Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Vi Phạm Của Cơ Sở Khám Bệnh.doc

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.1...
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.1...
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.1...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 25 Ad

Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Vi Phạm Của Cơ Sở Khám Bệnh.doc

Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Vi Phạm Của Cơ Sở Khám Bệnh. Xây dựng các phương án và giải pháp lựa chọn để giải quyết vấn đề vi phạm của phòng khám và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nƣớc về hành nghề.

Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Vi Phạm Của Cơ Sở Khám Bệnh. Xây dựng các phương án và giải pháp lựa chọn để giải quyết vấn đề vi phạm của phòng khám và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nƣớc về hành nghề.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562 (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Tiểu Luận Xử Lý Tình Huống Vi Phạm Của Cơ Sở Khám Bệnh.doc

 1. 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 TRƢỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG LỚP BỒI DƢỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN K2A – 2015 TIỂU LUẬN TÔT NGHIÊP TÊN ĐỀ TÀI: XỬ LÝ TÌNH HUỐNG VI PHẠM CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI QUẬN HAI BÀ TRƢNG – HÀ NỘI Họ và tên học viên: Lê Quỳnh Trang Chƣc vụ : Chuyên viên Đơn vị công tác : Phòng Y tế Quận Hai Bà Trƣng Hà Nội, tháng 11 năm 2015
 2. 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ....................................................................................................2 NỘI DUNG.........................................................................................................5 PHẦN I: HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ DIỄN BIẾN TÌNH HUỐNG................5 PHẦN II: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG ...........................6 1. Mục tiêu:.................................................................................................6 2. Cơ sở pháp lý..........................................................................................7 3. Phân tích tình huống ...............................................................................9 PHẦN III: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN – HẬU QUẢ.............................10 1. Nguyên nhân của tình huống:................................................................10 2. Hậu quả của tình huống:........................................................................11 PHẦN IV: .....................................................................................................11 XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG ......................................................................................................................11 1. Xây dựng phƣơng án:................................................................................11 1.1. Phƣơng án 1:.......................................................................................12 1.2. Phƣơng án 2:.......................................................................................12 1.3. Phƣơng án 3:.......................................................................................13 2. Lựa chọn phƣơng pháp tối ƣu:...................................................................13 PHẦN V. LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN ........14 1. Lập kế hoạch:........................................................................................14 2. Tổ chức thực hiện: ................................................................................15 PHẦN VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................17 1. Kết luận:................................................................................................17 2. Kiến nghị:..............................................................................................18 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................21
