SlideShare a Scribd company logo

Nghiên cứu hoạt động marketing tại công ty cổ phần đầu tư Nam Long.doc

Nghiên cứu hoạt động marketing tại công ty cổ phần đầu tư Nam Long. Mục đích nghiên cứu là đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển và hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty CPĐT Nam Long. Từ đó, có đƣợc mục tiêu chiến lƣợc Marketing hƣớng vào cặp sản phẩm/thị trƣờng mục tiêu nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng mục tiêu và hấp dẫn đƣợc khách hàng tiềm năng.

Nghiên cứu hoạt động marketing tại công ty cổ phần đầu tư Nam Long.doc

1 of 53
Download to read offline
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG MARKETING
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM LONG
Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH
Chƣơng trình Điều hành cao cấp – EMBA
TRẦN THỊ DUNG
TP. Hồ Chí Minh - năm
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ
NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG MARKETING
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM LONG
Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chƣơng trình Điều hành
cao cấp – EMBA Mã số: 8340101
Họ và tên học viên: TRẦN THỊ DUNG
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS, TS NGUYỄN THỊ THU HÀ
TP. Hồ Chí Minh - năm
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
LỜI CAM ĐOAN
Tôi tên Trần Thị Dung, là học viên lớp Cao học CH24 – eMBA, chuyên ngành Quản
trị kinh doanh tại Đại học Ngoại Thƣơng cơ sở II - Thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi xin cam đoan Luận văn với đề tài “NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG MARKETING
TẠI CÔNG TY CPĐT NAM LONG – (NLG )” là công trình nghiên cứu riêng của tôi,
dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của PGS, TS. Nguyễn Thị Thu Hà
Các số liệu, thông tin, tài liệu để thực hiện luận văn là trung thực, chính xác và có ghi
nguồn gốc rõ ràng. Kết quả nghiên cứu đƣợc trình bày trong luận văn chƣa từng đƣợc
công bố dƣới bất cứ hình thức nào.
Tác giả luận văn
Trần Thị Dung
i
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Ngoại
thƣơng, Khoa sau đại học, thầy cô Ban Giám đốc và các thầy cô đã tham gia Chƣơng
trình đã truyền dạy những kiến thức quý báu và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.
Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà đã tận tình
hƣớng dẫn tôi hoàn thành tốt luận văn này.
Ngoài ra tôi muốn cảm ơn gia đình đã ủng hộ tôi trong quá trình học tập tại
Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng cũng nhƣ thời gian viết Luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Đầu tƣ Nam Long đã tạo điều kiện
tốt cho tôi trong suốt thời gian học tập và hoàn thành luận văn. Cảm ơn các bạn đồng
nghiệp đã nhiệt tình trao đổi, góp ý và cung cấp thông tin tƣ liệu.
ii
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH
LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................................................1
CHƢƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MARKETING VÀ MARKETING
BẤT ĐỘNG SẢN.........................................................................................................................................7
1.1. Khái niệm về Marketing.................................................................................................................7
1.1.1. Định nghĩa marketing......................................................................................................................7
1.1.2. Marketing trong lĩnh vực bất động sản....................................................................................8
1.1.3. Vai trò của Marketing trong lĩnh vực bất động sản............................................................9
1.2. Một số nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động Marketing bất động sản...................10
1.2.1. Môi trƣờng kinh tế và xã hội.....................................................................................................10
1.2.2. Môi trƣờng chính trị và pháp luật ...........................................................................................11
1.2.3. Môi trƣờng tự nhiên và công nghệ..........................................................................................12
1.2.4. Giá trị khách hàng trong marketing ........................................................................................12
1.3. Các công cụ thực hiện chiến lƣợc Marketing...................................................................14
1.3.1. Khái niệm trong Marketing chiến lƣợc 4P..........................................................................14
1.3.2. Chiến lƣợc marketing mix – kết hợp 4P và 4C.................................................................15
Tiểu kết chƣơng 1.....................................................................................................................................19
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM LONG..................................................................................................20
2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần đầu tƣ Nam Long.............................................20
2.1.1. Giới thiệu về công ty .....................................................................................................................20
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển...........................................................................................21
2.1.3. Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi.......................................................................................22
2.1.4. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi của NLG .........................................................23
2.1.5. Trách nhiệm của NLG với cộng đồng....................................................................................25
iii
Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149
Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149
2.1.6. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của NLG .......................................................26
2.2. Hoạt động Marketing tại công ty CPĐT Nam Long.....................................................30
2.2.1. Hoạt động về sản phẩm ................................................................................................................31
2.2.2. Hoạt động về giá..............................................................................................................................35
2.2.3. Hoạt động về chính sách phân phối ........................................................................................38
2.2.4. Hoạt động về chính sách xúc tiến ............................................................................................40
2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến marketing của NLG ....................................44
2.3.1. Môi trƣờng kinh tế và xã hội.....................................................................................................44
2.3.2. Môi trƣờng công nghệ..................................................................................................................54
2.3.3. Môi trƣờng chính trị và pháp luật ...........................................................................................59
2.4. Đánh giá kết quả hoạt động Marketing tại công ty CPĐT Nam Long...............46
2.4.1. Thành tựu đạt đƣợc........................................................................................................................58
2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân..............................................................................................................60
Tiểu kết chƣơng 2.....................................................................................................................................62
CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MARKETING CHO
DÒNG SẢN PHẨM BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÔNG TY NAM LONG......................63
3.1. Quan điểm định hƣớng tăng tốc trong chiến lƣợc phát triển của công ty Nam
Long đế năm 2020 .....................................................................................................................................63
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện Marketing cho dòng sản phẩm bất động sản của
công ty Nam Long .....................................................................................................................................65
3.2.1. Giải pháp về môi trƣờng nội bộ NLG ...................................................................................66
3.2.2. Xác định cụ thể các yếu tố chiến lƣợc Marketing của NLG .......................................69
3.2.3. Xây dựng hoàn thiện các công cụ thực hiện chiến lƣợc Marketing.........................70
3.2.4. Các giải pháp khác..........................................................................................................................75
3.3.Kiến nghị.................................................................................................................................................77
Kết luận...........................................................................................................................................................81
iv

