Д К Г Ж ІВ ІІИ Й К П М П » 1 > » Т Л І Н И І Н И Г Л Н Ь Г Г Х Н І Ч І Н М О І І (У .І Ю И л И М Я            ...
Серія ГЕ                         д   х   д    а  ш   к і       д о с с р іи ф і...
ж              лкгКАВний M inot і  і   м - оии  і т п л н ь ігл м іч н о го     г м улю влміія   ...
Д к Г Ж Ч Ы Ш Л к И Ч Ш I v k T v llI H  І І І И Г Л Н Ь Т Г Х Н І М Н О Г О Р І І У .І М Ж Ч І І М Н          ...
Ч Г * » R H IIr t К О Ч П И  > К ІЧ І Н І І і ІІН І П Ь ( Г Л И І Ч И О І О Г ».І » .ІК Ж Л Н Н И            ...
д к г а ч ш іш іК ік ч іт г і УкТ.лГни І Ііи гл и ь т г х ш ч и о г и п гу ік ч м н н я                  ...
• Г т Т * ? г                                    -• / ^ ь Я   І          A l...
/п                        / "    .              Т ,4 % & * Я и ^ >       *...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Сертификаты соответствия косметики Фармаси (Farmasi) 2013

638 views

Published on

Сертификаты соответствия косметики Фармаси (Farmasi) 2013

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
638
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
65
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Сертификаты соответствия косметики Фармаси (Farmasi) 2013

 1. 1. Д К Г Ж ІВ ІІИ Й К П М П » 1 > » Т Л І Н И І Н И Г Л Н Ь Г Г Х Н І Ч І Н М О І І (У .І Ю И л И М Я Г Л < Г К Г Л М К Ч О І I K M I 1H K H .1» РЖлКНлОМ ІШ (Е ГТ И Ф ІКл Ц П У кр С І Ііг о ЇЖ Р Т Л ір Ж А і 1 В Д І О Щ Щ И О Ш ІІ . .. U A1.117.0179711-12 м р м с ір о м н о в P w crp t ї ї .Viіараяю крира**»* P tv f9 /rТермін »II ,18 ж о в т н я 2012 до 17 ж о м ін и 2013lpt/K lU ÿt ітим еП|Н1 |>кміи К о с м е т и ч ка п р о д у к ц ія д л я д о г л я д у за к о л о с с я м в а с о р т и м е н т і з г ід н о з д о д а т к о м (7 1 н а й м е н ув а н н я ) ДСТУ 4315-2004 Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся.ВЦиоиі.«» т ч о ї а и Загальні техні**« умови1(п. 4.1.2, табл. 1, пп. 4 ,5 ; табл. 3), ДСТУ 4763:2007С ї л м м м и ї . i M } 4v a м р е б о в а ї “ Бальзами косметичні. Загальні технічні умови (я. 5.3. табл.1, а 5). ТУ У 24.5- 34022671-001:2007 Засоби д ля укладання волосся (•>. 3.3. табл. 1. п. 4), ДСТУ 5010:2008 Продукція ларфюмерно-косметична. Пакування, маркування, транспортування І зберігання В иробник іір о п к іїї ї •TAN -ALI2E К 0 2 М Е Т ІК A.S.*. O M E R L I M A H A LL E S I. U R A N C A D D E SI, NO 32, C E K M E K O Y , 34797, IS T A N B U L TU R KEY, Т ур е ч ч и н а< гртшф 4ки Мілані» j q b Ф а р м а с і У к р а їн а (01023, м . К и їв , в у л . Л . П о р в о м а й с ь к о го , 6); д о р у ч е н -С гу « *: н я ф ір м и T A N -A Ü Z E K O Z M E TIK A .S .’ б /н в ід 01.10.2011 р . , Є ДРП О У 37814825Ди м ім н і* ІиформанЬї К о с м е ти ч н а п р о д у к ц ія д л я д о г л я д у за в о л о с с я м в а с о р т и м е н т і з г ід н о з ......... ^ V" д о д а т к о м (71 н а й м е н ув а н н я ), щ о в и р о б л я ю т ь с я с е р ій н о з 18.10.2012 р. д о 17.10.2013 р ., з у р а х у в а н н я м т е р м ін у п р и д а т н о с т і, п р о в е д е н н я т е х н іч н о го н а гл я д у за с е р т и ф ік о в а н о ю п р о д у к ц іє ю з д ій с н ю є т ь с я 1 р а з на р ік(.« р іи ф іка т видано ч р іл ік.м і сертиф ікаціїС */ш »ф ькіт « і Ля* «уичімм <*і <у{*тл[*ч.іщии ОС ТО в Орган з сертифікації продукції Сертифікаційний інф ормаційний центр м. Київ-150, пул. Тверська. 16.ссвідоцтво про уповноваження N* UA.PN. 117 в ід 1S.04.11p.; тел (044) 503-6S-S5 Протоколи сертиф ікаційних випробувань 725-м - 740-м в ід 27.09.12 р ВЛ ТОВ Сертиф ікаційний інф ормаційний центр (м. Ки(в, вул. Магнітогорська, 1. атестат акредитації Н» 2Н267 від 20.01.12 р.}; № 1525/117,280с 1 СІЦ в ід 25.09.12 р. ВЛ ТОВ Науко во-техиічимй центр ВНДІХІМПРОЄКГ (м. Київ, вул. М. Раскової. 11. атестат акредитації М* 2Н061 в ід 01.06.10 р.). звіт за результатами технічного нагляду и» 117Л4гм в ід 10.07 2012 висновок державної санітарно-впідемюлопчної експертизи МОЗ України N9 05 АЗ оа>ЛЗЛ4152 від 25.09.12 р. C. М. Усаченко ів ііііа .іи . іір іїп я ж г W W S Î i lf
 2. 2. Серія ГЕ д х д а ш к і д о с с р іи ф ік а г а в ід п о в ід н о с т і/ с в ід о ц т в а про вигнаним П р іа а ж а ш с к с е р т и ф и к а т у с х м н п в а п с т в и я 1 с в и д е т е т т в у о п р и т ін и нS t U A 1 .1 1 7 .0 1 7 9 7 1 1 -1 218 ж овтня 2012 Кос мотичні засоби для догляду іа волоссям в асортименті: 1 Ш ампунь для волосся THE MiRACLE OF NATURE 2 Ш ампунь д ля волосся THE OCEAN BREEZE 3 Ш ампунь д ля волосся SUN FLOWER OF HOPE 4 Ш ампунь д ля волосся LEAVES OF LIFE 5 Ш ампунь д ля волосся APRICOT в Ш ампунь д ля волосся BERRIES 7 Ш ампунь д ля волосся CHERRY 8 Ш ампунь для волосся LIME 9 Ш ампунь для волосся TUTTJ FRUTTI 10 Ш ампунь д ля волосся SHAMPOO 11 Кондиціонер д ля волосся THE MIRACLE OF NATURE 12 Кондиціонер д ля волосся THE OCEAN BREEZE 13 Кондиціонер д ля волосся SUN FLOWER OF HOPE 14 Кондиціонер для волосся LEAVES O f LIFE 15 Ш ампунь та кондиціонер для волосся APRICOT 1$ Ш ампунь та кондиціонер д ля волосся BERRIES 17 Ш ампунь та кондиціонер д ля волосся CHERRY 18 Ш ампунь та кондиціонер д ля волосся LIME 19 Ш ампунь та кондиціонер для волосся TUTTI FRUTTI 20 Кондиціонер д ля волосся APRICOT 21 Кондиціонер д ля волосся BERRIES 22 Кондиціонер для волосся CHERRY 23 Кондиціонер для волосся LIME 24 Кондиціонер для волосся TUTTI FRUTTI 25 Кондиціонер для волосся HAIR CONDITIONER 2« Ш ампунь д ля волосся WITH