Г азарзүйн мэдээллийн системийн хэрэглээ, ашиглалт 2 1 - IX , 2011 Д.Санжмятав  Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)- ги...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Агуулга Г азарзүйн мэдээллийн систем ( ГМС )- ийн хэрэглээ <ul><li>ÃÌÑ...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 ÃÌÑèñòåì Үндэсний ГМС - coverage - grid - shape - raster (GeoTiff, ...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 ÃÌÑèñòåì Г азарзүйн мэдээллийн систем ( ГМС )- ийн хэрэглээ Сэдэвчилсэн...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Г азарзүйн мэдээллийн систем ( ГМС )- ийн хэрэглээ Вэб-д суурилсан ГМС ...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Г азарзүйн мэдээллийн систем ( ГМС )- ийн хэрэглээ Вэб-д суурилсан ГМС ...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Г азарзүйн мэдээллийн систем ( ГМС )- ийн хэрэглээ Вэб-д суурилсан ГМС ...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Г азарзүйн мэдээллийн систем ( ГМС )- ийн хэрэглээ Вэб-д суурилсан ГМС ...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Г азарзүйн мэдээллийн систем ( ГМС )- ийн хэрэглээ Вэб-д суурилсан ГМС ...
ГМСистемд суурилсан програм хангамж “ Биосан ” программ  “ Биосан ” программ
Энэ програм нь газарзүйн мэдээллийн систем дээр суурилсан мэдээллийн сангийн монгол хэлээр бичигдсэн бие даасан програм ха...
Зургийн болон мэдээллийн сангийн өгөгдөлтэй харилцан ажиллах монгол хэл дээр бичигдсэн програм хангамж Ñ үлжээн èé îð÷èí д...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Нэвтрүүлж болохуйц байдал  БОАЖЯам – Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирд...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçðûí á¿ðòãýë, ìýäýýëýë Áàéãàëü õàìãààëàë÷èéí á¿ðò...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Програмыг ашиглаж буй газруудын байршил ГМСистемд суурилсан програм ханг...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçðûí á¿ðòãýë, ãàð÷ áóé ä¿í Õàìãààëàëòàíä àâñàí î...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Áàéãàëü õàìãààëàë÷èéí á¿ðòãýë, ìýäýýëýë Õàðúÿà çàñàã çàõèðãàà, ÒÕÃÍ, ººð...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Çýðëýã àí àìüòäûí á¿ðòãýëèéã õ¿ñíýãòýýð ãàðãàõ  ( Îéí òóðóóòàí ) Àìüäòû...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Îéí òóðóóòàíû ìýäýýëýëä çàðèì ººð àíãèëàëûí àìüäàò á¿ðòãýãäñýí áàéãàà íü...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Çóðãèéí òàéëàí Á¿ðòãýãäñýí àìüäòûã ç¿éë òóñ á¿ðýýð áîëîí íèéò ìýäýýëëýýð...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Çóðãèéí òàéëàí Á¿ðòãýãäñýí àìüäòûã ç¿éë òóñ á¿ðýýð áîëîí íèéò ìýäýýëëýýð...
ГМСистемд суурилсан програм хангамж “ Биосан ” программ
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Çóðãèéí òàéëàí ГМСистемд суурилсан програм хангамж “ Биосан ” программ ...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Çóðãèéí òàéëàí ( Óóëûí òóóðòàíû îðîíçàéí ìýäýý ) ÒÕÃÍóòàã Àðãàëü õîíèíû...
Г МС-ийн оронзайн анализ WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Г МС-ийн оронзайн анализ
Г МС-ийн оронзайн анализ COARSE FILTER:  Ecosystems Matrix ecosystems Patch ecosystems FINE FILTER: Species GAP assessme...
