Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PEC INSTITUT ESCOLA MARE DE DÉU DEL PORTAL

561 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PEC INSTITUT ESCOLA MARE DE DÉU DEL PORTAL

 1. 1. El PROJECTE EDUCATIUINSTITUT ESCOLAMARE DE DÉU DEL PORTAL
 2. 2. ÍNDEX1. MARC LEGAL ......................................................................22. CONTEXT CENTRE .............................................................23. TRETS D’IDENTITAT ...........................................................34. ESPAIS .................................................................................35. COM ENS ORGANITZEM? ..................................................46. PARTICIPACIÓ FAMÍLIES- IE ............................................107. METODOLOGIA ..................................................................108. ACCIÓ TUTORIAL ...............................................................149. INCLUSIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT ..........................1410.PROCEDIMENTS D’ACOLLIDA ..........................................1711.CRITERIS D’AVALUACIÓ I PROMOCIÓ DE L’ALUMNAT..1912.PROJECCCIÓ EXTERNA I ATENCIÓ A L’USUARI ............2113.INDICADORS .......................................................................2214.CONCLUSIONS ...................................................................241. MARC LEGAL
 3. 3. El centre és respectuós amb l’ampli inventari de normatives, resolucions, ordres…publicades pel Departament d’Ensenyament. Les normatives que marquen la gestió delcentre són les següents:• Decret 102/2010, 3 d’agost, d’Autonomia de centres educatius.• Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics idel personal directiu professional docent.• Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de lalumnat i regulació de laconvivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya.• Decret 181/2008, de 9 de setembre, pels quals s’estableix l’ordenació delsensenyaments del segon cicle d’educació infantil.• Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyamentsd’educació primària.• Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual sestableix lordenació dels ensenyamentsde leducació secundaria obligatòria.• Llei 2/2006 LOE, del 3 de maig.• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació (LEC),• Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisitsformals del procés d’avaluació del segon cicle d’Educació infantil.• Ordre EDU/296/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i elsdocuments i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.• ORDRE EDU/295/2008, de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment iels documents i requisits formals del procés d’avaluació a lESO.2. CONTEXT DEL CENTREEl poble de Batea està situat a la comarca de la Terra Alta, fent frontera amb Aragó. Ésuna localitat rural amb una economia principalment agrícola. La població duns 2100habitants viu principalment de conreus de secà com l’olivera, l’ametller i especialment lavinya. També de les indústries vinícoles associades a aquest cultiu. La població és
 4. 4. catalanoparlant. La immigració és poca i prové principalment del nord dEuropa. Elsalumnes nouvinguts s’integren sense dificultats.La vila compta amb unes infraestructures i serveis de caire cultural, esportiu i sanitari. Lesculturals són la biblioteca, les llars d’infants, el teatre i el cinema. Les esportives són elpoliesportiu, piscina, camp de futbol, de tennis, de tir i motocros. Finalment les sanitàriessón el CAP, centre de dia i residència.DADES DEL CENTRE DENOMINACIÓ: Institut Escola Mare de Déu del Portal CODI: 43012113ADREÇA: C/ del Cós, 8 43786 BateaTELÈFON: 977 430016ADREÇA ELECTRÒNICA: e3012113@xtec.cat3. TRETS D’IDENTITATSom Institut Escola des del setembre de 2010 i impartim els següents nivells educatius: Educació Infantil Educació Primària Educació Secundària ObligatòriaL’Escola Institut Mare de Déu del Portal pretén formar ciutadans competents, oferint unaeducació de qualitat, incidint en el coneixement de les llengües estrangeres i novestecnologies a través d’una escola inclusiva. Ens definim com una escola laica, catalana,inclusiva, lligada al medi i integral.LAICA: perquè respecta les creences de tots els estaments escolars, manté el respecte ino admet discriminacions. Es respecte el dret dels pares i mares perquè llurs fills rebin laformació religiosa i moral que vagi dacord amb llurs conviccions.CATALANA: perquè la seva acció està emmarcada per l’Estatut i les disposicions delDepartament a través del Projecte Lingüístic. Fem del català la llengua vehicular decomunicació interna i externa i facilitem als nouvinguts que laprenguin a través dimmersió.
 5. 5. INCLUSIVA I DE COHESIÓ SOCIAL: en el que respecta al tractament de la diversitat, ales diferències entre els alumnes donada la seva procedència, les aptituds, capacitats isituació familiar. Cerquem la implicació docent, dalumnes i de llurs famílies.LLIGADA AL MEDI: respectuosa i col·laboradora amb l’entorn natural i social. Estreballa per inculcar valors com estalvi energètic i d’aigua, reciclatge, mobilitat…INTEGRAL: descobrim en el treball les aptituds de cadascú, aprenent a desenvoluparles capacitats personals i respectar les dels altres, augmentant l’autoestima idesenvolupant totes les intel·ligències. Es fomenta lemprenedoria.4. ESPAIS● 14 aules● Aula d’anglès● Gimnàs amb vestidors● Aula de música● Biblioteca● 2 aules dinformàtica● Aula Educació Especial● Aula de desdoblaments● Taller de tecnologia● Laboratori● Aula d’AMPA i EAP● Magatzems material esportiu● Pati5. COM ENS ORGANITZEM?5.1. ÒRGANS DE GOVERN UNIPERSONALS: directora, 2 caps d’estudis, secretari icoordinadora pedagògica.COMPETÈNCIES DIRECTORA: representació, lideratge pedagògic, organització, gestió
 6. 6. del centre i cap de personal. La direcció té la consideració dautoritat pública i gaudeix depresumpció de veracitat en els informes i dajustament a la norma en les actuacions, llevatque es provi el contrari. Altres funcions:● Convocar i presidir actes acadèmics i reunions, visar les actes i executar acords.● Vetllar per la realització de concrecions curriculars coherents amb aquest PEC.● Impulsar, dacord amb els indicadors, lavaluació del funcionament general.● Revisar la gestió econòmica i formalitzar els contractes relatius a l’adquisició,lloguer... Mantenir els comptes i autoritzar les despeses i pagaments.● Visar les certificacions i els documents oficials del centre.● Complir les NOF, afavorir la convivència i adoptar mesures disciplinàries, si sescau.● Assignar el professorat als diferents cursos, escoltat el Claustre.● Controlar l’assistència del personal i resoldre les faltes d’assistència i puntualitat nojustificades. Comunicar mensualment al director territorial la part de jornada norealitzada. També comunicar hores no treballades quan es fa vaga.● Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa ifacilitar-los la informació sobre la vida del centre i les activitats.● Vetllar pel compliment de la carta de compromís educatiu.● Elaborar, conjuntament amb l’equip directiu, la PGA i la Memòria del centre.● Proposar les plantilles de llocs de treball docent.● Proposar la incoació d’expedients contradictoris i no disciplinaris de remoció del llocde funcionaris docents de carrera destinats al centre.● Establir canals de relació periòdica amb l’AMPA.COMPETÈNCIES DELS CAPS D’ESTUDIS: són els responsables de la gestió curricular iacadèmica i garanteixen la programació i seguiment dactivitats docents. Existeix una capdestudis de lescola i un de Secundària. Les seves funcions són:● Coordinar les activitats escolars reglades, complementàries i extraescolars, elaborarl’horari i la distribució de grups i aules, escoltat el Claustre.
