Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

224 views

Published on

قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

Published in: Law
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

 1. 1. W‡M‡‡ ë Êu L)«Ë WF U ë  UN}M ≥sL ë ‡ ±¥≥∏ WM dH …d v —œUBë ©  ≤∞±∂ WM d ‡L u ‰Ë√ ® o «u*« ¥≥ œb‡‡‡‡Fë © √ ® —dJÄ
 2. 2. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ≤ ≤∞±∂WM‡ Ã∏±r‡Á—Êu UÁ WO½b*« WÄb)« Êu½UÁ —«b SÐ VFAër U W —uNL'«fOz— ∫ ÁU —b √ bÁË ¨ tB v ü« Êu UIë »«uMë fK Ä —dÁ ©vÃË_«…œU‡‡*« nzUÿuë vK t?ÄUJ √ Èd Ë ¨ W?O b*« W?Äb)« ÊQ? v o «d*« Êu UIë ÂUJ Q qL?FÔ W?ÄU?Fë  U? ?O?N?Ã«Ë ¨ W?OK;« …—«œù«  «b? ËË W?O?ÄuJ(« …e?N? _«Ë U??N?(U?B?ÄË  «—«“uë v Æ pÖ nÃU UÄ vK UNzUA ≈  «—«dÁ Ë√ 5 «uÁ hM rà UÄ pÃ–Ë ©WO U‡ ë…œU‡‡*« ¨ ±π∑∏ WM à ¥∑ r?Á— Êu U?IÃU —œU??Bë WÃËbÃU 5?O b*« 5KÄU??Fë ÂUE Êu U??Á vGKÔ Æ o «d*« Êu UIë ÂUJ √ nÃU rJ q vGKÔ UL ©W ÃU‡ ë…œU‡‡*« W c?O?HM? ë W? zöë W?O b*« W?Äb?)« f?K ?Ä È√— c? √ b?F ¡«—“uë fK ??Ä fOz— —b?BÔ W‡‡?‡‡ zöë Ác‡?‡‡‡ —b‡?‡‡‡B Ê√ vÃ≈Ë t? q‡‡L??Fë a —U s?Ä d?N?? √ W ö? ‰ö? o? «d*« Êu U??IKÃ Æ o «d*« Êu UIë ÂUJ √Ë ÷—UF ô ULO UÎOÃU WLzUIë  «—«dIÃ«Ë `z«uKÃU qLFë dL ©WF «dë…œU‡‡*« Êu‡‡‡‡ U?Ië «c‡‡?‡ ÂUJ‡‡‡ Q q‡‡‡‡?LFë q‡?‡‡‡ ?Á W‡‡‡Äb?)U ÊËœu? u*« ÊuMO?F*« Êu?Hÿu*« qIMÔ ©≥ ¨ ≤ ¨ ±® ÂU?Á—√ ‰Ë«b??'U `{u*« u?? Më vK W?O?ÃU?(« rN?H?zUÿuà WÃœU?F*« n?zUÿuë vÃ≈ W‡‡‡‡O?ÄbÁ_« VO d Êu?J Ë ¨ ©√® ‰Ë_« v‡‡‡HOÿuë Èu? *« U?N?O U0 o «d*« Êu U?IÃU WI? K*« Æ WI U ë rN U{Ë√ V …b «Ë WHOÿuà 5ÃuIM*« 5
 3. 3. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'«≥ vH?Oÿuë d _« vK œ«“ «–≈ ÁU?{UI? ÊU? ÈcÃ«Ë UÎ u UÁ tà —d?I*« d? _U rNMÄ q kH ? Ë t kH? ?;« d _« ]qÁ «–≈ U?Ä√ ¨ o «d*« Êu U?IÃU W?I? K*« ‰Ë«b'« v? t ?H?OÿË Èu ? * —d?I*« ‰Ë«b‡‡‡'« v? —d?I*« vH?Oÿu?ë d? _« tà ·d?B t?? ?H?OÿË Èu? ?? * —d?I*« vH?O?ÿuë d? _« s Æ UNOÃ≈ —UA*« Æ ‰u bKà vBÁ_«Ë v œ_« s b Kà WLEM*«  «—«dIÃ«Ë 5 «uIÃU ‰ö ù« Âb lÄ tK pÖ ©W ÄU)«…œU‡‡*« Æ ÁdA a —U à vÃU ë ÂuOë sÄ t qLFÔ Ë ¨ WOL dë …b d'« v Êu UIë «c dAMÔ Æ UNMO «uÁ sÄ Êu UI cHMÔ Ë ¨ WÃËbë -U Êu UIë «c rB Ô ‡ ±¥≥∏ WM dH …d v W —uNL'« W Uzd —b Æ ©  ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ o «u*« ® v O ëÕU Hëb
 4. 4. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ¥ WO b*«WÄb)«Êu UÁ ‰Ë_«»U‡‡ ë WÄUFë ÂUJŠ_« ∫©± …œU‡‡Ä UN 5LzU?IKà nOKJ v Ë ¨ …—«b'«Ë …¡U?HJë ”U √ vK 5M «uLKà o? WO b*« nzUÿuë W U? — v rN? U? ? «Ë ¡«œQ rN?ÄU?O?ÁË ¨ rN? U??L? Ë rN?Áu?I? WÃËbë qHJ? Ë ¨ VF?Aë W?Äb?) Æ VFAë `ÃUBÄ fM'« Ë√ s bë V ? Êu‡‡ U?Ië «c‡‡ ÂU‡‡?J √ oO D? v 5Hÿu*« 5 e?OO?L? ë dE Ô Ë Æ d ¬ V È_ Ë√ ∫©≤ …œU‡‡Ä s d?Á 5 *« vMF*« W?OÃU? ë  «—U? ?FÃ«Ë  U?LKJÃU Êu U?Ië «c ÂUJ √ oO? D v b?B?IÔ ∫ U‡NMÄ q‡Â W‡‡?‡‡ ??O??N?ë …—«œ≈ f‡‡K?‡ ??Ä fOz— Ë√ k? U‡‡‡‡?;« Ë√ d “u‡‡?‡‡Ã« ∫∫∫∫ WWWW????????BBBB???????????? ????????<<<<«««« WWWWDDDD????KKKK ÃÃÃë««« ≠ ± Æ ‰«u‡‡ _« V‡ Æ WÄUFë W ONë Ë√ WE U;« Ë√ vÄu‡‡‡J(« “UN'« Ë√ W KB*« Ë√ …—«“uë ∫∫∫∫ …………bbbb uuuuÃÃÃë««« ≠ ≤ W‡‡?‡B? ??<« W‡‡?‡DK Kà W?‡‡‡OÃU?? ë W ö?? ë  U u?? ?? *« nzUÿË ∫∫∫∫ WWWW œœœœUUUU????????OOOO????IIII????ÃÃÃë««« nnnnzzzzUUUUÿÿÿÿuuuuÃÃÃë««« ≠ ≥ W eÂd?Ä …—«œ≈ Ë√ WÄU? …—«œ≈ Èu ?Ä sÄ …b uÃU W?OLOEM  U?LO? I  «b Ë U uK? U ”√d v Ã«Ë Æ  ULO I sÄ UNÃœUF UÄË ¨  U UDÁ Ë√ ¨ W‡‡‡? œU?O??Ië nzU‡?‡‡ÿuKà v‡‡?ÃU‡‡ ë Èu?? ?? *« nzUÿË ∫∫∫∫ WWWW????????OOOO???? ««««dddd???????? ùùùù«««« …………————««««œœœœùùùù«««« nnnnzzzzUUUUÿÿÿÿËËËË ≠ ¥ Æ …b uÃU  «—«œ≈ U uK U ”√d v Ã«Ë Æ …b uë W “«u0 …œ—«uë nzUÿuë Èb ≈ qGA sÄ q ∫∫∫∫ nnnnÿÿÿÿuuuu****«««« ≠ µ tOÃ≈ U?ÎÄuLCÄ Êu U?Ië «cN WI? K*« ‰Ë«b'« v tOK ’u?BM*« d _« ∫∫∫∫ vvvvHHHHOOOOÿÿÿÿuuuuÃÃÃë««« dddd ____«««« ≠ ∂ Æ Êu UIë «c vC I0 …—dI*«  «ËöFë lOL
 5. 5. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'«µ Æ vHOÿuë d _« ·ö tKL dOE nÿu*« tOK qB UÄ q ∫∫∫∫ qqqqLLLLJJJJ****«««« dddd ____«««« ≠ ∑ Æ qLJÄ d √Ë vHOÿË d √ sÄ tKL dOE nÿu*« tOK qB UÄ q ∫∫∫∫ dddd ____«««« qqqqÄÄÄÄUUUU ≠ ∏ Æ WÃËbKà WOÃU‡*« WM ë ∫∫∫∫ WWWWMMMM ÃÃÃë««« ≠ π Æ WO b*« WÄb)U vMF*« d “uë ∫∫∫∫ hhhh <<<<«««« dddd ““““uuuuÃÃÃë««« ≠ ±∞ Æ …—«œù«Ë rOEM Kà ÈeÂd*« “UN'« ∫∫∫∫ ““““UUUUNNNN''''«««« ≠ ±± WO b*«WÄb)«fK Ä ∫©≥ …œU‡‡Ä W?O b*« W?Äb?)« d uD W? U?)«  U? d? ?I*« .b?I ÷d?G W?O b*« W?Äb? Kà fK ?Ä Q?AMÔ ∫ v üU ’uB)« t Ë vK ÂuI Ë ¨ œö ë v WÄUFë  UÄb)« 5 %Ë ¨ W‡‡‡?‡‡O b*« W‡‡‡?‡‡Äb?)« U‡‡‡?‡ U‡‡‡‡C??Á sÄ t‡‡‡‡O?K Õd‡‡‡‡‡‡?D U‡‡‡L??O? …—u‡‡‡A*« ¡«b?‡‡‡ ≈ © √ ® Æ “UN'« fOz— Ë√ h <« d “uë Ë√ ¡«—“uë fK Ä fOz— sÄ ¡«u Æ WO b*« WÄb)U WIKF *« `z«uKÃ«Ë 5 «uIë  U ËdAÄ v È√dë ¡«b ≈ ©»® Æ WO b*« WÄb)« vHÿuÄË WOÄuJ(«  UN'« rOOI dO UFÄË WI d v È√dë ¡«b ≈ ©‡ ® Æ WO b*« WÄb)« vHÿu* WÄbI*« WO —b ë ZÄ«d ë v È√dë ¡«b ≈ ©œ® Æ WO b*« WÄb)« vHÿu* WOMN*«  UOÁö _U WIKF *« U UCIë v È√dë ¡«b ≈ ©‡ ® Æ WO b*« WÄb Kà WBB<« W “«u*U oKF ULO  U d I*« .bI ©Ë® Æ WO b*« WÄb)« ¡«œ√ 5 %  U d IÄ .bI ©“® ∫ sÄ q W uC Ë “UN'« fOz— W Uzd WO b*« WÄb)« fK Ä qJAÔ Ë Æ WÃËbë fK 0 l dA Ã«Ë Èu Hë vL Ià WOÄuLFë WOFL'« fOz— ≠ ± Æ “UN'U WO b*« WÄb)« ŸUDÁ fOz— ≠ ≤ Æ WOÃU*« …—«“u WÃËbKà WÄUFë W “«u*« ŸUDÁ fOz— ≠ ≥ Æ dBÄ ‰UL  U UIMà ÂUFë œU%ô« Á—U W M*« WO UIMë  ULEM*« sÄ uC ≠ ¥
 6. 6. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ∂ h ?<« d‡‡‡ “uë r? —U‡‡ ? ¨ Êu U?IÃ«Ë W d?A? ë œ—«u*«Ë …—«œù« v ¡«d? ? W?F —√ ≠ µ Æ …b «Ë …d*Ë b b Kà WK UÁ  «uM Àö …b* Æ fK:« fOz— sÄ —«dÁ UNKOJA —bB WOM W UÄ√ fK LKà ÊuJ Ë t qL??Fë d?O?? W?IKF?? *«  «¡«d? ù«Ë b?? «u?Ië sL??C? W??OK «œ W? zô f?K:« lC Ë Æ WOMHë t UÄ√Ë Æ h <« d “uë sÄ fK:«  UO u bL F Ë W dA 뜗«u*«WM' ∫©¥ …œU‡‡Ä ¨ W d?A? ë œ—«u?LKà d? ?Â√ Ë√ WM' ¨ W?B ?<« WD?K ë sÄ —«d?I ¨ …b? Ë q v qJAÔ ¨ ¡U‡‡‡?‡C? √ W‡‡?‡‡F —√ W u??C? Ë W œU??O?Ië nzU?ÿuë vK U? s?Ä …b? uë vHÿu??Ä b? √ W?? Uzd ¨ UN? —U Ë√ …b uë q «œ sÄ W d?A ë œ—«u*« v 5BB? *« b √Ë 5O u UI?ë b √ rNMO sÄ ÊuJ Æ WO UIMë WM Kë …—«œ≈ fK Ä Á—U  b Ë Ê≈ WO UIMë WM Kë ¡UC √ b √Ë ¨ UN Ëœ U?L ©»® ‰Ë_« Èu? *« sÄ nzUÿuë v 5O?F ë v dEMÃU WM K?ë h Ë ¨ rNz«œ√ .u??I? d —U??I œU??L?? ?? «Ë …b?? uë ×U‡?‡‡‡ rN?KI Ë U??N??OK U??A?à  «Ëö‡‡‡‡?Fë `‡‡‡?‡MÄË rO U??H?Ä d?O??O?G Ë ¨ W d??A? ë œ—«u*« W??O?LM ?à W?Ä“öë W?O?? —b? ë  «—Ëb?Ã«Ë ZÄ«d? ë Õ«d?? ?Á«Ë UN?OÃ≈ ‰U Ô U2 pÖ d?O Ë ¨ ¡«œ_«  ôbF?Ä l —Ë qLFë VOÃU? √ d uD Ë UN ? UI Ë W?HOÿuë Æ WB <« WDK ë sÄ U bL? F rà «–S ¨ U œUL? ô Ÿu ? √ ‰ö WB ?<« WDK ë vÃ≈ UN U «d? Á« WM Kë q dÔ Ë Æ …c‡‡‡‡ U  d? ? ? « U‡‡‡‡NÃu? Ë a‡‡‡‡? —U sÄ U·‡‡‡Äu 5‡‡‡‡? ö ‰ö‡‡‡ U?N?OK UÎ{«d? ? « b? Ô rÃË pÃcà …—d *« »U ? _« Èb Ô Ê√ 5F O? ¨ UNCF Ë√ U?NK WM Kë  U «d Á« vK X{d? « «–≈ UÄ√ Îö √ UNà œb? Ô Ë ¨ »U _« Ác ¡u{ vK tO dEMK?à WM Kà tOK X{d « UÄ bO?FÔ Ë W U  ¨ «Îc? U WB? <« WDK ë È√— d? ? « U?N √— WM Kë Èb Ê√ ÊËœ q? _« «c vCI « «–S? ¨ tO? X Kà W?B ?<« WDK ë vÃ≈ UN? U «d? Á« q d ¨ œb?;« q _« ‰ö U?N √d WM Kë XJ 9 «–≈ U?Ä√ Æ UÎ}zUN WÃU(« Ác v U —«dÁ d F Ë UN QA Á«d UÄ –U ô Æ UN qLFë ÂUE Ë WM Kë ¡UC √ —UO « WOHO W cOHM ë W zöë œb%Ë
