Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Освіта львівщини 2013 частина 1

230 views

Published on

Освіта львівщини 2013 частина 1

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Освіта львівщини 2013 частина 1

 1. 1. 1 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ОСВІТА ЛЬВІВЩИНИ – 2013 Показники розвитку дошкільної, загальної-середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти У двох частинах Частина 1 м. Львів-2013
 2. 2. 2 Освіта Львівщини – 2013 (у двох частинах). Показники розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти / За загальною редакцією М.Брегіна.– Львів, 2013. Редакційна колегія: Брегін М.Г. (голова), Книшик С.І., Шиян Р.Б. (заступники голови), Зелез М.М., Кацюба М.Р. (відповідальні секретарі) Відповідальний за випуск: Шиян Роман Богданович, директор Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 3. 3. 3 З М І С Т ЧАСТИНА І 1. Дошкільна освіта 6 2. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів 22 3. Професійний розвиток працівників освіти 45 4. Здоров’я учасників навчально-виховного процесу 65 5. Освіта дітей з особливими потребами 81 ЧАСТИНА 2 6. Виховання. Позашкільна освіта 4 7. Інформизація освіти 14 8. Моніторинг якості освіти 26 9. Професійно-технічна освіта 66 10.Фінансування галузі осіти 74
 4. 4. 4 Передмова Збірник «Освіта Львівщини - 2013» призначений насамперед для керівників органів управління освітою, директорів навчальних закладів та інших категорій менеджерів освіти, які забезпечують розвиток освітньої системи регіону. Придасться він також педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних закладів освіти, усім членам великої освітянської громади, які зацікавлені у ефективному функціонуванні навчальних закладів та забезпеченні ними освітніх запитів населення Львівщини. Зібрані у цій книзі статистичні дані неупереджено інформують про сучасний стан освіти нашого регіону, динаміку її розвитку в останні роки, непрямо вказуючи вдумливому користувачеві на нагальні проблеми та реальні можливості їх вирішення у найближчій перспективі. У 2012 році завершено реалізацію «Програми розвитку освіти Львівщини на 2009 - 2012 роки». За цей час в освіті області, як і в освіті загалом, відбувся ряд позитивних змін, намітились нові виклики, обумовлені процесами модернізації національної системи освіти в Україні. Специфіка збірника «Освіта Львівщини - 2013» - у тому, що поміщені у ньому дані відображають результати виконання згаданої вище та нової, схваленої цього року, програми розвитку галузі. Нова «Програма розвитку освіти Львівщини на 2013 -2016 роки» так само спрямована на забезпечення умов для особистісного розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу, модернізацію змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, прийняття управлінських рішень. Програма активно використовує нові підходи, обумовлені формуванням ефективної регіональної політики в Україні, розширенням повноважень територіальних громад. Відповідно механізми реалізації та порядок фінансування програми базуються на тісній кооперації з державними, обласними та районними програмами; максимально використовують механізми залучення позабюджетних коштів, в тому числі коштів громади. Щодо стратегічних пріоритетів розвитку освіти області, то вони не змінились. Організаційні зусилля та наявні у системи ресурси повинні забезпечувати:  рівний (справедливий) доступ до закладів освіти;  належну якість освітніх послуг;  ефективність ресурсного забезпечення галузі. З представлених у цьому збірнику статистичних даних добре видно, що 2012 – 2013 навчальний рік був ще одним кроком на шляху до задекларованої у обох Програмах розвитку освіти мети освітніх змін – задовольняти потреби та запити регіональної громади щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту.
 5. 5. 5 На шляху до цієї мети чимало зроблено. На Львівщині сформовано мережу "Шкіл сприяння здоров’ю" - навчальних закладів, що визначили пріоритетом діяльності збереження і зміцнення здоров’я дітей, вироблення в них позитивної мотивації на здоровий та безпечний спосіб життя. Львівщина займає друге місце в Україні за результатами зовнішнього незалежного оцінювання і третє - за результатами Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Відбувся перехід усіх загальноосвітніх навчальних закладів регіону до організації виховання за шкільними виховними програмами, що сприяє об’єднанню виховного потенціалу соціокультурного середовища і навчальних закладів. На духовно-моральне виховання учнів плідно працює предмет «Християнська етика», ініціатива запровадження якого у школах належить нашій області. Завершується формування системи ранньої діагностики і корекції відхилень у розвитку дітей. Відбувся перехід педагогічних працівників Львівщини до підвищення кваліфікації за кредитно-модульною системою. У результаті сформовано електронну базу даних про підвищення кваліфікації педагогів області, запроваджено дистанційну реєстрацію педагогічних працівників на курси, самостійний вибір вчителями проблематики навчання, можливість навчатись не тільки стаціонарно, а й дистанційно, проходити курси підвищення кваліфікації як у Львові, так і на базі районів та міст області. Постійно зростає мережа та зміцнюється матеріально-технічна база дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних училищ. Забезпеченню якості освіти та її ефективності сприяє створення єдиного освітнього простору в межах освітніх округів. Вжиті заходи дозволили забезпечити профільну освіту понад 50% старшокласників. Справжній прорив у справі модернізації системи освіти області було здійснено в напрямку її інформатизації, зокрема в забезпеченні комп’ютерною технікою і навчанні вчителів використанню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). На даний час навчальними комп’ютерними комплексами забезпечено усі середні школи області, а також 90% навчальних закладів І-ІІ ступеня. Названі вище здобутки регіональної системи освіти засвідчують, що її модернізація - незворотній процес. Однак, цей процес є дуже непростим. За останні роки у сфері загальної та професійно-технічної освіти області накопичилися складні проблеми, вирішення яких залишається на порядку денному. Умови у багатьох навчальних закладах усе ще не цілком відповідають вимогам збереження здоров’я учнів, а значна частина учасників навчально-виховного
 6. 6. 6 процесу недостатньо вмотивовані до дотримання засад здорового способу життя. Виховний простір навчальних закладів замкнутий на учителях, батьки недостатньо долучені до виховання, а більшість дітей соціально пасивні чи навіть відчувають себе у школі ізольованими. Організація післядипломної педагогічної освіти педагогічних працівників потребує подальшого вдосконалення, а зміст - наближення до запитів педагогічних працівників. Мережа дошкільних дитячих закладів усе ще неповністю задовольняє зростаючі потреби населення області в дошкільній освіті, а чисельність дітей у дитячих садках перевищує кількість місць. У багатьох середніх загальноосвітніх школах немає організаційно-педагогічних умов для профільного навчання. Більшості педагогів бракує компетенціївикористанняінформаційно-комунікаційних технологій у навчально- виховному процесі. Система моніторингу якості освітніх послуг поки що - низькоефективна. Для розв’язання цих та інших проблем на наступний 2013-2014 навчальний рік обрано такі домінантні траєкторії розвитку освіти Львівщини: Дошкільна освіта, Здоров’я учасників навчально-виховного процесу та Енергозбереження в освітніх установах. Шляхом відбору та співфінансування планується реалізувати наступні пріоритетні напрямки: Створення якісного навчального середовища, Шкільний автобус, Розвиток інклюзивної форми навчання в освітніх закладах, Модернізація комп’ютерної бази навчальних закладів, Навчальне середовище, сприятливе для збереження здоров’я, Позашкільна освіта. Очікується, що запровадження в практику реалізації підпрограм Програми розвитку освіти Львівщини інтеграції з іншими обласними програмами та конкурсних засад відбору мікропроектів дозволить долучити до бюджетних коштів програми не менше 20% позабюджетних коштів, в тому числі – коштів громад. Відібрані для збірника статистичні дані та його структурування враховують названі пріоритети розвитку галузі та обрані на наступний навчальний рік підходи до впровадження планованих в регіональній системі освіти змін.
