EFFIENAGRADE2004 - 2008
ZLATA NAGRADA EFFIE 2008VSI SMO MALO ORTO!Si.mobil d. d. in LunaTBWASi.mobil je pomemben akter med mladimi. Z lansiranjem ...
SREBRNA NAGRADA EFFIE 2008TWINGO II LJUBIRenault Nissan Slovenija d. o. o. in LunaTBWALansiranje novega Twinga v Sloveniji...
ZLATA NAGRADA EFFIE 2006PODAJTE NAM ROKOBeiersdorf Slovenija d.o.o. in LunaTBWABeiersdorf Slovenija s svojo glavno blagovn...
ZLATA NAGRADA EFFIE 2006ZGRABI GA!Pivovarna Laπko d. d. in LunaTBWAAkcija Zgrabi ga je primer dolgoroËne gradnje blagovne ...
SREBRNA NAGRADA EFFIE 2006ZELENA LUC ZA SI.MOBIL - VODAFONESi.Mobil d. d. in LunaTBWAManjπi mobilni operater zapira svoja ...
ZLATA NAGRADA EFFIE 2004TOPLOTA ZA DOM - NA DOM!Petrol d. o. o. in LunaTBWAPetrolova razvojna strategija med drugim predvi...
SREBRNA NAGRADA EFFIE 2004ZGRABI GA! BANDIDOS, NamreË.Pivovarna Laπko d. d. in LunaTBWAV Pivovarni Laπko so marca 2003 na ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Effie nagrade 2004-2010

826 views

Published on

Published in: Design
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Effie nagrade 2004-2010