 7. 7. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'«∑ ∫©µ …œU‡‡Ä …b? uë U —b?B W?O?L? — …d?A v W?O b*« W?Äb?)« ÊQ? v —bB? v ë  «—«d?Ië sKFÔ Æ UÎO Ëd JÃ≈ Ë√ UÎOÁ—Ë r‡‡‡K q?‡‡‡HJ u? vK W? U ù« Ë√ d?AMë  «¡«d? ≈Ë W?OH?O? W c?O?HM ë W? zöë œb?%Ë Æ UN ÊQAë ÈË– ∫©∂ …œU‡‡Ä W‡‡?‡‡IKF?? *« q‡‡?‡zU? ?*« v U??Î ? ?? ??Ä È√dë ¡«b S ¨ Ád??O?? ÊËœ ¨ WÃËbë fK ??Ä h ?? Æ WB <« WDK ë VK vK ΡUM ¨ W cOHM ë t zôË Êu UIë «c ÂUJ √ oO D W dA 뜗«u*«ËWO b*«WÄb)«W UI WOLM ∫©∑ …œU‡‡Ä U‡‡‡N U?OÃu? ? ?ÄË U?N U? «u? ÂUO?IKà 5H?ÿu*« œ«b ≈Ë q?O Q Ë V —b vK …b? uë qL?F Æ UN «b √ oOI%Ë lL :« v U —ËœË WO b*« WÄb)« W UI WOLM qHJ u vK qO Q Ë V —b? à “UN?'« WI? «uÄ b?F ¨ W dA? ë œ—«u*« WO?LM à eÂd?Ä ¡UA ≈ …b? Ë qJÃË  UO?KL œUM ≈ “u? Ë ¨ UNà W?F U ë ŸËd?Hë Ë√  «b uë Ë√ `ÃU?B*U Ë UN 5Hÿu?*« œ«b ≈Ë U œU‡‡‡L? ? U —b‡‡‡‡‡‡?B v ë V —b? ë  U‡‡‡ ?O Ë e?«dÄ vÃ≈ œ«b‡?‡‡‡ ù«Ë q‡‡‡‡O Q? Ã«Ë V —b? ë Æ “UN'« fOz— sÄ —«dÁ W‡‡‡‡? d?A? ë œ—«u*« W‡‡?‡O?LM e?«d??Ä ¡U?A ≈ j «u?{Ë  «¡«d? ≈ W? c?O?HM ë W?? zöë œb?%Ë Æ UN M9 v ë  «œUNAÃ«Ë UN ‚U Ãô« j «u{Ë œ«b ù«Ë qO Q Ã«Ë V —b ë ÂUE Ë ∫©∏ …œU‡‡Ä U‡‡‡‡N W‡‡?‡‡OB?B ? ë ‰U‡‡‡L? _«Ë WDA _« vK »U? Aë V —b? Âu?I Ê√ …b uKà “u? Æ W cOHM ë W zöë tLEM Ècë u Më vK pÃ–Ë ¨ rNMOOF UNÄ«e ë ÊËœ rN K vK ΡUM
 8. 8. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ∏ v U ë»U ë WOHOþuë WÁöFÃ«Ë nzUþuë n‡zU‡ÿuë ∫©π …œU‡‡Ä ¨ “UN'« È√— c? √ bF ¨ WB ?<« WDK ë sÄ bL ?F ¨ UNà UÎOL?OEM ÎöJO …b Ë q lC Æ UN qLFë  ôU ÄË r Ë UN DA √ lÄ V UM WO d  ULO I vÃ≈ UNLO I sLC b b% sL?C ¨ W?HOÿË q n Ë  U?ÁUD t UÎI? dÄ nzUÿuKà ÎôËb …b? Ë q lC Ë U d «u “öë ◊ËdAÃ«Ë UNOÃ≈ vL M v ë WOHOÿuë W uL:«Ë UNKG WI d Ë vHOÿuë U «u Ä Æ UNz«œ√ ”UOÁ  «d RÄË ¨ UN W uM*« ÂUN*«Ë  UOÃu *«Ë  U «uÃ«Ë ¨ UNKGA sLO UNà WÄ“öë W dA ë œ—«u*« r Ë …b Ë q nzUÿË ‰Ëb? œUL U “UN'« fOz— h Ë Æ WOKFHë UN U UO « ¡u{ v ∫©±∞ …œU‡‡Ä ∫ WO ü« WO Ozdë WOHOÿuë  U uL:« vÃ≈ Êu UIë «c ÂUJ _ WF{U)« nzUÿuë r I Æ WOBB ë nzUÿuë W uL Ä ≠ ± Æ WOMHë nzUÿuë W uL Ä ≠ ≤ Æ WO U Jë nzUÿuë W uL Ä ≠ ≥ Æ W ËUF*« WÄb)«Ë WO d(« nzUÿuë W uL Ä ≠ ¥ q‡‡‡‡I?MÃ«Ë W‡‡‡O?Ád? Ã«Ë 5O?F? ë ‰U? Ä v? …eO?L? ?Ä …b? Ë W?O?H?OÿË W? uL? ?Ä q d? ? ?F Ë Æ …—U ù«Ë »bMÃ«Ë W‡‡‡‡? c?O?HM ë W? zöë rEM? Ë ¨ W?O? u  U? u?L? ?Ä sÄ W?O?H?OÿË W? u?L?? ?Ä q ÊuJ Ë Æ WK UL *«  U uL:« 5 qIMÃ«Ë WO uMë  U uL:« Ác ¡UA ≈ dO UFÄ ∫©±± …œU‡‡Ä …—U?? ù« Ë√ »b?Më Ë√ qIMë Ë√ W???O??Ád?? ?ë Ë√ 5O??F?? ?ë o d s n?zUÿuë qG??? ÊuJ Æ Êu UIë «cN WMO *« ‰«u _« V pÃ–Ë ¨ UNKG ◊Ëd ¡UHO « …U «d0
 9. 9. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'«π nzUÿuëv 5OF ë ∫©±≤ …œU‡‡Ä ¨ t‡‡‡?{u?H sÄ Ë√ W‡‡‡?‡‡ —u?N?L??'« fOz— sÄ —b‡‡?‡‡B —«d‡‡‡‡?‡Á V‡‡‡‡ u0 5?‡‡‡O?F?? ë ÊuJ lÁu?Ä vK Èe?Âd?Ä Êö? ≈ ‰ö? sÄ W U? Ë Ë√ …U U? ?Ä ÊËœ ¨ …—«b?'«Ë …¡U?HJë ”U? √ vK qHJ u? vK UNKG? ◊Ëd Ë WH?OÿuÃU WIKF? *«  U UO? ë UÎMLC? Ä W dB*« W?ÄuJ(« W «u Æ 5M «u*« 5 …«ËU *«Ë ’dHë R UJ Æ WÃu2Ë …d U ÊuJ Ê√ nzUÿuë qGAà ◊d A ‰«u _« lOL v Ë ¨ —U?O? ?? öà WM' ‰ö? sÄ “U??N?'« Ác?HM ÊU?? ? ?ÄU nzU?ÿuë pK v 5O?F?? ë ÊuJ Ë vzUNMë VO d? ë v …œ—«uë WOI? _« V 5O?F ë ÊuJ Ê√ vK ¨ h <« d “uë t?OK ·dA Ë »uKD*« q R?*« vK ‰u?B?(« W? d?Ä v vK? _« Âb?I ÈËU? ? ë bM Ë ¨ ÊU? ? ??Äô« W? ?O? Mà ¨ Ãd ë v Âb?Á_U ¨ Îö RÄ vK _U ¨ W? d*«  «– v vK _« W —bÃU ¨ WH?Oÿuë qGAÃ Æ UÎM d Â_U ¨ t? ??O?H??O?ÂË …d‡‡?‡‡ U?Aë n?‡‡‡zU‡‡‡?‡ÿuë s Êö‡‡‡? ù« b? «u?Á W? c?O?H?M ë W? zö?ë œb?%Ë ¨ WK{U?H*« b? «uÁË t? ?OH?O?ÂË ÊU‡‡ ?Äô« œU‡‡‡I?F «  «¡«d‡‡‡‡ ≈Ë —U?‡‡‡O ? ô« W‡‡‡‡M' q?‡‡‡‡OJA Ë Êö ù« …b?Ä qI ô√Ë ¨ W U(« bM WM q sÄ u?O u Ë d UM ÈdN ‰ö? Êö ù« ÊuJ Ê√ vK vÃË_« …d‡‡‡‡?IHÃU? tOÃ≈ —U?‡‡‡A*« v Ëd? JÃù« lÁu*« vK W? ?O? Më sKF Ë ¨ d?N? s .b?I? Ã«Ë Æ …œU*« Ác sÄ ∫©±≥ …œU‡‡Ä U‡‡?‡‡N n?zUÿuë Ÿu??L?? ???Ä sÄ WzU*« v? W?? ??L?? W?? ??? hO??B?? ??? …b?? Ë q Âe??? K Æ WÁU ù« ÈË– ’U úà WO d?(«  UOKLFë v 5 U?BLKà e ?% v ë nzUÿuë ¡«—“uë fK Ä fOz— sÄ —«d?I œb%Ë ¨ UNÃUL? Q ÂUOIÃU rN ÃU? X L v Ä W?OMÄ_«  UOKLFë v UB?ÄË ¡UÄbIë 5 —U;«Ë …—u? ë v UBÄË W? ? M?ë Ác 5O?F? …b? uë Âe?? K Ê√ vK ¨ —«d?Ië «c U? œb? v ë b? «u?IK?à U?ÎI? Ë pÃ–Ë Æ UN U UO ô UÎI Ë
 10. 10. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ±∞ WI U ë …dIHë v UNOK ’u?BM*«  U Hë ë˓√ nzUÿuë Ác v 5F Ê√ “u UL r e ? WÃU v pÃ–Ë ¨ r?N ÃU S 5?LzUIë ¨ rN u? ≈ b √ Ë√ rN bÃ«Ë b? √ Ë√ r œôË√ b √ Ë√ d??Ä_« pÃc??ÂË ¨ nzU?ÿuë Ác qG?? ◊Ëd?? rN??O??  d?? «u? «–≈ ¨ rN U?? Ë Ë√ U??ÎÄU «Îe‡?‡‡ ?? Æ WOMÄ_«  UOKLFë ¡«bN d √Ë WO d(«  UOKLFë v s œuIH*«Ë ¡«bNAë d _ W MÃU ∫©±¥ …œU‡‡Ä ∫ v Q UÄ nzUÿuë Èb ≈ v 5F sLO ◊d AÔ qÄU?F v ë WO d?Fë ‰Ëbë Èb? ≈ WO? M Ë√ W d?B*« WO? M'U U?ÎF ?L ?Ä ÊuJ Ê√ ≠ ± Æ WO b*« nzUÿuë vÃu v q *U 5 dB*« Æ WFL ë s ¨ …dO ë œuL Ä ÊuJ Ê√ ≠ ≤ W‡‡‡‡ d? Kà …b‡?‡‡‡O?IÄ W‡?‡‡‡ u?IF Ë√ W?‡‡‡‡ UM W‡‡‡‡ u?I?F t?OK rJ(« o ? b?Á ÊuJ ô√ ≠ ≥ Æ Á—U « tOÃ≈ œÔ— bÁ sJ rà UÄ W UÄ_« Ë√ ·dAÃU WK Ä W1d v i9 rà U??Ä ¨ vzU?N v œQ —«d??Á Ë√ rJ W?Äb??)« sÄ tKB? o ?? b?Á ÊuJ ô√ ≠ ¥ Æ qÁ_« vK  «uM l —√ Á—Ëb vK Æ h <« v Dë fK:« sÄ —bB …œUNA WHOÿuë qGAà WO Bë t ÁUOà X Ê√ ≠ µ Æ WHOÿuë qG  U «d ô UÎO u Ä ÊuJ Ê√ ≠ ∂ Æ WHOÿuë qGAà —dI*« ÊU Äô« “U Ê√ ≠ ∑ Æ UÎ œöOÄ UÎÄU dA WO UL s tM qI ô√ ≠ ∏ ∫©±µ …œU‡‡Ä q‡‡‡?‡L?Fë t‡‡?‡‡‡LK a?‡‡‡‡ —U sÄ d??N? √ W? ?? …b* —U? ?? ? ô« X% …d?Ä ‰Ë_ 5?F*« l{uÔ ¨ t‡‡‡‡ ?Äb? XO?N? √ t? O? ö? Âb? X ? «–S ¨ q?‡‡L?FKà t‡‡‡‡ ?O? ö? Èb?Ä U?NÃö‡‡?‡ —d‡‡I? Æ WO öBë Âb  «¡«d ≈Ë ‰«u √ W cOHM ë W zöë œb%Ë Æ —U ô« …d ‰ö 5F*« …—U ≈ Ë√ »b Ë√ qI “u ôË Æ WO «d ù« …—«œù«Ë W œUOIë nzUÿuë vK U vK …œU*« Ác ÂUJ √ Èd ôË