 7. 7. 7 Становлення України як демократичної держави, входження її в єдиний європейський простір зумовлюють прогресивні зміни у стратегії розвитку національної системи дошкільної освіти. В умовах глобалізаційних змін на часі модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, переорієнтація на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальний рух суспільства. Середній показник охоплення дошкільною освітою Станв Україні, в області; завдання на 2014 рік Показники в міській місцевості Станв Україні, в області; завдання на 2014 рік Показники в сільській місцевості Станв Україні, в області; завдання на 2014 рік Актуальні завдання Модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчості особистості дитини. Забезпечити охоплення всіма формами дошкільної освіти до 85% дітей до 2015 року 59% 46% 51% Закон України «Про дошкільну освіту» Забезпечення права дитинина доступність та безоплатність здобуття дошкільної освіти та необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти. Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу" Запровадження обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку. І Всеукраїнський з'їзд педагогічних працівників дошкільної освіти Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти до 2017 року. 69% 63% 68% 38% 23% 28% І. Дошкільна освіта
 8. 8. 8 Станв Україні, в області; завдання на 2014 рік Дошкільна освіта - це фундамент сучасної системи безперервної освіти і важливо забезпечити хороші стартові умови для всіх дітей, для цього в області здійснюється значна робота для забезпечення прискорення динаміки розвитку дошкільної освіти. Програмою розвитку освіти Львівщини на 2009-2012 роки було прийнято заходи, в яких передбачено фінансування з обласного бюджету розвитку мережі дошкільних навчальних закладів. Щороку на дані цілі виділялася обласна субвенція по 4-4,5 млн. грн, у 2013р.- 3млн грн.,( на обласний конкурс подано 78 мікропроектів). Це дало позитивні результати. На колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 24.12.11р., де слухалося питання «Про розвиток дошкільної освіти Львівської області» за наслідками перевірки Міністерства у листопаді 2011року, відзначено найвищу динаміку розвитку мережі дошкільних навчальних закладів серед областей України. За період 2009-2012 років кількість дошкільних навчальних закладів області зросла на 175, від 532 (01.01.2009) до 707 (01.01.2013). У 2012 р. кількість дошкільних навчальних закладів зросла на 38 ( з них- 34 НВК),в тому числі відновлено 2 ДНЗ – це у с.Куровичі Золочівського району,с.Баличі Мостиського району. Збільшилася кількість дошкільних груп на 80 у діючих ДНЗ. Це дало можливість додатково охопити дошкільною освітою 3660 дітей. На початок 2013 року функціонує 707 дошкільних навчальних закладів в яких виховується понад 65 тис.дітей. Розвивається мережа дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності, зокрема функціонують: 193 навчально-виховні комплекси «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», 526 дитячих садків, з них - 11 – приватних, 7 – санаторних, 11- компенсуючого типу для дітей, які потребують корекції фізичного і розумового розвитку. Із короткотривалим режимом перебування дітей ( від 3 до 6 годин) функціонує 176 дошкільних навчальних закладів, у яких виховується 3,8 тис. дітей. Середній показник охоплення дітей від 1 до 6 років дошкільною освітою 46% ( 63% – у міській місцевості, 23% – у сільській), в Україні – 59%; дітей 3 - 6 років –90% (майже на 4% більше порівняно з минулим роком). 5 років – 100% (усіма формами дошкільної освіти, у т.ч. соціально-педагогічним патронатом). Найкращі показники охоплення дошкільною освітою у містах обласного підпорядкування: Моршині – 89%, Трускавці - 83%, Самборі – 78%, у районах: Бродівському – 53%, Кам’янка-Бузькому – 52%, Радехівському – 50%. Найнижчі – у Дрогобицькому-13% і Турківському -15%. Обов’язкова дошкільна освіта дітей п’ятирічного віку 100% 100% 100%
 9. 9. 9 Незважаючи на позитивну динаміку мережі ДНЗ на сьогодні маємо значну частину дітей, не охоплених дошкільною освітою, які цього потребують. Зокрема на черзі щодо влаштування у дошкільні навчальні заклади перебуває понад 6 тис. осіб. Значне збільшення дитячого населення від 1 до 6 років (у 2010р.- 163,9тис.,2011р.-166,4 тис.,2012р.-169,2тис.дітей) та кількості звернень батьків щодо влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади, призвело до перевищення норм наповнюваності груп, відсутності в них вільних місць. В області на 100 місцях у середньому виховується 139 дітей. Проблеми: При відкритті нових дошкільних навчальних закладів та груп не враховується збільшення кількості дітей протягом року, що створює проблеми з фінансуванням та утриманням новостворених та відновлених ДНЗ та груп. У зв’язку з цим потребує зміни формула розрахунків міжбюджетних трансфертів на дошкільну освіту, що є у компетенції Міністерства фінансів. На виконання Нових соціальних ініціатив, проголошених Президентом України, спрямованих у майбутнє – для наших дітей. Всебічний розвиток кожної дитини починається із дошкілля. Урядом дано завдання:збільшити показник охоплення дітей усіма формами дошкільної освіти до 85%.Тому за два роки маємо забезпечити створення не менше 6 тис.нових місць. Шляхи вирішення: - будівництво нових та реконструкція старих приміщень ДНЗ; -продовження практики реорганізації загальноосвітніх навчальних закладів у навчально-виховні комплекси «ЗНЗ – ДНЗ» - відкриття ДНЗ у пристосованих приміщеннях, в тому числі з короткотривалим режимом перебування дітей; - звільнення приміщень ДНЗ від оренди та використання їх за призначенням; - максимально сприяти розвитку мережі приватних дитсадків та забезпеченню доступності їх послуг для широких верств сімей з дітьми Разом з тим, існує проблема щодо кадрового забезпечення дошкільних навчальних закладів фахівцями з відповідною освітою. Станом на 01.01.2013 року у ДНЗ працює понад 6 тис. педпрацівників, 30% з яких не мають відповідної фахової освіти. У зв’язку з чим виникає необхідність вирішити питання щодо: - підготовки більшої кількості фахівців у педвузах за рахунок державних коштів; - здобуття другої вищої освіти за спеціальністю «Дошкільна освіта» за рахунок цільових програм або коштів державного бюджету. Завдання: 1. Забезпечити охоплення всіма формами дошкільної освіти 85% дитячого населення області шляхом розвитку мережі дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності; створення електронного обліку черговості до 01.01.2014р. 2. Забезпечити 100% охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою, з метою їх якісної підготовки до навчання у школі. 3.Забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти
 10. 10. 10 ( нової редакції), програми «Впевнений старт» шляхом модернізації змісту дошкільної освіти. 4. Вирішити питання забезпечення кадрами з фаховою дошкільною освітою. 5.Зміцнення матеріально-технічної та навчальної бази дошкільних навчальних закладів. 6.Модернізація змісту дошкільної освіти шляхом впровадження нових освітніх технологій, кращого європейського досвіду дошкільної освіти та підвищення фахової майстерності педагогів ДНЗ. 7. Вийти з пропозиціями щодо зміни нормативів фінансування дошкільних установ із залученням різних джерел.
 11. 11. 11 Діаграма 1.1 Діаграма 1.2 Динаміка охоплення дітей дошкільною освітою у Львівській області (у %) 300 400 500 600 700 800 900 1990 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 829 483 506 532 554 592 669 707 Мережа дошкільних навчальних закладів у Львівській області 35 24 33 36 39 41 43 45 46 60 40 52 53 56 57 56 57 59 0 10 20 30 40 50 60 70 1985 2000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Львівська область Україна
 12. 12. 12 Діаграма 1.3 Мережа дошкільних навчальних закладів у районах і містах обласного значення у 2012 році (Разом в області – 707 ДНЗ; Львів – 109) Діаграма 1.4 Кількість дітей у дошкільних навчальних закладів у районах і містах обласного значення у 2012 році (Разом в області – 65071 дітей; Львів – 23080) 53 40 37 34 32 30 30 28 26 24 23 22 22 21 20 17 17 16 16 14 14 14 14 13 9 5 5 2 0 10 20 30 40 50 60 Сокальський Жовківський Мостиський Яворівський Пустомитівський Бродівський Камянка-Бузький Радехівський Жидачівський Буський Перемишлянський Городоцький Турківський Стрийський Сколівський м.Дрогобич Дрогобицький Золочівський Старосамбірський м.Борислав м.Стрий м.Червоноград Самбірський Миколаївський м.Самбір м.НовийРозділ м.Трускавець м.Моршин Місто Село Разом 3081 3034 2656 2612 2529 2154 2093 1897 1823 1512 1508 1431 1426 1391 1339 1321 1267 1225 1065 995 957 913 819 788 774 633 545 203 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Яворівський м.Червоноград м.Дрогобич Сокальський Жовківський м.Стрий Пустомитівський Бродівський Камянка-Бузький Жидачівський м.Самбір Золочівський Радехівський Самбірський Старосамбірський Городоцький м.Борислав Стрийський Мостиський Миколаївський Сколівський Буський м.Трускавець Перемишлянський м.НовийРозділ Дрогобицький Турківський м.Моршин Місто Село Разом
 13. 13. 13 Діаграма 1.5 Діаграма 1.6 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Луганська Житомирська Полтавська Чернігівська Черкаська Миколаївська Харківська Хмельницька Дніпропетровська Сумська Вінницька Донецька Одеська Севастополь Чернівецька Київська Львівська Запорізька Київ Україна Херсонська Волинська Рівненська Тернопільська Закарпатська Кіровоградська АРК Івано-Франківська 97.9 97.7 97.5 96.9 95.7 95 94 94 93 92.1 92 92 92 92 90 89 87 86 86 84.4 84 78.4 77.4 76.7 76.5 75.7 71.4 68 Частка охоплення дітей 3-5 років у регіонах України різними видами дошкільної освіти, станом на 01.01.13 р. 97 87 77 75 70 65 58 58 58 54 54 49 48 46 39 39 38 37 35 34 34 33 33 32 29 28 25 22 16 16 59 0 20 40 60 80 100 120 Моршин Трускавець Стрий Червоноград Самбір Львів Борислав Дрогобич Кам'янка-Бузький НовийРозділ Бродівський Радехівський Сокальський Вобласті Жовківський Яворівський. Жидачівський Пустомитівський Золочівський Городоцький Перемишлянський Буський Самбірський Стрийський Сколівський Мостиський Миколаївський Старосамбірський Дрогобицький Турківський Україна Частка дітей від 1 до 6 років, охоплених дошкільною освітою у районах і містах області(на початок 2013 року)
 14. 14. 14 Діаграма 1.7 Динаміка розвитку мережі ДНЗ Діаграма 1.8 145,498 146,950 149,902 153,850 158,866 166,566 48,022 52,363 53,325 57,413 61,411 65071 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Кількість дітей віком від 1 до 6 років Кількість дітей, які виховуються у ДНЗ201 169 167 166 164 158 156 149 148 147 144 143 136 134 132 130 129 124 124 123 120 119 119 118 118 111 110 106 106 104 0 50 100 150 200 250 Старосамбірський м.Стрий м.Самбір м.Львів Бродівський Яворівський Самбірський Пустомитівський Стрийський Жидачівський Вобласті Золочівський Турківський Городоцький Камянка-Бузький м.Моршин Сколівський м.Дрогобич Жовківський Перемишлянський м.Червоноград Буський Сокальський м.НовийРозділ Мостиський Миколаївський м.Трускавець Дрогобицький Радехівський м.Борислав Кількість дітей у дошкільних навчальних закладах з розрахунку на 100 місць
 15. 15. 15 Діаграма 1.9 Діаграма 1.10 Мережа НВК "ДНЗ-ЗНЗ" у районах і містах обласного значення станом на 15.06.2013 р. (функціонує - 193 НВК; планується відкрити - 40 НВК) 60 65 70 75 80 85 90 95 м.Київ Луганська Львівська Миколаївська м.Севастополь Полтавська Івано-Франківська Одеська Хмельницька Київська Кіровоградська Харківська Херсонська ВУкраїні Житомирська Чернігівська АРКрим Чернівецька Дніпропетровська Черкаська Донецька Запорізька Сумська Волинська Вінницька Рівненська Закарпатська Тернопільська 95 93.2 91.3 91.3 91 90.5 89.5 87.8 87 85.3 85 85 84 83.4 83 82.6 82 81.8 81.3 81.3 81 80 79 78.7 75.7 75.2 70.6 63.9 Показники виконання норм харчування дітей у ДНЗ за 2012 рік (%) 24 15 14 13 12 12 11 10 9 9 9 8 7 7 7 6 6 4 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 6 0 5 3 3 6 1 1 3 2 2 2 1 1 0 5 10 15 20 25 30 Турківський Сокальський Кам’янка-Бузький Радехівський Дрогобицький Яворівський Буський Жидачівський Львів Мостиський Пустомитівський Самбірський Золочівський Сколівський Старосамбірський Городоцький Стрийський Бродівський Миколаївський Перемишлянський Борислав Стрий Жовківський Дрогобич Моршин НовийРозділ Самбір Трускавець Червоноград Планується відкрити НВК (ДНЗ-ЗНЗ) до кінця 2013 року Кількість функціонуючих НВК (ДНЗ-ЗНЗ) станом на 15.06.2013 р.
