Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unit 1 final

11,767 views

Published on

falsafah dan dasar

Published in: Education

Unit 1 final

  1. 1. UNIT 1: PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN, FALSAFAH, DASAR, KURIKULUM DAN PEMBANGUNAN TUGASAN: Jelaskan pengertian dan hubungkait di antara pendidikan, falsafah, dasar dan sistem pendidikan di Malaysia. Apakah implikasi falsafah terhadap pendidikan dan kurikulum? Bagaimanakah konteks pendidikan dapat difahami menerusi hubungannya dengan pembangunan? Aktiviti: Anda perlu mencari maklumat dari sumber perpustakaan dan internet. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/education i. Berikan pengertian yang tepat terhadap perkara berikut: (a) Pendidikan Tokoh Pengertian Pendidikan John Stuart Mill Prof. Dr Langeveld John Dewey (1916) Naquib (1991) Al-ghazali (1982) Pendidikan adalah aktiviti memahami potensi yang terdapat pada seseorang dan seterusnya berbuat sesuatu untuk kesempurnaan tabii. Pendewasaan diri, dengan ciri-cirinya iaitu kematangan berpikir, kematangan emosional, memiliki harga diri, sikap dan tingkah laku yang dapat diteladani serta kemampuan pengevaluasian diri. Pendidikan adalah sebagai satu proses menyatupadukan pengalaman manusia, mengutamakan keperluan, minat dan pencapaian individu. Pendidikan sebagai proses pembinaan kefahaman dan pengakuan tentang tempat sebenar bagi sesuatu perkara atau peristiwa yang membawa kepada kefahaman dan pengakuan tempat sebenar bagi Tuhan dalam susunan kewujudan. Pendidikan merupakan proses bagi melatih akal, jasmani dan moral individu agar menjadi manusia yang berguna dunia dan akhirat. Rumusan anda tentang pendidikan: I. Pendidikan sebagai satu proses mendidik sehingga seseorang yang dididik memperoleh keilmuan yang akhirnya mampu menerbitkan tingkah laku atau amalan yang dikehendaki. 1
  2. 2. Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar, Kurikulum dan Pembangunan (b) Falsafah (http://www.philosophy-religion.org/living/philosophy/1.pdf) Tokoh Pengertian Falsafah Socrates Plato Aristotle Al-Farabi Al-Ghazali Falsafah ialah usaha menyelidik bagi membentuk pengetahuan yang murni bagi mencapai kebijaksanaan. Falsafah ialah usaha mengetahui segala yang ada berhubung dengan manusia dan kehidupannya untuk mencapai hakikat kebenaran. Falsafah sebagai disiplin yang menyelidiki asas dan sebab segala benda. Falsafah sebagai ilmu tentang alam yang maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Falsafah ialah perbincangan berkaitan soal-soal agama dan ketuhanan semata-mata dan hasil pemikiran manusia yang spekulatif yang berdasarkan ujikaji dan pengamatan yang tajam. Rumusan anda tentang falsafah: I. Falsafah (Philosophy) berasal dari dua perkataan Yunani iaitu philodansophia. Philo Bermakna mencintai dan Sophia bermakna kebijaksanaan atau kehikmahan. Oleh itu, falsafah bermaksud mencintai kebijaksanaan atau kehikmahan. II. Falsafah merupakan hasil pemikiran yang mempertimbangkan pelbagai soalan daripada pelbagai segi serta melihat gambaran besar yang menyentuh persoalan itu, bukan semata- mata dalam bingkai gambar yang kecil bagi memenuhi tujuan sementara atau adhoc. (c) Falsafah Pendidikan Tokoh Pengertian Falsafah Pendidikan Abd. Fatah Hasan (2001) Frankena E.D Miller Falsafah pendidikan ialah suatu sistem kepercayaan, pegangan atau prinsip am yang membincangkan pelbagai hal mengenai pendidikan dan pengajaran yang patut dijalankan di sekolah atau di bilik-bilik darjah. Falsafah pendidikan dikaitkan dengan ilmu berlandaskan kriteria utamanya iaitu epistemologi, metafizik, kaedah deduksi dan logiknya untuk membantu teori pedagogikal. Usaha memikir secara rasional dan kritis atas pendidikan. Falsafah pendidikan sebagai panduan ke arah tugu atau pendapat terhadap pendidikan. KPF3012:PerkembanganPendidikandiMalaysia:FalsafahdanDasar 2