ALOE VERA EXTARCT 27 Ш ампунь д ля волосся WITH ROSE EXTRACT 28 Ш ампунь для волосся WITH CHESTNUT EXTRACT 29 Ш ампунь д ля волосся WITH STRAWBERRY EXTRACT 30 Ш ампунь д ля волосся WITH CHAMOMILE EXTRACT 31 Ш ампунь д ля волосся WITH HONEY EXTRACT 32 Ш ампунь д ля волосся ALOE VERA 33 Ш ампунь для волосся CHAMOMILE 34 Ш ампунь для волосся GINSENG 720888 35 Ш ампунь для волосся HOPS п /А V № ■•-U . С . М. У са че н ко и» т и с ім і» іі4 . і и , и p i ш и т е
 3. 3. ж лкгКАВний M inot і і м - оии і т п л н ь ігл м іч н о го г м улю влміія І л С П О Ж И В Ч О Ї I I U .I I І Н К И < г р ім І »- .»ГЖАИНЛ СЖ ІКМ Л СТРТИФІІСЛЦІІ VicpГ Ш М І г д о д а г ш : * до с с р іи ф ік а їа в ід п о в ід н о с т і/ с в ід о ц т в а про ви гн ан н я Приюукхпис к сертификату <<мнгі*ет( тния / свидетельству о приаш ньиS U А 1 .1 1 7 .0 1 7 9 7 1 1 -1 218 ж овтня 2012 36 Кондиціонер д ля волосся ALOE VERA 37 Кондиціонер для волосся CHAMOMILE 58 Кондиціонер д ля волосся GINSENG 39 Кондиціонер д ля волосся HOPS 40 Дитячим шампунь PUDRIEL 41 Дитячий шампунь, CHAMOMILE 42 Дитячии шампунь LAVANDER 43 Дитячим шампунь OLIVE 44 Дитячий шампунь BABY SHAMPOO 45 Ш ампунь для ВОЛОССЯ НАМ МАМ ROSE 46 Ш ампунь для волосся НАММАМ LEMON 47 Ш ампунь для волосся НАММАМ LILAC 48 Ш ампунь для волосся НАММАМ 49 Ш ампунь для волосся HERBAL 50 Ш ампунь для волосся HERBAL SHAMPOO 51 Ш ампунь для волосся PURE HERBAL 52 Ш ампунь для волосся HERBAL SHAMPOO ARNICA MONTANA & ROSEMARY (ALL HAIR TYPES) 53 Ш ампунь д ля волосся HERBAL SHAMPOO PURPLE ORCHID & WHEAT GERM (DRY HAIR SHAMPOO» 54 Ш ампунь д ля волосся HERBAL SHAMPOO COMPLEX & VITAMINES W PROVITAMIN B5 (REVITALISE & REPAIR SHAMPOO) 55 Ш ампунь д ля волосся HERBAL SHAMPOO LAVENDER & STINGING NETTLE W PROVITAMIN B5 (OILY HAIR SHAMPOO) 56 Ш ампунь д ля волосся GARLIC 57 Ш ампунь д ля волосся EGG 58 Ш ампунь д ля волосся OLIVE 59 Ш ампунь для волосся ANTI-DANOURF 60 Спрей-гель для волосся GOOEY 61 Ш ампунь д ля волосся STAR FRUIT 62 Ш ампунь д ля волосся SPRING BREEZE 63 Ш ампунь д ля волосся ROSE GARDEN 64 Ш ампунь д ля волосся ENERGY 65 Ш ампунь д ля волосся SOFT TOUCH 66 Ш ампунь д ля волосся VOLUME AND NOURISH 67 Ш ампунь д ля волосся MOISTURE THERAPY 68 Ш ампунь д ля волосся EVERYDAY 69 Ш ампунь д ля волосся HAIR IN SHAMPOO FOR NORMAL & DRY HAIR 0) > 70 Ш ампунь д л - волосся HAIR IN SHAMPOO FOR OILY HAIR 71 Ш ампунь для волосся HAIR IN SERUM ВСЬОГО: 71 (сімдесят одно) найменування Уkvpi»»»кyptmry I . cphrtV uH , .l^ A с и Усачонко . ■ л Х А ф & ф х т иіл ииг Ін іи іа .ін . n p lin u in r Д