 7. 7. ● Acompanyar l’exercici de les funcions del personal docent. Això comporta l’atribució dela facultat d’observació de la pràctica docent a l’aula, així com la facultat de requerir ladocumentació pedagògica i acadèmica que es consideri oportuna.● Dur a terme el protocol dacollida dalumnes i professors nouvinguts.● Coordinar les relacions amb serveis educatius i, especialment, amb l’EAP.● Substituir a la directora en cas d’absència.● Vetllar perquè l’avaluació de l’aprenentatge es dugui a terme en relació amb elsobjectius de cicle i els criteris fixats al Currículum. Coordinar les sessions d’avaluació.● Vetllar per la coherència en la selecció dels llibres de text i material, tenint especial curapel material dels alumnes amb Pla Individualitzat (PI).● Coordinar la programació de l’acció tutorial i el seu seguiment.● Coordinar les accions del Pla de Formació de centre.● Planificar els vermuts pedagògics de cada curs.COMPETÈNCIES DEL SECRETARI: És responsable de lactivitat administrativa ieconòmica del centre. Són funcions seves:● Exercir com a cap de personal del PAS, per delegació de la directora.● Exercir la secretaria de les reunions dels òrgans col·legiats i aixecar les actes.● Tenir cura de la comptabilitat derivada de la gestió econòmica del centre.● Formular i mantenir actualitzat linventari i la farmaciola del centre.● Planificar i ordenar les tasques administratives de secretaria i assenyalar lesprioritats de gestió, atenent al calendari escolar i la PGA.● Vetllar pel compliment de la gestió administrativa durant la preinscripció i matrícula.● Custodiar larxiu del centre i assegurar la unitat documental dels registres i elsexpedients acadèmics dels alumnes, vetllant per tal que estiguin complets.● Obtenir recursos econòmics i materials per a la millora del centre.● Facilitar al professorat l’acreditació d’accés gratuït a museus (carnet docent).● Supervisar les activitats complementàries, coordinant la comissió de festes.
 8. 8. COMPETÈNCIES DE LA COORDINADORA PEDAGÒGICA: Li correspon el seguiment iavaluació de les accions educatives que es desenvolupen. Són funcions seves:b) Coordinar lelaboració i actualització del PCC, procurant la participació de tots.c) Vetllar per l’elaboració dels plans individualitzats necessaris per atendre la diversitat.d) Tenir cura de ladequada correlació entre el procés daprenentatge dels alumnes quanes produeix un canvi detapa (coordinació INF-PRI-ESO).e) Vetllar perquè lavaluació es dugui a terme en relació a les competències de cicle quemarca el currículum.f) Assessorar en ladequada selecció de llibres de text i material complementari.g) Garantir l’exercici dels drets i deures de tota la comunitat educativa.h) Fomentar la participació del professorat en activitats de formació.i) Impulsar la coordinació amb altres centres per tal de configurar xarxes que facinpossible actuacions conjuntes.5.2ÓRGANS DE GOVERN COL·LEGIATS: Consell Escolar i Claustre.CONSELL ESCOLAR: És lòrgan de representació de tots els sectors de la comunitateducativa pel que fa a la seva composició i estructura. La composició és:• La directora del centre, que serà la presidenta.• Els 2 caps destudis.• Un regidor de lAjuntament.• 3 mestres elegits pel Claustre.• Tres pares/mares de l’AMPA i un/a alumne d’ESO.• President/a de lAMPA• Un representant del PAS• El secretari del centre, amb veu i sense vot.Les funcions del Consell Escolar:• Resoldre els conflictes i aprovar sancions en matèria de disciplina dalumnes segons
 9. 9. les normes que regulen els seus drets i deures.• Aprovació del pressupost anual abans del 31 de gener, seguiment i avaluació.• Aprovar la programació i la Memòria Anual que elabora lequip directiu.• Aprovar, si sescau, el PCC, PEC, NOF i qualsevol document que es presenti.• Aprovar el calendari escolar i activitats complementàries (sortides, concursos...).• Supervisar lactivitat del centre en els aspectes administratius i docents.Els integrants del Consell Escolar es reuniran com a mínim, una vegada al trimestre, uncop a linici i un al final del curs escolar (5 cops) i sempre que el convoqui la presidenta oho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres. Lhorari de les sessions sacordarà a linicide cada curs acadèmic en la primera sessió del Consell. Els acords es prendran perconsens dels membres presents.El secretari aixecarà acta de les reunions del Consell Escolar. Les actes de les sessionssón un document intern que ha de poder ser consultat per tots els membres, però no éspreceptiu facilitar-ne còpies. No obstant, els membres poden sol·licitar certificació, queestendrà el secretari amb el vist i plau de la directora, dacords concrets de lacta.CLAUSTRE: està format per la plantilla docent. A més, comptem amb una conserge i unadministratiu compartit amb la ZER Terra Alta Nord a mitja jornada. És lòrgan departicipació dels docents al centre. Composició:• La Directora, que serà la presidenta• Els Caps destudis• La coordinadora pedagògica• El Secretari amb veu i vot• La totalitat dels docents que prestin serveis a lInstitut EscolaLes funcions són:• Elegir els seus representants al Consell Escolar.• Programar les activitats docents del centre.
