Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lynas malaysia public communication july 13 2009 aelb presentation

1,916 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lynas malaysia public communication july 13 2009 aelb presentation

 1. 1. ! " # # Atomic Energy Licensing Board 1
 2. 2. 8 $%$&%()% *$%(% + - ./%(-0*% 1$&%% $, 2# $&)3%(-04 ), 56$&)$%% *$%(% &3+ /4 $) 7%- Atomic Energy Licensing Board 2
 3. 3. $%((,)% 6/*7 0 %39-06(04 $4 -50 )%1$%((/%% 5$)%3, %/), 3(0 $&*% -0 %&% *$%(%4 % *% -$, 5 4 $%50 &$, - $9% -$6(0-$6/: 6*%1$&/%*%(% 7%( 6$&; 0 6; *, 4 /%5/) )$(/%% -$<&4 % 6(01$4 6%(/%% 4 4 1% Atomic Energy Licensing Board 3
 4. 4. = KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI Sains & Bioteknologi Angkatan Laut Dasar ICT Industri Teknologi kebangsaan dan Atmosfera - Agensi Nuklear- Jabatan - Bahagian Dasar - Institut Malaysia (ANM) - Agensi Angkasa Lembaga ICT Agrobioteknologi - Jabatan Negara Perlesenan Malaysia Standard - Jabatan Tenaga - Institut Malaysia Meteorologi Atom (AELB) Farmaseutikal Malaysia- Pusat Sains Negara dan Nutraseutikal - Remote Sensing- Jabatan Kimia Malaysia Malaysia - Institut Genom - Direktorat Malaysia Oseonografi Kebangsaan Atomic Energy Licensing Board 4
 5. 5. > Menteri Sains, Teknologi Kementerian Sains, dan Inovasi Teknologi dan Inovasi (MOSTI) LEMBAGA 5 orang ahli Setiausaha Ketua Pengarah Eksekutif Bahagian AELB Bahagian Bahagian Perlesenan PenguatkuasaanJawatankuasa Jawatankuasa Tetap Kecil Bahagian Bahagian Dasar, (JTK) (JKK) Sokongan Teknikal Kod dan Standard Bahagian Khidmat Bahagian Instalasi** DG works independent of Pengurusan Nuklear the Board Atomic Energy Licensing Board 5
 6. 6. 8 ? $4 6$&0 %-0 )% :5)$1* $%5$&0*% $&+ % , 7-0 6(01$&)&=1$&)& 6$&:/6/%( *$%(% )5 2# $%(; ,*% 4 $%(; -01$%($, /&% 1$4 )0 *% % 1$%((/%% 5$%( 534 2 $%/6/: 4 $%7$%((& *% 4 $%($4 6%()% )$&+ -4 -0 .0 *% 5$)%0 *$%(% 4 %=4 % 6*% 0 5/-05/ %50 ) ) %-50 3&(%0 , %2 --0 0 $,)-%)% 3,(-0 0 0 =36,(-07%( 50 6/,*&01$&+ 0 4 %+% )3%9$%-7$% 5/ 5&0506$&:/6/%( *$%(% 1$&)&=1$&)& %/),$&*% 5$%( 534 *%@ $,)-%)% , %=, % &:% 5/ 1$&)& 7%( 6$&)0 0 0 5% *$%(% ./%(-0 *06; : )5 Atomic Energy Licensing Board 6
 7. 7. 4 $4 -50 A .$57 $</&0 %* )% 57.$(/&*B 1$%((/%% 5$%( 534 Akta Pelesenan Tenaga Atom 1984 (Akta 304) Badan Penguatkuasa Atomic Energy Licensing Board 7
 8. 8. 6 Environment Radiation Monitoring System (ERMS)diletak diseluruh Negara untuk memantau tahap radiasi dalam udara di rantau ASEAN Kudat Chuping Kuantan Bangi Senai Bandar Sri Aman Atomic Energy Licensing Board 8
 9. 9. Sistem Pengesanan Bahan Radioaktif Dan Nuklear Kebangsaan 8A *0 3% 3&*$& $5$<53&B 1$4 -%(% 50*010%5/=10 4 -/) , -$1$&50*0 %5/ 7-0 0&13&5*% /-5 ; , 4 0 % (&$-$% Atomic Energy Licensing Board 9
 10. 10. AGENSI PENYELAMAT UTAMA BENCANA NUKLEAR DAN RADIOLOGI Atomic Energy Licensing Board 10