 4. 4. Д к Г Ж Ч Ы Ш Л к И Ч Ш I v k T v llI H І І І И Г Л Н Ь Т Г Х Н І М Н О Г О Р І І У .І М Ж Ч І І М Н г л < ік«жикчп( ію т и к и Серія .ц.гжлпнл с и с и ч л іг г іію ік л ц ії v«*cr.nro Дв сер т и ф ік а та в ід п о в ід н о с т і/ с в ід о ц т в а про в и т а н н я Приіож емие к сертификату саотлетстяия / csudem cjhcnuty о притачичS , UА 1 .1 1 7 .0 1 7 9 7 0 9 -1 21S ж о в тн я 2012 Рідні мила те гелі для душу в асортименті 1 РІД ** мило THE MIRACLE OF NATURE 2 Рідке мило THE OCEAN BREEZE 3 Рідке мило SUN FLOWER OF HOPE 4 Рідке мило LEAVES OF UFE 5 Рідко мило APRICOT 6 Рідке мило BERRIES 7 Рідке мило CHERRY 8 Рід»« мило UME 9 Рідке мило CREAM 10 Рідке мило HAND WASH 11 Рідке мило HAND SOAP 12 Рідке мило ANTIBACTERIAL HAND WASH 13 Рідке мило ANTIBACTERIAL HAND SOAP 14 Рідке мило ANTIBACTERIAL HAND SOAP ALOE VERA 18 Рідке мило ANTIBACTERIAL HAND SOAP GRAPE SEED 16 Рідке мило ANTIBACTERIAL HAND SOAP POMEGRANATE 17 Рідке мило ANTIBACTERIAL HAND SOAP CHAMOMILE 18 Рідке мило INTIMATE WASH WITH CHAMOMILE 19 Рідке мило INTIMATE CARE 20 Рідке мило INTIMATE WASH 21 Гель д ля душу THE M RACLE OF NATURE 22 Гол», для душу THE OCEAN BREEZE 23 Гель для душу SUN FLOWER OF HOPE 24 Гель д ля душу LEAVES OF UFE 25 Голь ДЛЯ душу APRICOT 26 Гель д ля душу BERRIES 27 Гель д ля душу CHERRY 28 Гель д ля душу LIME 29 Г оль д ля душу ROSE 30 Гель д ля душу LEMON С. М. У сачвнко І Н І І їН і .І И . II p i IB M MIC
 5. 5. Ч Г * » R H IIr t К О Ч П И > К ІЧ І Н І І і ІІН І П Ь ( Г Л И І Ч И О І О Г ».І » .ІК Ж Л Н Н И гл < іт ж и в ч іИ по. и ги ки СсрЫ Г Е .1» Г А Л В ІІЛ С И С"П Ч л С * Г {И - М К ЧІ1ІІ Vtp< І1 ІГ О д о се р т и ф ік а та в іл п о в ід н о с т і/ с в ід о ц т в а про в и ш а н н я Приложение к сертификату соответствия /свид& пы ьст яу о щнпнании у, UA1.117.0179709-12 18 жовтня 2012■А 31 Гель для душу SOOTHING 32 Голи для душу POMEGRANATE EXTRACT 33 Гель д ля душу ORANGE EXTRACT 34 Гель д ля душу OLIVE EXTRACT 35 Гель д ля душу HOMME BLACK LINE 36 Д и т я ч и м гель для д у ш / BABY CARE 3 IN 1 37 Д и т я ч и й гель дли Душу BOOY WASH 38 Дитячий гель д ля душу BABY BOOY WASH 39 Дитячо рідко мило BABY LIQUID SOAP 40 Дитяче рідке мило BABY HAND WASH 41 Дитяче рідке мило BABY HAND SOAP 42 Голь для душу 3 IN 1 43 Г е ль д ля душу ENERGY 44 Гель д ля душу SOFT TOUCH 45 Гель д ля душу BOOY WASH 46 Гель для душу NATURAL GLOW 47 Гель для душу STAR FRUIT 48 Гель д ля душу SPRING BREEZE 49 Гель для душу ROSE GARDEN 50 Голь для душу ULTRA HADRATING 51 Гель для душу SHOWER GEL ВСЬОГО: S1 (пятдесят о д к» кайм еиуы ния) 720 89 1 № К г р ш іі* » у ^ г а д у »М; і / * С. М. Усаченко ЦІЛИ М О i n i n i n m , t i p i IB M щ гН ,■ Ш
