Profil firmy  Když to s e-businessem        myslíte vážně
2Když to s e-businessemmyslíte vážně             Profil             společnosti         ...
3  Když to s e-businessem  myslíte vážně                                        ...
4  Když to s e-businessem  myslíte vážně                  lUNDEGAArD DiViZE              ...
5 Když to s e-businessem myslíte vážně                lUNDEGAArD DiViZE                s...
6Když to s e-businessemmyslíte vážně             PArTNEŘi             A teCHnoloGie        ...
7Když to s e-businessemmyslíte vážně             rEfErENCE             KoRpoRátní webY A poRtálY ...
8Když to s e-businessemmyslíte vážně             rEfErENCE             pRoduKtoVé         ...
9Když to s e-businessemmyslíte vážně             rEfErENCE             sYstéMY A ApliKACe     ...
10Když to s e-businessemmyslíte vážně             rEfErENCE             intRAnetoVé poRtálY    ...
11Když to s e-businessemmyslíte vážně             CMS lArS             ViVo           ...
12Když to s e-businessemmyslíte vážně             CEloSVěToVá SPráVA             pReZentACí   ...
13Když to s e-businessemmyslíte vážně             ŘEšENí NA PlATforMě             Ms sHARepoint ...
14Když to s e-businessemmyslíte vážně             MoBilNí             web            ...
15Když to s e-businessemmyslíte vážně             TESToVáNí             užiVAtelsKé použitelnost...
lundegaard spol. s r.o.e-business solution providerVeškerá práva vyhrazena.Verze: 4.0Datum vytvoření: 01. 05. 2011Lundegaa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Profil firmy Lundegaard

1,647 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Profil firmy Lundegaard

 1. 1. Profil firmy Když to s e-businessem myslíte vážně
 2. 2. 2Když to s e-businessemmyslíte vážně Profil společnosti lundegaard pomáhá rozšiřovat a zefektivňo- Když to s e-businessem myslíte vat úspěšné podnikání firem prostřednictvím vážně… Lundegaard internetových a mobilních technologií. Řešení na nich postavená umožňují firmám genero- Využívejte příležitostí, které přináší interaktiv- vat nové obchodní příležitosti, zlepšovat vzta- ní média a nové technologie, v oblasti obcho- hy se zákazníky či na novou úroveň posouvat du, komunikace a marketingu. stávající webové projekty i aplikace a razant- Nechte si navrhnout neotřelý koncept a ar- ně tak zvyšovat jejich přínos. chitekturu a zároveň nastavit související pro- cesy, zrealizovat portál nebo web prezentaci Díky dlouholetému působení v oblasti vytvá- a naplnit je vhodným obsahem. ření internetových řešení nám nasbírané zku- Požadujte zkušené týmy tvořené konzultan- šenosti umožňují stát se skutečně přínosným ty, projektovými a account manažery, analy- partnerem pro zákazníky, kteří to s e-busi- tiky, programátory, testery, designéry, spe- nessem myslí vážně. cialisty na business procesy i uživatelské rozhraní. Nechte si vytvořit řešení šité na míru vašim potřebám, které lze jednoduše doplňovat o nové moduly.