Г МС-ийн оронзайн анализ Зүйлийн боломжит амьдрах орчны загвар WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Экосистем...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Бүс нутгийн хэмжээнд нийт 42 зүйл, ургамлын зүйл, бүлгэмдэл 10-ийг сонго...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011  Зүйлийн б оломжит амьдрах орчны оронзайн тархалтын давхцал Буцах Г МС...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Á иологийн олон янз байдалд íºëººëæ áóé íºëººëºë лийг оронзайд үнэлэх Г...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 20km (1 / (1 + Exp(((Distance / 100) - 1) * 5))) * Weight Á иологийн оло...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 <ul><li>Хот суурин, Газар ашиглалт, Уул уурхай, Зам, Усан цахилгаан ста...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Боломжит амьдрах орчны оронзайн тархалтын хамгаалагдсан болон, бэрхшээлд...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Цагаан зээрийн боломжит амьдрах орчны хамгаалагдсан байдал Г МС-ийн орон...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Зүйлийн б оломжит амьдрах орчны хамгаалагдсан байдал Г МС-ийн оронзайн ...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Г МС-ийн оронзайн анализ # Names of representative species selected in e...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Зүйлийн б оломжит амьдрах орчны хамгаалагдсан байдал Г МС-ийн оронзайн ...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Зүйлийн боломжит амьдрах орчны оронзайн тархалтын бэрхшээлд өрсөн байдал...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Цагаан зээрийн боломжит амьдрах орчны бэрхшээлд өртсөн байдал Г МС-ийн о...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Зүйлийн боломжит амьдрах орчны бэрхшээлд өртсөн байдал Г МС-ийн оронзайн...
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Бэрхшээл Зөвлөх, мэргэжилтэн Чухал газар Г МС-ийн оронзайн анализ
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Г МС-ийн оронзайн анализ
WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 13 new PAs with total area of 2081624.5 ha are proposed to be included i...
<ul><li>www.mongolia.panda.org  </li></ul>Та бүхэнд баярлалаа  Presentation to Company Name Date 14 th May 2010 3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gis user geomeeting_wwfmongolia

3,738 views

Published on

Published in: Technology

Gis user geomeeting_wwfmongolia

 1. 1. Г азарзүйн мэдээллийн системийн хэрэглээ, ашиглалт 2 1 - IX , 2011 Д.Санжмятав Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)- гийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар
 2. 2. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Агуулга Г азарзүйн мэдээллийн систем ( ГМС )- ийн хэрэглээ <ul><li>ÃÌÑèñòåì </li></ul><ul><li>Үндэсний ГМС </li></ul><ul><li>Бүс нутгийн ГМС </li></ul><ul><li>Вэб-д суурилсан ГМС </li></ul><ul><li>ГМСистемд суурилсан програм хангамж </li></ul><ul><ul><li>Ирвэс програм – 2007 / Delphi, Firebird/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Саран програм – 2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>БиоСан програм - 2009 /C#, MSSQL/ </li></ul></ul><ul><li>Г МС-ийн оронзайн анализ </li></ul><ul><li> * Зүйлийн боломжит амьдрах орчны загвар түүний орхигдол </li></ul><ul><li> * Буянт голын урсацын загвар </li></ul>
