><ul><li>s om et vidnesbyrd – marturia – </li></ul><ul><li>om det Guds rige, som er </li></ul><ul><li>kommet nær i Jesus Kristus. </li></ul>
 32. 32. ” If we want a ’mission-shaped church’, what we need is a hope-shaped mission”.
 33. 33. A HOPE SHAPED MISSION
 34. 34. ” Religion er opium for folket” <ul><li>” Pie in the sky when we die” </li></ul><ul><li>” Det kristne håb har ikke noget med denne verden at gøre” </li></ul>
 35. 35. ” Kristendom – en privatsag” <ul><li>” Jeg savner en bispekandidat, som forstår, at kristendommen er en privat sag – et anliggende mellem den enkelte kristne og Gud – og som forstår, at vedkommendes rolle er åndelig – ikke politisk” </li></ul><ul><li>Kenneth Kristensen Berth, DF </li></ul>
 36. 36. ” Den evige, åndelige verden er den virkelige verden” <ul><li>Platonisme </li></ul><ul><li>Hinduisme </li></ul><ul><li>Buddhisme </li></ul><ul><li>Manikæisme </li></ul><ul><li>Gnosticisme </li></ul>
 37. 37. Kristendom uden håb …? <ul><li>&quot;In the past two centuries, a Christian faith in God without hope for the future of the world has called forth a secular hope for the future of the world without faith in God. Since the Christians, the churches, and theology believed in God without future, the will for a future of the earth has joined itself to an atheism which sought a future without God. The messianic hopes emigrated from the church and became invested in progress, evolution, and revolutions.&quot; </li></ul>
 38. 38. DET KRISTNE HÅB <ul><li>e r visionen for endemålet </li></ul><ul><li>former kirken og kirkens mission </li></ul><ul><li>bygger på sammenhængen mellem skabelse og nyskabelse/genløsning </li></ul><ul><li>er forankret i Jesu opstandelse </li></ul><ul><li>handler om frelsen og himlen/Guds rige </li></ul>
 39. 39. Himlen – Himmeriget - Guds Rige er ikke: <ul><li>E n himmel i det fjerne, der ikke har noget med at gøre med denne jord, som skal gå til grunde </li></ul><ul><li>E n åndelig/ikke-fysisk/ikke-legemlig verden </li></ul><ul><li>Gagarin, &quot;I don't see any God up here.&quot; </li></ul>
 40. 40. GUDS RIGE <ul><li>Det kristne håb er det, som Jesus i ord og gerning annoncerede: ”Guds rige er k ommet nær”. </li></ul><ul><li>Det kristne håb er det, som Jesus lærte os at bede om: ”Komme dit rige. Ske din vilje, som den sker i himlen, således også på jorden.” </li></ul>
 41. 41. GUDS RIGE <ul><li>er der, hvor Jesus regerer, hvor Guds vilje sker. </li></ul><ul><li>e r kommet nær med Jesu liv og lære, korsfæstelse og opstandelse </li></ul><ul><li>er ikke et fremtidigt rige eller et rige langt væk fra vor verden, men er Guds skjulte dimension i vor verden her og nu. </li></ul><ul><li>bryder fuldt og helt igennem ved Jesu genkomst </li></ul><ul><li>I ndebærer, at vor verden nyskabes / genløses </li></ul>
 42. 42. Frelse er ikke: <ul><li>min sjæls frelse </li></ul><ul><li>at jeg kommer op himlen </li></ul><ul><li>bare noget åndeligt </li></ul><ul><li>en frelse væk fra denne verden </li></ul>
