Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Muc luc-ban hang bang trai tim

30 views

Published on

Mục lục sách Bán hàng bằng trái tim

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Muc luc-ban hang bang trai tim

  1. 1. MỤC LỤC Lời tựa: .....................................................................................14 Chương 1: Thành công bắt đầu từ phương trình tăng trưởng..... 42 Chương 2: Cảm xúc dẫn tới quyết định ......................................77 Chương 3: Tự do nằm trong khuân khổ....................................107 Chương 4: Trong bán hàng, Không không bao giờ có nghĩa không....145 Chương 5: Niềm Tin Bắt Đầu Từ Sự Đồng Cảm........................177 Chương 6: Những vấn đề về liêm chính.....................................209 Chương 7: Bất cứ thứ gì mà được nói thì cũng được hỏi...........240 Chương 8: Cam kết tình cảm đi trước cam kết kinh tế...............274 Chương 9: Loại bỏ sự phản kháng cần kiên trì..........................310 Chương 10: Tìm Kiếm Sai Lầm Không Bao Giờ Là Điều Đúng Đắn..............................................................352

×