28 batsuuri

2,437 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

28 batsuuri

  1. 1. “ АЭРОГЕОДЕЗИ” ХХК 40 ЖИЛ А.Батсуурь http://aerogeodesy.mn/
  2. 2. ГАРЧИГ ТҮҮХЭН ТОЙМ БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БАГАЖ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ПРОГРАММ ХАНГАМЖ http://aerogeodesy.mn/ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖИЛ
  3. 4. ТҮҮХЭН ТОЙМ <ul><li>БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөл 1970 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдөр 232 дугаар тогтоол гаргаж, геодези, зураг зүйн талаар улсын бодлогыг төвлөрүүлэх, Улсын Геодези, Зураг Зүйн Газрыг байгуулах түүхэн шийдвэр гарсан юм. Ийнхүү УГЗЗГ албан ёсоор байгуулагдан, геодези, аэрофотограф, зураг зүйн гэсэн 3-н товчоонд хуваагдан ажиллаж, улс орныг зурагжуулах төрийн бодлогыг боловсоруулж түүнийг хэрэгжүүлэх ажлы г эхлүүлсэн юм. </li></ul><ul><li>УГЗЗГазрын аэрофотографийн товчоо 1 974 оноос аэрофототопограф ын товчоо болж бие даан өрх тусгаарлан жилдээ 2 сая гаруй төгрөгийн үйлдвэрлэл явуулдаг 120-иод инженер техникийн ажилтантай үндсэн хөрөнгөөрөө газартаа хоёрдугаарт ордог болж жил ирэх тусам өргөжин тэлж хамгийн сүүлийн үеийн багаж тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдон ажиллаж 1990 оноос бие даасан аж ахуйн тооцоотой Улсын үйлдвэрийн газар болж зохион байгуулагдсан юм. </li></ul><ul><li>2002 оноос Төрийн өмчит хувьцаат компанийн хэлбэрээр ажиллаж байгаад 2008 онд хувьчлагдаж одоо ХХК-ийн хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа явуулж бай гаа Монголын Геодезийн ууган компани бол “Аэрогеодези” ХХК юм. </li></ul>http://aerogeodesy.mn/
  4. 5. БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ БҮРЭЛДЭХҮҮН ЗАХИРАЛ 1 БУСАД 12 АЖИЛТАН МОНГОЛ УЛСЫН ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕР 1 ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН 6 АЖИЛТАН МОНГОЛ УЛСЫН ЗӨВЛӨХ ИНЖЕНЕР 1 ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН 4 АЖИЛТАН ЗАХИРГАА ХЭЭРИЙН ХЭМЖИЛТЫН АЛБА СУУРИН БОЛОВСРУУ - ЛАЛТЫН АЛБА АЭРО 25 http://aerogeodesy.mn/
  5. 6. Геодезийн тусгай зөвшөөрөлийн эрхийн хүрээнд доорх чиглэлийн дагуу үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулж байна. Улсын GPS-ийн болон өндрийн тулгуур сүлжээний хэмжилт, боловсруулалт Том масштаб (1:500-1:5000)-ын байр зүйн тоон зураглал Дунд масштаб (1:10000-1:50000)-ын байр зүйн зургийн фотограмметрийн болон тоон боловсруулалт Кадастрын зураглал ба газрын бүртгэл; Авто болон төмөр замын геодезийн хэмжилт, боловсруулалт; Инженерийн геодезийн нарийвчилсан хэмжилт, боловсруулалт; ЦДШ болон мэдээлэл холбооны шугамын трасс, зүсэлтийн зураглал; Агаарын болон байр зүйн зургийн холболт, тодруулалт; http://aerogeodesy.mn/
  6. 7. БАГАЖ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ - 2 долигоны RTK GPS 5800 System ( АНУ-ын Trimble) - 2 долгионы RTK GPS Legacy-H (Японы Topcon) - 2 долгионы, өндөр нарийвчлалын GPSGRS2100, 2200(Японы Sokkia) - GPS Garmen - Электрон тахеометр GTS-602, GTS-603AF, GTS-722 (Японы Topcon, Sokkia) - Автомат нивелир АТ-G3(Японы Topcon) - Тоон нивелир DL-102C (Японы Topcon) - Компьютер РС /PentiumIV/ - Notebook /PentiumIV/ - Плоттер НР 500 - Автомашин http://aerogeodesy.mn/
  7. 8. ПРОГРАММ ХАНГАМЖ Adobe Google Step 3 - GPS -ийн боловсруулалтын “ CivilCAD ” “ PRISM ” , “ SkiPro ”, “ Pinnacle ” - Тоон фотограмметрийн “ DAT/EM ” - AutoDesk Full 2000-2010 , Land Development - TX Mapper - GIS- ийн ArcView, ArcInfo, ArcGIS - GEOMEDIA Хэрэглэж байгаа http://aerogeodesy.mn/ Title in here Auto Desk Title in here Text in here Title in here Microsoft Office
  8. 9. СҮҮЛИЙН ЖИЛҮҮДЭД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛУУД 2002-2009 2004-2005, 2009-2010 Ховд, Хэнтий, Булган, Орхон, Төв, Сэлэнгэ аймгийн төв, сумд хаа-н эдлэн газрын кадастрын зураглал, Улаанбаатар хотын 1:1000 масштабтай кадастрын зураглалын / 3багц / ажлыг 2002-2009 онд АХБ-ны санхүүжилтээр хийж гүйцэтгэсэн. 1:100000-ны масштабтай байр зүйн зургийг тоон хэлбэрт хөрвүүлэх ажлыг улсын нутаг дэвсгэрийн 40 орчим хувийг улсын төсвийн хөрөнгөөх хийж гүйцэтгэсэн. Хангай, Говийн бүсийн GPS -ийн сүлжээний цэгийн судалгаа, сургалт, үндсэн ба зураглалын сүлжээний хэмжилтийг 2004-2005, 2009-2010 онуудад хийж гүйцэтгэсэн 2004-2007 http://aerogeodesy.mn/
  9. 12. АЭРОГЕОДЕЗИ ХХК http://aerogeodesy.mn/ АНХААРАЛ ТАВЬСАН ТА БҮХЭНД БАЯРЛАЛАА

×