 3. 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 LỜI NÓI ĐẦU Trên thế giới, mặc dù có sự khác nhau về chế độ chính trị, xã hội nhƣng bất kỳ một quốc gia nào cũng có hệ thống y tế tƣ nhân.Tại mỗi nƣớc, vai trò và mô hình hoạt động của hệ thống y tế tƣ nhân cũng rất khác nhau dƣới sự kiểm soát của Nhà nƣớc. Hành nghề y tƣ nhân (HNYTN) đã có những đóng góp đáng kể trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, tạo ra bƣớc đột phá quan trọng trong việc huy động nguồn tài chính của nhân dân, đặc biệt là sử dụng đƣợc đội ngũ các thầy thuốc giàu kinh nghiệm đã nghỉ hƣu đƣợc tiếp tục tham gia. HNYTN tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh (KCB) phù hợp với từng loại bệnh và khả năng chi trả, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế nhà nƣớc.Số lƣợt ngƣời KCB tại các cơ sở tƣ nhân ngày càng tăng, tinh thần thái độ phục vụ tận tình, chất lƣợng phục vụ cao hơn trƣớc. Bên cạnh những mặt tích cực thì hoạt động của y tế tƣ nhân cũng tồn tại nhiều vấn đề bất cập nhƣ: một số cơ sở HNYTN không đảm bảo đúng diện tích thẩm định ban đầu, trang thiết bị không đảm bảo kỹ thuật, việc thực hiện các quy chế chuyên môn chƣa đúng nhƣ: quy chế vô khuẩn còn chƣa đảm bảo, việc thực hiện quy chế kê đơn còn có nhiều thiếu sót, chƣa thực hiện đúng quy chế xử lý chất thải y tế, tủ thuốc cấp cứu còn có thuốc ngoài danh mục, sổ sách ghi chép còn chƣa đủ ... đặc biệt các cơ sở hành nghề tƣ nhân xung quanh bệnh viện còn có một số biểu hiện phức tạp. Quận Hai Bà Trƣng là một quận đông dân, với 312.517 ngƣời, hơn 71.036 hộ gia đình thuộc 20 phƣờng trên tổng diện tích 10,09 km2. Là cơ quan chuyên môn với chức năng quản lý nhà nƣớc về y tế, Phòng Y tế luôn nhận đƣợc sự
 4. 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 quan tâm chỉ đạo sát sao của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trƣng và sự hƣớng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở y tế Hà
 5. 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Nôi.Những năm gần đây đời sống kinh tế, an sinh xã hội ngày càng đƣợc phát triển vững chắc. Năm 2014, Quận đã kiểm tra 471 lƣợt cơ sở bao gồm: 223 nhà thuốc, 12 nhà thuốc công ty, 02 kho thuốc, 01 cửa hàng kinh doanh trang thiết bị y tế, 13 phòng khám đa khoa, 172 phòng khám chuyên khoa, 31 y học cổ truyền, 11 cơ sở Masage, 02 cơ sở spa, 04 cơ sở khác. Xử phạt 85 cơ sở vi phạm với tổng số tiền phạt là: 831.900.000đ. Tuy nhiên trình độ dân trí chƣa đồng đều, di biến động dân lớn nên công tác quản lý còn nhiều khó khăn. Mặt khác số lƣợng cơ sở quá đông với số biên chế của Phòng còn hạn hẹp nên còn chƣa bao quát hết đƣợc tất cả các cơ sở y dƣợc tƣ nhân. Vì vậy vẫn còn tình trạng hoạt động không đúng phạm vi chuyên môn, hành nghề không chứng chỉ, phụ trách phòng khám và nhà thuốc vắng mặt không có giấy ủy quyền…còn diễn ra. Các cơ sở hoạt động quá phạm vi cho phép, có cơ sở không thực hiện quy chế kê đơn, vừa khám bệnh vừa bán thuốc đã để xảy ra khiếu kiện. Một số cơ sở HNYTN trên địa bàn quận không đảm bảo đúng diện tích thẩm định ban đầu, trang thiết bị không đảm bảo kỹ thuật, chƣa thực hiện quy chế kê đơn. Ngƣời giúp việc không có chuyên môn và không có tên trong bảng kê khai nhân sự, chƣa thực hiện đúng quy chế xử lý chất thải y tế, tủ thuốc cấp cứu còn có thuốc ngoài danh mục, sổ KCB ghi chép còn chƣa đủ... đặc biệt các cơ sở hành nghề tƣ nhân xung quanh bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện Bạch Mai còn có một số biểu hiện phức tạp. Đứng trƣớc thực trạng đó, các cấp, các ngành chức năng có liên quan đã phải trăn trở để tìm ra những giải pháp để giải quyết vấn đề này ngày càng có
 6. 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 hiệu quả, nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân tốt hơn.