 11. 11. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'«±± ∫©±∂ …œU‡‡Ä …—œUMë  U‡‡?‡‡B?B? ? ë v  «d‡?‡‡‡ ?)« ÈË– lÄ …—Ëd‡‡?‡‡Cë  ôU‡‡ v b?ÁU??F? ë “u? ∫ WO ü« j «uCÃ«Ë ◊ËdAKà UÎI Ë »uKD*« hB? ë v WK U2 …d? pK1 sÄ U?Nà WF U? ë …eN? _«Ë …b uÃU b? u ô√ ≠ ± Æ t W UF ô« sJ1Ë Æ  «uM dA s »uKD*« hB ë v tFÄ bÁUF *« …d qI ô√ ≠ ≤ Æ ‰u bKà vBÁ_« b(U ‰ö ù« Âb ≠ ≥ Æ  «uM Àö “ËU& ô œb* Ë√ …b* bÁUF ë ÊuJ Ê√ ≠ ¥ Æ h <« d “uë ÷d vK ΡUM ¨ ¡«—“uë fK Ä fOz— WI «u0 bÁUF ë ÊuJ Ê√ ≠ µ WO «d ù«…—«œù«ËW œUOIënzUÿuëv 5OF ë ∫©±∑ …œU‡‡Ä U?NM sKF WI U? Ä o? d s WO? «d ù« …—«œù«Ë W œU?OIë n?zUÿuë v 5OF? ë ÊuJ  U UO ë UÎMLC Ä —UA ô« v ?F «Ë 5 b d v dAMë Ë√ W dB*« WÄuJ(« W «u lÁuÄ vK ¨  «uM Àö U U??B?Á√ …b* —U?O? ? öà WM' ‰ö? sÄ 5?O?F? ë ÊuJ Ë Æ W?H?OÿuÃU? W?IKF? *« ‰ö ù« ÊËœ p?Ã–Ë ¨ ¡«œ_« .uI d —U?I vK ΡUM ¨  «uM Àö vBÁ√ b? U b b& “u? Æ nzUÿuë Ác qGAà WÄ“öë ◊ËdAë vÁU WOMF*«  U?N'« sÄ W «eMë  U?H d u sÄ b?ÂQ ë nzUÿuë Ác v 5O?F Kà ◊d? A Ë ¨ “öë V —b ë “U?O «Ë ¨ W b »U? √Ë ¨ WO U? sz«dÁ vÃ≈ U d u Âb?F È√dë bM Ê√ vK Æ ZÄ«d ë Ác .bI à …bL F*«  UN'«Ë W KD *« WO —b ë ZÄ«d ë Èu Ä “UN'« œb Ë —UO ô« WM' qOJA Ë nzUÿuë Ác vK U —UO ? « b «uÁË  «¡«d ≈ W cOHM ë W zöë œb%Ë Æ UNOK U ‰UL √ ZzU .uI  «¡«d ≈Ë UNKGAà 5Ä“öë qO Q Ã«Ë œ«b ù«Ë …œb ?Ä …b* rNà 5 ËUFÄË s b U? Ä —UO ? « ¡«—“uKà “u Êu UIë «c ÂUJ √ sÄ Î¡UM ? «Ë h ?<« d “uë ÷d? vK ΡUM ¡«—“uë fK ?Ä fOz— sÄ —«d?Á t —b?B Ècë ÂUEMKà U?ÎI? Ë ¡ôR ¡«œ√ .u?I Ë —UO? ? « b? «uÁ h _« vK ÂUE?Më «c sLC? Ê√ vK “U?N?'« Õ«d ?Á«Ë Æ rNà …—dI*« WOÃU*« WKÄUF*«Ë
 12. 12. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ±≤ ∫©±∏ …œU‡‡Ä d‡‡‡‡ “uë W‡‡‡‡ ËU?F* “U ?L*« Èu ? *U …—«“uKà rz«œ qOÂuà …b? «Ë WHOÿË …—«“Ë qJ? QAMÔ Æ t U UB « …d U Ä v rz«bë q‡‡‡?‡O?Âuë d‡‡‡ “uë —U‡‡?‡‡ ? Êu‡‡‡ U?Ië «c sÄ ©±∑® …œU?*« ÂUJ √ sÄ Î¡UM ? ? «Ë v‡‡‡B??Á√ b‡‡‡‡ U? b b?& “u? ¨  «uM? l —√ U U?B?Á√ …b* p?Ã–Ë —U?O? ? öà W?M' ‰ö? sÄ  U ONÃ«Ë …—«“uKà v R*«Ë vLOEM ë —«dI ô« ÊULC UNÃö nKJ ¨ Èd √  «uM l —√ ZÄ«d?? ë W —«d??L? ?? «Ë ¨ U?N U?? U?O?? c?O??HM …¡U??H? Èu?? ? ??Ä l —Ë ¨ U?N?à W?F U?? ë …e?N?? _«Ë Æ d “uë ·«d ≈ X% UN F U ÄË ¨ jD)«Ë  U ËdA*«Ë Æ rz«bë qOÂuë —UO « j «u{Ë b «uÁ W cOHM ë W zöë œb%Ë ∫©±π …œU‡‡Ä W‡‡‡‡B? ?<« W‡‡?‡‡DK ë ÂU?Ä√ W‡‡‡ œU?O?Ië nzUÿu?ë sÄ W?HO?ÿË v 5F nÿu?Ä q ȜR ¨ Êu U?IÃ«Ë —u? b?ë Âd ? √ Ê√ rOEFë t?KÃU r ?Á√ò ∫ WO ü« 5L?Oë tKL? d? U? Ê√ q‡‡‡ ?ÁË WO? UH Ë W «eM W?OHOÿuë v U? «Ë Èœƒ√ Ê√Ë ¨ ÂUFë ‰U*« vK k U? √ Ê√Ë ¨ WÃËbë Âb √ Ê√Ë Æ åVFAë WÄb) qLÂ_« t uë vK Ë qLFë o d ÕËd Ë ∫©≤∞ …œU‡‡Ä UNKG —«dÁ v …œb;« …b*« ¡UCI U WO? «d ù« …—«œù«Ë W œUOIë nzUÿuë qG …bÄ vN M U «u ? Ä qI ô Èd √ WH?OÿË nÿu*« qGA …b*« Ác ¡UN? U Ë ¨ U b b —«dÁ —b?B rà UÄ Æ nzUÿuë Ác Èb ù tKG q Á WÃËbë vHÿuÄ sÄ ÊU «–≈ UNKGA ÊU v ë WHOÿuë Èu Ä s UNOÃ≈ —U?A*« nzUÿuë Èb ù tKG …bÄ ¡UN? ô WOÃU ë UÎÄu 5 ö ë ‰ö? nÿuLKà “u Ë t?«d ? « …b‡‡‡Ä ”U‡‡‡ √ v?K WOMO?ÄQ? ë tÁu?I? Èu WÃU?(« Ác v Ë ¨ t? ?Äb ¡U?N ≈ VK UÎ u UÁ …—dI*« s ë t uK à W?OÁU ë …b*« Ë√  «uM fL …bÄ UNOÃ≈ UÎ UC?Ä v UL ô« 5ÄQ ë v WI U? ë t ?HOÿË v tI? ? Ècë ‘UF*U oKF U?LO? qÄUF Ë ¨ qÁ√ UL?N √ WÄb?)« „d Ã Æ s ë Ác ⁄uK t Äb vN M sÄ WKÄUFÄ
 13. 13. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'«±≥ o‡‡‡O? D s W?&UMë W?OMO?ÄQ? ë ‚u?I?(« v …œU eë WÃËbKà W?‡‡‡ÄU?Fë W‡‡‡ «e?)« q‡‡‡L? ? Ë Æ …œU*« Ác WO? «d ù« …—«œù«Ë W œU?OIë nzUÿuë qG? …bÄ b b? à W?Ä“öë  «¡«d ù« c ? Ê√ V Ë U?ÎÄu 5 W?H?Oÿuë qGA?à …œb;« …b*« ¡U?N ? « q Á W?I U? ë ÂUJ úà UÎI? U?NMÄ qIMë Ë√ Æ qÁ_« vK ∫©≤± …œU‡‡Ä nzUÿu?Ã«Ë  U??N??'« vK Êu? U??Ië «c s?Ä ©≤∞ ¨ ±∑® 5‡‡‡ œU?*« ÂUJ‡‡‡?‡ √ Èd‡‡?‡ ô 5‡‡‡O?F ë ÊuJ Ë ¨ W —u?N?L'« fOz— sÄ —«d‡‡Á U b b? ? —bB v ë W? U)« W?FO? Dë  «– W —uN?L'« fOz— sÄ —«dI nzUÿuÃ«Ë  UN?'« Ác v WO «d ù« …—«œù«Ë W œU?OIë nzUÿuë v Æ t{uH sÄ Ë√  U U??O ”U? √ v?K pÃ–Ë —U??O? ?? ôU W?O??Ád?? ë o d s nzU?ÿuë Ác qG?? ÊuJ Ë Æ “UO Äô« d UM sÄ WÄb)« nKÄ v œ—Ë UÄË ¡«œ_« .uI WOHOÿuëWÁöFë ∫©≤≤ …œUÄ W‡‡‡‡H?Oÿu?ë qG‡‡‡‡ a —U b‡%« «–S? ¨ U?NKG? a —U s?Ä WH?Oÿuë v? WO?Äb?Á_« d? ? ?F ∫ v Q U* UÎI Ë WOÄbÁ_«  d « nÿuÄ sÄ d Â_ 5O?F ë v W?OI? _« V ? WO?ÄbÁ_«  d? « …d?Ä ‰Ë_ WH?Oÿuë qG? ÊU «–≈ ≠ ± Æ Êu UIë «c sÄ ©±≤® …œU*« v œ—Ë U* UÎI W‡‡‡‡O?ÄbÁ_« ”U? √ vK WO?ÄbÁ_«  d? « W?OÁd? ë o dD WH?Oÿuë qG? ÊU «–≈ ≠ ≤ Æ WI U ë WHOÿuë v ∫©≤≥ …œUÄ 5K U??(« 5‡‡‡?Hÿu?L?Kà “u? ? ¨ Êu U?I?ë «c sÄ ©∑∂® …œU*« ÂUJ Q? ‰ö? ù« Âb?? lÄ  «b‡‡‡?‡ uÃU W‡‡?‡‡‡OÃU‡‡?‡‡‡)« nzUÿu?Kà Âb?I?? ë ¨ U?N?zUM √ Ë√ W‡Äb??)« q‡ ??Á vK √  ö‡ R??Ä vK ¨ U?NKG?Aà W? KD ?Ä  ö R*« pK? X U? v ?Ä ¨  «b? uë sÄ U d?O? Ë√ ¨ U?N ÊuKL?F v ë Æ nzUÿuë Ác qGAà WÄ“öë ◊ËdAë rNzUHO « ◊dA Ë
 14. 14. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ±¥ ∫©≤¥ …œUÄ t‡‡‡‡ —U?Á√ b‡‡‡‡ _ …d‡‡ U *« W? Uzdë X% nÿuÄ qL?F Ê√ ‰«u _« sÄ ‰U? W|Q “u ô U –U? « V «uë  «¡«d?? ù« W c?O?HM ë W? zöë œb?%Ë ¨ …b? u?ë  «– v vÃË_« W? —bë sÄ Æ WÃU(« Ác d «u bM YÃU ë»U ë ¡«œ_« .u‡Ið ∫©≤µ …œUÄ W??F??O? Ë o?H? ? U0 …b? u?ÃU nÿu*« ¡«œ√ .u??I qHJ? U?ÎÄU?E W?B?? ??<« WDK ?ë lC Æ UNHzUÿË WO u Ë UN «b √Ë UN UA ¨ vzU?NMë d dI? ë l{Ë q ?Á qÁ_« vK 5 d?Ä vK WOÃU?Ä WM s nÿu*« ¡«œ√ .u?I ÊuJ Ë Æ qÁ_« vK dN √ W …bÄ …b uÃU ÎöF qLFÃU 5LzUIë vK ¡«œ_« .uI dB I Ë ·«b √ oI U0 5Hÿu*« ¡«œ√ .uI v tOK ‰uÓFÔ*« ”U _« u ÈœUFë ¡«œ_« ÊuJ Ë Æ UN nzUÿuë WO u Ë UN UA Ë …b uë Æ nOF{ Ë√ ¨ j u Ä Ë√ ¨ j u *« ‚u Ë√ ¨ ¡n Ë√ ¨ “U 2 W d0 ¡«œ_« .uI ÊuJ Ë W‡‡‡‡ÁbÃ«Ë W‡?‡‡‡‡ œU‡‡‡‡O?(« q‡‡HJ U0 .u?I ?ë  «¡«d ≈Ë j «u?{ W c?OHM ë W? zöë œb? Ô Ë U œUL « WOHOÂË .uI ë d —UI? l{Ë œUFOÄ «cÂË ¨ ¡«œúà vFO Dë vM MLKà Îôu Ë ”UOIë v Æ Êu UIë «cN qLFë a —U v UN ‰uLF*« V «d*U V «d*« Ác WÃœUFÄË UNMÄ rKE Ã«Ë qÁ_« vK dN √ W …b* …b uÃU UÎOKF qLFÃU rI rà Ècë nÿu*« ¡«œ√ .uI —bI Ë ¨ qHDë W U — …“U? ù Ë√ ¨ ÷dLKà Ë√ ¨ ¡UI ? öà Ë√ ◊UO öà ¡U? b öà Ë√ ¨ bOM ? ë V ¨ U?ÎLJ ¡n W‡‡‡‡? d0 »«u‡‡‡‡Më fK ?Ä W‡‡‡?‡ uC?Fà Ë√ ¨ W?O U?IMë fÃU?:« b? √ W u?C?Fà Ë√ Æ UÎLJ “U 2 W d0 —bI “U 2 W d0 o U ë ÂUFë v tz«œ√ .uI ÊU «–S
