SlideShare a Scribd company logo

BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TỪ DC – DC, DC – AC KẾT HỢP MPPT.doc

BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TỪ DC – DC, DC – AC KẾT HỢP MPPT. Hệ quang điện làm việc độc lập cần phải có khâu lưu giữ điện năng để có thể phục vụ cho tải trong những thời gian thiếu nắng, ánh sáng yếu hay vào ban đêm. Có nhiều phương pháp lưu trữ năng lượng trong hệ PV. Phổ biến nhất vẫn là sử dụng ắc quy để lưu trữ năng lượng. Ắc quy cần phải có một bộ điều khiển nạp để bảo vệ và đảm bảo cho tuổi thọ của ắc quy.

1 of 123
Download to read offline
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
MỤC LỤC
Trang tựa TRANG
Quyết định giao đề tài
Lý lịch cá nhân ........................................................................................................................................... i
Lời cam đoan.............................................................................................................................................. ii
Cảm tạ ..........................................................................................................................................................iii
Tóm tắt.........................................................................................................................................................iv
Mục lục...................................................................................................................................................... vii
Danh sách các chữ viết tắt.................................................................................................................... x
Danh sách các hình.................................................................................................................................xi
Danh sách các bảng...............................................................................................................................xv
Chƣơng 1. TỔNG QUAN 1
1.1 Tính cần thiết của đề tài......................................................................................................... 1
1.2 Pin quang điện (PV)................................................................................................................. 2
1.3 Hệ pin mặt trời làm việc độc lập........................................................................................ 5
1.3.1 Thành phần lưu giữ năng lượng. ........................................................................................ 6
1.3.2 Các bộ biến đổi bán dẫn trong hệ PV............................................................................... 6
1.4 Các nghiên cứu khoa học có liên quan..........................................................................10
1.5 Nhược điểm của các nghiên cứu khoa học..................................................................11
1.6 Nhiệm vụ của luận văn .........................................................................................................12
1.7 Phạm vi nghiên cứu................................................................................................................12
1.8 Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................................12
1.9 Giá trị thực tiễn của đề tài ...................................................................................................13
Chƣơng 2.CƠ SỞ LÝ THUYẾT 14
2.1 Pin mặt trời, cấu tạo và nguyên lý hoạt động. ............................................................14
2.1.1 Cấu tạo .........................................................................................................................................14
2.1.2 Nguyên lý hoạt động..............................................................................................................14
vi
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
2.1.3 Đặc tính làm việc của pin mặt trời...................................................................................17
2.2 Các bộ biến đổi bán dẫn trong hệ thống pin mặt trời làm việc độc lập...........20
2.2.1 Bộ biến đổi DC/DC................................................................................................................20
2.2.1.1 Các loại bộ biến đổi DC/DC..............................................................................................21
2.2.1.2 Điều khiển bộ biến đổi DC/DC ........................................................................................26
2.2.2 Bộ biến đổi DC/AC................................................................................................................27
2.3 Phương pháp dò tìm điểm công suất cực đại MPPT................................................28
2.3.1 Giới thiệu chung ......................................................................................................................28
2.3.2 Nguyên lý cân bằng tải .........................................................................................................30
2.3.3 Thuật toán xác định điểm làm việc có công suất lớn nhất MPPT .....................31
2.3.3.1 Thuật toán nhiễu loạn và quan sát P&O.......................................................................32
2.3.3.2 Thuật toán P&O trong điều kiện dãy PV bị bóng che một phần........................33
2.3.4 Phương pháp điều khiển MPPT........................................................................................34
2.3.4.1 Phương pháp điều khiển trực tiếp....................................................................................34
2.3.4.2 Phương pháp điều khiển đo trực tiếp tín hiệu ra.......................................................35
2.3.5 Giới hạn của MPPT................................................................................................................37
2.4 Bộ lưu giữ năng lượng..........................................................................................................37
2.4.1 Các loại ắc quy.........................................................................................................................38
2.4.1.1 Ắc quy chì – axit.....................................................................................................................38
2.4.1.2 Ắc quy kiềm..............................................................................................................................39
2.4.2 Các đặc tính của ắc quy........................................................................................................39
2.4.2.1 Dung lượng (ký hiệu là C)..................................................................................................39
2.4.2.2 Điện áp ngưỡng thấp nhất...................................................................................................39
2.4.2.3 Điện áp hở mạch......................................................................................................................40
2.4.3 Chếđộ làm việc của ắc quy (xét ắc quy chì - axit)....................................................40
2.4.3.1 Nạp ắc quy.................................................................................................................................40
2.4.3.2 Ắc quy phóng............................................................................................................................40
2.4.4 Các chế độ của bộ nguồn nạp ắc quy .............................................................................41
2.4.4.1 Nạp với dòng không đổi ......................................................................................................41
vii
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
2.4.4.2 Nạp với áp không đổi............................................................................................................41
2.4.4.3 Nạp nổi ........................................................................................................................................42
Chƣơng 3. PHƢƠNG PHÁP 43
DÕ TÌM ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰA ĐẠI (MPPT)
3.1 Điểm công suất cực đại.........................................................................................................43
3.2. Giải thuật P&O (Perturb & Observe).............................................................................45
3.2.1 Lưu đồ giải thuật P&O..........................................................................................................47
3.2.2 Mô phỏng giải thuật P&O bằng Matlab........................................................................47
3.2.3 Nhược điểm của giải thuật P&O ......................................................................................48
3.3 Giải thuật P&O cải tiến ........................................................................................................50
3.3.1 Lưu đồ giải thuật P&O cải tiến .........................................................................................52
3.3.2 Mô phỏng giải thuật P&O cải tiến bằng Matlab........................................................53
3.4 Phương pháp điều khiển điện áp hở mạch ...................................................................54
3.4.1 Lưu đồ giải thuật điều khiển điện áp hở mạch ...........................................................55
3.4.2 Mô phỏng giải thuật điều khiển điện áp hở mạch.....................................................56
3.5 Phương pháp tăng tổng dẫn ................................................................................................58
3.5.1 Lưu đồ giải thuật tăng tổng dẫn........................................................................................59
3.5.2 Mô phỏng giải thuật tăng tổng dẫn..................................................................................61
3.6 Nhận xét chung ........................................................................................................................62
3.6.1 Ưu điểm.......................................................................................................................................62
3.6.2 Khuyết điểm ..............................................................................................................................62
3.6.2.1 Đối với giải thuật P&O cải tiến........................................................................................62
3.6.2.2 Đối với thuật toán điều khiển điện áp hở mạch.........................................................63
3.6.2.3 Đối với thuật toán tăng tổng dẫn......................................................................................63
Chƣơng 4. BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƢỢNG 64
TỪ DC – DC, DC – AC KẾT HỢP MPPT
4.1 Bộ chuyển đổi năng lượng từ DC – DC kết hợp MPPT.........................................64
viii
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
4.1.1 Buck_Boost Converter (Bộ tăng, giảm áp DC) .........................................................64
4.1.2 Kết nối MPPT (Xác định điểm làm việc cựa đại).....................................................66
4.1.2.1 Khảo sát ảnh hưởng của MPPT........................................................................................68
4.1.2.2 Mô phỏng MPPT và kết quả..............................................................................................71
4.2 Bộ chuyển đổi năng lượng từ DC – AC........................................................................72
4.2.1 Lý thuyết về phương pháp điều rộng xung PWM ....................................................72
4.2.2 Bộ nghịch lưu áp một pha ...................................................................................................74
4.2.2.1 Bộ nghịch lưu áp một pha dạng cầu ...............................................................................75
4.2.2.2 Mô phỏng bộ nghịch lưu áp một pha...................................................................................78
4.2.3 Bộ nghịch lưu áp ba pha .....................................................................................................79
4.2.3.1 Phân tích điện áp bộ nghịch lưu áp ba pha.........................................................................80
4.2.4 Mô phỏng theo phương pháp P&O......................................................................................82
4.2.5 Mô phỏng theo phương pháp tăng tổng dẫn .....................................................................83
4.2.6 Mô phỏng theo phương pháp tỷ lệ điện áp hở mạch ......................................................85
4.2.7 Nhận xét chung..........................................................................................................................86
Chƣơng 5. KẾT LUẬN 88
5.1 Kết luận........................................................................................................................................88
5.2 Hướng phát triển của đề tài.................................................................................................88
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................................................90
PHỤ LỤC.................................................................................................................................................92
ix
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT
GP : ( Global Peaks) đỉnh công suất lớn nhất trong các đỉnh công suất.
Local Peaks : Những đỉnh công suất nhưng không phải là lớn nhất.
MPP : ( Maximum Power Point ) điểm làm việc mà tại đó công suất thu
được cực đại.
MPPT : ( Maximum Power Point Tracking ) dò tìm điểm làm việc có công
suất cực đại
P&O : ( Perturb & Observe ) thuật toán quan sát và nhiễu loạn để đạt đến
điểm cực đại.
PV : (photovoltaic) pin quang điện, biến quang năng thành điện năng.
x
Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com
Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864
DANH SÁCH CÁC HÌNH
HÌNH TRANG
Hình 1.1: Sơ đồ tương đương của pin mặt trời 2
Hình 1.2: Đường đặc tính làm việc V – I của pin mặt trời 2
Hình 1.3: Mắc nối tiếp hoặc song song các pin mặt trời tạo thành tấm hay 3
kết nối các tấm pin lại tạo thành dãy để đạt công suất cao hơn.
Hình 1.4: Khi mắc nối tiếp các tấm pin mặt trời, dòng ngắn mạch của hệ 4
thống sẽ bằng dòng ngắn mạch của một tấm, áp hở mạch của hệ thống
bằng tổng áp hở mạch của tất cả tấm pin mặt trời trong hệ thống.
Hình 1.5: Khi mắc song song các tấm pin mặt trời, dòng ngắn mạch của 4
hệ thống sẽ bằng tổng dòng ngắn mạch của tất cả tấm pin mặt trời trong
hệ thống, áp hở mạch của hệ thống bằng áp hở mạch của một tấm.
Hình 1.6: Sơ đồ khối hệ quang điện làm việc độc lập 5
Hình 1.7: Bộ điều khiển MPPT trong hệ thống pin mặt trời 7
Hình 1.8: Đường cong đặc tính I – V và P - V hệ thống pin mặt trời 8
Hình 1.9: Những đường cong đặc tính I – V và đặc tính tải khi cường 9
độ bức xạ thay đổi
Hình 1.10: (a)mô hình dãy bị bóng che.(b) đặc tính I – V.(c) đặc tính P – V 9
Hình 1.11: Đường cong đặc tính P – V thay đổi khi dãy PV bị bóng che 10
Hình 2.1: Cấu tạo của pin mặt trời 13
Hình 2.2: Nguyên lý hoạt động của pin mặt trời 13
Hình 2.3: Hệ thống 2 mức năng lượng trong đó E1 < E2 14
Hình 2.4: Các vùng năng lượng 14
Hình 2.5: Sơ đồ nguyên lý hoạt động của pin mặt trời 16
Hình 2.6: Đường đặc tính làm việc V – I của pin mặt trời 17
Hình 2.7: Sơ đồ tương đương của pin mặt trời 17
Hình 2.8: Đường cong đặc trưng V - I của pin mặt trời 18
phụ thuộc vào cường độ bức xạ Mặt trời.
xi
Ad

Recommended

Nghịch lưu ba pha ba bậc hình T chịu lõi
Nghịch lưu ba pha ba bậc hình T chịu lõiNghịch lưu ba pha ba bậc hình T chịu lõi
Nghịch lưu ba pha ba bậc hình T chịu lõiMan_Ebook
 
Luận văn: Năng lượng sạch đối với môi trường, HAY - Gửi miễn phí qua zalo=> 0...
Luận văn: Năng lượng sạch đối với môi trường, HAY - Gửi miễn phí qua zalo=> 0...Luận văn: Năng lượng sạch đối với môi trường, HAY - Gửi miễn phí qua zalo=> 0...
Luận văn: Năng lượng sạch đối với môi trường, HAY - Gửi miễn phí qua zalo=> 0...Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Điều khiển bộ nghịch lưu nối lưới trong mạng điện phân phối.pdf
Điều khiển bộ nghịch lưu nối lưới trong mạng điện phân phối.pdfĐiều khiển bộ nghịch lưu nối lưới trong mạng điện phân phối.pdf
Điều khiển bộ nghịch lưu nối lưới trong mạng điện phân phối.pdfMan_Ebook
 

More Related Content

What's hot

Luận văn Thạc sĩ năng lượng gió đi sâu tìm hiểu điểm công suất cực đại cho tu...
Luận văn Thạc sĩ năng lượng gió đi sâu tìm hiểu điểm công suất cực đại cho tu...Luận văn Thạc sĩ năng lượng gió đi sâu tìm hiểu điểm công suất cực đại cho tu...
Luận văn Thạc sĩ năng lượng gió đi sâu tìm hiểu điểm công suất cực đại cho tu...Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Do an mo hinh xe nang luong mat troi
Do an  mo hinh xe nang luong mat troiDo an  mo hinh xe nang luong mat troi
Do an mo hinh xe nang luong mat troikhuaducanh
 
Tìm điểm công suất cực đại của pin mặt trời
Tìm điểm công suất cực đại của pin mặt trờiTìm điểm công suất cực đại của pin mặt trời
Tìm điểm công suất cực đại của pin mặt trờijackjohn45
 
Cung cấp điện _ giáo trình
Cung cấp điện _ giáo trìnhCung cấp điện _ giáo trình
Cung cấp điện _ giáo trìnhchele4
 
Luận văn Thạc sĩ Năng lượng mặt trời, đi sâu tìm hiểu về hệ thống điện năng l...
Luận văn Thạc sĩ Năng lượng mặt trời, đi sâu tìm hiểu về hệ thống điện năng l...Luận văn Thạc sĩ Năng lượng mặt trời, đi sâu tìm hiểu về hệ thống điện năng l...
Luận văn Thạc sĩ Năng lượng mặt trời, đi sâu tìm hiểu về hệ thống điện năng l...Dịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Nghiên cứu các bộ biến đổi cho động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu cực chìm (IP...
Nghiên cứu các bộ biến đổi cho động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu cực chìm (IP...Nghiên cứu các bộ biến đổi cho động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu cực chìm (IP...
Nghiên cứu các bộ biến đổi cho động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu cực chìm (IP...Man_Ebook
 
Nghiên cứu thiết kế và thi công tủ ATS dùng LOGO SIEMENS.pdf
Nghiên cứu thiết kế và thi công tủ ATS dùng LOGO SIEMENS.pdfNghiên cứu thiết kế và thi công tủ ATS dùng LOGO SIEMENS.pdf
Nghiên cứu thiết kế và thi công tủ ATS dùng LOGO SIEMENS.pdfMan_Ebook
 
Tính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docx
Tính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docxTính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docx
Tính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docxMan_Ebook
 
Ứng dụng phần mềm etap cho bài toán tính toán ngắn mạch áp dụng cho hệ thống ...
Ứng dụng phần mềm etap cho bài toán tính toán ngắn mạch áp dụng cho hệ thống ...Ứng dụng phần mềm etap cho bài toán tính toán ngắn mạch áp dụng cho hệ thống ...
Ứng dụng phần mềm etap cho bài toán tính toán ngắn mạch áp dụng cho hệ thống ...Man_Ebook
 
Cấu trúc và hoạt động của pin mặt trời
Cấu trúc và hoạt động của pin mặt trờiCấu trúc và hoạt động của pin mặt trời
Cấu trúc và hoạt động của pin mặt trờiwww. mientayvn.com
 

What's hot (20)

Đề tài: Nghịch lưu hòa lưới điện mặt trời công suất nhỏ hơn 500W
Đề tài: Nghịch lưu hòa lưới điện mặt trời công suất nhỏ hơn 500WĐề tài: Nghịch lưu hòa lưới điện mặt trời công suất nhỏ hơn 500W
Đề tài: Nghịch lưu hòa lưới điện mặt trời công suất nhỏ hơn 500W
 
Luận văn Thạc sĩ năng lượng gió đi sâu tìm hiểu điểm công suất cực đại cho tu...
Luận văn Thạc sĩ năng lượng gió đi sâu tìm hiểu điểm công suất cực đại cho tu...Luận văn Thạc sĩ năng lượng gió đi sâu tìm hiểu điểm công suất cực đại cho tu...
Luận văn Thạc sĩ năng lượng gió đi sâu tìm hiểu điểm công suất cực đại cho tu...
 
