ÚÑÎÓßÌÑ íòîæ Ô×ÞÎÑ ÜÛ ×ÒÊÛÒÌßÎ×ÑÍ Ç ÞßÔßÒÝÛÍ ó ÜÛÌßÔÔÛ ÜÛÔ ÍßÔÜÑ ÜÛ Ôß ÝËÛÒÌß ïð ó ÛÚÛÝÌ×ÊÑ Ç ÛÏË×ÊßÔÛÒÌÛÍ ÜÛ ÛÚÛÝÌ×ÊÑÛÖÛÎ...
øö÷ Ü¿¬± °´¿²¬»¿¼± °¿®¿ »´ °®»-»²¬» »¶»³°´±ò Ý¿¼¿ »³°®»-¿ ¼»¾» ¿²¿´·¦¿® § ¼»¬»®³·²¿® »´ -¬¿¬«- ¼» ´±- ¼±½«³»²¬±- °±® ½±¾®¿...
Û´ °®»-»²¬» º±®³¿¬± ²± »- ±¾´·¹¿¬±®·± °¿®¿ ¿¯«»´´±- ¼»«¼±®»- ¬®·¾«¬¿ó                           ...
Û´ -«¶»¬± ±¾´·¹¿¼± °±¼®? ¿ ±°½·-² ¿¹®»ó                                          ...
ÚÑÎÓßÌÑ íòïïæ þÔ×ÞÎÑ ÜÛ ×ÒÊÛÒÌßÎ×ÑÍ Ç ÞßÔßÒÝÛÍ ó ÜÛÌßÔÔÛ ÜÛÔ ÍßÔÜÑ ÜÛ Ôß ÝËÛÒÌß ìï ó ÎÛÓËÒÛÎßÝ×ÑÒÛÍ Ç ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×ÑÒÛÍ ÐÑÎ ...
ÚÑÎÓßÌÑ íòïíæ Ô×ÞÎÑ ÜÛ ×ÒÊÛÒÌßÎ×ÑÍ Ç ÞßÔßÒÝÛÍ Š ÜÛÌßÔÔÛ ÜÛÔ ÍßÔÜÑÜÛ Ôß ÝËÛÒÌß ìêæ ÝËÛÒÌßÍ ÐÑÎ ÐßÙßÎ Ü×ÊÛÎÍßÍ ó ÌÛÎÝÛÎÑÍ ...
ÚÑÎÓßÌÑ íòïêæ þÔ×ÞÎÑ ÜÛ ×ÒÊÛÒÌßÎ×ÑÍ Ç ÞßÔßÒÝÛÍ Š ÜÛÌßÔÔÛ ÜÛ Ôß ÝËÛÒÌß ëð Š ÝßÐ×ÌßÔþ    ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ æ îðïð    ÎËÝ   ...
Modelos de formatos inventario y balance
Modelos de formatos inventario y balance
Modelos de formatos inventario y balance
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Modelos de formatos inventario y balance

1,781 views

Published on

Libros Tributarios, libros y registros vinculados a asuntos tributarios.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,781
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modelos de formatos inventario y balance