 15. 15. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'«±µ ∫©≤∂ …œUÄ ÁœU?L ? « œd‡‡‡‡ ?0 t‡‡‡‡‡z«œ√ .u‡‡‡I d d?I sÄ …—u?B nÿu*« W d?A? ë œ—«u*« …—«œ≈ sKFÔ Æ WB <« WDK ë sÄ Æ t ö ≈ a —U sÄ UÎÄu dA W L ‰ö tMÄ rKE Ê√ tÃË WÄbI*« d —UI ë sÄ WO? «d ù« …—«œù«Ë W œUOIë nzUÿuë vK U 5Hÿu*« rKE ÊuJ Ë Æ WB <« WDK ë vÃ≈ rNz«œ√ s —«d?I qJAÔ Ë ¨ ÷d?Gë «c?Nà Q?AM ¨  U?LKE W?M' vÃ≈ 5Hÿu*« v‡‡‡‡ÁU? rKE ÊuJ Ë WM ?Kë Á—U?? ?? u??C?? Ë ¨ W œU??O??Ië nzU?ÿuë vK U?? sÄ W? ö sÄ W??B?? ??<« WDK? ë sÄ Æ  b ÔË Ê≈ …b uÃU WO UIMë W dA? ë œ—«u*« …—«œ≈ vK V Ë ¨ t1bI a —U sÄ UÎÄu 5 ? ‰ö rKE ë v X Ô Ë W‡‡‡‡B? ?<« WDK ë —«dÁ Êu?J Ë ¨ UN?OK vMÔ v ë »U? _«Ë t?LKE W? ?O M nÿu*« Êö? ≈ Æ v{UI ë v tI ‰ö ù« Âb lÄ pÃ–Ë ¨ UÎ}zUN WM Kë Ë√ Æ tO X ë Ë√ tMÄ rKE ë œUFOÄ ¡UCI « bF ô≈ UÎ}zUN ¡«œ_« .uI d dI d FÔ ôË Æ tMÄ rKE ë W O Ë ¡«œ_« .u‡I d dI nÿu*« Êö‡ ≈ WO‡HO W cOHM ë W zöë œb‡%Ë ∫©≤∑ …œUÄ WM' vK nO?F?{ W d0 ÊU?OÃU? ?Ä ÊU uM Ê«d d?I tM ÂbI?Ô Ècë nÿu*« dÄ√ ÷d?FÔ Æ WM …b* t HOÿË Èu Ä  «– v WLzöÄ Èd √ WHOÿuà tKIMà ¨ W dA ë œ—«u*« UN qL?FKà `ÃU d?O t √ WI U? ë …dIHë v? UNOÃ≈ —U?A*« …b*« ¡UCI « b?F WM Kà 5 «–≈Ë Æ dN √ W …b* qLJ*« d _« sÄ ©•µ∞® rB X d Á« ¨ WO{dÄ WI dD WO? öBë ÂbFà t? Äb ¡UN ≈ W?M Kë X d Á« ¨ qL?FKà `ÃU dO? t √ U bF 5 «–≈Ë Æ WOMOÄQ ë tÁuI kH lÄ WHOÿuKÃ Æ œUL öà WB <« WDK Kà U d dI WM Kë l d ‰«u _« lOL v Ë
 16. 16. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ±∂ ∫©≤∏ …œUÄ rNM Âb??IÔ s cë W œU?O?I?ë nzUÿuë vK U? W??Äb? W?H?OÿuKà W??O? ö?Bë Âb?Fà v?N? M d d?I d? ¬ —Ëb? a —U? à v?ÃU? ë Âu?Oë sÄ j u? *« ‚u? sÄ qÁ√ W? d?0 ÊU?OÃU? ? ?Ä Ê«d d?I Æ ‘UF*« v rNI kH lÄ vzUN l «dë»U ë …—UŽù«Ë ‰uK(«Ë ¨ »bMÃ«Ë ¨ qIMÃ«Ë ¨ WOÁd²Ã« WOÁd ë ∫©≤π …œUÄ W‡‡‡‡?O?Ád? ë ÊuJ ¨ U??N?OÃ≈ vÁd*« W?H??Oÿuë qG? ◊Ëd?Aà n?ÿu*« ¡U?H?O? ? « …U?? «d?Ä lÄ Èu? ? *« v? …d? U? ?Ä U?N?I? ? ? v ë W?H?Oÿuë sÄ W??B? ?<« WDK ë sÄ —b??B —«d?Á V u0 Æ UNOÃ≈ vL M v ë WOHOÿuë W uL:«Ë ”U? √ vK —UO? ôU ©»® ‰Ë_« Èu? *« sÄ W?OB?B ? ë nzUÿuKà W?OÁd? ë ÊuJ Ë W??O??Ád?? ë Êu?J Ë ¨ “U??O?? ??Äô« d?? UM s?Ä W??Äb??)« nKÄ v œ—Ë U??ÄË ¡«œ_« .u??I?  U U??O ©±® rÁ— ‰Ëb??'« v …œ—«uë V M?ë œËb? v —U??O?? ? ôU Èd?? _« W??O?B??B?? ? ë n?zUÿuKÃ Æ Êu UIë «cN o K*« Æ WOÄbÁ_U nzUÿuë vÁU à WOÁd ë ÊuJ Ë 5 M ë v? ¡n W? d0 ¡«œ√ .u?I d d?I v?K nÿu*« qB? Ê√ W?O?Ád? ?Kà ◊d? ?AÔ Ë W‡‡‡‡O?B?B? ? ë n‡‡‡‡zUÿuë v —U?‡‡‡‡O? ôU? WO?Ád? ë U?Ä√ ¨ W?O?Ád ë v?K …d U? ?Ä 5 ?I U? ë ◊Ëd? rNO? d? «u? sÄ œb ÊU? «–S? Æ“U ?2 W d0 ¡«œ√ .u?I d d?I vK ‰u?B?(« V O? —UO ? ôU WOÁd Kà hB?<« œbFë sÄ qÁ√ “U 2 W dÄ vK 5K? U(« sÄ —UO ôU W?OÁd ë Æ WI U ë …b*«  «– s qÁ_« vK ¡n W dÄ vK 5K U?(« sÄ vÁU ë ¡e'« v WOÁd ë ÊuJ U?Nà hB?<« œb‡‡‡Fë sÄ q‡‡‡‡Á√ —U?O? ? ôU WO?Ád? ë ◊Ëd? rNO? d? «u? sÄ œb? ÊU «–S? Æ WOÃU WOÁd ‰Ë√ v vI *« ¡e'« v nzUÿuë e %Ë WOÁd ë q R
 17. 17. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'«±∑ ¨ ÂU‡‡‡‡ √ …d‡‡‡‡A vK b‡‡‡‡ e ô …bÄ d‡‡‡‡ _« sÄ r?‡‡‡‡B)«Ë —«c‡‡‡ ù« È¡«e‡‡ ¡UM U Ë Æ tOK lÁu*« ¡«e'« u Ä q Á nÿu*« WOÁd “u& ô Æ WOÁd ë  «¡«d ≈Ë j «u{ W cOHM ë W zöë œb Ô Ë ∫©≥∞ …œUÄ 5 M ë ¡«œ√ .u?I  U? —œ ŸuL? ?Ä v vK _« W?O?Ád —UO? ? ôU W?OÁd? ë bM qC?HÔ .u?I  U —œ Ÿu?L ?Ä v vK _« qCH ÈËU? ë b?M Ë ¨ WO?Ád ë vK …d? U ?Ä 5 I U? ë qLFë WFO? D WKB Ä X U v Ä vK √ WO?LK W —œ vK q U(U ¨ ULN?OK WI U ë WM ë ¡«œ√ ÈËU? ?? ë bM Ë ¨ W d??A? ë œ—«u?*« WM' Õ«d? ??Á« vK ΡUM W??B? ??<« WDK ë Á—d??I U* U?ÎI?? Æ tMÄ vÁd*« vHOÿuë Èu *« v ÂbÁ_U ¨ W —bë ÁcNà ÂUFë d bI ë v vK _« qCH ∫©≥± …œUÄ —Ëb? a —U sÄ …c?? U W?O?Ád? ë d? ? ?F Ë ¨ W??B? ?<« WDK ë sÄ W?O?Ád?? ë —«d?Á —b?B Æ UN —«dIë U?NOÃ≈ vÁd*« W?HOÿuKà —d?I*« vH?Oÿuë d _« a —U? ë «c sÄ «Î—U? ? « nÿu*« o ? Ë Æ d Â√ ULN √ vHOÿuë d _« «c sÄ ©•µ® W M WOÁd …Ëö tOÃ≈ UÎ UCÄ o U ë Ád √ Ë√ q‡‡‡IMë ∫©≥≤ …œUÄ qIMë ÊU «–≈ pÃ–Ë Èd? √ vÃ≈ …b Ë sÄ nÿu*« qI W?B <« WDK ë sÄ —«d?I “u Æ t K vK ΡUM ÊU Ë√ WOÁd ë v Á—Ëœ tOK  uH ô Æ ¡«—“uë fK Ä fOz— sÄ —«dI …b uë ×U vÃ≈ W œUOIë nzUÿuë vK U qI ÊuJ Ë Æ WOK _« t HOÿË Èu Ä s U «u Ä v qI Èd √ vÃ≈ WHOÿË sÄ nÿu*« qI “u ôË Æ qIMÃU W U)« b «uIë W cOHM ë W zöë œb%Ë
 18. 18. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ±∏ »b‡‡Më ∫©≥≥ …œUÄ Èd‡‡‡ √ W‡‡‡‡?HOÿË qL?F UÎ ?ÁRÄ ÂU?O?IKà nÿu*« »b ¨ WB? ?<« WDK ë sÄ —«dI “u? …b? uë  «– v Î…d? U?? ?Ä ÁuKF Ècë Èu? ? *« s?Ä Ë√ t? ?H?Oÿuà vH?Oÿu?ë Èu? ? *«  «– sÄ Æ pÃc `L WOK _« WHOÿuë v qLFë W U X U «–≈ ¨ Èd √ …b Ë v Ë√ UN qLF v ë Æ t K vK ΡUM ô≈ …b uë ×U nÿu*« »b “u ôË Æ  «uM l —√ vK t b?Ä b e ô√ vK ¨ »bMÃU W U?)« b «uIë W c?OHM ë W? zöë œb Ô Ë ¨ …b*« Ác bF ¨ U?NMÄ »b M*« …b? uë sÄ tKI  «¡«d ≈ –U « nÿu?*« UNOÃ≈ »b? M*« …b uKÃË Æ qLFë W U( UÎI ËË ¨ nÿu*« W — WÃU v Ë t‡‡‡‡ ?I? «u?Ä b‡‡F n‡‡‡ÿu*« »b W?B? ?<« WDK ë sÄ —«d?I “u ? ¨ ÂbI U2 ΡUM? ? «Ë ¨ tCF Ë√ d _« qÄUJ …b uë qL Ë ¨ ÂUF?ë lHMë  «– WOK _«  U R*«Ë  UOFL'« vÃ≈ Æ W cOHM ë W zöë Áœb% Ècë u Më vK pÃ–Ë ‰u‡K‡(« ∫©≥¥ …œUÄ ¨ q‡‡‡‡L?F?ë s W‡‡‡O? «d‡‡ ù« …—«œù«Ë W œU?O?Ië n?zUÿuë sÄ W?H?OÿË q U? »U?O? bM WO?ÄbÁ_« VO d v …d?‡‡ U Ä t?OK sÄ t ?HOÿË  U?OÃu ? ÄË  U? «Ë …d U? Ä v tK ?Ä q Á«u? ?Ä  «– sÄ Êu‡‡‡J Ê√ vK ¨ t‡‡‡‡‡K ?Ä q‡‡‡ sÄ W‡‡‡‡?B ?<« W‡‡‡‡‡DK ë œb‡‡‡ Ô r‡Ã U?Ä Æ …d U Ä v œ_« Èu *« sÄ Ë√ …—U‡‡‡‡ ù« ∫©≥µ …œUÄ W?I «u?Ä bF ×U?)« Ë√ q «bÃU qL?FKà nÿu*« …—U? ≈ WB? <« WD?K ë sÄ —«dI “u? Æ UN bÄ …—U ùU —œUBë —«dIë œb Ô Ë ¨ tMÄ WO U  W‡‡‡?‡O? «d?? ù« …—«œù« Ë√ W‡‡‡‡ œU??O?I?ë n‡‡‡zUÿu?ë sÄ W?H??OÿË q U? …—U?? ≈ vK V d?? Ë Æ UNà tKG …bÄ ¡UN «
 19. 19. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'«±π …—U‡‡‡‡? ù« …b?Ä q‡‡‡‡ b Ë ¨ …d?O??F? ? Ô*« W‡‡‡‡N??'« vK tKÄUJ —U?F*« n?ÿu*« d? √ ÊuJ Ë WOMO ë …b*« ‰ULJ «Ë …—U ù« sÄ t œu bF ô≈ —U?FÔ*« WOÁd “u ôË ¨ t Äb …bÄ sL{ Æ WOÁd Kà WÄ“öë WOMO ë …b*« sL{ …—U ù« …bÄ q b ôË Î…d U Ä vK _« WHOÿuë qGAà WÄ“öë ¨ …ËöFë ‚U?I «Ë v U?L ô« 5ÄQ ë ÂUE v nÿu*« „«d? « …bÄ sL{ …—U? ù« …bÄ q b Ë ±π∑µ WM à ∑π rÁ— Êu UIÃU —œUBë v UL ô« 5ÄQ ë Êu UÁ ÂUJ √ …U «dÄ lÄ pÃ–Ë Æ …—U ùU W U)« b «uIë W cOHM ë W zöë œb%Ë fÄU)«»U ë ©  «ËöFÃ«Ë —uł_« ® wHOþuë dł_« ∫©≥∂ …œUÄ Æ Êu UIë «cN WI K*« ©≥ ¨≤ ¨±® ÂUÁ—√ ‰Ë«b Kà UÎI Ë nzUÿuKà vHOÿuë d _« œb Ô W K *«  «uIÃU vÎI ÔÄ sJ rà UÄ ¨ qLFë tLK a —U sÄ Ád √ nÿu*« o Ë Æ 5OF ë a —U sÄ Ád √ o O  «Ëö‡‡Fë ∫©≥∑ …œUÄ WM ¡U‡‡‡C?I ô v‡‡‡ÃU ë u?‡‡‡‡OÃu sÄ ‰Ë_« v W‡‡‡ uM‡‡ W‡‡‡ —Ëœ …Ëö? nÿu*« o ? ©•∑® W? ‡‡‡ M W‡‡?‡I U? ë W —Ëbë …Ëö?Fë ‚UI? ? ? « a —U sÄ Ë√ W?H?Oÿuë qG? a —U sÄ Æ WLE MÄ W —Ëœ WHB W Më Ác v dEMë œUF Ê√ vK ¨ vHOÿuë d _« sÄ ∫©≥∏ …œUÄ ¨ vHOÿuë Ád? √ sÄ ©•µ® W M WO?FO A …Ëö? nÿu*« `MÄ WB ?<« WDK Kà “u ∫ WO ü« ◊ËdAKà UÎI pÃ–Ë Æ s dO _« 5ÄUFë s qÁ_« vK ¡n W d0  œbÔ bÁ nÿu*« W UH ÊuJ Ê√ ≠ ± Æ Â«u √ W ö q …dÄ sÄ d Â√ …ËöFë Ác nÿu*« `M1 ô√ ≠ ≤ ©•±∞® vK …b? «Ë W?M v …Ëö?Fë Ác Êu?? MLÔ s|cë 5Hÿu?*« œb? b e ô√ ≠ ≥ ¨ …b‡‡‡‡? vK W‡‡‡‡O?? u W‡‡‡‡ u??L? ?Ä q sÄ Èu? ?? ?Ä q n‡‡‡zU?ÿË v 5‡‡‡Hÿu*« œb?‡‡‡ sÄ Æ rNMÄ b «uà …ËöFë `MLÔ ¨ …dA sÄ qÁ√ nzUÿuë pK v 5Hÿu*« œb ÊU «–S