Do an mo hinh xe nang luong mat troi
Do an  mo hinh xe nang luong mat troiDo an  mo hinh xe nang luong mat troi
Do an mo hinh xe nang luong mat troi
 
Pin mặt trời và ứng dụng
Pin mặt trời và ứng dụngPin mặt trời và ứng dụng
Pin mặt trời và ứng dụng
 
Luận văn: Tìm hiểu động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, HOT
Luận văn: Tìm hiểu động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, HOTLuận văn: Tìm hiểu động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, HOT
Luận văn: Tìm hiểu động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu, HOT
 
Tìm điểm công suất cực đại của pin mặt trời
Tìm điểm công suất cực đại của pin mặt trờiTìm điểm công suất cực đại của pin mặt trời
Tìm điểm công suất cực đại của pin mặt trời
 
Huong dan su dung powerworld
Huong dan su dung powerworldHuong dan su dung powerworld
Huong dan su dung powerworld
 
Cung cấp điện _ giáo trình
Cung cấp điện _ giáo trìnhCung cấp điện _ giáo trình
Cung cấp điện _ giáo trình
 
Luận văn Thạc sĩ Năng lượng mặt trời, đi sâu tìm hiểu về hệ thống điện năng l...
Luận văn Thạc sĩ Năng lượng mặt trời, đi sâu tìm hiểu về hệ thống điện năng l...Luận văn Thạc sĩ Năng lượng mặt trời, đi sâu tìm hiểu về hệ thống điện năng l...
Luận văn Thạc sĩ Năng lượng mặt trời, đi sâu tìm hiểu về hệ thống điện năng l...
 
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế mô hình trạm cấp phôi tự động, HAY
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế mô hình trạm cấp phôi tự động, HAYĐề tài: Nghiên cứu thiết kế mô hình trạm cấp phôi tự động, HAY
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế mô hình trạm cấp phôi tự động, HAY
 
Đề tài: Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều, HAY
Đề tài: Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều, HAYĐề tài: Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều, HAY
Đề tài: Thiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều, HAY
 
Nghiên cứu các bộ biến đổi cho động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu cực chìm (IP...
Nghiên cứu các bộ biến đổi cho động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu cực chìm (IP...Nghiên cứu các bộ biến đổi cho động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu cực chìm (IP...
Nghiên cứu các bộ biến đổi cho động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu cực chìm (IP...
 
Đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển bơm nước sử dụng PLC, HOT
Đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển bơm nước sử dụng PLC, HOTĐề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển bơm nước sử dụng PLC, HOT
Đề tài: Thiết kế hệ thống điều khiển bơm nước sử dụng PLC, HOT
 
Đề tài: Nghiên cứu về hệ thống bơm trong công nghiệp, HAY
Đề tài: Nghiên cứu về hệ thống bơm trong công nghiệp, HAYĐề tài: Nghiên cứu về hệ thống bơm trong công nghiệp, HAY
Đề tài: Nghiên cứu về hệ thống bơm trong công nghiệp, HAY
 
Nghiên cứu thiết kế và thi công tủ ATS dùng LOGO SIEMENS.pdf
Nghiên cứu thiết kế và thi công tủ ATS dùng LOGO SIEMENS.pdfNghiên cứu thiết kế và thi công tủ ATS dùng LOGO SIEMENS.pdf
Nghiên cứu thiết kế và thi công tủ ATS dùng LOGO SIEMENS.pdf
 
Tính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docx
Tính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docxTính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docx
Tính toán, thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu nguồn áp một pha.docx
 
Ứng dụng phần mềm etap cho bài toán tính toán ngắn mạch áp dụng cho hệ thống ...
Ứng dụng phần mềm etap cho bài toán tính toán ngắn mạch áp dụng cho hệ thống ...Ứng dụng phần mềm etap cho bài toán tính toán ngắn mạch áp dụng cho hệ thống ...
Ứng dụng phần mềm etap cho bài toán tính toán ngắn mạch áp dụng cho hệ thống ...
 
Cấu trúc và hoạt động của pin mặt trời
Cấu trúc và hoạt động của pin mặt trờiCấu trúc và hoạt động của pin mặt trời
Cấu trúc và hoạt động của pin mặt trời
 
Đề tài: Hệ thống định mức và chiết rót chai tự động, HAY, 9đ
Đề tài: Hệ thống định mức và chiết rót chai tự động, HAY, 9đĐề tài: Hệ thống định mức và chiết rót chai tự động, HAY, 9đ
Đề tài: Hệ thống định mức và chiết rót chai tự động, HAY, 9đ
 
Luận văn: Thiết kế nhà giữ xe tự động sử dụng PLC S7-200, HOT
Luận văn: Thiết kế nhà giữ xe tự động sử dụng PLC S7-200, HOTLuận văn: Thiết kế nhà giữ xe tự động sử dụng PLC S7-200, HOT
Luận văn: Thiết kế nhà giữ xe tự động sử dụng PLC S7-200, HOT
 

Similar to BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TỪ DC – DC, DC – AC KẾT HỢP MPPT.doc

Giải tích mạch điện, Ngô Cao Cường (chủ biên), Nguyễn Quý.pdf
Giải tích mạch điện, Ngô Cao Cường (chủ biên), Nguyễn Quý.pdfGiải tích mạch điện, Ngô Cao Cường (chủ biên), Nguyễn Quý.pdf
Giải tích mạch điện, Ngô Cao Cường (chủ biên), Nguyễn Quý.pdfMan_Ebook
 
[hoccokhi.vn] Giáo trình MasterCAm - Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
[hoccokhi.vn] Giáo trình MasterCAm - Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên[hoccokhi.vn] Giáo trình MasterCAm - Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
[hoccokhi.vn] Giáo trình MasterCAm - Sư phạm kỹ thuật Hưng YênHọc Cơ Khí
 
So tay huong dan thiet ke bo pin lithium-ion (outline view).pdf
So tay huong dan thiet ke bo pin lithium-ion (outline view).pdfSo tay huong dan thiet ke bo pin lithium-ion (outline view).pdf
So tay huong dan thiet ke bo pin lithium-ion (outline view).pdfKien King
 
TÍNH TỐN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CỦA LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI...
TÍNH TỐN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CỦA LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI...TÍNH TỐN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CỦA LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI...
TÍNH TỐN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CỦA LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI...NuioKila
 
Hệ thống cung cấp điện, Nguyễn Quý.pdf
Hệ thống cung cấp điện, Nguyễn Quý.pdfHệ thống cung cấp điện, Nguyễn Quý.pdf
Hệ thống cung cấp điện, Nguyễn Quý.pdfMan_Ebook
 
Nghiên cứu và xây dựng bộ bù áp nhanh cho lưới điện trung áp sử dụng nghịch l...
Nghiên cứu và xây dựng bộ bù áp nhanh cho lưới điện trung áp sử dụng nghịch l...Nghiên cứu và xây dựng bộ bù áp nhanh cho lưới điện trung áp sử dụng nghịch l...
Nghiên cứu và xây dựng bộ bù áp nhanh cho lưới điện trung áp sử dụng nghịch l...Man_Ebook
 

Similar to BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TỪ DC – DC, DC – AC KẾT HỢP MPPT.doc (20)

Giải pháp nhằm hoàn thiện chính sáchmarketing - mix tại công ty quỳnh châu.docx
Giải pháp nhằm hoàn thiện chính sáchmarketing - mix tại công ty quỳnh châu.docxGiải pháp nhằm hoàn thiện chính sáchmarketing - mix tại công ty quỳnh châu.docx
Giải pháp nhằm hoàn thiện chính sáchmarketing - mix tại công ty quỳnh châu.docx
 
Giải tích mạch điện, Ngô Cao Cường (chủ biên), Nguyễn Quý.pdf
Giải tích mạch điện, Ngô Cao Cường (chủ biên), Nguyễn Quý.pdfGiải tích mạch điện, Ngô Cao Cường (chủ biên), Nguyễn Quý.pdf
Giải tích mạch điện, Ngô Cao Cường (chủ biên), Nguyễn Quý.pdf
 
Khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại vietinb...
Khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại vietinb...Khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại vietinb...
Khuyến nghị nhằm phát triển hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại vietinb...
 
Luận Văn TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM.doc
Luận Văn TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM.docLuận Văn TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM.doc
Luận Văn TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI VIỆT NAM.doc
 
Nghiên cứu xây dựng hệ điều khiển nhiệt độ lõ sấy dầu nguyên liệu.doc
Nghiên cứu xây dựng hệ điều khiển nhiệt độ lõ sấy dầu nguyên liệu.docNghiên cứu xây dựng hệ điều khiển nhiệt độ lõ sấy dầu nguyên liệu.doc
Nghiên cứu xây dựng hệ điều khiển nhiệt độ lõ sấy dầu nguyên liệu.doc
 
[hoccokhi.vn] Giáo trình MasterCAm - Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
[hoccokhi.vn] Giáo trình MasterCAm - Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên[hoccokhi.vn] Giáo trình MasterCAm - Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
[hoccokhi.vn] Giáo trình MasterCAm - Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
 
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty xây dựng Hà Trung.doc
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty xây dựng Hà Trung.docPhân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty xây dựng Hà Trung.doc
Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty xây dựng Hà Trung.doc
 
Đánh giá chung và đề xuất các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doan...
Đánh giá chung và đề xuất các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doan...Đánh giá chung và đề xuất các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doan...
Đánh giá chung và đề xuất các biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doan...
 
Các Yếu Tố Tác Động Đến Động Lực Làm Việc Của Công Chức Viên Chức Các Cơ Quan...
Các Yếu Tố Tác Động Đến Động Lực Làm Việc Của Công Chức Viên Chức Các Cơ Quan...Các Yếu Tố Tác Động Đến Động Lực Làm Việc Của Công Chức Viên Chức Các Cơ Quan...
Các Yếu Tố Tác Động Đến Động Lực Làm Việc Của Công Chức Viên Chức Các Cơ Quan...
 
So tay huong dan thiet ke bo pin lithium-ion (outline view).pdf
So tay huong dan thiet ke bo pin lithium-ion (outline view).pdfSo tay huong dan thiet ke bo pin lithium-ion (outline view).pdf
So tay huong dan thiet ke bo pin lithium-ion (outline view).pdf
 
Công tác định giá bất động sản thế chấp tại Ngân hàng thương mại Đại Tín.doc
Công tác định giá bất động sản thế chấp tại Ngân hàng thương mại Đại Tín.docCông tác định giá bất động sản thế chấp tại Ngân hàng thương mại Đại Tín.doc
Công tác định giá bất động sản thế chấp tại Ngân hàng thương mại Đại Tín.doc
 
TÍNH TỐN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CỦA LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI...
TÍNH TỐN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CỦA LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI...TÍNH TỐN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CỦA LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI...
TÍNH TỐN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CỦA LƢỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI...
 
Giải pháp chiến lược phát triển sản phẩm mới cho công ty lương thực thực phẩm...
Giải pháp chiến lược phát triển sản phẩm mới cho công ty lương thực thực phẩm...Giải pháp chiến lược phát triển sản phẩm mới cho công ty lương thực thực phẩm...
Giải pháp chiến lược phát triển sản phẩm mới cho công ty lương thực thực phẩm...
 
Tìm hiểu nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4.doc
Tìm hiểu nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4.docTìm hiểu nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4.doc
Tìm hiểu nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4.doc
 
Luận Văn Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp.doc
Luận Văn Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp.docLuận Văn Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp.doc
Luận Văn Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Chi Nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp.doc
 
Hệ thống cung cấp điện, Nguyễn Quý.pdf
Hệ thống cung cấp điện, Nguyễn Quý.pdfHệ thống cung cấp điện, Nguyễn Quý.pdf
Hệ thống cung cấp điện, Nguyễn Quý.pdf
 
Nghiên cứu và xây dựng bộ bù áp nhanh cho lưới điện trung áp sử dụng nghịch l...
Nghiên cứu và xây dựng bộ bù áp nhanh cho lưới điện trung áp sử dụng nghịch l...Nghiên cứu và xây dựng bộ bù áp nhanh cho lưới điện trung áp sử dụng nghịch l...
Nghiên cứu và xây dựng bộ bù áp nhanh cho lưới điện trung áp sử dụng nghịch l...
 
