Правни аспекти на мобилния маркетинг

1,109 views

Published on

Презентация от Антон Александров за семинара на IABulgaria.bg и M-R.bg "Мобилният маркетинг в България", 14.06.2011 г., София.
За механизмите - плюсове и минуси - подаръци, томболи, отстъпки, дарения.
За спама според Законите за електронната търговия и за електронните съобщения.

Published in: Business
 • Be the first to like this

Правни аспекти на мобилния маркетинг

 1. 1. и<br />представят<br />Мобилният маркетинг в България<br />семинар<br />София<br />14. 06. 2011 г.<br />
 2. 2. ПРАВНИ АСПЕКТИ<br />на мобилния маркетинг –изкуството на баланса между най-добрите продажби и позволеното от регулацията<br />Антон Александров<br />IABulgaria семинарСофия14. 06. 2011 г.<br />
 3. 3. ПОДТЕМИ<br />1. Наградите като средство за привличане на клиенти.<br />Подаръците<br />Томболата<br />Отстъпките<br />Даренията като съвременен маркетингов подход.<br />2. Спамът<br />в Закон за електронната търговия и<br />в Закон за електронните съобщения<br />14. 06. 2011 г.<br />3<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 4. 4. Подаръцитекато средство за привличане на клиенти<br />14. 06. 2011 г.<br />4<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 5. 5. РЕГУЛАЦИЯТА<br />Закон за защита на конкуренцията –гл. VІІ „Забрана за нелоялна конкуренция“, чл. 36, ал. 2.<br />Законът забранява предоставянето на добавка към продаваната стока или услуга на друга стока или услуга безвъзмездно или на привидна цена.<br />+<br />14. 06. 2011 г.<br />5<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 6. 6. ИЗКЛЮЧЕНИЯТА<br />1. Законът разрешава подаръци във вид на вещи с поставено лого и цена <= 10 % от цената на основната стока/ услуга. <br />+<br />=OK!<br />2. Законът разрешава подаръци, които според търговската прак-тика са принадлежност към про-даваната стока или извършвана-та услуга.<br />=OK!<br />+<br />3. Законът разрешава подаръци, когато са стоки или услуги като отбив при продажба в по-големи количества.<br />14. 06. 2011 г.<br />6<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 7. 7. ОБОБЩЕНИЕ<br />Достоинства:<br /><ul><li>подаръците са лесни за комуникация;
 8. 8. иматлесензаспазванерегулаторенрежим – 1/10;
 9. 9. в практиката – носятповечепродажби, в сравнение с другитеспособи – всекиучаствалпечели;
 10. 10. приемат се позитивно.</li></ul>Недостатъци:<br />оптималното разпределението на подаръците е кошмар;<br />генерираненаповечемаркетинговресурсза „изобретяване“ наподходящподарък;<br />трудно се контролира изпълнението – масова практика е отклоняването на подаръци към изпълнителите или „случайни“ печаливши.<br />Неутрално:<br /><ul><li>осчетоводяването на придобитите и раздадени подаръци е стандартна практика.</li></ul>14. 06. 2011 г.<br />7<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 11. 11. Томболатакато средство за привличане на клиенти<br />14. 06. 2011 г.<br />8<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 12. 12. РЕГУЛАЦИЯТА<br />Закон за защита на конкуренцията –гл. VІІ „Забрана за нелоялна конкуренция“, чл. 36, ал. 3.<br />Законът ограничава извършването на продажба, когато<br /><ul><li>заедно с нея се предлага или обещава нещо, чието получаване зависи от решаването на ребуси, въпроси, гатанки;
 13. 13. събиране на серия от купони и т.н.;
 14. 14. разиграване на игри с паричниили предметни награди, чиятостойност значително надвишавацената на продаваната стокаили услуга.</li></ul>14. 06. 2011 г.<br />9<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 15. 15. РАЗРЕШЕНОТО<br />Решение на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) № 55/ 29.01.2009 г. по преписка, вх. № ДЗП-32/23.01.2009 г.Законът ограничава извършването на продажба, когато:<br /><ul><li>Значително се надвишава цената на продаваната стока или услуга, когато наградата надвишава с повече от 100 пъти цената на продаваната стока/услуга или е по-голяма от 15 минимални работни заплати за страната.
 16. 16. КЗК изследва и двете хипотези и преценява наличието на нарушение съобразно по-ниската от двете стойности!.</li></ul>4K лв.<br />40K лв.<br />=><br />=OK!<br />10 лв.<br />1000 лв.<br />4000 лв. > 3600 лв. (15*240 лв.)<br />цената*100 и < 3600 лв. (15*240 лв.)<br />= ГЛОБА!<br />14. 06. 2011 г.<br />10<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 17. 17. ОБОБЩЕНИЕ<br />Достоинства:<br /><ul><li>томболата остава добър “послевкус” у двете страни;
 18. 18. „изтегля“ клиентиотпотенциаленилиреаленконкурентнаконкретенпазар;
 19. 19. винагиводиновиклиенти – принципът “Fumaest!”;
 20. 20. промяна в пазарнотоповедениедоринаразумнитепотребители; </li></ul>Недостатъци:<br />промененото пазарно поведение често е временна тенденция;<br />при съобразяване с регулацията може да е по-малко ефективна от подаръците;<br />по-голям подарък – повече реклама => повече „засегнати“; <br />трудно реализируем от логистична гледна точка – при национални кампании.<br />Неутрално:<br /><ul><li>осчетоводяването и издаването на служебни бележки за доход;
