SlideShare a Scribd company logo

Dll araling panlipunan 5 q1_w1

credits to the real owner

1 of 10
Download to read offline
GRADES1 to 12
DAILY LESSON LOG
School: GradeLevel: V
Teacher: Filecreated byMa’amROSAHILDAP. SANTOS LearningArea: ARALING PANLIPUNAN
TeachingDatesand
Time: JUNE 4-8, 2018 (WEEK 1) Quarter: 1ST QUARTER
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY
I. LAYUNIN
A. Pamantayang
Pangnilalaman
naipamamalas angmapanuringpag-unawa atkaalaman sa kasanayangpangheograpiya,angmga teorya sa pinagmulan nglahingPilipino upangmapahahalagahan ang
konteksto ng lipunan/ pamayanan ngmga sinaunangPilipino atangkanilangambagsa pagbuo ng kasaysayan ngPilipinas
B. Pamantayan sa Pagaganap naipamamalas angpagmamalaki sanabuongkabihasnan ngmga sinaunangPilipinogamitangkaalaman sakasanayangpangheograpikal atmahahalagangkonteksto ng
kasaysayan nglipunan atbansa kabilangangmga teorya ng pinagmulan atpagkabuo ng kapuluan ngPilipinasatnglahingPilipino
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto
(Isulat ang code ng bawat
kasanayan)
1. Matutukoy ang kinalalagyan ngPilipinassa mundo gamitang
mapa batay sa “absolute location”nito (longhitudeat
latitude)
AP5PLP-Ia-1/Pahina 47 ng120
Matutukoy ang relatibonglokasyon (relativelocation) ngPilipinasbatay sa karatigbansana nakapaligid
dito gamitang pangunahin atpangalawangdireksyon.
AP5PLP-Ia-1/Pahina 47 ng120
II. NILALAMAN ABSOLUTE NA LOKASYON GAMIT ANG MAPA
1.1 Prime meridian, International Date Line, Equator, North and South Poles, Tropics of Cancer and Capricorn at Arctic and An tarctic Circles
1.2 Likhangguhit
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
TG/WEEK 1
2.Mga pahina sa Kagamitang
Pang-Mag-aaral
MISOSA Lessons
#2,3,6,8
(Grade IV)
3.Mga pahina sa Teksbuk Makabayan:KapaligirangPilipino IV,pp.9-17
4.Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
B. Iba pang Kagamitang Panturo : mapa ng mundo, globo, laptop, projector
III. PAMAMARAAN
A. Balik-aral sa nakaraang
aralin at/o pagsisimula
ng bagong aralin
B. Paghahabi sa layunin ng
aralin
Balik aral
Mga guhit sa globo
Balik aral
Mga katangian ngbawat guhit sa
globo
C. Pag-uugnay ng mga
halimbawa sa bagong aralin
Ano angibigsabihin ngmapa?
Ano-ano ang makikita sa mapa?
Ano-ano kaya ang mga guhit na makikita sa mapa?
Bakitmahalagangmalaman angmga guhit na makikita sa mapa?
Saangbahagi ng mundo matatagpuan ang Pilipinas?
Ano-ano ang nakapaligid saPilipinaskungpagbabatayan angmga
pangunahingdireksiyon?
Ano-ano ang pumapalibotsa Pilipinas kungpagbabatayan angmga
pangunahingdireksiyon?
D. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #1
Pagkilala ngmga guhit n
makikita sa globo
(Ikalawangaraw)
ANG GLOBO AT ANG MAPA
Kung titingnan ang globo at
ang mapa,mapapansin na may
mga guhit ito.Sadyanginilagay
ang mga guhit na ito upang
higitna maunawaan ang
mundo na siyangkinakatawan
nito.
Ang mga guhit na ito ay pawing
mga kathang-isip lamang.Hindi
makikita angmga guhit na ito
sa mundo.
MGA GUHIT LATITUD
May mga guhit na pahalangna
makikita saglobo atsa mapa.
Ito ang tinatawagna guhit
latitude.Ang guhitlatitud ay
tinatawagdingparallels.Ang
mga guhit latitud ay mga guhit
na pumapalibotnangpahalang
sagglobo. Mapupunangang
pinakamalaking bilogay nasa
gitna ng globo at lumiliitang
biloghabangpapalayo sa gitna.
Tingnan ang mapa ng Pilipinas.
Kung tutukuyin ang lokasyon ng
iba’tibangpulo at lalawigan ng
Luzon, mapapansin na ito ay
nagbabago.Ito ay sa dahilang
nasa Luzon ang ginagamitna
batayan ng paghanap.Ito ay ang
lokasyongkaugnay ng
kinalalagyan ngibanglugar.Ito
ang tinatawagna relative
location.
Ang Relatibonglokasyon ay isang
MGA DIREKSYON
Sa pagturo ng lokasyon o
kinalalagyan ngisanglugar o
bansa,may mga panturong
ginagamit.Direksyon ang tawag
dito. May tinatawagna
panginahin atpangalawang
direksyon.
PangunahingDireksyon
Ang Hilaga,Timog, Silangan at
Kanluran ay angmga
pangunahingdireksyon.Madaling
matutukoy o mapupuntahan ang
isanglugar kungalamangmga
pangunahingdireksyon.
Mahalagangmasabi kungang
Nasa PolongHilaga atPolong
Timog angpinakamaliliitna
bilog.
EKWADOR
Nakikita mo ba ang guhit na tila
humahati sagglobo? Ito ang
Ekwador. Pabilogna guhitito
sa pinakagitnangbahagi ng
globo. Hinahati nito angglobo
sa dalawanghatingglobo.Ang
HilagangHatingglobo at
Hatingglobo.
Ang mga guhit latitud na nasa
hilaga ngEkwador ay tinatawag
na hilaganglatitud.Timog
latitud naman ang guhit
latitudena nasa timogng
Ekwador.
Ang latitud ay ang sukatng layo
ng isanglugar o pook mula sa
Ekwador. Ang layongito ay
sinusukatsa digri (°).Digri ang
ginagamitna panukatdahil
pabilogangglobo.
PRIME MERIDIAN
Ang guhit na patayo na may
bilangna zero digri (°) ay
tinatawagna Prime Meridian.
Ito ang nag-uugnay sa
dalawangpolo (Hilaga at
Timog) atnaglalagos sa
Greenwich, England.
Sa PrimeMeridian ay
naghahati saglobo sa Silangan
at KanlurangHatingglobo.Ang
nagsasaklawsa gawingkanan
ng Prime Meridian hanggangsa
International Datelineay ang
SilangangHatingglobo.Sa
kabilangpanignaman,sa
kaliwa ngPrime Meridian
hanggang sa International Date
Line, angKanlurang
Hatingglobo.
paraan ngpagtukoy sa lokasyon
ng Pilipinas,ito ay may dalawang
paraan.Una ay angInsular na
pagtukoy ng lokasyon kungsaan
ginagamitangkinaroroonan ng
mga anyong tubig na nakapaligid
dito. At ang ikalawa ay angBisinal
na pagtukoy sa lokasyon kung
saan ginagawangbatayan ang
mga bansangkatabi nito.
Batayan din ng relativelocation
ang mga lalawigangnasa paligid
ng isangpartikilar na lugar. Ang
mga sumusunod na halimbawa
ay isangparaan ngpagtukoy sa
kinalalagyan ngisanglugar.Suriin
ito sa tulongng mapa.
1. Ang Batanes ay nasa
