Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Treball de mates

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Treball de mates

  1. 1. TREBALL DEMATESHaga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrónOliver VindelJosé Carlos Zelaya1r CD 11/03/13
  2. 2. Per sumar teniu que agafar dos números i fer una petita operación ,per exemple :1.-LA SUMA 11/03/13
  3. 3. Perrestar gairabé es al mateix que sumar pro amb bes de pujar tens que baixar Exemple :2.-LA RESTA 11/03/13
  4. 4. Permultiplicar tenim que sumar el multiplicant més multiplicador i tindrem el resultat.3.-LA MULTIPLICACIÓ 11/03/13
  5. 5. Per dividir s’utilitzen les taules de multiplicarLinrevés (15:3 equival a buscar un nombre de lataula del 3 que doni 15). 15 : 3=54.-LA DIVISIÓ 11/03/13
  6. 6. Per dividir s’utilitzen les taules de multiplicarLinrevés (15:3 equival a buscar un nombre de lataula del 3 que doni 15). 15 : 3=54.-LA DIVISIÓ 11/03/13

×