 6. 6. д к г а ч ш іш іК ік ч іт г і УкТ.лГни І Ііи гл и ь т г х ш ч и о г и п гу ік ч м н н я іл< ін гл -и пчо їпо ш ти ки Сепія Н В . 1> > * а і і ) і л < і к I I м < к г ііі< м к л п іі У н р ( г іт > г ш і ш ж & г щ р о в д Е ш т. „ . ІІА1.117.0179709-12і а р е і с і р о к к и о в Р м с і р і » а .V ;Термія іГ і ,1® ЖОВТНЯ 2012 то 17 ж о в тн я 2013С ф д * к *т » я еПродукція р*лк| мила ^ ГСЛІАЛЯ душу в асортименті згідно з додатком 3401ї і - А|’. .І» у (51 найменування) ..л т м Т т - и і.Виповіла« в ичо т» « ДСТУ 4315-2004 Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся,і; » * , , , .***.« пре&гм .Загальні технічні умови- (л. 4.1.2, табл. 1, пп. 4. 5; табл. 3>, ДСТУ 5010:2008 Продукція парфюмерно-косметична. Пакування, мар­ кування, транспортування і зберігання.’Виробник п р о їж ц Г і •ТАМ-АНгЕ КОгМЕТІК А.5., О М Е Ш МАНАИ-ЕЭ!, иЯАЫ САООЕБ!. N0 32.Н !.*л м *т.-.н. л п л А к т СЕКМЕКОУ, 34797, ЮТАЫВи!. ТиЯКЕУ, ТуреччинаСертифікат і>н іанп ТОВ Фармасі Україна (01023. м. Київ. вул. Л. Первомайського, 6); доручен­С» * * х .> т л ы /)а м ня фірми ТАМ -АШ Е К02МЕТІК А.Б. б/н від 01.10.2011 р . , ЄДРПОУ 37814825 («паткои* інформація Рідкі мипа та гепі АЛЯ душу в асортименті згідно з додатком (51 найменування). . ( и«о виробляються серійно і 18 10 2012 р. д о 17.10 2013 р „ а урахуванням терміну придатності, проведення технічного нагляду за сертиф.кооаиою продукцією здійсню ється 1 раз на рікСертифікат видамо и р іа и о ч і сертифікації ОС ТОВ ‘Орган з сертиф ікації продукцК Сертифікаційна( ш іА м орсяхлн п*і іГ/лп<^ф№>циш інф ормаційний центр м. ки ї в 150. пул. Т осрсы а. 16.свідоцтво про уповноваження Ы* иД_РН. 117 від 19.04.11р.; тел. (044) 503-66-85На а і.кт а п і Протоколи сертиф ікаційних випробувань № Ш 741-м • 748-м від 27.09.2012 р. ВЛ ТОВ С ертиф каційний інф ормаційним центр (м Київ. вул. Магнітогорська. 1. атестат акредитації К* 2Н267 в ід 20.01.12 р.). N*N1 1523/117/280с1 СІЦ. 1524/117/280с 1 СЩ в ід 25.09 .12 р ВЛ ТОВ Науково-технічний центр ВНД1ХІМПРОЄКГ (м. Київ, вул. М. Раскооої. 11. атестат акредитації Н і 2Н061 в ід 01.06.10 р.); звіт за результатами технічного нагляду № 117/64тм від 10 07.12; висно во к державно« саиітарно,.епіде»волосічної експерти зи МОЗ України Не 05.03.02-03/113817 ВІД 24.11.2011 р. Л •і сЄрГиф«.»ііі: С. М. Усаченко іи іи іа -іи . пр ипиш е м .н . тм и -rtCcnro
 7. 7. • Г т Т * ? г -• / ^ ь Я І A l Г* >^V/-. V . -чі^Ч . .» нржІ■У. 4 / :: v ô .и.гж .м иїийк о м и t т vwi-лГии » н и м п ь технічногоЄ »:(У І К Ш М ІМ Я -« F о а т їШ і а з і с і її д о д ю т ТАСПОЖИИЧЫ ПОЛІТИКИ дгржлвнл ш і ».мл « і г ш ф і к л ш і v»*çrji>4) Серія І» В і " І / І U A 1.117.0179710-12 Ь рггстр о кяио в P e tc ip i її» .V taffr/w/ejM ^n^au v f t o i i j v І 18 ж о в т н я 2012 до 17 ж о в т н я 2013 Термін if» і (/VA /VÛtltu-JW r З а с о б и д л я ін т и м н о )г ігіє н и : 1) п ін к а / IN TIM ATE FO AM ;m П р о д у к т а 2) г е л ь I IN TIM ATE GEL Ib o ^ x v *« te l ttvvJOCYI/OKn-У ВЦиовиа< і)к мої а м Д С Т У 4315-2004 ‘З а с о б и ко с м е т и ч н і д л я о ч и щ е н н я ш к ір и та в о л о с с я . З а га л ь н і т е х н іч н і у м о в и (п . 