 7. 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Vì vậy, tôi chọn đề tài “Xử lý tình huống vi phạm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”tại quận Hai Bà Trƣng - Hà Nộiđể làm tiểu luận tình huống lớp bồi dƣỡng kiến thức quản lý chƣơng trình chuyên viên. Bài tiểu luận gồm những nội dung chủ yếu sau: Phần I: Hoàn cảnh ra đời và diễn biến tình huống. Phần II: Xác định mục tiêu xử lý tình huống Phần III: Phân tích nguyên nhân – hậu quả Phần IV: Xây dựng và lựa chọn phƣơng án giải quyết tình huống Phần V: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện phƣơng án Phần VI: Kết luận và kiến nghị. Đƣợc sự quan tâm, giúp đỡ của thầy cô thuộc trƣờng đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, trên cơ sở các kiến thức đƣợc tiếp thu trong quá trình học tập cùng các kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác, tôi mạnh dạn lựa chọn đê tài này để viết bài tiểu luận. Trong khuôn khổ hạn hẹp về thời gian, trình độ và nhận thức còn hạn chế, vì vậy trong quá trình làm bài không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận đƣợc sự góp ý chân thành của các Thầy, Cô để bài tiểu luận đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
 8. 8. Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 NỘI DUNG PHẦN I: HOÀN CẢNH RA ĐỜI VÀ DIỄN BIẾN TÌNH HUỐNG Ngày 20/8/2015, theo phản ánh của một một ngƣời dân xin đƣợc giấu tên về một phòng khám tạisố 11 phố Bùi Thị Xuân (phƣờng Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trƣng, Hà Nội) là: “bác sỹ không có chứng chỉ hành nghề mà cơ sở vẫn vô tƣ khám bệnh, chữa bệnh. Phòng khám bệnh có số lƣợng bệnh nhân khá lớn, thƣờng khám vào các buổi tối và cuối tuần”. Sau khi nhận đƣợc thông tin trên, tôi đã báo cáo với đồng chí Trƣởng phòng y tế quận Hai Bà Trƣng và đƣợc yêu cầu xác minh thông tin này. Xét thấy sự việc trên xảy ra không đơn giản, vụ việc liên quan đến hoạt động chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn và ảnh hƣởng không tốt đến uy tín của ngành y tế. Đồng chí trƣởng phòng y tế cho rằng đây là vấn đề cần quan tâm kịp thời để đảm bảo lòng tin của ngƣời dân vào cơ quan quản lý nhà nƣớc. Đồng chí trƣởng phòng y tế đã giao cho tôi - chuyên viên phụ trách quản lý hành nghề y dƣợc tƣ nhân.Nhận đƣợc chỉ đạo của trƣởng phòng y tế, đoàn kiểm tra thuộc Phòng Y tế đã xuống địa bàn kiểm tra cơ sở 11 phố Bùi Thị Xuân, phƣờng Bùi Thị Xuân. Căn cứ vào kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở khám chữa bệnh này do bác sỹTrần Thị Tƣơi làm chủ cơ sở đãđƣợc Sở Y tế cấp phép hoạt động trên địa bàn quận đƣợc hơn 1 năm và phòng Y tế đã kiểm tra vào tháng 02/2015 nhƣng không phát hiện sai phạm. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra cơ sở có bác sỹ Nguyễn Ngọc Ngoan đang khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề. Xác định đây là một vụ việc liên quan đến sức khỏe và tính mạng của nhân dân trong địa bàn và nó ảnh hƣởng không tốt đến uy tín của ngành y, đồng chí trƣởng phòng Y tế đã đề nghị lập tức lên kế hoạch để xử lý vụ việc.
 9. 9. Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 6 PHẦN II: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG 1. Mục tiêu: Một trong những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nƣớc về y tế, đó là: Xã hội hoá các hoạt động chăm sóc sức khỏe gắn với tăng cƣờng đầu tƣ của Nhà nƣớc; thực hiện tốt việc trợ giúp các đối tƣợng chính sách và ngƣời nghèo. Bảo vệ chăm sóc, nâng cao sức khỏe là bổn phận của mỗi ngƣời dân, mỗi gia đình và cộng đồng, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội. Trong đó ngành y tế giữ vai trò nòng cốt về chuyên môn và kỹ thuật. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tƣ phát triển các dịch vụ chăm sóc và nâng cao sức khỏe. Tình huống trên đặt ra yêu cầu phải xử lý dứt điểm, kịp thời, nhanh gọn vừa đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, vừa giữ vững đƣợc đoàn kết giữa cơ quan Nhà nƣớc với nhân dân. Trên quan điểm đó, mục tiêu xử lý tình huống đƣợc xác định nhƣ sau: -Đảm bảo xử lý nghiêm minh, tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Y tế. -Tuân thủ đúng quy trình tiếp nhận đơn thƣ, xử lý đơn thƣ và xử lý vi phạm trong lĩnh vực Hành nghề Y tƣ nhân. - Xác định đúng mức độ sai phạm của cá nhân để có biện pháp xử lý đúng ngƣời, đúng tội. - Thông qua giải quyết tình huống để góp phần tăng cƣờng pháp chế XHCN.Muốn tăng cƣờng pháp chế XHCN, một trong những biện pháp hàng đầu là phải xử lý nghiêm minh tất cả các hành vi vi phạm tùy theo mức độ vi phạm
