LUNATBWA OSVOJILANAJVE» ZLATIH EFFIENAGRAD DOSLEJ 3. februar 2011
Nagrajenci na podelitvi nagrad EFFIE.Nagrade za uËinkovitost komuniciranja - EFFIE,ki jih vsako drugo leto podeljuje Slove...
IZJAVE ZMAGOVALCEV©pela LeviËnik Oblak, direktorica LunaTBWAin regijska direktorica TBWA CEE AdriaticV katerih Ëasih bi l...
Dali BungiË, direktorica poslovno strateπkega oddelka LunaTBWA:Vsakrπno nagrajevanje ustvarjalnih doseækov je v izhodiπËus...
Polona Javornik, direktorica druæb OMG in OMD:Nagrada Effie nam pomeni najveËje priznanje za uËinkovito delo.Letos smo v O...
LUNATBWA LETOS PRAZNUJEKAR Z DVEMA ZLATOMAZlati EFFIE 2010:Na pravi strani / Si.mobil d. d.Si.mobil in Luna TBWA sta letos...
PREDSTAVITEV NAGRAJENIH EFFIE 2010                            TRÆNO KOMUNIKACIJSKIH DELObrni  ...
PREDSTAVITEV NAGRAJENIH EFFIE 2010                TRÆNO KOMUNIKACIJSKIH DELZLATA NAGRADA EFFIE 2010:Ego Sli...
PREDSTAVITEV NAGRAJENIH EFFIE 2010                TRÆNO KOMUNIKACIJSKIH DELSREBRNA NAGRADA EFFIE 2010:Plan...
PREDSTAVITEV NAGRAJENIH EFFIE 2010                                            ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Effie 2010 (Luna\TBWA)

2,054 views

Published on

Published in: Business, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,054
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Effie 2010 (Luna\TBWA)