 16. 16. 16 Діаграма 1.11 Діаграма 1.12 Завідувачі , 511, 8% Методисти, 216.75, 3% Вихователі, 4435.4, 67% Музичні керіники, 893.8, 13% Психологи, 218, 3% Логопеди, 187.6, 3% Інструктори з фізичного виховання, 103.1, 2% Вчителі іноземних мов, 36, 1% Дефектологи, 32.5, 0% Кадрове забезпеченняДНЗ області (станом на 01.01.2013 р.) 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2009-2008 2010-2009 2011-2010 2012-2011 2013-2012 3948 5016 5037 2510 2833 Динаміка збільшення кількості дітейвід 1 до 6 років в області
 17. 17. 17 Таблиця 1.1 Кількість дітей від 1 до 6 р. у районах і містах обласного значення Львівської області станом на 01.01.2013 р. № з/п Район, місто обласного значення 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 м.Львів 41235 42266 43466 44565 44819 45316 2 м.Борислав 2307 2360 2473 2539 2572 2627 3 м.Дрогобич 5366 5411 5441 5601 5531 5606 4 м.Моршин 260 271 263 271 277 294 5 м.Новий Розділ 1731 1746 1746 1792 1794 1806 6 м.Самбір 2085 2144 2202 2240 2284 2281 7 м.Стрий 3398 3458 3526 3653 3637 3623 8 м.Трускавець 1066 1119 1146 1170 1194 1197 9 м.Червоноград 4662 4871 4971 5168 5251 5276 10 Бродівський 3961 4047 4139 4225 4224 4196 11 Буський 2778 2916 3089 3228 3332 3447 12 Городоцький 4065 4237 4510 4665 4734 4836 13 Дрогобицький 4440 4674 4879 5077 5155 5273 14 Жидачівський 4058 4123 4196 4239 4266 4311 15 Жовківський 7045 7216 7436 7774 7981 8155 16 Золочівський 4135 4186 4327 4519 4625 4643 17 Камянка-Бузький 3601 3673 3766 3919 4007 4120 18 Миколаївський 3858 4048 4210 4353 4496 4658 19 Мостиський 3706 3734 3872 3983 4108 4198 20 Перемишлянський 2282 2400 2472 2548 2562 2690 21 Пустомитівський 6460 6745 7125 7543 7828 8117 22 Радехівський 3065 3083 3156 3275 3378 3409 23 Самбірський 4430 4497 4701 4807 4859 4932 24 Сколівський 3253 3303 3454 3632 3741 3950 25 Сокальський 5794 5958 6177 6308 6416 6478 26 Старосамбірський 4501 4598 4790 4924 5080 5193 27 Стрийський 3732 3847 3956 4095 4250 4258 28 Турківський 3936 3979 4039 4131 4231 4307 29 Яворівський 8692 8940 9338 9659 9781 10049 30 В області 149902 153850 158866 163903 166413 169246
 18. 18. 18 Таблиця 1.2 Показники розвитку дошкільної освіти протягом 2009 - 2012 років (станом на кінець року) Назва району, міста обласного значення 2010 2011 2012 Динаміка (2012-2010) Кіль кіст ь ДНЗ Частка охопле ння дітей у ДНЗ Кільк ість ДНЗ Частка охопле ння дітей у ДНЗ Кільк ість ДНЗ Частка охопле ння дітей у ДНЗ Кільк ість ДНЗ Частка охопле ння дітей у ДНЗ Львів 106 60 106 62 109 65 3 5 Борислав 14 55 14 57 14 58 0 3 Дрогобич 17 55 17 57 17 58 0 3 Моршин 2 97 2 97 2 97 0 0 Новий Розділ 5 51 5 53 5 54 0 3 Самбір 9 68 9 69 9 70 0 2 Стрий 14 74 14 76 14 77 0 3 Трускавець 5 83 5 85 5 87 0 4 Червоноград 14 69 14 72 14 75 0 6 Бродівський 27 51 28 53 30 54 3 3 Буський 20 30 22 32 24 33 4 3 Городоцький 20 28 20 30 22 34 2 6 Дрогобицький 9 11 12 13 17 16 8 5 Жидачівський 24 35 25 37 26 38 2 3 Жовківський 35 36 40 38 40 39 5 3 Золочівський 16 32 16 34 16 35 0 3 Кам'янка-Бузький 25 53 29 55 30 58 5 5 Миколаївський 6 20 10 22 13 25 7 5 Мостиський 22 23 35 25 37 28 15 5 Перемишлянський 14 29 20 32 23 34 9 5 Пустомитівський 25 28 31 35 32 37 7 9 Радехівський 24 46 27 48 28 49 4 3 Самбірський 11 29 11 31 14 33 3 4 Сколівський 19 25 20 28 20 29 1 4 Сокальський 50 44 52 46 53 48 3 4 Старосамбірський 10 17 14 20 16 22 6 5 Стрийський 20 29 21 31 21 32 1 3 Турківський 7 9 22 14 22 16 15 7 Яворівський . 22 35 28 37 34 39 12 4 ВСЬОГО в області 592 43 669 45 707 46 115 3
 19. 19. 19 Таблиця 1.3 Перелікприміщень дошкільних навчальних закладів, звільнених від оренди у 2013 році №з/п Назва ДНЗ (к-сть місць) Кількість місць м. Львів 1. ДНЗ№168 (вул. Кульпарківська,182) 160місць 2 ДНЗ№78 (вул. Чукаріна,9) 140 місць 3 ДНЗ №79 (вул. Ревуцького,9) 40 місць 4 ДНЗ №111(вул. Виговського,1) 160місць 5 ДНЗ№17(вул. Зубрівська,9) 240місць 6 ДНЗ №170(вул. Ярославенка,24) 40 місць 7 Миколаївський район ДНЗ«Золотий півник» с.Київець 40місць Всього місць 820 місць Таблиця 1.4 Перелік приміщень дошкільних навчальних закладів, повернутих із відомчого підпорядкування ( всього-7) № з/п Назва ДНЗ, адреса Кількість місць Термін повернення у комунальну власність (рік) 1 Бродівський район: ДНЗ с. Пеняки 35 місць 2009 2. Буський район: ДНЗ с. Андріївка 25 місць 2009 3. Жовківський район: ДНЗ с.Мервичі 80 місць 2012 4. Миколаївський район: ДНЗ с.Більче 25 місць 2012 5 Самбірський район: ДНЗ с. Хлопчиці 25 місць 2011 6 Старосамбірський район: ДНЗ с. Стар’ява 30 місць 2010 7 Стрийський район: Лисятицький ДНЗ 75 місць 2011 Всього місць 295 місць
 20. 20. 20 Таблиця 1.5 Повернення приміщень дошкільних навчальних закладів з 2012 до 2017 років № з/п Район, місто обласного значення Назва ДНЗ, адреса Рік повернення 1 м. Львів ДНЗ № 78 вул.Чукаріна,8 (80 місць). 2013 2 м. Львів ДНЗ № 17 вул. Зубрівська,9 (220 місць) 2013 3 м. Львів ДНЗ №168, вул. Кульпарківська,182 ( 200 місць). 2014 4 м. Львів ДНЗ №22, вул. Сяйво,16 (45 місць). 2014 5 м. Львів ДНЗ № 79 вул. Ревуцького, 9 (80 місць). 2014 6 м. Львів ДНЗ №111, вул. Виговського,1а (220 місць). 2014 7 м. Львів ДНЗ № 157 вул. Наукова, 28а (160 місць). 2015 8 м. Львів ДНЗ № 110 вул. Суха, 10 (60 місць). 2015 9 м. Львів ДНЗ № 59 вул.Трильовського,24 (220 місць). 2015 10 м. Львів ДНЗ № 16 вул. Грінченка,4а (220 місць). 2015 11 м. Львів ДНЗ №76, м. Винники, вул. Галицька,19-Б (відомчий ) (120 місць). 2016 12 м. Львів ДНЗ № 14 вул.Щурата,2 (діючий ДНЗ) (60 місць). 2016 13 м. Львів ДНЗ № 95 вул. Гайдамацька, 2а (діючий ДНЗ) (60 місць). 2016 14 м.Борислав ДНЗ №8 (60 місць) 2013 15 м.Самбір ДНЗ №12 заводу «Омега» 75 місць 2013 16 м.Стрий Дошкільний заклад № 5 (Львів зал.) 52 місця 2014 17 м.Червоноград ДНЗ №15, панчішна фабрика 120 місць 2015 18 Миколаївський ДНЗ с.Київець 35 місць 2013 19 Самбірський Стрілковицький ДНЗ 80 місць 2013 20 Сколівський ДНЗ с.Труханів 35 місць 2013 21 Бродівський Вербівчицький ДНЗ 20 місць 2014 22 Городоцький ДНЗ с.Галичани 25 місць 2014 23 Дрогобицький ДНЗ с.Уріж 30 місць 2014 24 Камянка.- Бузький ДНЗ с. Дідичів 40 місць 2014 25 Самбірський Хлопчицький ДНЗ25 місць 2014 26 Самбірський Бабинський ДНЗ 30 місць 2014 27 Сокальський ДНЗ с.Борове 20 місць 2014 28 Стрийський Лисятицький ДНЗ 75 місць 2014 29 Бродівський Пеняківський ДНЗ 35 місць 2015 30 Дрогобицький с.Нагуєвичі 75 місць 2016 31. Жидачівський с.Тейсарів 60 місць 2017 Всього: 31 ДНЗ