4.1.2, та б л . 1, п п . 4 ,5 ; та б л . 3), І дг,ч„,>*•;.. . •••>■.тр е /ю кі/’ Д С Т У 5010:2008 ’П р о д у к ц ія л а р ф ю м е р и о -к о с м е т и ч и а . П а ку в а н н я , м а р к у в а н н я , тр а н с п о р т у в а н н я і зб е р іга н н я . і T A N -A L I2 E K O Z M E T IK A .S .. O M E R L I M A H A LLE S I, URAN CAOOESI. NO 32,I В иробник про іу ь іш С ертифікат b h w h o C E K M E K O Y , 34797, IS T A N B U L TU R K E Y , Т ур е ч ч и н а T O B Ф а р м а с і У кр а їн а 1(01023, м. К и їв . в у л . Л . П е р в о м а й с ь к о го . 6); д о р у ч е н - і1 ( < р х ь„ ня ф ір м и T A N -A H Z E K O Z M E TIK A.S.* б /н в ід 01.10.2011 р . , Двьіатком Інф ормлйя .... .. u ; іс. Є Л РП О У 37814825 З а с о б и д л я ін т и м н о ї гігіє н и , щ о в и р о б л я ю т ь с я с е р ій н о з 18.10.2012 р. Л О 17.10.2013 р „ з у р а х у в а н н я м те р м ін у п р и д а т н о с т і, п р о в е д е н н я ш / і т е х н іч н о го н а гл я д у за с е р т и ф ік о в а н о ю п р о д у к ц іє ю з д ій с н ю є т ь с я 1 раз на р ік І! Сертифікат ни.інхо о р іа ім іч і серіпфІк-ліГі < *и Л ж оргвниу як ccymtttÿtAiiuuKM ОС Т 0 8 Орган з сертифікації продукцйСертифікацІЛмиї» інф ормаційний центр м. КмГи-150, вул. Тверська. 16,свідоцтво про уповноваження NS UA.PN. 117 від і 19.04.11р.; тел. (044) 503-66-85 На нІїстйвП ротоколи сертиф ікаційних випробувань Ne№ 740-м в ід 27.09.2012 р.ВЛ TOB Ws«-. - •"••■••’Сертифікаційний Інформаційний центр (м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, атестат акредитації Ш 2Н267 під 20.01.12 р.); № 1526Л 17Я80с1 СіЦ від 25.09.2012 р. ВП ТОВ Н ауковотохн ічний центр ВНДІХ1МПРОЕКТ (м. Київ. иул. М. Раскової. 11, атестат акредитації Ns 2Н061 від 01.06.10 р.).вис ко йо к державної санітарно-епідеміологічної експертній МОЗ України № 05.03.02-03/33503 в ід 18.04.2012 р. / т щ гЩ С. М. Усаченко ін іи Ь .ін . іір іш н іїк і 2Щ г*. і Ш тт C tf^ iu n I I T«. <0M> Ї В Д Л M.M l * VkfCUifV (У - J“:L-* ! IІ--і .Lv • ■« • - і " , v ■ I -i 4 .-f .Ii «r- •’4 ••■ .і rn" j
 8. 8. /п / " . Т ,4 % & * Я и ^ > **■— • . ;‘ .V г /к л в н ш я к о м т .1 у кЫ м м т и г л и » . п а н іч н о ю г а у .ію в ч ш я г л іп о ж м ч о і п о л п и к й ( Ч р їи Н В лгржлви л с ш і » м л ч т п и д о л т т v tÿ c c n ra7А - о ж мга п д о ш ш ш і д шщс U A1.117.0029816-13 {.ір»-<сцхтямо к P ra xtp i я» Л»ж taxW Vint.vpjM f * / ’.