Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zoektocht naar wat is een experimenteel boek

393 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zoektocht naar wat is een experimenteel boek

  1. 1. Zoektocht naar: Wat is een experimenteel boek?Experimenteel:= proefondervindelijkhttp://www.woorden-boek.nl/woord/experimenteelExperimenteel Roman:Roman:= Met de term roman wordt een grote verscheidenheid aan vooral prozateksten aangeduid dieoverwegend van fictionele aard zijn en in omvang doorgaans het kort verhaal en de novelleovertreffen. Het onderscheid tussen novelle en roman is echter niet altijd goed aan te geven.In de 20e eeuw wordt in toenemende mate met de vertelvorm geëxperimenteerd, bijvoorbeelddoor het bewust loslaten van de chronologie of door verschillende perspectieven naast of doorelkaar te gebruiken. In het experimenteel proza (nouveau roman) worden bijvoorbeeldcollagetechnieken en verspringing van het perspectief toegepast, onder meer om eenvervreemdingseffect te bewerkstelligen. Men spreekt in dit verband daarom wel vanantiroman.Nouveau roman:= een literaire beweging van de jaren 1942-1970 die toentertijd een aantal schrijverssamenbracht die vooral behoorden tot Éditions de Minuit. De term werd bedacht door criticusÉmile Henriot die zich op 22 mei 1957 in een artikel in Le Monde in negatieve zin uitliet overde roman La Jalousie van Alain Robbe-Grillet.Alain Robbe-Grillet publiceerde in de periode tussen 1955 en 1963 in verschillendetijdschriften een aantal essays over de nieuwe roman. Hij argumenteert daarin dat elkegeneratie, zoals hijzelf en bijvoorbeeld postmoderne schrijvers als Marcel Proust en SamuelBeckett, haar eigen romanvorm opnieuw dient uit te vinden. Met de nouveau roman zet hijzich ook af tegen "enkele verouderde begrippen", zoals personage, verhaal en diepte.http://nl.wikipedia.org/wiki/Roman_(literatuur)Gevonden project rond experimentele boeken:“Transitionaliteit tussen woord en beeld in fictieverhalen voor volwassenen. Ontstaan enleeservaring van experimentele boeken.”Kris De Tollenaere, grafisch vormgever, MAD-Faculty, Campus C-MineJeanine Eerdekens, sociologe, MAD-Faculty, Campus C-MineHugo Brems, germanist, Nederlandse Literatuurstudie, KU LeuvenKeith Roe, hoogleraar, Communicatiewetenschappen, KU LeuvenDit project onderzoekt de transitionaliteit of overdrachtelijkheid van woord en beeld infictieboeken voor volwassenen. Het onderzoek behandelt het proces van transitionaliteit voorde ontwikkeling en receptie van een verhaal. Concreet richt het onderzoek zich op deinteractie tussen een talig en niet-talig spoor: enerzijds wordt de tekst bepaald door deontwikkelde beelden, anderzijds worden de beelden beïnvloed door het ontwikkelde talige
  2. 2. spoor. Op die manier komen zowel het boek als object (drager van hettransitionalisatieproces) als het boek als subject aan bod. Tenslotte wordt het boek alsobject/subject in relatie tot de leeservaring onderzocht.http://associatie.kuleuven.be/fak/en/projects/transitionaliteit-tussen-woord-en-beeld-fictieverhalen-voor-volwassenen-ontstaan-enToon Tersas:(Gevonden onder het voorgaande onderzoek/project)Toon tersas is een beeldend kunstenaar die zijn kunstenaarsboeken beschouwt als autonomewerken. De boeken zijn unica. De boeken zijn uitzonderlijk van vorm zijn: uitzonderlijkeformaten, uitzonderlijke leesrichtingen, bijzondere navigatie, bijzondere plooivormen…Het werk van Tersas sluit inhoudelijk aan bij het OPK-project ‘Transitionaliteit tussen woorden beeld in fictieverhalen voor volwassenen. Ontstaan en leeservaring van experimenteleboeken”, waarin de afdeling grafisch ontwerp van de Media en Design Academie Genk eenvooraanstaande rol speelt. Deze onderzoeksaanvraag biedt kansen voor verderetheorievorming aan de hand van de casus Tersas.De in 1995 overleden kunstenaar Toon Tersas speelt op meesterlijke wijze met woord enbeeld. Hij hanteert een bijzondere grammatica waardoor er door de combinatie van woord enbeeld een nieuwe dimensie ontstaat. Deze dimensie kan men transitionaliteit noemen. Tersasherinterpreteert en geeft betekenis aan beelden via kenmerken van de informatiedrager zelf(dagbladen,kranten,advertenties). Hij verknipt, verplakt en schildert bestaande nieuws-enreclamebeelden na om hier zijn eigen wereld/waarheid mee te herconstrueren. Hij transfereertmet deze beeldtaal kenmerken van de ene betekenis naar de andere; hij hanteert zelfshetzelfde format (krant/bladspiegel typografie) om nieuws uit zijn eigen wereld teverbeelden.Het ontsluiten van de kunstenaarsboeken van Tersas naar een ruimer publiek is door hetunieke karakter,maar ook door het vormelijke aspect niet evident. Het ontsluiten vankunstenaarsboeken, zonder het gegeven “boek” te verlaten vraagt een onderzoek naarpresentatie- en ontsluitingsconcepten. Reproductie van afzonderlijke pagina’s uit boeken leidtmeestal tot een verlies aan tactiliteit. Ook het bladeren en manueel navigeren door een boekzijn belangrijk voor het beleven van een boek. De uitdaging bestaat er bovendien in het“boek”-oeuvre van Tersas te presenteren en te ontsluiten op een manier die correspondeertmet de beeldtaal of grammatica van Tersas.http://go2mda.wordpress.com/onderzoeksproject-toon-tersas-3ba/

×