 3. 3. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 ÃÌÑèñòåì Үндэсний ГМС - coverage - grid - shape - raster (GeoTiff, MrSID, г.м ) Бүс нутгийн ГМС - coverage - grid - shape - raster Г азарзүйн мэдээллийн систем ( ГМС )- ийн хэрэглээ Сэдэвчилсэн зураг Хэвлэлтэнд бэлтгэсэн (arcmap) зураг Зургийн агуулга Ф айлын тухай тайлбар
 4. 4. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 ÃÌÑèñòåì Г азарзүйн мэдээллийн систем ( ГМС )- ийн хэрэглээ Сэдэвчилсэн зураг Хэвлэлтэнд бэлтгэсэн (arcmap) зураг Зургийн агуулга Ф айлын тухай тайлбар Õàäëàí áýë÷ýýð-óðãàìàëæèëòûí çóðãèéí òàéëáàð áè÷èã ØÓÀ-èéí Áàòîíèêèéí õ¿ðýýëýí Landscape Soil Geological Permafrost Vegetation Zoning of Ecology and Geography … Öýâäýã ØÓÀ-èéí ÃÇÕ¿ðýëýí
 5. 5. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Г азарзүйн мэдээллийн систем ( ГМС )- ийн хэрэглээ Вэб-д суурилсан ГМС Хэвлэлтэнд бэлтгэсэн (arcmap) зураг Зургийн ГМСистэмийн файл Зургийн агуулга болон файлын тухай тайлбар Сэдэвчилсэн зураг Веб ГМС http://gis.wwf.mn/index.php/national-gis.html Буцах
 6. 6. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Г азарзүйн мэдээллийн систем ( ГМС )- ийн хэрэглээ Вэб-д суурилсан ГМС http://gis.wwf.mn/Mapdata/html/GIS_layers_mng.html Буцах
 7. 7. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Г азарзүйн мэдээллийн систем ( ГМС )- ийн хэрэглээ Вэб-д суурилсан ГМС http://gis.wwf.mn/Mapdata/html/National_metadata.html Буцах
 8. 8. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Г азарзүйн мэдээллийн систем ( ГМС )- ийн хэрэглээ Вэб-д суурилсан ГМС http://gis.wwf.mn/Mapdata/images/topography_mng.jpg Буцах
 9. 9. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Г азарзүйн мэдээллийн систем ( ГМС )- ийн хэрэглээ Вэб-д суурилсан ГМС Буцах
 10. 10. ГМСистемд суурилсан програм хангамж “ Биосан ” программ “ Биосан ” программ
 11. 11. Энэ програм нь газарзүйн мэдээллийн систем дээр суурилсан мэдээллийн сангийн монгол хэлээр бичигдсэн бие даасан програм хангамж . Уг програм т ухайн биологийн олон янз байдал тэр д ундаа зэрлэг ан амьтан хаана, хэзээ, ямар орчинд юу байгааг шинжлэх ухааны батлагдсан арга зүйгээр тодорхойлж мэдээллийг тоон хэлбэрээр хадгалж боловсруулах мэдээлэл технологийн шийдлийг гаргасан бүтээл. ГМСистемд суурилсан програм хангамж “ Биосан ” программ “ Биосан ” программ Өөрөөр хэлбэл байгаль хамгаалагч болон байгаль хамгаалах иргэдийн нөхөрлөлийн хийсэн зэрлэг ан амьтны ажиглалтын мэдээллийг бүртгэн, холбогдох тайлангуудыг боловсруулах зорилготой болно. Цаашдын зорилго нь энэхүү тайланд үндэслэгдэн зэрлэг амьтны нөөцийг тогтоосноор зохистой ашиглах шийдвэр гарахад оршино. Уг програм нь мэдээллийг орон зайн буюу газарзүйн байршлаар тодорхойлон зэрлэг амьтны нөөц, тархац, байршилд мониторинг хийх бүрэн боломжтой
 12. 12. Зургийн болон мэдээллийн сангийн өгөгдөлтэй харилцан ажиллах монгол хэл дээр бичигдсэн програм хангамж Ñ үлжээн èé îð÷èí д îëîí õýðýãëýã÷èéí ãîðèìä ашиглах боломжтой Шинжлэх ухааны батлагдсан арга зүйгээр мэдээллийн нэгдсэн стандартаар мэдээллийг хадгалдаг Бүртгэл хийх талбарт мэдээллийг сонгох байдлаар шийдсэн. Аймаг, сум мэдээлэл zip код, ТХГНутгийн байршил, нэрийг оруулсан гэх мэт à азарзүйн координатт à й зургийг нэмэх боломжтой Зургийн болон мэдээллийн сангийн өгөгдлийг XML файлаар экпорт, импорт хийж дамжуул ах боломжоор хангагдсан Òåêñòèéã ( Unicode) íýã ôîíòîîð õºðâ¿¿ëæ íýãòãýíý Зургийн болон мэдээллийн сангийн өгөгдөлтэй