іЛгпуіі .Vf i Jl Іг р м іїї д ії і18 л ю т о го 2013 ло 17 ж о в тн я 2013 П р о е к ц ія З а со б и д л я д о гл я д у за в о л о с с я м : 330S 1. Ш а м п у н ь д л я о о л о с с я A rg a n O il & S ilk C o tto n ; ид*Т ХЛ ТНЖЛ 2. Ш а м п у н ь д л я в о л о с с я O liv ia N o u ris h in g ;I 3. К о н д и ц іо н е р д л я в о л о с с я H on o y E x tra c t -~7jTù5v7vÔfli B l.ttiosijJK п іш о ї ач Д С Т У 4315-2004 ’З а с о б и ко с м е т и ч н і д л я о ч и щ е н н я ш к ір и та в о л о с с я . CVxvrtflrtiti/wyott далч З а із л ь н і те х н іч н і у м о ч и ’ {п . 4.1.2, та& л. 1. п п . 4 , 5: т з б л . 3}, ДС ТУ 4763:2007 Б а л ь за м и ко с м е т и ч н і. З з г з л ь н і т е х н іч н і у м о в и ’ |л . 5 3. та б л .1 , л.5). Д С Т У 5010:2008 ’П р о д у к ц ія п а р ф ю м е р н о -ко с м е т и ч н а . П а­М ку в а н н я . м а р к у в а н н я , т р а н с п о р ту в а н н я і з б е р іга н н я ’I В я р т ін и к про.іч кнГі jb x M < > w tu ^ ирод‘*ф і •TAN-ALIZE K O Z M E T lK A .S . O M E R U M A H A LLE S I. URAN C A O O E S I.N O 32. C EKM E K O Y . 34797. IS T A N B U L TU R KEY, Т ур е ч ч ина ( ір ік ф іх л і видамо ТО В Ф а р м а с і У кра їн а ’ (01023. м. К и ш , п ул . Л . П е р в о м а й с ь к о го , в ); д о р у ч е н ­ ня ф ір м и T A N -A L IZ E K O Z M E TIK A S.’ Ы н в ід 01.10.2011 р. . Є ДР П О У 37814825 Д ім ш к о н іі інфорчінН» З а со б и д л и д о г л я д у за в о л о с с я м , щ о в и р о б л я ю т ь с я с е р ій н о з i-.^срлы . l g Q2.2013 р . д о 17.10.2013 p.. з у р а х у в а н н я м те р м ін у п р и д а т н о с т і про- ве д е н н я т е х н іч н о го н а гл я д у за с е р т и ф іко н а н о ю п р о д у к ц іє ю з д ій с н ю є т ь с я 1 р а з на р ік С ер піф іклт пиляно о р ія к о ч »с е р ія ф іка и ії ОС ТО В О рган з с е р т и ф іка ц ії п р о д у кц ії С *у л *и ф п х < й г- ainv.U’ i у пі> < г;.Л ги ф м в Ш И С е рти ф ікац ій ни м ін с в о р у а ц ій н и й ц е н т р м К /іи -1 5 0 . и ул . Т в е р с ька Іб .с п ід о ц т ю о п р о у п о в н о в а ж е н н я N? UA.PN. 117 в ід 19.04.11р ; те« <044> $03-«6-*5 Н а «ІдсіаніІ ч-.аи Протоколи сертиф ікаційних випробувань №№ 107-м. ‘ OS-v» в ід 14.02.15 Р ВЛ ТОЗ Сортифкаиійний Інформаційний центр (м Kwfe. вуг.. Магнітогорсько. 1, атестат ахоедитації № 2Н267 під 20.01.12 p.); N* 220Л17(50с1 СНІ в ід 18 02.13 р ВП ТОВНаукове технічний центр -ВНДІХІМПРОЕКГ (м Киіа. о у л М РасковоГ, 11. апн:гат а«редит*ци Nr 2MC6g бід 31 06 10 p.); зиіт з« рвїул-ьтатл«и технічного нагляду N î 117Л4тн о;д 10.07.20і2;8ис«оєо* a cp*9flttC i санітарно епідеміологічної експертизи МОЗ України N* 05.03 .C2-C394!S2 під 25.09.12 р 1• 1 С. М. Усаченко ін іц ія .ін . пр іїпи щ с « J in Ч ік ^ с і здпн tftV I .WXi.v»:*n шfWof»,«-сто«« Yg^LbUŸV Я па jy r->5-76 Ж ■ і. г

×