dulonghilaga ngLuzon.
2. Ang Palawan ay nasa
Timog-kanluran ng Luzon.
3. Ang Mindoro ay nasa
Hilagang-silangan ngPalawan.
4. Visayas angnasa hilaga
ng Mindanao.
lugar ay nasa Hilaga,Timog,
Silangan o sa Kanluran.
May mga instrumenting
ginagamitsa pagtukoy ng
direksyon.Ito ang compass.Ang
compass ay may magnet na
lagingnakaturo sa HIlaga.
Kung gagamit ng mapa, makikita
sa isangbahagi nito angCompass
Rose. Ang mga titik ng Compass
Rose ay kumakatawan sa apatna
pangunahingdireksyon.
May mga pagkakataon naman na
ang North Arrow ang makikita sa
isangbahagi ngmapa.Lagi rin
itong nakaturo sa hilaga upang
maging batayan ng pagtunton sa
lokasyon ngmga lugar.
INTERNATIONAL DATE LINE
Matatgpuan ang International
Date Line o IDL sa kabilang
bahgi ng globo, katapatng
Prime Meridian.Tulad ng
Prime Meridian,ito rin ay nag-
uugnay sa dalawangpolo.Ang
International DateLine ay
batayan sa pagkakaibangaraw
o petsa sa magkabilangpanig
ng mundo.
Dapattandaan na ang
Ekwador, PrimeMeridian,
International DateLineat iba
pang mga guhit na nasa globo
at mapa ay hindi mga tunay na
guhit. Ang mga ito ay likhang-
isip lamang.Inilagay angmga
ito upangmaayos na magamit
ang mapa at globo.
TROPIC of CANCER
Tropic of Cancer oTropiko ng
kanser ang guhit sa 23 ½
°hilaga ngEkwador. Ang guhit
sa 23 ½ timog ng Ekwador ay
tinatawagna Tropic of
Capricorn o Tropiko ng
Kaprikornyo.Ang nagsasaklaw
sa pagitan ng dalawang
espesyal na mga guhit na ito ay
tinatawagna mababang latitud
o rehiyong tropical.
Ang espesyal na guhit sa 66 ½ °
hilaga ngEkwador ay tinatawag
na Arctic Circleo Kabilugang
Arktiko. Ang rehiyon sa pagitan
ng Tropiko ng Kanser at
KabilugangArktiko ay
tinatawagna gitnang latitud o
rehiyong katamtaman ang
lamigsa hilaga.
Ang espesyal na guhit sa 66 ½
timog ng ekwador ay tinatawag
na Antarctic Circleo Kabilugang
Antarktiko at Tropiko ng
Kaprikornyo ay anggitnang
latitud o rehiyongkatamtaman
ang lamigsa timog.
Ang pook na nasasakop mula
sa KabilugangArktiko
hanggang polonghilaga at
mula sa KabilugangAntarktiko
hanggag timog polo ay
tinatawagna rehiyong polar o
mataas na latitud.Malamigang
klima rito.Ang paligid ay
nababalotngyelo sa buong
taon.
Sagutin ang mga tanong:
E. Pagtatalakay ng bagong
konsepto at paglalahad ng
bagong kasanayan #2
Talakayin angmga sagotsa sa
katanungan sa paglalahad
Sagutin ang mga tanong:
1.Anong guhit na patayo na
nag-uugnay sa dalawangpolo
(hilaga attimog) at naglalagos
sa Greenwich, England?
2.Anong guhit ang naghahati sa
globo sa Silangan atKanlurang
Hatingglobo?
3.Anong guhit ang
matatagpuan sa kabilang
bahagi ngglobo at katapatng
Prime meridian?
4.Ano ang pabilogna guhitsa
pinakagitnangbahgi ngglobo?
5.Ano ang tawag sa espesyal na
guhit sa 66 ½ ° hilaga ng
Ekwador.
6.Ano ang tawag sa espesyal na
guhit sa 66 ½ timog ng
Ekwador?
7.Ito ang pinakamalayonglugar
sa hilaga ngekwador.
8.Ito ang pinakamalayonglugar
sa timog ng ekwador.
9.Ito ang tawag sa guhitsa 23
½ ° hilaga ngekwador.
10.Ito angtawag sa guhitsa 23
½ ° timog ng ekwador
Batay sa relatibonglokasyon ang
Pilipinasay napapaligiran din ng
mga bansa tulad ng Taiwan,
China,at Japan na matatagpuan
sa Hilaga;angMicronesia at
Marianas saSilangan;Brunei at
Indonesia sa Timog;at ang
Vietnam, Laos, Camboadia,at
Thailand sa Kanluran.Tunghayan
natin ito sa mapa.
Ang mga katubigangnakapalibot
Ang compass Rosesa mapa
PangalawangDireksyon
Sa pagitan ngmga pangunahing
direksyon ay ang mga
pangalawangdireksyon.Kung
natatandaan mo pa,ito ang
hilagang-silangan,timog-silangan,
hilagang-kanluran,attimog-
kanluran.Kungpagbabatayan ang
mga pangalawangdireksyon,
matutukoy rin ang kinalalagyan
ng Pilipinasna napapaligiran ng
Dagat ng Pilpinassahilagang-
silangan,mga isla ngPalau sa
sa Pilipinasay angPacificOcean
(Silangan) ,South China Sea
(Hilaga atKanluran),atCelebes
Sea (Timog).
Kung pangunahingdireksiyon ang
pagbabatayan,angPilipinas ay
napaliligiran ngmga sumusunod.
PangunahingDireksiyon
Anyong Lupa
Anyong Tubig
Hilaga Taiwan Bashi Channel
SilanganKaragatangPasipiko
Timog Indonesia Dagat
Celebes at Dagat Sulu
Kanluran Vietnam Dagat
KanlurangPilipinas o dating
Timog China
timog-silangan,mga islang
Paracel sa hilagang-kanluran,at
Borneo sa timog-kanluran nito.
Sagutin ang mga tanong:
1. Ano ang ibigsabihin ng
kaugnay na kinalalagyan?
2. Ano-ano ang pumapalibotna
anyong lupa atanyong tubig sa
Pilipinaskungpagbabatayan ang
mga pangunahingdireksyon?
3. Ano-ano ang pumapalibotsa
Pilipinaskungpagbabatayan ang
mga pangalawangdireksyon?
4. Saangbahagi ng Asya
matatagpuan ang Pilipinas?
F. Paglinang sa Kabihasan
(Tungo sa Formative
Assessment)
Gawain A
Isulatangpangalan ngespesyal
na guhit na itinuturo ng palaso.
Isulatsa papel angsagot.
Gawain B
Gamitin ang iyongworld map o
globo at gawin angmga
sumusunod:
Magtala ng tig-lilimang
bansangnabibilangsa mataas
na latitude atmababang
latitude.Isulatangsago sa
sagutangpapel
Gawain C
a.Pag-aralan angmapa.Anu-
ano ang makikita sa paligid ng
Pilipinasayon sa mga
pangunahingdireksyon?
b.Mahalagangmay sapat
tayong kaalaman tungkol sa
mga espesyal na guhit dahil
may kinalaman o kaugnayan ito
sa pagbabago ng klima at
panahon.
Hanapin angtamang
sagotsa loob ng kahon. Isulat
ang sagotsa sagutangpapel.
___________ 1. Ito ang guhit
na nasa 23½°hilaganglatitud.
___________ 2. Ito ang guhit
na nasa 66½°timog latitud.
___________ 3. Tinagurian
itong “The Great Circle”.
___________ 4. Guhit na nasa
23½° timog latitud.
___________ 5. Guhit na nasa
66½° hilaganglatitude
Gawain A
1.Punan ang mga patlangmga
pangunahin atpangalawang
direksyon.
Mga PangunahingDireksyon
Mga PangalawangDireksyon