 20. 20. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ≤∞ ∫©≥π …œUÄ Æ vLK eO9 e U WÄb)« ¡UM √ vK √ q RÄ vK qB Ècë nÿu*« o ¨ qÁ_« vK ÊU? O? «—œ ÊU? M UN b?Ä W?ÄuK œ vK qB «–≈ e? U?(« «c nÿu*« `M1Ë U‡‡‡‡?OKFë  U‡‡‡ «—bë  U?‡‡‡‡‡ÄuK œ sÄ 5 ??ÄuK œ Ë√ U?NÃœU?F U?Ä Ë√ d?O? ?? ? U*« W? —œ vK Ë√ q‡‡‡‡?B? «–≈ d‡‡‡‡ ¬ e?O9 e‡‡ U?‡‡ nÿu*« `M1 U?L? ¨ qÁ_« vK W?O? «—œ W?M U?L?NMÄ q …b?Ä Æ UNÃœUF UÄ Ë√ …«—u Âbë W —œ vK ¨ v‡‡‡H?Oÿuë d‡‡‡‡ _« s?Ä ©•∑® W ? M t‡‡‡‡‡OÃ≈ —U?‡‡‡‡A*« v‡‡‡LKFë e?O?L ë e? U? ÊuJ Ë ∫ d Â√ ULN √ WOÃU ë WOÃU*«  U Hë Ë√ Æ j u *« ‚u Ë√ j u Ä q RÄ vK qB s* UÎ dN UÎNOM ≤µ Æ Ì‰U q RÄ vK qB s* UÎ dN UÎNOM µ∞ Æ qÁ_« vK ÊU O «—œ ÊU M UN bÄ WÄuK œ vK qB s* UÎ dN UÎNOM ∑µ 5 ?ÄuK œ Ë√ ¨ U‡‡‡‡NÃœU‡‡‡F U?Ä Ë√ d?O ? U?*« W —œ vK qB? s* UÎ d?N t?OM ±∞∞ Æ qÁ_« vK WO «—œ WM UNMÄ q …bÄ UOKFë  U «—bë  UÄuK œ sÄ Æ UNÃœUF UÄ Ë√ …«—u Âbë W —œ vK qB s* UÎ dN tOM ≤∞∞ e U?(« «c `MÄ “u ô√ vK ¨ eOL? ë e U `MÄ j «u?{Ë ◊Ëd W cOHM ë W? zöë œb%Ë Æ vLKFë Èu *«  «– s …dÄ sÄ d Â√ ∫©¥∞ …œUÄ Æ nÿuLKà vHOÿuë d _« vÃ≈ Êu UIë «c vC I0 …—dI*«  «ËöFë rCÔ q‡‡LJ*«d‡‡ _« ∫©¥± …œUÄ …b Ë q qL WFO …U «d0 ¡«—“uë fK Ä fOz— sÄ —«dÁ qLJ*« d _« ÂUEM —bB ‰«u‡‡‡‡ _« V ? U‡‡‡‡‡N?OHÿu?Ä ¡«œ√  ôb‡‡FÄË U?N U U?B ? « WF?O Ë U?N nzUÿuë WO? u Ë Æ “UN'« W «—œË WOÃU*« d “Ë WI «uÄ bF Ë h <« d “uë ÷d vK ΡUM
 21. 21. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'«≤± ∫©¥≤ …œUÄ …“U 2  U?Äb‡‡‡ ÂbI Ècë nÿu?LKà WOF?O ?A  P UJÄ d dI W?B <« WD?K Kà “u ¨ ¡«œ_« …¡UH? l — Ë√ ¨ qLF?ë ‚d 5 % vK b? U  U? «d ?Á« Ë√ UÎ u Ë√ ÎôU?L √ Ë√ Æ WÄUFë W “«u*« v pÃcà hB<« bM ë ÕUL ◊dA tK pÃ–Ë ¨  UIHMë v dO u Ë√ ∫©¥≥ …œUÄ Èd? √ W?H?Oÿu 5F?Ô s* ÿU?H? ? ô« U —b?IÔ v ë  ôU?(« v W —u?N??L?'« fOzdà “u? Æ UN 5OF ë q Á ÁU{UI ÊU Ècë d _« iF Ë√ qÄUJ ∫©¥¥ …œUÄ ¨ rNMO ·—U?F*« d?A vK qL?FÃ«Ë ¨ UO? uÃuMJ Ã«Ë Âu?KFÃU 5Hÿu*« v Ë …œU “ WÃËbë l ?AÔ n‡‡?‡‡ÿu*« U d‡?‡‡J ?? v ?ë  U?H?MB*«Ë  U?? «d?? ? ô« Êu?J Ë Æ W —UJ ô«  «—b??Ië d? uD Ë WK tà Ë√ WO?L — »—U& W ?O Ÿ«d ? ô« ÊU «–≈ WÃËbKà UÎJKÄ UN ? Ë√ t ?HOÿË W œQ ¡UM √ Æ W‡‡‡H?O?ÿuë ‰U?L? √ ‚UD v q b nMB*« Ë√ Ÿ«d? ? ô« ÊU? «–≈ Ë√ ¨ W? dJ ?Fë Êu? ?AÃU lO?? ?A Ád b??I bM vÓ «d?Ô ¨ ‰œU? i u??F v o(« nÿu??LKà ÊuJ ‰«u?? _« lO?L?? v Ë Æ Ÿ«d ô«Ë Y ë o ‰ö?G? ? « WKO?B? sÄ Áœ—«u?Ä ÊuJ ¨ …b? uë v ’U? ‚ËbM Q?AMÔ Ê√ “u? Ë WOÃU*« W? zöà UÎI ‚ËbMBë «c? WKOB sÄ ·d?Bë ÊuJ Ë ¨  UHMB*«Ë  U «d? ô« Ác Æ WB <« WDK ë UNFC v ë ∫©¥µ …œUÄ WO UL ô« W U dKà UÎÄUE …b u?Kà WO UIMë WM Kë lÄ „«d ôU WB <« WDK ë lC Æ WKBë  «–  UF dA ë ÂUJ √ …U «d0 pÃ–Ë ¨ UN 5HÿuLKà WO{U dÃ«Ë WO UI ëË
 22. 22. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ≤≤ ”œU ë»U ë  «“Ułù« ∫©¥∂ …œUÄ t‡‡‡ U? U?? l “u Ë t‡‡‡‡ ?O?Á«u?ÄË Ÿu? ? _« v? q‡‡‡‡L?Fë ÂU √ W‡?‡‡‡B? ?<« WDK ë œb‡?‡‡‡ Ô W‡‡‡‡‡‡?‡O u? ‡‡‡ _« q‡‡?‡‡LFë  U?‡‡‡ U‡‡‡ œb? qI ô√ vK ¨ W?ÄU?Fë W KB?*«  UO?C? I?* UÎI? Ë Æ W U 5F —√Ë 5 M « vK b e ôË W U 5 ö Ë fL s ¨ W‡‡?‡ÁU?? ù« È– n‡‡ÿu??LKà W‡?‡‡‡ U?? —«b‡‡‡?I0 W??O?Äu??Oë q?L?Fë  U?? U?? œb?? iH?? Ë Æ W cOHM ë W zöë UNMO v ë Èd _«  ôU(«Ë ¨ 5ÄUFë t uK v Ë UNKH l{d v ë WHÿu*«Ë  «“U ù« œËb? v U‡‡N tà h‡‡ dÔ …“U? ù ô≈ tKL? s lDIM Ê√ nÿuLKà “u? ôË ¨ W‡‡‡‡ cOHM ë W zöë U œb% v ë  «¡«d ù«Ë j‡ «u‡‡CKà U·‡‡I‡‡ ËË ¨ Êu UIë «c v …—dI*« Æ WO œQ ë t OÃu 0 ‰ö ù« ÊËœ ŸUDI ô« …bÄ s Ád √ sÄ ÂdÔ ô≈Ë q‡‡ÄUÂd‡‡ Q …“U‡‡‡ ≈ ∫©¥∑ …œUÄ W?O?L? dë  U? ‡?‡‡ UM*«Ë œU‡‡O‡?‡ _«  öD ÂU √ s qÄU? d? Q …“U? ≈ n?ÿu*« o ? ?  öDFë Ác v? nÿu*« qO?G?A “u?? Ë ¨ ¡«—“uë fK ?Ä fOz— sÄ —«d?‡‡‡‡I œb‡‡?‡‡% v ë Æ UNM UÎ{u …“U ≈ Ë√ o *« Ád √ vÃ≈ UÎ UCÄ Îö U2 «Îd √ t MÄ lÄ ¨ pÖ …—ËdCë XC Á« «–≈ ¡«—“uë fK ??Ä fOz— —«d??Á ÂUJ √ 5L?K *« d?O??Gà W??OM bë œU??O? ú?à W? ?? MÃU Èd?? Ë Æ ÊQAë «c v —œUBë ∫©¥∏ …œUÄ WM ë ‰ö?? ÂU √ W?F? ?? “ËU? ? ô …b* ÷—U?? V ? à qL??Fë s lDIM Ê√ nÿu??LKÃ Æ …b «uë …d*« v ÊUÄu vBÁ√ b Ë
 23. 23. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'«≤≥ ∫©¥π …œUÄ  öD ÂU √ UN U v q b ô ¨ qÄU d Q W uM W œUO « …“U ≈ nÿu*« o ∫ v ü« t uë vK pÃ–Ë ¨WO u _«  öDFë «b ULO WOL dë  U UM*«Ë œUO _« Æ qLFë Âö « a —U sÄ dN √ W vCÄ bF pÃ–Ë ¨ vÃË_« WM ë v UÎÄu ±µ ≠ ± Æ WÄb)« v WKÄU WM vCÄ√ s* UÎÄu ≤± ≠ ≤ Æ WÄb)« v  «uM dA vCÄ√ s* UÎÄu ≥∞ ≠ ≥ Æ 5 L)« tM  “ËU& s* UÎÄu ¥µ ≠ ¥ UÎÄu Êu?F —√Ë W ?L UN b?Ä W uM W œUO? « …“U ≈ W?ÁU ù« ÈË– sÄ nÿu*« o ? Ë Æ WÄb)«  «uM œbF bOI ë ÊËœ UÎÄu dA W L “ËU ô U0 W œUO ô« …“U ù« …bÄ …œU “ —dI Ê√ WB <« WDK KÃË Æ W —uNL'« ×U …b uë ŸËd b √ v qLFë ÊU «–≈ Ë√ ¨ WOzUMë o UM*« v ÊuKLF s* UNOC I WOÄuÁ »U _ ô≈ U ƒU?N ≈ Ë√ W œUO ô« …“U ù« qO Q Ë√ dOBI “u ôË Æ qLFë W KBÄ ∫©µ∞ …œUÄ ¨W uM ë W œU?O? ô« t «“U? ≈ qÄU? vK ‰uB? Kà VKD Âb?I? Ê√ nÿu*« vK V d? Â_« vK YK ë œËb? v Ë qL?Fë W KB0 o?KF »U? _ ô≈ U?NKO? d …b uKà “u? ôË Æ  «uM Àö vK b e ô …b*Ë tI? jI ¨tOÃ≈ —U?A*« u Më vK t «“U ≈ vK ‰u?B Kà VKD nÿu*« Âb?I rà «–≈Ë WDK ë t?? ?C? —Ë U?N??OK ‰u?B? K?à VKD Âb?I «–≈ U?Ä√ ¨U??NM q U?I??Ä ¡U?C? ?Á« v Ë U??N?O? ÂU?F?ë ¡U?N? « v?K  «uM Àö —Ëd??Ä b?F ·d?B? U?NM UÎ b??I Îö U?I??Ä o ? ?? « W?B?? ?<« Æ ÂUFë «c v vHOÿuë Ád √ ”U √ vK …“U ù« tM o *« Æ UNKO d WOHOÂË ¨ …“U ù« vK ‰uB(«  «¡«d ≈ W cOHM ë W zöë 5 Ë
 24. 24. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ≤¥ ∫©µ± …œUÄ —«dI `MLÔ Ë ¨ W‡‡?‡Äb‡‡‡)« v v‡‡‡CI  «uM‡‡ Àö q s W‡O?{dÄ …“U ≈ nÿu*« o ? ∫ WO ü« œËb(« v h <« v Dë fK:« sÄ Æ qÄU d Q vÃË_« dN √ W ö ë ≠ ± Æ vHOÿuë d _« sÄ ©•∑µ® ‰œUF d Q WOÃU ë dN √ W ö ë ≠ ≤ vHOÿuë d? _« sÄ ©•∑µ® ¨ vHOÿuë Ád? √ sÄ ©•µ∞® ‰œUF d? Q WOÃU ë d?N √ W? ë ≠ ≥ Æ 5 L)« s “ËU s* h <« v Dë fK:« U œb v ë …bLKà d √ ÊËb WO{d*« …“U ù« bÄ VK nÿuLKà o Ë Æ tzUH ‰UL « —dÁ «–≈ tà ÊU?? «–≈ ¨ W œU?O?? ? « …“U? ≈ v?Ã≈ W?O?{d*« …“U?? ù« q u?% V?KD Ê√ nÿu?L?Kà o Ë W U? s dA? Ë l —√ ‰ö t?{dÄ s? tKL W?N dD Ê√ i d*« nÿu*« vK Ë ¨U?NMÄ b?O — WB <« WDK ë lC Ë ÆW dNÁ »U _ pÖ tOK —cF «–≈ ô≈ ÷dLKà qLFë s t UDI « sÄ Æ WHOÿuë  U «u Îôö ≈ ÷—UL ë d F Ë ¨WO{d*« …“U ù« vK nÿu*« ‰uB( WLEM*«  «¡«d ù« W? Bë d “Ë sÄ —«d?Á U b b? —b?B v ë WMÄe*« ÷«d?Ä_« b? Q i d*« nÿu*« `M1Ë vH?A Ê√ vÃ≈ qÄU? d Q W?OzUM ? « …“U‡?‡‡ ≈ h <« v‡‡?‡ Dë fK:« W‡‡‡‡I? «uÄ v?K ΡU‡‡‡‡M ¨ Îö?ÄU «Îe? ? Áe ? 5 ? Ë√ qL?Fë vÃ≈ …œuFë sÄ tM?J1 «Î—«d‡‡‡I? « t‡‡‡‡? ÃU d‡‡‡?‡I ? Ë√ s t‡?‡‡‡ uK v?‡‡‡ ?? d?? _«  «c W??O??{d?Ä …“U?? ≈ v n?ÿu*« qE …d??O?? _« WÃU??(« Ác v Ë Æ ‘UFLKà WÃU ù« Âb??I Ê√ t?OK? V Ë ¨tKL?? vÃ≈ …œu?F?Ã«Ë t “U? ≈ ¡U??N ≈ v i d?*« nÿu*« V — «–≈Ë Æ t œu vK h <« v Dë fK:« o «u Ê√Ë ¨ pÃc UÎO U  UÎ K