 43. 43. Frelse <ul><li>E r redning, genskabelse eller forløsning af hele kosmos </li></ul><ul><li>er ikke at vi kommer i himlen, men at himlen kommer til jorden. </li></ul><ul><li>er at blive oprejst til nyt liv i Guds nye himmel og jord </li></ul><ul><li>er at vi er blevet frelst, vi frelses her og nu, og vi lever i håbet om den ultimative frelse </li></ul>
 44. 44. Frelse <ul><li>I kke bare af sjælen, men hele mennesket </li></ul><ul><li>I kke bare i fremtiden, men også nutiden </li></ul><ul><li>I kke bare hvad Gud gør for og i os, men også, hvad Gud gør gennem os </li></ul><ul><li>I kke bare os mennesker, men hele kosmos </li></ul>
 45. 45. Det kristne håb er forankret i Jesu opstandelse <ul><li>Det som Gud vor skaber har gjort i Jesus Kristus, kulminerende i hans opstandelse, er det, som Gud ønsker at gøre for hele verden, for hele kosmos. </li></ul>
 46. 46. Det kristne håb er nyskabelse <ul><li>H eling af alt det, der er sønderbrudt </li></ul><ul><li>Verden vendes på hovedet og mennesker omvendes – så alt kommer til at vende rigtigt </li></ul><ul><li>Transformering eller forvandling af mennesker og kosmos </li></ul><ul><li>Både diskontinuitet og kontinuitet i forhold til den nuværende verden </li></ul>
 47. 47. Kirkens håbs-motiverede mission <ul><li>Paulus: Det kristne håb </li></ul><ul><li>motiverer os til vor mission, </li></ul><ul><li>fordi det vi gør i verden her og </li></ul><ul><li>nu bevares, når Guds rige </li></ul><ul><li>bryder igennem (1 Kor 15,58). </li></ul><ul><li>Luther: Kommer Jesus Kristus </li></ul><ul><li>igen i morgen, så plant et træ i </li></ul><ul><li>dag. </li></ul>
 48. 48. KIRKEN ER …. <ul><li>kaldet til at være </li></ul><ul><li>et tegn på </li></ul><ul><li>et vidne om </li></ul><ul><li>en forsmag på </li></ul><ul><li>et redskab </li></ul><ul><li>for Guds rige </li></ul><ul><li>(Lesslie Newbigin) </li></ul>
 49. 49. Kirkens håbs-mission <ul><li>A t være et tegn og en forsmag på det, som Gud vil gøre med hele kosmos – at være en ny skabning (spiritualitet, skønhed) </li></ul><ul><li>A t etablere tegn på Guds fornyede skabning midt i verden (retfærdighed) </li></ul><ul><li>c. At annoncere at Jesus har overvundet døden/ ondskabens magt som et tegn på, at Guds Rige er kommet nær og alle indbydes til at være med (evangelisering) </li></ul>
 50. 50. a. Spiritualitet, skønhed, godhed <ul><li>Kirken – et tegn og en forsmag på Guds rige. Som sådan er vi designede til at være et tegn og en forsmag på det, som Gud ønsker at gøre for hele kosmos </li></ul><ul><li>Hele skabningen sukker og er i veer og venter på sin forløsning (Rom 8,18-23) </li></ul><ul><li>Reflektere tilbage Guds godhed tilbage Gud og videre ud til andre mennesker og hele skaberværket </li></ul>
 51. 51. b. Kamp for retfærdighed <ul><li>Opstandelsen – Guds intention om at begynde at vende verden på hovedet og bringe befrielse her og nu </li></ul><ul><li>Komme dit rige. Ske din vilje som i himlen således også på jorden. – Dagligt brød – Tilgivelse </li></ul><ul><li>Wilberforce: Kampen for slaveriets ophævelse </li></ul><ul><li>Tutu: Kampen for ophævelse af apartheid i Sydafrika – og sandheds-kommissionen </li></ul>
