Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mon demo report

372 views

Published on

PAMAMARAAN NG PAGTUTUR

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Mon demo report

 1. 1. Competency- Based Language Teaching<br />Raymond P. Reyes<br />Tagapag-ulat<br />
 2. 2. Nag-ugatsaEstadosUnidosnoong 1970<br />napinatutungkulanangisangsamahangnagtataguyodsamithiinngedukasyonsalaranganngtiyaknapagsukatngdapattaglayinngisangmag-aaral.<br />CBLT?Anoito?<br />
 3. 3. Ang focus ng CBL ay angkalalabasan o kahahantunganngmgamag-aaralmataposangpag-aaral.<br />May-pagkakahawigsamgasumusunod:<br />Performance-based instruction<br />Mastery learning<br />Individualized instruction<br />CBLT?Anoito?<br />
 4. 4. Nakikibagaysapabagubagongpangangailanganngmag-aaral, guro at ngkomunidad.<br />Angkompitensi ay nag-iiba-ibabataysamithiinngmag-aaral at layuninnainilalarawanangabilidadngmag-aaralsaaplikasyon at iba pang kagalingansamgasitwasyonsa pang-arawarawnapamumuhay. Schenk(1978)<br />CBLT?Anoito?<br />
 5. 5. CBLT-positivongtulaysapagbabago! Paano?<br />Naglalaansagurongpanahonupangmapaunladangpag-aaral at mgaprograma.<br />Napa-uunlad din nitoangkalidadngpagsukatngevalwasyon-<br />
 6. 6. kasamaangkalidadngpagkatutongguro at mag-aaraldahilsamalinawnaispesipikonginaasahangkalalabasan.<br />
 7. 7. CBLT?Pagdulog:teoryangwikaat pagkatuto<br />Nakabasesakagamitan at interaksyunalnaperspektiva<br />Nakikitaangwikabilangmidyumnginteraksyon at komunikasyon<br />
 8. 8. CBLT?Pagdulog:teoryangwikaat pagkatuto<br />Nakabatayangpagtuturongwikasamgasitwasyongangmag-aaral ay may ispisipikongpangangailanagnsaisangpartikularnagampaninnaangkasanaayansawikangkakailanganin ay mainamnanakikinita at nadedetermina.<br />
 9. 9. “certain life encounters call for certain kinds of language”<br />
 10. 10. Nakikitangmgatagadisenyong CBLT angkainamansavokubularyo at istrukturanamakasasalamuhasaisangpartikularnasitwasyonnanakasentrosabuhayngmag-aaral at saibangkapamaraanansamaayosnapagtuturo at pagkatuto.<br />CBLT, Pagpapatuloy……..<br />
 11. 11. “constructed from smaller components correctly assembled”<br />
 12. 12. nalikhasapaligidnghinuhangkomunikativongkompitensi at humahanapngpag-unladnggamiting pang-komunikatibongkasanayan.<br />CBLT, Pagpapatuloy……..<br />
 13. 13. SILABUS:<br />Sa tradyunalnapagdulogangpag-unawasapaksangtatalakayin ay angpinakabasihansapagpaplano. (Docking, 1994)<br />Angnilalamanngkurso ay napapaunladsapaksa<br />May tamangpagsukatsanatutunanngmag-aaralmataposangpag-aaral.<br />May basehansapaggagrado(rubriks) may paliwanag.<br />CBLTDISENYO ATBP.<br />
 14. 14. Sa pagsukat, maaaringmagkaroonngparehongmarkaangdalawa o ilansamag-aaralngunitmalalamanna may iba’tibangkompetensisilangpangangailanganbataysapagtatamanito.<br />Ditopapasokangkompyutasyonng item analysis nalubhangnapakahalaga. (Phil. setting)<br />CBLTDISENYO ATBP.<br />
 15. 15. Aurbach (1986)<br />Naglaanngilangpamantayangsaliknakasamasaimplementasyonngprogramang c b e saesl, at nagbigayng 8 susingkatangian.<br />Pagbibigayfokussakatagumpayanngmamayansapamayanan.<br />Pagfokussakasanayang pang-araw-araw<br />CBLTDISENYO ATBP<br />
 16. 16. 3. Task- or perfomance-centered naoryentasyon.<br />4. Instruksyongmodyular<br />5. Outcome that are made explicit a priority<br />6.Patuloy at Tuloy- tuloynapagsukat<br />7. Pagpapakitangsapatnakaalamansalayunin<br />8. Pag-iisa-isa, sentrong pang mag-aaralnainstruksyon<br />
 17. 17. CBLT>Anongkagandahannito?<br />>Angbawatkompetensi ay ispisipiko at praktikal<br /> >maaaringmakita at maiuugnaysapangangailangan at interesngmag-aaral.<br />2. Maaaringhusgahanngmag-aaral kung angkompitensi ay mahalaga at mapakikinabangan.<br />
 18. 18. CBLT>Anongkagandahannito?<br />3.Ang kompitensinanaituro at nasubu-kan ay isipesipiko at pangkalahatan- dahilditoalamngmag-aaralangeksaktongpaksangdapatpag-aralan pa.<br />4. Angbawatkompitensi ay maaaringmatutunanng pa-isa-isaupangmalamanangdapatmatutunan, natutunan at kailangan pang matutunan.<br />
 19. 19. CBLT>PAMAMARAAN<br />Inisyalnapagsukat<br />STAGE 1 AT STAGE 2 PAGLINANG PA SA kompitensi NA NALALAMAN NA UPANG MAPAYABONG AT MAIPAGPATULOY ANG PAG-AARAL<br />Pangkatanbataysakompitensinakinakailangan<br />Pagsukatmuli<br />
 20. 20. Kaalaman at kompitensingpagkatuto<br />Oral nakompitensi<br />Pagbasangkompitensi<br />Pagsulatnakompetensi<br />Pagkakahati<br />
 21. 21. Unang –araw<br />Pakikinig<br />2. Ikalawangaraw<br />Pagbasa<br />3. Ikatlongaraw<br />Pagsasalita (gramatika)<br />4. Ika-apatnaaraw<br />paglalapat<br />Basic Education Curriculum<br />
 22. 22. Pagtuklas<br />Paglinang<br />Pagpapalalim<br />Paglalapat<br /><ul><li>Essential question
 23. 23. Anglayunin ay sumasaklawsapaggagamitansahinaharapnabuhay
 24. 24. Facilitator angguro</li></ul>Secondary Education Curriculum<br />
 25. 25. “Banking model of education” <br /><ul><li>“Socially prescribed knowledge to be mastered by students”
 26. 26. “Transfer knowledge and to socialize learners”.
 27. 27. “The teachers job is to devise more and more effective ways to transmit skills”</li></ul>Aurbach<br />Kongklusyon<br />

×