b.Pag-aralan angmapa.Ano-ano
ang makikita sa paligid ng
Pilipinasayon sa mga
pangunahingdireksiyon? Sa mga
pangalawangdireksiyon?
Kopyahin angmga dayagramsa
notbuk atisulatdito angiyong
mga sagot

Recommended

FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3
FILIPINO GRADE 5 K-12 ALAB FILIPINO 1ST QUARTEER WEEK 3Hercules Valenzuela
 
Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Continental drift)
 Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Continental drift) Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Continental drift)
Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Continental drift)Maria Jessica Asuncion
 
Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Bulkanismo)
 Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Bulkanismo) Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Bulkanismo)
Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas (Bulkanismo)Maria Jessica Asuncion
 
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundoAralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundo
Aralin 1 ang kinalalagyan ng pilipinas sa mundoLorelynSantonia
 
Heograpiya ng_pilipinas_mapa_globo_1
 Heograpiya ng_pilipinas_mapa_globo_1 Heograpiya ng_pilipinas_mapa_globo_1
Heograpiya ng_pilipinas_mapa_globo_1evangelyn_alvarez
 

More Related Content

What's hot

Pagtuturo ng Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas
Pagtuturo ng Mga Teorya ng Pinagmulan ng PilipinasPagtuturo ng Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas
Pagtuturo ng Mga Teorya ng Pinagmulan ng PilipinasMaria Jessica Asuncion
 
Kristiyanismo at reduccion
Kristiyanismo at reduccionKristiyanismo at reduccion
Kristiyanismo at reduccionBilly Rey Rillon
 
Unang markahan
Unang markahanUnang markahan
Unang markahanCHIKATH26
 
ARALIN 2 - KLIMA NG PILIPINAS - WEEK 2-3.pptx
ARALIN 2 - KLIMA NG PILIPINAS - WEEK 2-3.pptxARALIN 2 - KLIMA NG PILIPINAS - WEEK 2-3.pptx
ARALIN 2 - KLIMA NG PILIPINAS - WEEK 2-3.pptxAngelaSantiago22
 
Mga Pag aalsang politikal ekonomiko at panrelihiyon
Mga Pag aalsang politikal ekonomiko at panrelihiyonMga Pag aalsang politikal ekonomiko at panrelihiyon
Mga Pag aalsang politikal ekonomiko at panrelihiyonElla Socia
 
Grade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng Entrepreneur
Grade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng EntrepreneurGrade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng Entrepreneur
Grade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng EntrepreneurArnel Bautista
 
Gr 3 pangalawang direksyon
Gr 3 pangalawang direksyonGr 3 pangalawang direksyon
Gr 3 pangalawang direksyonMarie Cabelin
 
Ang Lokasyon ng Pilipinas
Ang Lokasyon ng PilipinasAng Lokasyon ng Pilipinas
Ang Lokasyon ng PilipinasRitchenMadura
 
Filipino1_Q2_Mod15_Pagsunod-sunod-ng-mga-Pangyayari-sa-Kuwento-sa-Tulong-ng-m...
Filipino1_Q2_Mod15_Pagsunod-sunod-ng-mga-Pangyayari-sa-Kuwento-sa-Tulong-ng-m...Filipino1_Q2_Mod15_Pagsunod-sunod-ng-mga-Pangyayari-sa-Kuwento-sa-Tulong-ng-m...
Filipino1_Q2_Mod15_Pagsunod-sunod-ng-mga-Pangyayari-sa-Kuwento-sa-Tulong-ng-m...JesiecaBulauan
 
Epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur.
Epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur.Epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur.
Epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur.EDITHA HONRADEZ
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balitaAlice Failano
 
Ang pilipinas bilang arkipelago
Ang pilipinas bilang arkipelagoAng pilipinas bilang arkipelago
Ang pilipinas bilang arkipelagoMailyn Viodor
 
ARALING PANLIPUNAN 5 FIRST QUARTER CONTENT
ARALING PANLIPUNAN 5 FIRST QUARTER CONTENTARALING PANLIPUNAN 5 FIRST QUARTER CONTENT
ARALING PANLIPUNAN 5 FIRST QUARTER CONTENTavigail guevarra
 

What's hot (20)

Mga Bahagi ng Globo
Mga Bahagi ng GloboMga Bahagi ng Globo
Mga Bahagi ng Globo
 
Pagtuturo ng Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas
Pagtuturo ng Mga Teorya ng Pinagmulan ng PilipinasPagtuturo ng Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas
Pagtuturo ng Mga Teorya ng Pinagmulan ng Pilipinas
 
Kristiyanismo at reduccion
Kristiyanismo at reduccionKristiyanismo at reduccion
Kristiyanismo at reduccion
 