 11. 11. ? KELAS G KELAS A KELAS B KELAS C KELAS D KELAS E KELAS F PELUPUSAN/ KEALS H PENSTORAN BAHAN BAHAN PERALATAN IMPORT & PEPASANGAN SEBELUM LAIN-LAINRADIOAKTIF NUKLEAR SINARAN PENGANGKUTAN EKSPORT NUKLEAR MELUPUS/ PEMBUBARANAKTIVITI AKTIVITI AKTIVITI AKTIVITI AKTIVITI AKTIVITI AKTIVITI AKTIVITI-Menjual -Menjual -Membeli - Pengangkutan -Import -Mengilang -Mempunyai -Menjual-Memperdagang -Memperdagang -MenjuaL -Eksport -Mengeluar -Mengangkut -Memperdagang-Membeli -Membeli -Memiliki -Memproses -Menstor -Membeli-Memiliki -Memiliki -Mempunyai -Membeli -Mengendali -Memiliki-Mempunyai -Mempunyai -Mengendali -Memiliki -Melupus -Mempunyai-Mengendali -Mengendali -Memindah -Mempunyai -Mempunyai -Mengendali-Menstor -Menstor -Mengimport -Mengguna -Memroses -Menstor-Memindah -Memindah -Mengeksport -Mengendali -Memindah-Mengangkut -Mengangkut -Menstor -Mengangkut-Mengimport -Mengimport -Mengangkut -Mengimport-Mengeksport -Mengeksport -Mengimport -Mengeksport -Mengeksport -Agensi perundingan -Agensi latihan -Perkhidmatan Makmal -Ujian kebocoran -dan lain-lain Atomic Energy Licensing Board 11
 12. 12. = 8?PERMOHONAN LESEN bagi penempatan,pembinaan dan operasi pengilangan yang melibatkan bahan radioaktif [Kelas A (Mengilang)] Lesen Kelas A AELB Akta Perlesenan (Mengilang) Tenaga Atom 1984 & RIA Akta Kualiti Alam EIA dan DOE Sekeliling 1974 ‘Environmental Management Plan’ -Akta Keselamatan Pensijilan individu DOSH dan Kesihatan (eg. SHO)/ jentera Pekerjaan 1994, & mesin, -Akta Kilang Jentera 1967 KPKT - Akta Perancangan Lesen / Kebenaran -Jabatan Bandar & Desa berkaitan rancang- Perancang 1976 guna tanah dan Bandar & Desa, - Akta Perkhidmatan penguatkuasaan - BOMBA Bomba 1988 Atomic Energy Licensing Board 12
 13. 13. ?AELB mengeluarkan lesen setelah membuat penilaian terhadap:•Laporan Penilaian Kesan Radiologi (Radiological ImpactAssessment-RIA): – Dedahan sinaran – Program pemonitoran radiologi dan alam sekitar – Struktur Hidrogeologi tapak – Data Meteorologi dan Seismologi – Rekabentuk sel penstoran•Pengurusan process water dan air sisa (waste water)•Rekabentuk peralatan dan kemudahan penstoran•Program kawalan banjir•Lain-lain maklumat: – Pelan tapak (site layout) – Penggunaan tanah dan air pada masa sekarang di tapak dan di sekitar tapak Atomic Energy Licensing Board 13
 14. 14. 8 >35C$-$% 7&0 )5 7%- *01$&0 %()50 %0 Kelas G Kelas A (Mengilang)Penempatan Tapak Operasi Pembinaan Pra-operasi penuh Bubar $-$% $, - = operasi $-$% $, - = -$4 $%5& $-$% $, - = $%/: -$4 $%5& 1 2 3 4 5 Atomic Energy Licensing Board 14
 15. 15. APAKAH SYARAT-SYARAT YANG DITETAPKAN OLEH AELBPADA SETIAP PERINGKAT ? $%(% -7&5C > Peringka Peringka Peringka t t t Pra- Penempa Pembina Kendalia tan an n Tapak (constru (pre- (siting) ction) operatio 1) Program permonitoran 1) Program permonitoran 1) Program permonitoran nal) radiologi dan alam sekitar radiologi dan alam radiologi dan alam sekitar (12 bulan), sekitar (12 bulan), (12 bulan); 2) Status/progress kerja- 2) Pelan tapak kilang 2) Wajid ada Pegawai 6$&)0 &*0 6$&)0 &*0 Perlidungan Sinaran $, $, kerja semasa, (layout plan), *&0 *&0 (RPO), -$4 /, *0 D - - 3) Ciri fizikal tapak, 3) Perihal bahaya sinaran & 1$&-01$%/: 3) Program pengawasan 1* 6:% 1* 6:% 5% 5% 4) Taburan penduduk di kimia kepada pekerja dan terperinci, sekitar tapak, orang awam, + 4) Surat tanggungan bahawa $%(0%( $%(0%( 5) Penyataan mengenai 4) Sistem mengawal habuk, syarikat sanggup 3)50 3)50 bahaya bankir, 5) Maklumat kemudahan menbiayai segala kos dari , , 6) Laporan terkini penstoran sisa, pembersihan @kejadian, . . Radiological Impact 6) Maklumat 5) Laporan analisis effluent Assessment (RIA), Decommissioning Plan & bahan radioaktif, 7) Maklumat Pengurusan rancangan pengawasan 6) Laporan analisis sisa, selepas keseimbangan bahan radioaktif, 8) Pelan sekuriti. kendalian/operasi, 7) Sekuriti terhadap bahan 7) Plan kecemasan. radioaktif $-$% $&0 %()5 $-$% $&0 %()5# $-$% $&0 %()5 Atomic Energy Licensing Board 15
