Presentacion economia

286 views

Published on

Presentación da materia de Economía de primeiro de bacharelato

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
286
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentacion economia

 1. 1. IES FontexeríaDepartamento de Economía
 2. 2. Estrutúranse en dous cursos con dúas materias independentes: ECONOMÍA en primeiro Estuda a realidade económica dun país Microeconomía: as forzas do mercado Macroeconomía: problemas e actuacións dos gobernos para corrixilos ECONOMÍA DA EMPRESA en segundo Estuda a vida das empresas Aprovisionamento Produción Comercialización ou marketing Dirección e organización Financiamento e investimento
 3. 3. É unha iniciación aos conceptos básicos de Economía, para comprender mellor os mecanismos básicos do sistema de economía demercado que rexen na nosa sociedade e que tanta influencia teñen na vida cotiá
 4. 4. INDICADA PARA… Estudar… ou pensar que vou a estudar? Non sei que é peor …
 5. 5. INDICADA PARA…Para comprender o mundo en que vivimos.Para aprender a tomar mellores decisiónseconómicas: previr o endebedamento excesivo,mellorar as decisións de aforro, favorecer osinvestimentos produtivos, incentivar o investimentoen capital humano, formación como consumidoresresponsables,…
 6. 6. INDICADA PARA…• Preparar estudos universitarios: – Os relacionados co mundo das Ciencias Sociais e Xurídicas como Economía, Empesariais, Administración e Dirección de Empresas, Comercio, Comercialización e Loxística, Ciencia Política e da Administración, Publicidade e Relacións Públicas, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Dirección e Xestión Pública,… – Tamén para os que opten por títulos como Dereito, Turismo, Socioloxía ou os relacionadas coas Ciencias da Información (Xornalismo, Comunicación Audiovisual, etc.).
 7. 7. INDICADA PARA…• Preparar futuros estudos de formación profesional: – Familia de Administración e Xestión (Administración e Finanzas, Secretariado,…), – Familia de Comercio e Marketing (Xestión Comercial e Marketing, Comercio Internacional, Xestión do Transporte, Servizos ao consumidor…) – Familia de Hostalería e Turismo.
 8. 8. Máis información na páxina do centro oferta educativa / Bacharelato / Materias/Economía Onde tedes enlaces ás distintas titulacións ás que podedes acceder coas materias de Economía e Economía da Empresa
 9. 9. INDICADA PARA…• Para os que se formulen o seu futuro tratando de levar adiante os seus propios proxectos empresariais, dando continuidade a pequenas empresas familiares ou busquen un posto de traballo de tipo administrativo ou relacionado con actividades comerciais, hostaleiras ou turísticas.• Para concienciar sobre os problemas actuais.
 10. 10. Algunhas dúbidas• En Economía ¿só se fala de diñeiro?• ¿Cantas matemáticas atoparei nun curso de Economía?• ¿Todo o contido da materia se explica con gráficos?• ¿Que requisitos previos son necesarios para estudar un curso de Economía? – Ganas de estudar. – Saber ler e entender un texto, ter certa capacidade de abstracción e a mente aberta para razoar, relacionar e entender. – Non fai falta moita memoria: a economía esixe máis entender os conceptos e as relacións que aprenderse moitos textos de memoria. Non se debe abordar o estudio da economía de forma memorística, xa que iso non serve de nada e ademais é contraproducente. Non obstante, aprender economía non é doado nin se fai en dúas tardes
 11. 11. Organización do curso Horario Libro de texto Contidos Avaliación
 12. 12. Horario A materia ten asignadas catro horas semanais Isto supón unhas 130 horas durante o curso Tres horas semanais na aula ordinaria e unha hora na aula de informática
 13. 13. Para traballar na aula de informática TEDES QUE TRAER PAPEL EBOLÍGRAFO.A cada alumno se lle asignará un equipo para todo o curso e non podecambiar sen permiso da profesora.O alumno responsabilízase do seu equipo. Debe informar á profesora decalquera problema ou incidencia ao principio da clase. Calquera dano seráatribuído ao seu último usuario.O alumno debe responsabilizarse do seu contrasinal e nome de usuario daaula virtual e da súa conta de correo.Ao rematar a clase hai que apagar o equipo (ordenador e monitor)debidamente.Para gardar os arquivos da materia o alumno creará un cartafol enDocumentos co seu nome.
 14. 14. Libro de textoEconomíaPrimeiro de bacharelatoAndrés Cabrera e outrosEditorial SM Xerme