Unang markahan
Unang markahanUnang markahan
Unang markahan
 
Mga Panumbas sa mga Hiram na Salita
Mga Panumbas sa mga Hiram na SalitaMga Panumbas sa mga Hiram na Salita
Mga Panumbas sa mga Hiram na Salita
 
Filipino 5 Grade 5 1st Quarter Yunit 1 Week 1 Day 1 to 5
Filipino 5 Grade 5 1st Quarter Yunit 1 Week 1 Day 1 to 5Filipino 5 Grade 5 1st Quarter Yunit 1 Week 1 Day 1 to 5
Filipino 5 Grade 5 1st Quarter Yunit 1 Week 1 Day 1 to 5
 
Rehiyon I
Rehiyon IRehiyon I
Rehiyon I
 
ARALIN 2 - KLIMA NG PILIPINAS - WEEK 2-3.pptx
ARALIN 2 - KLIMA NG PILIPINAS - WEEK 2-3.pptxARALIN 2 - KLIMA NG PILIPINAS - WEEK 2-3.pptx
ARALIN 2 - KLIMA NG PILIPINAS - WEEK 2-3.pptx
 
Kaugaliang pilipino
Kaugaliang pilipinoKaugaliang pilipino
Kaugaliang pilipino
 
Mga Pag aalsang politikal ekonomiko at panrelihiyon
Mga Pag aalsang politikal ekonomiko at panrelihiyonMga Pag aalsang politikal ekonomiko at panrelihiyon
Mga Pag aalsang politikal ekonomiko at panrelihiyon
 
Grade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng Entrepreneur
Grade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng EntrepreneurGrade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng Entrepreneur
Grade 4 E.P.P. Quarter 1 Week 1 Aralin 2 Katangian ng Entrepreneur
 
Gr 3 pangalawang direksyon
Gr 3 pangalawang direksyonGr 3 pangalawang direksyon
Gr 3 pangalawang direksyon
 
Ang Lokasyon ng Pilipinas
Ang Lokasyon ng PilipinasAng Lokasyon ng Pilipinas
Ang Lokasyon ng Pilipinas
 
Filipino1_Q2_Mod15_Pagsunod-sunod-ng-mga-Pangyayari-sa-Kuwento-sa-Tulong-ng-m...
Filipino1_Q2_Mod15_Pagsunod-sunod-ng-mga-Pangyayari-sa-Kuwento-sa-Tulong-ng-m...Filipino1_Q2_Mod15_Pagsunod-sunod-ng-mga-Pangyayari-sa-Kuwento-sa-Tulong-ng-m...
Filipino1_Q2_Mod15_Pagsunod-sunod-ng-mga-Pangyayari-sa-Kuwento-sa-Tulong-ng-m...
 
Epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur.
Epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur.Epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur.
Epp aralin 2 ict katangian ng entrpreneur.
 
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9  detalye ng mga balitaFilipino 6 dlp 9  detalye ng mga balita
Filipino 6 dlp 9 detalye ng mga balita
 
English Grade 4 1st Quarter Week 1 Day 1-5
English Grade 4 1st Quarter Week 1 Day 1-5English Grade 4 1st Quarter Week 1 Day 1-5
English Grade 4 1st Quarter Week 1 Day 1-5
 
Panghalip Panaklaw
Panghalip PanaklawPanghalip Panaklaw
Panghalip Panaklaw
 
Ang pilipinas bilang arkipelago
Ang pilipinas bilang arkipelagoAng pilipinas bilang arkipelago
Ang pilipinas bilang arkipelago
 
ARALING PANLIPUNAN 5 FIRST QUARTER CONTENT
ARALING PANLIPUNAN 5 FIRST QUARTER CONTENTARALING PANLIPUNAN 5 FIRST QUARTER CONTENT
ARALING PANLIPUNAN 5 FIRST QUARTER CONTENT
 

Similar to Dll araling panlipunan 5 q1_w1

DLL_AP 5_Q1_W1.docx
DLL_AP 5_Q1_W1.docxDLL_AP 5_Q1_W1.docx
DLL_AP 5_Q1_W1.docxZoeForkeeps2
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docxRenzTadiaEstacio
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docxRacmaPanigas
 
DLL_ARALING PAnlipunan2023-24quarter2888
DLL_ARALING PAnlipunan2023-24quarter2888DLL_ARALING PAnlipunan2023-24quarter2888
DLL_ARALING PAnlipunan2023-24quarter2888NORELISONGCO1
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Quarter1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Quarter1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Quarter1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Quarter1_W1.docxVandolphMallillin2
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docxALBAJANEWENDAM2
 
AP Grade 5 Q1 - Aralin 1 and 2.pptx
AP Grade 5 Q1 - Aralin 1 and 2.pptxAP Grade 5 Q1 - Aralin 1 and 2.pptx
AP Grade 5 Q1 - Aralin 1 and 2.pptxLea Camacho
 
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptxAP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptxErvinCalma
 
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptxAP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptxTonyAnneb
 
Ang Lokasyon ng Pilipinas sa Mundo
Ang Lokasyon ng Pilipinas sa MundoAng Lokasyon ng Pilipinas sa Mundo
Ang Lokasyon ng Pilipinas sa MundoLuvyankaPolistico
 
ap6qiw1d1-180816030625.pdf
ap6qiw1d1-180816030625.pdfap6qiw1d1-180816030625.pdf
ap6qiw1d1-180816030625.pdfPrincessRegunton
 
ARALIN 1,online class,Sept.13-2021.pptx
ARALIN 1,online class,Sept.13-2021.pptxARALIN 1,online class,Sept.13-2021.pptx
ARALIN 1,online class,Sept.13-2021.pptxLeaParcia
 
Lesson 1-Kahalagahan ng Lokasyon ng Pilipinas Edited.pdf
Lesson 1-Kahalagahan ng Lokasyon ng Pilipinas Edited.pdfLesson 1-Kahalagahan ng Lokasyon ng Pilipinas Edited.pdf
Lesson 1-Kahalagahan ng Lokasyon ng Pilipinas Edited.pdfMaRhodoraSacedaMaNie
 
Heograpiya ng daigdig
Heograpiya ng daigdigHeograpiya ng daigdig
Heograpiya ng daigdigAileen Ocampo
 

Similar to Dll araling panlipunan 5 q1_w1 (20)

DLL_AP 5_Q1_W1.docx
DLL_AP 5_Q1_W1.docxDLL_AP 5_Q1_W1.docx
DLL_AP 5_Q1_W1.docx
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
 