Luận Văn Các Nhân Tố Tác Động Đến Kết Quả Xuất Khẩu Thủy Sản.doc
Luận Văn Các Nhân Tố Tác Động Đến Kết Quả Xuất Khẩu Thủy Sản.docLuận Văn Các Nhân Tố Tác Động Đến Kết Quả Xuất Khẩu Thủy Sản.doc
Luận Văn Các Nhân Tố Tác Động Đến Kết Quả Xuất Khẩu Thủy Sản.doc
 
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Có Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ.docx
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Có Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ.docxBáo Cáo Thực Tập Kế Toán Có Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ.docx
Báo Cáo Thực Tập Kế Toán Có Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ.docx
 
Phát Triển Hoạt Động Kinh Doanh Thẻ Tại Ngân Hàng Vpbank.docx
Phát Triển Hoạt Động Kinh Doanh Thẻ Tại Ngân Hàng Vpbank.docxPhát Triển Hoạt Động Kinh Doanh Thẻ Tại Ngân Hàng Vpbank.docx
Phát Triển Hoạt Động Kinh Doanh Thẻ Tại Ngân Hàng Vpbank.docx
 

More from Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤

More from Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói 🥳🥳 Liên hệ ZALO/TELE: 0917.193.864 ❤❤ (20)

Cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cộng.docx
Cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cộng.docxCơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cộng.docx
Cơ sở khoa học về quản lý nhà nước đối với dịch vụ công cộng.docx
 
Cơ sở lý luận pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số và phân chia các giai đoạn...
Cơ sở lý luận pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số và phân chia các giai đoạn...Cơ sở lý luận pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số và phân chia các giai đoạn...
Cơ sở lý luận pháp luật về bảo vệ cổ đông thiểu số và phân chia các giai đoạn...
 
Cơ sở lý luận về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.docx
Cơ sở lý luận về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.docxCơ sở lý luận về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.docx
Cơ sở lý luận về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.docx
 
Cơ sở lý luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử d...
Cơ sở lý luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử d...Cơ sở lý luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử d...
Cơ sở lý luận về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử d...
 
Cơ sở lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.docx
Cơ sở lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.docxCơ sở lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.docx
Cơ sở lý luận về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.docx
 
Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn v...
Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn v...Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn v...
Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về đấu thầu trong đầu tư xây dựng bằng nguồn v...
 
Cơ sở lý luận về các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội.docx
Cơ sở lý luận về các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội.docxCơ sở lý luận về các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội.docx
Cơ sở lý luận về các nguyên tắc xử lý ngƣời chƣa thành niên phạm tội.docx
 
Cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và viên chức ngành bảo hiểm xã ...
Cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và viên chức ngành bảo hiểm xã ...Cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và viên chức ngành bảo hiểm xã ...
Cơ sở lý luận về đào tạo, bồi dưỡng viên chức và viên chức ngành bảo hiểm xã ...
 
Đồ án tốt nghiệp Mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng Arduino.doc
Đồ án tốt nghiệp Mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng Arduino.docĐồ án tốt nghiệp Mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng Arduino.doc
Đồ án tốt nghiệp Mô hình phân loại sản phẩm theo chiều cao dùng Arduino.doc
 
Quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên G...
Quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên G...Quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên G...
Quản lý Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Kiên G...
 
Hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh ...
Hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh ...Hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh ...
Hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh ...
 
Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách – từ thực tiễn tỉnh Phú Yê...
Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách – từ thực tiễn tỉnh Phú Yê...Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách – từ thực tiễn tỉnh Phú Yê...
Năng lực quản lý của cán bộ công đoàn chuyên trách – từ thực tiễn tỉnh Phú Yê...
 
Tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.doc
Tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.docTổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.doc
Tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Thuận.doc
 
Quản lý nhà nƣớc về thu BHXH bắt buộc trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ ...
Quản lý nhà nƣớc về thu BHXH bắt buộc trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ ...Quản lý nhà nƣớc về thu BHXH bắt buộc trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ ...
Quản lý nhà nƣớc về thu BHXH bắt buộc trên địa bàn Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ ...
 
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội ...
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội ...Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội ...
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội ...
 
Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại tỉnh phongsaly, cộng ho...
Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại tỉnh phongsaly, cộng ho...Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại tỉnh phongsaly, cộng ho...
Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại tỉnh phongsaly, cộng ho...
 
Quản tri rủi ro tài chính tại các Công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Na...
Quản tri rủi ro tài chính tại các Công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Na...Quản tri rủi ro tài chính tại các Công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Na...
Quản tri rủi ro tài chính tại các Công ty cổ phần xây dựng niêm yết ở Việt Na...
 
Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở ...
Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở ...Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở ...
Nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong xây dựng nông thôn mới ở ...
 
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lí nhân sự Trường Trung cấp Y tế Bình Phư...
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lí nhân sự Trường Trung cấp Y tế Bình Phư...Biện pháp hoàn thiện công tác quản lí nhân sự Trường Trung cấp Y tế Bình Phư...
Biện pháp hoàn thiện công tác quản lí nhân sự Trường Trung cấp Y tế Bình Phư...
 
Giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam đối với hoạt động của chính quyền cấp ...
Giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam đối với hoạt động của chính quyền cấp ...Giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam đối với hoạt động của chính quyền cấp ...
Giám sát của mặt trận tổ quốc việt nam đối với hoạt động của chính quyền cấp ...
 

Recently uploaded

BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxQucHHunhnh
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (11)

BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
 
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
 

BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG TỪ DC – DC, DC – AC KẾT HỢP MPPT.doc