 10. 10. • Fixar i coordinar criteris sobre el treball davaluació i recuperació dels alumnes.• Coordinar les funcions dorientació i tutoria dels alumnes.• Promoure iniciatives en làmbit de la investigació pedagògica.• Aportar criteris per a lelaboració dels documents del centre.• Aportar criteris pedagògics sobre metodologia, distribució horària, utilització delespai, material didàctic...Pel que fa a les reunions, nhi pot haver de dos tipus:➔ Ordinàries: una cada mes. És preceptiu un al començament i un a final de curs.➔ Extraordinàries: sempre que ho sol·liciti un terç dels seus membres i sempre que hoconsideri necessari la directora.Lassistència a les sessions de Claustre és obligatòria per als membres. No es potabandonar la sessió mentre la directora no laixequi. El secretari aixecarà acta de la sessió;i un cop aprovada, passarà a formar part de la documentació del centre.5.3 ÒRGANS DE COORDINACIÓLequip de coordinació està integrat per una coordinadora dInfantil, una de Primària i unade Secundària, una coordinadora Lingüística (CLIC), un coordinador d’Informàtica, uncoordinador del Pla Català de lEsport, un coordinador dactivitats i serveis i un coordinadorde Riscos Laborals.Tots els càrrecs han de recaure preferentment en personal funcionari docent ambformació específica en la matèria. El centre preveu, en l’elaboració dels horaris,l’assistència de la persona que té assignada una responsabilitat als cursos que elDepartament d’Ensenyament ofereix.5.3.1 Equips de cicleEls equips de cicle estan formats per tots els professors que hi treballen. La temàtica de lesreunions de cicle és diversa, en general, es tracten temes organitzatius, sortides,planificació... Les reunions de cicle es fan cada dimecres. Tenen els objectius següents:
 11. 11. • Fer les programacions i unificar-les amb el company/a de cicle.• Elaborar criteris d’avaluació, recuperació i promoció dalumnes.• Fer el seguiment de la marxa i aprofitament general dels alumnes.• Portar al Claustre propostes i innovacions pedagògiques.• Participar en l’elaboració del Projecte Curricular de centre.• Establir criteris datenció a la diversitat en el marc del cicle, segons bases del PEC.• Organitzar les activitats de la PGA de centre que la comissió de festes vaprogramant al llarg del curs5.3.2 Funcions de les coordinadores detapa• Convocar i presidir les reunions de cicle.• Representar letapa davant els altres òrgans del centre i assistir a les reunionssetmanals amb la coordinadora pedagògica.• Unificar criteris d’actuació amb els/les altres coordinadors/res.• Mantenir informat al/la cap d’estudis de les activitats i problemes del cicle.• Vetllar per l’acompliment de la programació general anual de centre.• Distribuir temps i espais, d’acord amb el/la Cap d’estudis.Les coordinadores vetllaran per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llargd’educació infantil, Primària i ESO, segons correspongui.El consell de direcció revisa periòdicament la seva tasca i navalua la utilitat.El tractament transversal dalgunes àrees serà objecte destudi per les coordinadoresdetapa: llengua oral, escrita, mates... per anar perfilant el PCC.5.3.3 Funcions de la coordinadora lingüística (LIC)• Coordinar les actuacions en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social.• Col·laborar en el desplegament i actualització del projecte lingüístic.• Promoure acords i criteris per a la bona pràctica en la docència i el treball relatius ametodologies integrades de llengües.
 12. 12. • Fer difusió dels materials elaborats i visualitzar el projecte en el blog del centre.• Promoure activitats de recerca, mobilitat, associació escolar...• Dinamitzar accions educatives en llengües estrangeres a la biblioteca, al blog...5.3.4 Funcions del coordinador dInformàtica• Impulsar lús didàctic de les TIC en el currículum i asssessorar el professorat.• Elaborar i supervisar el pla TAC de centre• Fer difusió del pla elaborat i visualitzar-lo en el blog del centre• Vetllar pel bon funcionament dinstal·lacions, equipaments informàtics i xarxa delcentre, en coordinació si sescau amb el suport in situ.• Fer còpies de seguretat periòdicament.• Clonar màquines i filtrar pàgines web.• Usar programari en català• Tenir en compte i difondre les mesures dús segur i responsable de les TIC5.3.5 Coordinador del Pla català de lEsport• Dinamitzar i coordinar activitats esportives del PCEE, garantint lligam amb PEC.• Elaborar el programa dactivitats anuals.• Seleccionar i coordinar els dinamitzadors.• Assisitir a les reunions de formació organitzades per la Secretaria General delEsport o pel Departament dEnsenyament.• Gestionar la documentació relativa al pla.5.3.6 Coordinador dactivitats i serveis• Donar a conèixer a l’alumnat la informació relativa a activitats extraescolars ifomentar la seva participació.• Promoure i coordinar les diferents activitats culturals organitzades a través de lacomissió de festes: Castanyada, Nadal, Dia de la Pau, Sant Jordi, Carnestoltes,Setmana cultural, festival de final de curs...
 13. 13. • Optimitzar els recursos econòmics destinats a activitats complementàries.• Elaborar una memòria al final de cada sortida amb les despeses detallades.5.3.7 Coordinador de riscos laboralsCorrespon a la coordinació de la prevenció de riscos laborals del centre la promoció icoordinació de les actuacions en matèria de salut i seguretat en el centre i, per tant:• Actualitzar el pla demergència cada any i realitzar el pertinent simulacre.• Col·laborar amb els professors de Tecnologia i naturals per la seguretat al laboratorii a laula de tecnologia.• Revisar periòdicament la senyalització del centre i els aspectes relacionats amb elpla d’emergència amb la finalitat d’assegurar-ne l’adequació i la funcionalitat.• Revisar periòdicament els equips contra incendis com a activitat complementària ales revisions oficials.• Promoure actuacions d’ordre i neteja i fer-ne el seguiment.• Donar suport a la direcció del centre per formalitzar i trametre als serveis territorialsel model "Full de notificació daccident, incident laboral o malaltia professional”.• Col·laborar amb el tècnic del Servei de Prevenció de Riscos en la investigació delsaccidents que es produeixin en el centre i en l’avaluació i el control de riscos.• Coordinar la formació dels treballadors del centre en matèria de prevenció de riscos.• Col·laborar, si escau, amb el claustre per al desenvolupament, dins el currículumdels alumnes, dels continguts de prevenció de riscos.5.3.8 Coordinadora de la bilbioteca• Establir criteris de funcionament de la biblioteca.• Promoure la competència informacional i difondre bones pràctiques.• Identificar les necessitats lectores dels diferents sectors de la comunitat escolar idonar-ne resposta, per tal de potenciar el préstec.