DLL_ARALING PAnlipunan2023-24quarter2888
DLL_ARALING PAnlipunan2023-24quarter2888DLL_ARALING PAnlipunan2023-24quarter2888
DLL_ARALING PAnlipunan2023-24quarter2888
 
week-1-AP Sept.4-8.docx
week-1-AP Sept.4-8.docxweek-1-AP Sept.4-8.docx
week-1-AP Sept.4-8.docx
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Quarter1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Quarter1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Quarter1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Quarter1_W1.docx
 
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docxDLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
DLL_ARALING PANLIPUNAN 5_Q1_W1.docx
 
AP Grade 5 Q1 - Aralin 1 and 2.pptx
AP Grade 5 Q1 - Aralin 1 and 2.pptxAP Grade 5 Q1 - Aralin 1 and 2.pptx
AP Grade 5 Q1 - Aralin 1 and 2.pptx
 
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptxAP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
 
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptxAP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
AP Q1 W1 Day1 ANG KINALALAGYAN NG AKING BANSA.pptx
 
Heograpiya sa Daigdig SIM
Heograpiya sa Daigdig SIMHeograpiya sa Daigdig SIM
Heograpiya sa Daigdig SIM
 
AP Q1 W1 Day1.pptx
AP Q1 W1 Day1.pptxAP Q1 W1 Day1.pptx
AP Q1 W1 Day1.pptx
 
Ang Lokasyon ng Pilipinas sa Mundo
Ang Lokasyon ng Pilipinas sa MundoAng Lokasyon ng Pilipinas sa Mundo
Ang Lokasyon ng Pilipinas sa Mundo
 
ap6qiw1d1-180816030625.pdf
ap6qiw1d1-180816030625.pdfap6qiw1d1-180816030625.pdf
ap6qiw1d1-180816030625.pdf
 
ARALIN 1,online class,Sept.13-2021.pptx
ARALIN 1,online class,Sept.13-2021.pptxARALIN 1,online class,Sept.13-2021.pptx
ARALIN 1,online class,Sept.13-2021.pptx
 
Lesson 1-Kahalagahan ng Lokasyon ng Pilipinas Edited.pdf
Lesson 1-Kahalagahan ng Lokasyon ng Pilipinas Edited.pdfLesson 1-Kahalagahan ng Lokasyon ng Pilipinas Edited.pdf
Lesson 1-Kahalagahan ng Lokasyon ng Pilipinas Edited.pdf
 
AP WEEK1.pptx
AP WEEK1.pptxAP WEEK1.pptx
AP WEEK1.pptx
 
AP Q1 W1 Day1.pptx
AP Q1 W1 Day1.pptxAP Q1 W1 Day1.pptx
AP Q1 W1 Day1.pptx
 
Heograpiya ng daigdig
Heograpiya ng daigdigHeograpiya ng daigdig
Heograpiya ng daigdig
 
WHLPLE_September_5-9.docx
WHLPLE_September_5-9.docxWHLPLE_September_5-9.docx
WHLPLE_September_5-9.docx
 

Recently uploaded

Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptxGrade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptxVergilSYbaez
 
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at PagsulatModule 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulatjeanettebagtoc1
 
DISKRIMINASYON sa Kalalakihan, Kababaihan, at LGBTQ
DISKRIMINASYON sa Kalalakihan, Kababaihan, at LGBTQDISKRIMINASYON sa Kalalakihan, Kababaihan, at LGBTQ
DISKRIMINASYON sa Kalalakihan, Kababaihan, at LGBTQKyle Maverick
 
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxcharlyn050618
 
Komentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptx
Komentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptxKomentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptx
Komentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptxAnnahLupiaganFernand
 
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxIskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxJoyceAgrao
 
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoPaggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoMercedesSavellano2
 
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxWASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxSionnyGandicela
 
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod EdukasyonLESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod EdukasyonMercedesSavellano2
 
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxEDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxLIEZAMAEPONGCOL
 
FILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptx
FILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptxFILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptx
FILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptxALLEXISBONGON1
 
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxKATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxJeAnneBriones
 
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9ChristyRaola1
 
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...JoyceAgrao
 
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbabnadelacruzau
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxcarlo842542
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxJOCELYNMORA14
 
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptxWEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptxRosemarie Buyser Patindol
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxGENIVACANDA2
 
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxSAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxELLAMAYDECENA2
 

Recently uploaded (20)

Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptxGrade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
Grade 7; filipino lesson: Aralin 1 Ang Alamat ng Sarimanok.pptx
 
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at PagsulatModule 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
Module 1-Uri ng Teksto-Pagbasa at Pagsulat
 
DISKRIMINASYON sa Kalalakihan, Kababaihan, at LGBTQ
DISKRIMINASYON sa Kalalakihan, Kababaihan, at LGBTQDISKRIMINASYON sa Kalalakihan, Kababaihan, at LGBTQ
DISKRIMINASYON sa Kalalakihan, Kababaihan, at LGBTQ
 
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptxPAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
PAGGALANG SA BUHAY NG TAO WEEK 3 AND 4.pptx
 
Komentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptx
Komentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptxKomentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptx
Komentaryong PanRadyo -BROADCAST_MEDIA (1).pptx
 
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptxIskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
Iskema sa Proseso ng Pagbasa F11 Pagbasa U1 L2.pptx
 
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa PagpapakataoPaggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
Paggawa ng Mabuti sa Kapwa Grade 8 Edukasyon sa Pagpapakatao
 
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptxWASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
WASTONG PAHAYAG SA PANIMULA, GITNA, AT.pptx
 
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod EdukasyonLESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
LESSON 10 PAGGALANG at pagsunod Edukasyon
 
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptxEDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
EDITED SUNDIATA lesson for third quarter in Grade 10.pptx
 
FILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptx
FILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptxFILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptx
FILIPINO 7-ARALIN 1- TUGMANG DE-GULONG.pptx
 
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptxKATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
KATARUNGANG PANLIPUNAN . ESP9 QUARTER 3-.pptx
 
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
Epiko ni Rama at Sita. Ikatlong Markahan sa Filipino 9
 
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
Uri ng akademikong sulatin PPT_FPL 11_12 Q1 0103_Mga Uri ng Akademikong Pagsu...
 
