Harald Hegstad, Menihgedsudvikling i Den norske Kirke

903 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Harald Hegstad, Menihgedsudvikling i Den norske Kirke

 1. 1. 1 Tittel på foredraget Navn foredragsholder Tid og sted
 2. 2. 2 Menighetsutvikling i folkekirken København 8. nov. 2010 Harald Hegstad
 3. 3. 3 Treårig prosjektperiode 2008-2011 • Grunnfinansiering fra OVF/Kirkerådet • Støtte fra MF/Areopagos/NMS • Bredt sammensatt referansegruppe • Organisatorisk forankret ved MF • Prosjektleder: Professor Harald Hegstad • Forsker: Dr. art. Erling Birkedal • Stipendiat: Turid Skorpe Lannem
 4. 4. 4 Internasjonale partnere • Danmark: Hans Raun Iversen og Sabine Kleinbeck • USA – Church Innovation, St. Paul – Center for parish development, Chicago • Sør-Afrika: Communitas, Stellenbosch • Kontakter i Sverige, Tyskland, Nederland
 5. 5. 5 Målsetting for prosjektet Målet for prosjektet er å bidra til premisser og metoder for menighetsutvikling i en folkekirkelig kontekst. Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål: a. Analysere teologiske og organisasjonsfaglige premisser for å drive menighetsutvikling i en folkekirkelig kontekst. b. Utvikle et verktøy for menighetsanalyse. c. Undersøke hvordan en gjennomført menighetsanalyse kan danne utgangspunkt for en utviklingsprosess i en menighet. (Prosjektbeskrivelse nov. 2007)
 6. 6. 6 Teologisk grunnlag • Den norske kirkes offisielle selvforståelse og målsettinger • Sammenholde misjonsperspektiv og folkekirkeperspektiv • Utnytte impulser og perspektiver fra ”misjonal ekklesiologi”
 7. 7. 7 Hovedaktiviteter • Generelt arbeid med teoretiske og faglige perspektiver • PhD-prosjekt: Empirisk undersøkelse av pågående utviklingsprosesser (Lannem) • Utvikling og utprøving av analyseverktøy i rammen av en utviklingsprosess i utvalgte menigheter • Videreutdanningskurs for prester
 8. 8. 8 Ti forsøksmenigheter 2008-11 Tunsberg: Hedrum, Bugården, Ramnes, Våle, Strømsø, Vestfossen Møre: Sykkylven, Ikornnes, Øksendal (Sunndal), Nesset
 9. 9. 9 9
 10. 10. 10 Hva har vi gjort - ønsker vi … • Invitere til en reise på 2-3 år sammen • Målet med reisen: • Bli bevisst sin fortid, som menighet. – Hva er vår tradisjon og særpreg? – Hva kan vi være stolte av? • Utforske sin nåtid, sin kontekst – Hvordan er geografi og demografi i vårt sokn? – Hvilke tanker og holdninger har folk i soknet? – Hvilke erfaringer har folk?
 11. 11. 11 Hva ønsker vi … • Utvikle visjoner, mål og tiltak for menighetens fremtid – selvkritisk refleksjon, ut fra en analyse – eksperimentere og ta risiko – tenke helhetlig / helhetsplan – styrt utviklingsprosess
 12. 12. 12 Hvem er med på ”reise”? • Hele menigheten – så mange som mulig. • Menighetsrådet • Staben, alle ansatte • Styringsgruppe – ansvarlig for prosessen • Medforsker/intervjuer – lytte til folk i soknet • Møte andre menigheter – dele erfaringer
 13. 13. 13 Verdier for arbeidsprosessen • Åndelig prosess • Stedegen prosess • Helhet og fokus • Tilrettelagt og systematisk • Åpen og kontinuerlig prosess
 14. 14. 14 14 Å være menighet – fem dimensjoner • Ved tro – gudvendt • I verden – utadvendt • I fellesskap – inkluderende • Med deltakelse – involverende • I endring – dynamisk
 15. 15. 15 Arbeidsmåter/redskaper – fortid: • Lage menighetens tidslinje – Hva har skjedd hos oss de siste årene – Hendelser i menigheten/lokalsamfunnet/ nasjonalt/globalt – > skape et kollektivt minne, bevissthet om menigheten og dens kontekst • Samling i menigheten om menighetens fortid
 16. 16. 16 Tidslinje – eksempel Nesset
 17. 17. 17 17
 18. 18. 18 Arbeidsmåter – nåtid: • Samle og bearbeide statistikk • Spørreskjema- undersøkelse • Intervju/samtaler • Lage menighetskart • Samling i menigheten om menighetens nåtid
 19. 19. 19 Statistikk om folk og kirke Statistikk -om befolkningen i soknet -om kirkelig aktivitet
 20. 20. 20 Spørreskjema • Forhold til kristen tro, kirke og menighet • Erfaringer med den lokale kirke • Forventninger og ønsker til kirken • Målgruppe: • - Samlinger, gudstj, konsert, konf.foreldre … • - Geografisk område • - Tilfeldig utvalg • - Alle innbyggere
 21. 21. 21 Samtaler/intervju • Flere målgrupper – ulike roller i menigheten: – Ledere: Stab/råd/frivillige – Deltakere: Aktive medlemmer – Medlemmer: Øvrige medlemmer • Intervjuene gjennomføres av lokale ”medforskere” • Intervjuene rapporteres skriftlig og anonymisert
 22. 22. 22 Analyse av nåsituasjonen • Rapport fra ekstern ”lesegruppe” – som analyserer innsamlet data, og gir råd og utfordringer til lokal styringsgruppe • Drøfte situasjonen og utfordringer i styringsgruppe og menighetsråd
 23. 23. 23 Arbeidsmåter - fremtid • Bevisstgjøre på deltakende ledelse • Arbeide med visjoner, mål / helhetlig plan • Ta risiko / eksperimentere –> tre tiltak • Stab og råd arbeider sammen • Samling om menighetens visjoner og mål • Plattform for videre prosess
 24. 24. 24 Kontinuerlig arbeidsmåter • Lytte til bibeltekster – og hverandre • Lokal styringsgruppe – i prosjektperioden, melder til menighetsrådet • Dele erfaringer med andre menigheter • Prosessveileder utenfra; – legger til rette for ulike arbeidsredskaper – Gir faglige innspill til refleksjon om det å være menighet
 25. 25. 25 Erfaringer med arbeidet 2008-10 • Nyttig arbeidsprosess – gir trygt rom for møter / dialog • Data om og fra egen menighet skaper interesse og engasjement • Får hjelp til å se ulike perspektiver – men ikke umiddelbare / raske endringer
 26. 26. 26 Erfaringer med arbeidet 2008-10 • Behov for å klargjøre premisser og arbeidsoppgaver for menigheten i starten • Behov for tydeligere og enklere prosedyre med innsamling av data • Behov for fleksibilitet, både i innhold og fremdrift for den enkelte menighet • Viktig å ha med rette nøkkelpersoner i menigheten – og gi tid til å samvirke
 27. 27. 27 Resultater fra prosjektet • Publikasjoner – Delrapport om statistikk 2010 – Rapport fra prosjektet 2011 – Faglig artikkelsamling 2011 – Populær artikkelsamling 2011 • Videreføring av utviklingsarbeidet med nye menigheter 2011-2014?
 28. 28. 28 www.mf.no/menighetsutvikling

×