 3. 3. 3 Když to s e-businessem myslíte vážně Profil společnosti lundegaard byl založen v roce 1998 v České Lundegaard má dvě specializované divize. republice a přispěl významně k růstu komerč- Divize Interactive se zaměřuje na oblasti ního využití internetu a interaktivních medií on-line marketingu, kde jsou naší doménou obecně. především pokročilejší webová řešení čas- to úzce provázaná na interní systémy za- V roce 2002 inicioval vytvoření oborové aso- Framework pro aplikace rezervace zdrojů včetně přidružených služeb davatele. Divize Systems realizuje na míru ciace poskytovatelů internetových řešení tvořené aplikace a systémy s webovým KDO JE LUNDEGAARD Asociace.BiZ. Společnost lundegaard je čle- Lundegaard spol. s r.o. , v rámci své divize SYSTEMS vytváří aplikace a řešení na míru pro střední a velké tuzemské i zahraniční společnosti. Našimi službami pokrýváme všechny fáze rozhraním (tenkým klientem) postavené na nem Asociace pro elektronikou komerci a dále Framework pro aplikace rezervace zdrojů včetně přidružených systému od business analýzy až po následný servis a rozvoj. vývoj nové aplikace či služeb principech servisně orientované architektu- Během naší desetileté praxe jsme realizovali několik rezervačních systémů, díky kterým máme bohaté sdružení Prague ACM Sigchi, jehož cílem je zkušenosti know-how v této problematice. ry (SOA) a respektující požadavky na bez- KDO JE LUNDEGAARD Lundegaard spol. s r.o. , v rámci své divize SYSTEMS vytváří aplikace a řešení na míru pro budovat komunitu lidí, kteří se zajímají o návrh střední a velké tuzemské i zahraniční společnosti. Našimi službami pokrýváme všechny fáze vývoj nové aplikace či systému od business analýzy až po následný servis a rozvoj. pečnost, škálovatelnost a budoucí snadnou „Na našem základním frameworku rezervace zdrojů lze stavět řešení, která vyhovujípřístup- uživatelských rozhraní, použitelnost a Během naší desetileté praxe jsme realizovali několik rezervačních systémů, díky kterým máme bohaté zkušenosti know-how v této problematice. rozšiřitelnost. specifickým požadavkům našich zákazníků. Naším hlavním krédem je ‚Jedinečnost postavená nost. na ověřeném základu‘ “. „Na našem základním frameworku rezervace zdrojů lze stavět řešení, která vyhovují specifickým požadavkům našich zákazníků. Naším hlavním krédem je ‚Jedinečnost postavená Jiří Tonar, CEO na ověřeném základu‘ “. Společnost lundegaard se od roku 2006 Profesní sdružení, kterých je Lundegaard členem: Jiří Tonar, CEO umisťuje na předních příčkách v soutěži Web- zakládající člen Asociace.BIZ – poskytovatelé internetových řešení Profesní sdružení, kterých je Lundegaard členem: člen APEK – Asociace pro elektronickou komerci webových prezentací Top100 – hodnocení zakládající člen Asociace.BIZ – poskytovatelé internetových řešení Microsoft Certified Partner 100 největších českých společností. člen APEK – Asociace pro elektronickou komerci Microsoft Certified Partner„využijte průnik našich služeb“ REZERVACE ZDROJŮ INFO@LUNDEGAARD.CZ 2/9 REZERVACE ZDROJŮ INFO@LUNDEGAARD.CZ 2/9
 4. 4. 4 Když to s e-businessem myslíte vážně lUNDEGAArD DiViZE inteRACtiVe internet, mobilní telefony a další interaktivní Naše silné stránky média nabízí množství příležitostí, jak rozvíjet Vývoj konceptů a úvodních studií proveditel- vztahy se zákazníky a obchodními partnery, nosti. zlepšovat produktivitu, snadněji a rychleji re- Architektura www stránek a napojení na in- alizovat obchodní záměry, nebo lépe využívat terní či externí systémy. investované prostředky. Snažíme se naše zá- Tvorba a rozvoj internetových prezentací, kazníky inspirovat, pomáháme jim získat nad- portálů a specifických projektů v krátkých hled a najít tu správnou cestu k cíli. Vytváříme termínech. efektivní řešení, která vydělávají. rychlé realizace rozsáhlého webu a věr- nostní systémy. Když to s e-businessem myslíte Kreativní grafika a design uživatelských roz- vážně... hraní. Požadujte rozsáhlé znalosti v oblasti online on-line marketing a integrace mobilních ko- marketingu a jeho nástrojů, očekávejte nejen munikačních kanálů vytvoření webové prezentace, ale zároveň SEo a SEM. získání vaší cílové skupiny v návaznosti na požadavky marketingového oddělení. Nechte si navrhnout a dlouhodobou strategii v oblasti on-line marketingu pružně reagující„využívejte internet efektivně“ na vývojové trendy na internetu. Poptávejte/využívejte spolehlivé zázemí fir- my, která je schopná reagovat na veškeré požadavky v garantovaných časech.