 • 1. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 MỤC LỤC Trang tựa TRANG Quyết định giao đề tài Lý lịch cá nhân ........................................................................................................................................... i Lời cam đoan.............................................................................................................................................. ii Cảm tạ ..........................................................................................................................................................iii Tóm tắt.........................................................................................................................................................iv Mục lục...................................................................................................................................................... vii Danh sách các chữ viết tắt.................................................................................................................... x Danh sách các hình.................................................................................................................................xi Danh sách các bảng...............................................................................................................................xv Chƣơng 1. TỔNG QUAN 1 1.1 Tính cần thiết của đề tài......................................................................................................... 1 1.2 Pin quang điện (PV)................................................................................................................. 2 1.3 Hệ pin mặt trời làm việc độc lập........................................................................................ 5 1.3.1 Thành phần lưu giữ năng lượng. ........................................................................................ 6 1.3.2 Các bộ biến đổi bán dẫn trong hệ PV............................................................................... 6 1.4 Các nghiên cứu khoa học có liên quan..........................................................................10 1.5 Nhược điểm của các nghiên cứu khoa học..................................................................11 1.6 Nhiệm vụ của luận văn .........................................................................................................12 1.7 Phạm vi nghiên cứu................................................................................................................12 1.8 Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................................12 1.9 Giá trị thực tiễn của đề tài ...................................................................................................13 Chƣơng 2.CƠ SỞ LÝ THUYẾT 14 2.1 Pin mặt trời, cấu tạo và nguyên lý hoạt động. ............................................................14 2.1.1 Cấu tạo .........................................................................................................................................14 2.1.2 Nguyên lý hoạt động..............................................................................................................14 vi
 • 2. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.1.3 Đặc tính làm việc của pin mặt trời...................................................................................17 2.2 Các bộ biến đổi bán dẫn trong hệ thống pin mặt trời làm việc độc lập...........20 2.2.1 Bộ biến đổi DC/DC................................................................................................................20 2.2.1.1 Các loại bộ biến đổi DC/DC..............................................................................................21 2.2.1.2 Điều khiển bộ biến đổi DC/DC ........................................................................................26 2.2.2 Bộ biến đổi DC/AC................................................................................................................27 2.3 Phương pháp dò tìm điểm công suất cực đại MPPT................................................28 2.3.1 Giới thiệu chung ......................................................................................................................28 2.3.2 Nguyên lý cân bằng tải .........................................................................................................30 2.3.3 Thuật toán xác định điểm làm việc có công suất lớn nhất MPPT .....................31 2.3.3.1 Thuật toán nhiễu loạn và quan sát P&O.......................................................................32 2.3.3.2 Thuật toán P&O trong điều kiện dãy PV bị bóng che một phần........................33 2.3.4 Phương pháp điều khiển MPPT........................................................................................34 2.3.4.1 Phương pháp điều khiển trực tiếp....................................................................................34 2.3.4.2 Phương pháp điều khiển đo trực tiếp tín hiệu ra.......................................................35 2.3.5 Giới hạn của MPPT................................................................................................................37 2.4 Bộ lưu giữ năng lượng..........................................................................................................37 2.4.1 Các loại ắc quy.........................................................................................................................38 2.4.1.1 Ắc quy chì – axit.....................................................................................................................38 2.4.1.2 Ắc quy kiềm..............................................................................................................................39 2.4.2 Các đặc tính của ắc quy........................................................................................................39 2.4.2.1 Dung lượng (ký hiệu là C)..................................................................................................39 2.4.2.2 Điện áp ngưỡng thấp nhất...................................................................................................39 2.4.2.3 Điện áp hở mạch......................................................................................................................40 2.4.3 Chếđộ làm việc của ắc quy (xét ắc quy chì - axit)....................................................40 2.4.3.1 Nạp ắc quy.................................................................................................................................40 2.4.3.2 Ắc quy phóng............................................................................................................................40 2.4.4 Các chế độ của bộ nguồn nạp ắc quy .............................................................................41 2.4.4.1 Nạp với dòng không đổi ......................................................................................................41 vii
 • 3. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 2.4.4.2 Nạp với áp không đổi............................................................................................................41 2.4.4.3 Nạp nổi ........................................................................................................................................42 Chƣơng 3. PHƢƠNG PHÁP 43 DÕ TÌM ĐIỂM CÔNG SUẤT CỰA ĐẠI (MPPT) 3.1 Điểm công suất cực đại.........................................................................................................43 3.2. Giải thuật P&O (Perturb & Observe).............................................................................45 3.2.1 Lưu đồ giải thuật P&O..........................................................................................................47 3.2.2 Mô phỏng giải thuật P&O bằng Matlab........................................................................47 3.2.3 Nhược điểm của giải thuật P&O ......................................................................................48 3.3 Giải thuật P&O cải tiến ........................................................................................................50 3.3.1 Lưu đồ giải thuật P&O cải tiến .........................................................................................52 3.3.2 Mô phỏng giải thuật P&O cải tiến bằng Matlab........................................................53 3.4 Phương pháp điều khiển điện áp hở mạch ...................................................................54 3.4.1 Lưu đồ giải thuật điều khiển điện áp hở mạch ...........................................................55 3.4.2 Mô phỏng giải thuật điều khiển điện áp hở mạch.....................................................56 3.5 Phương pháp tăng tổng dẫn ................................................................................................58 3.5.1 Lưu đồ giải thuật tăng tổng dẫn........................................................................................59 3.5.2 Mô phỏng giải thuật tăng tổng dẫn..................................................................................61 3.6 Nhận xét chung ........................................................................................................................62 3.6.1 Ưu điểm.......................................................................................................................................62 3.6.2 Khuyết điểm ..............................................................................................................................62 3.6.2.1 Đối với giải thuật P&O cải tiến........................................................................................62 3.6.2.2 Đối với thuật toán điều khiển điện áp hở mạch.........................................................63 3.6.2.3 Đối với thuật toán tăng tổng dẫn......................................................................................63 Chƣơng 4. BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƢỢNG 64 TỪ DC – DC, DC – AC KẾT HỢP MPPT 4.1 Bộ chuyển đổi năng lượng từ DC – DC kết hợp MPPT.........................................64 viii
 • 4. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 4.1.1 Buck_Boost Converter (Bộ tăng, giảm áp DC) .........................................................64 4.1.2 Kết nối MPPT (Xác định điểm làm việc cựa đại).....................................................66 4.1.2.1 Khảo sát ảnh hưởng của MPPT........................................................................................68 4.1.2.2 Mô phỏng MPPT và kết quả..............................................................................................71 4.2 Bộ chuyển đổi năng lượng từ DC – AC........................................................................72 4.2.1 Lý thuyết về phương pháp điều rộng xung PWM ....................................................72 4.2.2 Bộ nghịch lưu áp một pha ...................................................................................................74 4.2.2.1 Bộ nghịch lưu áp một pha dạng cầu ...............................................................................75 4.2.2.2 Mô phỏng bộ nghịch lưu áp một pha...................................................................................78 4.2.3 Bộ nghịch lưu áp ba pha .....................................................................................................79 4.2.3.1 Phân tích điện áp bộ nghịch lưu áp ba pha.........................................................................80 4.2.4 Mô phỏng theo phương pháp P&O......................................................................................82 4.2.5 Mô phỏng theo phương pháp tăng tổng dẫn .....................................................................83 4.2.6 Mô phỏng theo phương pháp tỷ lệ điện áp hở mạch ......................................................85 4.2.7 Nhận xét chung..........................................................................................................................86 Chƣơng 5. KẾT LUẬN 88 5.1 Kết luận........................................................................................................................................88 5.2 Hướng phát triển của đề tài.................................................................................................88 TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................................................90 PHỤ LỤC.................................................................................................................................................92 ix
 • 5. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT GP : ( Global Peaks) đỉnh công suất lớn nhất trong các đỉnh công suất. Local Peaks : Những đỉnh công suất nhưng không phải là lớn nhất. MPP : ( Maximum Power Point ) điểm làm việc mà tại đó công suất thu được cực đại. MPPT : ( Maximum Power Point Tracking ) dò tìm điểm làm việc có công suất cực đại P&O : ( Perturb & Observe ) thuật toán quan sát và nhiễu loạn để đạt đến điểm cực đại. PV : (photovoltaic) pin quang điện, biến quang năng thành điện năng. x
 • 6. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 1.1: Sơ đồ tương đương của pin mặt trời 2 Hình 1.2: Đường đặc tính làm việc V – I của pin mặt trời 2 Hình 1.3: Mắc nối tiếp hoặc song song các pin mặt trời tạo thành tấm hay 3 kết nối các tấm pin lại tạo thành dãy để đạt công suất cao hơn. Hình 1.4: Khi mắc nối tiếp các tấm pin mặt trời, dòng ngắn mạch của hệ 4 thống sẽ bằng dòng ngắn mạch của một tấm, áp hở mạch của hệ thống bằng tổng áp hở mạch của tất cả tấm pin mặt trời trong hệ thống. Hình 1.5: Khi mắc song song các tấm pin mặt trời, dòng ngắn mạch của 4 hệ thống sẽ bằng tổng dòng ngắn mạch của tất cả tấm pin mặt trời trong hệ thống, áp hở mạch của hệ thống bằng áp hở mạch của một tấm. Hình 1.6: Sơ đồ khối hệ quang điện làm việc độc lập 5 Hình 1.7: Bộ điều khiển MPPT trong hệ thống pin mặt trời 7 Hình 1.8: Đường cong đặc tính I – V và P - V hệ thống pin mặt trời 8 Hình 1.9: Những đường cong đặc tính I – V và đặc tính tải khi cường 9 độ bức xạ thay đổi Hình 1.10: (a)mô hình dãy bị bóng che.(b) đặc tính I – V.(c) đặc tính P – V 9 Hình 1.11: Đường cong đặc tính P – V thay đổi khi dãy PV bị bóng che 10 Hình 2.1: Cấu tạo của pin mặt trời 13 Hình 2.2: Nguyên lý hoạt động của pin mặt trời 13 Hình 2.3: Hệ thống 2 mức năng lượng trong đó E1 < E2 14 Hình 2.4: Các vùng năng lượng 14 Hình 2.5: Sơ đồ nguyên lý hoạt động của pin mặt trời 16 Hình 2.6: Đường đặc tính làm việc V – I của pin mặt trời 17 Hình 2.7: Sơ đồ tương đương của pin mặt trời 17 Hình 2.8: Đường cong đặc trưng V - I của pin mặt trời 18 phụ thuộc vào cường độ bức xạ Mặt trời. xi