 10. 10. Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 7 mà có các hình thức xử lý khác nhaumà có các hình thức xử lý khác nhau, có thể dùng các biện pháp sau : 1 -Yêu câu châm dƣt ngay hanh vi kham chƣa bênh ma không co chƣng chỉ hành nghề và tiến hành xử phạt hành chính . Nếu ở mức độ nặng thì đề nghị các cơ quan pháp luật giải quyết. 2 - Phối hợp với cơ quan chức năng thông báo cho chính quyền địa phƣơng nơi phòng khám 11 Bùi Thị Xuân có bác sỹ kham bênh nhƣng không co chƣng chi hanh nghê để ngƣời dân hiểu đƣợc việc kham chƣa bênh cua bac sy này là trái pháp luật. 3- Báo cáo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội về việc có hành vi sử dụng ngƣời nƣơc ngoai không co chƣng chi hanh nghê tai phong kham11 Bùi Thị Xuân. 4 - Bảo vệ uy tín của ngành tế nói chung và đặc biệt là bảo vệ uy tín, đảm bảo sƣc khoe va tinh mang cua nhân dân khi kham , chƣa bênh. 5 - Bảo vệ lợi ích chính đáng của ngƣời bệnh, làm cho họ hiểu rõ hơn về ngành y tế và quyền kham, chƣa bênh an toan, đung quy đinh cua phap luât. 2. Cơ sở pháp lý Để có thể giải quyết đƣợc vụ việc trên một cách thấu tình đạt lý, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm mỗi bên, cần phải cản cứ vào một số văn bằng pháp lý sau đây: 2.1. Thực hiện luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 quốc hội ban hành ngày 23/11/2009 có hiệu lực từ ngày 1/1/2011. Các hành vi bị cấm: Từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu ngƣời bệnh
 11. 11. Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 8 Khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vƣợt quá phạm vi hoạt động chuyên môn đƣợc ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, trừ trƣờng hợp cấp cứu. Thuê, mƣợn, cho thuê, cho mƣợn chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hoạt động. Ngƣời hành nghề bán thuốc cho ngƣời bệnh dƣới mọi hình thức, trừ bác sỹ đông y, y sỹ đông y, lƣơng y và ngƣời có bài thuốc gia truyền. Áp dụng phƣơng pháp chuyên môn kỹ thuật y tế chƣa đƣợc công nhận, sử dụng thuốc chƣa đƣợc phép lƣu hành trong khám bệnh, chữa bệnh. Quảng cáo không đúng với khả năng, trình độ chuyên môn hoặc quá phạm vi hoạt động chuyên môn đƣợc ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động; lợi dụng kiến thức y học cổ truyền hoặc kiến thức y khoa khác để quảng cáo gian dối về phƣơng pháp chữa bệnh, thuốc chữa bệnh. Sử dụng hình thức mê tín trong khám bệnh, chữa bệnh. Ngƣời hành nghề sử dụng rƣợu, bia, thuốc lá hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở khi khám bệnh, chữa bệnh. Vi phạm quyền của ngƣời bệnh; không tuân thủ các quy định chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh; lạm dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể ngƣời bệnh; tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sai lệch thông tin về khám bệnh, chữa bệnh.
 12. 12. Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 9 nghề. Gây tổn hại đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của ngƣời hành Ngăn cản ngƣời bệnh thuộc diện chữa bệnh bắt buộc vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cố ý thực hiện chữa bệnh bắt buộc đối với ngƣời không thuộc diện chữa bệnh bắt buộc. Cán bộ, công chức, viên chức y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành bệnh viện tƣ nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đƣợc thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Luật hợp tác xã, trừ trƣờng hợp đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cử tham gia quản lý, điều hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của Nhà nƣớc. Đƣa, nhận, môi giới hối lộ trong khám bệnh, chữa bệnh. 2.2. Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Những văn bản trên là cơ sở pháp lý, hƣớng dần các cơ quan quản lý nhà nƣớc tổ chức thực hiện việc quản lý các cơ sở hành nghề trên địa bàn và sử lý các cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật. 3. Phân tích tình huống Vụ việc vi phạm của phòng khám 11 Bùi Thị Xuân là vụ việc điển hình trong các vụ vi phạm xảy ra trên dịa bàn quận Hai Bà Trƣng. Mức độ và hành vi phạm cũng khá nghiêm trọng. Phòng khám 11 Bùi Thị Xuân do bác sỹ Trần Thị Tƣơi làm chủ đã sử dụng bác sỹ trực tiếp khám chữa bệnh mà không có chứng chủ hành nghề. Hành vi này đã vi phạm quy định của pháp luật, cụ thể nhƣ sau: - Luật Khám chữa bệnh đã đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009,