  1. 1. EFFIENAGRADE2004 - 2008
  2. 2. ZLATA NAGRADA EFFIE 2008VSI SMO MALO ORTO!Si.mobil d. d. in LunaTBWASi.mobil je pomemben akter med mladimi. Z lansiranjem noveblagovne znamke za mlade je njegov poloæaj v segmentu mladihnapadel najveËji ponudnik mobilne telefonije Mobitel. S tem se jezaËel agresiven boj za mlade uporabnike. Ti so cenovno obËutljiviin manj lojalni, zato je poteza Mobitela pri mladih sproæila upadpreference Si.mobila. Upada preference bi lahko vplival tudi na upadtrænega deleæa, zato se je Si.mobil odloËil za spremembo træenjskein komunikacijske strategije. Glede na zaznane trende pri mlajπi ciljniskupini se je odloËil za premik fokusa od posameznika k skupnosti(t. i. › community« marketing), ki je mladim omogoËil, da izberejo inpostanejo Orto Smart ››zvezde« ter sooblikujejo svojo skupnost. Tako jenastal komunikacijski projekt ››Vsi smo malo Orto«, s katerim je Si.mobiluspeπno ustavil padec preference in celo presegel svoja komunikacijskain prodajna priËakovanja.
  3. 3. SREBRNA NAGRADA EFFIE 2008TWINGO II LJUBIRenault Nissan Slovenija d. o. o. in LunaTBWALansiranje novega Twinga v Sloveniji je bil izjemno zahtevenprojekt. Twingo II je bil konceptualno popolnoma drugaËenavto od svojega priljubljenega predhodnika, z visokimiprodajnimi cilji in potrebo po πiritvi skupine kupcev novegaTwinga na nove segmente. V rokah je skrival moËan adut - vceloti je proizveden v Sloveniji. Sprejeta je bila odloËitev, dabo na tem dejstvu zasnovana celotna komunikacijska strategijalansiranja. Komunikacija je bila uspeπna. Novi Twingo jepresegel prodajna priËakovanja, slovensko lansiranje pa je bilonajuspeπnejπe v Evropi.
  4. 4. ZLATA NAGRADA EFFIE 2006PODAJTE NAM ROKOBeiersdorf Slovenija d.o.o. in LunaTBWABeiersdorf Slovenija s svojo glavno blagovno znamko NIVEA æelizaustaviti negativne trende v percepciji znamke in poslediËno izboljπatiuspeπnost prodaje. Naloga ni lahka. Na trgu kozmetiËnih izdelkovse za deleæe bojujejo moËne, mednarodne znamke. Medijski trg jevse bolj nasiËen. Lojalnost potroπnikov se manjπa. DoseËi ambicioznozastavljene cilje pomeni uporabiti drugaËen naËin komuniciranjakot konkurenca. NeobiËajna, v lokalno okolje vpeta, interaktivnain dobrodelno obarvana kreativna akcija sledi vrednotam znamkeNIVEA. Skrb za potroπnika nadgradi skrb za lokalno druæbeno okolje insocialno problematiko. Na ta naËin Beiersdorf Slovenija uspe okrepitiemocionalno vez potroπnikov z znamko NIVEA, poveËati uporaboizdelkov in ubraniti vodilni træni deleæ.
  5. 5. ZLATA NAGRADA EFFIE 2006ZGRABI GA!Pivovarna Laπko d. d. in LunaTBWAAkcija Zgrabi ga je primer dolgoroËne gradnje blagovne znamke inuporabe konsistentne komunikacijske strategije skozi Ëas. PivovarnaLaπko v letu 2003 asortiman piv razπiri z meπanico specialnega pivain brezalkoholne pijaËe z imenom Bandidos. Z uspeπno komunikacijskopodporo v letu 2003 Bandidos bistveno preseæe zastavljene prodajnecilje. V letu 2004 pa prodaja brez posebnega razloga radikalnopade. Osnovni izziv je utrditi pozicijo Bandidosa in poslediËnopoveËati prodajo, predvsem v segmentu gostinstva. Naloga jezahtevna. Primarna ciljna skupina - mladi - rada preizkuπa nove trendein hitro menja med aktivnimi blagovnimi znamkami, ki preseneËajoz novostmi. Nevarnost predstavlja tudi nestabilen trg in moæen vdortujih konkurentov. Premiπljena kreativna strategija, komunikacijski tonin medijski splet omogoËita identifikacijo mladih z blagovno znamkoBandidos, ki ga v komunikacijah pooseblja nagajivi, lopovski, vendarsimpatiËni bandit. Televizijo in tisk dopolni internet, kino in WCoglaπevanje. Aktivnosti se odvijajo tudi v lokalih, ki jih mladi obiskujejo.Nagradne igre Zvrn’Igra, Drgn’Igra, Bandidos Party so blizu govoriciin zabavi mladih. Zastavljeni cilji so uspeπno doseæeni. Prodajni uspehakcije je nad priËakovanji.
  6. 6. SREBRNA NAGRADA EFFIE 2006ZELENA LUC ZA SI.MOBIL - VODAFONESi.Mobil d. d. in LunaTBWAManjπi mobilni operater zapira svoja vrata. Med preostalimi operaterjise priËne boj za 24.000 uporabnikov, ki bodo iskali nadomestnegaoperaterja. Priloænost na zasiËenem slovenskem trgu je edinstvena. Zgoljna osnovi neuradnih informacij o umiku konkurenta se Si.mobil odloËi,da ukrepa. Od agencije zahteva, da pripravi ustrezno komunikacijo zvabljivo ponudbo za potencialne nove uporabnike. Ko je napoved umikakonkurenta uradna, je kampanja pripravljena. Kreativna strategija jeosnovana na cenovno privlaËni ponudbi, ki po eni strani reπuje problemuporabnikov, ki bodo izgubili dosedanjega operaterja in hkrati motivacijskonagovarja tudi uporabnike najveËjega konkurenta. Dobro zasnovanekreativne reπitve in πirok medijski splet vplivajo na uspeπno realizacijooglaπevalske akcije. ©tevilo novih naroËnikov se v primerjavi s primerjalnimobdobjem potroji. Si.mobil pridobi 2/3 vseh uporabnikov nekdanjegakonkurenËnega operaterja in tako uspeπno preseæe zastavljene cilje.
  7. 7. ZLATA NAGRADA EFFIE 2004TOPLOTA ZA DOM - NA DOM!Petrol d. o. o. in LunaTBWAPetrolova razvojna strategija med drugim predvideva tudiintenzivnejπo prodajo kurilnega olja in utekoËinjenega naftnegaplina. V Ëasu snovanja akcije, to je v letu 2002, je bilakonkurenca dobaviteljev na tem podroËju izredno moËna (veËkakor 60 dobaviteljev), hkrati pa je bil za slovenski trg kurilnegaolja znaËilen tudi trend zmanjπevanja porabe (za pribliæno3odstotke letno). KljuËni marketinπki cilji Petrola so tako bili: kljubupadanju porabe v letu2003 zadræati træni deleæ na podroËjuprodaje kurilnega olja in plina na enaki ravni, kot gaje imelPetrol v letu 2002, poveËati naroËanje kurilnega olja in plinana brezplaËni πtevilki 08022 66 ter s pomoËjo oglaπevanjapridobiti vsaj 15odstotkov kupcev, ki bi sicer kurilno olje kupili prikonkurenËnih dobaviteljih. Komunikacijski cilji so bili povezaniz doseganjem veËje prepoznavnosti Petrola kot celovitegadobavitelja toplote, prepoznavanjem brezplaËne πtevilke terspodbujanjem klicev nanjo.
  8. 8. SREBRNA NAGRADA EFFIE 2004ZGRABI GA! BANDIDOS, NamreË.Pivovarna Laπko d. d. in LunaTBWAV Pivovarni Laπko so marca 2003 na trg uvedli novo pijaËo- pivo z aromo tequile in limone, namenjeno predvsemmladi populaciji(od 18 do 34 let). Glavni marketinπki ciljiob lansiranju pijaËe so bili: v letu 2003 doseËi naËrtovanoprodajo ter 2-odstotni koliËinski træni deleæ v trgovini na drobnoin 4-odstotni koliËinski træni deleæ v gostinstvu. Ob kampanjiso bili zastavljeni tudi naslednji komunikacijski cilji,ki so bilivezani na prve πtiri mesece lansiranja: doseËi vsaj 40-odstotnoprepoznavnost blagovne znamke Bandidos med primarnociljno skupino,doseËi vsaj 20-odstotni priklic oglasov medprimarno ciljno skupino, doseËi, da bo vsaj 10odstotkovprimarne ciljne skupine Bandidos kupilo v trgovini, ter doseËi,da bo blagovno znamko Bandidos v πtirih mesecih polansiranju prepoznavalo vsaj 20 odstotkov πirπe javnosti.

×