 1. 1. LUNATBWA OSVOJILANAJVE» ZLATIH EFFIENAGRAD DOSLEJ 3. februar 2011
 2. 2. Nagrajenci na podelitvi nagrad EFFIE.Nagrade za uËinkovitost komuniciranja - EFFIE,ki jih vsako drugo leto podeljuje Slovenska oglaπevalska zbornica, jeletos prejelo 9 træno - komunikacijskih del.Kar 2 nagradi potujeta na oglaπevalsko agencijo LunaTBWA, ki jezbirko æe prejetih EFFIE nagrad (EFFIE 2004 - Petrol in PivovarnaLaπko; EFFIE 2006 - Si.mobil, Pivovarna Laπko in Beiersdorf; EFFIE2008 - Si.mobil, Renault Nissan Slovenija) dopolnila s πe dvemazlatima nagradama EFFIE 2010 za Si.mobil in Ljubljanske mlekarne.LunaTBWA se lahko pohvali tudi z najveËjim πtevilom osvojenihnajprestiænejπih nagrad EFFIE v Sloveniji, saj ima v svoji zbirki kar 6zlatih nagrad. Kot skupina pa jih je skupaj z druæbo Omnicom MediaGroup doslej prejela kar15.
 3. 3. IZJAVE ZMAGOVALCEV©pela LeviËnik Oblak, direktorica LunaTBWAin regijska direktorica TBWA CEE AdriaticV katerih Ëasih bi lahko bila komunikacijska uËinkovitost boljpomembna kot je v tem? Pravilni odgovor je seveda, da je pomembnav vseh Ëasih, v tem pa πe posebej. Zakaj? V kriznih Ëasih jezmagovalec tisti, ki zna preseËi negativnost misli in vsesploπen krËnemoËi, ki zna preseËi povpreËje idej in dejanj, ki se ne ustavi privlaganju v razvoj, ki zna æiveti kratkoroËno in gledati dolgoroËno.Zmagovalec je tisti, ki spoπtuje znanje partnerjev, ki se sooËa zovirami pozitivno in je po vsaki πe moËnejπi. Take so tudi najboljuËinkovite komunikacijske akcije, takπna je dræa zmagovalnih ekip.Naπi naroËniki sodijo mednje, zato sem ponosna na naπe sodelovanje.Z vsakim izmed njih, vsak dan posebej.
 4. 4. Dali BungiË, direktorica poslovno strateπkega oddelka LunaTBWA:Vsakrπno nagrajevanje ustvarjalnih doseækov je v izhodiπËusubjektivno; in vËasih nam nagrade na kreativnih festivalih tolikokot o nagrajencih povedo tudi o æiriji, ki jih je podelila. Effie pa jev svojem bistvu drugaËna nagrada, saj poleg subjektivnega kriterijavkljuËuje tudi objektivne, merljive podatke (o prodaji, trænem deleæu,ugledu znamke ...), ki predstavljajo seπtevek mnogo veË funkcij kotle komunikacijske (ne glede na to, kako pomembna je v kontekstutrænega uspeha). Prav zato je Effie najbolj celovito in najboljkompleksno priznanje, tako za agencijo kot za naroËnika. In razlog zaveliko veselje obeh.Janez RakuπËek, izvrπni kreativni direktor LunaTBWA:Na svoj poklic sem vedno gledal kot na umetnost - ali obrt, kakorhoËete - pripovedovanja zgodb. Blagovne znamke nam govorijozgodbe, s pomoËjo katerih laæje izrazimo svojo osebnost, vËasihnajdemo samopotrditev, morda drugim pokaæemo svoja prepriËanjain vrednote; vse pogosteje nam omogoËajo, da zgodbe ustvarjamoin pripovedujemo skupaj. S pomoËjo zgodb se laæje znajdemo vkompleksnem in zapletenem svetu, saj delujejo kot svetilniki pomenovin katalizatorji stikov. Nagrada za komunikacijsko uËinkovitost miv pripovednem kontekstu pomeni le eno, preprosto, a zato tolikodragocenejπe spoznanje: naπa zgodba je bila dovolj zanimiva, da jenaπla posluπalce.
 5. 5. Polona Javornik, direktorica druæb OMG in OMD:Nagrada Effie nam pomeni najveËje priznanje za uËinkovito delo.Letos smo v OMG, z medijskima agencijama OMD in PHD osvojiliskupno tri nagrade Effie, ki dokazujejo, da obstaja eno samo vodiloza uspeh in to so skupni cilji - cilji oglaπevalca ter vseh vpletenihagencij. In kadar je temu tako, je nagrada neizogibna. Kandidatovza prestiæno nagrado Effie je vedno veË. Vsi bi æeleli dokazati, da jebila prav njihova ideja najuËinkoviteje izvedena, da je prav njihovaoglaπevalska akcija resniËno delovala, da so uËinkovito in uspeπnokomunicirali, da so imeli jasno postavljene in merljive cilje, da je bilakreativna in komunikacijska strategija popolna, da so bili na koncuzadovoljni vsi, ki so pri oglaπevalski akciji sodelovali.Mateja Gramc Debeljak, direktorica PHD:Danes, æivimo v Ëasu, ko se vse zelo hitro spreminja, vedenjskivzorci potroπnika, novosti v medijih, navsezadnje hiter tehnoloπkinapredek, itd. Tistim, ki jim poizkuπamo slediti, te spremembe prednas postavljajo nove izzive in narekujejo novo poslanstvo oglaπevanja,nove pristope, nove kanale sporoËanja, drugaËno sporoËilnost in nakoncu tudi pogum. K uspeπnemu trænemu komuniciranju botruje veËdejavnikov, vendar lahko reËem, da je zelo pomembna komponentauspeha tudi dober partnerski odnos med naroËnikom in agencijo, kiskupaj ustvarjata, preizkuπata, sta odprta za nove stvari. DokazanouËinkovito komuniciranje, je v Ëasu trenutne ekonomske situacije,πe toliko bolj pomembno in v temu kontekstu, pomeni nagrada Effienajviπjo nagrado tako za naroËnika, kot agencijo.