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzbPOINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
POINT,RAY.pptxnjshfjfjsosdyagdgajsjaxnmzb
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
 
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptxEDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - ESP-grade 3.pptx
 
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptxWEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
WEEK1 - PEACE-VALUES EDUCATION FOR CATCH-UP FRIDAY.pptx
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
 
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docxSAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
SAMPLE BLABK DLL SA ASIGNATURANG FILIPINO.docx
 

Dll araling panlipunan 5 q1_w1

 • 1. GRADES1 to 12 DAILY LESSON LOG School: GradeLevel: V Teacher: Filecreated byMa’amROSAHILDAP. SANTOS LearningArea: ARALING PANLIPUNAN TeachingDatesand Time: JUNE 4-8, 2018 (WEEK 1) Quarter: 1ST QUARTER MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY I. LAYUNIN A. Pamantayang Pangnilalaman naipamamalas angmapanuringpag-unawa atkaalaman sa kasanayangpangheograpiya,angmga teorya sa pinagmulan nglahingPilipino upangmapahahalagahan ang konteksto ng lipunan/ pamayanan ngmga sinaunangPilipino atangkanilangambagsa pagbuo ng kasaysayan ngPilipinas B. Pamantayan sa Pagaganap naipamamalas angpagmamalaki sanabuongkabihasnan ngmga sinaunangPilipinogamitangkaalaman sakasanayangpangheograpikal atmahahalagangkonteksto ng kasaysayan nglipunan atbansa kabilangangmga teorya ng pinagmulan atpagkabuo ng kapuluan ngPilipinasatnglahingPilipino C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Isulat ang code ng bawat kasanayan) 1. Matutukoy ang kinalalagyan ngPilipinassa mundo gamitang mapa batay sa “absolute location”nito (longhitudeat latitude) AP5PLP-Ia-1/Pahina 47 ng120 Matutukoy ang relatibonglokasyon (relativelocation) ngPilipinasbatay sa karatigbansana nakapaligid dito gamitang pangunahin atpangalawangdireksyon. AP5PLP-Ia-1/Pahina 47 ng120 II. NILALAMAN ABSOLUTE NA LOKASYON GAMIT ANG MAPA 1.1 Prime meridian, International Date Line, Equator, North and South Poles, Tropics of Cancer and Capricorn at Arctic and An tarctic Circles 1.2 Likhangguhit KAGAMITANG PANTURO A. Sanggunian 1. Mga pahina sa Gabay ng Guro TG/WEEK 1 2.Mga pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral MISOSA Lessons #2,3,6,8 (Grade IV) 3.Mga pahina sa Teksbuk Makabayan:KapaligirangPilipino IV,pp.9-17 4.Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource B. Iba pang Kagamitang Panturo : mapa ng mundo, globo, laptop, projector III. PAMAMARAAN A. Balik-aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng bagong aralin
 • 2. B. Paghahabi sa layunin ng aralin Balik aral Mga guhit sa globo Balik aral Mga katangian ngbawat guhit sa globo C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin Ano angibigsabihin ngmapa? Ano-ano ang makikita sa mapa? Ano-ano kaya ang mga guhit na makikita sa mapa? Bakitmahalagangmalaman angmga guhit na makikita sa mapa? Saangbahagi ng mundo matatagpuan ang Pilipinas? Ano-ano ang nakapaligid saPilipinaskungpagbabatayan angmga pangunahingdireksiyon? Ano-ano ang pumapalibotsa Pilipinas kungpagbabatayan angmga pangunahingdireksiyon? D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Pagkilala ngmga guhit n makikita sa globo (Ikalawangaraw) ANG GLOBO AT ANG MAPA Kung titingnan ang globo at ang mapa,mapapansin na may mga guhit ito.Sadyanginilagay ang mga guhit na ito upang higitna maunawaan ang mundo na siyangkinakatawan nito. Ang mga guhit na ito ay pawing mga kathang-isip lamang.Hindi makikita angmga guhit na ito sa mundo. MGA GUHIT LATITUD May mga guhit na pahalangna makikita saglobo atsa mapa. Ito ang tinatawagna guhit latitude.Ang guhitlatitud ay tinatawagdingparallels.Ang mga guhit latitud ay mga guhit na pumapalibotnangpahalang sagglobo. Mapupunangang pinakamalaking bilogay nasa gitna ng globo at lumiliitang biloghabangpapalayo sa gitna. Tingnan ang mapa ng Pilipinas. Kung tutukuyin ang lokasyon ng iba’tibangpulo at lalawigan ng Luzon, mapapansin na ito ay nagbabago.Ito ay sa dahilang nasa Luzon ang ginagamitna batayan ng paghanap.Ito ay ang lokasyongkaugnay ng kinalalagyan ngibanglugar.Ito ang tinatawagna relative location. Ang Relatibonglokasyon ay isang MGA DIREKSYON Sa pagturo ng lokasyon o kinalalagyan ngisanglugar o bansa,may mga panturong ginagamit.Direksyon ang tawag dito. May tinatawagna panginahin atpangalawang direksyon. PangunahingDireksyon Ang Hilaga,Timog, Silangan at Kanluran ay angmga pangunahingdireksyon.Madaling matutukoy o mapupuntahan ang isanglugar kungalamangmga pangunahingdireksyon. Mahalagangmasabi kungang