Recommended

More Related Content

Similar to Nghiên cứu hoạt động marketing tại công ty cổ phần đầu tư Nam Long.doc

Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty Tin Học Mai Phương....
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty Tin Học Mai Phương....Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty Tin Học Mai Phương....
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty Tin Học Mai Phương....Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 
Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Truyền Hình Kỹ Thuật Số Miề...
Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Truyền Hình Kỹ Thuật Số Miề...Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Truyền Hình Kỹ Thuật Số Miề...
Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Truyền Hình Kỹ Thuật Số Miề...Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 
Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Truyền Hình Kỹ Thuật Số Miề...
Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Truyền Hình Kỹ Thuật Số Miề...Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Truyền Hình Kỹ Thuật Số Miề...
Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Truyền Hình Kỹ Thuật Số Miề...Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Của Các Doanh Nghiệp Ch...
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Của Các Doanh Nghiệp Ch...Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Của Các Doanh Nghiệp Ch...
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Của Các Doanh Nghiệp Ch...Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 

Similar to Nghiên cứu hoạt động marketing tại công ty cổ phần đầu tư Nam Long.doc (20)

Hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Thương mại và Xuất n...
Hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Thương mại và Xuất n...Hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Thương mại và Xuất n...
Hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Thương mại và Xuất n...
 
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty Tin Học Mai Phương....
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty Tin Học Mai Phương....Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty Tin Học Mai Phương....
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Của Công Ty Tin Học Mai Phương....
 
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty minh nguyên qu...
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty minh nguyên qu...Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty minh nguyên qu...
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty minh nguyên qu...
 
Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Truyền Hình Kỹ Thuật Số Miề...
Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Truyền Hình Kỹ Thuật Số Miề...Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Truyền Hình Kỹ Thuật Số Miề...
Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Truyền Hình Kỹ Thuật Số Miề...
 
Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Truyền Hình Kỹ Thuật Số Miề...
Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Truyền Hình Kỹ Thuật Số Miề...Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Truyền Hình Kỹ Thuật Số Miề...
Hoàn Thiện Chiến Lược Kinh Doanh Của Công Ty Tnhh Truyền Hình Kỹ Thuật Số Miề...
 
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Của Các Doanh Nghiệp Ch...
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Của Các Doanh Nghiệp Ch...Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Của Các Doanh Nghiệp Ch...
Luận Văn Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Chất Lượng Dịch Vụ Của Các Doanh Nghiệp Ch...
 
Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Chăm Sóc Khách Hàng Của Công Ty Du Lịch.docx
Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Chăm Sóc Khách Hàng Của Công Ty Du Lịch.docxNâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Chăm Sóc Khách Hàng Của Công Ty Du Lịch.docx
Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Chăm Sóc Khách Hàng Của Công Ty Du Lịch.docx
 
Giải pháp chủ yếu nhằm quản trị kênh phân phối của công ty thiết bị máy công ...
Giải pháp chủ yếu nhằm quản trị kênh phân phối của công ty thiết bị máy công ...Giải pháp chủ yếu nhằm quản trị kênh phân phối của công ty thiết bị máy công ...
Giải pháp chủ yếu nhằm quản trị kênh phân phối của công ty thiết bị máy công ...
 
Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Thiên Nam Hòa.docx
Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Thiên Nam Hòa.docxKhóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Thiên Nam Hòa.docx
Khóa Luận Tốt Nghiệp Quản Trị Bán Hàng Tại Công Ty Thiên Nam Hòa.docx
 
Hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm đá của công ty đầu tư thương mại phát t...
Hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm đá của công ty đầu tư thương mại phát t...Hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm đá của công ty đầu tư thương mại phát t...
Hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm đá của công ty đầu tư thương mại phát t...
 
Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý Trường Đại học Thương Mạ...
Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý Trường Đại học Thương Mạ...Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý Trường Đại học Thương Mạ...
Khóa luận tốt nghiệp Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý Trường Đại học Thương Mạ...
 
Chuyên đề Phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty xây dựng Liên Á, 9 điểm.doc
Chuyên đề Phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty xây dựng Liên Á, 9 điểm.docChuyên đề Phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty xây dựng Liên Á, 9 điểm.doc
Chuyên đề Phân tích hoạt động kinh doanh tại Công ty xây dựng Liên Á, 9 điểm.doc
 
Chuyên đề giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại côn...
Chuyên đề giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại côn...Chuyên đề giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại côn...
Chuyên đề giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại côn...
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu tạ...
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu tạ...Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu tạ...
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu tạ...
 
Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty Kiểm toán và Kế toán T...
Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty Kiểm toán và Kế toán T...Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty Kiểm toán và Kế toán T...
Quy trình kiểm toán nợ phải thu khách hàng tại Công ty Kiểm toán và Kế toán T...
 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống kênh phân phối tại công ty chiếu ...
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống kênh phân phối tại công ty chiếu ...Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống kênh phân phối tại công ty chiếu ...
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống kênh phân phối tại công ty chiếu ...
 
Nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển...
Nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển...Nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển...
Nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển...
 
Nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty đầu tư IMG.doc
Nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty đầu tư IMG.docNhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty đầu tư IMG.doc
Nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại công ty đầu tư IMG.doc
 
Một số kiến nghị hoàn thiện tổ chức kênh phân phối tại công ty Hải Nam QNC.docx
Một số kiến nghị hoàn thiện tổ chức kênh phân phối tại công ty Hải Nam QNC.docxMột số kiến nghị hoàn thiện tổ chức kênh phân phối tại công ty Hải Nam QNC.docx
Một số kiến nghị hoàn thiện tổ chức kênh phân phối tại công ty Hải Nam QNC.docx
 
Đánh giá hoạt động phân phối cho dòng sản phẩm đèn led tại công ty chiếu sáng...
Đánh giá hoạt động phân phối cho dòng sản phẩm đèn led tại công ty chiếu sáng...Đánh giá hoạt động phân phối cho dòng sản phẩm đèn led tại công ty chiếu sáng...
Đánh giá hoạt động phân phối cho dòng sản phẩm đèn led tại công ty chiếu sáng...
 

More from Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍

More from Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói ☎☎☎ Liên hệ ZALO/TELE: 0973.287.149 👍👍 (20)

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựn...
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựn...Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựn...
Nghiên cứu, đề xuất giải pháp chống thấm công nghệ mới cho công trình xây dựn...
 
Luận văn thạc sĩ - Tính toán kiểm bền khung xe tải 500kg.doc
Luận văn thạc sĩ - Tính toán kiểm bền khung xe tải 500kg.docLuận văn thạc sĩ - Tính toán kiểm bền khung xe tải 500kg.doc
Luận văn thạc sĩ - Tính toán kiểm bền khung xe tải 500kg.doc
 
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại khách s...
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại khách s...Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại khách s...
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên tại khách s...
 
Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề teng tại xã Ba Thành huyện Ba...
Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề teng tại xã Ba Thành huyện Ba...Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề teng tại xã Ba Thành huyện Ba...
Xây dựng thương hiệu hàng thổ cẩm của làng nghề teng tại xã Ba Thành huyện Ba...
 
Nghiên cứu về phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệ...
Nghiên cứu về phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệ...Nghiên cứu về phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệ...
Nghiên cứu về phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm của các doanh nghiệ...
 
Hoàn thiện hoạt động marketing nhằm nâng cao hiệu quả các dịch vụ tại vnpt Na...
Hoàn thiện hoạt động marketing nhằm nâng cao hiệu quả các dịch vụ tại vnpt Na...Hoàn thiện hoạt động marketing nhằm nâng cao hiệu quả các dịch vụ tại vnpt Na...
Hoàn thiện hoạt động marketing nhằm nâng cao hiệu quả các dịch vụ tại vnpt Na...
 
Khảo sát sự thỏa mãn khách hàng đối với dịch vụ cho vay mua nhà trả góp tại N...
Khảo sát sự thỏa mãn khách hàng đối với dịch vụ cho vay mua nhà trả góp tại N...Khảo sát sự thỏa mãn khách hàng đối với dịch vụ cho vay mua nhà trả góp tại N...
Khảo sát sự thỏa mãn khách hàng đối với dịch vụ cho vay mua nhà trả góp tại N...
 
Chiến lược marketing cho sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp của công ty bê tô...
Chiến lược marketing cho sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp của công ty bê tô...Chiến lược marketing cho sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp của công ty bê tô...
Chiến lược marketing cho sản phẩm gạch bê tông khí chưng áp của công ty bê tô...
 
Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Du Lịch Tại Công Ty Du Lịch Vòng...
Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Du Lịch Tại Công Ty Du Lịch Vòng...Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Du Lịch Tại Công Ty Du Lịch Vòng...
Một Số Giải Pháp Nâng Cao Chất Lượng Dịch Vụ Du Lịch Tại Công Ty Du Lịch Vòng...
 
Thiết kế hệ thống sấy thăng hoa sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo năng suất 200...
Thiết kế hệ thống sấy thăng hoa sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo năng suất 200...Thiết kế hệ thống sấy thăng hoa sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo năng suất 200...
Thiết kế hệ thống sấy thăng hoa sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo năng suất 200...
 
Nghiên cứu sấy khô cá trích xương bằng phương pháp sấy năng lượng mặt trời kế...
Nghiên cứu sấy khô cá trích xương bằng phương pháp sấy năng lượng mặt trời kế...Nghiên cứu sấy khô cá trích xương bằng phương pháp sấy năng lượng mặt trời kế...
Nghiên cứu sấy khô cá trích xương bằng phương pháp sấy năng lượng mặt trời kế...
 