 14. 14. • Dinamitzar lús de la biblioteca com a espai físic de consulta i comunicació.• Elaborar un pla i memòria anuals recolliats a la PGA i el pla lector del centre.• Fer difusió dactivitats que desenvolupa a través del blog i de la revista.• Gestionar la biblioteca de l’escola: seleccionar, adquirir, mantenir i retirar fonsdocumentals; catalogar i classificar els recursos de la biblioteca, electrònics iimpresos; gestionar el pressupost.• Donar estratègies i recursos als docents per a la mitja hora de lectura individual.• Assisitir a sessions de formació organitzades pel Departament dEnsenyament.• Facilitar informació al professorat i a l’alumnat sobre els recursos disponibles per aldesenvolupament del currículum i l’accés a la documentació.• Establir coordinació amb els serveis educatius i amb altres organismes de l’entorn:biblioteques escolars, biblioteca municipal, arxius..5.3.9 Comissió de festesEstà formada per tots els mestres especialistes i s’encarrega de l’organització de lesactivitats complementàries que es realitzen. Concretaran les activitats corresponents il’ambientació referida al tema amb el temps suficient perquè es pugui programar el treballde classe. El secretari ho comunicarà després al Claustre.5.3.10 ALTRES: coordinadora ARCE, coordinador EME... que faran unseguiment sistemàtic del projecte.6. PARTICIPACIÓ FAMÍLIES – INSTITUT ESCOLALa col·laboració dels pares i mares amb els docents en la tasca educativa ésimprescindible per assolir lèxit i contribuir a la millor integració escolar i social de lalumne.Aquesta participació es dinamitza mitjançant la tutoria.La carta de compromís educatiu ha d’expressar els compromisos que cada família i elcentre s’avenen a adquirir en relació amb els principis que la inspiren, en un entorn de
 15. 15. convivència, respecte i responsabilitat. La carta es formalitzarà durant el primer contacteamb el tutor/a a la reunió dinici de curs.Es manté informades les famílies del procés educatiu dels seus fills/es, mitjançant lesentrevistes, els informes, l’agenda i les comunicacions puntuals. El centre realitzarà, com amínim, una reunió col·lectiva per informar dels aspectes organitzatius, educatius... queafecten al conjunt de la comunitat educativa i dues entrevistes personals.L’AMPA col·labora activament en l’organització d’activitats, és convocada cada cop quesha dorganitzar una celebració escolar. Participa en el Consell Escolar i gestiona lareutilització de llibres de text.Hem creat per a les famílies un espai de reflexió i intercanvi didees anomenat Lhora delcafè. LAMPA, lEAP i el centre col·laboren cada any per tirar endavant aquest projecte.El president/a de lAMPA i la directora es reuneixen mensualment per tractar diferentstemes i consensuar acords.7. METODOLOGIAEntenem que l’aprenentatge contribueix al desenvolupament en la mesura que aprendre noés copiar o reproduir un discurs sobre la realitat. Treballem partint de la concepcióconstructiva, que entén l’aprenentatge com la capacitat d’elaborar una representaciópersonal sobre un objecte de la realitat. És un aprenentatge significatiu, orientat adesenvolupar les competències bàsiques que han de permetre un desenvolupamentpersonal global i una relació satisfactòria amb el seu entorn; significatiu perquè parteix delsinteressos i coneixements previs dels alumnes.Aprendre a avaluar i a modificar els propis esquemes de coneixement és un delscomponents essencials de l’aprendre a aprendre. L’alumne és el protagonista, està motivati viu el procés de forma significativa. L’ensenyament- aprenentatge és compartit amb elsiguals i guiat pel docent.
 16. 16. La manera de treballar del docent ha de ser:• Activa: potenciar la creativitat i iniciativa de l’alumne/a.• Competencial: construeix aprenentatge amb lobservació, experimentació i reflexió.• Inclusiva i personalitzada: els alumnes amb NEE han d’estar a l’aula ordinària.• Significativa: les programacions han de tenir en compte l’entorn més proper.Per assolir les competències bàsiques que estableix el currículum, és fonamentalemmarcar els processos densenyament-aprenentatge entorn a 4 eixos bàsics següents:• Aprendre a ser i actuar de manera autònoma per tal que cadascú construeixi lapròpia manera de ser i utilitzi aquesta manera de ser per a desenvolupar-se en lessituacions que làmbit escolar i la pròpia vida plantegen. Treballar lautoconeixement,lacceptació de la identitat, regulació democions i el desenvolupament destratègies,pensament crític i hàbits responsables.• Aprendre a pensar i comunicar per tal dafavorir la comprensió significativa de lesinformacions i la construcció de coneixements més complexos. Cercar i gestionarinformació provinent de diferents suports, utilitzar diferents tipus de llenguatges(verbal, escrit, visual, digital...) en la comunicació de sentiments i coneixements,treballar de manera cooperativa i ser conscient dels aprenentatges.• Aprendre a descobrir i tenir iniciativa per tal de potenciar la utilització delsconeixements de què es disposa per interpretar la realitat, establir diàlegs sobre fetsi situacions i el compromís per implicar-se en processos de millora. Experimentar,formular preguntes i verificar hipòtesis, desenvolupar projectes, cercar alternatives...• Aprendre a conviure i habitar el món per tal que esdevinguin ciutadans/es actiusen una societat democràtica i participativa. La conscienciació per la pertinençasocial i comunitària, el respecte per la diversitat, habilitats socials, funcionamentparticipatiu, treball en equip, gestió dels conflictes, desenvolupament de projectes...
 17. 17. 7.1 TREBALL PER PROJECTESEls alumnes comprenen millor els coneixements quan són capaços d’interpretar,relacionar, trobar sentit a la realitat que els envolta, tot fent-se preguntes i buscantrespostes a les seues inquietuds. El saber, quan parteix dels interessos dels alumnes i delseu entorn proper, és més significatiu i funcional. És per això que a lInstitut Escolarealitzem projectes. A Parvulari se’n realitza un cada trimestre. A Primària se’n realitza und’anual. Es treballen els procediments relacionats amb l’adquisició de nous aprenentatges:experimentació, recerca d’informació, elaboració d’hipòtesis, planificació del treball,conclusions, mapa conceptual…Els projectes són per definició globals i el seu desenvolupament és flexible ja que s’adaptaa les aportacions que es puguin fer. Tot i així, hi ha uns punts a respectar: Tria del tema Què sabem? Què volem saber? Elaboració d’un pla de treball Recerca i tria de la informació Adquissició dels coneixements i comptències Avaluació7.2 RACONSEl treball per racons potencia la necessitat i ganes d’aprendre, d’adquirir nousconeixements i els fa tenir una actitud activa i responsable respecte el propi aprenentatge.Requereix que es comportin d’acord a unes normes de funcionament fixades que elsestimula l’autonomia personal i la col·laboració amb el grup. Al final, es deixa un espai peravaluar la tasca realitzada.Els alumnes d’Infantil realitzen racons els divendres a la tarda. Aquesta tarda es posa enmarxa un procés caòticament ordenat: els xiquets/es surten de la seua aula i es barregen
