Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacion empresa

1,127 views

Published on

Presentaciónb da materia de Economía da Empresa de segundo de bacharelato no IES Fontexería

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Presentacion empresa

 1. 1. Departamento de Economía IES Plurilingüe Fontexería Segundo de Bacharelato Ciencias Sociais e Xurídicas
 2. 2. Estrutúranse en dous cursos con dúas materias independentes: ECONOMÍA en primeiro Estuda a realidade económica dun país Microeconomía: as forzas do mercado Macroeconomía: problemas e actuacións dos gobernos para corrixilos ECONOMÍA DA EMPRESA en segundo Estuda a vida das empresas Aprovisionamento Produción Comercialización ou marketing Dirección e organización Financiamento e investimento
 3. 3. A materia de Economía da Empresa estuda as empresas, a súa problemática e as actividades:lexislación, fiscalidade, produción, investimento e financiamento, marketing, contabilidade e organización e dirección.
 4. 4. Proporcionar unha base teórica sobre os fundamentos das ciencias empresariais.
 5. 5. Estudar…ou pensar que vou a estudar?Non sei que é peor …
 6. 6.  Futuros estudos universitarios:  Os relacionados co mundo das Ciencias Sociais e Xurídicas como Economía, Empesariais, Administración e Dirección de Empresas, Comercio, Comercialización e Loxística, Ciencia Política e da Administración, Publicidade e Relacións Públicas, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Dirección e Xestión Pública,…  Tamén para os que opten por títulos como Dereito, Turismo ou os relacionadas coas Ciencias da Información (Periodismo, Comunicación Audiovisual, etc.).
 7. 7.  Futuros estudos de formación profesional:  Familia de Administración e Xestión (Administración e Finanzas, Secretariado,…),  Familia de Comercio e Marketing (Xestión Comercial e Marketing, Comercio Internacional, Xestión do Transporte…)  Familia de Hostalería e Turismo.
 8. 8.  Alumnos que se formulen o seu futuro no mundo laboral tratando de levar adiante os seus propios proxectos empresariais, dando continuidade a pequenas empresas familiares ou busquen un posto de traballo de tipo administrativo ou relacionado con actividades comerciais, hostaleiras ou turísticas.
 9. 9. i Máis información na páxina do centro oferta educativa / Bacharelato / Materias/Economía Onde tedes enlaces ás distintas titulacións ás que podedes acceder coas materias de Economía e Economía da Empresa
 10. 10. HorarioLibro de textoContidosAvaliación
 11. 11. A materia ten asignadas catro horas semanais Isto supón unhas 130 horas durante o curso Tres horas semanais na aulaordinaria e unha hora na aula de informática
 12. 12. Economía da EmpresaSegundo de bacharelatoAndrés CabreraEditorial SM Xerme
 13. 13. Unidade 1. O papel da empresa na economíaUnidade 2. Clases e formas de empresaUnidade 3. Ámbito da empresa e estratexia empresarialUnidade 4. O desenvolvemento das empresasUnidade 5. A función produtiva da empresa, produtividade e eficiencia.Unidade 6. A función de aprovisionamento.Unidade 7. A función comercial da empresaUnidade 8. Os instrumentos do marketing mixUnidade 9. Dirección e organización da empresaUnidade 10. A dirección de recursos humanosUnidade 11. Os investimentos da empresaUnidade 12. O financiamento da empresaUnidade 13. O patrimonio e as contas da empresaUnidade 14. Análise financeira da empresa, análise económica e social da empresa
 14. 14.  En cada avaliación faranse dúas ou tres probas de contidos teórico- prácticos. Na medida do posible adaptarase a estrutura das probas escritas á PAU (esquema). As probas terán a mesma ponderación. Se non é axeitado informárase previamente ao alumnado. Non se poderá compensar ningunha nota inferior a 4. A ponderación dos exames na nota de avaliación será dun mínimo do 90%. A ponderación dos traballos e actividades será dun máximo do 10%. Nas probas escritas, traballos e actividades os erros de tildes descontarán 0,1 punto cada unha e as faltas de ortografía ou de expresión, 0,2 puntos. Tamén se valorará a caligrafía e a presentación.
 15. 15.  O redondeo realizarase en función da actitude positiva ou negativa na clase, a colaboración co grupo, a asiatencia e puntualidade, a participación con diversas noticias ou a expresión oral. O comportamento inadecuado restará 0,25 puntos ou 1 punto se o alumno é enviado á aula de convivencia ou o xefe de estudos. A cualificación final obterase por media das obtidas nas tres avaliacións. Para aprobar o curso, dita media será de polo menos 5 puntos e terán que estar aprobadas as 3 avaliacións*. Todo o alumnado realizará unha proba final con tódolos contidos da materia. Esta proba servirá para redondear a cualificación final da materia. En todo caso, o resultado desta proba NON EMPEORARÁ A CUALIFICACIÓN MEDIA obtida polo alumnado ao longo do curso.
 16. 16.  Aos alumnos con avaliacións supensas facilitaránselles actividades de recuperación e farán unha proba por avaliación e/ou unha proba final en xuño. No caso de que o alumno non supere a cualificación de 4 nun exame, só realizará a recuperación de dita parte, conservándose o resto das notas da avaliación. As faltas de asistencia xustificadas darán lugar ao dereito de repetir actividades e tarefas ou prolongar o prazo de entrega. De non se xustificar, esa actividade será avaliada cun cero. Se non se poidera realizar un exame, poderase realizar na recuperación de avaliación. Perda do dereito á avaliación continua: proba única en xuño sobre tódolos contidos da materia e podesase esixir a presentación previa duns traballos. Proba única extraordinaria de recuperación de setembro: sobre os contidos se traballaron na aula ao longo do curso e poderase esixir como requisito imprescindible a presentación dos traballos que se asignen.
 17. 17. AS PROBAS :AVALIACIÓNS UNIDADES: 1. O papel da empresa na economía 2. Clases e formas de empresa PRIMEIRA 3. Ámbito da empresa e estratexia empresarial 4. O desenvolvemento das empresas 5. A función produtiva da empresa, produtividade e eficiencia 6. A función de aprovisionamento 7. A función comercial da empresa 8. Os instrumentos do marketing mixSEGUNDA 9. Dirección e organización da empresa 10. A dirección de recursos humanos 11. Os investimentos da empresa 12. O financiamento da empresa TERCEIRA 13. O patrimonio e as contas da empresa 14. Análise financeira económica e social da empresa

×