 16. 16. Bacaan Sinaran Radioaktif Semulajadi ditapak Lynas(sebelum operasi) ! 3)-0 " ! -4 1$, /*%( 3)-0 -4 1$, 0 4 -/) /54 ! %5/ " ! 3)-0 -4 1$,@ " ! 3)-0 $, $1-% -4 1$, 3)-0 1$&54 -0 - -4 1$,# )$ -/%(0 Atomic Energy Licensing Board 16
 17. 17. Pemantauan oleh AELB telah bermula sebelumpembinaan Lynas Atomic Energy Licensing Board 17
 18. 18. Perbandingan Lynas dengan Industri Berkaitan Bil Syarikat Asian Rare Earth Tioxide TOR Minerals Lynas (ARE) (Kemaman (Ipoh Perak) (Gebeng Pahang) (Ipoh Perak) Terengganu) Perkara 1. Bahan Monozite Ilminite Iliminite Lanthanide mentah Xenotime (Kuantiti: (Kuantiti : 100, 000 (Kuantiti : concentrate diproses 100,000 tan/tahun) tan/tahun) ~100, 000 (Kuantiti: 33,333 tan tan/tahun) / tahun 2. Hasil produk Rutil sintetik Pigmen titanium Rutil sintetik Produk pelbagai dari (~50, 000 tan setahun) dioksida (digunakan (~50, 000 tan Lantanida dalam industri tahun) 11,535 tan/tahun pembuatan cat) (50, 000 tan/tahun) 3. Sisa terhasil Torium hidroksida, Jipsum merah Besi Oksida Iron-Phospho- air sisa (Kuantiti: 3,428,195 tan) merah Gypsum residue - (Kuantiti: 16,200 tan) Aktiviti spesifik bagi (Kuantiti: 122, 546 32,000 tan/tahun Aktiviti spesifik bagi radionuklid berikut:- tan setahun) Aktiviti spesifik: ‘radioactive cake’ = a)U-238 = 1.2 Bq/g Aktiviti besi Th = 6.2 Bq/gm 1,900 Bq/g b)Th-232 = 5.1 Bq/g oksida: Ra-226 = U-235 = 0.04 Bq/g Aktiviti spesifik bagi 1.29 Bq/gm radionuklid berikut:- a)U-238 = 1,220 Bq/g b)Th-232 = 410 Bq/g 4. Pengurusan Pelupusan secara Landfill Penstoran di Storage Cell Sisa repositori kolam (pool R&D untuk tujuan storage) kitarsemula 5. Pemantauan Pemantauan berkala 2 Pemeriksaan berkala Pemeriksaan Pemantauan 2 bulan AELB minggu sekali tahunan berkala tahunan sekali /program persampelan alam sekitar (Pra-opeasi) Atomic Energy Licensing Board 18
 19. 19. E Bahan Mentah 80000 Asian Rare Earth80000 Lynas $&6$F% 7%- -0 % &$60000 &5:40000 # $ % ( )( $ !% & % &( * + %20000 1600 0 Kuantiti Thorium (ppm) Sisa , -.$ 1900 Asian Rare Earth %2000 -.$ / Lynas1500 0, +1000500 6.2 0 Radioactif dalam Sisa (Bq/g) -19- Atomic Energy Licensing Board
 20. 20. • Berdasarkan kepada maklumat permohonan yang memenuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan maka AELB telah meluluskan secara berperingkat lesen Klas A untuk Lynas Malaysia Sdn Bhd.• AELB telah membuat pemantauan berkala dan berterusan untuk memastikan segala syarat-syarat yang ditetapkan dipatuhi oleh Lynas.• AELB boleh mengambil tindakan undang-undang termasuk menggantung atau membatalkan lesen syarikat Lynas sekiranya syarat-syarat yang dikeluarkan tidak dipatuhi.• Semua ini adalah untuk memastikan keselamatan orang awam, pekerja dan alam sekitar sentiasa terjamin dan terpelihara. Atomic Energy Licensing Board 20
 21. 21. Terima Kasih 21

×