 6. 6. LUNATBWA LETOS PRAZNUJEKAR Z DVEMA ZLATOMAZlati EFFIE 2010:Na pravi strani / Si.mobil d. d.Si.mobil in Luna TBWA sta letos æe tretjiË zaporedoma nagrajena zakomunikacijsko uËinkovitost - po srebrnem Effie 2006 in zlatem Effie2008 - sta si letos ponovno prisluæila zlato nagrado, ki je dokaz,da je medsebojno zaupanje in tesno sodelovanje med agencijo innaroËnikom dolgoroËno πe bolj uËinkovito.Zlati EFFIE 2010:Ego Slim&Vital / Ljubljanske mlekarne d. d.Kako komunicirati novo izdelËno skupino in repozicionirati æeuveljavljeno blagovno znamko v zasiËeni kategoriji in v oteæenih trænogospodarskih razmerah? Ljubljanskim mlekarnam in Luni TBWA jeuspelo, saj so s komunikacijsko strategijo prepletanja komunikacijskihkanalov in kreativno zasnovo ustvarili kampanjo, ki je omogoËilaprehod blagovne znamke v πirπi segment funkcionalnih mleËnihizdelkov in obenem prepreËila »kanibalizacijo« znotraj druæine Ego.
 7. 7. PREDSTAVITEV NAGRAJENIH EFFIE 2010 TRÆNO KOMUNIKACIJSKIH DELObrni Pravonovo življenje jestran. na pravi strani. ZLATA NAGRADA EFFIE 2010: Na pravi strani / Si.mobil d. d. in LunaTBWA Korporativna komunikacijska akcija za Si.mobil »Æivljenje je na pravi strani« jasno izrisuje in na Ëustven, prepriËljiv naËin kaæe, da obstajata dva svetova, dve resniËnosti, dva pogleda na svet, ki se skrivata v vsakem od nas; na posamezniku je, da si izbere svojega. Si.mobil svoje vrednote in svojo bit iπËe v razumevanju, empatiji, spoπtovanju in harmoniji; s komunikacijami smo govorili vsem tistim, ki nas razumejo in se nam hoËejo pridruæiti. Raziskave kljuËnih atributov podobe Si.mobila in tudi prodajni rezultati po komunikacijski akciji so nam dokazali, da se je Ëustven in hkrati jasen nagovor izjemno uËinkovito dotaknil naπega obËinstva.
 8. 8. PREDSTAVITEV NAGRAJENIH EFFIE 2010 TRÆNO KOMUNIKACIJSKIH DELZLATA NAGRADA EFFIE 2010:Ego Slim&Vital / Ljubljanske mlekarne d. d., LunaTBWA in OMDV Ljubljanskih mlekarnah so sprejeli odloËitev o repozicioniranjuznamke Ego iz segmenta probiotike v πirπi segment funkcionalnihmleËnih izdelkov, ki so povezani s skrbjo za zdravje in vitalnost.Tako so æeleli odpreti nov prostor za rast trænega deleæa. Lansiranjenovega izdelka je potekalo v Ëasu gospodarske krize, zato je bilanaloga πe toliko bolj zahtevna in pogumna. Prijavitelj je komunikacijozasnoval kot kombinacijo informiranja in zabave ter z izbiro ustreznihkomunikacijskih kanalov poskrbel za potroπnikovo neposrednovpletenost vanjo. Tako je Ljubljanskim mlekarnam (navkljub izrazitooteæenim trænim in gospodarskim razmeram) uspelo ne le poveËatitræni deleæ, temveË tudi prepreËiti kanibalizacijo znotraj druæine Ego.Vsi komunikacijski in prodajni cilji kampanje so bili doseæeni, v veËinicelo preseæeni.
 9. 9. PREDSTAVITEV NAGRAJENIH EFFIE 2010 TRÆNO KOMUNIKACIJSKIH DELSREBRNA NAGRADA EFFIE 2010:Planica, svetovna rekorderka / Ljubljanske mlekarne d. d.,OMD in Pristop d.o.o.Planica, legendarni druæinski sladoled Ljubljanskih mlekarn, je leta2009 praznoval 35 let in se obenem sooËal s krËenjem trga druæinskihsladoledov, izgubljanjem lojalnih uporabnikov in odlivom uporabnikov zniæjo kupno moËjo k trgovskim blagovnim znamkam. Poletje 2009 je zatoPlanica obeleæila drugaËe, zasnovala svoje komunikacije bolj inovativno inse lotila velikega izziva, ki je sledil rekorderskemu poreklu Planice izpodPonc - doseganju Guinnessovega rekorda v kategoriji »najdaljπi sladoledniposladek«. Zasnovali smo komunikacijski koncept, ki je srediπËe aktivnostipostavil na ulico med uporabnike, klasiËne medije πirokega dosega pav funkcijo podpornih medijev. Koncept je z emocionalnim vpletanjemuporabnikov v komunikacijo blagovne znamke in njeno praznovanje 35.obletnice uspeπno odgovoril na ambiciozno zastavljene cilje, ki so bilizelo racionalni in predvsem prodajni. Poletno prodajno sezono 2009je Planica zakljuËila z indeksom prodaje 115 glede na preteklo leto inodliËnimi komunikacijskimi kazalniki. Gre za inovativno komunikacijskoplatformo, ki dokazuje, da se neklasiËen pristop h komunikacijam zeloklasiËnega izdelka obrestuje.
 10. 10. PREDSTAVITEV NAGRAJENIH EFFIE 2010 TRÆNO KOMUNIKACIJSKIH DEL Hitro odpravi BRONASTA NAGRADA EFFIE 2010: Nalgesin S − hitra reπitev za boleËino / Krka d. d. in PHD bolečino. Na slovenskem trgu analgetikov je bila v letu 2009 izredno majhna koliËinska rast (indeks 101, vrednostni indeks 107), v prvi polovici www.nalgesin.si leta 2010 pa je priπlo celo do koliËinskega upada (indeks 94,9, vrednostni indeks 101,5). Ne glede na to so bili Krkini cilji zelo ambiciozno zastavljeni in sicer: doseËi in preseËi 20-odstotno vrednostno rast prodaje Nalgesina S v letih 2009 in 2010, pridobiti nove uporabnike Nalgesina S na raËun konkurence in poveËati prepoznavnost izdelka. Z razmeroma majhnim medijskim proraËunom Nalgesina S, smo morali konkurirati oglaπevalsko in po trænih deleæih Nalgesin S vsebuje naproksen natrij. moËnim blagovnim znamkam. ObiËajen medijski splet v skupini analgetikov, smo tako obrnili na glavo in se odloËili za bolj ciljan in v. Hitra re�ite bolu, lu, zobo Pri glavobo h, h bolečina menstrualni interaktiven pristop, ki je pomenil manjπi vloæek v masovne medije in v mišicah bolečinah in sklep ih. nadpovpreËen v digitalnih medijih. Cilji so bili doseæeni in preseæeni. Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Strokovna in laiËna javnost blagovno znamko Nalgesin S prepoznavata0000-2009_Nalgesin_S_A4_HOTEL.in1 1 6/2/2009 7:23:32 AM kot analgetik za hitro in dolgotrajno lajπanje boleËine.

×