 1. 1. ÚÑÎÓßÌÑ íòîæ Ô×ÞÎÑ ÜÛ ×ÒÊÛÒÌßÎ×ÑÍ Ç ÞßÔßÒÝÛÍ ó ÜÛÌßÔÔÛ ÜÛÔ ÍßÔÜÑ ÜÛ Ôß ÝËÛÒÌß ïð ó ÛÚÛÝÌ×ÊÑ Ç ÛÏË×ÊßÔÛÒÌÛÍ ÜÛ ÛÚÛÝÌ×ÊÑÛÖÛÎÝ×Ý×Ñæ îðïðÎËÝæ îðïìíîêìëéèÎßÆÑÒ ÍÑÝ×ßÔæ ÔÑÍ ØÛÎÓßÒ×ÌÑÍ ÍßÝ ÝËÛÒÌß ÝÑÒÌßÞÔÛ Ü×Ê×Í×ÑÒßÎ×ß ÎÛÚÛÎÛÒÝ×ß ÜÛ Ôß ÝËÛÒÌß ÍßÔÜÑ ÝÑÒÌßÞÔÛ Ú×ÒßԊŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ÝMÜ×ÙÑ ÜÛÒÑÓ×ÒßÝ×MÒ ÛÒÌ×ÜßÜ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎß ÒFÓÛÎÑ ÜÛ Ôß Ì×ÐÑ ÜÛ ÓÑÒÛÜß ÜÛËÜÑÎ ßÝÎÛÛÜÑÎ ÌßÞÔß í ÝËÛÒÌß ÌßÞÔß ìŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ïðìï Ý«»²¬¿- ½±®®·»²¬»- ±°»®¿¬·ª¿- ðî ððïóîðìëïîìóîðïì ï èôìîðòððŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ïðìî ðç ððìóîìéèìïîíóïìë ï êôéìðòððŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ïðìï Ý«»²¬¿- ½±®®·»²¬»- ±°»®¿¬·ª¿- ïï ððéóîëìïðëëêóðïï î øö÷ ïìôîêîòððŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ïðïð Ý¿¶¿ ³±²»¼¿ ²¿½·±²¿´ ï ïîôìëïòððŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ïðìï Ý«»²¬¿- ½±®®·»²¬»- ±°»®¿¬·ª¿- íë ððëóìîëèéìîìóîïð ï êôîìïòððŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ïðêî Ü»°--·¬±- ¿ °´¿¦± ìç ððïóîìèìëîìéóóçéð ï ïêôéïðòððŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ïðïï Ý¿¶¿ ³±²»¼¿ »¨¬®¿²¶»®¿ î øö÷ çôèíëòððŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ïðéï Ú±²¼±- -«¶»¬±- ¿ ®»-¬®·½½·-² ïè ððêóïîìéëïìóîìï ï ëôíìèòððŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ÌÑÌßÔÛÍ éíôéêêòðð êôîìïòððøö÷ Ô±- -¿´¼±- ¼» ´±- ´·¾®±- §ñ± ®»¹·-¬®±- »¨·¹·¼±- °±® ´¿- ´»§»- ¼»¾»®?² -»® »¨°®»-¿¼±- »² ³±²»¼¿ ²¿½·±²¿´ô -»¹&² ´± ¼·-°«»-¬± »² »´ ¿®¬·½«´± èép ²«³»®¿´ ì ¼»´ ÌËÑ ¼»´ Ý-¼·¹± Ì®·¾«¬¿®·±ò ÌßÞÔß ì ï Ò«»ª±- -±´»- î Ü-´¿®»- ¿³»®·½¿²±- ç