харилцан зэрэг ажил ла даг Хэрэглэгчийн төрөл болон хийх үйлдлүүдийг зааж өгсөн Хайлтын систем нь зураг болон мэдээллийн санд харилцаа уялдаатай хийгдсэн Õүссэн даалгавраар мэдээллийг шүүлт хийн зураг болон хүснэгт хэлбэрээр авч чадна Янз бүрийн хүснэгтэн тайлангуудтай ажиллана Мэдээлийн сангаас хүснэгтэн мэдээллийг Microsoft Office хэрэглээний програм руу хөрвүүлж чадна Зургийн өгөгдлийг мөн газарзүйн мэдээллийн систем (*. shp ) - ийн файлаар хөрвүүлж чадна Биологийн төрөл зүйлийн ажиглалтын мэдээллийн сангийн зохиомж нь олон улсын ажиглалтын мэдээллийг солилцох DARWIN болон бусад стандартыг хангана Програмын хэрэглэгчийн гарын авлага бичигдэж хэвлэгдсэн http://www.tdwg.org/activities/darwincore ГМСистемд суурилсан програм хангамж “ Биосан ” программ
 13. 13. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Нэвтрүүлж болохуйц байдал БОАЖЯам – Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газрын тусгай хамгаалалттай газруудын судалгаа шинжилгээний мэдээ материалуудыг нэгтгэн туршилтын хугацаанд ашиглаж байна. Байгаль хамгаалагчийн ажиглалтын мэдээ ГМСистемд суурилсан програм хангамж “ Биосан ” программ
 14. 14. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçðûí á¿ðòãýë, ìýäýýëýë Áàéãàëü õàìãààëàë÷èéí á¿ðòãýë, ìýäýýëýë Çýðëýã àí àìüòäûí á¿ðòãýëèéã õ¿ñíýãòýýð ãàðãàõ Çóðãèéí òàéëàí Ìýäýýëëèéí ñàíãààñ ãàðàõ ¿ð ä¿í, áîëîìæóóä Õàìãààëàëòàíä àâñàí îí, õàìðàõ ãàçðûí òîî, òàëáàé, çàõèðãààäûí òóõàé ìýäýýëýë ãýõ ìýò Õàðúÿà çàñàã çàõèðãàà, ÒÕÃÍ, ººðèéí òóõàé ¿íäñýí ìýäýýëýë ãýõ ìýò Àìüäòûí àíãèëàë ç¿éí íýãæ: Áàã, òºðºë, ç¿éë¿¿äèéí òîî òîëãîé, õ¿éñ, àæèãëàãäñàí õóãàöàà, îð÷íû áàéäàë, ãýõ ìýò ̺í áàéãàëü õàìãààëàã÷èéí àæèãëàëòûí äàâòàìæ, õóãàöàà, àæëûí ¿ð ä¿íã õàðàõ Á¿ðòãýãäñýí àìüäòûã ç¿éë òóñ á¿ðýýð áîëîí íèéò ìýäýýëëýýð ø үүлт хийн îðîíçàéí áàéðøëààð ãàðãàõ Õүссэн даалгавраар мэдээллийг шүүлт хийн зураг болон хүснэгт хэлбэрээр авч чадна ГМСистемд суурилсан програм хангамж “ Биосан ” программ
 15. 15. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Програмыг ашиглаж буй газруудын байршил ГМСистемд суурилсан програм хангамж “ Биосан ” программ
 16. 16. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Òóñãàé õàìãààëàëòòàé ãàçðûí á¿ðòãýë, ãàð÷ áóé ä¿í Õàìãààëàëòàíä àâñàí îí, õàìðàõ ãàçðûí òîî, òàëáàé, çàõèðãààäûí òóõàé ìýäýýëýë ãýõ ìýò ГМСистемд суурилсан програм хангамж “ Биосан ” программ Харьяа захиргаа Нэр Үүсгэн байгуулсан огноо Хамгаалалтанд авсан огноо Хаяг Увс нуурын ай савын улсын тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргаа Алтан элс   ? Хан хөхий   ? Хяргас нуур   ? Тэсийн гол орчмын газар нутаг   ? Цагаан Шувуут   ? Түргэн   ? Увс нуур 34700 ? Монгол Алтайн нурууны улсын тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргаа Алтай таван богд   ? Дэвэлийн арал   ? Сийлхэмийн нуруу   ? Цамбагарав   ? Мөнххайрханы байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа Мөнххайрхан уул   ? Отгонтэнгэрийн улсын тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргаа Отгонтэнгэр уул   ? Хар ус нуурын байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа Хар ус нуур   ? Манхан   ? Мянган угалзат   ? Хөвсгөлийн улсын тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргаа Даяндээрхийн агуй   ? Хорьдол сарьдаг   ? Хөвсгөл нуур   ? Улаан тайга   ? Хөх Сэрхийн нурууны дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа Хөх сэрхийн нуруу   ?