  3. 3. Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar, Kurikulum dan Pembangunan Rumusan anda tentang falsafah pendidikan: I. Falsafah pendidikan negara ialah suatu usaha berterusan ke arah mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi JERIS. (d) Dasar Pendidikan Tokoh Pengertian Dasar Pendidikan Zainal Abidin Bin Ahmad Dasar pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan Negara yang mana dasar ini dikenali sebagai ‘Dasar Pendidikan Kebangsaan’. Tujuannya diadakan adalah untuk mewujudkan satu sistem pelajaran yang dapat memenuhi keperluan Negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Rumusan anda tentang dasar pendidikan: I. Dari segi bahasanya, dasar dirujuk sebagai asas, tunjang,teras yang bertujuan untuk pengukuhan sesuatu perkara. II. Dalam konteks pendidikan dasar merupakan sesuatu ketetapan yang telah dikemukakan oleh penggubal dasar tersebut. (KamusDewan IV, 2005). III. Dasar merupakan mekanisme yang berusaha melaksanakan aktiviti-aktiviti bagi memanifestasikan matlamat sebagai satu kenyataan. IV. Dasar pendidikan merupakan gagasan segala usaha dalam bidang pendidikan yang terarah kepada pencapaian matlamat pendidikan. (e) Sistem Pendidikan Tokoh Pengertian Sistem Pendidikan Aminuddin Baki Definisi tradisional menyatakan bahawa sistem adalah komponen atau unsur- unsur yang berinteraksi untuk mencapai sesuatu tujuan. Rumusan anda tentang sistem pendidikan: I. Sistem pendidikan dari bahasa Yunani iaitu ‘cara strategi’. II. Dalam bahasa Inggeris diertikan ‘suatu strategi’, cara berfikir atau model berfikir. KPF3012:PerkembanganPendidikandiMalaysia:FalsafahdanDasar 3
  4. 4. Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar, Kurikulum dan Pembangunan ii. Berdasarkan Rajah 1.1 di bawah, jelaskan hubungkait di antara pendidikan, falsafah, falsafah pendidikan, dasar pendidikan dan sistem pendidikan Huraian Contoh A Falsafah Pendidikan Falsafah pendidikan merupakan hala tuju atau panduan terhadap perkara-perkara yang berhubung kait dengan pendidikan. Matlamat pendidikan sesebuah negara adalah berdasarkan falsafah pendidikan yang telah ditetapkan. Berdasarkan falsafah pendidikan yang telah ditetapkan juga, maka segala perancangan dalam pendidikan termasuk penetapan dasar-dasar, pengisian program pendidikan, penentuan isi kandungan kurikulum, aspek pelaksanaan kurikulum dan sebagainya kearah yang sama. Pengisian program pendidikan, penentuan isi kandungan kukurikulum dan sebagainya B Dasar Pendidikan Hubung kait di antara falsafah ialah mencari dan membuktikan kebenaran serta memberi arah tujuan atau pedoman untuk perkara-perkara yang penting. Manakala pendidikan ialah proses atau aktiviti untuk mengembangkan JERIS. Hal ini bertujuan untuk menambah kemahiran, kebolehan dan pengetahuan supaya dapat memberi kebahagian, faedah dan kemajuan dalam hidup serta bertindak secara rasional untuk diri sendiri. Dasar Pecah dan Perintah, Dasar Pendidikan Kebangsaan, Dasar Inovatif, Dasar Liberalisasi dan sebagainya. C Sistem Pendidikan Sistem Pendidikan Kebangsaan di peringkat sekolah di bawah Kategori Institusi Pendidikan Kerajaan terdiri daripada pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan lepasan menengah. Sistem pendidikan yang di jalankan di Malaysia lebih teratur dan sistematik berbanding dengan negara luar. Prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, kolej, dan universiti. KPF3012:PerkembanganPendidikandiMalaysia:FalsafahdanDasar 4 FALSAFAH PENDIDIKAN A B C Falsafah Pendidikan Dasar Pendidikan Sistem Pendidikan
  5. 5. Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar, Kurikulum dan Pembangunan iii. Berdasarkan Rajah 1.2 di bawah, jelaskan implikasi falsafah terhadap pendidikan dan kurikulum. Makna Arah/ Hala tuju Hasil Proses Pembaikan KPF3012:PerkembanganPendidikandiMalaysia:FalsafahdanDasar 5 Dengan adanya matlamat dan hasil pendidikan yang hendak dicapai, maka perkara penting berkaitan dengannya ialah menetapkan cara atau proses yang perlu dilaksanakan ke arah mencapai matlamat dan hasil pendidikan tersebut. Tujuan pendidikan yang telah ditetapkan memberi gambaran yang jelas tentang hasil pendidikan (outcome) yang semestinya dicapai, warganegara yang bagaimana yang semestinya dibentuk dan pembangunan yang bagaimana yang akan dilaksanakan. Falsafah pendidikan menentukan arah ke manakah setiap warganegara perlu dibimbing pada peringkat usia persekolahan. Sekolah merupakan institusi yang dibina untuk kepentingan masyarakat bagi menyediakan tempat yang sempurna. Pembinaan Falsafah Pendidikan merupakan langkah pertama untuk memperbaiki proses pendidikan dalam sistem pendidikan yang dilaksanakan di sesebuah negara. Pendidikan itu sendiri merupakan kerja falsafah untuk membezakannya dengan makna-makna yang lain dengan mengambil kira cabang- cabang metafizik, epistemologi, aksiologi dan logik. Setiap cabang mengandungi pengertian yang tersendiri.