 2. 2. øö÷ Ü¿¬± °´¿²¬»¿¼± °¿®¿ »´ °®»-»²¬» »¶»³°´±ò Ý¿¼¿ »³°®»-¿ ¼»¾» ¿²¿´·¦¿® § ¼»¬»®³·²¿® »´ -¬¿¬«- ¼» ´±- ¼±½«³»²¬±- °±® ½±¾®¿®òøöö÷ ½±²-·¼»®» °»®¬·²»²¬»òÒ±¬¿æ Ô±- ¼¿¬±- ½±²¬»²·¼±- »² »´ °®»-»²¬» º±®³¿¬± ½±²¬·»²» ´¿ ·²º±®³¿½·-² ³3²·³¿ »-¬¿¾´»½·¼¿ »² ´¿ λ-±´«½·-² ¼» Í«°»®·²¬»²¼»²½·¿ Òf îíìóîððêñÍËÒßÌô °±® ½±²-·¹«·»²¬» ´±- ½±²¬®·¾«§»²¬»-°«»¼»² ¿¹®»¹¿® ´¿- ½±´«³²¿- ¯«» ½®»¿² ²»½»-¿®·¿-ô °±® »¶»³°´±ô «²¿ ½±´«³²¿ °¿®¿ ·²¼·½¿® »´ ²&³»®± ¼» ½±³°®±¾¿²¬» ¼» °¿¹± ± ·³°±®¬» ¼» ´¿ ±°»®¿½·-² »² ±¬®¿ ³±²»¼¿ ¼» ´±- ½´·»²¬»-ô »²¬¿²¬± ²± -» ³«»-¬®» ¼» º±®³¿ ®»-«³·¼¿ò
 3. 3. Û´ °®»-»²¬» º±®³¿¬± ²± »- ±¾´·¹¿¬±®·± °¿®¿ ¿¯«»´´±- ¼»«¼±®»- ¬®·¾«¬¿ó Û´ «-± ¼»´ º±®³¿¬± ®»-«´¬¿ ±¾´·ó®·±- ¯«» ´´»ª»² »´ λ¹·-¬®± ¼» ײª»²¬¿®·± л®³¿²»²¬» Ê¿´±®·¦¿¼±ò ¹¿¬±®·± -· »´ -·-¬»³¿ ½±²¬¿¾´»Í·² »³¾¿®¹±ô °¿®¿ »º»½¬±- ½±²¬¿¾´»- -» ¼»¾» °®»-»²¬¿® ´±- -¿´¼±- ¼» »- ³¿²«¿´ô § ±°½·±²¿´ ¼» -»®½¿¼¿ «²¿ ¼» ´¿- ½«»²¬¿- ¼» »¨·-¬»²½·¿-ò ½±³°«¬¿®·¦¿¼±ô »² ¿³¾±- ½¿-±- »- ±¾´·¹¿¬±®·¿ ´¿ ½±²-·¹²¿½·-² ¼» ´¿ ײº±®³¿½·-² Ó3²·³¿ò ÚÑÎÓßÌÑ íòéæ •Ô×ÞÎÑ ÜÛ ×ÒÊÛÒÌßÎ×ÑÍ Ç ÞßÔßÒÝÛÍ ó ÜÛÌßÔÔÛ ÜÛÔ ÍßÔÜÑ ÜÛ Ôß ÝËÛÒÌß îð ó ÓÛÎÝßÜÛÎSßÍ Ç Ôß ÝËÛÒÌß îï ó ÐÎÑÜËÝÌÑÍ ÌÛÎÓ×ÒßÜÑ͌ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ æ îðïð ÎËÝ æ îðéíèëêïëîç Ü¿¬±- ¼» ÜÛÒÑÓ×ÒßÝ×MÒ Ñ ÎßÆMÒ ÍÑÝ×ßÔ æ ÙÑÔ×ßÌ Íòßò ½¿¾»½»®¿ ÓWÌÑÜÑ ÜÛ ÊßÔËßÝ×MÒ ßÐÔ×ÝßÜÑ æ ÐÎ×ÓÛÎßÍ ÛÒÌÎßÜßÍô ÐÎ×ÓÛÎß ÍßÔ×ÜßÍ ÝMÜ×ÙÑ Ì×ÐÑ ÜÛ ÜÛÍÝÎ×ÐÝ×MÒ ÝMÜ×ÙÑ ÜÛ ËÒ×ÜßÜ ÝßÒÌ×ÜßÜ ÝÑÍÌÑ ÝÑÍÌÑ ÌÑÌßÔ ÜÛ Ôß ÛÈ×ÍÌÛÒÝ×ß ÜÛ ÓÛÜ×Üß ËÒ×ÌßÎ×Ñ ÛÈ×ÍÌÛÒÝ×ß øÌßÞÔß ë÷ øÌßÞÔß ê÷ Ü¿¬± ¼» ½¿¾»½»®¿ ¿¼·ó ßÞÝóíîï ðï ÔÔßÒÌßÍ ðé çðð ëíîòçê ìééôçêëòïî ½·±²¿´ ¯«» -» ¼»¾»®?