 17. 17. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Áàéãàëü õàìãààëàë÷èéí á¿ðòãýë, ìýäýýëýë Õàðúÿà çàñàã çàõèðãàà, ÒÕÃÍ, ººðèéí òóõàé ¿íäñýí ìýäýýëýë ãýõ ìýò ГМСистемд суурилсан програм хангамж “ Биосан ” программ Харьяа ТХГН Регистр Өөрийн нэр Эцэг, эхийн нэр Албан тушаал Утасны дугаар Аймгийн нэр Сумын нэр Багийн дугаар Хаяг дэлгэрэнгүй Алтай таван богд БЮ79022010 Аманбек Гомбожав мэргэжилтэн 98424646 Баян-Өлгий Өлгий 9 Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сум 9 баг Алтай таван богд БЛ68060617 Ерзат Пушатай байгаль хамгаалагч 9942xxxx Баян-Өлгий Улаанхус 3 Улаанхус сум 3 баг Алтай таван богд БД56082510 Серик Сейсенбай байгаль хамгаалагч 9542xxxx Баян-Өлгий Алтай 1 Алтай сум Ёлт хэсгийн хариуцсан байгаль хамгаалагч Алтай таван богд ЖЮ Сураубай Хавылхаан байгаль хамгаалагч 9942xxxx Баян-Өлгий Сагсай 2 Сагсай сумын 2 баг Алтай таван богдын Даянгийн хэсгийг хариуцсан байгаль хамгаалагч Алтай таван богд ПЮ70031019 Гантулга Олонбаяр байгаль хамгаалагч 9942xxxx Баян-Өлгий Цэнгэл 4 Цэнгэл сум Алтай Таванбогдын Шивээт хайрхан уулын байгаль хамгаалагч Алтай таван богд БК Азамат Ш байгаль хамгаалагч 9942хххх Баян-Өлгий Цэнгэл 5 Цэнгэл сум 5-р баг Алтай таван богд БК Батмөнх Хэмжих байгаль хамгаалагч 9942хххх Баян-Өлгий Цэнгэл 5 Цэнгэл сум 5-р баг Алтай таван богд БТ Марат Төлей байгаль хамгаалагч 9942 xxxx Баян-Өлгий Улаанхус 3 улаан хус сум 3 баг Алтай таван богд БЛ Сураубай Хавылхан байгаль хамгаалагч 9942xxxx Баян-Өлгий Сагсай 6 Сагсай сум Даян нуур Алтай таван богд БП57 Дакей Жалемхан байгаль хамгаалагч 9942xxxx Баян-Өлгий Цэнгэл 1 Алтай Таванбогдын БЦГазрын Могойт хэсгийг хариуцсан байгаль хамгаалагч Алтай таван богд БК Сарантуяа Сонинбаяр байгаль хамгаалагч 9942хххх Баян-Өлгий Цэнгэл 1 Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сум Цамбагарав БО50031219 Сетерхан Смагул байгаль хамгаалагч 9942xxxx Баян-Өлгий Баяннуур 1 Баяннуур сум Цамбагарав уулын байгаль хамгаалагч Цамбагарав БЛ76 Батмөнх Баттулга байгаль хамгаалагч 9943хххх Ховд Эрдэнэбүрэн 1 Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэн сум
 18. 18. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Çýðëýã àí àìüòäûí á¿ðòãýëèéã õ¿ñíýãòýýð ãàðãàõ ( Îéí òóðóóòàí ) Àìüäòûí àíãèëàë ç¿éí íýãæ: Áàã, òºðºë, ç¿éë¿¿äèéí òîî òîëãîé, õ¿éñ, àæèãëàãäñàí õóãàöàà, îð÷íû áàéäàë, ãýõ ìýò ГМСистемд суурилсан програм хангамж “ Биосан ” программ Харьяа ТХГН Байгаль хамгаалагч Çàìíàëûí óðò Алтай таван богд Азамат 5500   Батмөнх 6000   Дакей 14000   Сарантуяа 300   Серик 2500   Сураубай 5000 Алтай таван богд Total   33300 Отгонтэнгэр уул Алтангэрэл 19008   Баярсайхан 0   Дашдэмбэрэл 0   Налжирмаа 4   Шаравжамц 0 Отгонтэнгэр уул Total   19012 Түргэн Баатаржав 88500   Эрдэнэ баатар 52000 Түргэн Total   140500 Увс нуур Юнгэрдорж 3000 Увс нуур Total   3000 Хан хөхий Алтан гэрэл 46000   Батсүх 7800   Далантай 12000   Жаргалсайхан 83000   Цэрэн дорж 25000   Энхболд 38000 Хан хөхий Total   211800 Хар ус нуур орчмын УТХГН Баттөмөр 2300   Болд 900   Зундуйжамц 1100   Отгонбаяр 2400   Палам 1800 Хар ус нуур орчмын УТХГН Total 8500 Хасагт хайрхан Олонбаатар 17500 Хасагт хайрхан Total   17500 Цагаан Шувуут Алтан гэрэл 2000   Цэрэн жав 99500 Цагаан Шувуут Total   101500 Grand Total   535112