 • 7. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Hình 2.9: Đường cong đặc tính V - I của pin mặt trời phụ thuộc vào nhiệt 19 độ của pin Hình 2.10: Đường đặc tính tải và đặc tính của pin mặt trời 19 Hình 2.11: Sơ đồ nguyên lý bộ giảm áp Buck 21 Hình 2.12: Dạng sóng điện áp và dòng điện của mạch Buck 21 Hình 2.13: Sơ đồ nguyên lý mạch Boost 23 Hình 2.14: Dạng sóng dòng điện của mạch Boost 23 Hình 2.15: Sơ đồ nguyên lý mạch Buck – Boost 24 Hình 2.16: Mạch vòng điều khiển điện áp 25 Hình 2.17: Mạch vòng dòng điện phản hồi 26 Hình 2.18: Bộ biến đổi DC/AC 1 pha dạng nửa cầu và hình cầu 26 Hình 2.19: Sơ đồ cấu trúc bộ nghịch lưu kiểu Full-bridge 27 Hình 2.20: Sơ đồ cấu trúc bộ nghịch lưu kiểu Half-bridge 27 Hình 2.21: Ví dụ tấm pin mặt trời được mắc trực tiếp với một tải thuần trở 28 có thể thay đổi giá trị điện trở được Hình 2.22: Đường đặc tính làm việc của pin và của tải thuần trở có giá trị 28 điện trở thay đổi được Hình 2.23: Tổng trở vào Rin được điều chỉnh bằng D 30 Hình 2.24: Đường đặc tính làm việc I – V của pin khi cường độ bức xạ 30 thay đổi ở cùng một mức nhiệt độ Hình 2.25: Đặc tính làm việc I – V của pin khi nhiệt độ thay đổi ở cùng 31 một mức cường độ bức xạ Hình 2.26: Thuật toán dò tìm điểm làm việc công suất lớn nhất P&O 31 Hình 2.27: Đường cong P – V trong điều kiện dãy PV bị bóng che một phần 32 Hình 2.28: Sơ đồ khối của phương pháp điều khiển trực tiếp MPPT 33 Hình 2.29: Mối quan hệ giữa tổng trở vào của mạch Boost và 34 hệ số làm việc D Hình 2.30: Lưu đồ thuật toán P&O dùng trong phương pháp điều khiển 35 đo trực tiếp tín hiệu ra xii
 • 8. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Hình 3.1: Các trường hợp hở mạch (a), ngắn mạch (b), và kết nối tải (c) 44 Hình 3.2: Đồ thị V-A và công suất 44 Hình 3.3: Đồ thị xác định MPP 45 Hình 3.4: Đặc tính công suất phụ thuộc vào điện áp đầu ra 46 Hình 3.5: Lưu đồ giải thuật P&O 47 Hình 3.6: Mô phỏng bằng Matlab simulink giải thuật P&O 48 Hình 3.7: Kết quả mô phỏng thuật toán P&O khi chiếu độ không đổi 48 Hình 3.8: Kết quả mô phỏng thuật toán P&O khi chiếu độ thay đổi 49 Hình 3.9: Hệ Pin PV phát năng lượng về lưới điện 49 Hình 3.10: Khi chiếu độ thay đổi điểm công suất cực đại 50 sẽ sai theo giải thuật P&O Hình 3.11: Cấu tạo một Cell PV 51 Hình 3.12: Đặc tuyến I-P của PV khi chiếu độ thay đổi 53 Hình 3.13: Lưu đồ giải thuật P&O cải tiến 53 Hình 3.14: Mô phỏng bằng Matlab simulink giải thuật P&O cải tiến 54 Hình 3.15: Kết quả mô phỏng thuật toán P&O khi chiếu độ không đổi 55 Hình 3.16: Kết quả mô phỏng thuật toán P&O khi chiếu độ thay đổi 55 Hình 3.17: Lưu đồ tỷ lệ điện áp mở mạch 57 Hình 3.18: Mô phỏng bằng Matlab simulink giải thuật điều khiển điện áp hở mạch 58 Hình 3.19: Kết quả mô phỏng thuật toán điều khiển điện áp hở mạch 59 chiếu độ không đổi Hình 3.20: Kết quả mô phỏng thuật toán điều khiển điện áp hở mạch 59 chiếu độ không đổi Hình 3.21: Đặc tuyến đường cong công suất PV 59 Hình 3.22: Mô phỏng bằng Matlab simulink giải thuật tăng tổng dẫn 61 Hình 3.23: Kết quả mô phỏng thuật toán tăng tổng dẫn chiếu độ không đổi 61 Hình 3.24: Kết quả mô phỏng thuật toán tăng tổng dẫn chiếu độ thay đổi 62 Hình 3.25: Sự giao động của điểm MPP với phương pháp P&O cải tiến 63 xiii
 • 9. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Hình 4.1: Những đường cong đặc tính I – V và P – V của một module khi 64 cường độ bức xạ thay đổi từ 400W/m2 đến 1000W/m2 Hình 4.2: Những đường cong đặc tính I – V và P – V của một module khi 64 nhiệt độ thay đổi từ 0 đến 75o C Hình 4.3: Sự thay đổi cường độ bức xạ theo thời gian trong ngày 65 (số liệu ghi nhận chỉ có tính tương đối) Hình 4.4: Kết quả mô phỏng thuật toán P&O khi cường độ bức xạ 67 thay đổi từ 200 W/m2 đến 1000W/m2 Hình 4.5: Những đường cong đặc tính I – V và P – V của 68 hai tập hợp con trong nhóm1 Hình 4.6: Những đường cong đặc tính I – V và P – V của 68 hai tập hợp con trong nhóm 2 Hình 4.7: Những đường cong đặc tính I – V và P – V của 69 một tập hợp con trong nhóm 3 Hình 4.8: Những đường cong đặc tính I – V và P – V của mỗi tập 69 hợp nối tiếp trong mỗi nhóm từ 1 đến 3 Hình 4.9: Những đường cong đặc tính I – V và P – V của mỗi nhóm 70 từ 1 đến 3 Hình 4.10: Những đường cong đặc tính I – V và P – V của một dãy PV 71 Hình 4.11: Những đường cong đặc tính P – V, tập hợp nối tiếp, nhóm, dãy 73 trong hình 4.8, hình 4.9, hình 4.10, Hình 4.12: Kết quả mô phỏng thuật toán P&O dưới điều kiện dãy 75 PV bị bóng che một phần Hình 4.13: Những đường cong đặc tính I – V và P – V 75 của hai tập hợp con trong nhóm 1. Hình 4.14: Những đường cong đặc tính I – V và P – V 78 của hai tập hợp con trong nhóm 2. Hình 4.15: Những đường cong đặc tính I – V và P – V 80 của hai tập hợp con trong nhóm 3. xiv
 • 10. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Hình 4.16: Những đường cong đặc tính I – V và P – V 81 của hai tập hợp con trong nhóm 4. Hình 4.17: Những đường cong đặc tính I – V và P – V 81 của một tập hợp con trong nhóm 5. Hình 4.18: Mô phỏng bằng Matlab simulink theo phương pháp P&O 82 Hình 4.19: Điện áp nghịch lưu U a 0 và dòng điện pha i a 83 Hình 4.20: Dòng điện sau khi qua bộ lọc 83 Hình 4.21: Mô phỏng bằng Matlab simulink theo phương pháp tổng dẫn 84 Hình 4.22: Điện áp nghịch lưu U a 0 và dòng điện pha i a 84 Hình 4.23: Dòng điện sau khi qua bộ lọc 85 Hình 4.24: Mô phỏng bằng Matlab simulink theo phương pháp điện áp hở mạch 86 Hình 4.25: Điện áp nghịch lưu U a 0 và dòng điện pha i a 86 Hình 4.26: Dòng điện sau khi qua bộ lọc 87 xv
 • 11. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 1 Tổng quan Chương 1 TỔNG QUAN 1.1 Tính cần thiết của đề tài. Nguồn năng lượng đóng vai trò quyết định nền văn minh của nhân loại. Các nguồn năng lượng hóa thạch (dầu lửa, than đá) hiện nay đang được sử dụng phổ biến nhưng lại gây ô nhiễm môi trường và sẽ cạn kiệt trong một tương lai gần. Nguồn năng lượng nguyên tử thì không an toàn. Trong khi đó mặt trời cung cấp một nguồn năng lượng vô cùng tận và gần như hoàn toàn miễn phí cũng như không sản sinh ra chất thải hủy hoại môi trường. Tuy nhiên năng lượng mặt trời vẫn còn đang trong thời kỳ đầu của những ứng dụng vì nó đòi hỏi những đầu tư rất lớn cho thiết bị nhưng lại chỉ chuyển hóa được một lượng rất nhỏ năng lượng từ mặt trời sang dạng hữu ích. Hơn nữa, năng lượng mặt trời lệ thuộc vào điều kiện tự nhiên, không đủ ổn định để những thiết bị điện và điện tử có thể sử dụng một cách an toàn và hiệu quả. Tận dụng tốt nguồn năng lượng này, phần lớn sẽ giải quyết được bài toán năng lượng của nhân loại. Để sản xuất điện mặt trời người ta thường sử dụng 2 công nghệ: nhiệt mặt trời và pin quang điện : - Nhiệt mặt trời: năng lượng mặt trời được hội tụ nhờ hệ thống gương hội tụ để tập trung ánh sáng mặt trời tạo thành nguồn nhiệt có nhiệt độ cao làm bốc hơi nước, hơi nước sinh ra làm quay tuabin để sản xuất ra điện năng - Pin quang điện: được chế tạo từ các chất bán dẫn. Điện năng được sinh ra khi có ánh sáng mặt trời chiếu đến. Các tế bào quang điện có khả năng thể hiện chức năng này bằng cách nhận năng lượng mặt trời tách electron ra khỏi tinh thể bán dẫn tạo thành dòng điện. Như vậy các tế bào quang điện dùng mặt trời là nguồn nhiên liệu. Ở đây ta tập trung vào lĩnh vực thứ nhất , tức biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng. Tuy nhiên nó có công suất không lớn và giá thành còn quá đắt. Do Luận văn thạc sĩ 1 Lý Công Nguyên
 • 12. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 1 Tổng quan đó để nâng cao công suất và giảm chi phí, thì ta phải đi nghiên cứu các phương pháp sao cho công suất của nguồn năng lượng mặt trời thu được là lớn nhất, từ đó thiết kế và điều khiển tối ưu các bộ thu năng lượng mặt trời. Đề tài này cho ta cái nhìn tổng quan về hệ năng lượng mặt trời với các phương pháp để thu được công suất cực đại trong hệ năng lượng mặt trời và bộ chuyển đổi năng lượng DC – DC, DC – AC. 1.2 Pin quang điện (PV). Pin quang điện sử dụng chất bán dẫn để biến đổi quang năng thành điện năng. Kỹ thuật tạo pin PV rất giống với kỹ thuật tạo ra các linh kiện bán dẫn như transistor, diode … Pin quang điện là thiết bị ứng dụng hiệu ứng quang điện trong bán dẫn (thường gọi là hiệu ứng quang điện bên trong) để tạo ra dòng điện một chiều từ ánh sáng mặt trời. Nguyên liệu dùng làm pin PV cũng giống như các linh kiện bán dẫn khác thông thường là tinh thể silicon thuộc nhóm IV. Hình 1.1 Sơ đồ tương đương của pin mặt trời Luận văn thạc sĩ 2 Lý Công Nguyên
 • 13. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 1 Tổng quan Hình 1.2 Đường đặc tính làm việc V – I của pin mặt trời - Tấm pin (12-V module) gồm có 36 tế bào đôi khi chỉ là 33 tế bào. - Tấm pin (24-V module) gồm có 72 tế bào là sự ghép song song 2 khối 12-V module. - Một bảng gồm nhiều khối kết hợp lại với nhau. Ghép sao cho phát ra dòng và áp đảm bảo nhu cầu người tiêu dùng. Qua những tấm pin mặt trời, năng lượng mặt trời được chuyển hoá thành điện năng. Mỗi tấm pin mặt trời cung cấp một lượng nhỏ năng lượng, nhưng nhiều tấm pin được đặt trải dài trên một diện tích lớn tạo nên nguồn năng lượng lớn hơn đủ để các thiết bị điện sử dụng. Mỗi tấm pin mặt trời có công suất khác nhau như: 30Wp, 40Wp, 45Wp, 50Wp, 75Wp, 100Wp, 125Wp, 150Wp. Điện áp của các tấm pin thường là 12VDC. Công suất và điện áp của hệ thống tuỳ thuộc vào cách ghép nối các tấm pin lại với nhau. Nhiều tấm pin mặt trời có thể ghép nối tiếp hoặc song song với nhau để tạo thành một dàn pin mặt trời (array). Để đạt được hiệu năng tốt nhất, những tấm pin phải luôn được phơi nắng và hướng trực tiếp đến mặt trời. Hiệu suất thu được điện năng từ pin mặt trời ở các vùng miền vào các giờ trong ngày là khác nhau, do bức xạ mặt trời trên bề mặt trái đất không đồng đều nhau. Hiệu suất của pin mặt trời phụ thuộc vào nhiều yếu tố: - Chất liệu bán dẫn làm pin. - Vị trí đặt các tấm panel mặt trời - Thời tiết khí hậu, mùa trong năm. Luận văn thạc sĩ 3 Lý Công Nguyên
 • 14. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 1 Tổng quan - Thời gian trong ngày: sáng, trưa, chiều Các tấm pin mặt trời được lắp đặt ở ngoài trời nên thiết kế sản xuất đã đảm bảo được các thay đổi của khí hậu, thời tiết, mưa bão, sự ăn mòn của nước biển, sự oxi hoá… Tuổi thọ của mỗi tấm pin khoảng 25 đến 30 năm. Hình 1.3 Mắc nối tiếp hoặc song song các pin mặt trời tạo thành tấm hay kết nối các tấm pin lại tạo thành dãy để đạt công suất cao hơn. Giả sử các module đều giống hệt nhau, có đường đặc tính V-A giống hết nhau, các thông số dòng ngắn mạch ISC, điện áp hở mạch VOC bằng nhau. Giả sử cường độ chiếu sáng trên các tấm là đồng đều nhau. Khi đó - Ghép nối tiếp các tấm module lại sẽ cho điện áp ra lớn hơn. Hình 1.4 Khi mắc nối tiếp các tấm pin mặt trời, dòng ngắn mạch của hệ thống sẽ bằng dòng ngắn mạch của một tấm, áp hở mạch của hệ thống bằng tổng áp hở mạch của tất cả tấm pin mặt trời trong hệ thống. - Ghép song song các tấm module lại sẽ cho dòng điện ra lớn. Luận văn thạc sĩ 4 Lý Công Nguyên
 • 15. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 1 Tổng quan Hình1.5 Khi mắc song song các tấm pin mặt trời, dòng ngắn mạch của hệ thống sẽ bằng tổng dòng ngắn mạch của tất cả tấm pin mặt trời trong hệ thống, áp hở mạch của hệ thống bằng áp hở mạch của một tấm. 1.3 Hệ pin mặt trời làm việc độc lập. Hệ pin mặt trời (hệ PV – photovoltaic system) nhìn chung được chia thành 2 loại cơ bản: - Hệ PV làm việc độc lập - Hệ PV làm việc với lưới - Hệ PV độc lập thường được sử dụng ở những vùng xa xôi hẻo lánh, nơi mà lưới điện không kéo đến được. - Còn trong hệ PV làm việc với lưới, mạng lưới pin mặt trời được mắc với lưới điện qua bộ biến đổi mà không cần bộ dự trữ năng lượng. Trong hệ này, bộ biến đổi DC/AC làm việc với lưới phải đồng bộ với lưới điện về tần số và điện áp. Trong đề tài này chỉ nghiên cứu về hệ PV làm việc độc lập Hình 1.6 Sơ đồ khối hệ quang điện làm việc độc lập Luận văn thạc sĩ 5 Lý Công Nguyên
 • 16. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 1 Tổng quan Hệ PV làm việc độc lập gồm có 2 thành phần chính là: - Thành phần lưu giữ năng lượng. - Các bộ biến đổi bán dẫn. 1.3.1 Thành phần lưu giữ năng lượng. Hệ quang điện làm việc độc lập cần phải có khâu lưu giữ điện năng để có thể phục vụ cho tải trong những thời gian thiếu nắng, ánh sáng yếu hay vào ban đêm. Có nhiều phương pháp lưu trữ năng lượng trong hệ PV. Phổ biến nhất vẫn là sử dụng ắc quy để lưu trữ năng lượng. Ắc quy cần phải có một bộ điều khiển nạp để bảo vệ và đảm bảo cho tuổi thọ của ắc quy. 1.3.2 Các bộ biến đổi bán dẫn trong hệ PV. Các bộ bán dẫn trong hệ PV gồm có bộ biến đổi 1 chiều DC - DC và bộ biến đổi DC - AC.  Bộ DC - DC được dùng để xác định điểm làm việc có công suất lớn nhất của pin và làm ổn định nguồn điện một chiều lấy từ pin mặt trời để cung cấp cho tải và ắc quy. Bộ biến đổi DC - DC còn có tác dụng điều khiển chế độ nạp và phóng để bảo vệ và nâng cao tuổi thọ cho ắc quy. Có nhiều loại bộ biến đổi DC - DC được sử dụng nhưng phổ biến nhất vẫn là 3 loại là: Bộ tăng áp Boost, Bộ giảm áp Buck và Bộ hỗn hợp tăng giảm Boost – Buck. Cả 3 loại DC - DC trên đều sử dụng nguyên tắc đóng mở khóa điện tử theo một chu kỳ được tính toán sẵn để đạt được mục đích sử dụng. Tùy theo mục đích và nhu cầu mà bộ DC - DC được lựa chọn cho thích hợp. Khóa điện tử trong mạch DC - DC được điều khiển đóng cắt từng chu kỳ. Mạch điều khiển khóa điện tử này được kết hợp với thuật toán xác định điểm làm việc tối ưu (MPPT – Maximum Power Point Tracking) để đảm bảo cho hệ quang điện được làm việc hiệu quả nhất.  Bộ DC - AC có nhiệm vụ chuyển đổi nguồn 1 chiều sang xoay chiều (110 hoặc 220 VAC, tần số 50Hz hoặc 60 Hz) để phục vụ cho các thiết bị xoay chiều. Có nhiều kiểu bộ biến đổi DC - AC, chúng có thể làm việc cả hai chế độ là từ một chiều sang xoay chiều và cả chế độ từ xoay chiều sang một Luận văn thạc sĩ 6 Lý Công Nguyên