Ý-¼·¹± ¿-·¹²¿ó ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ½±´±½¿®ò п®¿ ¼·½¸±¼± °±® ´¿ °®±ó ÜÛÚóêêê ðï ÔÔßÒÌßÍ ðé íðð íêëòîï ïðèôçèçòèé »º»½¬± ®»-«´¬¿ ·³°±®ó°·¿ »³°®»-¿ò ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ¬¿²¬» ¬»²»® °®»-»²¬» ÙØ×óêçê ðï ÔÔßÒÌßÍ ðé ëð ïîíòêî ëôçèêòêë ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ´± ®»¹«´¿¼± »² ´¿ Ò×Ý îÜ» »¨·-¬·® ³»®½¿¼»ó ÖÕÔóïîí ÖÕÔóïîí ðï ðï ÔÔßÒÌßÍ ÔÔßÒÌßÍ ðé ðé ëðð ëðð îîðòíê îîðòíê ïðèôçêçòìë ïðèôçêçòìë øÓ±¼·º·½¿¼¿ »² îðïð÷æ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ײª»²¬¿®·±-ò ß-3ô »² »´®3¿- »² ½±²-·¹²¿½·-²7-¬¿- -» ½±²-·¼»®¿ó ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ °?®®¿º± îë -» ®»¹«´¿®?² ½±³± -¿´¼± ¼» ¯«» ´¿ »²¬·¼¿¼ «¬·´·¦¿®? ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ Ì¿¾´¿ ë ´¿ ³·-³¿ º-®³«´¿ ¼»»¨·-¬»²½·¿- °¿®¿ »´ Ì¿¾´¿ ê½±²-·¹²¿¼±®ò ðï Ó»®½¿¼»®3¿ ðï ÕÙÎ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ½±-¬± °¿®¿ ¬±¼±- ´±- ðî Ю±¼«½¬± Ì»®³·²¿¼± ðî Ô×ÞÎßÍ ·²ª»²¬¿®·±- ¯«» ¬»²¹¿² ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ðí Ó¿¬»®·¿ Ю·³¿ § ß«¨·ó ðí ÌÒ ÔßÎÙßÍ «²¿ ²¿¬«®¿´»¦¿ § «-± ´·¿®»- ó Ó¿¬»®·¿´»- ðì ÌÒ ÓWÌÎ×ÝßÍ -·³·´¿®»- °»®± º-®³«´¿- ðì Û²ª¿-»- § Û³¾¿´¿¶»- ðë ÌÒ ÝÑÎÌßÍ ÝÑÍÌÑ ÌÑÌßÔ ÙÛÒÛÎßÔ éðïôçïïòðç ¼·-¬·²¬¿- °¿®¿ ·²ª»²¬¿ó ðë Í«³·²·-¬®±- Ü·ª»®-±- ðê ÙÎßÓÑÍ ®·±- ½±² ²¿¬«®¿´»¦¿ ± çç ðé ËÒ×ÜßÜÛÍ «-± ¼·º»®»²¬»ò çç ÑÌÎÑÍ øÛÍÐÛÝ×ó Ú×ÝßÎ÷ ײº±®³¿½·-² ¼» ´±- -¿´ó ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ ¼±- º·²¿´»- ¯«» ¼»¾» ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛ ÔÛÙßÔ ÝÑÒÌßÜÑÎ ½±·²½·¼·® ½±² »´ λ ó ¹·-¬®± ¼» ײº±®³¿½·-² ó Ê¿´±®·¦¿¼¿ò ®3±¼± ± »¶»®½·½·± ¹®¿ª¿¾´» °±® »´ ¼»«¼±® ¬®·¾«¬¿®·± ± -« ®»°®»-»²¬¿²¬» ´»¹¿´ô ¿-3 ½±³± °±® »´ ݱ²¬¿¼±® Ð&¾´·½± ݱ´»¹·¿¼± ± »´ ݱ²¬¿¼±® Ó»®½¿²¬·´ò øÔ·¬»®¿´ »÷ ¼»´ ¿®¬3½«´± êf ¼» ´¿ λ-±´«½·-² Òf îíìóîððêñÍËÒßÌ÷ò