 18. 18. amb altres companys/es de cicle i acaben formant grups reduïts i ocupant espais diversosde l’escola. Cada alumne escull el racó que vol realitzar.Els racons varien cada curs; alguns exemples: jocs tradicionals, artista, mates, cuina…Els alumnes de Cicle Inicial també treballen per racons en determinades franges horàries.7.3 DESDOBLAMENTSS’intenta que les classes més nombroses realitzin les matèries instrumentals desdoblades,cosa que permet treballar amb mig grup. Els grups reduïts faciliten la realització d’activitatsdiverses i una atenció més individualitzada.7.4 BIBLIOTECAEntenem que la biblioteca escolar pot esdevenir un espai privilegiat per aprendre, a més decontribuir a la democratització dels mitjans i dels recursos, oferint a tots els alumnes unespai i uns recursos adequats a les seves necessitats.La biblioteca és dinàmica i està oberta a tota la comunitat educativa, conté documents entot tipus de suport per a laprenentatge i per a la recerca. La seva missió és facilitar laccés idifondre els recursos dinformació afavorint processos de creació del coneixement.És fonamental per ladquisició de les competències bàsiques i el desplegament delcurrículum. La biblioteca esdevé un element clau per lassoliment de la competènciainformacional, foment de la lectura i adquisició daprenentatges autònoms.“S’ha comprovat que els infants als qui els han llegit i explicat més contes de petits, tenenel doble de possibilitats de ser bons lectors i fins i tot aprenen a llegir abans”G.Wells. Aprender a leer y escribir. Barcelona: Laia, 1988.7.5 VERMUTS PEDAGÒGICSAquesta trobada anual ens serveix per posar en comú experiències, fer balanç i veure capa on volem anar de cara al futur. Es busca un tema vinculant dels diferents projectes que
 19. 19. estem duent a terme al centre i volem posar en comú amb la resta de lequip docent. Esvetlla per la representació de totes les etapes educatives. Després, sorganitza un vermut.7.6 ESBARJOLesbarjo es considera una activitat educativa integrada en lhorari lectiu de lalumnat i, pertant, tots els principis daquest projecte shi han de respectar. La vigilància del temps depati sestablirà mitjançant uns torns setmanals que es respectaran rigurosament.7.7 EMPENDRE A LESCOLAEl nostre centre participa des de 2010 al projecte EME (Emprender en mi escuela). Elsalumnes de Primària han creat diferents cooperatives.L’objectiu d’EME és la difusió de la cultura emprenedora entre l’alumnat, promoventconductes i actituds de col·laboració, coordinació, superació de problemes o conflictes il’acceptació de responsabilitats, fomentant la iniciativa, la implicació i el treball en equip.Finalment es busca fabricar alguna cosa per tal de vendre-la en un mercat local i obteniruns beneficis que, igual que succeeix amb el capital inicial aportat per ells, els propisalumnes han de decidir com gestionar.De cara a millorar la coordinació i treball de les diferents cooperatives, mensualment esrealitzarà una reunió entre el coordinador EME i les juntes directives de les cooperativesper fer un seguiment i assessorament del procés, de la qual es farà acta d’acords.7.8 DEURES A CASAPer ajudar els alumnes a organitzar-se, s’emportaran deures a casa. La introducció delsdeures serà progressiva. Es potenciarà l’ús de l’agenda per tal d’ajudar-los a organitzar lafeina i com a vehicle de comunicació amb les famílies.A Educació Infantil, s’enduran alguna tasca per realitzar el cap de setmana.A Cicle Inicial, es ficaran deures per realitzar durant 15-20 minuts màxim que no consistiranen tasques no acabades a classe (encara que s’hi poden afegir), sinó en alguna tasca
 20. 20. complementària de reforç o aprofundiment del que s’ha treballat a l’aula. El cap desetmana es farà la lectura dun llibre de prèstec.A Cicle Mitjà, els deures es podran realitzar en 30-45 minuts i es poden manar cada dia,però es vetllarà per no sobrecarregar de feina els alumnes.A Cicle Superior, els deures ocuparan una hora diària.A Secundària, els deures ja són més amplis i es fomentarà l’estudi a casa dels temestractats cada dia. Els dimarts i dijous es manarà 1h de deures; els dilluns i dimecres 2h i elsdivendres 3h perquè tenen tot el cap de setmana.8. ACCIÓ TUTORIALLa directora nomena el tutor/a, sempre que sigui possible, per un cicle, havent escoltat elClaustre. L’acció tutorial comprèn el conjunt d’activitats d’orientació personal i acadèmicaque s’adrecen als alumnes. El tutor/a ha de programar les hores de tutoria d’acord a leslínies d’actuació establertes al PEC. Les funcions del tutor/a són: Presidir i coordinar les actuacions d’avaluació dels seus alumnes. Vetllar per lassoliment de les competències bàsiques, per la detecció de les dificultatsde lalumne i per la coordinació de tots els mestres que incideixen en un mateixalumne ( mestre de música, EE, anglès, religió, educació física…) Rebre els alumnes que ho demanin i convocar-los individualment quan precisin unaorientació específica o quan apareguin dificultats. Informar periòdicament les famílies de l’evolució dels seus fills/es. Com a mínim, esrealitzarà una entrevista general a linici de curs i dues entrevistes individuals durant elcurs. Es lliuraran els informes davaluació corresponents i lúltim serà obligatòriamentlliurat directament a la família. Coordinar lelaboració i seguiment dels plans individualitzats dels seus alumnes. Programar les hores de tutoria en relació a leducació emocional, resolució deconflictes, integració del grup, participació en activitats col·lectives de centre,orientació sobre estudis…
 21. 21. A Secundària, una hora setmanal es destina al desenvolupament dactivitats dacció tutorialamb el grup-classe. I a segon cicle dESO es comença a treballar lorientació professionalamb el programa Orientat del Departament dEnsenyament.9. INCLUSIÓ i ATENCIÓ A LA DIVERSITAT• COMISSIÓ DATENCIÓ A LA DIVERSITAT. La CAD està constituïda per:✗ Lequip directiu (directora, cap destudis i coord. pedagògica).✗ La mestra deducació especial (actuant com a secretària).✗ Les professionals dels Serveis Educatius (psicopedagoga i treballadora social)✗ Les coordinadores d’etapa.La Comissió dAtenció a la Diversitat es reunirà un cop al mes. Són funcions seves:➢ Determinar criteris datenció a la diversitat dalumnes amb NEE.➢ Planificar els recursos per atendre la diversitat: suports, desdoblaments, SEP...➢ Establir els procediments que sempraran per determinar aquestes necessitatseducatives i per formular els plans individualitzats.➢ Determinar els trets bàsics de les formes organitzatives i criteris metodològics mésidonis per atendre a la diversitat.➢ Compartir problemes que sorgeixen i consensuar vies de resolució.➢ Avaluar trimestralment el que es fa i cercar progressos i dificultats.• COMISSIÓ SOCIAL està constituïda per:✗ Lequip directiu (directora, cap destudis Secundària i secretari).✗ Mestra dEducació Especial✗ Les professionals dels Serveis Educatius (psicopedagoga i treballadora social)✗ Lassistent social del Consell ComarcalLa comissió social es reuneix trimestralment. Són funcions seves:– Intervenir en la prevenció de l’absentisme escolar i el risc social al centre.– Estudiar casos dalumnes amb famílies amb problemes socioeconòmics.