 52. 52. c. Forkyndelse af evangeliet <ul><li>A nnoncering af det faktum, at Jesus er Herre: han har overvundet dødens magt og Guds rige er kommet nær. </li></ul><ul><li>Invitation af alle til at være med og opdage tilgivelsen (fortiden), Guds overraskende fremtid og en opgave her og nu. </li></ul><ul><li>Ny-skabelse: Omvendelse – genfødelse – blive en del af Guds familie – dåb </li></ul>
 53. 53. Kirke i håbets mission <ul><li>Håbet knytter sig til </li></ul><ul><li>hvad den treenige Gud </li></ul><ul><li>har gjort i historien og </li></ul><ul><li>vil gøre </li></ul><ul><li>I nkarnationen </li></ul><ul><li>Kors – opstandelse </li></ul><ul><li>Udgydelse af Helligånden </li></ul>
 54. 54. Mission informeret af julens håb <ul><li>Faderen sender sønnen </li></ul><ul><li>Inkarnation: Gud kommer til sin skabning </li></ul><ul><li>Evangeliet kan udtrykkes i alle kulturer </li></ul><ul><li>Evangeliet kan forvandle alle kulturer </li></ul>
 55. 55. Mission informeret af påskens håb <ul><li>Guds Søn ofrer sit liv for os på korset </li></ul><ul><li>Jesu opstandelse – sejren over døden </li></ul><ul><li>Kærlighedens magt </li></ul><ul><li>Nyskabelse </li></ul>
 56. 56. Mission informeret af pinsens håb <ul><li>Faderen og Sønnen sender Helligånden til verden </li></ul><ul><li>Helligånden giver kirken kraft til at deltage i Guds mission </li></ul><ul><li>Helligånden virker i verden </li></ul>
 57. 57. DEN BLÅ BETÆNKNING 1477 (2006) <ul><li>” Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser … Kirkens overordnede opgave danner udgangspunkt for de konkrete former, kirkelivet får i sogn, provsti og stift. Alle konkrete målsætninger må dybest set tjene denne opgave” </li></ul>
 58. 58. 4 . HVAD ER KIRKENS OPGAVER <ul><li>Kirke hos os: </li></ul><ul><li>Fest – gudstjeneste </li></ul><ul><li>Tro – undervisning </li></ul><ul><li>Handling – diakoni </li></ul><ul><li>Samtale - mission </li></ul>
 59. 59. KIRKENS OPGAVE ER … <ul><li>at være - gudstjeneste, fællesskab, tilstedeværelse </li></ul><ul><li>a t gøre - diakoni , omsorg, nødhjælp </li></ul><ul><li>a t sige - forkyndelse, undervisning, samtale </li></ul>
 60. 60. KIRKE SOM GUDSTJENESTE, SPIRITUALITET, FÆLLESSKAB, NÆRVÆR
 61. 61. KIRKEN SOM FYRTÅRN
 62. 62. KIRKEN SOM SPIRITUELT CENTER
 63. 63. KIRKE SOM GUDSTJENESTE, SPIRITUALITET, FÆLLESSKAB, NÆRVÆR <ul><li>3. Dets gåde er et guddomsord, </li></ul><ul><li>som skaber, hvad det nævner, </li></ul><ul><li>som fylder dale trindt på jord </li></ul><ul><li>og klipperne udjævner. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>4. Med det indvies Jesu dåb, </li></ul><ul><li>velsignes Jesu bæger, </li></ul><ul><li>så hist udspringer livets håb, </li></ul><ul><li>og her det vederkvæger. </li></ul>1. Vidunderligst af alt på jord er Jesu Kristi rige, dets herlighed er og så stor, at det har ingen lige. 2. Usynligt vel som sjæl og sind det nemt dog er at kende, alt som en stad på bjergetind, der ses til verdens ende.