 19. 19. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Îéí òóðóóòàíû ìýäýýëýëä çàðèì ººð àíãèëàëûí àìüäàò á¿ðòãýãäñýí áàéãàà íü ìýðãýæèëòýí ñàéí õÿíàæ áàéõ Çýðëýã àí àìüòäûí á¿ðòãýëèéã õ¿ñíýãòýýð ãàðãàõ ( Îéí òóðóóòàí ) Àìüäòûí àíãèëàë ç¿éí íýãæ: Áàã, òºðºë, ç¿éë¿¿äèéí òîî òîëãîé, õ¿éñ, àæèãëàãäñàí õóãàöàà, îð÷íû áàéäàë, ãýõ ìýò ГМСистемд суурилсан програм хангамж “ Биосан ” программ Амьтны зүйл Íèéò Аргаль хонь 16 Бор гөрөөс 151 Зэрлэг гахай 76 Мануул мий 1 Саарал чоно 8 Улаан үнэг 1 Халиун буга 1613 Хүдэр 2 Янгир ямаа 26 Á¿õ ä¿í 1894
 20. 20. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Çóðãèéí òàéëàí Á¿ðòãýãäñýí àìüäòûã ç¿éë òóñ á¿ðýýð áîëîí íèéò ìýäýýëëýýð ø үүлт хийн îðîíçàéí áàéðøëààð ãàðãàõ ГМСистемд суурилсан програм хангамж “ Биосан ” программ
 21. 21. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Çóðãèéí òàéëàí Á¿ðòãýãäñýí àìüäòûã ç¿éë òóñ á¿ðýýð áîëîí íèéò ìýäýýëëýýð ø үүлт хийн îðîíçàéí áàéðøëààð ãàðãàõ Ìýðãýæèëòýí íàðûí ÷àäâðààñ õàìààð÷ Ïðîãðàìì-ä çàðèì ç¿éëèéí íýðèéã íýìýõäýý øèíæëýõ óõààíû íýðýýð îðóóëààã¿éãýýñ íýð äàâõàðäàõ áóðóó ¿ð ä¿í ãàðàõ ìàãàäëàëòàé áàéíà. ГМСистемд суурилсан програм хангамж “ Биосан ” программ Амьтаны зүйл Мөнххайрхан уул Отгонтэнгэр уул Алтай таван богд Сийлхэмийн нуруу Цамбагарав Түргэн Увс нуур Хан хөхий Цагаан Шувуут Хар ус нуур орчмын УТХГН Мянган угалзат Хасагт хайрхан Хорьдол сарьдаг Хөвсгөл нуур Íèéò Аргаль хонь 1   6 83 1 69   1 45   14   7   227 Бор гөрөөс   16         1 30         2 8 57 Бөхөн                         2 2 4 Бүргэд                         1 3 4 Зэрлэг гахай     1     1   2 2 7         13 Ирвэс     1 1 1 112     29 4   12     160 Мануул мий   1                         1 Монгол бөхөн                   12         12 Саарал чоно   3 1                       4 Улаан үнэг   2                         2 Халиун буга 3 27 13     56   68 17     7 15 15 221 Хар сүүлтий                   4         4 Хүдэр                 1           1 Хярс үнэг   1                         1 Цагаан зээр       1                     1 Янгир ямаа 4 1 22 6 2 91     16 12   14 2   170 Íèéò 8 51 44 91 4 329 1 101 110 39 14 33 29 28 882
 22. 22. ГМСистемд суурилсан програм хангамж “ Биосан ” программ
 23. 23. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Çóðãèéí òàéëàí ГМСистемд суурилсан програм хангамж “ Биосан ” программ ÁèîÑàí ÃÌÑ / GIS / Shape ôàéë
 24. 24. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Çóðãèéí òàéëàí ( Óóëûí òóóðòàíû îðîíçàéí ìýäýý ) ÒÕÃÍóòàã Àðãàëü õîíèíû áîëîìæèò àìüäðàõ îð÷èí Àðãàëü õîíèíû àæèãëàãäñàí öýã ßíãèð ÿìààíû àæèãëàãäñàí öýã Ýõ ñóðâàëæ: Chimed-Ochir B., Hertzman T., Batsaikhan N., Batbold D., Sanjmyatav D., Onon Yo. and Munkhchuluun B., Filling the GAPs to protect the biodiversity of Mongolia, 2010, ГМСистемд суурилсан програм хангамж “ Биосан ” программ Буцах
 25. 25. Г МС-ийн оронзайн анализ WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Г МС-ийн оронзайн анализ