 22. 22. • SUPORT ESCOLAR PERSONALITZAT (SEP)Del total dhores que el centre disposa per a latenció a la diversitat en destina un mínim de25% al SEP, que sadreça a lalumnat amb dificultats de seguiment dels aprenentatges(amb retard daprenentatge en el procés de lectoescriptura, habilitats matemàtiques iadquisició dhàbits de treball, organització i estudi) i a lalumnat amb altes capacitats.El SEP es realitza dins de lhorari lectiu i dos tardes a la setmana fora de lhorari lectiu. AInfantil es fa sempre dins lhorari lectiu. El SEP en horari lectiu es realitzarà dins del grupclasse, en grup reduït.El SEP fora de lhorari lectiu simpartirà pel tutor/a corresponent. Sen farà una graella deseguiment mensual i savaluarà trimestralment pel Consell de direcció. En linforme a lesfamílies sespecificarà el suport rebut i la durada.• REFORÇOSA lhora de distribuir els reforços dins de lhorari, lequip directiu vetllarà per reduir elnombre de mestres que intervenen en cada classe. També es valorarà quins grups sónmés nombrosos, quins tenen més alumnes amb NEE que necessiten especial atenció...• PLANS INDIVIDUALITZATS (PI)Un PI és una eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports que ha de rebre undeterminat alumne/a i sha delaborar durant els dos primers mesos del curs. Sha de fer apartir dun dictamen, dun informe psicopedagògic o a demanda del tutor/a, si sidentificaque no són suficients les mesures programades o el SEP.Lespecialista dEE sencarrega de fer lesbós de programació del PI i el consensua amb eltutor/a, que serà el responsable de coordinar el seguiment dels plans dels seus alumnes.La mestra dEE preparà el material i la temporització de les activitats i conjuntament enfaran lavaluació.Cal deixar constància a lhistorial acadèmic que lalumne segueix un PI.
 23. 23. • MESTRA DEDUCACIÓ ESPECIALHa de prioritzar, d’acord amb l’equip directiu i la comissió d’atenció a la diversitat, l’atencióa l’alumnat amb NEE, donant suport al professorat en la planificació i desenvolupament deles activitats del grup classe per afavorir la participació de tot l’alumnat en les activitats al’aula ordinària. La mestra deducació especial té funcions:✗ Identificació, amb col·laboració de lEAP, de les necessitats educatives d’alumnat icol·laboració en la concreció del corresponent pla d’intervenció.✗ Col·laboració amb els tutors en la concreció del PI i en la preparació i adaptaciód’activitats i materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquest alumnat i la sevaparticipació en les activitats del grup classe ordinari.✗ Desenvolupament dactivitats i programes que aquest alumnat requereixi.✗ Col·laboració en el seguiment i avaluació d’aquest alumnat.L’atenció als alumnes per part dels mestres deducació especial es pot dur a terme: Dins l’aula ordinària, conjuntament amb el tutor/a, per tal d’oferir a aquest alumnatoportunitats de participar en lentorn més normalitzat possible. En grup reduït o atenció individual fora de l’aula ordinària, excepcionalment.Per la presa de decisions sobre actuacions que calgui dur a terme amb cada alumne/a,podrà tenir l’assessorament dels serveis educatius i, si sescau, del CREDA.• PLA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR (PDC)El PDC del nostre centre té la finalitat dafavorir que els alumnes que ho necessitin puguinassolir els objectius i competències bàsiques de letapa i obtenir el títol de graduat en ESOmitjançant una organització de continguts i una metodologia específica. Aquest programacomporta un horari de permanència al centre diferent perquè sha establert un conveni amblAjuntament per a la realització dactivitats pràctiques fora del centre. Lhorari dactivitatsexternes és com a màxim del 40% de lhorari lectiu. Hi poden participar els alumnes quecompleixen els requisits següents:• alumnes de 4t dESO sense els requisits de titulació
 24. 24. • alumnes de 3r dESO, es poden incorporar al PDC després de lavaluació adient• alumnes de 2n dESO que no poden passar a 3r i que han repetit un curs dESOLa incorporació és voluntària, per tant, requereix lacceptació de lalumne/a i dels pares.Shi poden incorporar en qualsevol moment del curs i sha de veure com una oportunitatper millorar els aprenentatges. Aquest PDC té una durada de 1 o 2 cursos, en funció de lescircumstàncies dels alumnes que hi participen. Lhorari setmanal orientatiu és:• tutoria: 1 hora• matèries instrumentals: 6 hores• matèries específiques: 11 hores• pràctica: 12 horesLavaluació daquests alumnes ha de ser diferenciada. El tutor/a del programa ha de fer unseguiment individualitzat de lactivitat de cada alumne i disposar dun registre de levoluciódels seus aprenentatges. Lautoavaluació dels mateixos alumnes esdevindrà un elementclau perquè cal incidir en hàbits i valors com lassistència regular, la puntualitat, el respectevers els altres, la responsabilitat, la iniciativa...10.PROCEDIMENTS DACOLLIDA10.1 PLA DACOLLIDA DALUMNES NOUVINGUTSEls alumnes nouvinguts són aquells que shan incorporat per primera vegada al sistemaeducatiu en els darrers 24 mesos o, excepcionalment, quan shi han incorporat en elsdarrers 36 mesos i procedeixen dàmbits lingüístics allunyats del nostre.El centre té previstes mesures per tal que puguin sentir-se acollits i percebre el respecteenvers la seva llengua i cultura. Sorganitzaran els recursos i estratègies adequats perquèpugui seguir amb normalitat el currículum i adquirir autonomia dins làmbit escolar i social.Cal escollir els criteris metodològics i materials curriculars que li facilitin la integració alaula. El centre ha de:• Proporcionar a les famílies la informació adequada sobre el sistema escolar català:NOF centre, recursos, ajuts i beques, avaluació dels aprenentatges, entrevistes...