 5. 5. 5 Když to s e-businessem myslíte vážně lUNDEGAArD DiViZE sYsteMs Divize Systems se specializuje na vývoj apli- Naše silné stránky kací a systémů. Našim klientům dodáváme Analýza a návrh řešení včetně projektového jak úzce zaměřené aplikace tak rozsáhlejší řízení a řízení požadavků. informační systémy, přičemž využíváme za- Kompletní služby: vývoj aplikací a informač- vedených metodik vývoje a řízení s možností ních systémů (platformy JAVA, .NET, MS výběru vhodných částí pro daný projekt. Pro Sharepoint, PHP), včetně integrace, školení vývoj využíváme hlavní vývojové technologie a podpory. – zejména JAVA (JEE), a Microsoft .NET (C#) Komplexní realizace intranetových projektů a platformu Sharepoint. včetně samostatných agend na platformě MS Sharepoint. Když to s e-businessem myslíte oborová řešení: provizní systémy pro finanč- vážně... ní instituce, paspartizační (skladové) systé- Nechte si specifikovat požadavky na váš my, rezervační systémy, reportingové systé- nový informační systém nebo softwarovou my a dashboardy. aplikaci. Zabezpečené propojení na portály a interní Ušetřete vaše náklady vhodnou a bezpeč- systémy. nou architekturou propojení interního systé- mu na internet. Nechte si zaručit bezpečné propojení vaší in-„vyváženost a pevné základy“ terní iS/iT s webovým okolím, včetně vývoje obchodních, informačních i úzce specializo- vaných systémů.
 6. 6. 6Když to s e-businessemmyslíte vážně PArTNEŘi A teCHnoloGie Partneři Microsoft Partner Silver Portals and Collaboration Silver Web Development Silver Portals and Collaboration Silver Web Development Podporované technologie Vývojové platformy Java SE/EE/ME, Microsoft.NET (C++, C#, ASP.NET, Sharepoint), SQl, XMl, DHTMl / CSS, flash/flex, PHP, Android (Dalvik), iPhone (objective C) Aplikační servery JBoss, Glassfish, Tomcat, MS Sharepoint server / MoSS Databázové servery oracle, Microsoft SQl Server, MySQl, PostgreSQl, Sybase ASE Operační systémy GNU/linux (Debian, redHat), Solaris, Windows Server, Android, ioS, Vlastní publikační platforma CMS lArS Vivo
 7. 7. 7Když to s e-businessemmyslíte vážně rEfErENCE KoRpoRátní webY A poRtálY Pražská energetika website založený na publikačním systému CMS lArS lDK (lArS Development Kit) přímá aktualizace a rozvoj pracovníky společnosti prezentace dceřiných společnosti speciální aplikace se specifickou funkčností vítěz WebTop100 ITKult.com portál pro iT profesionály kompletní vývoj a provoz portálu postaveno na CMS lArS řešení zvítězilo v soutěži Internet Effecti- vness Awards 2009 v kategorii Best New Business a získalo ocenění za inovaci! Cetelem web největší společnosti poskytující spotře- bitelské úvěry v Čr postaveno na CMS lArS lDK (lArS Deve- lopment Kit) ve spolupráci se zadavatelem klientská zóna
 8. 8. 8Když to s e-businessemmyslíte vážně rEfErENCE pRoduKtoVé A KoMunitní webY Cerealie (Nestlé) Calibrum (Zentiva) zajímavý a interaktivní koncept a design stránky známého multivitaminu výroba, obsah, sponzorské aktivity, newslettery zábavné flashové hry a pohlednice jseMPro120 (3M) prezentace nového miniprojektoru 3M Vánoční opice (HP) kreativní soutěž prezentace tiskáren HP Photosmart virální aktivity – sestavení vlastního obličeje