 • 3. Nasa PolongHilaga atPolong Timog angpinakamaliliitna bilog. EKWADOR Nakikita mo ba ang guhit na tila humahati sagglobo? Ito ang Ekwador. Pabilogna guhitito sa pinakagitnangbahagi ng globo. Hinahati nito angglobo sa dalawanghatingglobo.Ang HilagangHatingglobo at Hatingglobo. Ang mga guhit latitud na nasa hilaga ngEkwador ay tinatawag na hilaganglatitud.Timog latitud naman ang guhit latitudena nasa timogng Ekwador. Ang latitud ay ang sukatng layo ng isanglugar o pook mula sa Ekwador. Ang layongito ay sinusukatsa digri (°).Digri ang ginagamitna panukatdahil pabilogangglobo. PRIME MERIDIAN Ang guhit na patayo na may bilangna zero digri (°) ay tinatawagna Prime Meridian. Ito ang nag-uugnay sa dalawangpolo (Hilaga at Timog) atnaglalagos sa Greenwich, England. Sa PrimeMeridian ay naghahati saglobo sa Silangan at KanlurangHatingglobo.Ang nagsasaklawsa gawingkanan ng Prime Meridian hanggangsa International Datelineay ang SilangangHatingglobo.Sa kabilangpanignaman,sa kaliwa ngPrime Meridian hanggang sa International Date Line, angKanlurang Hatingglobo. paraan ngpagtukoy sa lokasyon ng Pilipinas,ito ay may dalawang paraan.Una ay angInsular na pagtukoy ng lokasyon kungsaan ginagamitangkinaroroonan ng mga anyong tubig na nakapaligid dito. At ang ikalawa ay angBisinal na pagtukoy sa lokasyon kung saan ginagawangbatayan ang mga bansangkatabi nito. Batayan din ng relativelocation ang mga lalawigangnasa paligid ng isangpartikilar na lugar. Ang mga sumusunod na halimbawa ay isangparaan ngpagtukoy sa kinalalagyan ngisanglugar.Suriin ito sa tulongng mapa. 1. Ang Batanes ay nasa dulonghilaga ngLuzon. 2. Ang Palawan ay nasa Timog-kanluran ng Luzon. 3. Ang Mindoro ay nasa Hilagang-silangan ngPalawan. 4. Visayas angnasa hilaga ng Mindanao. lugar ay nasa Hilaga,Timog, Silangan o sa Kanluran. May mga instrumenting ginagamitsa pagtukoy ng direksyon.Ito ang compass.Ang compass ay may magnet na lagingnakaturo sa HIlaga. Kung gagamit ng mapa, makikita sa isangbahagi nito angCompass Rose. Ang mga titik ng Compass Rose ay kumakatawan sa apatna pangunahingdireksyon. May mga pagkakataon naman na ang North Arrow ang makikita sa isangbahagi ngmapa.Lagi rin itong nakaturo sa hilaga upang maging batayan ng pagtunton sa lokasyon ngmga lugar.
 • 4. INTERNATIONAL DATE LINE Matatgpuan ang International Date Line o IDL sa kabilang bahgi ng globo, katapatng Prime Meridian.Tulad ng Prime Meridian,ito rin ay nag- uugnay sa dalawangpolo.Ang International DateLine ay batayan sa pagkakaibangaraw o petsa sa magkabilangpanig ng mundo. Dapattandaan na ang Ekwador, PrimeMeridian, International DateLineat iba pang mga guhit na nasa globo at mapa ay hindi mga tunay na guhit. Ang mga ito ay likhang- isip lamang.Inilagay angmga ito upangmaayos na magamit ang mapa at globo. TROPIC of CANCER Tropic of Cancer oTropiko ng kanser ang guhit sa 23 ½ °hilaga ngEkwador. Ang guhit sa 23 ½ timog ng Ekwador ay tinatawagna Tropic of Capricorn o Tropiko ng Kaprikornyo.Ang nagsasaklaw sa pagitan ng dalawang espesyal na mga guhit na ito ay tinatawagna mababang latitud o rehiyong tropical. Ang espesyal na guhit sa 66 ½ ° hilaga ngEkwador ay tinatawag na Arctic Circleo Kabilugang Arktiko. Ang rehiyon sa pagitan ng Tropiko ng Kanser at KabilugangArktiko ay tinatawagna gitnang latitud o rehiyong katamtaman ang lamigsa hilaga. Ang espesyal na guhit sa 66 ½ timog ng ekwador ay tinatawag na Antarctic Circleo Kabilugang
 • 5. Antarktiko at Tropiko ng Kaprikornyo ay anggitnang latitud o rehiyongkatamtaman ang lamigsa timog. Ang pook na nasasakop mula sa KabilugangArktiko hanggang polonghilaga at mula sa KabilugangAntarktiko hanggag timog polo ay tinatawagna rehiyong polar o mataas na latitud.Malamigang klima rito.Ang paligid ay nababalotngyelo sa buong taon. Sagutin ang mga tanong: E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 Talakayin angmga sagotsa sa katanungan sa paglalahad Sagutin ang mga tanong: 1.Anong guhit na patayo na nag-uugnay sa dalawangpolo (hilaga attimog) at naglalagos sa Greenwich, England? 2.Anong guhit ang naghahati sa globo sa Silangan atKanlurang Hatingglobo? 3.Anong guhit ang matatagpuan sa kabilang bahagi ngglobo at katapatng Prime meridian? 4.Ano ang pabilogna guhitsa pinakagitnangbahgi ngglobo? 5.Ano ang tawag sa espesyal na guhit sa 66 ½ ° hilaga ng Ekwador. 6.Ano ang tawag sa espesyal na guhit sa 66 ½ timog ng Ekwador? 7.Ito ang pinakamalayonglugar sa hilaga ngekwador. 8.Ito ang pinakamalayonglugar sa timog ng ekwador. 9.Ito ang tawag sa guhitsa 23 ½ ° hilaga ngekwador. 10.Ito angtawag sa guhitsa 23 ½ ° timog ng ekwador Batay sa relatibonglokasyon ang Pilipinasay napapaligiran din ng mga bansa tulad ng Taiwan, China,at Japan na matatagpuan sa Hilaga;angMicronesia at Marianas saSilangan;Brunei at Indonesia sa Timog;at ang Vietnam, Laos, Camboadia,at Thailand sa Kanluran.Tunghayan natin ito sa mapa. Ang mga katubigangnakapalibot Ang compass Rosesa mapa PangalawangDireksyon Sa pagitan ngmga pangunahing direksyon ay ang mga pangalawangdireksyon.Kung natatandaan mo pa,ito ang hilagang-silangan,timog-silangan, hilagang-kanluran,attimog- kanluran.Kungpagbabatayan ang mga pangalawangdireksyon, matutukoy rin ang kinalalagyan ng Pilipinasna napapaligiran ng Dagat ng Pilpinassahilagang- silangan,mga isla ngPalau sa
 • 6. sa Pilipinasay angPacificOcean (Silangan) ,South China Sea (Hilaga atKanluran),atCelebes Sea (Timog). Kung pangunahingdireksiyon ang pagbabatayan,angPilipinas ay napaliligiran ngmga sumusunod. PangunahingDireksiyon Anyong Lupa Anyong Tubig Hilaga Taiwan Bashi Channel SilanganKaragatangPasipiko Timog Indonesia Dagat Celebes at Dagat Sulu Kanluran Vietnam Dagat KanlurangPilipinas o dating Timog China timog-silangan,mga islang Paracel sa hilagang-kanluran,at Borneo sa timog-kanluran nito. Sagutin ang mga tanong: 1. Ano ang ibigsabihin ng kaugnay na kinalalagyan? 2. Ano-ano ang pumapalibotna anyong lupa atanyong tubig sa Pilipinaskungpagbabatayan ang mga pangunahingdireksyon? 3. Ano-ano ang pumapalibotsa Pilipinaskungpagbabatayan ang mga pangalawangdireksyon? 