 21. 21. 21 Таблиця 1.6 Мережа навчально-виховних комплексів "ЗНЗ-ДНЗ" у районах і містах обласного значення станом на 01.01.2013 р. № з/п Район, місто обласного значення НВК 2011 р НВК 2012 р. НВК Дітей НВК Дітей Разом: місто і село, в тому числі: місто Всього: місто і село, в тому числі: місто Разом: місто і село, в тому числі: місто Всього: місто і село, в тому числі: місто 1 м.Львів 9 9 1768 1768 9 9 1768 1768 2 м.Борислав 1 1 31 31 1 1 35 35 3 м.Дрогобич 0 0 4 м.Моршин 0 0 5 м.Новий Розділ 1 1 36 36 1 1 40 40 6 м.Самбір 0 0 7 м.Стрий 1 1 98 98 1 1 98 98 8 м.Трускавець 0 0 9 м.Червоноград 0 0 10 Бродівський 4 78 4 84 11 Буський 9 145 11 158 12 Городоцький 5 68 6 1 217 96 13 Дрогобицький 7 150 12 280 14 Жидачівський 9 1 282 139 10 1 485 205 15 Жовківський 1 58 1 70 16 Золочівський 6 1 174 67 6 1 209 73 17 Камянка-Бузький 14 493 15 486 18 Миколаївський 2 40 4 110 19 Мостиський 6 144 9 271 20 Перемишлянський 3 40 3 40 21 Пустомитівський 7 118 8 125 22 Радехівський 3 183 8 275 23 Самбірський 5 1 363 110 8 1 481 116 24 Сколівський 7 304 7 308 25 Сокальський 14 1 515 184 15 1 541 185 26 Старосамбірський 4 1 168 35 7 1 666 68 27 Стрийський 6 220 6 248 28 Турківський 19 2 372 97 19 2 372 97 29 Яворівський 6 1 250 150 12 1 365 140 Всього : 149 20 6280 2715 183 21 7732 2921
 22. 22. 22 На один загальноосвітній навчальний заклад припадає учнів: Стан в Україні, в області; завдання на 2014 рік На один загальноосвітній навчальний заклад припадає учителів: Стан в Україні, в області; завдання на 2014 рік Стан в Україні, в області; завдання на 2014 рік ІІ. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів Подальший розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів пов'язаний, забезпеченням якості освіти та її ефективності через створення єдиного освітнього простору. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів 210 183 185 Закон України «Про загальну середню освіту» передбачає забезпечення повної загальної середньої освіти, як правило, з профільним спрямуванням навчання у ЗНЗ ІІІ ступеня, створення єдиного освітнього простору в межах адміністративно-територіальної одиниці та належних умов для забезпечення навчально-виховного процесу, реалізації допрофільної підготовки і профільного навчання 25 26 25 Зменшення навчання школярів у другу зміну 1,8% %%% % 1,6% % 1,3%
 23. 23. 23 Охоплення профільним навчанням: Стан в області; завдання на 201 рік Охоплення поглибленим вивченням окремих предметів: Стан в області; завдання на 2014 рік Частка учнів, які перевозяться шкільними автобусами Стан в області; завдання на 2014 рік Частка учнів, які перевозяться перевізниками Стан в області завдання на 2014 рік Створення умов для розвитку освітніх округів та вибору старшокласниками профілю навчання за здібностями та інтересами 56,2% 58% 11,4% 11,6% Забезпечення довозу дітей до опорних шкіл 86 % 90 % 14 % 10 %
 24. 24. 24 Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти у 2012-2013 навчальному році функціонувало 1419 загальноосвітніх навчальних закладів (надалі – ЗНЗ) комунальної та недержавної форми власності, в тому числі 1416 ЗНЗ, які знаходяться у відомстві Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 3 – інших відомств. Зокрема: - 1366 – денні ЗНЗ комунальної форми власності - 16 - денні ЗНЗ недержавної форми власності - 7 – вечірні ЗНЗ - 27 – ЗНЗ обласного підпорядкування. Із 1366 денних загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності це: - 587 – загальноосвітні навчальні заклади ІІІ ступеня, до складу яких входять 9 ліцеїв, 17 гімназій, 452 ЗОШ І-ІІІ та ІІ-ІІІ ступенів, 109 НВК «школа- гімназія», «школа-ліцей», «школа-колегіум», «школа І-ІІІ ст.-ДНЗ»; - 504 - загальноосвітні навчальні заклади ІІ ступеня, до складу яких входять 434 ЗОШ І-ІІ ступенів, 70 НВК «школа І-ІІ ст.-ДНЗ»; - 275 - загальноосвітні навчальні заклади І ступеня (261 ЗОШ І ст., 20 НВК «школа І ст.-ДНЗ»). Одна з найбільших проблем в області – значна кількість малокомплектних шкіл у сільській місцевості, що не сприяє якості освіти. У 2012-2013 навчальному році в області функціонувало 85 ЗНЗ І ступеня (31% від загальної кількості ЗНЗ І ступеня у сільській місцевості), у яких навчається до 10-ти учнів. Найбільша кількість ЗНЗ І ступеня, в яких навчається до 10 учнів є у Старосамбірському – 12 (46%), Бродівському – 10 (52,6%), Дрогобицькому – 8 (44%), Перемишлянському – 8(53%), Буському -5 (42%), Жидачівському - 5 (33%) районах. Серед загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів з малою наповнюваність (до 40 учнів) функціонує 106 (21 % від загальної кількості шкіл І- ІІ ступенів у сільській місцевості) шкіл. Найбільша кількість таких ЗНЗ у Перемишлянському - 19 (59,4 %), Жидачівському – 14 (37,80 %), Пустомитівському - 9 (34,6 %), Городоцькому 8 (33,3%), Мостиському – 8 (25,8%) районах. У 43 ЗНЗ І-ІІІ ступенів навчається до 100 учнів (Жидачівський і Сколівський райони – по 5 ЗНЗ, Золочівський, Самбірський – по 4 ЗНЗ, Буський, Перемишлянський, Радехівський райони – по 3 ЗНЗ). Щорічно зменшується середня наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів. Якщо у 2010-2011 навчальному році середня наповнюваність класів в області становила 18, 66 учнів, у 2011-2012 н.р. – 18,38, то у 2012-2013 н.р. – 18,26 осіб. Найнижча наповнюваність класів у Старосамбірському (12,92), Турківському (12,85), Жидачівському (13.52), Самбірському (13,63), Сколівському (13,29), Стрийському (13,5).