 13. 13. Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 10 tại Khoản 2 Điều 6 quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động Khám, chữa bệnh: Khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. - Tại điểm b khoản 4 điều 29 của Nghị định 176/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013, quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đông đối với hành vi Sử dụng ngƣời hanh nghê không co chƣng chi hanh nghê hoặc đang trong thời gian bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề. Phòng khám 11 Bùi Thị Xuân hoạt động danh nghĩa cá nhân nên theo điểm b khoản 4 điều 29 và điểm b khoản 2 điều 29của Nghị định 176/2013/NĐ- CP ban hành ngày 14/11/2013, Quy định áp dụng vi phạm hành chính đối với cá nhân. PHẦN III: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN – HẬU QUẢ 1. Nguyên nhân của tình huống: Qua phân tích tình huống xảy ra trên, nguyên nhân chính là : - Nguyên nhân từ phòng khám 11 Bùi Thị Xuân: đã vi phạm Luật Khám chữa bệnh đã đƣợc Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009, tại Khoản 2 Điều 6 quy định về các hành vi bị cấm trong hoạt động Khám, chữa bệnh: Khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. chế - Nguyên nhân từ phía ngƣời bệnh: do nhận thức của ngƣời dân còn hạn
 14. 14. Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 11 -Do các cấp chính quyền địa phƣơng và cơ sở y tế còn buông lỏng quản lý nhà nƣớc về y tế nói chung và lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh tƣ nhân nói riêng nên đã để phòng khám 11 Bùi Thị Xuân hành nghề đƣợc một thời gian dài sau đó mới phát hiện ra. - Ngành y tế chƣa làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc về chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 2. Hậu quả của tình huống: - Gậy thiệt hại về sức khỏe và kinh tế cho các gia đình ngƣời bệnh. - Làm giảm lòng tin của nhân dân đối với ngành y tế nói chung và các cơ sở hành nghề y dƣợc trên địa bàn và hoạt động quản lý của phòng Y tế quận Hai Bà Trƣng nói riêng. - Gây mất ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. - Tốn nhiều công sức, tiền của, thời gian cho việc giải quyết công việc, ảnh hƣởng đến việc thực hiện kế hoạch hoạt động của cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vụ việc. PHẦN IV: XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG 1. Mục tiêu xử lý tình huống. Xây dựng các phƣơng án và giải pháp lựa chọn để giải quyết vấn đề vi phạm của phòng khám và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nƣớc về hành nghề. 2. Xây dựng phƣơng án:
 15. 15. Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 12 Để giải quyết tình huống trên vừa đảm bảo đúng pháp luật quy định về lĩnh vực Y tế, vừa hợp tình, hợp lý ta cần phải xây dựng các phƣơng án cụ thể để giải quyết nhƣ sau: 2.1. phƣơng án 1: Phòng Y tế chỉ đạo Tổ Y tế xã hội phƣờng tiến hành kiểm tra đột xuất ngay đối với phòng khám 11 Bùi Thị Xuân do bà Trần Thị Tƣơi làm chủ để kịp thời xử lý sai phạm và báo cáo Phòng Y tế ngay sau khi thanh, kiểm tra. + Ưu điểm: Phát huy chức năng, nhiệm vụ của Tổ y tế xã hội phƣờng Bùi Thị Xuân, giúp UBND phƣờng trực tiếp nắm bắt đƣợc tình hình tại địa bàn. + Nhược điểm : Theo khoản 1 Điều 89 của Nghị định 176/2013/NĐ – CP ban hành ngày 14/11/2013, hành vi vi phạm của phòng khám 11 Bùi Thị Xuân vƣợt quá thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND phƣờng Bùi Thị Xuân. 2.2. Phƣơng án 2: Phòng y tế quận Hai Bà Trƣng chỉ đạo đoàn kiểm tra phòng Y tế trực tiếp tiến hành kiểm tra đột xuất vào ngày hôm sau. Trƣởng phòng y tế xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Phó chủ tịch quận về việc tổ chức đoàn liên ngành, phối hợp với Công an quận để kiểm tra phòng khám 11 Bùi Thị Xuân.Đồng thời, tham gia đoàn liên ngành còn có đại diện trạm Y tế phƣờng Bùi Thị Xuân và đại diện lãnh đạo UBND phƣờng Bùi Thị Xuân. + Ưu điểm : Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn với chức năng quản lý nhà nƣớc về y tế nên sẽ phát hiện ra các vi phạm tại cơ sở nhanh, chính xác.
 16. 16. Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 13 phạm. Đoàn liên ngành với nhiều đơn vị sẽ có tính khách quan trong việc xử lý vi + Nhược điểm : Việc phối hợp với đoàn liên ngành sẽ phức tạp hơn và không nhanh chóng nhƣ đoàn chuyên ngành. 2.3. Phƣơng án 3: Trƣởng phòng Y tế báo cáo Sở Y tế - Phòng Quản lý hành nghề y, dƣợc tƣ nhân và Thanh tra Sở y tế để phối hợp với Phòng Y tế tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở. Nếu phát hiện sai phạm sẽ gửi tờ trình lên Chánh thanh tra Sở y tế để ra quyết định xử phạt. + Ưu điểm : - Việc cấp chứng chỉ hành nghề, cấp giấy phép hoạt động thuộc thẩm quyền của Y tế tuyến tỉnh, thành phố. - Kiểm tra sâu hơn về mặt chuyên môn, tăng tính răn đe và tính thẩm quyền. + Nhược điểm : - Thời gian kiểm tra không kịp thời, việc đi lại khó khăn. - Tốn kém sức ngƣời, kinh phí trong khi vẫn thuộc thẩm quyền của UBND quận giải quyết. 3. Lựa chọn phƣơng pháp tối ƣu: Để giải quyết tình huống đã đƣợc nêu ra ở trên tôi chọn phƣơng án 2 để giải quyết, vì nó đúng với chức năng, thẩm quyền về quản lý nhà nƣớc trong lĩnh vực y tế, nhanh chóng tìm ra bản chất của sự việc, đồng thời giải quyết đƣợc dứt điểm tình huống, hạn chế thiệt hại của nhân dân về sức khỏe và kinh tế, tạo đƣợc
 17. 17. Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 14 niềm tin cho nhân dân đối với ngành y tế nói riêng và các cấp chính quyền nói chung. PHẦN V. LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƢƠNG ÁN 1. Lập kế hoạch: Phƣơng án 2 là phƣơng án tối ƣu nhất đƣợc lựa chọn để giải quyết vấn đề trên.Kế hoạch nhƣ sau: - Sau khi nhận đƣợc phản ánh của ngƣời dân, nhận chỉ đạo của đồng chí Trƣởng phòng giao việc. Tôi – chuyên viên phục trách hành nghề y dƣợc tƣ nhân đã đi giám sát địa bàn để kiểm định tính xác thực của thông tin. - Sau khi thông tin đƣợc xác thực là có dấu hiệu nghi ngờ, tôi báo cáo Trƣởng phòng để lên kế hoạch kiểm tra. Phòng y tế đã triệu tập cuộc họp, thành phần gồm : + Trƣởng phòng y tế. + Cán bộ của phòng y tế. + Cán bộ quản lý nghiệp vụ y. +Đồng chí Phó chủ tịch phƣờng Bùi Thị Xuân +Đồng chí Trƣởng trạm y tế phƣờng Bùi Thị Xuân Đồng chí Trƣởng phòng y tế thông báo tình hình của vụ việc trƣớc cuộc họp, đồng thời lấy ý kiến của cán bộ trong phòng để thống nhất phƣơng hƣớng giải quyết. Trong buổi họp, Trƣởng phòng quyết định thành lập một đoàn công tác giải quyết vụ việc; thời gian tiến hành từ ngày 24/8/2015 đến ngày 24/9/2015; với mục đích, yêu cầu là nhằm thúc đẩy các mặt tích cực, hạn chế, chấn chỉnh
 18. 18. Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 15 những mặt kiếm khuyết trong công tác quản lý về hành nghề y, dƣợc và tìm ra giải pháp - Phòng Y tế xin ý kiến của đồng chí Phó chủ tịch UBND quận thành lập Đoàn liên ngành trong kế hoạch thực hiện kiểm tra đột xuất và bí mật cơ sở 11 Bùi Thị Xuân. Thành phần của Đoàn công tác gồm: - Đồng chí trƣởng phòng y tế quận - Trƣởng đoàn. - Đồng chí cán bộ phụ trách nghiệp vụ y - Thƣ ký đoàn. - Cán bộ công an quận - Thành viên - Đồng chí Phó chủ tịch phƣờng Bùi Thị Xuân – Thành viên - Đồng chí Trƣởng trạm y tế phƣờng Bùi Thị Xuân – Thành viên 2. Tổ chức thực hiện: Trong quyết định đồng chí Trƣởng phòng y tế đã giao nhiệm vụ, quyền hạn cho các thành viên trong đoàn kiểm tra để làm sáng tỏ vụ việc trên. Ngày 25/8/2015, Đoàn công tác xuống cơ sở của bà Trần Thị Tƣơi để kiểm tra. Nội dung kiểm tra theo quy định của nhà nƣớc về hành nghề y dƣợc tƣ nhân: các giấy tờ pháp lý, hoạt động của phòng khám, các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở vật chất và con ngƣời, kiểm tra thực tế hoạt động của phòng khám. - Kết quả kiểm tra: Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đột xuất phòng khám 11 Bùi Thị Xuân, phát hiện bác sỹ Nguyễn Ngọc Ngoan đang khám cho bệnh nhân nữ. Theo đó, phòng khám 11 Bùi Thị Xuândo bà Tƣơilàm chủ xuất trình đƣợc các giấy tờ pháp lý liên quan đến việc hoạt động khám chữa bệnh của phòng khám. Tuy nhiên, với bác sỹ Nguyễn Ngọc Ngoan thì không hề có chứng chỉ