 • 17. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 1 Tổng quan chiều. Nhìn chung, bộ biến đổi DC - AC trong hệ PV độc lập có thể làm việc ở mức điện áp một chiều là 12, 24, 48, 96, 120, 240 VDC tuỳ từng hệ. Bộ biến đổi dùng trong hệ PV độc lập có những đặc điểm sau: - Điện áp ra hình Sin. - Điện áp và tần số nằm trong giới hạn cho phép. - Bám sát được sự thay đổi của điện áp vào. - Điều chỉnh điện áp ra. - Hiệu quả cao đối với tải nhẹ. - Ít tạo ra sóng hài để tránh làm hư hại đến các thiết bị điện khác như tivi, tránh gây tổn hao công suất, làm nóng thiết bị. - Có thể chịu quá tải trong một thời gian ngắn trong trường hợp dòng khởi động lớn như của máy bơm… - Có bảo vệ quá áp, bảo vệ tần số, bảo vệ ngắn mạch…. - Dung lượng đặc tính. - Tổn hao không tải thấp. Các linh kiện bán dẫn được sử dụng trong bộ biến đổi này là các MOSFET, IGBT. MOSFET được sử dụng với trường hợp công suất lên tới 5KVA và điện áp là 96 VDC. Chúng có ưu điểm là tổn hao công suất ít ở tần số cao. Do có điện áp rơi là 2 VDC. Còn IGBT thường chỉ được sử dụng trong những hệ có điện áp trên 96 VDC. Hệ PV độc lập thường sử dụng bộ biến đổi nguồn điện áp 1 pha hoặc 3 pha. Bộ biến đổi DC - AC thường sử dụng là : Bộ biến đổi có dạng sóng giả Sin, nó là sự lựa chọn rất kinh tế và đặc biệt phù hợp với hệ quang điện. Bộ biến đổi có dạng sóng ra hình Sin giống như dạng sóng của điện lưới nên tương thích và đáp ứng với hầu hết các loại tải. Bộ biến đổi dạng sóng sin có giá thành lớn hơn bộ biến đổi dạng gần sin, nhưng chất lượng điện áp của bộ biến đổi loại này là một ưu điểm lớn. Luận văn thạc sĩ 7 Lý Công Nguyên
 • 18. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 1 Tổng quan Phương pháp điều khiển PWM được sử dụng để giúp bộ biến đổi tạo được đầu ra có dạng Sin.  Phương pháp điều khiển MPPT  MPPT (Maximum Power Point Tracker) là phương pháp dò tìm điểm làm việc có công suất tối ưu của hệ thống nguồn điện pin mặt trời qua việc điều khiển chu kỳ đóng mở khoá điện tử dùng trong bộ DC - DC. Phương pháp MPPT được sử dụng rất phổ biến trong hệ thống pin mặt trời làm việc độc lập và đang dần được áp dụng trong hệ quang điện làm việc với lưới. MPPT bản chất là thiết bị điện tử công suất ghép nối nguồn điện PV với tải để khuyếch đại nguồn công suất ra khỏi nguồn pin mặt trời khi điều kiện làm việc thay đổi, và từ đó có thể nâng cao được hiệu suất làm việc của hệ. MPPT được ghép nối với bộ biến đổi DC - DC và một bộ điều khiển. Hình 1.7 Bộ điều khiển MPPT trong hệ thống pin mặt trời Bộ điều khiển MPPT có thể là bộ điều khiển tương tự truyền thống. Tuy nhiên, việc sử dụng bộ điều khiển số đang ngày càng thịnh hành vì nó có nhiều ưu điểm hơn bộ điều khiển tương tự. Thứ nhất là, bộ điều khiển số có thể lập trình được vì vậy khả năng thực hiện các thuật toán cao cấp sẽ dễ dàng hơn. Mặt khác bộ điều khiển số không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi về nhiệt độ và thời gian vì bộ này hoạt động rời rạc, bên ngoài các thành phần tuyến tính. Vì vậy, bộ điều khiển số có trạng thái ổn định lâu hơn. Không chỉ có vậy, bộ điều khiển MPPT số không phụ thuộc vào dung sai của các bộ phận khác vì nó thực hiện thuật toán ở phần mềm, nơi mà các thông số có thể được giữ ổn định hoặc thay đổi được. Bộ điều khiển loại này cho phép giảm số lượng thành phần vì nó chỉ dùng một chíp đơn để làm nhiều Luận văn thạc sĩ 8 Lý Công Nguyên
 • 19. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 1 Tổng quan nhiệm vụ khác nhau. Nhiều bộ điều khiển số được trang bị thêm bộ biến đổi A/D nhiều lần và nguồn tạo xung PWM, vì vậy nó có thể điều khiển được nhiều thiết bị chỉ với một bộ điều khiển đơn lẻ.  Thuật toán điều khiển MPPT Pin quang điện photovoltaic (PV) là một chất bán dẫn có mối nối p-n, pin quang điện PV có thể xem là trường hợp ngược lại của diode quang. Diode quang nhận năng lượng điện sinh ra ánh sáng, pin PV nhận năng lượng ánh sáng sinh ra điện. PV có đặc tính phi tuyến như hình vẽ sau Hình 1.8 Đường cong đặc tính I – V và P - V hệ thống pin mặt trời Trên hình vẽ ta thấy đặc tính PV có một điểm mà ở đó công suất thu được là cực đại, đó cũng chính là mục tiêu của hệ thống MPPT. Mặt trời thay đổi cường độ chiếu sáng liên tục, do đó các điểm MPP cũng thay đổi, giả sử tải là một điện trở, ta có đường đặc tính làm việc sau: Hình 1.9 Những đường cong đặc tính I – V và đặc tính tải khi cường độ bức xạ thay đổi Luận văn thạc sĩ 9 Lý Công Nguyên
 • 20. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 1 Tổng quan Để tải hoạt động ở chế độ maximum công suất PV, ta cần sử dụng bộ converter DC – DC linh kiện đóng cắt có thể là BJT, MOSFET, IGBT … để thay đổi điện áp và dòng điện đầu ra sao cho đặc tính tải làm việc ngay điểm có công suất lớn nhất. Vậy dòng điện, điện áp ngõ ra như thế nào để đạt được công suất cực đại của PV, điều khiển khoá dòng cắt ra sao ? Để đạt được đáp án này ta cần phải có thuật toán cho hệ MPPT. Nhưng khi hệ PV bị bóng che một phần (như bị cây cối, các tòa nhà, đám mây che v.v..), lúc này cường độ bức xạ, nhiệt độ trên các vị trí của dãy PV là khác nhau, do đó các đường đặc tính I – V và P – V cũng sẽ thay đổi và có dạng như hình 1.10. Hình 1.10. (a)mô hình dãy bị bóng che.(b) đặc tính I – V.(c) đặc tính P – V Hình 1.10 (c), có đến 3 đỉnh công suất, đỉnh GP (đỉnh có công suất lớn nhất) và 2 đỉnh local (đỉnh công suất nhưng không phải là lớn nhất). Nhiệm vụ thuật toán là tìm ra điểm GP, nhưng thuật toán thông thường có thể không tìm ra chính xác điểm này, do đó cần có một thuật toán kết hợp để tìm ra điểm GP trong điều kiện dãy PV bị bóng che một phần 1.4 Các nghiên cứu khoa học có liên quan.  Comparison of photovoltaic array maximum power point tracking techniques, 2006, Trishan Esram, Patrik L.Chapman. 
 • 21. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 10 Lý Công Nguyên
 • 22. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 1 Tổng quan  Maximum Power Point Tracking Scheme for PV Systems Operating Under Partially Shaded Conditions  Các bài báo khoa học này đề cập đến nhiều thuật toán như: P&O, Incremental conductance, P&O Under Partially Shaded Conditions, … Tuy nhiên chúng ta chỉ giới hạn xem xét thuật toán P&O và P&O Under Partially Shaded Conditions. 1.5 Nhược điểm của các nghiên cứu khoa học.  Nhược điểm của nghiên cứu P&O.  Thuật toán P&O sẽ không đáp ứng được nếu môi trường thay đổi quá nhanh, hoặc cường độ chiếu sáng không đều trên dãy PV. Hình 1.11. Đường cong đặc tính P – V thay đổi khi dãy PV bị bóng che Trong điều kiện môi trường không thay đổi ( cường độ bức xạ đồng nhất): đường cong P1 không đổi, điểm hoạt động của dãy PV dưới giải thuật P&O sẽ dao động xung quanh điểm cực đại A. Khi dãy PV bị bóng che một phần (ví dụ có đám mây bay qua), đường cong P1 trở thành P2 ( do cường độ bức xạ không đồng nhất), thuật toán P&O sẽ hoạt động chưa chính xác: điểm hoạt động sẽ bị lệch từ A sang A’, và thuật toán P&O sẽ dò ra điểm cực đại là điểm B, nhưng điểm B chưa phải là điểm có công suất lớn nhất (điểm có công suất lớn nhất là điểm C). Luận văn thạc sĩ 11 Lý Công Nguyên
 • 23. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 1 Tổng quan  Nhược điểm của nghiên cứu P&O Under Partially Shaded Conditions.  Nhược điểm của phương pháp này là mạch điều khiển phức tạp. Tuy nhiên ngày nay với sự xuất hiện của nhiều phần mềm hay các bộ vi xử lý thì nhược điểm này có thể khắc phục phần nào. 1.6 Nhiệm vụ của luận văn : Luận văn “ Khảo sát các thuật toán MPPT ( dò tìm điểm công suất cực đại) và bộ chuyển đổi DC –DC, DC – AC ” có nội dung chủ yếu: - Nghiên cứu tổng quan cơ sở lý thuyết về hệ năng lượng mặt trời. - Nghiên cứu tổng quan các bộ chuyển đổi năng lượng từ DC – DC và DC – AC. - Nghiên cứu và mô phỏng thuật toán P&O. - Nghiên cứu tổng quan các bộ chuyển đổi năng lượng từ DC – DC và DC – AC. - Kết quả nghiên cứu của luận văn. 1.7 Phạm vi nghiên cứu: - Chỉ nghiên cứu về hệ thống pin mặt trời làm việc độc lập. - Trong hệ thống pin mặt trời làm việc độc lập chỉ tập trung nghiên cứu thuật toán dò tìm điểm công suất cực đại (MPPT). - Nghiên cứu và mô phỏng thuật toán P&O. - Nghiên cứu các bộ chuyển đổi năng lượng từ DC – DC, DC – AC kết hợp với MPPT. 1.8 Phương pháp nghiên cứu :  Thu thập, nghiên cứu tài liệu liên quan đến đề tài luận văn.   Xây dựng mô hình mô phỏng các thuật toán.   Phân tích, đánh giá những kết quả nhận được và các kiến nghị. Luận văn thạc sĩ 12 Lý Công Nguyên
 • 24. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 1 Tổng quan 1.9 Giá trị thực tiễn của đề tài : Từ xu hướng nghiên cứu về năng lượng tái tạo nhằm góp phần tiết kiệm năng lượng, cũng như giảm tải cho nguồn điện lưới quốc gia một phần năng lượng. Nhưng chi phí cho một hệ thống pin mặt trời hiện nay còn quá cao, vậy ta phải tận dụng được công suất tối đa có thể, trong mọi điều kiện thay đổi của môi trường. Chính vì những lý do trên, đề tài: “Khảo sát thuật toán dò tìm điểm công suất cực đại (MPPT) và bộ chuyển đổi DC – DC, DC – AC ” được hình thành. Với kết quả nhận được có thể:  Hiểu rõ và ứng dụng thành công hơn việc sử dụng nguồn năng lượng mặt trời dựa vào các thuật toán MPPT và các bộ chuyển đổi năng lượng từ DC – DC, DC - AC.   Có thêm một hướng nhìn mới về việc phát triển nguồn năng lượng trong tương lai. Luận văn thạc sĩ 13 Lý Công Nguyên
 • 25. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Pin quang điện, cấu tạo và nguyên lý hoạt động. Pin quang điện (PV) còn gọi là pin mặt trời là thiết bị ứng dụng hiệu ứng quang điện trong bán dẫn (thường gọi là hiệu ứng quang điện bên trong) để tạo ra dòng điện một chiều từ ánh sáng mặt trời. Loại pin mặt trời thông dụng nhất hiện nay là loại sử dụng Silic tinh thể. Tinh thể Silic tinh khiết là chất bán dẫn điện rất kém vì các điện tử bị giam giữ bởi liên kết mạng, không có điện tử tự do. Khi bị ánh sáng hay nhiệt độ kích thích, các điện tử bị bứt ra khỏi liên kết, hay là các điện tử tích điện âm nhảy từ vùng hoá trị lên vùng dẫn và để lại một lỗ trống tích điện dương trong vùng hoá trị. Lúc này chất bán dẫn mới dẫn điện. 2.1.1 Cấu tạo Cấu tạo của pin mặt trời là một lớp tiếp xúc bán dẫn p-n có khả năng biến đổi trực tiếp năng lượng bức xạ mặt trời thành điện năng nhờ hiệu ứng quang điện bên trong. Hình 2.1 Cấu tạo của pin mặt trời. 2.1.2 nguyên lý hoạt động Hình 2.2 Nguyên lý hoạt động của pin mặt trời.
 • 26. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 14 Lý Công Nguyên
 • 27. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết Hình 2.3 Hệ thống 2 mức năng lượng trong đó E1 < E2. Bình thường điện tử chiếm mức năng lượng thấp hơn E1 .Khi chiếu sáng hệ thống, lượng tử ánh sáng (photon) mang năng lượng hv (h là hằng số Plank và v là tần số ánh sáng) bị điện tử hấp thụ và chuyển lên mức E2. Phương trình cân bằng năng lượng: hv = E1-E2 Trong các vật rắn ,do tương tác rất mạnh của mạng tinh thể lên điện tử vành ngoài , nên các năng lượng của nó bị tách ra nhiều mức năng lượng con rất sát nhau và tạo thành vùng năng lượng. Vùng năng lượng thấp bị các điện tử chiếm đầy khi ở trạng thái cân bằng gọi là vùng hoá trị mà bên trên của nó có năng lượng EV. Vùng năng lượng phía trên tiếp đó hoàn toàn trống hoặc chỉ bị chiếm một phần gọi là vùng dẫn, bên dưới của vùng có năng lượng là EC, cách ly giữa vùng hóa trị và vùng dẫn đó gọi là một vùng cấm có độ rộng năng lượng là Eg, trong đó không có mức năng lượng cho phép nào của điện tử. Khi ánh sáng chiếu đến vật rắn có vùng năng lượng nói trên, photon có năng lượng hv tới hệ thống , bị điện tử của vùng hoá trị hấp thụ và nó có thể chuyển lên vùng dẫn để trở thành điện tử tự do e- ,lúc này vùng hoá trị sẽ có một lỗ trống có thể di chuyển như “hạt“ mang điện tích dương nguyên tố (kí hiệu h+ ). Lỗ trống này có thể di chuyển và tham gia vào quá trình dẫn điện. Hình 2.4 Các vùng năng lượng.
 • 28. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 15 Lý Công Nguyên
 • 29. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết Phương trình hiệu ứng lượng tử: eV+hv→ e- + h+ Điều kiện để điện tử có thể hấp thụ năng lượng của photon và chuyển từ vùng hoá trị lên vùng dẫn, tạo ra căp điện tử – lỗ trống là: hv > Eg = EC - EV Suy ra bước sóng tới hạn λC của ánh sáng để có thể tạo ra cặp e- - h+ là: λC = hc/( EC – EV) Vậy khi chiếu sáng vào vật rắn, điện tử ở vùng hoá trị hấp thụ năng lượng photon hv và chuyển lên vùng dẫn tạo ra cặp hạt dẫn điện tử – lỗ trống e- - h+ , tức là tạo ra một điện thế. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng quang điện bên trong. Nguyên lý hoạt động của pin mặt trời chính là hiện tượng quang điện xảy ra trên lớp tiếp xúc p-n. Khi một photon chạm vào mảnh silic, một trong hai điều sau sẽ xảy ra: Photon truyền xuyên qua mảnh silic. Điều này thường xảy ra khi năng lượng của photon thấp hơn, nó đủ để đưa các hạt electron lên mức năng lượng cao hơn. Năng lượng của photon được hấp thụ bởi silic. Điều này thường xảy ra khi năng lượng của photon lớn hơn năng lượng để đưa electron lên mức năng lượng cao hơn. Khi photon được hấp thụ, năng lượng của nó được truyền đến các hạt electron trong màng tinh thể. Thông thường các electron này lớp ngoài cùng, và thường được kết dính với các nguyên tử lân cận vì thế không thể di chuyển xa. Khi electron được kích thích, trở thành dẫn điện, các electron này có thể tự do di chuyển trong bán dẫn. Khi đó nguyên tử sẽ thiếu 1 electron và đó gọi là lỗ trống. Lỗ trống này tạo
 • 30. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 16 Lý Công Nguyên