Tính toán, thiết kế máy sấy bơm nhiệt sấy thanh long cắt lát với năng suất 20...
Tính toán, thiết kế máy sấy bơm nhiệt sấy thanh long cắt lát với năng suất 20...Tính toán, thiết kế máy sấy bơm nhiệt sấy thanh long cắt lát với năng suất 20...
Tính toán, thiết kế máy sấy bơm nhiệt sấy thanh long cắt lát với năng suất 20...
 
Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...
Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...
Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...
 
Tính toán thiết kế lò hơi công nghiệp sản lượng hơi 6 tấn.doc
Tính toán thiết kế lò hơi công nghiệp sản lượng hơi 6 tấn.docTính toán thiết kế lò hơi công nghiệp sản lượng hơi 6 tấn.doc
Tính toán thiết kế lò hơi công nghiệp sản lượng hơi 6 tấn.doc
 
Nắm Vững Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Haccp Của Quy Trình Sản Xuất Tôm Đông Lạ...
Nắm Vững Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Haccp Của Quy Trình Sản Xuất Tôm Đông Lạ...Nắm Vững Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Haccp Của Quy Trình Sản Xuất Tôm Đông Lạ...
Nắm Vững Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Haccp Của Quy Trình Sản Xuất Tôm Đông Lạ...
 
Nghiên cứu nhiệt phân gỗ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm than hoa.doc
Nghiên cứu nhiệt phân gỗ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm than hoa.docNghiên cứu nhiệt phân gỗ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm than hoa.doc
Nghiên cứu nhiệt phân gỗ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm than hoa.doc
 
Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...
Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...
Tính toán thiết kế hệ thống lạnh cho kho bảo quản sản phẩm thủy sản đông lạnh...
 
Nghiên cứu đánh giá mức độ tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí của Việ...
Nghiên cứu đánh giá mức độ tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí của Việ...Nghiên cứu đánh giá mức độ tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí của Việ...
Nghiên cứu đánh giá mức độ tiêu thụ năng lượng của điều hòa không khí của Việ...
 
Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...
Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...
Nghiên cứu ứng dụng hệ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của n...
 
Hoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương pháp sấy đối lưu.doc
Hoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương pháp sấy đối lưu.docHoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương pháp sấy đối lưu.doc
Hoàn thiện quy trình sản xuất thanh long sấy bằng phương pháp sấy đối lưu.doc
 

Recently uploaded

SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfSGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfHongBiThi1
 
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI GIẢNG POWERPOINT THEO LESSON ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (...
BÀI GIẢNG POWERPOINT THEO LESSON ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (...BÀI GIẢNG POWERPOINT THEO LESSON ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (...
BÀI GIẢNG POWERPOINT THEO LESSON ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LIÊN KẾT CỦA VẬT RẮN PHỤC VỤ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LIÊN KẾT CỦA VẬT RẮN PHỤC VỤ...TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LIÊN KẾT CỦA VẬT RẮN PHỤC VỤ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LIÊN KẾT CỦA VẬT RẮN PHỤC VỤ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO TRÀ TÚI LỌC ĐẢ...
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO TRÀ TÚI LỌC ĐẢ...BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO TRÀ TÚI LỌC ĐẢ...
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO TRÀ TÚI LỌC ĐẢ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÓM TẮT DƯỢC LÝ HỌC (NGOC HA THI MINH - SINH VIÊN Y ĐA KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...
TÓM TẮT DƯỢC LÝ HỌC (NGOC HA THI MINH - SINH VIÊN Y ĐA KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...TÓM TẮT DƯỢC LÝ HỌC (NGOC HA THI MINH - SINH VIÊN Y ĐA KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...
TÓM TẮT DƯỢC LÝ HỌC (NGOC HA THI MINH - SINH VIÊN Y ĐA KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP ...
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP ...XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP ...
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG SITAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORID VÀ GIỚI HẠ...
THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG SITAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORID VÀ GIỚI HẠ...THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG SITAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORID VÀ GIỚI HẠ...
THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG SITAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORID VÀ GIỚI HẠ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (16)

SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdfSGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
SGK Tràn dịch màng phổi Y4 RÁT LÀ HAY.pdf
 
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI MỘT SỐ VẤN ĐỀ SỐ HỌC TRONG CÁC KÌ THI OLYMPIC TOÁ...
 