 4. 4. Û´ -«¶»¬± ±¾´·¹¿¼± °±¼®? ¿ ±°½·-² ¿¹®»ó ¹¿® ´¿- ½±´«³²¿- ¯«» ´» -»¿² ²»½»-¿®·¿- ¼» ¿½«»®¼± ¿ ´¿ ·²º±®³¿½·-² ¿ ½±²-·¹ó ²¿®ô ½±³± »² »´ °®»-»²¬» ½¿-± ¯«» -» °®±°±²» ·²½±®°±®¿® «²¿ ½±´«³²¿ °¿®¿ ³±-¬®¿® ´¿ ª¿´«¿½·-² °±-¬»®·±® ¼»´ ¿½¬·ª± ÚÑÎÓßÌÑ íòèæ þÔ×ÞÎÑ ÜÛ ×ÒÊÛÒÌßÎ×ÑÍ Ç ÞßÔßÒÝÛÍ ó ÜÛÌßÔÔÛ ÜÛÔ ÍßÔÜÑ ÜÛ Ôß ÝËÛÒÌß ïï þ×ÒÊÛÎÍ×ÑÒÛÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎßÍþÛÖÛÎÝ×Ý×Ñæ îðïðÎËÝæ îðçìêîèéçîë ÜßÌÑÍ ÜÛ ÝßÞÛÝÛÎßÎßÆMÒ ÍÑÝ×ßÔæ ÝÑÎÐÑÎßÝ×MÒ ÓßÎÍØßÔÔ ÍòßòÝò ÜÑÝËÓÛÒÌÑ ÜÛ ßÐÛÔÔ×ÜÑÍ Ç ÒÑÓÞÎÛÍô ÌSÌËÔÑ ÊßÔÑÎ ÛÒ Ô×ÞÎÑÍ ×ÜÛÒÌ×ÜßÜ ÜÛÒÑÓ×ÒßÝ×MÒ Ñ ÊßÔÑÎ ÊßÔÑÎ ßÖËÍÌÛ ßÔ ÎßÆMÒ ÍÑÝ×ßÔ ÜÛÒÑÓ×ÒßÝ×MÒ ÒÑÓ×ÒßÔ ÝßÒÌ×ÜßÜ ÝÑÍÌÑ ÐÎÑÊ×Í×MÒ ÊßÔÑÎ ÌÑÌßÔ Ì·°± ÒFÓÛÎÑ ÌÑÌßÔ ÌÑÌßÔ ÒÛÌÑøÌ¿¾´¿ î÷ ÜÛÔ ÛÓ×ÍÑÎ ËÒ×ÌßÎ×Ñ ÎßÆÑÒßÞÔÛ ê îðéèïéíðëëî ׳°±®¬¿¼±®¿ Ô±- ß²¹»´»- Íòßòßò ßÝÝ×MÒ îëòðð ëôðððòðð ïîëôðððòðð Šëðôðððòðð éëôðððòðð ÌÑÌßÔÛÍ Šëðôðððòðð éëôðððòðð ÜßÌÑÍ ÜÛÔ ÛÓ×ÍÑÎ Í» ½±²-·¹²¿®? ´¿ °7®¼·¼¿ ± ¹¿²¿²½·¿ ¯«» -«®¹» ¼» ´¿ ª¿®·¿½·-² ¼»´ ¬¿´ ½±³± ´± »-¬¿¾´»½» »´ ´·¬»®¿´ ¿÷ ¼»´ °?®®¿º± ëë ¼» ´¿ Ò×Ý íç þײ-¬®«ó ³»²¬±- Ú·²¿²½·»®±-þæ λ½±²±½·³·»²¬± § Ê¿´±®¿½·-²ò
 5. 5. ÚÑÎÓßÌÑ íòïïæ þÔ×ÞÎÑ ÜÛ ×ÒÊÛÒÌßÎ×ÑÍ Ç ÞßÔßÒÝÛÍ ó ÜÛÌßÔÔÛ ÜÛÔ ÍßÔÜÑ ÜÛ Ôß ÝËÛÒÌß ìï ó ÎÛÓËÒÛÎßÝ×ÑÒÛÍ Ç ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×ÑÒÛÍ ÐÑÎ ÐßÙßÎþ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñæ îðïð ÎËÝæ îðçíîëîëíîç ÜßÌÑÍ ÜÛ ßÐÛÔÔ×ÜÑÍ Ç ÒÑÓÞÎÛÍô ÜÛÒÑÓ×ÒßÝ×MÒ Ñ ÎßÆMÒ ÍÑÝ×ßÔæ ÑÎ×MÒ Íòßò ÝßÞÛÝÛÎß ÝËÛÒÌß Ç ÍËÞÝËÛÒÌß ÌÎßÞßÖßÜÑÎ ÎÛÓËÒÛÎßÝ×ÑÒÛÍ ÐÑÎ ÐßÙßÎ ÜÑÝò ÜÛ ×ÜÛÒÌ×ÜßÜ ÍßÔÜÑ Ú×ÒßÔ ÝMÜ×ÙÑ ÜÛÒÑÓ×ÒßÝ×MÒ ÝMÜ×ÙÑ ßÐÛÔÔ×ÜÑÍ Ç ÒÑÓÞÎÛÍ Ì×ÐÑ ÒFÓÛÎÑ øÌßÞÔß î÷ ìïïë Ê¿½¿½·±²»- °±® п¹¿® ððï Ê3´½¸»¦ Ô±®¿ Ó¿®¹¿®·¬¿ ðï ðððîêíðçë ëííòíí ìïïë Ê¿½¿½·±²»- °±® п¹¿® ððî Ê3´½¸»¦ Ô±®¿ Ù«·´´»®³± ðï ìíîëïëðç ìïêòêé ìïïë Ê¿½¿½·±²»- °±® п¹¿® ððí Ý¿³°±- ηª¿- Ö»²·º»® ðï ìéêçèéðí îèíòíí ÍËÞ ÌÑÌßÔ Íñò ïôîííòíí ìïëï ݱ³°»²-¿½·-² °±® Ì·»³°± ¼» -»®ª·½·±- ݱ³°»²-¿½·-² °±® Ì·»³°± ¼» -»®ª·½·±- ððï Ê3´½¸»¦ Ô±®¿ Ó¿®¹¿®·¬¿ ðï ðððîêíðçë êîîòîî ìïëï ݱ³°»²-¿½·-² °±® Ì·»³°± ¼» -»®ª·½·±- ððî п¼·´´¿ Ñ-±®·± Ù«·´´»®³± ðï ìíîëïëðç ìèêòïï ìïëï ݱ³°»²-¿½·-² °±® Ì·»³°± ¼» -»®ª·½·±- ððí Ý¿³°±- ηª¿- Ö»²·º»® ðï ìéêçèéðí ííðòëê ÍËÞ ÌÑÌßÔ Íñò ïôìíèòèç ÌÑÌßÔ Íñò îôêéîòîîÝ-¼·¹± ¼» ´¿ Ý«»²¬¿ ݱ²ó ¬¿¾´»ò Ì7²¹¿-» »² ½«»²¬¿¯«» ¼»¾» -»® ¼»-¿¹®»¹¿¼¿ ݱ²-·¼»®¿²¼± ¯«» ´¿ »³°®»-¿ ¿´ ³?¨·³± ¼» ²&³»®± ÑÎ×MÒ Íòß ¼»¾» ®»¿´·¦¿® »² º±®³¿ ³»²-«¿´ »´ ¼» ¼3¹·¬±- ¼» ¿½«»®¼± ¿´ ®»½±²±½·³·»²¬± ¼»´ ¹¿-¬± § -« °¿-·ª± °±® ´¿- ª¿½¿½·±²»- д¿² ݱ²¬¿¾´» Ù»²»®¿´ ¼»ª»²¹¿¼¿- »² ½¿¼¿ ³»-ô ¾¿¶± »´ º«²¼¿³»²¬± ¯«» ´¿ Û³°®»-¿®·¿´ °®»-»²¬» º±®³¿¬± -» ¼»¾»®? ³±-¬®¿® »´ ·³°±®¬» ¬±¬¿´ ¼»ª»²¹¿¼± § °»²¼·»²¬» ¼» °¿¹± ¿´ ³»- ¼» ¼·½·»³¾®»ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛ ÔÛÙßÔ ÝÑÒÌßÜÑÎ
 6. 6. ÚÑÎÓßÌÑ íòïíæ Ô×ÞÎÑ ÜÛ ×ÒÊÛÒÌßÎ×ÑÍ Ç ÞßÔßÒÝÛÍ Š ÜÛÌßÔÔÛ ÜÛÔ ÍßÔÜÑÜÛ Ôß ÝËÛÒÌß ìêæ ÝËÛÒÌßÍ ÐÑÎ ÐßÙßÎ Ü×ÊÛÎÍßÍ ó ÌÛÎÝÛÎÑÍ ÜßÌÑÍ ÜÛÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ æ îðïð ÝßÞÛÝÛÎß ¼·-°«»-¬¿ »² »´ д¿² ݱ²¬¿¾´» Ù»²»®¿´ Û³°®»-¿®·¿´òÎËÝ æ îðëéèííêîîêÎßÆMÒ ÍÑÝ×ßÔ æ ÐÎ×ÓßÊÛÎß Íòßò ×ÒÚÑÎÓßÝ×MÒ ÜÛ ÌÛÎÝÛÎÑÍ ÜÛÍÝÎ×ÐÝ×MÒ ÜÛ Ôß ÑÞÔ×ÙßÝ×MÒ ÚÛÝØß ÜÛ ÛÓ×Í×MÒ ÓÑÒÌÑ ÜÑÝËÓÛÒÌÑ ÜÛ ÜÛÔ ÝÑÓÐÎÑÞßÒÌÛ ÐÛÒÜ×ÛÒÌÛ ×ÜÛÒÌ×ÜßÜ ßÐÛÔÔ×ÜÑÍ Ç ÒÑÓÞÎÛÍ Ñ ÚÛÝØß ÜÛ ×Ò×Ý×Ñ ÜÛ ÐßÙÑ Ì×ÐÑ ÒFÓÛÎÑ ÜÛ Ôß ÑÐÛÎßÝ×MÒ øÌßÞÔß î÷ ìêï ÎÛÝÔßÓßÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ ÌÛÎÝÛÎÑÍ ê îðïîìëïíìçì Ü·-¬®·¾«·¼±®¿ Ù?