 • 31. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết điều kiện cho các electron của nguyên tử bên cạnh di chuyển đến điền vào lỗ trống, và điều này tạo ra lỗ trống cho nguyên tử lân cận có "lỗ trống". Cứ tiếp tục như vậy lỗ trống di chuyển xuyên suốt mạch bán dẫn. Một photon chỉ cần có năng lượng lớn hơn năng luợng đủ để kích thích electron lớp ngoài cùng dẫn điện. Tuy nhiên, tần số của mặt trời thường tương đương 6000°K, vì thế nên phần lớn năng lượng mặt trời đều được hấp thụ bởi silic. Tuy nhiên hầu hết năng lượng mặt trời chuyển đổi thành năng lượng nhiệt nhiều hơn là năng lượng điện sử dụng được. Hình 2.5 Sơ đồ nguyên lý hoạt động của pin mặt trời. 2.1.3 Đặc tính làm việc của pin mặt trời - Điện áp hở mạch VOC là hiệu điện thế được đo khi mạch ngoài của pin mặt trời hở. Khi đó dòng mạch ngoài I = 0 . - Dòng ngắn mạch ISC là dòng điện trong mạch của pin mặt trời khi làm ngắn mạch ngoài(chập các cực ra của pin). Lúc đó hiệu điện thế mạch ngoài của pin bằng V = 0
 • 32. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 17 Lý Công Nguyên
 • 33. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết Đặc tính làm việc của pin mặt trời thể hiện qua hai thông số là điện áp hở mạch lớn nhất VOC lúc dòng ra bằng 0 và Dòng điện ngắn mạch ISC khi điện áp ra bằng 0. Công suất của pin được tính theo công thức: P = U.I (2-1) Tại điểm làm việc U = VOC ; I = 0 và U = 0 ; I = ISC , Công suất làm việc của pin cũng có giá trị bằng 0. Hình 2.6 Đường đặc tính làm việc V – I của pin mặt trời R s I ID I sh I + - R sh Hình 2.7 Sơ đồ tương đương của pin mặt trời Từ sơ đồ tương đương, ta có phương trình đặc trưng sáng von – ampe của pin như sau:
 • 34. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 18 Lý Công Nguyên
 • 35. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết  q.(v  IRs) I  I  I e kT sc 01    (VIR ) 1  s (2-2)  R s h  Trong đó: Isc là dòng quang điện (dòng ngắn mạch khi không có Rs và Rsh) (A/m2 ) I01 là dòng bão hòa (A/m2 ) q là điện tích của điện tử (C) = 1,6.10-19 k là hệ số Boltzman = 1,38.10- 23 (J/k) T là nhiệt độ (K) I, V, Rs, Rsh lần lượt là dòng điện ra, điện áp ra, điện trở nối tiếp và song song của pin trong mạch tương đương ở hình 2.7. * Nhận xét: - Dòng ngắn mạch Isc tỉ lệ thuận với cường độ bức xạ chiếu sáng. Nên đường đặc tính V – I của pin mặt trời cũng phụ thuộc vào cường độ bức xạ chiếu sáng. Ở mỗi tầng bức xạ chỉ thu được duy nhất một điểm làm việc V = VMPP có công suất lớn nhất thể hiện trên hình vẽ sau. Điểm làm việc có công suất lớn nhất được thể hiện là điểm chấm đen to trên hình vẽ. (đỉnh của đường cong đặc tính). Hình 2.8 Đường cong đặc trưng V - I của pin mặt trời phụ thuộc vào cường độ bức xạ Mặt trời. Điện áp hở mạch Voc phụ thuộc trực tiếp vào nhiệt độ nên đường đặc tính V - I của pin mặt trời cũng phụ thuộc vào nhiệt độ của pin.
 • 36. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 19 Lý Công Nguyên
 • 37. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết Hình 2.9 Đường cong đặc tính V - I của pin mặt trời phụ thuộc vào nhiệt độ của pin - Để toàn bộ hệ PV có thể hoạt động được một cách hiệu quả thì đường đặc tính của tải cũng phải phù hợp với điểm MPP. Hình 2.10 Đường đặc tính tải và đặc tính của pin mặt trời Trên hình vẽ 2.10 đường OA và OB là những đường đặc tính tải. Nếu tải có đường đặc tính là OA được mắc trực tiếp với dãy pin mặt trời, thì khi đó pin làm việc ở điểm A1 và phát công suất P1. Công suất lớn nhất do phơi nắng thu được là P2 (tải có đường đặc tính là OC, pin làm việc ở điểm C1). Để có thể thu được công suất P2, cần có một bộ điều chỉnh công suất để liên kết giữa dãy pin mặt trời và tải. 2.2 Các bộ biến đổi bán dẫn trong hệ thống pin mặt trời làm việc độc lập . 2.2.1 Bộ biến đổi DC/DC. Bộ biến đổi DC/DC được sử dụng rộng rãi trong nguồn điện 1 chiều với mục đích chuyển đổi nguồn một chiều không ổn định thành nguồn điện một chiều có thể
 • 38. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 20 Lý Công Nguyên
 • 39. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết điều khiển được. Trong hệ thống pin mặt trời, bộ biến đổi DC/DC được kết hợp chặt chẽ với MPPT. MPPT sử dụng bộ biến đổi DC/DC để điều chỉnh nguồn điện áp vào lấy từ nguồn pin mặt trời, chuyển đổi và cung cấp điện áp lớn nhất phù hợp với tải. Nhìn chung bộ biến đổi DC/DC thường bao gồm các phần tử cơ bản là một khoá điện tử, một cuộn cảm để giữ năng lượng, và một điôt dẫn dòng. Các bộ biến đổi DC/DC thường được chia làm 2 loại có cách ly và loại không cách ly. Loại cách ly sử dụng máy biến áp cách ly về điện tần số cao kích thước nhỏ để cách ly nguồn điện một chiều đầu vào với nguồn một chiều ra và tăng hay giảm áp bằng cách điều chỉnh hệ số biến áp. Loại này thường được sử dụng cho các nguồn cấp một chiều sử dụng khoá điện tử. Phổ biến nhất vẫn là mạch dạng cầu, nửa cầu. Trong nhiều thiết bị quang điện, hệ thống làm việc với lưới thường dùng loại có cách ly về điện vì nhiều lý do an toàn. Loại DC/DC không cách ly không sử dụng máy biến áp cách ly. Chúng luôn được dùng trong các bộ điều khiển động cơ một chiều. Các loại bộ biến đổi DC/DC thường dùng trong hệ PV gồm: - Bộ giảm áp (buck) - Bộ tăng áp (boost) - Bộ đảo dấu điện áp (buck – boost). Việc chọn lựa loại DC/DC nào để sử dụng trong hệ PV còn tuỳ thuộc vào yêu cầu của ắc quy và tải đối với điện áp ra của dãy panel mặt trời. Bộ giảm áp buck có thể định được điểm làm việc có công suất tối ưu mỗi khi điện áp vào vượt quá điện áp ra của bộ biến đổi, trường hợp này ít thực hiện được khi cường độ bức xạ của ánh sáng xuống thấp. Bộ tăng áp boost có thể định điểm làm việc tối ưu ngay cả với cường độ ánh sáng yếu. Hệ thống làm việc với lưới dùng bộ Boost để tăng điện áp ra cấp cho tải trước khi đưa vào bộ biến đổi DC/AC. Bộ Buck – boost vừa có thể tăng, vừa có thể giảm áp. 2.2.1.1 Các loại bộ biến đổi DC/DC  Mạch Buck.
 • 40. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 21 Lý Công Nguyên
 • 41. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết Khóa K trong mạch là những khóa điện tử BJT, MOSFET, hay IGBT. Mạch Buck có chức năng giảm điện áp đầu vào xuống thành điện áp nạp ắc quy. Khóa transitor được đóng mở với tần số cao. Hệ số làm việc D của khóa được xác định theo công thức sau: D  T on  T .f (2-3) dãng c¾ t T on Hình 2.11 Sơ đồ nguyên lý bộ giảm áp Buck Hình 2.12 Dạng sóng điện áp và dòng điện của mạch Buck Trong thời gian mở, khóa K thông cho dòng đi qua, điện áp một chiều được nạp vào tụ C2 và cấp năng lượng cho tải qua cuộn kháng L. Trong thời gian đóng, khóa K đóng lại không cho dòng qua nữa, năng lượng 1 chiều từ đầu vào bằng 0.
 • 42. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 22 Lý Công Nguyên
 • 43. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết Tuy nhiên tải vẫn được cung cấp đầy đủ điện nhờ năng lượng lưu trên cuộn kháng và tụ điện do Điốt khép kín mạch. Như vậy cuộn kháng và tụ điện có tác dụng lưu giữ năng lượng trong thời gian ngắn để duy trì mạch khi khóa K đóng. Phân tích mạch dựa trên sự cân bằng năng lượng qua chu kỳ đóng cắt của khóa: Năng lượng cấp cho tải trong toàn bộ chu kỳ bằng năng lượng thu từ nguồn trong thời gian khóa mở, và năng lượng cấp cho tải trong suốt thời gian K khóa bằng năng lượng lấy từ cuộn kháng và tụ điện trong thời gian K khóa. Hay cũng có thể phân tích dựa trên phương pháp sau: Ở điều kiện xác lập, sự cân bằng năng lượng trên cuộn kháng trong thời gian khóa đóng mở được duy trì. Do: vL  L. dI L dt nên khi K mở (Ton): IL .L  (Vin  Vout ).Ton khi K khóa (Toff): IL .L  Vout .Toff (2-4) (2-5) (2-6) Nếu cuộn kháng đủ lớn, thì dòng điện cảm ứng biến thiên ít, giá trị cực đại của dòng điện được tính như sau: IL max  Io  1 2 IL (2-7) Trong đó: Io là dòng tải = Vout/Rtải = giá trị trung bình của dòng điện cảm ứng. Từ các công thức trên suy ra: Vout = Vin.D (2-8) Công thức (2 – 8) cho thấy điện áp ra có thể điều khiển được bằng cách điều khiển hệ số làm việc D thông qua một mạch vòng hồi tiếp lấy giá trị dòng điện nạp ắc quy làm chuẩn. Hệ số làm việc được điều khiển bằng cách phương pháp điều chỉnh độ rộng xung thời gian mở Ton. Do đó, bộ biến đổi này còn được biết đến như là bộ điều chế xung PWM.
 • 44. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 23 Lý Công Nguyên
 • 45. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết Trong 3 loại bộ biến đổi DC/DC trên, bộ Buck được sử dụng nhiều trong hệ thống pin mặt trời nhất vì nhiều ưu điểm phù hợp với các đặc điểm của hệ pin mặt trời.  Mạch Boost Hình 2.13 Sơ đồ nguyên lý mạch Boost Hình 2.14 Dạng sóng dòng điện của mạch Boost Giống như bộ Buck, hoạt động của bộ Boost được thực hiện qua cuộn kháng L. Khóa K đóng mở theo chu kỳ. Khi K mở cho dòng qua (Ton) cuộn kháng tích năng lượng, khi K đóng (Toff) cuộn kháng giải phóng năng lượng qua điôt tới tải. V1V0 L. dIL (2-9) dt
 • 46. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 24 Lý Công Nguyên
 • 47. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết Mạch này tăng điện áp võng khi phóng của ắc quy lên để đáp ứng điện áp ra. Khi khóa K mở, cuộn cảm được nối với nguồn 1 chiều. Khóa K đóng, dòng điện cảm ứng chạy vào tải qua Điốt. Với hệ số làm việc D của khóa K, điện áp ra được tính theo: V out  V in (2-10) 1 D Với phương pháp này cũng có thể điều chỉnh Ton trong chế độ dẫn liên tục để điều chỉnh điện áp vào V1 ở điểm công suất cực đại theo điện áp của tải Vo.  Mạch Buck – Boost: Bộ điều khiển phóng ắc quy Hình 2.15 Sơ đồ nguyên lý mạch Buck – Boost Từ công thức (2-10): Do D < 1 nên điện áp ra luôn lớn hơn điện áp vào. Vì vậy mạch Boost chỉ có thể tăng áp trong khi mạch Buck đã trình bày ở trên thì chỉ có thể giảm điện áp vào. Kết hợp cả hai mạch này với nhau tạo thành mạch Buck – Boost vừa có thể tăng và giảm điện áp vào. Khi khóa đóng, điện áp vào đặt lên điện cảm, làm dòng điện trong điện cảm tăng dần theo thời gian. Khi khóa ngắt, điện cảm có khuynh hướng duy trì dòng điện qua nó sẽ tạo điện áp cảm ứng đủ để Điôt phân cực thuận. Tùy vào tỷ lệ giữa thời gian đóng khóa và mở khóa mà giá trị điện áp ra có thể nhỏ hơn, bằng hay lớn hơn giá trị điện áp vào. Trong mọi trường hợp thì dấu của điện áp ra là ngược với dấu của điện áp vào, do đó dòng điện đi qua điện cảm sẽ giảm dần theo thời gian. Ta có công thức: V  Vin D (2-11) out 1  D Công thức (2-11) cho thấy điện áp ra có thể lớn hơn hay nhỏ hơn điện áp vào tùy thuộc vào hệ số làm việc D.
 • 48. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 25 Lý Công Nguyên
 • 49. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết Khi D = 0.5 thì Vin = Vout Khi D < 0.5 thì Vin > Vout Khi D > 0.5 thì Vin < Vout * Nhận xét: Như vậy nguyên tắc điều khiển điện áp ra của các bộ biến đổi trên đều bằng cách điều chỉnh tần số đóng mở khóa K. Việc sử dụng bộ biến đổi nào trong hệ là tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích sử dụng. Để điều khiển tần số đóng mở của khóa K để hệ đạt được điểm làm việc tối ưu nhất, ta phải dùng đến thuật toán xác định điểm làm việc có công suất lớn nhất (MPPT) sẽ được trình bày chi tiết ở chương tiếp sau. 2.2.1.2 Điều khiển bộ biến đổi DC/DC Các cách thường dùng để điều khiển bộ DC/DC là:  Mạch vòng điện áp phản hồi.  Bộ điều khiển Rv là bộ PI . Điện áp ra ở đầu cực của pin được sử dụng như một biến điều khiển cho hệ. Nó duy trì điểm làm việc của cả hệ sát với điểm làm việc có công suất lớn nhất bằng cách điều chỉnh điện áp của pin phù hợp với điện áp theo yêu cầu. Phương pháp này cũng có những nhược điểm sau: - Bỏ qua hiệu suất của bức xạ và nhiệt độ của dãy pin mặt trời. - Không được áp dụng rộng rãi cho hệ thống lưu giữ điện năng. Hình 2.16 Mạch vòng điều khiển điện áp
 • 50. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 26 Lý Công Nguyên
 • 51. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết  Phương pháp điều khiển phản hồi công suất.  Có thể điều khiển công suất tối ưu bằng cách cho đạo hàm dP/dV = 0 trong điều khiển phản hồi công suất. Nguyên tắc hoạt động của phương pháp này là đo và khuếch đại công suất của tải. Ưu điểm của phương pháp này là không cần quan tâm đến đặc tính làm việc của pin. Tuy nhiên, phương pháp này khuếch đại công suất của tải chứ không phải là công suất ra khỏi nguồn pin mặt trời.  Phương pháp mạch vòng dòng điện phản hồi Hình 2.17 Mạch vòng dòng điện phản hồi Ri trong mạch điều khiển là bộ PI. Phương pháp này chỉ áp dụng với những thuật toán MPPT cho đại lượng điều khiển là dòng điện. 2.2.2 Bộ biến đổi DC/AC. Hệ PV độc lập thường sử dụng các bộ biến đổi loại nguồn áp 1 pha. Hình 2.18 Bộ biến đổi DC/AC 1 pha dạng nửa cầu và hình cầu
 • 52. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 27 Lý Công Nguyên
 • 53. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết Khóa điện tử S1 và S2 được điều khiển chu kỳ đóng cắt theo một luật nhất định để tạo ra điện áp xoay chiều. Điện áp rơi trên mỗi tụ là Vdc/2. Lf và Cf có nhiệm vụ lọc bỏ các thành phần sóng hài bậc cao tại đầu ra của bộ biến đổi và tạo điện áp xoay chiều có tần số mong muốn. Các loại bộ biến đổi này có thể ngăn chặn thành phần dòng điện sóng hài và điều chỉnh hệ số công suất để nâng cao chất lượng điện Ưu điểm:. Bộ biến đổi DC/AC 1 pha dạng nửa cầu có số khóa điện tử ít hơn 1 nửa so với bộ biến đổi DC/AC 1 pha hình cầu nên có cấu trúc đơn giản và rẻ hơn. Cấu trúc biến đổi DC-AC dùng biến áp thông thường có nhược điểm, do sử dụng biến áp thông thường nên kích thước thường lớn, tổn hao trên biến áp khá lớn, và hiện tại giá thành biến áp cũng không nhỏ. Hình 2.19. Sơ đồ cấu trúc bộ nghịch lưu kiểu Full-bridge Hình 2.20. Sơ đồ cấu trúc bộ nghịch lưu kiểu Half-bridge 2.3 Phương pháp dò tìm điểm công suất cực đại MPPT 2.3.1 Giới thiệu chung Khi một tấm PV được mắc trực tiếp vào một tải, điểm làm việc của tấm PV đó sẽ là giao điểm giữa đường đặc tính làm việc I – V và đường đặc tính I – V của tải. Giả sử nếu tải là thuần trở thì đường đặc tính tải là một đường thẳng tắp với độ dốc là 1/Rtải.
 • 54. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 28 Lý Công Nguyên