 26. 26. Г МС-ийн оронзайн анализ COARSE FILTER: Ecosystems Matrix ecosystems Patch ecosystems FINE FILTER: Species GAP assessment focal species BIODIVERSITY ELEMENTS VIABILITY: PRESSURE & THREATS <ul><li>Infrastructure </li></ul><ul><li>Land use </li></ul><ul><li>Population density </li></ul><ul><li>Mining </li></ul><ul><li>Others </li></ul>Experts Review and Refinement ECOREGIONS PRIORITY AREAS REPRESENTATION GAPs Ecosystem representation Species habitat representation RECOMMENDATIONS FOR ACTION <ul><li>4 ECOREGIONS </li></ul><ul><li>Altay Sayan </li></ul><ul><li>Hangai </li></ul><ul><li>Central Asia Gobi Desert </li></ul><ul><li>Daurian </li></ul>
 27. 27. Г МС-ийн оронзайн анализ Зүйлийн боломжит амьдрах орчны загвар WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Экосистем Бэлчээрийн ургамал Хөрс Ой Усан орчин Элсэн манхан, тарамцаг Газаргуугын байдал Өндөршил Зүйлийн тэмдэглэгдсэн байршил ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Судлаач
 28. 28. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Бүс нутгийн хэмжээнд нийт 42 зүйл, ургамлын зүйл, бүлгэмдэл 10-ийг сонгож, тэдгээрийн боломжит амьдрах орчны оронзайн тархалтыг гаргасан Хонин тоодог Аргаль Г МС-ийн оронзайн анализ
 29. 29. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Зүйлийн б оломжит амьдрах орчны оронзайн тархалтын давхцал Буцах Г МС-ийн оронзайн анализ
 30. 30. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Á иологийн олон янз байдалд íºëººëæ áóé íºëººëºë лийг оронзайд үнэлэх Г МС-ийн оронзайн анализ Equation Abrupt (1 / (1 + Exp(((Distance / 100) - 1) * 5))) * Weight Moderate/Abrupt (1 / (1 + Exp(((Distance / 100) - 2.5) * 2))) * Weight Moderate (1 / (1 + Exp((Distance / 100) - 5))) * Weight Gradual (1 / (1 + Exp(((Distance / 100) - 10) * 0.5))) * Weight
 31. 31. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 20km (1 / (1 + Exp(((Distance / 100) - 1) * 5))) * Weight Á иологийн олон янз байдалд íºëººëæ áóé íºëººëºë лийг оронзайд үнэлэх Г МС-ийн оронзайн анализ Very high High Moderate Low
 32. 32. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 <ul><li>Хот суурин, Газар ашиглалт, Уул уурхай, Зам, Усан цахилгаан станц, Боомт, Нинжа, Жуулчны бааз </li></ul>Á иологийн олон янз байдалд íºëººëæ áóé íºëººëºë лийг оронзайн үнэлгээ Г МС-ийн оронзайн анализ
 33. 33. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Боломжит амьдрах орчны оронзайн тархалтын хамгаалагдсан болон, бэрхшээлд өртөж буй байдлын дүн шинжилгээ Г МС-ийн оронзайн анализ Боломжит амьдрах орчин Ecosystem Бэрхшээл, нөлөөлөл ТХГНутаг
 34. 34. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Цагаан зээрийн боломжит амьдрах орчны хамгаалагдсан байдал Г МС-ийн оронзайн анализ
 35. 35. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Зүйлийн б оломжит амьдрах орчны хамгаалагдсан байдал Г МС-ийн оронзайн анализ # Names of representative species selected in ecoregion Selection criteria Percentage of potential habitats in the ecoregion Percentage of potential habitats in the existing PA network Percentage of PA under protection level 1 and 2 Mammal representations 1 Gray wolf ( Canis lupus ) • Sharply declining species • Near threatened species • Threatened species according to the regional assessment • Listed in the CITES Appendix II 99.8 9.6 2.4 2 Mongolian gazelle ( Procapra gutturosa ) • Sharply declining species • Endangered species • Endangered species according to the regional assessments • Listed in the CMS Appendix II 56.1 5.4 1.4 3 Eurasian Elk ( Alces