´ª»¦ Íòßò ݱ¾®± »² »¨½»-± ïìòïïòîðïð ïôîððòðð Í«¾ ̱¬¿´ ïôîððòðð ìêë ÐßÍ×ÊÑÍ ÐÑÎ ÝÑÓÐÎß ÜÛ ßÝÌ×ÊÑ ×ÒÓÑÊ×Ô×ÆßÜÑ ê îðïìêèêêçèé Ý3¿ò Û´ Ñ´·ª¿® Íòßò Ú¿½¬«®¿ Òf ððïóïëíð øݱ³°®¿ ¼» »¯«·°±÷ ïîòðéòîðïð ìéôðððòðð ê îðíïéîèïêçç ݱ³»®½·¿´ б´§- ÍÎÔ Ú¿½¬«®¿ Òf ððîóîèðç øݱ³°®¿ ¼» ª»¸3½«´±÷ ðîòðëòîðïð ííôëððòðð Í«¾ ̱¬¿´ èðôëððòðð ìêé ÜÛÐMÍ×ÌÑÍ ÎÛÝ×Þ×ÜÑÍ ÛÒ ÙßÎßÒÌ×ß ê ïðíïíçëììðéðð É·´¼»® ß-½±§ ر§±- Ù¿®¿²¬3¿ ¿´¯«·´»® ³?¯«·²¿ ÞÈÏóïëðï îíòðçòîðïð ëôðððòðð Í«¾ ̱¬¿´ ëôðððòðð ìêç ÑÌÎßÍ ÝËÛÒÌßÍ ÐÑÎ ÐßÙßÎ Ü×ÊÛÎÍßÍ ê ïððìïéççïéðë Ö¿¦³3² ײº¿²¬»- Ϋ·¦ Ü»-½«»²¬± ¶«¼·½·¿´ íïòïîòîðïð éððòðð Í«¾ ̱¬¿´ éððòðð ÌÑÌßÔ Íñò èéôìððòðð òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌÛ ÔÛÙßÔ ÝÑÒÌßÜÑÎ ÝÑÒÌßÜÑÎÍ» °«»¼» ®»-«³·® ´¿ ·²º±®³¿½·-² °±® ½¿¼¿ «²± ¼» ´±- ¬»®½»®±-ô -·»³°®» ¯«» ½±²-¬» »´ ¼»¬¿´´» »² «² ®»°±®¬» ¿«¨·´·¿® ¯«» °±¼®? -»® ´»¹¿´·¦¿¼±ò
 7. 7. ÚÑÎÓßÌÑ íòïêæ þÔ×ÞÎÑ ÜÛ ×ÒÊÛÒÌßÎ×ÑÍ Ç ÞßÔßÒÝÛÍ Š ÜÛÌßÔÔÛ ÜÛ Ôß ÝËÛÒÌß ëð Š ÝßÐ×ÌßÔþ ÛÖÛÎÝ×Ý×Ñ æ îðïð ÎËÝ æ îðçîìëëçèéè ÜßÌÑÍ ÜÛ ßÐÛÔÔ×ÜÑÍ Ç ÒÑÓÞÎÛÍô ÜÛÒÑÓ×ÒßÝ×MÒ Ñ ÎßÆMÒ ÍÑÝ×ßÔæ Ôß ÚÔÑÎÛÍÌß ÍßÝ ÝßÞÛÝÛÎß ÜÛÌßÔÔÛ ÜÛ Ôß ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ ßÝÝ×ÑÒßÎ×ß Ñ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×ÑÒÛÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍæ ÝßÐ×ÌßÔ ÍÑÝ×ßÔ Ñ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×ÑÒÛÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍ íïòïîòîðïð ïôððð ÊßÔÑÎ ÒÑÓ×ÒßÔ ÐÑÎ ßÝÝ×MÒ Ñ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ ÍÑÝ×ßÔ ïð ÒFÓÛÎÑ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒÛÍ Ñ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×ÑÒÛÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍ ÍËÍÝÎ×ÌßÍ ïððòðð ÒFÓÛÎÑ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒÛÍ Ñ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×ÑÒÛÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍ ÐßÙßÜßÍ ïððòðð ÒFÓÛÎÑ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌßÍ Ñ ÍÑÝ×ÑÍ ê ÛÍÌÎËÝÌËÎß ÜÛ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ ßÝÝ×ÑÒßÎ×ß Ñ ÜÛ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×ÑÒÛÍ ÍÑÝ×ßÔÛÍæ ÜÑÝËÓÛÒÌÑ ÜÛ ×ÜÛÒÌ×ÜßÜ ßÐÛÔÔ×ÜÑÍ Ç ÒÑÓÞÎÛÍô ÒFÓÛÎÑ ÜÛ ÐÑÎÝÛÒÌßÖÛ Ì×ÐÑ ÜÛ ßÝÝ×ÑÒÛÍ ÜÛ Ì×ÐÑ ÜÛÒÑÓ×ÒßÝ×MÒ Ñ ÎßÆMÒ ÍÑÝ×ßÔ ßÝÝ×ÑÒÛÍ ÌÑÌßÔ ÜÛ ÒFÓÛÎÑ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×ÑÒÛÍ ÐßÎÌ×Ý×ÐßÝ×MÒ Ü»¾»² ®»¹·-¬®¿®-» ¿ øÌßÞÔß î÷ ÜÛÔ ßÝÝ×ÑÒ×ÍÌß Ñ ÍÑÝ×Ñ ÍÑÝ×ßÔÛÍ ´±- ¿½½·±²·-¬¿- ± -±ó ½·±- ¯«» ¬»²¹¿² ½±³± ï íîëêìèïì ÜSßÆ ÝÑÒÌÎÛÎßÍô ÖÑØÒ ÚÎÛÜÜÇ ÝÑÓFÒ íè íèòððû ³3²·³± »´ ëû ¼» °¿®ó ï ìíêëçêîð ÒÛÇÎß ßÎÝÛô ÔËÆÓ×Ôß ÐÎÛÚÛÎÛÒÌÛ îð îðòððû ¬·½·°¿½·-² ¿½½·±²¿®·¿ ± ï ééîíêëìé ßÒÙËÔÑ ÛÍÝÑÞßÎô ÎÑÞÛÎÌÑ ÔË×Í ÝÑÓFÒ ïë ïëòððû -±½·¿´ ¼»²¬®± ¼»´ ¬±¬¿´ ¼» ¿½½·±²»- ± °¿®¬·½·ó ï ðçìëèéêî ßÝÑÍÌß ÎÑÓÛÎÑô Í×ÔÊßÒß ÎÑÍß ÝÑÓFÒ ïî ïîòððû °¿½·-² -±½·¿´ò ï ðïëçêîìè ÙË×ÔÔWÒ Ó×ÎßÒÜßô ÊßÒÛÍÍß ÐÎÛÚÛÎÛÒÌÛ è èòððû ï ðîêëíèéë ÙÑÒÆ_ÔÛÍ ÏË×ÍÐÛô ÕßÎ×Ò ÝÑÓFÒ é éòððû ÌÑÌßÔÛÍ ïðð ïððòððû ÌßÞÔß î ß½½·±²·-¬¿ð ÑÌÎÑÍ Ì×ÐÑÍ ÜÛ ÜÑÝËÓÛÒÌÑÍ ± -±½·±ô ¯«» °«»¼»²ï ÜÒ× -»® °»®-±²¿- ²¿¬«®¿óì ÝßÎÒÛÌ ÜÛ ÛÈÌÎßÒÖÛÎSß ´»- ± ¶«®3¼·½¿-ê ÎËÝé ÐßÍßÐÑÎÌÛ

×