 25. 25. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'«≤µ ∫©µ≤ …œUÄ ∫ v ü« t uë vK qÄU d Q W U …“U S hO d ë  ôU ÊuJ W?O b*« W?Äb?)U t?KL? …b?Ä ‰«u …b? «Ë …d*Ë ¨U?ÎÄu 5 ö …b* …“U? ≈ n?ÿu*« o ? ? ≠ ± Æ Z(« WC d ¡«œ_ ‰«u  «d?Ä Àö v?B?Á√ b‡‡ ¨ d?N? √ W??F —√ …b* l{Ë …“U? ≈ W?Hÿu*« o? ? ? ≠ ≤ ¨ l‡‡‡?{uKà v‡‡‡ÃU?? ë Âu‡‡‡?Oë sÄ …“U‡‡‡ ù« Ác?‡‡ √b? Ê√ v?K ¨ W?O b*« W??Äb?)U U??NKL?? …b?Ä WHÿu*« sÄ Âb?IÄ VK vK ΡUM l{uKà lÁu? *« a —U ë sÄ dN? q Á …“U ù« Ác √b? Ê√ “u Ë Æ h <« v Dë fK:« sÄ d dI Ë fK:« U œb?? v ?ë …b?LKà …“U?? ≈ Ìb??F?ÔÄ ÷d0 i d?* jÃU?<« nÿu?*« o ? ?? ≠ ≥ Æ h <« v Dë fK:« U? œb? ? v ë …b??LKà …“U?? ≈ qL?? W U?? ≈ »U??B Èc?ë nÿu*« o ?? ?? ≠ ¥ Æ tOÃ≈ —UA*« v UL ô« 5ÄQ ë Êu UÁ ÂUJ √ …U «dÄ lÄ pÃ–Ë ¨ h <« v Dë ÂU √ s …“U?? ≈ ”—«b*« Ë√ b U??F*« Ë√  U??OKJë Èb?? S b??O??I*« nÿu*« o ?? ?? ≠ µ Æ WOKFHë ÊU Äô« d‡‡‡‡ √ÊËb‡ …“U‡‡‡‡ ù« ∫©µ≥ …œUÄ ∫ v ü« t uë vK d √ ÊËb …“U ùU hO d ë  ôU ÊuJ dN √ W ? …b* W «—bKà Ë√ qLFKà ×U)« vÃ≈ UL b √ d? U «–≈ W Ëeë Ë√ ÃËeë `M1 ≠ ± ‰«u?? _« lO??L?? v Ë ¨ ×U??)« v W?? Ëeë Ë√ ÃËeë ¡U??I …b??Ä d?? √ ÊËb …“U‡‡ ≈ q?Á_« vK ÆW Ëeë Ë√ ÃËeë VKDà VO Ê√ …b uë vK 5F U??N b?? v? ë »U?? ?? úà d?? √ ÊËb …“U?? ≈ nÿu*« `?MÄ W??B?? ??<« WDK ?Kà “u?? ≠ ≤ Æ qLFë W U( UÎI ËË WB <« WDK ë U —bI Ë
 26. 26. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ≤∂ ‰U?LJ ? «Ë …“U?? ù« sÄ t œu? b?F ô≈ nÿu*« W??O?Ád 5I U? ë s bM? ë v “u? ôË UN?OK ’uBM*«  «“U ù« œbÄ q b ôË ¨…d? U Ä vK _« WH?Oÿuë qGAà WÄ“öë W?OMO ë …b*« Æ WOÁd Kà WÄ“öë WOMO ë œb*« sL{ 5I U ë s bM ë s c v ¨ ±ππ∂ WM? à ©±≤® rÁ— Êu U???I?ÃU —œU???Bë qH?Dë Êu U???Á ÂU?J √ …U??? «d???Ä lÄ ≠ ≥ ¨ …b? «uë …d*« v d? ?Â_« vK? 5ÄU? …b* U?NKH W U? dà d? √ ÊËb …“U?? ≈ W?Hÿu*« o ? ? Æ WO b*« WÄb)U UNKL …bÄ ‰«u «u √ W vBÁ√ b Ë  U«d « …b u?ë qL ¨ tOÃ≈ —UA*« v UL ô« 5ÄQ? ë Êu UÁ ÂUJ √ sÄ Î¡UM «Ë Æ WHÿu*« vK Ë UNOK WI *« 5ÄQ ë ∫©µ¥ …œUÄ qL?F ÊQ nÿu?LKà hO? d? ë ¨U?N?FC? v ë b? «uIK?à UÎI? Ë ¨W?B? ?<« WDK Kà “u? Æ d _« sÄ W q UIÄ pÃ–Ë t K vK ΡUM XÁuë iF tà …—d‡‡‡I*« W‡‡‡O?{d*«Ë W{—UFÃ«Ë W œU?O ô«  «“U? ù« WÃU(« Ác v nÿu*« o ? Ë Æ tKLFà tBB Ècë XÁuë sÄ ¡e'« lÄ oH U0 Æ tOÃ≈ —UA*« d _« »U « b «uÁ W cOHM ë W zöë œb%Ë WI ? *«  U«d ? ô« ÈœR ¨tOÃ≈ —UA*« v UL? ô« 5ÄQ ë Êu UÁ ÂUJ √ sÄ Î¡U?M «Ë qÄUJÃU …b*« q b Ë ¨ qÄUJë d? _« ”U √ vK iH?<« d _« sÄ Êu U?Ië «c ÂUJ _ U?ÎI Ë Æ t«d « …bÄ sL{ ∫©µµ …œUÄ Êu UI?ë «c v UN?OK hMë - …“U ≈ W √ ◊U?O ? öà v b ?*«Ë vI ? *«Ë bM:« o ? ô Æ W K *«  «uIÃU Áœu Ë …bÄ ‰«u ∫©µ∂ …œUÄ hO d dO?G …“U ù« …bÄ ‰ö d? √ ÊËb Ë√ d Q dOGKà Îö?L ÈœR Ê√ nÿu*« vK dE Ô tOÃ≈ t œ√ U?Ä œd Ê√ …b? uKÃË ¨…“U ù« …bÄ s Ád? √ sÄ ÂdÔ ô≈Ë ¨ WB? <« WDK ë sÄ Æ WO œQ ë WOÃu *U ‰ö ù« ÊËœ pÃ–Ë ¨ …b*« Ác s d √ sÄ
 27. 27. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'«≤∑ l U ë»U ë V¹œQ²Ã«Ë wHOþuë „uK ë ∫©µ∑ …œUÄ 5 «uIë sÄ U?L dO Ë W c?OHM ë t ? zôË Êu UIë «c ÂUJ Q «e ?Ãô« nÿu*« vK 5F  ULOKF? Ë√ WOLOEM  «—«dÁ sÄ “U?N'« s —bB UÄË ¨U?Nà …cHM*«  ULOKF? Ã«Ë  «—«dIÃ«Ë `z«uKÃ«Ë W??O b*« W??Äb?)«  U??O??Áö?? √Ë „uK ë  U Ëb??ÄË ¨ÊQ??Aë «c v W —Ëœ V ?? Ë√  «d??A Ë√ Æ h <« d “uë sÄ …—œUBë ¨œd? Ã«Ë ¨…b?O(« lÄ v UM ? v ë ‰UL? _« …d U? Ä W? U W?H?B nÿu*« vK dE Ë v U?O? Ë√ ¨ v e? qL? È√ W —U?2 Ë√ ¨WO?L? dë qL?Fë  U? U? ¡UM √ vH?Oÿuë «e? Ãô«Ë  UL U? Ä Ë√ ¨  U? d lL ÂU?OIë Ë√ ¨qL?Fë «cNà t? œQ W UM0 Ë√ ¨tK?L ÊUJÄ q «œ Æ UNà Z Ëd ë Ë√ W U bë dA Ë√ ¨WO UO »«e √ `ÃUBà ∫©µ∏ …œUÄ t Q? sÄ dNE0 d?NE Ë√ ¨t? H?OÿË ‰UL? √ v V «uë vC? I?Ä vK Ãd nÿu?Ä qÂ Æ UÎO œQ È“U WHOÿuë WÄ«dJ ‰ö ù« X «–≈ ô≈ t‡‡‡‡ ?Oz— sÄ t‡‡OÃ≈ —œU‡‡‡ d?Ä√ vÃ≈ «ÎœUM ? « ¡«e'« sÄ nÿu*« v‡‡‡‡H?F ôË ¨ fOzd?ë «c sÄ t??OÃ≈ —œU‡?‡ pÃc »u‡‡?‡‡ JÄ d??Ä_ «Îc?‡‡‡‡O??H?M ÊU?? W‡‡‡H?ÃU??<« »UJ —« Ê√ Æ Áb Ë dÄ_« —bBÔÄ vK WOÃu *« ÊuJ WÃU(« Ác v Ë ¨WHÃU<« vÃ≈ ÎW U  tNO M sÄ r dÃU Æ vB Aë t D s ô≈ UÎO bÄ nÿu*« ‰Q ôË ∫©µπ …œUÄ tëu?Á√ ŸU?L? Ë ¨ÎW? U? ? t?F?Ä oO?I? ?? ë b?F ô≈ nÿu*« vK ¡«e? È√ l?O?Áu “u? ô Æ UÎ Ä ¡«e'« lOÁu —œUBë —«dIë ÊuJ Ë ¨t U œ oOI%Ë ÂU‡‡‡‡? √ W ö “ËU‡& ô …b* d? _« sÄ rB?)«Ë —«c ù« È¡«e?' W? ? M?ÃU “u? ¨pÖ lÄË Æ ¡«e'« lOÁu —œUBë —«dIë v t uLCÄ X Ê√ vK ¨W UH oOI ë ÊuJ Ê√
 28. 28. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ≤∏ ∫©∂∞ …œUÄ ¨ W‡‡‡ œU?O?Ië n‡‡?zUÿuë v‡‡‡K U? lÄ o‡‡‡?OI? ? ÃU U d?‡‡O? ÊËœ W —«œù« W U?OMë h ? o ŸU?O{ U?NOK V d? v ë WO?ÃU*«  UHÃU?<« v o‡‡‡‡OI? ? ÃU U dO? ÊËœ h‡‡‡ «c?ÂË Æ UN ”U *« Ë√ WÃËbKà WOÃU*« ‚uI(« sÄ  UHÃU<« ÁcNà W MÃU UNà ÊuJ Ë UNOÃ≈ ‰U?% v ë Èd _«  UHÃU<« v oOI ë vÃu ULÂ Æ kH(« Ë√  «¡«e'« lOÁu v WB <« WDK Kà …—dI*«  UDK ë oO?I% sÄ t d?& UÄ nÁu Ê√  U?HÃU<« dzU? à W ?MÃU WB? <« W —«œù« WN?'« vK Ë ¨U?NO? oO?I? ?ë  √b bÁ W —«œù« W U?OMë X U? «–≈ U?N j d U?ÄË lzU?ÁË Ë√ UÄ W?F?Á«Ë v Æ pÖ nÃU ·dB Ë√ ¡«d ≈ q Îö U lI Ë ∫©∂± …œUÄ ∫ v nÿu*« vK UNFOÁu “u v ë  «¡«e'« Æ —«c ù« ≠ ± Æ WM ë v UÎÄu 5 “ËU& ô œbÄ Ë√ …b* d _« sÄ rB)« ≠ ≤ Æ qÄUJë d _« nB ·d lÄ dN √ W “ËU& ô …b* qLFë s nÁuë ≠ ≥ Æ 5 M vK b e ô …b* UNÁUI « bM WOÁd ë qO Q ≠ ¥ Æ …d U Ä v œ_« Èu *« v WHOÿË vÃ≈ iH)« ≠ µ —b‡‡‡?Ië vÃ≈ d‡‡‡‡? _« iH? lÄ …d?? U? ?Ä v œ_« Èu?? ? *« v W??H?OÿË vÃ≈ i?H?)« ≠ ∂ Æ WOÁd ë q Á tOK ÊU Ècë Æ ‘UF*« vÃ≈ WÃU ù« ≠ ∑ Æ WÄb)« sÄ qBHë ≠ ∏ ∫ v W œUOIë nzUÿuë vK U vK UNFOÁu “u v ë  «¡«e'« UÄ√ Æ tO M ë ≠ ± Æ Âu‡‡Kë ≠ ≤ Æ ‘UF*« vÃ≈ WÃU ù« ≠ ≥ Æ WÄb)« sÄ qBHë ≠ ¥
 29. 29. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'«≤π W‡‡?‡ œU?O??Ië nzU?ÿuë vK U?? b?? √ vK v œQ ¡«e?? lO??Áu b??F W??B? ??<« WDK? KÃË Æ WHOÿuë pK qG v Á—«dL « ÈbÄ d bI WO «d ù« …—«œù«Ë ¨ 5KÄU?Fë vK WF?Áu*« rB?)«  «¡«e WKO?B ’U? »U? v …b? Ë q kH ?%Ë 5KÄUFKà W?O{U dë Ë√ ¨ WO U?I ë Ë√ ¨ WO UL? ô« ÷«d _« v WKOB?(« Ác sÄ ·dBë ÊuJ Ë Æ WB <« WDK ë U œb Ô v ë ŸU{Ë_«Ë ◊ËdAKà UÎI ∫©∂≤ …œUÄ ∫ v ü« u Më vK oOI ë v ·dB ÃU ’UB ô« ÊuJ ¨ t? U?B? ? « œËb v? q W?B ?<« WD?K ë r œb? Ô s cë s d? U? *« ¡U? ƒdKà ≠ ± U?ÎÄu s d‡‡‡A? “ËU‡‡‡ ô U0 ¨ d‡‡‡? _« sÄ rB)« Ë√ —«c ù« ¡«e? lO?Áu Ë√ oO?I ? ë kH? Æ …b «uë …d*« v ÂU √ W ö vK b e ôË WM ë v ¨ t‡‡‡‡? U?B? ? « œËb‡‡‡‡ v q W?‡‡‡O? «d? ù« …—«œù«Ë W œU?O?Ië nzU?ÿuë vK U?Aà ≠ ≤ U?ÎÄu 5F —√ “ËU ô U0 ¨ d? _« sÄ rB)« Ë√ —«c‡?‡ ù« ¡«e‡‡‡ l‡‡‡O?Áu Ë√ o‡‡‡‡OI? ë kH? Æ …b «uë …d*« v UÎÄu dA W L vK b e ôË WM ë v U‡‡‡N?OK ’u‡‡‡BM*«  «¡«e‡‡'« sÄ È√ lO?Áu Ë√ oO?I ? ë kH W?B ?<« WDK Kà ≠ ≥ Êu? U??????Ië «c? s?Ä ©∂±® …œU‡?‡*« s?Ä v?ÃË_« …d‡?‡?‡I??????H?ë sÄ ©µ® v?Ã≈ ©±® s?Ä œu‡?‡?‡M? ë v? Æ …œU*«  «– sÄ WO U ë …dIHë sÄ ©≤ ¨±® s bM Ã«Ë Æ Êu UIë «c v UNOK ’uBM*«  «¡«e'« sÄ È√ lOÁu WB <« WO œQ ë WLJ LKà ≠ ¥ t‡‡‡ œQ? Ë t?FÄ o?O?I ? ?ÃU W?B? <« v? nÿu*« U?N?OÃ≈ —U?F*« Ë√ »b? M*« W?N?'« ÊuJ Ë Æ …—U ù« Ë√ »bMë …d ‰ö UN J d v ë  UHÃU<« s Êu UIë «c ÂUJ _ UÎI ∫©∂≥ …œUÄ nÿu*« nÁu Ê√ ‰«u _« V ? W —«œù« W UOMë W? O fOz—Ë WB ?<« WDK ë sÄ qJà ¨d?N √ W ö vK b e ô …b* pÖ t?FÄ oO?I? ë W? KBÄ XC? Á« «–≈ U?ÎO UO? « tKL? s ¨ U œb??% v ë …b??LKà W??B?? ??<« W??O? ? œQ? ?ë W?L?J;« sÄ —«d??I ô≈ …b*« Ác b??Ä “u?? ôË Æ nÁuë a —U sÄ Î¡«b « Ád √ nB ·d nÁË tKL s qÄUFë nÁË vK V d Ë
 30. 30. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ≥∞ ·d Âb? Ë√ ·d d d?I à WB? <« WO? œQ ë W?LJ;« vK «Î—u d?Ä_« ÷d V Ë nÁuë a —U? sÄ ÂU‡‡‡‡ √ …d‡?‡‡‡A? ‰ö‡‡?‡‡ U‡‡‡N??OK d?Ä_« ÷d?F r?à «–S? ¨ Ád? √ sÄ vI?? ? *« Æ t Q v l Ô UÄ WLJ;« —dI v Ád √ qÄU ·d V Ë ¨ U?NOÃ≈ d?Ä_« l — a —U sÄ UÎÄu? s dA? ‰ö U —«d?Á —bBÔ Ê√ W?O? œQ ë W?LJ;« vK Ë n‡‡ÿu*« ∆d «–S? Æ Îö?ÄU d? _« ·d?B …b*« Ác ‰ö? v U —«d?Á WLJ;« —b?B rà «–S? ÂU √ W ?L “ËU& ô …b* d? _« sÄ rB)« Ë√ —«c ù« ¡«e? ÓÈ“uÔ Ë√ tF?Ä oOI ? ë kH Ë√ W‡‡‡‡?DK ë —d‡‡‡I? b? √ ¡«e? ÓÈ“u?Ô «–≈Ë ¨ Ád? √ sÄ t?? d? nÁË√ b?Á ÊuJ U??Ä t?OÃ≈ ·d? t ?Äb XN? « qBHë ¡«e? ÓÈ“uÔ ÊS? ¨ t d? ·uÁu*« d? _« ÊQ v l ? Ô UÄ ¡«e'« XF?ÁË v ë Æ d √ sÄ tà ·d Ê√ o UÄ WÃU(« Ác v tMÄ œd Ê√ “u ôË tHÁË a —U sÄ ∫©∂¥ …œUÄ ¨ t …bÄ Êu UIë …uI ¨ tKL s nÁuÔ vzUM rJ( «ÎcOHM Ë√ UÎO UO « f Ô nÿuÄ q ¨ vzU??N d?O?? vzUM rJ( «Îc‡?‡‡‡O?H?M Ë√ U?ÎO U??O? ?? « f ?(« ÊU?? «–≈ Ád? √ nB sÄ Âd?? Ë Æ vzUN vzUM rJ( «ÎcOHM f (« ÊU «–≈ Ád √ qÄU sÄ Âd Ô Ë tKL? vÃ≈ t œu bM Ád?Ä√ ÷dFÔ nÿu*« W?Äb ¡U?N ≈ vzUM'« rJ(« ÊQ? sÄ sJ rà «–≈Ë Æ WO œQ ë t OÃu Ä ÊQ v l Ô UÄ d dI à WB <« WDK ë vK ∫©∂µ …œUÄ qLFë s ·uÁu?*« Ë√ WOzUM'« Ë√ WO œQ ë W?LÂU;« vÃ≈ ‰U Ô*« nÿu*« W?OÁd “u& ô Æ nÿuLKà WHOÿË e % WÃU(« Ác v Ë ¨ nÁuë Ë√ WÃU ù« …bÄ d? _« sÄ rB?)« Ë√ —«c ùU? t? ? ?ÁU?F0 vzU?N rJ vC??Á Ë√ ‰U? Ô*« nÿu*« ∆dÔ «–≈Ë WOÁd? ë tO r ? X U Ècë a —U ë sÄ «Î—U ? « t OÁd V Ë ÂU √ …d?A vK b e ô …b* Æ a —U ë «c sÄ UNOÃ≈ vÁd*« WHOÿuë d √ `MLÔ Ë ¨ WLÂU;« vÃ≈ q Ô rà uÃ Æ 5 M vK b e …b* nÿu*« WOÁd dO Q “u ô ¨ ‰«u _« lOL v Ë
 31. 31. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'«≥± ∫©∂∂ …œUÄ U?ÎO œQ t? L?ÂU? Ä sÄ …U? uë «b »U? ? _« sÄ V È_ nÿu*« W?Äb? ¡UN? « lM1 ô Æ t Äb …bÄ ¡UN « q Á oOI ë v ∆bÔ bÁ ÊU «–≈ WÃËbKà W?ÄU?Fë W «e?)« ‚u?I? sÄ o ŸU?O{ U?N?OK V d? v ë  U?HÃU?<« v “u? Ë W‡‡‡‡?Äb?)« ¡U‡‡‡‡N? « q‡‡‡?‡ ?Á o‡‡‡‡O?I? ? ë v ∆b?‡‡‡ b?Á sJ rà uÃË W‡‡?‡O? œQ? ë Èu? bë W?ÄU?Á≈ Æ UNzUN « a —U sÄ  «uM fL …b* pÃ–Ë vH?Oÿuë Ád √ ·U?F{√ …dA? “ËU& ô W?Ä«d t? Äb? XN « sÄ vK lÁu Ê√ “u? Ë WOzU?M'«  U uIFÃU? ‰ö ù« Âb lÄ pÃ–Ë ¨ W?Äb)« ¡U?N « bM d?NAë v ÁU?{UI ? ÊU Ècë ¨ t?OÃ≈ —U??A*« v U?L?? ? ô« 5ÄQ? ë Êu? U?Á ÂUJ √ sÄ Î¡UM? ? ? «Ë ¨ o(« W??L?O?Á œd t??Ä«e? Ã«Ë ¨ t‡‡‡‡F — “ËU‡?‡‡ ô U‡‡‡‡0 ‘U‡‡‡F*« sÄ W?I U? ë …d‡‡‡‡I?HÃU U‡‡‡‡N?OÃ≈ —U‡‡‡‡A*« W?Ä«d?Gë v u ? Æ È—«œù« e (« o dD Ë√ ∫©∂∑ …œUÄ ∫ WO ü«  «d Hë ¡UCI U nÿu*« vK lÁu v ë WO œQ ë  «¡«e'« v 9 Æ ÂU √ W L vK b e ô …bÄ d _« sÄ rB)«Ë tO M Ã«Ë —«c ù« WÃU v WM ≠ ± ÂU‡‡?‡‡ √ W‡‡‡? ?L?? vK b‡?‡‡ e …b??Ä d‡‡‡‡?‡ _« sÄ r‡‡‡?‡B?)«Ë Âu?Kë W‡‡ÃU?? v ÊU?? M ≠ ≤ Æ UÎÄu dA W L v Ë U?ÎÄu d??A? W‡‡?‡‡‡ ?L?? vK b‡‡‡‡? e …b?Ä d? _« s?Ä rB?)« WÃU? v?  «uM Àö ≠ ≥ Æ UÎÄu 5 ö v Ë Æ ‘U?F*« vÃ≈ WÃU ù«Ë qB?Hë È¡«e? «b Èd? _«  «¡«e'« vÃ≈ W? ? MÃU  «uM l —√ ≠ ¥ Æ ¡«e'« lOÁu a —U sÄ «Î—U « u;«  «d V %Ë ‚uI(« vK d R ôË q I LKà W M?ÃU sJ rà ÊQ Á—U « ¡«e'« u Ä vK V d Ë Æ tà W O X d v ë  UC uF Ã«Ë Æ u;«  «¡«d ≈ W cOHM ë W zöë œb%Ë
 32. 32. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ≥≤ ∫©∂∏ …œUÄ  «uM Àö vC0 W‡?‡‡Äb)U œu?‡‡‡‡ u*« nÿu?LKà W? MÃU W?‡‡‡‡O? œQ ë Èu? bë jI? Æ WHÃU<« »UJ —« a —U sÄ ¨ W??L??ÂU??;« Ë√ ÂU??N ô« Ë√ oO??I?? ?? ë  «¡«d?? ≈ sÄ ¡«d?‡‡‡ ≈ ÈQ …b?‡‡‡‡*« Ác? l‡‡‡D?IM Ë Æ ¡«d ≈ d ¬ sÄ Î¡«b « b b sÄ …b*« Èd Ë 5ÁU Kà W? MÃU UN UDI « t?OK V d r b _ W ? MÃU …b*« ŸUDI « ÊS ÊuLN? *« œbF «–≈Ë Æ …bLKà WF UÁ  «¡«d ≈ r b{  c « bÁ sJ rà uÃË ◊u?I? ? ô≈ W?O? œQ? ë Èu?? bë jI? ö? ¨ W?O?zUM W1d? qF?H?ë qJ «–≈ pÖ lÄË Æ WOzUM'« Èu bë sÄU ë»U ë WÄb)« ¡UN²½« ∫©∂π …œUÄ ∫ WO ü« »U _« b _ nÿu*« WÄb vN M ¨ t‡‡?‡‡OÃ≈ —U‡?‡‡A*« v‡?‡ U??L?? ?? ô« 5ÄQ?? ë Êu U??Á ÂU?J √ …U?? «d0 5 ?? ë s? ⁄uK ≠ ± W œUO?Ië nzUÿuë vK UAà WÄb?)« bÄ U —bI  «—U? ô W —u?NL'« fOz— sÄ —«d?I “u Ë Æ  «uM Àö “ËU& ô …b* Æ WÃUI ô« ≠ ≤ Æ WÄb)« sÄ qBHë Ë√ ‘UF*« vÃ≈ WÃU ù« ≠ ≥ Æ Èd _« ‰Ëbë U U dà W MÃU q *U WKÄUF*« ◊d ¡UH « Ë√ ¨ WO M'« bI ≠ ¥ ‰ö? Âb?‡‡‡I rà U??Ä W?OÃU?? ? ??Ä U?ÎÄu d??A? W?? ?L?? Ê–≈ ÊËb qL?Fë s? ŸUDI ô« ≠ µ Æ ‰u IÄ —cF ÊU ŸUDI ô« Ê√ X UÄ WOÃU ë UÎÄu dA W L)« Æ WM ë v WKB Ä dO UÎÄu 5 ö Ê–≈ ÊËb qLFë s ŸUDI ô« ≠ ∂ Æ h <« v Dë fK:« sÄ —«dI pÃ–Ë UÎO WÄb Kà WÁUOKë Âb ≠ ∑
 33. 33. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'«≥≥ Æ WO dFë dBÄ W —uNL WÄuJ sÄ hO d dOG WO M √ WN WÄb ‚U Ãô« ≠ ∏ ·d‡‡‡AÃU W‡‡‡K‡?‡ Ä W‡‡‡1d? v W d Kà …b?OIÄ W u?IF Ë√ W UM W? uIF t?OK rJ(« ≠ π Æ —U ô«Ë WI ë ÁbIH Ë√ W UÄ_« Ë√ W?N?? «u* s d?N? …b* q?ÄUJë d? _« ‰œU?F U??Ä ·d?BÔ WÃU?(« Ác? v Ë ¨ …U? uë ≠ ±∞ Æ  UIHMë Ác qL tÄUOÁ X s* Ë√ œôË_« b —_ Ë√ qÄ—úà pÃ–Ë …“UM'«  UIH Æ »U _« ÁcNà WÄb)« ¡UN ≈  «¡«d ≈Ë b «uÁ W cOHM ë W zöë 5 Ô Ë ∫©∑∞ …œUÄ  c « bÁ s?J rà UÄ dJ *« ‘UFLKà t? ÃU ≈ VKD Ê√ 5 L)« s “ËU? Ècë nÿuLKà Áœb??% U* U?ÎI?? Ë VKDë «c??Nà W‡‡? U? ?? ? ô« …b‡?‡‡‡ uë vK? 5F? Ë ¨ W??O?? œQ  «¡«d? ≈ Áb??{ ∫ v ü« u Më vK WOMOÄQ ë tÁuI Èu Ô WÃU(« Ác v Ë ¨ W cOHM ë W zöë t?«d? ? « …b?Ä  “ËU‡‡?‡‡‡ Ë 5 ?L?)«Ë W‡‡‡?‡ ?ÄU‡‡‡‡)« s‡‡?‡‡ “ËU‡‡‡‡ b‡‡?‡Á sJ rà «–≈ ≠ ± ¨ WM sÄ d?? ?Â√ W?H?O?ÿuë tKG? vK? vC?ÄË U?ÎÄU? s? d?A? v U??L? ? ô« 5ÄQ? ?ë ÂUE v ¨ ‘UF?LKà t ÃU ≈ a —U? vK o U ë ÂuOë sÄ t? HOÿuà W?OÃU ë W?HOÿuë vÃ≈ vÁdÔÄ d? F?O v UL ? ô« 5ÄQ ë ÂUE v t«d « …b?Ä ”U √ vK t OÁd b?F WOMOÄQ ë tÁu?I Èu Ô Ë Æ  «uM fL UNOÃ≈ UÎ UCÄ WO UL ô«  UMOÄQ ë v t«d « …bÄ  “ËU Ë 5 L)«Ë W ÄU)« s “ËU bÁ ÊU «–≈ ≠ ≤ WO UL ô«  UMOÄQ ë v t«d « …bÄ ”U √ vK W?OMOÄQ ë tÁuI Èu Ô ¨UÎÄU s dA Æ qÁ√ ULN √  «uM fL Ë√ WÄb)« ¡UN ô …—dI*« s ë t uK à WOÁU ë …b*« UNOÃ≈ UÎ UCÄ  «b uë sÄ È√ v? …œU*« Ác ÂUJ _ UÎI? Ë dJ *« ‘UFL?Kà ‰U Ô sÄ 5O?F “u ôË Æ Êu UIë «c ÂUJ _ WF{U)«