  6. 6. Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar, Kurikulum dan Pembangunan iv. Bagaimanakah konteks pendidikan dapat difahami menerusi hubungannya dengan pembangunan? (a) Definisi pembangunan Tokoh Pengertian Pembangunan Zainal Abidin Bin Ahmad (Za’Ba) Pendeta yang Bersemangat Waja Sufean Hussin (2004) Pembangunan sebenar ialah lebih daripada fizikal yang dapat dilihat dengan mata kasar tetapi meliputi aspek rohani dan minda yang dapat menjana perubahan. Bangunan pencakar langit ialah pembangunan kepada seseorang dan di sebaliknya pula adalah sesuatu kerosakan kepada seseorang yang lain. Oleh itu, pembangunan yang sebenar merujuk kepada pembangunan keupayaan minda manusia. Pembangunan merupakan perubahan yang berkait dengan pertumbuhan, adaptasi dan kemajuan. Rumusan anda tentang pembangunan: I. Istilah pembangunan secara kasar merupakan sinonim dari kemajuan. II. Dalam konteks ini, pembangunan bererti transformasi sosial dalam mengatur potensi sosial kepada semua orang seperti pendidikan, layanan kesihatan, perumahan rakyat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, dan dimensi lain daripada peluang kehidupan manusia. (a) Definisi Pembangunan Pendidikan Tokoh Pengertian Pembangunan Pendidikan Zainal Abidin Bin Ahmad (Za’Ba) Pendeta yang Bersemangat Waja Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Pada Oktober 2011, Kementerian Pelajaran telah melaksanakan kajian semula sistem pendidikan negara Malaysia secara menyeluruh dalam usaha membangunkan Pelan Pembangunan Pendidikan yang baharu. Rumusan anda tentang pembangunan pendidikan: I. Pembangunan menyediakan peruntukan dan kebolehdayaan untuk perkembangan pendidikan. KPF3012:PerkembanganPendidikandiMalaysia:FalsafahdanDasar 6
  7. 7. Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar, Kurikulum dan Pembangunan (b) Pengaruh pendidikan terhadap pembangunan di Malaysia Aspek Pembangunan Huraian + Contoh Modal Insan Kognitif: Keupayaan mental memproses maklumat Afektif: Perasaan yang dialami semasa pembelajaran Psikomotor: Tindak balas fizikal terhadap situasi pembelajaran Ekonomi I. Dalam pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB), pendidikan diberikan keutamaan untuk menangani masalah ketidakseimbangan dalam masyarakat dengan menyediakan peluang pendidikan yang sama untuk semua kaum. II. Pendidikan adalah sebagai medium untuk berlakunya mobiliti sosial untuk mencapai matlamat DEB Kerajaan juga telah mengadakan pelbagai program pendidikan untuk siswazah yang menganggur. III. Ini salah satu program yang baik supaya tiada antara bekas siswazah yang tercicir dalam menyumbangkan idea, tenaga dan usaha untuk meningkatkan lagi mutu pembangunan negara. IV. Pertambahan pendapatan. Sosial I. Melahirkan modal insan iaitu pekerja yang berpengetahuan dan berkemahiran bagi mempertingkatkan produktiviti untuk kestabilan politik, sosioekonomi dan budaya. II. peningkatan mutu perkhidmatan kesihatan, peningkatan taraf keselesaan penduduk melalui peningkatan infrastruktur Politik I. Penyertaan demokrasi, hubungan diplomatik, kestabilan, keadilan, hak asasi dan kebebasan. Agama/ Moral I. Kepercayaan kepada tuhan, ketaatan, berakhlak, pekerti mulia. KPF3012:PerkembanganPendidikandiMalaysia:FalsafahdanDasar 7 PENDIDIKAN (Pembolehubah Bebas) PEMBANGUNAN (Pembolehubah Bersandar)
  8. 8. Unit 1: Pengenalan Kepada Pendidikan, Falsafah, Dasar, Kurikulum dan Pembangunan Alam Sekitar I. Walaupun negara telah lama mencapai kemerdekaan, pembangunan infrastruktur di negara ini perlu terus berlangsung kerana masih banyak lagi kemudahan infrastruktur yang masih belum diadakan mahupun belum dilengkapi terutamanya di kawasan luar bandar. II. Jurang geografi antara rakyat perlu segera dikurangkan selaras dengan mengekal dan meningkatkan lagi perpaduan rakyat. III. Justeru pendidikan yang boleh melahirkan guna tenaga manusia yang terdiri daripada golongan teknokrat profesional dan semi profesional perlu diadakan. Dalam hal ini pendidikan ke arah pembangunan negara secara fizikalnya begitu jelas dilihat rasionalnya. KPF3012:PerkembanganPendidikandiMalaysia:FalsafahdanDasar 8

×