 25. 25. • Fer avaluació inicial de lalumne/a i global contínua amb observació sistèmica i visiógeneral del seu procés.• Vetllar per la correcta adscripció de curs al que correspon per edat cronològica.• Atendre les necessitats emocionals i relacionals derivades del procés migratori ireforçar la tutoria.10.2 INSTRUMENTS DACOLLIDA DELS NOUS DOCENTSEls criteris pedagògics daquest document orienten lexercici professional de tot el personalque hi treballa, tenint en compte que la funció docent sha dexercir en el marc dels principisde llibertat acadèmica, de coherència amb aquest PEC i de respecte al caràcter propi delcentre i ha dincorporar els valors de col·laboració, coordinació i treball entre docents.L’arribada de nous professionals al centre és un fet que s’ha produït sempre per lanecessitat de cobrir vacants, noves places, substitucions... És important pensar en elprofessorat de recent incorporació. Lentorn inicial, igual que en els alumnes, esdevindràforça decisiu en la manera que farà front a la seva vida professional.Aquest pla d’acollida és el resultat de la necessitat que l’equip directiu ha observat durantanys. S’ha buscat un sistema d’acollida que pugui ser útils, com és el diari docentsupervisat per un tutor/a: on el docent que s’inicia recull idees, experiències, reflexions,amb la intenció d’explicar-se a sí mateix i als altres (vermuts pedagògics) els processosque el permetin millorar en la seva tasca com a professor.Resulta fonamental en el cos docent el grau de compromís, interacció i col·laboraciódavant un objectiu comú. Per això, és necessari que coneguin el conjunt de normes, valors,maneres de fer sobre les que hi ha un consens al centre. En l’acollida, el procésd’integració d’un nou professor/a, quan es produeix amb èxit genera més compromís,afavoreix la convivència i la bona tasca docent.La seqüència dactuacions és la següent:
 26. 26. a) Primer contacte és la trobada entre la directora i/o cap destudis i el nou docent.– Acordar dia i hora, desprès d’un primer contacte telefònic.– L’acollida del nou professorat és una responsabilitat compartida entre 2 personesindistintament (directora i caps destudis), sempre hi ha algú disponible.– Omplir fitxa de dades personals i recollir el nomenament.b) Coneixement del centre:- Dades descriptives del centre: número d’alumnes i professors, organigrama, plantilla,assignació de tutories, llistats dalumnes, calendari escolar, horaris, projectes enfuncionament, procedència de l’alumnat, formularis diversos, parts de l’edifici,característiques de Batea... Són dades que estaran recollides a la carpeta verda.- Funcionament quotidià: guàrdies, horari de pati, ús material audiovisual i aulesespecífiques, material de reprografia i telèfon, claus, blog i revista escolar, activitatscomplementàries... A principi de curs, es fa de manera col·lectiva al primer Claustre perquèrepresenta un estalvi de temps i una oportunitat de contacte entre els docents.Es posaran a disposició dels docents nous els documents del centre (PEC, NOF...)c) Presentació dels companys/esLa presentació dels nous companys pot ser en qualsevol moment; no obstant, es farà unapresentació formal al Claustre. En aquests moments de confusió inicial, és bo que elscompanys estiguin atents als dubtes dels nous docents ja que no és només unaresponsabilitat de l’equip directiu, sinó de tots. Els primers dies de setembre tot el personaldel centre anirà amb una etiqueta amb el seu nom.d) Recorregut per les instal·lacionsEs fa imprescindible un passeig per les instal·lacions per tal de conèixer el lloc de treball.Es tracta d’un primer reconeixement dels llocs escolars. La visita té una dimensiósocialitzadora, afavoreix comentaris, possibilitat de compartir materials...
 27. 27. e) Concreció de la feinaEl nouvingut ha de fer-se càrrec de les particularitats del treball assignat. En la transmissióde la informació sobre el treball que li correspon té un paper destacat la coordinadorapedagògica i la coordinadora detapa. Se li explicaran temes sobre alumnes, metodologia,avaluació...f) Acte institucional de benvingudaAprofitant els primers dies de setembre, es complementaran les activitats formals d’acollida(reunions, claustres...) amb accions de tipus simbòlic com esmorzars, dinars... i activitatsexternes com visita del poble, celebracions, cates...g) De l’acollida a l’acompanyamentL’acollida no es redueix a unes actuacions durant els primers dies, ha de continuar ambaccions de seguiment. Hem de conèixer el procés d’adaptació per tenir coneixement de lesdificultats i donar suport al nou docent. És una iniciativa que portàvem a terme de formanatural, però que a partir dara s’ha plantejat donar-li un reconeixement formal, amb lafigura del tutor/a, un company/a que tutoritza el desenvolupament professional del docentnovell. La periodicitat de col·laboració serà mensual.11.CRITERIS DAVALUACIÓ I PROMOCIÓ ALUMNATLequip de cicle ha de decidir els aspectes de documentació i avaluació que shandincloure en les programacions didàctiques en coherència amb aquest PEC. Ha delaborarels instruments de registre sistemàtic per observar els progressos de lalumnat.11.1 EDUCACIÓ INFANTILEs lliuraran a les famílies dos informes avaluadors segons el model del SAGA, un durant elmes de febrer i laltre al juny. Linforme final es lliurarà individualment a les famílies durantlúltima setmana de juny. Abans de cada avaluació, lequip de cicle realitzarà una sessiódavaluació amb laixecament dacta corresponent.
 28. 28. És el tutor/a qui complimenta linforme i nincorpora una còpia a lexpedient personal decada alumne. Cada mestre/a ha de disposar dun quadern de seguiment per recollirsistemàticament les observacions del procés daprenentatge de lalumne/a.Excepcionalment, lalumnat pot romandre un any més, en qualsevol curs, a proposta delequip docent de cicle, que ha danar acompanyat de linforme elaborat pels serveiseducatius i lacord de la família, i amb laprovació de la directora del centre.Excepcionalment, dacord amb els protocols per a la identificació daltes capacitats, es potflexibilitzar la permanència i cursar el cicle en dos cursos, quan el ritme daprenentatge i elgrau de maduresa de lalumne/a així ho aconsellin i sempre que afavoreixi la seva evoluciópersonal i social. Cal comunicar la decisió al director dels ST.A final de cicle (P5), selaborarà un informe global de final detapa.11.2 EDUCACIÓ PRIMÀRIAEs lliuraran a les famílies 3 informes cada curs segons el model SAGA, un per trimestre.Linforme de final de curs sexplicarà individualment a la família durant lúltima setmana dejuny. Abans de cada avaluació, lequip de cicle realitzarà una sessió davaluació amblaixecament dacta corresponent per part de la cap destudis. Després, és el tutor/a quicomplimenta linforme i nincorpora una còpia a lexpedient personal de lalumne/a.Cada mestre ha de disposar dun quadern de seguiment per recollir sistemàticament lesobservacions del procés daprenentatge de lalumne/a.Excepcionalment, lalumnat pot romandre només un any més, en qualsevol curs, aproposta de la comissió davaluació i escoltada la família. Excepcionalment, dacord ambels protocols per a la identificació daltes capacitats, es pot flexibilitzar la permanència icursar el cicle en 2 cursos, quan el ritme daprenentatge i el grau de maduresa delalumne/a així ho aconsellin i sempre que afavoreixi la seva evolució personal i social. Calcomunicar la decisió al director dels ST.11.3 EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