 34. 34. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ≥¥ l U ë»U ë WOÃUI²½«Ë WÄUŽ ÂUJŠ√ ∫©∑± …œUÄ W‡‡‡‡ œU?O? ? ô« t‡‡‡‡ «“U? ≈ b‡‡?‡‡O? — s Îö‡‡‡‡ U?I?Ä t‡‡‡‡ ?Äb? ¡U?N? « bM nÿu*« o ? ? Æ t?? ??Äb? ¡U?‡‡‡N?? « q‡?‡‡ ??Á U‡‡‡‡? b?H?M ?? rÃË Êu‡‡? U?I?ë «c ÂUJ Q qL??Fë q? ?Á ÊÔu?ÓJÓ Ècë W‡‡‡‡? U?)«  «Ëö‡‡‡‡Fë t?OÃ≈ U·‡?‡‡ U?C?Ä v U‡‡ _« d? _« ”U? √ vK Èb?IM?ë q U?I*« V ? Ë Æ Êu UIë «cN qLFë a —U v U U{UI ÊU v ë ∫©∑≤ …œUÄ ¨ UNà rNKG …bÄ ¡UN « 5 vÃ≈ WOB WHB rNHzUÿu dO  WHOÿË uK U kH Æ »dÁ√ ULN √ b UI ë s ⁄uK Ë√ ∫©∑≥ …œUÄ vC?Ä sÄ q ©—u? √® ‰Ë_« »U? ÃU W? U? ë —u? _« bM v?K  U? —bë v œ√ v 5FÔ q‡‡?‡Á_« vK  «uM? Àö ‰Ë_« »U?? ë vK ©5?O??L?? u??Ä —u‡‡‡‡?‡ √® b‡‡‡?‡M vK t?‡‡‡KI? vK ¨ nzUÿu?ë pK qG??? ◊Ëd‡‡ ¡U???H??O?? ??? « ◊d‡‡‡‡?A ¨ …b?? uë W?‡‡ “«u0 …œ—«Ë n?‡‡‡zU?ÿË vK ≤∞±∂Ø∂Ø≥∞ q Á ÁbÁUF Ë WF?{U)«  UN?'U s bÁUF? *«Ë 5 ÁR*« 5KÄUFë lO?L vK vÃË_« …dI?Hë rJ o D Ë ≤∞±∂Ø∂Ø≥∞ v WÄUFë WHOÿuë qG rNOÃ≈ bM *« WO b*« WÄb)« Êu UÁ ÂUJ _ Æ W cOHM ë W zöë tMO Ècë u Më vK tK pÃ–Ë t —bB Ê√ vK ‰Ë_« »U? ë vK WOL? u*« Ë√ W ÁR*« WÃU?LFë lÄ bÁU?F Kà ÂUE l{u Ë Æ “UN'« Õ«d Á« vK ΡUM h <« d “uë sÄ —«dÁ
 35. 35. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'«≥µ ∫©∑¥ …œUÄ nzUÿuÃU 5HÿuLKà WOÃU*«  UBB<« b b W? U)« b «uIÃ«Ë ÂUJ _U qLFë dL Æ UN —dI*« —u _« ‰Ëb' UÎI W U `z«uÃË 5 «uÁ rN UBB Ä rOEM —œUBë  UN'«Ë W?O? U??{ù« ‰U?L? _«Ë W œU??Fë d?O? œu?N??'«Ë  P? UJ*«Ë e? «u??(« vÁU ·d? d?L?? ? Ë UNOK? qB v ë WOMOÄQ? ë U «e*« ·ö U dO Ë W?OMOFÃ«Ë W bIMë U «e*« W? UÂË  ôb Ã«Ë U‡‡‡‡N?K u?% b‡‡‡F Êu‡‡‡?‡ U?Ië «c ÂUJ Q qL?Fë q ?Á …—d?I?*« ◊Ëd?AÃ«Ë b? «u?Ië  «c nÿu*« ≤∞±µØ∂Ø≥∞ v W uDIÄ WOÃUÄ  U vÃ≈ v U _« d _U WD dÄ W u Ä V sÄ ∫©∑µ …œUÄ ¨ n uë  UÁUD Ë ¨ WOLOEM ë qÂUONë Y b Êu UIë «c ÂUJ Q W U<«  «b uë Âe K UÎÄU “ËU?& ô …bÄ v pÃ–Ë ¨ UN Ëd Ë UN «¡«d ≈Ë U?NÄbI v ë  UÄb)« d?B Ë ¨ qLFë  «—ËœË ¨ ¡«œ_« d?O U?F?ÄË  «d R?Ä l{u  U?N?'« pK Âe? K U?L?Â Æ Êu U?Ië «c?N qL?Fë a —U sÄ ¨ WOÄuJ(« dO  UN'« Èb ≈ o d s Ë√ …d U? Ä …—uB ¡«u WÄUFë  UÄb)« .bI ‚d Ë d?O U?F*« ¡u?{ v? ÂU?N*« Ác c?O?HM W?F U?? 0 “U?N?'« Âe? K Ë Æ 5M «u*« ¡U??{— oO?I?% q ? Ë Æ WO b*« WÄb)« fK Ä vK ÷dFë bF ¨ h <« d “uë U —bB v ë WLEM*«  UOÃü«Ë ∫©∑∂ …œUÄ ¨ Êu U?Ië «cN qL?Fë a —U sÄ «Î—U? ? «  «uM Àö …b*Ë ¨ W?B ?<« WDK Kà “u? v‡‡K‡?‡ √  ö‡‡‡ R?Ä vK 5‡?‡‡K U?(«Ë ¨ t?ÄUJ Q q?L?Fë q ?Á 5MO?F*« 5H?ÿu*« 5O?F …œU? ≈ ◊ËdAë rN?O  d «u v ?Ä ¨ UN ÊuKLF v ë  «b? uÃU WOÃU)« nzUÿuë v W?Äb)« ¡UM √ rNzUM ? ? « lÄ U‡‡‡N ‰u?L?F*« nO? u? Ã«Ë VO d? ë ‰Ë«b' U?ÎI? Ë nzUÿuë Ác qG?Aà W?Ä“öë b?? «u?I?Kà U??ÎI? Ë tK? pÃ–Ë ¨ nzUÿuë Ác? qG?A?à 5Ä“öë ÊU?? ? ??Äô«Ë Êö?? ù« v d?? sÄ nzUÿuë W u?L Ä W «b v 5O?F ë r Ê√ vK ¨ W cO?HM ë W zöë UNMO? v ë ◊ËdAÃ«Ë Æ UNOK 5F*«
 36. 36. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ≥∂ ∫©∑∑ …œUÄ  U? ?? «ËË b? «u??ÁË ¨ Êu U?Ië «c ÂUJ? Q 5 U?<U W??IKF?? *« ÈËUJAë ÂUEM —b??B Æ “UN'« fOz— sÄ —«dÁ ¨ —uNL'« lÄ …b uë vHÿuÄ qÄUF  U U? ? ?Äô« ¡«œ_ Âb??I? *« sÄ  U?N?OM …d??A? Á—«b?I?Ä r — ¡«b? ? ? « “U?N?? Kà ÊuJ Ë r dë «c œ«e Ê√ vK ¨ U?N zU? sÄ rKE ë Ë√ Êu UIë «c s?Ä ©±≤® …œU*« v UNO?Ã≈ —UA*« Æ ÈœöOÄ ÂU q 5NOM —«bI0  U‡‡‡?‡Äb‡‡‡)« d??OE “U?N??'« U?NKB?? v ë Èd?? _« mÃU? *« lÄ t??OÃ≈ —U?A*« m?K *« ŸœuÔ Ë Èe?Âd*« pM ë Èbà “UN?'« r U ’U »U? v? ×U)« Ë√ q «bë v d?OGKà U?NÄb?I v ë ¨ “U??N?'« d uD? v t‡‡‡‡O?Ã≈ —U?A*« »U‡?‡‡‡ ??(« sÄ ·d‡‡‡‡B? Ë ¨ b‡‡‡‡ u?*« W‡‡‡‡ «e??)« »U? ?? »U‡‡‡ ?(« «c? sÄ i‡‡‡zU?Hë q‡‡‡? d Ê√ vK ¨ “U?N?'« fOz— sÄ —b?B —«d‡‡?‡Á V u0 pÃ–Ë Æ d ü ÂU sÄ
 37. 37. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'«≥∑ WOBB ënzUÿu멱 rÁ—‰Ëb …“U L*« WOÃUFë ÂU d bÄ ©√® vÃË_« ©»® vÃË_« ©√® W} U ë ©»® W} U ë ©√® W ÃU ë ©»® W ÃU ë ©Ã® W ÃU ë …“U L*« WOÃUFë ÂU d bÄ WOÄbÁ√ vÃË_« WM sÄ d Â√ WOÄbÁ√ vÃË_« WM v WOÄbÁ√ WO U ë  «uM ≥ sÄ d Â√ WOÄbÁ√ WO U ë  «uM ≥ v WOÄbÁ√ W ÃU ë  «uM ∂ sÄ d Â√ WOÄbÁ√ W ÃU ë  «uM ≥ sÄ d Â√  «uM ∂ v Ë WOÄbÁ√ W ÃU ë  «uM ≥ v WHOÿuë qG ◊Ëd U œb% WHOÿuë qG ◊Ëd U œb% WHOÿuë qG ◊Ëd U œb% WM  «uM Àö  «uM Àö  «uM Àö  «uM Àö  «uM Àö ≠ WI U Ä WI U Ä WI U Ä •±∞∞ •∑µ •µ∞ •¥∞ •≥∞ •≤µ ≠ ≤∞∂µ ±¥±µ ±≥≥µ ±±πµ ±±∑µ ±∞≥µ ±∞≤∞ π±∞ ∏πµ ∏∏∞ Èu *« vHOÿuë WÃœUF*« WOÃU‡*« W —bë W WOÁd ë —U ôU Èu *« vÃ≈ d _« vHOÿuë ÈdNAë W‡Ä“öë W‡OMO ë œb‡*« Èu *« vÃ≈ WOÁd KÃ
 38. 38. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ≥∏ WOMHëËWO U JënzUÿuë©≤ rÁ—‰Ëb WÃœU‡‡F*« WOÃU‡‡*« W‡ —bë d _« vHOÿuë ÈdNAë vHO‡ÿu‡Ã« Èu‡ ‡‡ *« WOMO ë œb‡*« WOÁd Kà WÄ“öë Èu *« vÃ≈ V U ØvM ©√® vÃË_« V U ØvM ©»® vÃË_« V U ØvM ©√® W} U ë V U ØvM ©»® W} U ë V U ØvM ©√® W ÃU ë V U ØvM ©»® W ÃU ë V U ØvM ©Ã® W ÃU ë V U ØvM ©√® WF «dë V U ØvM ©»® WF «dë  «uM ≥  «uM ≥  «uM ≥  «uM ≥  «uM ≥  «uM ≥  «uM ≥  «uM ≥ ≠ ±±πµ ±±∑µ ±∞≥µ ±∞≤∞ π±∞ ∏πµ ∏∏∞ ∏µ∞ ∏¥µ d ÂQ WM WOÄbÁ√ vÃË_« WM v WOÄbÁ√ vÃË_« WOÄbÁ√ WO U ë  «uM ≥ sÄ d Â√ WOÄbÁ√ WO U ë  «uM ≥ v WOÄbÁ√ W ÃU ë  «uM ∂ sÄ d Â√ WOÄbÁ√ W ÃU ë  «uM ≥ sÄ d Â√  «uM ∂ v Ë WOÄbÁ√ W ÃU ë  «uM ≥ v 5 M sÄ d Â√ WOÄbÁ√ WF «dë 5 M v WOÄbÁ√ WF «dë
 39. 39. ≤∞±∂ WM d L u ‰Ë√ v ©√® —dJÄ ¥≥ œbFë ≠ WOL dë …b d'«≥π W ËUF*«WÄb)«ËWO d(«nzUÿuë©≥ rÁ—‰Ëb v d ©√® v U ë v d ©»® v U ë ©√® YÃU ë v d ØWÄb ÊËUFÄ ©»® YÃU ë v d ØWÄb ÊËUFÄ ©Ã® YÃU ë v d ØWÄb ÊËUFÄ ©√® l «dë v d ØWÄb ÊËUFÄ ©»® l «dë v d ØWÄb ÊËUFÄ ©√® fÄU)« v d ØWÄb ÊËUFÄ ©»® fÄU)« v d ØWÄb ÊËUFÄ ©√® ”œU ë v d ØWÄb ÊËUFÄ ©»® ”œU ë v d ØWÄb ÊËUFÄ  «uM ≥  «uM ≥  «uM ≥  «uM ≥  «uM ≥  «uM ≥  «uM ≥  «uM ≥  «uM ≥  «uM ≥ ≠ ±∞≥µ ±∞≤∞ π±∞ ∏πµ ∏∏∞ ∏µ∞ ∏¥µ ∏¥≥ ∏¥∞ ∏≥∑ ∏≥µ  «uM ≥ sÄ d Â√ WOÄbÁ√ WO U ë  «uM ≥ v WOÄbÁ√ WO U ë  «uM ∂ sÄ d Â√ WOÄbÁ√ W ÃU ë  «uM ≥ sÄ d Â√ WOÄbÁ√ W ÃU ë  «uM ∂ v Ë  «uM ≥ v WOÄbÁ√ W ÃU ë 5 M sÄ d Â√ WOÄbÁ√ WF «dë 5 M v WOÄbÁ√ WF «dë 5 M sÄ d Â√ WOÄbÁ√ W ÄU)« 5 M v WOÄbÁ√ W ÄU)« 5 M sÄ d Â√ v WOÄbÁ√ W œU ë 5 M v WOÄbÁ√ W œU ë WÃœU‡‡F*« WOÃU‡‡*« W‡ —bë d _« vHOÿuë ÈdNAë vHO‡ÿu‡Ã« Èu‡ ‡‡ *« WOMO ë œb‡*« WOÁd Kà WÄ“öë Èu *« vÃ≈
 40. 40. ≤∞±∂Ø∂µ V Jë —«b Ÿ«b ù« rÁ— W dOÄ_« l UD*« Êu Aà WÄUFë W ONë ±¥∞∂ ≠ ≤∞±∂ر±Ø≤ ≠ ≤∞±∂ Ø ≤µ≤µπ

×