Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

байгаль орчны гео мэдээллийн сан

4,022 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

байгаль орчны гео мэдээллийн сан

 1. 1. Г. Батхишиг<br />Мэдээллийн сангийн мэргэжилтэн<br />Байгаль Орчны Мэдээллийн Төв<br />Байгаль орчны Гео-мэдээллийн сан<br />
 2. 2. Агуулга<br />Ашиглаж буй программ хангамж<br />Байгаль орчны гео-мэдээллийн сан<br />Цаашид хийгдэх ажил<br />Ач холбогдол<br />
 3. 3. Байгаль орчны мэдээллийн сан<br />“Байгаль орчныг хамгаалах” хуульд заасны дагуу байгаль орчны үндэсний мэдээллийн санг бүрдүүлж байна. <br />Ашиглаж буй программ хангамж:<br />PostgreSQL/PostGIS<br />Mapserver/GeoMoose, MapFish, pMapper<br />Geonetwork<br />
 4. 4. PostgreSQL<br />Хүчирхэг өгөгдлийн сангийн удирдлагын систем <br />Эх код нь нээлттэй.<br />ANSI-SQL 92/99 баримталдаг.<br />Linux/Unix, Mac OS X, Windows үйлдлийн систем дээр сууна.<br />Сүүлийн 20 жидийн турш хөгжүүлж байна.<br />
 5. 5. PostGIS<br />PostGISнь PostgreSQLӨСУС-д орон зайн өгөгдлийн сан үүсгэх нэмэлт өргөтгөл юм. Энэ нь өөртөө орон зайн өгөгдлийн төрөл, индекс болон функцийг агуулдаг.<br />2001 оноос хөгжүүлж эхэлсэн.<br />http://postgis.refractions.net/<br />
 6. 6. Байгаль орчны мэдээллийн сан<br />
 7. 7. Олон оронзайн өгөгдлийн эх үүсвэртэй холбогдоно<br />Вектор: Shapefiles, ArcSDE, Oracle Spatial, PostGIS<br />Растер: TIFF/GeoTIFF, EPPL7, ECW, Erdas<br />OGC тодорхойлолт: WMS, WFS (not WFS-T), WCS, SLD &WMCD<br />Зургийн гаралт нь GIF, PNG, JPEG, (geo)TIFF, BMP, SVG, Flash<br />Mapscript модулийг ашиглан PHP, Perl, Java, Python хэлийг дэмждэг<br />MapServer<br />
 8. 8. Mapserver<br />GeoMoose<br />OpenLayers<br />PHP MapScript<br />p.Mapper<br />MapFish<br />
 9. 9. Geonetwork<br />Интернэтийн орчинд янз бүрийн эх үүсвэр, байгууллагуудын хооронд орон зайн болон зурган мэдээлэл солилцох, хамтран ашиглах нөхцлийг сайжруулж чадахуйц төвлөрсөн бус мета мэдээлэл болон орон зайн мэдээллийн санд хандах зориулалттай орон зайн мэдээллийн стандартчлагдсан удирдлага менежментийн систем юм.<br />
 10. 10. Веб орчны ГMC<br />Байгаль Аялал Жуулчлалын Яам, Байгаль орчны мэдээллийн төвд хэрэгжсэн Байгалийн нөөцийн менежментийн үндэсний геомэдээллийн төв төслөөр веб орчны ГМС хийгдсэн.<br />Вэб сайт хаяг<br />http://www.icc.mn<br />http://geodata.mne-ngic.mn <br />
 11. 11. http://www.icc.mn/<br />
 12. 12. http://geodata.mne-ngic.mn/<br />
 13. 13. Метамэдээллийн сан<br />
 14. 14. Газарзүйн мэдээллийн сан<br />
 15. 15. БОНБНҮ-ний мэдээллийн сан<br />
 16. 16. Гамшгийн мэдээлэл<br />
 17. 17. Түймрийн мэдээлэл<br />
 18. 18. Цаашид хийгдэх ажил<br />Эвдэрсэн газрын тооллогын мэдээллийн сан<br />2009-2011 оны тооллогын мэдээ<br />Ойн тооллогын мэдээллийн сан – Ойн газар<br />Цөлжилтийн мэдээллийн сан – ГЭХ<br />
 19. 19. Ач холбогдол<br />Файл хэлбэрийн ГМС-ийг нэгдсэн нэг өгөгдлийн сангийн удирдлагын системд оруулан мэдээллийн сан үүсгэх.<br />Интернэтийн сүлжээг ашиглан мэдээллийг шуурхай түгээх, хэргэлэх, татаж авах боломж олгох.<br />Олон нийт болон шийдвэр гаргагчдад үр дүнг ойлгомжтой байдлаархүргэх.<br />24 цагийн турш ГМС-ийн үйлчилгээ үзүүлэх<br />Олон улсын стандарттай нэгдэх болно.<br />
 20. 20. Газарзүйн портал сайт<br />http://geodata.mne-ngic.mn/<br />Байгаль орчны мэдээллийн сан - http://geodata.mne-ngic.mn/<br />Нийслэлийн байрзүйн мэдээлэл – http://map.cityland.mn/<br />Биологийн олон янз байдлын газарзүйн мэдээллийн систем - http://gis.wwf.mn/<br />
 21. 21. Анхаарал тавьсанд баярлалаа<br />

×