 25. 25. 25 Низька наповнюваність класів спричиняє фінансові перевитрати на утримання одного учня. Однією з умов забезпечення доступності до якісної освіти для учнів, які проживають у сільській місцевості, є організація їх підвезення до місць навчання, оскільки понад 21 тис. з них проживають за межею пішохідної доступності. Вирішенню проблеми підвезення сприяє реалізація Державної програми «Шкільний автобус» (реалізується з 2002 року). В області 242 автобус придбано на виконання Державної, обласної та місцевих програм «Шкільний автобус», що сприяє формуванню 126 освітніх округів та опорних шкіл, створенню сучасного навчального середовища з метою рівного доступу до якісної освіти, зокрема: 73 - за кошти державного бюджету (36%), 26 – Світового банку (13%), 95 – місцевого бюджету (обласного, районних(міських) (47%), 7 – спонсорські кошти (4%). Перевезення учнів шкільними автобусами складає 86 % від потреби. У 2012 році за кошти державного бюджету загальноосвітні навчальні заклади області отримали 31 шкільний автобус, з обласного бюджету 6 автобусів на суму 2,4 млн. грн., за спонсорські кошти– 4 автобуси. У 2013 році отримано 15 шкільних автобусів за кошти державного бюджету. У 2013/14 н.р. підвезення учнів до навчальних закладів здійснюватиметься в 257 школах. Міністерством освіти і науки України визначено завдання перед керівниками освітньої галузі щодо ліквідації двозмінного навчання. У 2012/2013 навчальному році у другу зміну навчалися 3803 учні (1,5%) у 51 загальноосвітніх навчальних закладах (3,6 %); Найбільше двозмінних шкіл у Львові (7) та Яворівському районі (12), у Городоцькому районі – 5, Миколаївському і Турківському районах – по 4 школи. В 2013/2014 навчальному році у другу зміну навчатимуться 3,2 тис. учнів (1,3% від загальної кількості учнів, які навчаються у денних ЗНЗ) у 42ЗНЗ області (3,2%) (зменшення кількості учнів – на 600, ЗНЗ – на 9). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у2013/2014навчальномуроці 5 класизагальноосвітніхнавчальних закладів перейдуть на навчання за новими програмами для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У 2013/2014 н.р. вводиться вивчення другої іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах. У загальноосвітніх навчальних закладах, учні яких вивчали іноземну мову англійську другою обирають – французьку, німецьку, іспанську чи польську. Навчання другої іноземної мови в 5-му класі реалізується через навчально- методичне забезпечення вивчення предмета. Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти у 2013- 2014 навчальному році другокласники розпочнуть вивчати новий навчальний предмет «Сходинки до інформатики». Львівським обласним інститутом
 26. 26. 26 післядипломної педагогічної освіти проведено курси підвищення кваліфікації учителів інформатики до викладання данного предмету у 2-х классах. З метою створення умов для впровадження нового Державного стандарту у вищеназваних классах органами управління освітою райдержадміністрацій та міських рад розроблено Програми на 2013-2017 роки та видано накази «Про реалізацію заходів з впровадження Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти та проведення акції «Дай руку, першокласнику!» У всіх загальноосвітніх навчальних закладах районів та міст розроблено «План заходів щодо підготовки до впровадження Державного стандарту у 2-х та 5-х класах». У контексті Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!» передбачено у кожній класній кімнаті школи парти для батьків першокласників з метою підтримання постійного зв’язку зі школою у процесі адаптаціїї дітей до навчання; заплановано організацію груп продовженого дня. Проблеми. - Значна кількість малокомплектних шкіл у сільській місцевості, що не сприяє якості освіти. - Низька наповнюваність класів, яка спричиняє фінансові перевитрати на утримання одного учня. - Неможливість реалізувати оптимізацію шкільної мережі без згоди територіальної громади. - Ліквідація двозмінності навчання. Завдання. - Розробити районні, міські програми оптимізації мережі на перспективу, затвердити її рішенням сесій районних, міських рад. - Забезпечити належне функціонування опорних шкіл (з кількістю не менше двох паралельних старших класів для вільного вибору учнями профілів). - Продовжити розвиток освітніх округів відповідно до розроблених планів. - Поширювати досвід пілотних освітніх округів Сокальського, Самбірського та Сколівського районів. - Забезпечити підведення учнів до опорних загальноосвітніх навчальних закладів з покращенням інфраструктури, Забезпечення 100-відсотков підвезення учнів до місць навчання. Продовжити практику співфінансування закупівлі за кошти місцевого, обласного, державного бюджетів та залучених коштів, що дасть можливість виконати завдання Президента України щодо повної реалізації Державної програми «Шкільний автобус». - Поетапне переведення закладів на режим роботи в одну зміну за рахунок будівництва, добудови, реорганізації та раціонального використання приміщень навчальних закладів, зміни території обслуговування.
 27. 27. 27 Таблиця 2.1 Мережа загальноосвітніх навчальних закладів районів і міст обласного значення у 2012-2013 навчальному році Назва міст і районів Кількість ЗНЗ з них: З них НВК: І І-ІІ І-ІІІ Гімназії Ліцеї НВК І І-ІІ І-ІІІ Львів 118 5 2 83 7 5 16 6 1 9 Борислав 10 1 7 1 1 1 Дрогобич 19 1 2 14 1 1 0 Морщин 1 1 1 Новий Розділ 5 4 1 1 Самбір 9 1 6 1 1 1 Стрий 13 1 10 2 1 1 Трускавець 3 2 1 1 Червоноград 15 1 10 1 3 3 Бродівський 56 19 17 15 1 4 4 Буський 44 12 10 10 12 6 6 Городоцький 52 7 22 17 6 2 4 Дрогобицький 61 18 20 15 8 4 4 Жидачівський 75 15 31 17 12 6 6 Жовківський 76 18 28 28 2 2 Золочівський 53 12 15 19 1 6 2 4 Камянка-Бузький 40 9 8 9 14 1 8 5 Миколаївський 37 5 12 15 1 4 4 Мостиський 55 8 28 12 1 6 3 3 Перемишлянський 58 15 29 10 4 3 1 Пустомитівський 66 10 23 24 9 3 6 Радехівський 43 3 16 15 1 8 3 3 2 Самбірський 66 18 19 23 1 5 5 Сколівський 54 8 24 12 1 9 2 3 4 Сокальський 67 11 18 20 1 17 6 4 7 Старосамбірський 89 26 42 14 7 2 5 Стрийський 55 13 20 14 8 3 5 Турківський 50 4 23 4 19 8 11 Яворівський 76 15 24 23 1 13 1 4 8 Всього денні ЗНЗ ком.ф.вл. 1 366 255 434 452 17 9 199 20 70 109 Львів (Прив) 15 4 1 2 4 2 2 1 1 Жидачівський (прив) 1 1 0 Всього денні ЗНЗ ком. і пр. ф.вл. 1 382 259 436 454 21 11 201 21 70 110 Всього вечірні ЗНЗ 7 Всього (денні +вечірні школи) ком. і пр. ф.вл. 1389 ЗООП 27 Всього ЗНЗ МОН 1416 ЗНЗ інших відомств 3 Разом ЗНЗ 1419