 21. 21. правилното комуникиране с потребителите – кога следва да подадат данъчна декларация и платят данък.</li></ul>14. 06. 2011 г.<br />11<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 22. 22. N.B!<br />НЕОБВЪРЗВАНЕТОНА ПОДАРЪКА ОТ ТОМБОЛАТАС ПОКУПКА/ПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТПРЕОДОЛЯВА ЗАБРАНАТА ЗА НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ!<br />14. 06. 2011 г.<br />12<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 23. 23. Отстъпкитекато средство за привличане на клиенти – задължителни условия<br />14. 06. 2011 г.<br />13<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 24. 24. РЕГУЛАЦИЯТА 1/2<br />Закон за защита на потребителите (ЗЗП)<br />Единствено в чл. 18 от ЗЗП се ползва терминът „Отстъпка“.<br />Потребителското право борави с дефиницията „намаление на цената на стоката или услугата“ - чл. 63-66 от ЗЗП.<br /><ul><li> Съобщението за намаление на цена трябва да посочва: услуга/ стока, за която се отнася; всички условия, при които важи намалението; срока, през който важи намалението.
 25. 25. Съобщението за намалението може да се направи само: като поставим новата цена до старата, която зачеркваме; чрез използване на изразите „нова цена“ и „стара цена“, последвани от сумите; посочване на % на намалението, като новата цена се поставя до старата, която се зачерква.
 26. 26. Съобщението за намалението трябва да съдържа старата цена, която е прилагана в период от време преди влизане в сила на новата. Периодът от време, през който търговецът е прилагал старата цена трябва да не е по-малък от един месец, преди влизане в сила на новата намалена цена.</li></ul>14. 06. 2011 г.<br />14<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 27. 27. РЕГУЛАЦИЯТА 2/2<br />Намалената цена се прилага в период > от 1 работен ден и < от 1 месец.<br />Изключение горното правило (период 1 ден – 1 месец) за период 1–6 месеца са: <br /><ul><li> разпродажба на стока при продажба на магазин;
 28. 28. разпродажба на стоки при частично преустановяване на дейност и това основание търговецът да не е ползвал последните 3 години;
 29. 29. при преустройство в обект с продължителност > 30 работни дни;
 30. 30. при продажба на бизнеса или ликвидация. </li></ul>14. 06. 2011 г.<br />15<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 31. 31. ОБОБЩЕНИЕ<br />Достоинства:<br /><ul><li>отстъпките привличатпогледа и клиентитеповечеотдругитедваразгледаниспособазапривличаненаклиенти;
 32. 32. регулира пазара на определена стока/услуга и стимулира „здравословно“ конкуренцията;
 33. 33. най-лесно се комуникира и прилага независимо от сектора. </li></ul>Недостатъци:<br />може и често води до „ценова война“;<br />разрешава пренасяне на пазарна сила при „големите“ - лошо за конкуренцията;<br />Трудно могат да бъдат преодолени злоупотребите с манипулиране на системата. <br />Неутрално:<br /><ul><li>Съобразяване с коефициентите, отчитащи оскъпяването при регулираните услуги.</li></ul>14. 06. 2011 г.<br />16<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 34. 34. Даренията като съвременен маркетингов подход за привличане на клиенти<br />14. 06. 2011 г.<br />17<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 35. 35. ПРАВНА УРЕДБА<br />Чл. 225 от Закона за задълженията и договорите:<br /><ul><li> С дарението даряващият отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема.
 36. 36. Дарението на движими вещи става в писмена форма с нотариална заверка на подписите или чрез простото им предаване, а на ценни книги – по надлежния начин за прехвърлянето им.
 37. 37. С нотариална заверка на подписите се даряват автомобили, мотоциклети над 350 см3, въздухоплавателни средства и такива на водния транспорт.
 38. 38. Дарението на вещи, които не са в режим на прехвърляне на собственост с нотариален договор/нотариална заверка на подписи, както и на пари може да стане само с простото им предаване.
 39. 39. Осчетоводяване на дарени средства по маркетингови инициативи – даряването на пари чрез простото им предаване не прави сделката невалидна. За да се осчетоводи сделката – трябва да имаме документ, доказващ фактическото предаване и приемане или нареждането на пари по банкова сметка.</li></ul>.<br />14. 06. 2011 г.<br />18<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 40. 40. ОБОБЩЕНИЕ<br />Достоинства:<br /><ul><li>даренията винаги са положителна реклама, която свободно може да се пропагандира;
 41. 41. водят до данъчни облекчения;