 • 55. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết Hình 2.21. Ví dụ tấm pin mặt trời được mắc trực tiếp với một tải thuần trở có thể thay đổi giá trị điện trở được. Hình 2.22. Đường đặc tính làm việc của pin và của tải thuần trở có giá trị điện trở thay đổi được Nói cách khác, trở kháng của tải bám theo điều kiện làm việc của pin. Nói chung, điểm làm việc hiếm khi ở đúng tại vị trí có công suất lớn nhất, vì vậy nó sẽ không sinh ra công suất lớn nhất. Mạng nguồn pin mặt trời thường bị quá tải khi phải bù cho một lượng công suất thấp vào thời gian ánh sáng yếu kéo dài như trong mùa đông. Sự không thích ứng giữa tải và các tấm pin mặt trời thường làm cho nguồn pin mặt trời bị quá tải và gây ra tổn hao trong toàn hệ thống. Để giải quyết vấn đề này, phương pháp MPPT được sử dụng để duy trì điểm làm việc của nguồn điện pin tại đúng điểm có công suất lớn nhất MPP. Phương pháp MPPT có thể xác định chính xác đến 97% điểm MPP. Chương này đề cập đến đặc tính làm việc I – V của mođun pin mặt trời và tải, sự tương thích của cả tải và pin, phương pháp điều khiển MPPT; việc áp dụng thuật toán MPPT để điều khiển bộ biến đổi DC/DC trong hệ thống và giới hạn của phương pháp MPPT.
 • 56. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 29 Lý Công Nguyên
 • 57. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết 2.3.2 Nguyên lý cân bằng tải Như đã nói ở trên, khi PV được mắc trực tiếp với một tải, điểm làm việc của PV sẽ do đặc tính tải xác định. Điện trở tải được xác định như sau: R tai Vo (2 – 12) I o Trong đó: Vo là điện áp ra, Io là dòng điện ra. Tải lớn nhất của PV được xác định như sau: R opt  V MPP (2 - 13) I MPP Trong đó: VMPP và IMPP là điện áp và dòng điện cực đại. Khi giá trị của tải lớn nhất khớp với giá trị Ropt thì công suất truyền từ PV đến tải sẽ là công suất lớn nhất. Tuy nhiên, điều này thường độc lập và hiếm khi khớp với thực tế. Mục đích của MPPT là phối hợp trở kháng của tải với trở kháng lớn nhất của PV. Dưới đây là ví dụ của việc dung hợp tải sử dụng mạch Boost. Từ công thức (2 – 10): Vin  (1  D).Vo (2-14) Ta giả sử rằng đây là bộ biến đổi lý tưởng, công suất trung bình do nguồn cung cấp phải bằng với công suất trung bình tải hấp thụ được. Pin = Pout (2 – 15) Khi đó: I in  V o I o V in Từ 2 công thức (2 – 14) và (2 – 16) ta có: I in  1 1 D.I o Suy ra: R in  V in  (1 D)2 . Vo  (1  D) 2 .R tai I in I o (2 – 16) (2 – 17) (2 – 18)
 • 58. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 30 Lý Công Nguyên
 • 59. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết Hình 2.23. Tổng trở vào Rin được điều chỉnh bằng D Từ hình vẽ 2.23 trở kháng do PV tạo ra là trở kháng vào Rin cho bộ biến đổi. Bằng cách điều chỉnh tỉ lệ làm việc D, giá trị của Rin được điều chỉnh giá trị phù hợp với Ropt. Vì vậy, trở kháng của tải không cần phải quan tâm nhiều miễn là tỉ lệ làm việc của khoá điện tử trong bộ biến đổi được điều chỉnh đúng quy tắc hợp lý. 2.3.3 Thuật toán xác định điểm làm việc có công suất lớn nhất MPPT Như đã nói ở trên, điểm làm việc có công suất lớn nhất MPP định trên đường đặc tính I – V luôn thay đổi dưới điều kiện nhiệt độ và cường độ bức xạ thay đổi. Chẳng hạn, hình vẽ 2.24 thể hiện đường đặc tính làm việc I –V ở những mức cường độ bức xạ khác nhau tăng dần ở cùng một giá trị nhiệt độ (25o C) và hình 2.25 thể hiện các đường đặc tính làm việc ở cùng một mức cường độ bức xạ nhưng với nhiệt độ tăng dần. Hình 2.24. Đường đặc tính làm việc I – V của pin khi cường độ bức xạ thay đổi ở cùng một mức nhiệt độ
 • 60. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 31 Lý Công Nguyên
 • 61. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết Hình 2.25. Đặc tính làm việc I – V của pin khi nhiệt độ thay đổi ở cùng một mức cường độ bức xạ Từ hai hình vẽ này, ta nhận thấy có sự dịch chuyển điện áp quan sát được ở vị trí của điểm MPP. Vì vậy điểm MPP cần phải dùng thuật toán để xác định. Thuật toán này là trung tâm của bộ điều khiển MPPT. 2.3.3.1 Thuật toán nhiễu loạn và quan sát P&O Hình 2.26. Thuật toán dò tìm điểm làm việc công suất lớn nhất P&O. Đây là một thuật toán đơn giản và được sử dụng thông dụng nhất nhờ sự đơn giản trong thuật toán và việc thực hiện dễ dàng. Thuật toán này xem xét sự tăng, giảm điện áp theo chu kỳ để tìm được điểm làm việc có công suất lớn nhất. Nếu sự biến thiên của điện áp làm công suất tăng lên thì sự biến thiên tiếp theo sẽ giữ nguyên chiều hướng tăng hoặc giảm. Ngược lại, nếu sự biến thiên làm công suất
 • 62. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 32 Lý Công Nguyên
 • 63. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết giảm xuống thì sự biến thiên tiếp theo sẽ có chiều hướng thay đổi ngược lại. Khi điểm làm việc có công suất lớn nhất được xác định trên đường cong đặc tính thì sự biến thiên điện áp sẽ dao động xung quanh (điểm MPP) điểm làm việc có công suất lớn nhất đó. Sự dao động điện áp làm tổn hao công suất trong hệ quang điện, đặc biệt những khi điều kiện thời tiết thay đổi chậm hay ổn định. Vấn đề này có thể giải quyết bằng cách điều chỉnh logic trong thuật toán P&O là sẽ so sánh các tham số trong hai chu kỳ trước. Một cách khác để giải quyết việc hao hụt công suất quanh điểm MPP là giảm bước tính biến thiên xuống, nhưng khi điều kiện thời tiết thay đổi, thuật toán này sẽ trở nên chậm chạp hơn trong việc bám theo điểm MPP và công suất sẽ bị hao hụt nhiều hơn. Như vậy, nhược điểm chính của thuật toán này là không tìm được chính xác điểm làm việc có công suất lớn nhất khi điều kiện thời tiết thay đổi. Đặc điểm của thuật toán là có cấu trúc đơn giản nhất nhất và dễ thực hiện nhất, trong trạng thái ổn định điểm làm việc sẽ dao động xung quanh điểm MPP, gây hao hụt một phần năng lượng. Thuật toán này không phù hợp với điều kiện thời tiết thay đổi thường xuyên và đột ngột. 2.3.3.2 Thuật toán P&O trong điều kiện dãy PV bị bóng che một phần Hình 2.27. Đường cong P – V trong điều kiện dãy PV bị bóng che một phần Đây là một thuật toán được kết hợp với thuật toán P&O trong trường hợp điều kiện dãy PV có cường độ bức xạ không đồng nhất(dãy PV bị bóng che một phần bởi các đám mây, tòa nhà v.v.. ). Lúc này, những đường cong V – I và P – V của dãy quang
 • 64. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 33 Lý Công Nguyên
 • 65. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết điện trong điều kiện một phần bị bóng che được đặc trưng bởi nhiều bước và đỉnh . Nhiệm vụ thuật toán là để theo dõi công suất đỉnh GP (global peak: đỉnh công suất lớn nhất trong các đỉnh công suất) trong điều kiện một phần bị bóng che. Việc xây dựng thuật toán, trước hết là dựa trên một thuật ngữ đặc biệt để mô tả và giúp đơn giản hóa một dãy PV lớn bị bóng che phức tạp và sau đó nghiên cứu các đặc tính PV, những quan sát trạng thái của các đỉnh global và local (là các đỉnh công suất nhưng không phải là lớn nhất) của dãy PV bị bóng che. Chi tiết sẽ được trình bày rõ ràng trong chương 3. 2.3.4 Phương pháp điều khiển MPPT. Như đã trình bày ở trên, thuật toán MPPT sẽ ra lệnh cho bộ điều khiển MPPT phải làm gì để điều chỉnh điện áp làm việc. Sau đó nhiệm vụ của bộ điều khiển MPPT là điều chỉnh tăng giảm điện áp làm việc và duy trì ổn định mức điện áp làm việc của hệ nguồn pin mặt trời. Có 2 phương pháp phổ biến điều khiển MPPT. 2.3.4.1 Phương pháp điều khiển trực tiếp. Hình 2.28. Sơ đồ khối của phương pháp điều khiển trực tiếp MPPT. Phương pháp điều khiển này đơn giản hơn và chỉ sử dụng một mạch vòng điều khiển, và nó thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh hệ số làm việc trong thuật toán
 • 66. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 34 Lý Công Nguyên
 • 67. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết MPPT. Việc điều chỉnh hệ số làm việc hoàn toàn dựa trên nguyên lý cân bằng tải đã trình bày ở mục 2.3.2 Tổng trở của PV được coi là tổng trở vào bộ biến đổi. Nhắc lại công thức (2 – 18) R in  V in  (1 D)2 . Vo  (1  D) 2 .R tai I in I o Trong đó: D là hệ số làm việc của bộ biến đổi Boost. Hình vẽ 2.29. cho thấy việc tăng D sẽ làm giảm tổng trở vào Rin, từ đó điện áp làm việc PV sẽ dịch sang bên trái (giảm đi). Tương tự khi giảm D sẽ làm tăng Rin khi đó điện áp làm việc sẽ dịch sang phải (tăng lên). Thuật toán MPPT (P&O, INC, và các thuật toán khác …) sẽ quyết định việc dịch chuyển điện áp như thế nào. Hình 2.29. Mối quan hệ giữa tổng trở vào của mạch Boost và hệ số làm việc D 2.3.4.2 Phương pháp điều khiển đo trực tiếp tín hiệu ra. Phương pháp này là phương pháp được cải tiến từ phương pháp điều khiển trực tiếp ở trên và có ưu điểm là chỉ cần hai cảm biến đo điện áp và dòng điện ra khỏi bộ biến đổi. Phương pháp điều khiển bằng PI và phương pháp điều khiển trực tiếp đo tín hiệu vào bộ biến đổi, có ưu điểm là cho phép điều khiển chính xác điểm làm việc của pin mặt trời. Nhưng những cảm biến vào thường cần phải có những cảm biến khác đo tín hiệu ra để tránh trường hợp quá điện áp hay quá dòng điện của tải. Như vậy hai phương pháp trên sẽ fải cần đến 4 cảm biến để hoạt động được tốt nhất nên chi phí lắp đặt sẽ cao.
 • 68. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 35 Lý Công Nguyên
 • 69. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết Phương pháp điều khiển đo trực tiếp này đo sự thay đổi công suất của PV ở đầu ra của bộ biến đổi và coi hệ số làm việc D như một biến điều khiển. Hình 2.30 Lưu đồ thuật toán P&O dùng trong phương pháp điều khiển đo trực tiếp tín hiệu ra Để có thể coi D là một biến điều khiển thì thuật toán P&O phải được cải tiến một chút nhưng về cơ bản vẫn là không đổi. Thuật toán P&O mới này điều chỉnh D và đo công suất ra của bộ biến đổi. Nếu công suất ra của bộ biến đổi DC/DC tăng lên, hệ số làm việc D cũng sẽ tăng lên theo, và ngược lại nếu công suất ra giảm đi thì D cũng sẽ giảm theo. Khi công suất ra của bộ biến đổi đạt đến giá trị cực đại thì lúc này PV đang làm việc ở điểm MPP. Phương pháp này chỉ dễ dàng thực hiện mô phỏng với một bộ biến đổi lý tưởng còn trong thực tế với bộ biến đổi không phải lý tưởng thì không thể đảm bảo rằng liệu giá trị cực đại của công suất ra khỏi bộ biến đổi có tương ứng với điểmMPP hay không. Một nhược điểm khác là phương pháp này chỉ có thể thực
 • 70. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 36 Lý Công Nguyên
 • 71. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết hiện với các tham số của thuật toán P&O và hoàn toàn không áp dụng cho thuật toán INC. 2.3.5 Giới hạn của MPPT. Giới hạn chính của MPPT là không tác động gì đến tín hiệu ra trong khi xác định điểm làm việc có công suất lớn nhất. Nó không thể cùng một lúc tác động lên tín hiệu vào và tín hiệu ra. Vì vậy, nếu hệ thống cần điện áp ra ổn định thì phải sử dụng đến ắc quy để duy trì điện áp ổn định. Một nhược điểm khác của MPPT nữa là: việc xác định điểm làm việc có công suất tối ưu sẽ dừng lại nếu như tải không thể tiêu thụ hết lượng công suất sinh ra. Đối với hệ PV làm việc độc lập có tải bị giới hạn bởi dòng và áp lớn nhất thì phương pháp MPPT sẽ dịch chuyển điểm làm việc ra khỏi điểm MPP và gây tổn hao công suất. Với hệ này, việc xác định chính xác dung lượng của tải là rất quan trọng để có thể tận dụng được hết dung lượng của các pin mặt trời. Ngược lại, hệ PV làm việc với lưới luôn xác định điểm làm việc có công suất lớn nhất vì nếu thừa công suất hệ thống có thể bơm vào lưới điện để tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, hiệu suất của bộ biến đổi DC/DC thực tế dùng trong MPPT không bao giờ đạt được 100%. Hiệu suất tăng lên từ phương pháp MPPT là rất lớn nhưng hệ thống pin mặt trời cũng cần phải tính đến tổn hao công suất do bộ biến đổi DC/DC gây ra. Cũng phải cân nhắc giữa hiệu suất và giá thành. Việc phân tích tính kinh tế giữa hệ thống pin mặt trời với các hệ thống cung cấp điện khác cũng như việc tìm ra các cách thức khác để nâng cao hiệu suất cho hệ thống pin mặt trời (chẳng hạn như dùng máy theo dõi mặt trời) cũng là việc làm cần thiết. 2.4 Bộ lưu giữ năng lượng Hệ quang điện làm việc độc lập cần phải có khâu lưu giữ điện năng để có thể phục vụ cho tải trong những thời gian thiếu nắng, ánh sáng yếu hay vào ban đêm. Có nhiều phương pháp lưu trữ năng lượng trong hệ PV. Phổ biến nhất vẫn là sử dụng ắc quy để lưu trữ năng lượng. ắc quy là thiết bị điện hoá, tồn trữ dưới dạng hoá năng và khi có phụ tải sử dụng đấu nối vào, hoá năng được giải phóng dưới dạng điện năng. Bộ ăc quy giúp lưu giữ điện năng chưa sử dụng và sẽ cung cấp cho
 • 72. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 37 Lý Công Nguyên
 • 73. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Chương 2 Cơ Sở Lý Thuyết bộ biến đổi DC/AC trong trường hợp khí hậu xấu, trời nhiều mây, mưa không cung cấp đủ ánh sáng. Bộ ắc quy cũng đồng thời trực tiếp cung cấp điện một chiều cho các thiết bị sử dụng điện một chiều. Cấu tạo của ắc quy gồm hai điện cực khác nhau đặt trong dung dịch điện phân, có màng ngăn cách. Do điện thế của mỗi điện cực đối với dung dịch khác nhau nên giữa hai điện cực có hiệu điện thế, nếu nối với mạch ngoài có thể sinh ra dòng điện. Có hai loại ắc quy thông dụng là ắc quy chì - axit và ắc quy kiềm. 2.4.1 Các loại ắc quy. 2.4.1.1 Ắc quy chì - axit Ắc quy chì - axit có cấu tạo điện cực dương là điôxit chì PbO2, điện cực âm là chì xốp Pb, dung dịch dùng là axit sulfuric H2SO4. Khi nối cực ắc quy với mạch tải dung dịch sẽ biến đổi thành sulfat chì PbSO4. Trong quá trình làm việc của ắc quy, có nhiều phản ứng hoá học xảy ra. Trong quá trình nạp, sunfat chì ở cực dương biến đổi thành chì điôxit. Còn khi ắc quy phóng hết điện, các chất tích cực trên điện cực dương PbO2 và trên điện cực âm Pb biến thành PbSO4, Còn axit sunfuric H2SO4 biến hết thành nước.. Trong một ắc quy được nạp đến đầy dung lượng, thông thường dung dịch chứa khoảng 36% tỉ trọng axit, hay là 25% thể tích, còn lại là nước. Tỷ lệ giữa mật độ axit trong dung dịch so với mật độ nước gọi là tỷ trọng đặc trưng, là một trong những thông số quan trọng của ắc quy, xác định điểm nhiệt độ hoá rắn của dung dịch khi ắc quy phóng hết. Điểm nhiệt độ hoá rắn của dung dịch lại xác định khả năng làm việc của ắc quy tại các môi trường nhiệt độ khác nhau. ở môi trường nhiệt độ càng thấp càng yêu cầu tỷ trọng đặc trưng của ắc quy phải cao. Tỷ trọng đặc trưng khi ắc quy nạp đầy thường trong phạm vi 1,250 đến 1,280 ở nhiệt độ 27oC, nghĩa là mật độ dung dịch lớn hơn nước sạch 1,25 đến 1,28 lần. Khi ắc quy phóng hết điện, tỷ trọng đặc trưng sẽ giảm dần về 1. Điện áp định mức của một ngăn ắc quy chì là khoảng 2,1 V.
 • 74. Dịch vụ viết thuê đề tài – KB Zalo/Tele 0917.193.864 – luanvantrust.com Kham thảo miễn phí – Kết bạn Zalo/Tele mình 0917.193.864 Luận văn thạc sĩ 38 Lý Công Nguyên