 28. 28. 28 Таблиця 2.2 Мережа загальноосвітніх навчальних закладів районів і міст обласного значення, кількість учителів та учнів у них в 2012-2013 навчальному році Назва міст і районів Кількість денних ЗНЗ У них Середня наповню- ваність класів Кількість учнів, що їх навчає один учитель Класів Учнів Учителів Львів 118 2 521 65 423 5954 25,95 10,99 Борислав 10 160 3 886 463 24,29 8,39 Дрогобич 19 374 9 270 1 057 24,79 8,77 Моршин 1 26 553 50 21,27 11,06 Новий Розділ 5 121 2 824 293 23,34 9,64 Самбір 9 150 3 731 445 24,87 8,38 Стрий 13 247 6 372 673 25,8 9,47 Трускавець 3 76 1 940 222 25,53 8,74 Червоноград 15 306 8 069 764 26,37 10,56 Бродівський 56 419 6 757 1 131 16,13 5,97 Буський 44 346 5 034 872 14,55 5,77 Городоцький 52 468 7 168 1 114 15,32 6,43 Дрогобицький 61 453 6 596 1 281 14,56 5,15 Жидачівський 75 528 7 139 1 364 13,52 5,23 Жовківський 76 707 11919 1 538 16,86 7,75 Золочівський 53 455 6812 1 056 14,97 6,45 Кам’янка-Бузький 40 363 6350 800 17,49 7,94 Миколаївський 37 403 6486 933 16,09 6,95 Мостиський 55 461 6518 1 125 14,14 5,79 Перемишлянський 58 225 4 162 792 18,5 5,26 Пустомитівський 66 616 10462 1 385 16,98 7,55 Радехівський 43 372 5 402 907 14,52 5,96 Самбірський 66 526 7 169 1 385 13,63 5,18 Сколівський 54 416 5 530 1 106 13,29 5,00 Сокальський 67 588 9 200 1 338 15,65 6,88 Старосамбірський 89 570 7 362 1 670 12,92 4,41 Стрийський 55 416 5 614 1 071 13,5 5,24 Турківський 50 466 5987 1 155 12,85 5,18 Яворівський 76 831 14 759 2 136 17,76 6,91 В ОБЛАСТІ 1 366 13 610 248494 34080 18,26 7,29
 29. 29. 29 Діаграма 2.1 Діаграма 2.2 Гімназії разом НВК, 34, 2.4% Ліцеї разом НВК, 19,1.4% Колегіум разом НВК, 1, 0.1% ЗНЗ І-ІІІ ст. разом НВК, 531, 38.2% ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. разом НВК, 2, 0.1% ЗНЗ І-ІІ ст. разом НВК, 504, 36.3% ЗНЗ І ст. разом НВК, 275, 19.8% Приватні ЗНЗ, 16, 1.2%Вечірні школи, 7, 0.5% Мережа загальноосвітніх навчальних закладів областіу 2012/13 навчальному році 26.37 25.95 25.80 25.53 25.10 24.87 24.79 24.29 23.34 21.27 18.50 18.26 17.76 17.49 16.98 16.86 16.13 16.09 15.65 15.32 15.21 14.97 14.56 14.55 14.52 14.14 13.63 13.50 13.50 13.29 12.92 12.85 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 Червоноград Львів Стрий Трускавець Містаоблзначення Самбір Дрогобич Борислав НовийРозділ Моршин Перемишлянський Область Яворівський Камянка-Бузький Пустомитівський Жовківський Бродівський Миколаївський Сокальський Городоцький Райониобласті Золочівський Дрогобицький Буський Радехівський Мостиський Самбірський Жидачівський Стрийський Сколівський Старосамбірський Турківський Середня наповнюваністьучнямикласів ЗНЗ районів і міст обласного значення
 30. 30. 30 Діаграма 2.3 Частка ЗНЗ, учнів і учителів у міських та сільських ЗНЗ Діаграма 2.4 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 ЧасткаЗНЗміська місцевість Часткаучнівуміських ЗНЗ Часткаучителіву міськихЗНЗ ЧасткаЗНЗсільська місцевість Часткаучнівусільських ЗНЗ Часткаучителіву сільськихЗНЗ 23.1 61.9 46.3 76.9 38.1 53.7 200000 220000 240000 260000 280000 300000 320000 340000 360000 380000 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 374057 363665 349494 333864 317496 302527 286367 272989 265503 253516 250215 246912 Кількість учнів у ЗНЗ Львівської області
 31. 31. 31 Таблиця 2.3 Зведена мережа загальноосвітніх навчальних закладів Львівської області у 2012/13 н.р. № з/ п Типи ЗНЗ Райони і міста області Приватні ЗНЗ ЗООП ВСЗ Ш Відо мчі Разо м без НВ К НВ К Разо м без НВ К НВ К Разо м без НВ К НВ К Разо м 1 ЗНЗ І ст. 255 20 275 4 1 5 1 0 1 281 2 ЗНЗ І-ІІ ст 434 70 504 2 0 2 13 0 13 1 520 3 ЗНЗ І- ІІІ ст 450 81 531 1 1 2 12 0 12 2 547 4 ЗНЗ ІІ- ІІІ ст 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 9 5 Гімназії 17 17 34 4 1 5 0 0 0 39 6 Ліцеї 9 10 19 2 0 2 1 0 1 22 7 Колегіу ми 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 8 Всього 116 7 199 1366 13 3 16 27 0 27 7 3 1419 Таблиця 2.4 Загальноосвітні навчальні заклади національних меншин області у 2012-2013 навчальному році Назва загальноосвітнього навчального закладу ЗНЗ з російською мовою навчання ЗНЗ з українською та російською мовами навчання ЗНЗ з польською мовою навчання К- ть учнів К-ть учнів З них навчається К-ть учнів укр. рос. ЗОШ I-IIIст. №35 м.Львів 143 ЗОШ I-IIIст. №52 м.Львів 607 ЗОШ I-IIIст №6 м.Львів 303 ЗОШ I-IIIст №17 м.Львів 328 ЗОШ I-IIIст №45 м.Львів 1146 ЗОШ I-IIIст №4 м.Дрогобич 849 797 52 ЗОШ I-IIIст №50 м.Львів 398 381 17 ЗОШ I-IIIст №84 м.Львів 542 454 88 ЗОШ I-IIIст №10 м.Львів 301 ЗОШ I-IIIст №24 м.Львів 239 ЗОШ I-IIIст №3 м.Мостиська 184 Стрілецька ЗОШ I-II ст. Мостиського р-ну 71 В ОБЛАСТІ 2527 1789 1632 157 795
 32. 32. 32 Діаграма 2.5 Діаграма 2.6 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів з двохзмінним навчанням у районах і містах обласного значення у2012 і 2013 роках 8.16 6.46 4.78 3.70 2.59 2.09 2.01 1.53 1.22 1.17 1.15 1.05 1.00 0.71 0.45 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.5 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 Яворівський Городоцький Турківський Бродівський Сколівський Жидачівський Самбір Вобласті Львів Миколаївський Камянка-Бузький Стрий Дрогобицький Пустомитівський Самбірський Стрийський Сокальський Борислав Дрогобич Моршин НовийРозділ Трускавець Червоноград Буський Жовківський Золочівський Мостиський Перемишлянський Радехівський Старосамбірський Україна Частка навчання учнів у другу зміну у районах і містах обласного значення області у 2012/13 навчальному році 0 2 4 6 8 10 12 Яворівський Городоцький Миколаївський Турківський Бродівський Дрогобицький Пустомитівський Самбірський Сколівський Сокальський Самбір Стрий Жидачівський Камянка-Бузький Стрийський Борислав Дрогобич Моршин НовийРозділ Трускавець Червоноград Буський Жовківський Золочівський Мостиський Перемишлянський Радехівський Старосамбірський 12 5 4 4 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2011/2012 н.р. 2012/2013 н.р.
 33. 33. 33 Таблиця 2.5 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, у яких організовано навчання у дві зміни, та учнів в них у 2012-2013 та 2013-2014 навчальних роках Назва міст і районів 2012-2013 2013-2014 (проект) Кількість закладів, що здійснюють заняття у дві зміни в них учні, які займаються в другу зміну Кількість закладів, що здійснюють заняття у дві зміни в них учні, які займаються в другу зміну одиниць % осіб % одиниць % осіб % Львів 7 5,9 797 1,2 7 5,9 797 1,2 Борислав Дрогобич Моршин Новий Розділ Самбір 1 11,0 75 2,0 1 11,0 68 1,8 Стрий 1 7,7 67 1,1 1 7,7 69 1,1 Трускавець Червоноград Бродівський 3 5,4 250 3,7 1 1,8 83 1,2 Буський 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Городоцький 5 9,6 463 6,5 2 3,8 185 2,6 Дрогобицький 3 4,9 66 1,0 3 4,9 61 0,9 Жидачівський 1 1,2 149 2,1 1 1,2 163 2,2 Жовківський 0 0,0 0 0,0 Золочівський Кам'янка-Бузький 1 2,5 73 1,1 Миколаївський 4 10,8 76 1,2 4 10,8 79 1,2 Мостиський Перемишлянський Пустомитівський 2 6,1 74 0,70 1 1,5 37 0,4 Радехівський Самбірський 2 4,5 32 0,45 1 1,5 16 0,1 Сколівський 2 3,0 143 2,6 2 3,7 144 2,6 Сокальський 2 3,0 29 0,3 1 1,5 18 0,2 Старосамбірський Стрийський 1 1,8 18 0,32 1 1,8 18 0,3 Турківський 4 8,0 286 4,8 4 8,0 250 4,0 Яворівський 12 15,8 1205 8,2 12 15,8 1205 8,2 В області 51 3,8 3 803 1,6 42 3,1 3 193 1,3