 9. 9. 9Když to s e-businessemmyslíte vážně rEfErENCE sYstéMY A ApliKACe Cetelem ČR Zentiva několik mission critical systémů aplikace rezervace zdrojů realizace celého životního cyklu, včetně údržby napojení na Active Directory platforma JAVA Koncept riA (rich internet Application) v kombinace technologie flex a MS .NET Wood & Company reportovací nástroj Citfin napojení na interní iS zapojení týmu klienta do vývoje modul interního informačního systému platforma MS .NET
 10. 10. 10Když to s e-businessemmyslíte vážně rEfErENCE intRAnetoVé poRtálY Cetelem intranetové řešení pro interní komunikaci společnosti poskytující finanční služby interaktivní aplikace zefektivňující informační procesy sdílení aktuálních dokumentů, ceny akcií na burze, monitoring tisku, zábava a řada dalších prvků Středočeské vodárny Veolia Voda portál pro vstup do dalších firemních aplikací aktuální vyhlášky, dokumenty a řada dalších užitečných funkcí intranetové řešení postavené na CMS lArS Wood & Company intranet na platformě MS Sharepoint 2007 Agenda HelpDesk 2.0 Agenda Personalistika
 11. 11. 11Když to s e-businessemmyslíte vážně CMS lArS ViVo CMS lArS Vivo slouží ke snadnému vytvá- audit operací ření a editaci internetových prezentací, bez mnohonásobné využití pro potřeby webu, nutnosti umět programovat i bez dalších tech- intranetů a extranetů najednou nických znalostí. Systém je určen pro střední podnikové portály a velké organizace, existuje však i „odlehčená“ manažerské reporty liTE, cenově výhodná, verze pro menší inter- vysoký výkon netové prezentace. CMS lArS Vivo je třetí ge- nový built-in fulltext engine nerací CMS lArS, který je vyvíjen soustavně cenová dostupnost od roku 2004. Více zde: vivo.lundegaard.eu Klíčové vlastnosti CMS LARS Vivo snadné a rychlé vytváření stránek jednoduchá editace pomocí WYSiWYG nástroje verzování obsahu stránek personalizace webu připravené knihovny typových stránek a funkční moduly kontrola konzistence odkazu plánovač publikace snadná změna vzhledu prezentace centrální úložiště veškerého obsahu (Con- tent repository) základem je Document Management System zcela nová built-in podpora fulltextu
 12. 12. 12Když to s e-businessemmyslíte vážně CEloSVěToVá SPráVA pReZentACí (WorlD WiDE WEB SErViCE) Hledáte cestu jak zjednodušit proces správy Dohlížení nad dodržováním stanoveného webů v rámci více zemí či regiónů? Nepracu- rozpočtu na službu – upozorníme Vás na blí- jete s CMS denně, nebo se ho nechcete učit? žící se vyčerpání. Chcete se zaměřit na váš core business a sta- reporting výkazů práce. rosti s webem nechat na profesionálech? Sledování nejnovějších trendů a návrhy na vylepšení prezentací. lundegaard Vám nabízí službu, která vychází Poskytnutí výhod na úrovni celé korporace z naší dosavadní nejlepší praxe pro naše nad- a jejich čerpání v rámci jednotlivých odděle- národní klienty. ní, zemí či regionů. Co nabízíme: Převezmeme správu internetové prezentace (i na vašem CMS) – odstíníme Vás od rutinní aktualizace. Případně vytvoříme novou prezentaci na na- šem vlastním CMS. on-line marketing: zajistíme, aby prezentace plnila obchodní cíle. Přehledný helpdesk s evidencí jednotlivých požadavků, včetně jejich stavu, doby vyře- šení a osob, které je zadali. Garanci odezvy na základě zvoleného ser- visního programu.