 19. 19. Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 16 hành nghề và trong danh sách các bác sỹ đƣợc phép khám chữa bệnh tại phòng khám do Sở Y tế duyệt cũng không có tên bác sỹ Nguyễn Ngọc Ngoan. Theo giải trình của bác sỹ Tƣơi – chủ cơ sở giải thích rằng: Bác sỹ Nguyễn Ngọc Ngoan mới vào làm đƣợc thời gian ngắn gần đây và đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng chỉ trên Sở Y tế. Khi hỏi về việc biết sai khi sử dụng ngƣời chƣa có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh thì bà Tƣơi không trả lời. - Sau khi nghe Đoàn nhận xét kết quả kiểm tra, đồng chí Trƣởng phòng Y tế đã quyết định lập biên bản vi phạm hành chính đối với phòng khám 11 Bùi Thị Xuân do bà Trần Thị Tƣơi làm chủ với các hành vi vi phạm sau: Tại điểm b khoản 4 điều 29 của Nghị định 176/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013, quy định phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đông đối với hành vi Sử dụng ngƣời hành nghề không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề. Theo Điều 9, Điều 10 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ban hành ngày 20/6/2012 quy định về tình tiết giảm nhẹ và tình tiết tăng nặng, phòng khám 11 Bùi Thị Xuân không thuộc trƣờng hợp nào trong số các trƣờng hợp quy định tại điều trên. Do đó phòng khám 11 Bùi Thị Xuân bị xử phạt mức trung bình với tổng mức tiền phạt là 25.000.000 đồng (Hai mƣơi lăm triệu đồng), đồng thời tƣớc giấy phép hoạt động của phòng khám trong vòng 4,5 tháng ( Bốn tháng rƣỡi). Trong thời hạn 4,5 tháng, phòng khám 11 Bùi Thị Xuân không đƣợc phép hoạt động, và đồng thời không đƣợc phép cho bác sỹ Nguyễn Ngọc Ngoan hành nghề khi chƣa có chứng chỉ hành nghề hợp lệ.
 20. 20. Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 17 Bà Trần Thị Tƣơi sau khi nghe nội dung biênbản, đã xác nhận hành vi vi phạm của mình, đồng thời đồng ý ký biên bản vi phạm hành chính và cam kết chấm dứt ngay các hành vi trái phép trên. Bàn giao UBND phƣờng Bùi Thị Xuân đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quyết định của Phòng khám 11 Bùi Thị Xuân. PHẦN VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận: - Quân Hai Ba Trƣng la môt quân đông dân, di biên đông lơn, trình độ dân trí không đồng đều, 08 trƣờng đại học, 17 bệnh viện công lập và ngoài công lập, nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn quận do đó gặp nhiều khó khăn trong triển khai các hoạt động chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Mạng lƣơi cac cơ sơ kham chƣa bênh, nhà thuốc luôn phát triển và biến động với nhiều cơ sơ nên viêc kiêm tra, giám sát các cơ sở còn nhiều khó khăn . - Việc thanh tra, kiểm tra và sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chƣa nhịp nhàng, chƣa thƣờng xuyên liên tục. Việc giải quyết trƣờng hợp của phòng khám 11 Bùi Thị Xuân trên cơ sở hài hoà giữa tính pháp lý, lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội cho thấy tính hiệu quả của văn bản quản lý Nhà nƣớc về lĩnh vực hành nghề y dƣợctƣ nhân. - Quản lý nhà nƣớc nói chung, quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực y tế nói riêng, đặc biệt là quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực y tế tƣ nhân đây là một hệ thống phức tạp. Nó không chỉ đơn thuần là sử dụng sức mạnh của pháp luật để giải quyết công việc mà còn củng cố đƣợc lòng tin của nhân dân đối với ngành y tế. Chính vì vậy việc bồi dƣỡng kiến thức về quản lý hành chính nhà nƣớc, kiến thức về thanh tra, kiểm tra đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành y tế là một nhiệm vụ hết sức cấp bách và quan trọng.