 34. 34. 34 Таблиця 2.6 Мережа загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня за кількістю учнів у містах обласного значення і районах області Назва міст і районів Кількість ЗНЗ І ст. в них з кількістю учнів: до 10 10- 19 20- 49 50- 80 81- 100 101- 120 121- 200 201- 300 301- і більше Львів 11 1 1 1 2 1 5 Борислав 0 Дрогобич 1 1 Моршин 0 Новий Розділ 0 Самбір 1 1 Стрий 2 1 1 Трускавець 0 Червоноград 1 1 Бродівський 19 10 4 4 1 Буський 12 5 3 4 Городоцький 7 2 4 1 Дрогобицький 18 8 7 3 Жидачівський 15 5 8 2 Жовківський 18 4 6 7 1 Золочівський 12 4 6 2 Кам’янка-Бузький 10 4 5 1 Миколаївський 5 3 1 1 Мостиський 8 3 5 Перемишлянський 15 8 5 2 Пустомитівський 10 4 4 2 Радехівський 6 4 2 Самбірський 18 3 8 7 Сколівський 10 4 5 1 Сокальський 17 2 5 10 Старосамбірський 26 12 12 2 Стрийський 13 4 7 2 Турківський 4 1 1 1 1 Яворівський 16 2 7 3 1 1 1 1 В ОБЛАСТІ 275 85 104 62 5 1 1 4 4 9
 35. 35. 35 Таблиця 2.7 Мережа загальноосвітніх навчальних закладів I-ІІ ступенів за кількістю учнів у містах обласного значення і районах області Назва міст і районів Кількість ЗНЗ ІІ ст. в них з кількістю учнів: 40 і менше 41-100 101-200 201-300 301-400 Львів 3 2 1 Борислав 2 2 Дрогобич 2 2 Моршин 0 Новий Розділ 0 Самбір 0 Стрий 0 Трускавець 0 Червоноград 0 Бродівський 21 3 17 1 Буський 16 2 13 1 Городоцький 24 8 14 2 Дрогобицький 24 3 16 5 Жидачівський 37 14 21 2 Жовківський 28 4 14 9 1 Золочівський 17 5 10 1 1 Кам’янка-Бузький 16 2 12 2 Миколаївський 12 5 7 Мостиський 31 8 16 7 Перемишлянський 32 19 13 Пустомитівський 26 9 13 4 Радехівський 19 5 14 Самбірський 19 2 16 1 Сколівський 27 6 19 2 Сокальський 22 1 19 2 Старосамбірський 44 7 33 4 Стрийський 23 2 17 4 Турківський 31 4 16 10 1 Яворівський 28 2 18 7 1 В ОБЛАСТІ 504 106 316 75 6 1
 36. 36. 36 Таблиця 2.8 Мережа загальноосвітніх навчальних закладів I-ІІІ ступенів за кількістю учнів у у містах обласного значення і районах області Назва міст і районів Кількість ЗНЗ ІІІ ст. в них з кількістю учнів: 100 і менше 101- 150 151- 200 201- 300 301- 400 401- 600 601- 1000 1001- 1300 1301- 1600 Львів 104 3 4 2 8 13 30 32 11 1 Борислав 8 1 3 2 2 Дрогобич 16 1 2 1 5 7 Моршин 1 1 Новий Розділ 5 1 2 2 Самбір 8 2 2 2 2 Стрий 11 5 2 4 Трускавець 3 1 2 Червоноград 14 1 3 4 6 Бродівський 16 3 4 4 1 2 2 Буський 16 3 1 3 5 1 3 Городоцький 21 1 8 1 3 2 5 1 Дрогобицький 19 1 5 5 3 3 2 Жидачівський 23 5 6 5 1 1 4 1 Жовківський 30 1 3 5 8 6 6 1 Золочівський 24 4 6 7 4 1 1 1 Кам’янка-Бузький 14 1 1 5 2 2 3 Миколаївський 20 2 4 5 1 5 2 1 Мостиський 16 6 6 1 1 2 Перемишлянський 11 3 4 1 1 2 Пустомитівський 30 2 5 3 8 4 8 Радехівський 18 3 2 7 3 3 Самбірський 29 4 9 5 7 2 2 Сколівський 17 5 1 4 5 1 1 Сокальський 28 2 5 7 6 3 3 2 Старосамбірський 19 2 2 8 2 3 2 Стрийський 19 5 7 6 1 Турківський 15 1 3 6 3 2 Яворівський 32 1 2 9 8 3 4 4 1 В ОБЛАСТІ 587 43 85 101 95 72 100 77 13 1
 37. 37. 37 Таблиця 2.9 Кількість загальноосвітніх навчальних закладів міст обласного значення і районів області, у яких організовано профільне навчання та поглиблене вивчення окремих предметів у 2012-2013 навчальному році Назва міст і районів Профільне навчання Поглиблене вивчення окремих предметів Кількість ЗНЗ В них учнів Кількість ЗНЗ В них учнів Львів 61 4257 72 30628 Борислав 4 219 3 453 Дрогобич 3 406 8 2518 Моршин 1 88 Новий Розділ 4 230 3 1324 Самбір 3 109 1 667 Стрий 5 388 3 1299 Трускавець 2 133 1 35 Червоноград 8 458 10 2130 Бродівський 2 216 1 815 Буський 7 241 Городоцький 5 263 3 618 Дрогобицький 1 16 2 234 Жидачівський 6 251 4 915 Жовківський 14 494 Золочівський 6 270 3 89 Кам'янка-Бузький 2 129 1 331 Миколаївський 4 130 Мостиський 9 527 6 228 Перемишлянський 3 191 Пустомитівський 10 473 1 43 Радехівський 2 117 7 579 Самбірський 6 265 1 159 Сколівський 15 674 Сокальський 9 465 2 1057 Старосамбірський 7 418 3 465 Стрийський 4 139 2 283 Турківський 1 61 Яворівський 24 1529 4 251 В області 228 13157 141 45121
 38. 38. 38 Таблиця 2.10 Кількість автобув, якими здійснюється перевезення педагогів та учнів до навчальних закладів районів області, станом на 01.07.2013 року № з/п Район області Загальна кількість автобусів, якими здійснюється підвіз учнів, дітей та педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної доступності у сільській місцевості, од. Потреба у придбанні шкільних автобусів за кошти державного бюджету для підвезення учнів, дітей та педагогічних працівників Всього автобусів з них: Орендова ним автобусом Звичайним шкільним автобусом Спеціаль ним шкільни м автобусо м Авто буси Учні 1 Червоноград 1 0 1 0 1 45 2 Бродівський 13 0 12 1 6 253 3 Буський 10 0 10 0 0 0 4 Городоцький 8 0 7 1 1 27 5 Дрогобицький 9 0 9 0 1 140 6 Жидачівський 14 0 14 0 3 150 7 Жовківський 20 0 20 0 2 260 8 Золочівський 20 0 20 0 5 228 9 К-Бузький 10 0 10 0 1 32 10 Миколаївський 8 0 8 0 0 0 11 Мостиський 13 0 12 1 2 185 12 Перемишлянський 6 0 6 0 5 180 13 Пустомитівський 11 0 11 0 2 0 14 Радехівський 10 0 10 0 4 216 15 Самбірський 12 1 11 0 6 280 16 Сколівський 15 0 15 0 1 71 17 Сокальський 24 0 24 0 6 120 18 Старосамбірський 9 0 9 0 1 120 19 Стрийський 6 0 6 0 2 330 20 Турківський 11 0 11 0 0 90 21 Яворівський 12 0 11 1 7 280 22 В області 242 1 237 4 56 3007
 39. 39. 39 Таблиця 2.11 Перелік освітніх округів у районах Львівської області № з/п Назваопорноїшколи Потужність опорногоЗНЗ Кількість автобусів Кількістьнавчальнихзакл адів, щовходять до освітнього округу ЗНЗ ДНЗ ПНЗ І ст. І-ІІ ст. І-ІІІ ст. Бродівський район 1 Заболотцівська ЗОШ І-ІІІ ст. 420 2 1 3 1 4 2 Ясенівська ЗОШ І-ІІІ ст. 350 0 3 4 1 2 3 Підкамінська ЗОШ І-ІІІ ст.. 500 5 7 5 2 2 4 Бродівська ЗОШ І-ІІІ ст..№4 560 1 4 5 2 7 5 Бродівська ЗОШ І-ІІІ ст..№ 3 1060 1 3 5 3 8 Буський район 1 Топорівський НВК 640 1 3 2 2 1 2 Красненська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 640 1 2 3 1 2 3 Буська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 520 1 2 2 3 4 1 4 Задвір’янський НВК 320 1 2 3 5 Олеська ЗОШ І-ІІІ ст. 400 0 1 1 2 2 3 6 Буська ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 616 1 1 3 1 1 7 Побужанська ЗОШ І-ІІІ ст. 320 1 2 2 1 Городоцький район 1 Городоцька ЗОШ №4 І-ІІІ ст. 532 0 2 6 3 2 2 Городоцька ЗОШ №5 І-ІІІ ст. 468 1 5 5 4 1 3 Великолюбінська ЗОШ І-ІІІ ст. 800 1 2 5 3 3 4 Комарнівська ЗОШ І-ІІІ ст. 400 1 2 4 2 3 1 5 Переможненська ЗОШ І-ІІІ ст. 525 1 1 4 1 3 Дрогобицький район 1 Меденицька ЗОШ І-ІІІ ст. 930 1 4 4 1 2 Рихтицька ЗОШ І-ІІІ ст. 350 0 3 3 2 1 3 Підбузька ЗОШ І-ІІІ ст. 400 1 2 1 4 Лішннянська ЗОШ І-ІІІ ст. 600 1 2 5 1 1 5 Н.Кропивницька ЗОШ І-ІІІ ст. 250 1 2 3 1 6 Доброгостівська ЗОШ І-ІІІ ст. 300 0 1 1 7 Грушівська ЗОШ І-ІІІ ст. 400 0 3 5 1 8 Нагуєвицька ЗОШ І-ІІІ ст. 689 0 2 2 2 Жидачівський район 1 Журавнівський НВК 944 4 3 11 4 4 1 2 Жидачівська ЗОШ №2 І-ІІІ ст. 1296 2 7 8 5 7 2 3 Бортниківська ЗОШ І-ІІІ ст. 624 1 1 7 4 Ходорівська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. 940 0 3 6 5 3 2 5 Дев′ятниківська ЗОШ І-ІІІ ст. 192 3 3 6 4 2