 13. 13. 13Když to s e-businessemmyslíte vážně ŘEšENí NA PlATforMě Ms sHARepoint Společnost lundegaard nabízí koncepční Kromě komplexních řešení nabízíme intranetová a webová řešení na platformě i samostatné agendy, které je mož- Microsoft Sharepoint 2010 i 2007. Celé řeše- né zavádět postupně. ní zahrnuje analýzu požadavků, návrh řešení a jeho samotnou realizaci. Řešení navrhujeme Datové schránky s ohledem na již vytvořené agendy a Vaše Docházka existující řešení s cílem maximálního snížení Document Management System (DMS) nákladů na celé řešení. fakturace Helpdesk 2.0 objednávky Personalistika Projektový portál Řízené zpracování úkolů Sharepoint Comptenece Center Sharepoint StartUp Smlouvy a závazky Správa produktů
 14. 14. 14Když to s e-businessemmyslíte vážně MoBilNí web Evropa, jako nejrychleji rostoucí trh chytrých Když to s e-businessem mobilních komunikátorů, se ocitá tváří v tvář myslíte vážně… realitě, kdy čím dál tím větší část „on-line“ Mobilní web pro vás neznamená jen méně fungování lidí nebude probíhat přes počítače obrázků a méně textu. a notebooky, ale přes mobilní telefony. Mobilní Chcete web, který využije možnosti dotyko- telefony a další dnes vznikající mobilní a pře- vého ovládání mobilních zařízení. nosná zařízení jsou stále chytřejší a schop- Geolokace a senzory akcelerace pro vás nější. A definují zcela nové požadavky na tak- znamenají výzvu a nové možnosti. zvanou „UX“ – user experience (uživatelská Prostě chcete jít s dobou zkušenost). Současné aplikace a služby musí počítat, že dnes je již běžné z mobilu obsluho- vat téměř cokoli. Naše silné stránky Nespecializujeme se na věci, které se týkají Mobilní technologie se stávají čím dál tím pod- čistě mobilních telefonů (jako jsou JAVA hry, statnější částí „on-line koláče“ a začínají si nativní aplikace, firmware apod.). Ale všude diktovat své vlastní standardy. Není radno je tam, kde se mobilní svět „dotýká“ toho kla- opomíjet, ať už řešíte reklamu, nebo interneto- sického on-line světa umíme poradit a nabíd- vou aplikaci. nout řešení.
 15. 15. 15Když to s e-businessemmyslíte vážně TESToVáNí užiVAtelsKé použitelnosti Řada firem vytváří weby, portály nebo další Lundegaard Usability Center komunikační platformy pro své zákazníky. My- lundegaard Usability Center je odborné stře- slí na ně však po celou dobu jejich tvorby? disko se zaměřením na poradenství a služby Pokud zákazník pohodlně a rychle nenajde spojené s použitelností, přístupností a ergo- na internetu to, co hledá, ztrácíte možnost ho nomií uživatelských rozhraní, internetových oslovit. Jak zákazník přemýšlí, co hledá a jak portálů a dalších on-display realizací. to hledá, vám pomůže definovat testování po- užitelnosti. Naše silné stránky Když to s e-businessem Dosahování měřitelných výsledků s přímým myslíte vážně dopadem na vylepšení stanovených business přínosů. Nechte si vyhodnotit stávajících online/mobi- Vyhodnocování on-line aktivit klienta z po- le/iS projekty z pohledu ergonomie ovládání hledu ergonomie ovládání (usability), analý- (snadná použitelnost a uživatelská přívětivost). zu chování uživatelů s využitím moderních Analyzujte chování uživatelů s využitím mo- analytických metod derních metod testování. Monitorujte výskyt a kontext klíčových slov používaných v internetovém prostředí ze- jména v oblasti sociálních sítí a diskusí.
 16. 16. lundegaard spol. s r.o.e-business solution providerVeškerá práva vyhrazena.Verze: 4.0Datum vytvoření: 01. 05. 2011Lundegaard spol. s r.o.Španělská 2, 120 00 Praha 2 – Vinohradytel.: +420 222 253 015fax: +420 222 254 458www.lundegaard.euinfo@lundegaard.eu

×