alces ) • Declining species • Limited distribution • Disjunct species • Critically endangered species according to regional assessments • Listed as very rare species in the Mongolian Red Book 4.8 51.2 19 4 Red deer ( Cervus elaphus ) • Declining species • Limited distribution • Critically endangered species by regional assessments 11.8 30.4 9.2 5 Mongolian marmot ( Marmota sibirica ) • Declining species • Limited distribution • Endangered species by regional assessments 72.2 6.0 1.4
 36. 36. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Г МС-ийн оронзайн анализ # Names of representative species selected in ecoregion Selection criteria Percentage of potential habitats in the ecoregion Percentage of potential habitats in the existing PA network Percentage of PA under protection level 1 and 2 Birds 6 White-napped Crane ( Grus vipio ) • Declining species • Limited distribution • Globally rare • Vulnerable species by the international assessment • Very rare species in the of Mongolian Red Book 11.97 10.7 2.1 7 Siberian crane ( Grus leucogeranus ) • Declining species • Very limited distribution • Globally rare • Critically endangered species by the international assessment • Listed as very rare species in the Mongolian Red Book 7.81 1.8 0.2 8 Saker falcon ( Falco cherrug ) • Declining species • Globally rare • Endangered species by international assessment • Listed in the CMS Appendix II 18.82 6.9 0.8 9 Great bustard ( Otis tarda ) • Declining species • Very limited distribution • Globally rare • Vulnerable species by the international assessment • Listed in the CITES Appendix II and CMS) Appendix I • Listed as rare species in the Mongolian Red Book 53.11 5.9 1.1 10 Swan goose ( Anser cygnoides ) • Declining species • Endangered species • Vulnerable species by the international assessment • Listed in the CMS Appendix I • Listed as rare species in the Mongolian Red Book 5.52 10.2 1.1
 37. 37. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Зүйлийн б оломжит амьдрах орчны хамгаалагдсан байдал Г МС-ийн оронзайн анализ
 38. 38. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Зүйлийн боломжит амьдрах орчны оронзайн тархалтын бэрхшээлд өрсөн байдал Г МС-ийн оронзайн анализ
 39. 39. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Цагаан зээрийн боломжит амьдрах орчны бэрхшээлд өртсөн байдал Г МС-ийн оронзайн анализ
 40. 40. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Зүйлийн боломжит амьдрах орчны бэрхшээлд өртсөн байдал Г МС-ийн оронзайн анализ
 41. 41. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Бэрхшээл Зөвлөх, мэргэжилтэн Чухал газар Г МС-ийн оронзайн анализ
 42. 42. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 Г МС-ийн оронзайн анализ
 43. 43. WWF, Mongolia programme office September 22, 2011 13 new PAs with total area of 2081624.5 ha are proposed to be included in the network which would encompass 5.7% percent of the entire Altay-Sayan eco-region in Mongolia Hangay eco-region 3 new PA Daurian steppe eco-region 12 new PA Central Asian Gobi desert eco-region 6 new PA Г МС-ийн оронзайн анализ
 44. 44. <ul><li>www.mongolia.panda.org </li></ul>Та бүхэнд баярлалаа Presentation to Company Name Date 14 th May 2010 3

×