 40. 40. 40 Жовківський район 1 Куликівська ЗОШ І-ІІІ ст. 760 3 2 9 3 7 2 Гійченська ЗОШ І-ІІІ ст. 784 3 8 6 4 7 3 Добросинська ЗОШ І-ІІІ ст. 464 6 7 5 6 6 4 Сопошинська ЗОШ І-ІІІ ст. 530 5 2 8 6 10 Золочівський район 1 Золочівська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 2000 1 1 1 2 2 5 2 Золочівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 2000 1 2 4 2 3 3 Білокамінський НВК 464 2 1 3 1 1 4 Словітська ЗОШ І-ІІІ ст. 2 3 2 1 1 5 Сасівська ЗОШ І-ІІІ ст. 320 4 5 2 2 1 1 6 Глинянська ЗОШ І-ІІІ ст. 834 2 0 2 1 1 7 Гологірська ЗОШ І-ІІІ ст. 264 2 1 2 1 8 Ремезівцівський НВК 320 3 1 2 9 Полянська ЗОШ І-ІІІ ст. 240 3 0 3 2 1 Кам'янка-Бузький район 1 Добротвірський ЗОШ І-ІІІ ст. 1104 1 2 1 2 Кам'янка-Бузька ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1 923 2 4 2 2 3 Новояричівська ЗОШ І-ІІІ ст. 650 2 2 2 4 4 Кам'янка-Бузька ЗОШ І-ІІІ ст. 734 2 2 2 3 1 5 Жовтанецький НВК 784 3 3 2 2 6 Великосілківський НВК 784 2 5 1 Миколаївський район 1 Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 860 1 1 1 3 4 2 Розвадівська ЗОШ І-ІІІ ст. 630 1 2 1 1 3 Роздільська ЗОШ І-ІІІ ст. 689 1 1 2 2 2 Київецька ЗОШ І-ІІІ ст. 392 4 Новосілко-Опарська ЗОШ І-ІІІ ст. 536 1 3 3 5 Гірська ЗОШ І-ІІІ ст. 689 1 1 2 1 Рудниківська ЗОШ І-ІІІ ст. 702 Мостиський район 1 Мостиська №1 ЗОШ І-ІІІ ст. 900 1 4 1 1 2 Мостиська №2 ЗОШ І-ІІІ ст. 750 2 5 1 3 3 Судововишнянська ЗОШ І-ІІІ ст. 1200 1 3 4 0 3 4 Гусаківський НВК 360 2 6 5 5 Крукеницька ЗОШ І-ІІІ ст. 340 2 4 2 2 4 6 Волицька ЗОШ І-ІІІ ст. 380 0 3 2 3 7 Вовчищовицька ЗОШ І-ІІІ ст. 300 0 1 4 2 8 Чернівська ЗОШ І-ІІІ ст. 260 1 2 3 2 4
 41. 41. 41 Перемишлянський район 1 Перемишлянський НВК 960 1 1 2 1 3 2 Перемишлянська СЗШ І-ІІІ ст.№2 640 1 2 5 0 1 1 3 Бібрська СЗШ І-ІІІст. 1293 1 3 3 1 1 1 4 Великоглібовицька СЗШ І-ІІІст. 540 0 3 4 5 Костенівська СЗШ І-ІІІ ст. 400 0 2 5 1 2 6 Осталовицька СЗШ І-ІІІ ст. 320 0 3 7 2 7 Романівська СЗШ І-ІІІ ст. 540 0 2 3 3 Пустомитівський район 1 Пустомитівська ЗОШ №1 1 2 2 5 4 1 2 Щирецька ЗОШ №1 1 3 5 2 2 3 Давидівська ЗОШ 1 2 5 3 5 1 4 Лапаївська ЗОШ 1 1 1 5 3 5 Мурованська ЗОШ 0 4 6 3 6 Підберізцівська ЗОШ 0 1 4 4 4 7 Солонківська ЗОШ 1 1 5 5 2 Радехівський район 1 Стоянівська ЗОШ І-ІІІ ст 754 1 1 2 3 2 Лопатинська ЗОШ І-ІІІ ст. 640 1 1 2 1 3 3 Вузлівська ЗОШ І-ІІІ ст. 584 1 1 2 2 4 4 Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 350 1 1 4 1 2 5 Оглядівська ЗОШ І-ІІІ ст 640 1 3 1 3 6 Радехівська ЗОШ І-ІІІ ст № 1 640 2 3 3 3 7 Корчинська ЗОШ І-ІІІ ст. 754 2 2 5 1 4 Самбірський район 1 Рудківська СЗШ І-ІІІ ст 2 4 4 8 2 2 Новокалинівський НВК 0 3 2 5 1 3 Барацівський НВК 1 1 6 2 4 Бісковицька СЗШ І-ІІІ ст 0 2 2 5 2 5 Ралівська СЗШ І-ІІІ ст 2 5 3 7 1 6 Луківський НВК 0 3 2 2 Сколівський район 1 Сколівськаакадемічнагімназія 550 1 2 5 3 3 2 Верхньосиневидненська ЗОШ І-ІІІ ст 425 2 2 2 2 2 3 Славська ЗОШ І-ІІІ ст.. 513 2 1 9 1 1 4 Підгородецька ЗОШ І-ІІІ ст.. 334 1 1 3 1 2 5 Козьовський НВК 497 3 3 7 2 2 6 Завадківська ЗОШ І-ІІІ ст. 393 2 1 1 2
 42. 42. 42 Сокальський район 1 Сокальський НВК 600 2 4 0 1 8 4 Сокальський НВК №4 1200 2 Сокальський НВК №3 650 2 Сокальськагімназія 380 2 Сокальська ЗШ І-ІІІ ст. №5 351 2 ЖвирківськаЗОШ І-ІІІ ст. 436 2 Поторицька ЗОШ І-ІІІ ст. 2 2 Великомостівський НВК 799 4 2 4 3 2 1 Сілецька ЗОШ І-ІІІ ст 285 3 Забузький НВК 184 7 4 5 5 11 Ільковицький НВК 167 7 4 Тартаківський НВК 217 2 3 5 2 6 5 Белзька ЗШ І-ІІІ ст. 375 5 5 8 3 10 1 Острівський НВК 246 Старосамбірський район 1 Стрілківська ЗСШ І-ІІІ ст. 320 2 8 9 3 2 2 Новоміська ЗСШ І-ІІІ ст. 320 0 4 9 4 1 3 Старосамбірська ЗСШ І-ІІІ ст. № 1 1180 2 3 7 3 2 1 4 Стрільбицька ЗСШ І-ІІІ ст. 320 0 2 3 2 1 5 Добромильська ЗСШ І-ІІІ ст. 510 1 2 7 2 2 1 6 Скелівська ЗСШ І-ІІІ ст. 320 0 5 1 7 Хирівська ЗСШ І-ІІІ ст. 620 0 7 4 2 1 Стрийський район 1 Угерська СЗОШ І-Ш ст. 320 0 3 3 3 2 2 Гірненська СЗОШ І-Ш ст. 280 1 2 4 3 2 3 Нежухівська СЗОШ І-Ш ст. 320 0 2 1 4 Снмигинівсь-ка СЗОШ І-Ш ст. 318 1 5 1 5 Дашавська СЗОШ І-Ш ст. 624 1 6 5 4 6 Лисовицький НВК 600 0 2 4 6 Турківський район 1 Турківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 548 0 1 5 1 1 2 Турківський НВК 1233 2 1 5 2 2 3 Вовченська ЗОШ І-ІІІ ступенів 620 1 1 4 1 4 Боринський НВК 328 1 1 5 2 5 Верхненська ЗОШ І-ІІІ ступенів 340 0 6 1 6 В.Висоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів 468 1 6 2 Яворівський район 1 Яворівськагімназія 900 1 2 4 3 4 1 2 Яворівська СЗШ І-ІІІ ступенів № 3 760 1 1 5 3 2 3 Новояворівські НВК і СЗШ І-ІІІ ст. №3 1260 1 2 3 3 3 4 Новояворівська №1 СЗШ І-ІІІ ст. 960 0 1 3 2 6 1 Шклівська СЗШ І-ІІІ ст. 720 5 Немирівська СЗШ І-ІІІ ст. 345 2 2 5 5 2 6 Івано-Франкова СЗШ І-ІІІ ст. 900 1 6 4 3 3 1 Вороцівська СЗШ І-ІІІ ст. 1270 7 Краковецька СЗШ І-ІІІ ст. 460 2 2 3 3 1
 43. 43. 43 Діаграма 2.7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Золочівський Дрогобицький Мостиський Буський Перемишлянський Пустомитівський Радехівський Старосамбірський Яворівський Кам'янка-Бузький Самбірський Сколівський Стрийський Турківський Бродівський Городоцький Жидачівський Миколаївський Жовківський Сокальський 9 8 8 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 Кількість освітніх округів у районах області
 44. 44. 44 Завершили навчання Завершили навчання в 2011- 2012 році у 2012-2013 році В області: 2013 рік Завдання на 2014 рік Підготувати у 2013 році педагогічних працівників: За програмою Інтел За програмою Майкрософт Інші програми ІІІ. Професійний розвиток працівників освіти Актуальні завдання Практична та особистісно-орієнтована спрямованість курсів підвищення для підвищення кваліфікації педагогічних працівників області. Створення авторизованого особистого середовища педагогічного працівника. Оптимізація процесу організації та обліку процесу підвищення кваліфікації педагогічних кадрів області. Впровадження дистанційних спецкурсів підвищення кваліфікації. Залучення до підвищення кваліфікації педагогічних працівниківвисококваліфікованих і творчих учителів через створення авторських творчих майстерень. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників (за КМС, 3(2)-тижневі КПК, навчання за індивідуальним планом) 7453 5 8384 Реєстрація педагогічних працівників електронною системою 95% 100 % Підготовка вчителів ЗНЗ з питань використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі 1300 00%% 1100 3000

×