 42. 42. могат да „изметат хамбара“ - минимизиране на разходите. </li></ul>Недостатъци:<br />трябва да се съобразяваме с режима на собственост на всяка вещ;<br />трудно се даряват скъпи вещи;<br />съобразяване с конституционните права на дарените <=> желанието за максимум PR.<br />Неутрално:<br /><ul><li>Осчетоводяването на дарението на практика е много формално.</li></ul>14. 06. 2011 г.<br />19<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 43. 43. ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВО<br />14. 06. 2011 г.<br />20<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 44. 44. Закон за електронната търговия<br />Регламентира:<br />Предоставянето на услуги на информационното общество.<br />Отношенията между Доставчик и Потребител, като дефинира двете категории лица.<br />Определя задълженията за предоставяне на информация като дефинира понятието търговско съобщение и непоискано търговско съобщение в светлината на електронната търговия.<br />Задълженията на доставчиците при сключване на договори чрез електронни средства.<br />Отговорността на доставчиците на услуги на информационното общество. <br />14. 06. 2011 г.<br />21<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 45. 45. УСЛУГИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО<br />Възмездни услуги предоставяни от разстояние чрез електронни средства след изрично изявление на получателя на услугата.<br />Законът за електронната търговия (ЗЕТ) не се прилага за:<br />Установяване и събиране на публични задължения;<br />Защита на личните данни, включително в електронните съобщения;<br />Картелните споразумения;<br />Нотариуси и други с публични функции;<br />Съдебното представителство;<br />Хазартните игри.<br />14. 06. 2011 г.<br />22<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 46. 46. УЧАСТНИЦИ <br />Получател на услуги<br />лице, което ползвауслуги на информационното общество с професионална или друга цел.<br />Доставчик на услуги:<br />лице, което предоставя услуги на информационното общество.<br />14. 06. 2011 г.<br />23<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 47. 47. ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ<br />Рекламни или други съобщения, представящи стоки, услуги, репутация на търговеца.<br />Не е търговско съобщение информация, осигуряваща директен достъп до дейността на лицето – наименование на домейн или електронна поща.<br />Търговското съобщение трябва да:<br /><ul><li> се разпознава лесно като такова;
 48. 48. идентифицира ясно лицето, което го отправя;
 49. 49. определя ясно условията на промоции, отстъпки и др.;
 50. 50. осигури ясен и лесен достъп до условията за участие в състезания и игри с обявени награди;
 51. 51. съдържа информацията, която биха изисквали други закони.</li></ul>14. 06. 2011 г.<br />24<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 52. 52. НЕПОИСКАНО ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ<br />SPAM – е търговско съобщение, което се инициира от доставчика, което не е било поискано по какъвто и да е начин от потребителя.<br />Законодателна колизия в нормите на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от ЗЕТ;<br />Преодоляване на нормотворческата колизия – решението: винаги да се иска предварителното съгласие на потребителя.<br />Форма на съгласието.<br />Правото на потребителя да се дерегистрира. <br />14. 06. 2011 г.<br />25<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 53. 53. ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ<br />1. Регламентира правния статут на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС);<br />2. Въвежда Европейска правна рамка в сектор телекомуникации 2002;<br />3. Въвежда най-либералния режим за осъществяване на елек-тронни съобщения от 1998 г. насам. <br />14. 06. 2011 г.<br />26<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 54. 54. Съгласието в електронните съобщения<br />Подходи<br />Класически – услугите се предлагат след сключен договор при общи условия; <br />„Сключване“ = съгласие. Събирането на съгласие през официални интернет страници; SMS; call center и др.<br />Някои предприятия имат опит в постигане на съгласие за предоставяне на финансови услуги от разстояние – продажба на застраховка през call center.<br />Изискванията за наличие на съгласия и определянето на цените при предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги<br />14. 06. 2011 г.<br />27<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 55. 55. Определяне на цените<br />Цените се определят на принципа на търсенето и предлагането.<br />Отчитат се критерии – равнопоставеност, категории потребители, обем трафик и др.<br />КРС регулира цените – налага задължение на предприятие със значително въздействие на съответен пазар за ценови ограничения и/или разходоориентираност.<br />Определянето на цената за целите на маркетинговите инициативи и програмите за лоялност.<br />14. 06. 2011 г.<br />28<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 56. 56. Защита данните на потребителите<br />Глава VІ ЗЕС, чл. 250:<br />Трафичните данни могат да се обработват от предприятията за целите на проучване на пазара и предоставяне на УДС;<br />Принципът на обработка – винаги да е получено предварителното съгласие на потребителя;<br />Отказът – трябва да бъде включен механизъм, по който потребител да може да откаже обработката на данните му по всяко време. <br />14. 06. 2011 г.<br />29<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 57. 57. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!<br />14. 06. 2011 г.<br />30<br />Мобилният маркетинг в България –правни аспекти<br />
 58. 58. и<br />Правни аспектина<br />Мобилният маркетинг в България<br />София<br />14. 06. 2011 г.<br />

×