 64. 64. KIRKE SOM DIAKONI, OMSORG OG NØDHJÆLP
 65. 65. “ DEN BARMHJERTIGE SAMARITANER”
 66. 66. KIRKE SOM DIAKONI OMSORG OG NØDHJÆLP <ul><li>1. Menneske, din egen magt gør dig svimmel og forsagt, du skal selv på denne klode skelne ondskab fra det gode, dybt ansvarlig for din jord. 2. Du skal bringe verden fred, dagligt brød og kærlighed. Livets Gud har dine hænder, derfor er det dig, han sender, når din næste lider nød. </li></ul><ul><li>3. Du skal værne det, der gror overalt på denne jord. Gennem dine varme hænder, dine ansigtstræk, de kender, kommer Gud til sine børn. </li></ul>
 67. 67. KIRKE SOM FORKYNDELSE, UNDERVISNING OG SAMTALE
 68. 68. VIDNER <ul><li>ikke tilskuere </li></ul><ul><li>ikke anklagere </li></ul><ul><li>ikke forsvarere </li></ul><ul><li>ikke dommere </li></ul><ul><li>men vidner </li></ul>
 69. 69. FORTÆL HISTORIEN <ul><li>at fortælle om, hvad Jesus har gjort for alle mennesker </li></ul><ul><li>(den store historie om Jesus) </li></ul><ul><li>at fortælle om, hvad Jesus har gjort for mig (min lille troshistorie) </li></ul><ul><li>ikke at forsøge at omvende mennesker, men at overlade det til Guds ånd at føre mennesker til tro </li></ul>
 70. 70. DIALOG
 71. 71. KIRKE SOM FORKYNDELSE, UNDERVISNING OG SAMTALE <ul><li>Rygtet derom som en løbeild farer og brænder, </li></ul><ul><li>tungerne gløder derunder til jorderigs ender, </li></ul><ul><li>thi med Guds ord </li></ul><ul><li>følges Guds-Ånden på jord, </li></ul><ul><li>blus han på bjergene tænder. </li></ul><ul><li>Da på dit ord skal det gladeste budskab udbredes, </li></ul><ul><li>også ved os skal der vej for dit åsyn beredes, </li></ul><ul><li>så overalt </li></ul><ul><li>Jesus, som frelser påkaldt, </li></ul><ul><li>du skal med knæfald tilbedes. </li></ul>
 72. 72. MISSIONAL LYTTEPROCES <ul><li>Lytte til Gud – at tage bolig i Ordet </li></ul><ul><li>Lytte til mennesker i og uden for menigheden - at tage bolig blandt mennesker i lokalsamfundet </li></ul><ul><li>Lytte til, hvad Gud gør og vil gøre - at lade ordet tage bolig blandt mennesker </li></ul>
 73. 73. MISSIONAL KIRKE – TRÆER
 74. 74. MISSIONAL KIRKE - BROER
 75. 75. 5. HVORDAN LØSER KIRKEN SINE OPGAVER? <ul><li>Udvikling af nye planer på basis af: </li></ul><ul><li>Kontekst (Hvor er kirken?) </li></ul><ul><li>Vision (Hvorfor er kirken?) </li></ul><ul><li>Mission (Hvad er kirkens opgaver?) </li></ul><ul><li>Erfaringer (traditioner) </li></ul><ul><li>Vejledning (Helligånden) </li></ul>
 76. 76. <ul><li>Udvikling af nye planer </li></ul><ul><li>på basis af: </li></ul><ul><li>Personressourcer </li></ul><ul><li>Faciliteter </li></ul><ul><li>Økonomi </li></ul><ul><li>Samarbejdspartnere </li></ul><ul><li>Love og bestemmelser </li></ul>
 77. 77. BETHLEHEMSKIRKEN <ul><li>HVOR er kirken? </li></ul><ul><li>- Kontekst, målgrupper </li></ul><ul><li>HVORFOR er kirken? </li></ul><ul><li>- Identitet, selvforståelse og vision </li></ul><ul><li>HVAD er kirkens opgaver? - ”Mission statement” mål </li></ul><ul><li>HVORDAN løser kirken sine opgaver? - Udvikling af planer </li></ul>
 78. 78. WWW.MISSIONALKIRKE.DK
 79. 79. TAK! <ul><li>Mogens S. Mogensen </li></ul><ul><li>Konsulentfirmaet Intercultural.dk </li></ul><ul><li>Adr.: N. J. Holms Park 55, 6070 Christiansfeld </li></ul><ul><li>Tlf.: 7456 2282 – 2617 5612 </li></ul><ul><li>E-mail: [email_address] </li></ul><ul><li>Website: www.intercultural.dk </li></ul>

×