 15. 15. Para aprobar UNHA AVALIACIÓN hai que obter un mínimo de 5 puntos, tendo enconta que:• Os exames pondéranse como mínimo co 80% e s actividades e cun máximo do 20%. O redondeo farase tendo en conta a actitude.• Non se compensará ningunha nota inferior a 4 . Para aprobar é necesario ter polo menos un 4 en cada exame e actividade e un 5 na cualificación final.• Faltas de ortografía: Erros de tildes descontarán 0,1 punto e as faltas de ortografía ou de expresión 0,2 puntos. Tamén se valorará a caligrafía e a presentaciónA CUALIFICACIÓN FINAL será a media das tres avaliacións. Para aprobar o curso, amedia será de polo menos 5 e terán que estar aprobadas as 3 avaliacións. Taménse pode aprobar por media tendo unha soa avaliación suspensa polo menos cun 4.Para subir a cualificación ao final do curso, os alumnos poderán presentarse aunha proba final coa que só poderán mellorar a súa cualificación.
 16. 16. Sobre os exames:• Haberá dúas probas específicas de contidos teórico-prácticos por avaliación.• As cuestións teóricas serán fundamentalmente preguntas curtas, pero haberá polo menos unha pregunta de exposición.• Todas as probas terán a mesma ponderación. Se non fose axeitado, informárase previamente ao alumnado.Sobre as actividades e traballos:• Non serán admitidos en datas posteriores á de entrega, salvo casos de forza maior.• Na aula virtual é imprescindible lembrar o contrasinal e ningún alumno pode cambiar de grupo sen autorización, pois a actividade será cualificada cun cero.• As actividades voluntarias cualifícanse aparte e poderá aumentar a cualificación dunha avaliación nun punto.• Algún dos contidos pode ser avaliado cun traballo. Para superar a materia é imprescindible entregar completos estos traballos e en prazo.
 17. 17. Sobre a actitude:• Aspectos positivos que redondean á alza (e os contrarios á baixa): – A asistencia e puntualidade. – A participación (en particular con noticias económicas). – A regularidade no trimestre. – O respecto ás normas de convivencia e as normas da aula de informática. – A colaboración co grupo. – A expresión oral.• Comportamentos inadecuados: restan 0,25 puntos por cada vez e 1 punto se o alumno é enviado á aula de convivencia ou a xefatura de estudos.• Faltas de asistencia non xustificadas do trimestre: un 0,1 puntos pola primeira, 0,2 na segunda e 0,25 na terceira ou sucesivas.
 18. 18. • As actividades de recuperación poden consistir en: realización de traballos, repetición de actividades e a realización dunha proba específica por avaliación e/ou unha proba final en xuño.• Se non se supera a cualificación de 4 nun exame, só se realizará a recuperación de dita parte.• A recuperación consistirá na repetición de determinadas actividades cando se cualificaran estas con menos de 4.• As recuperacións non teñen carácter obrigatorio.• Proba extraordinaria de setembro: será sobre os contidos se traballaron na aula ao longo do curso e o día da proba esixirase a presentación dos traballos que se asignen a cada alumno suspenso no mes de xuño.
 19. 19. Alumnado con faltas de asistencia:• Para alumnado con faltas de asistencia xustificadas: Poderánse realizar tarefas para compensar esas faltas. Os exames que non se poideran realizar faránse o mesmo día da recuperación.• Para alumnado con faltas de asistencia sen xustificar: Neste caso as actividades non desenvolvidas cualifícanse cun cero. Os exames que non se poideran realizar faránse o mesmo día da recuperación.• Para alumnado que perda o dereito á avaliación continua: Presentaranse a unha proba única en xuño sobre tódolos contidos da materia e poderase esixir a presentación duns traballos que terán unha valoración que se indicará ao alumno previamente.
 20. 20. AVALIACIÓN DATA TEMAS 1. O problema básico da economía. Principios 2. A produción de bens e servizos. novembroPRIMEIRA 3. Axentes económicos e sistemas económicos 4. A empresa e as súas funcións. Finais decembro 5. O mercado e as súas forzas: a oferta e a demanda. 6. Os modelos de mercado Mediados 7. O mercado de traballo e o emprego. febreiroSEGUNDA 8. Os indicadores económicos. 9. A intervención do estado na economía. Finais marzo 10. O equilibrio macroeconómico e os cambios na economía. 11. Os orzamentos xerais do estado e a política fiscal Principios maio 12. O diñeiro.TERCEIRA 13. O sistema financeiro español e a política monetaria 14. Comercio internacional. Finais xuño 15. A globalización da economía. 16.Desequilibrios económicos actuais.

×