 29. 29. Lalumne ha destar informat en tot moment dels seu progrés per tal dorientar el seurendiment cap a lèxit escolar. Les famílies rebran 3 informes davaluació que es lliuraranpersonalment pel tutor/a cada final de trimestre.Abans de cada avaluació, lequip de cicle realitzarà una sessió davaluació amblaixecament dacta corresponent per part del cap destudis. Després, és el tutor/a quicomplimenta linforme i nincorpora una còpia a lexpedient personal de lalumne/a. Cadaprofessor/a ha de disposar dun quadern de seguiment per recollir les observacions delprocés daprenentatge de lalumne/a.Els alumnes i/o els seus pares tenen dret a sol·licitar aclariments respecte a lesqualificacions trimestrals o finals, així com reclamar contra les decisions que sadoptin. Pertal de garantir aquest dret, es conservarà fins al 30 de setembre del curs següent tot elmaterial avaluable (proves escrites, treballs, quaderns...) i les reclamacions es presentaranal tutor/a. En tot cas, la resolució definitiva la farà el professor/a afectat.Durant la primera setmana de setembre, es realitzaran les proves extraordinàries quehauran deixat preparades els professors al mes de juny.Lalumnat que supera letapa se li ha de calcular la qualificació mitjana dESO. Lalumnatque no supera letapa se li ha dexpedir un certificat oficial destudis obligatoris.L’alumne/a passa al curs següent quan ha superat els objectius de les matèries o téqualificació negativa en 2 matèries. Ha de repetir curs si té avaluació negativa en 3matèries o més. Excepcionalment, l’equip docent pot decidir el pas al curs següent d’unalumne/a amb tres matèries suspeses quan l’equip consideri que això no li ha d’impedirseguir amb èxit el curs següent i que aquest pas de curs beneficiarà la seva evoluciópersonal i acadèmica. Aquesta decisió requereix el vot de la majoria dels membres del’equip docent presents en la sessió. En cas d’empat, el vot del tutor/a serà diriment.L’alumne/a que en finalitzar el curs escolar no compleixi els requisits per passar de curs hade romandre un any més en el mateix curs. Es pot repetir el mateix curs un sol cop, i doscops com a màxim dins l’etapa. Excepcionalment, es pot repetir 2 cops el quart curs si no
 30. 30. se n’ha repetit cap en cursos anteriors de l’etapa.12.PROJECCIÓ EXTERNA I ATENCIÓ A LUSUARI12.1 Atenció a les famíliesLhorari dobertura del centre és de 8 a 17h de dilluns a divendres.LAMPA organitza extraescolars esportives del Pla català de lEsport i sofereix serveidesplai per les tardes i durant les vacances.12.2 Relacions amb altres centres• Les llars dinfants de la població ens fan el traspàs dinformació dels alumnes quecomençaran a P3.• LIES Terra Alta acull els nostres alumnes quan comencen Batxillerat.• Es manté un lligam amb els 18 Instituts Escola de Catalunya.• La participació de la directora a la Junta central i territorial de Primària i a la territorialde Secundària permet establir canals de comunicació amb centres de Terres delEbre i de la resta del país.• El programa ARCE12.3 Relacions amb institucions públiquesL’escola manté comunicació estreta amb la regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament deBatea i participa en les activitats que es programen adreçades al centre. Cedim el centredurant l’horari no lectiu a l’Ajuntament per tal que pugui gaudir de les nostres instal·lacionsper organitzar esplai, esports, xerrades...També hi ha un conveni amb lAjuntament per dur a terme el PDC.Realitzem visites anuals al centre de dia i a la Fundació per tal de presentar activitats delcentre que es fan durant les celebracions.Amb les Universitats, rebent alumnes Pràcticum dels graus de mestre i del màster deSecundària.
 31. 31. 12.4 Premis i concursosEl centre participa en concursos i premis que tenen un caràcter educatiu com:◦ Certamen de lectura en veu alta◦ Escriptors a laula◦ Concurs literari de Nadal de La Caixa◦ Trobada de corals◦ Concurs de Sant Isidre◦ Concurs de poesia del Patronat pro Batea◦ Concurs bíblic◦ Itineraris de lectura◦ Prova cangur◦ Fem matemàtiques!◦ Mostra de teatre comarcal13.INDICADORS DE PROGRÉSLavaluació interna es realitza amb uns indicadors que són revisats periòdicament en funciódels resultats de lavaluació del centre. Per tal de poder dur un seguiment correcte delsaprenentatges i el procés educatiu dels alumnes i del centre, hem escollit els indicadorssegüents per tal de situar la posició dels alumnes i del grup en el món educatiu i poderdeterminar l’adquisició de les competències de cada etapa i nivell.Els indicadors seran:• Proves de competències bàsiques de 6è i 4t dESO• Prova d’avaluació global diagnòstica de 5è i 3r dESO• Indicadors de centre del Departament dEnsenyament• Proves ACL a Educació Primària• Avaluació final de curs, cicle i etapa
 32. 32. • Nombre d’aprovats al finalitzar el cicle i nombre de repetidorsDE CONTEXT:• Inserir lacció educativa en el nostre context, introduint a les programacions i alsprojectes, competències relacionades amb lentorn immediat.• Fer un seguiment del protocol dacollida dalumnes i de professors nouvinguts.• Promoure el PDC per evitar labandonament.• Controlar lassistència a classe per tal deradicar els casos dabsentisme escolar.DE RECURSOS:• Promoure la participació dels docents en les activitats de formació de centre.• Potenciar lintercanvi dexperiències entre docents daltres centres i la participació enprogrames conjunts (ARCE).• Eliminar lautoritarisme i la competitivitat, potenciant una concepció constructivista delaprenentatge en el qual es desenvolupi la iniciativa i la creativitat.• Organitzar la classe de manera que faciliti el treball en grup i lintercanvi dexperiènciesentre iguals.• Fer ús de les TIC com a eines de treball interactives (PDI), no expositives.• Elaborar les programacions daula amb tasques enriquides competencialment.DE PROCESSOS:• Promoure la participació dels alumnes en les sortides i activitats complementàries• Potenciar el treball en equip del professorat mitjançant equips de cicle i la comissióde festes.• Desenvolupar els aspectes formatius dels alumnes proporcionant-los orientacióescolar, mitjançant una tasca coordinada entre el tutor/a, lEAP i la família.• Realitzar anàlisis freqüents de la pròpia pràctica docent.• Desenvolupar per cicles les activitats dacció tutorial.• Elaborar la PGA i la Memòria anual del centre
 33. 33. DE RESULTATS:• Dominar la competència matemàtica: numeració i càlcul; espai, forma i mesura;relacions i canvi.• Conèixer i utilitzar correctament la llengua catalana, tant oralment com per escrit.• Conèixer la llengua castellana i anglesa a nivell oral i escrit de manera que puguiutilitzar-la com a font dinformació i vehicle dexpressió.• Gaudir de lactivitat física, musical i artística per a treballar la creació dhàbits.• Comprendre el medi natural i social, els principals mecanismes que el regeixen, a partirde lobservació rigorosa de fets i fenòmens.• Comunicar-se a través dels mitjans dexpressió, desenvolupant la sensibilitat estètica,la creativitat i la capacitat per gaudir de les manifestacions artístiques.14. CONCLUSIONSÉs essencial plantejar-se què es vol aconseguir tenint en compte els recursos humans quehan de treballar per assolir els objectius proposats. Aquest és un document estratègic marcper al nostre Institut Escola que suposarà un punt de referència en lelaboració daltresdocuments més concrets que afecten al desenvolupament del procés densenyamentaprenentatge al centre.Cal tenir present que és un projecte, no és quelcom acabat i definitiu, sinó que es pot anarmodificant en funció de noves necessitats i canvis.“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,involúcrame y lo aprendo.”Benjamin Franklin

×