 21. 21. Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 18 - Để đạt đƣợc hiệu quả trong quản lý hành chính nhà nƣớc trong lĩnh vực y tế, bên cạnh vai trò của các cơ quan quản lý hành chính nhà nƣớc, phải kể đến vai trò của ngƣời dân trong việc sử dụng thuốc chữa bệnh. - Trƣớc sự phát triển của nền kinh tế thị trƣờng và hội nhập, hệ thống các văn bản về quản lý nhà nƣớc đối với lĩnh vực y tế nhất là hành nghề y, dƣợc tƣ nhân đã bộc lộ một số sơ hở đòi hỏi phải có sự sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới. - Sự hiểu biết về pháp luật của ngƣời dân nói chung cũng nhƣ các cơ sở hành nghề y học cổ truyền ở tuyến cơ sở còn nhiều hạn chế. 2. Kiến nghị: 2.1. Trung ƣơng - Tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ngành, đoàn thể xã hội tăng cƣờng vai trò lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung. - Chỉ đạo ngành y tế nghiên cứu về mô hình và cơ chế chính sách cho đội ngũ cán bộ y bác sỹ, nhất là mảng y tế tƣ nhân. Tạo tâm lý yên tâm làm việc và đặt y đức lên hàng đầu của các cán bộ y bác sỹ. 2.2. Đối với Bộ Y tế: - Cần nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về y tế, cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. (Chẳng hạn nhƣ tăng mức phạt cho thanh tra viên, quy định thêm thẩm quyền xử lý cho thanh tra chuyên ngành y tế,thêm thẩm quyền xử lý xử phạtvi phạm cho Phòng y tế). - Thanh tra Bộ y tế thƣờng xuyên chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở hành nghề y dƣợc tƣ nhân tại địa phƣơng. Tăng cƣờng đào tạo, nâng cao
 22. 22. Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 19 trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hệ thống thanh tra chuyên ngành y tế ở địa phƣơng. 2.3. Đối với Sở Y tế. - Tăng cƣờng các biện pháp truyền thông giáo dục sức khỏe, giáo dục pháp luật đến dân, đến các cơ sở hành nghề y, dƣợc cổ truyền để ngƣời dân hiểu và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. - Có kế hoạch huấn luyện, đào tạo, cấp chứng chỉ các cơ sở hành nghề y dƣợc cổ truyền. - Phối hợp với các ngành có liên quan để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và quản lý nhà nƣớc về y tế. Thƣờng xuyên tổ chức các cuộc thanh tra, kiểm tra hành nghề y, dƣợc tƣ nhân trên địa bàn, xử lý nghiêm những trƣờng hợp vi phạm hành nghề y, dƣợc tƣ nhân nói riêng. + Kiện toàn mạng lƣới y tế cơ sở để đảm bảo cho công tác quản lý sức khỏe cho nhân dân tại cộng đồng ngày càng đƣợc tốt hơn. + Xây dựng và kiện toàn mạng lƣới thanh tra y tế, đặc biệt là thanh tra y tế tại các quận, huyện. 2.4. Đối với UBND Thành phố - Chỉ đạo Sở Y tế, các Sở, ngành của Thành phố tăng cƣờng quản lý, kiểm tra, giám sát, xử phạt những cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc trên địa bàn quận Hai Bà Trƣng và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh. 2.5. Đối với UBND Quận Hai Bà Trƣng - Tăng cƣờng công tác đào tạo chức năng quản lý nhà nƣớc cho tuyến xã phƣờng. Đảm bảo sự phối hợp nhanh chóng, hiệu quả, liên ngành giữa các
 23. 23. Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 20 phòng, ban ngành và UBND các phƣờng trong quá trình thanh tra, kiểm tra cơ sở trên địa bàn. - Tổ chức đánh giá kết quả kiểm tra, làm rõ vai trò, chức năng kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp phƣờng đối với các cơ sở hành nghề y dƣợc ngoài công lập trên địa bàn và nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh kịp thời tình trạng nể nang, kiểm tra lấy lệ, phát hiện ra sai phạm mà không xử lý. 2.5. Đối với các đối tƣợng hành nghề y dƣợc tƣ nhân: -Nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện đầy đủ các qui định của pháp luật và quy định của Bộ Y tế. - Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của ngƣời hành nghề, bảo vệ danh dự nghề nghiệp và tôn trọng đồng nghiệp. NGƢỜI THỰC HIỆN Lê Quỳnh Trang
 24. 24. Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015 21 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tài liệu bồi dƣỡng về quản lý hành chính Nhà nƣớc (Chƣơng trình chuyên viên). 2. Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ban hành ngày 23/11/2009. 3.Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ban hành ngày 20/6/2012. 4.Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ban hành ngày 15/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thƣơng mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi ngƣời tiêu dùng. 5. Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14/11/2013 quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 6. Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội về Hành nghề y, dƣợc tƣ nhân. 7.Thông tƣ số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 về việc hƣớng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với ngƣời hành nghề và cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 8. Báo cáo tổng kết công tác Chăm sóc sức khỏe nhân dân quận Hai Bà Trƣng năm 2014.
 25. 25. Trường ĐTCB Lê Hồng Phong - TP Hà Nội Lớp Bồi dưỡng chuyên viên K2A-2015

×