4. Saangbahagi ng Asya matatagpuan ang Pilipinas? F. Paglinang sa Kabihasan (Tungo sa Formative Assessment) Gawain A Isulatangpangalan ngespesyal na guhit na itinuturo ng palaso. Isulatsa papel angsagot. Gawain B Gamitin ang iyongworld map o globo at gawin angmga sumusunod: Magtala ng tig-lilimang bansangnabibilangsa mataas na latitude atmababang latitude.Isulatangsago sa sagutangpapel Gawain C a.Pag-aralan angmapa.Anu- ano ang makikita sa paligid ng Pilipinasayon sa mga pangunahingdireksyon? b.Mahalagangmay sapat tayong kaalaman tungkol sa mga espesyal na guhit dahil may kinalaman o kaugnayan ito sa pagbabago ng klima at panahon. Hanapin angtamang sagotsa loob ng kahon. Isulat ang sagotsa sagutangpapel. ___________ 1. Ito ang guhit na nasa 23½°hilaganglatitud. ___________ 2. Ito ang guhit na nasa 66½°timog latitud. ___________ 3. Tinagurian itong “The Great Circle”. ___________ 4. Guhit na nasa 23½° timog latitud. ___________ 5. Guhit na nasa 66½° hilaganglatitude Gawain A 1.Punan ang mga patlangmga pangunahin atpangalawang direksyon. Mga PangunahingDireksyon Mga PangalawangDireksyon b.Pag-aralan angmapa.Ano-ano ang makikita sa paligid ng Pilipinasayon sa mga pangunahingdireksiyon? Sa mga pangalawangdireksiyon? Kopyahin angmga dayagramsa notbuk atisulatdito angiyong mga sagot
 • 7. . G. Paglalaapat ng aralin sa pang- araw-araw na buhay Hanapin sa mapa o globo kung saanglatitud nabibilang ang mga sumusunod na bansa. 1. Indonesia 2. New Zealand 3. Germany 4. Pilipinas 5. United States of America Gawain B Gumawa ng mapa ng iyong pamayanan.Ipakita ang lokasyon nginyong bahay,plasa, simbahan,paaralan atiba pang bahay at gusali.Lagyan ng Compass Rose o North Arrow ang mapa. Gawain C Mapa-Tao Bumuo ng pangkat na may 10 kasapi.Tingnan sa mapa sa gawain A ang mga lugar na pumapalibotsa Pilipinas.Pumili ng isangbatangtatayo sa gitna at maglalagay ngsalitang Pilipinassakaniyangdibdib.Ang iba namingkasapi ay isusulatsa papel ang mga nakitanglugar na pumapalibotsa Pilipinas at pagkatapos ay ididikitito sa kanilangdibdib.Bibilangang guro ng hanggang 10. Bago matapos ang pagbibilang, kailangangpumunta sa mga tamang pwesto ayon sa mga pangunahin atpangalawang direksyonangbawatkasapi ayon sa mga lugar na naksulatsa
 • 8. papel at nakadikitsa kanilang mga dibdib.Titingnan ng guro kung tama ang inyong pagkakapwesto. H. Paglalahat ng Arallin Ang mapa at globo ay mga representasyon ng mundo. Ito ay binubuo ng maramingbansa.Ang Pilipinas ay isa sa mga bansangito. Higitna malaki ang bahagi ngtubig kaysa bahagi ng lupa sa mundo. Nagigingmadali ang paghahanap sa mga lugar sa mundo sa tulongng Ekwador, Prime Meridian,International Date Line at iba pangmga guhit saglobo at mapa. guhit na humahati sa mundo sa Hilaga atTimog Hatingglobo. parallel ay mga guhit na kaagapay ngekwador. ay nagmumula sa silangan patungo ng ekwador. Lumiliitangbiloghabang papalayo sa ekwador. lugar mula sa ekwador pahilaga at patimog ay sinusukatsa digri (° lat.) latitud ay 0° mula sa ekwador hanggang 90 °sa Polong Hilaga at PolongTimog. malaman kung ang lugar ay TANDAAN MO kaugnay na kinalalagyan ng bansa ay angdireksyon o lokasyon ngisanglugar batay sa kinalalagyan ngmga katabi o kalapitnitonglugar. sa rehiyongTimog-silangang Asya sa kontinente o lupalop ng Asya. maramingbansa.Ang Pilipinas ay isa sa mga bansangito. tubig kaysa bahagi nglupa sa mundo.
 • 9. nasa hilagao timog hatingglobo. I. Pagtataya ng Aralin Basahingmabuti angbawat aytem. Isulatangtitik ng tamang sagotsa mga patlang. 1. Ito ay nakatutulong sa pagsasabi kungangmga lugar sa mundo ay nasa hilagao nasa timog. A. Ekwador C. Prime Meridian B. Arctic Circle D. Parallel 2. Ito ang batayan ng isanglugar kungito ay huli o nauuna ng isangaraw. A. Prime Meridian C. International DateLine B. Antarctic Circle D. Tropic of Cancer 3. Ayon sa mga guhit latitud,angPilipinasay nasa _______________. A. 4° H at21°H latitud C. 6°H at 25°H latitud B. 3°H at12°H latitud D.14°H at 21°H latitud 4. Ang tiyak na kinalalagyan ngPilipinas ayon sa mga guhit longhitud ay ___________. A. 116°S at 125°S longhitud C. 127°S at 118°S longhitud B. 118°S at 12°S longhitud D. 115°S at126°S longhitud 5. Ito ay ang sukatng layo ng isanglugar o pook mula sa Ekwador. A. Ekwador C. Parallel B. Latitud D. Prime Meridian NATUTUHAN KO Tukuyin angnawawalangsalita sa bawatpatlang.Isulatangsagotsa kwaderno. 1.Ang dalawangbahagi ngmundo ay ___________________ at _________________. 2.Ang pinakamalakinganyongtubigay ang ____________________. 3.Ang modelo ng mundo ay _________________________. 4.Sa mga karagatan sa mundo, angpinakamalaki ay ang _________________. 5.Ang malakingkalupaan sa mundo ay tinatawagna ________________. 6.Ang patag na bagay na ipinakikita angkabuuan ngmundo ay ang _______________. 7.Ang sukatng layo ngisanglugar mula sa Ekwador ay ang _________________. 8.Ang instrumentong ginagamitsa pagtukoy ng direksyon ay ang _______________. 9.Ang Pilipinasay binubuo ng____________ na mga pulo. 10.Ang _________ang tumutukoy sa direksyon o lokasyon ngisang lugar batay sa kinalalagyan ngmga katabi o kalapitnitonglugar. J. Karagdagang gawain para sa takdang-aralin at remediation IV. Mga Tala V. Pagninilay A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha ng 80% sa pagtataya B. Bilang ng mag-aaral na nangangailangan ng iba pang gawain para sa remediation
 • 10. C. Nakatulong ba ang remedial? Bilang ng mag-aaral na nakaunawa sa aralin D. Bilang ng mga mag-aaral na magpapatuloy sa remediation E. Alin sa mga istratehiyang pagtuturo nakatulong ng lubos? Paano ito nakatulong? F. Anong suliranin ang aking naranasan na solusyunan sa tulong ng aking punungguro at superbisor? G. Anong kagamitang panturo ang aking nadibuho na nais kong ibahagi sa mga kapwa ko guro?