BÀI GIẢNG POWERPOINT THEO LESSON ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (...
BÀI GIẢNG POWERPOINT THEO LESSON ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (...BÀI GIẢNG POWERPOINT THEO LESSON ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (...
BÀI GIẢNG POWERPOINT THEO LESSON ĐẦY ĐỦ CẢ NĂM - TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS (...
 
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LIÊN KẾT CỦA VẬT RẮN PHỤC VỤ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LIÊN KẾT CỦA VẬT RẮN PHỤC VỤ...TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LIÊN KẾT CỦA VẬT RẮN PHỤC VỤ...
TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ ĐẠT GIẢI BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LIÊN KẾT CỦA VẬT RẮN PHỤC VỤ...
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO TRÀ TÚI LỌC ĐẢ...
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO TRÀ TÚI LỌC ĐẢ...BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO TRÀ TÚI LỌC ĐẢ...
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO TRÀ TÚI LỌC ĐẢ...
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
 
TÓM TẮT DƯỢC LÝ HỌC (NGOC HA THI MINH - SINH VIÊN Y ĐA KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...
TÓM TẮT DƯỢC LÝ HỌC (NGOC HA THI MINH - SINH VIÊN Y ĐA KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...TÓM TẮT DƯỢC LÝ HỌC (NGOC HA THI MINH - SINH VIÊN Y ĐA KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...
TÓM TẮT DƯỢC LÝ HỌC (NGOC HA THI MINH - SINH VIÊN Y ĐA KHOA - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ...
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
 
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP ...
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP ...XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP ...
XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
 
THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG SITAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORID VÀ GIỚI HẠ...
THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG SITAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORID VÀ GIỚI HẠ...THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG SITAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORID VÀ GIỚI HẠ...
THẨM ĐỊNH QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG SITAGLIPTIN, METFORMIN HYDROCHLORID VÀ GIỚI HẠ...
 

Nghiên cứu hoạt động marketing tại công ty cổ phần đầu tư Nam Long.doc

 • 1. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM LONG Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chƣơng trình Điều hành cao cấp – EMBA TRẦN THỊ DUNG TP. Hồ Chí Minh - năm
 • 2. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM LONG Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chƣơng trình Điều hành cao cấp – EMBA Mã số: 8340101 Họ và tên học viên: TRẦN THỊ DUNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS, TS NGUYỄN THỊ THU HÀ TP. Hồ Chí Minh - năm
 • 3. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Trần Thị Dung, là học viên lớp Cao học CH24 – eMBA, chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Ngoại Thƣơng cơ sở II - Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi xin cam đoan Luận văn với đề tài “NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CPĐT NAM LONG – (NLG )” là công trình nghiên cứu riêng của tôi, dƣới sự hƣớng dẫn khoa học của PGS, TS. Nguyễn Thị Thu Hà Các số liệu, thông tin, tài liệu để thực hiện luận văn là trung thực, chính xác và có ghi nguồn gốc rõ ràng. Kết quả nghiên cứu đƣợc trình bày trong luận văn chƣa từng đƣợc công bố dƣới bất cứ hình thức nào. Tác giả luận văn Trần Thị Dung i
 • 4. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng, Khoa sau đại học, thầy cô Ban Giám đốc và các thầy cô đã tham gia Chƣơng trình đã truyền dạy những kiến thức quý báu và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Hà đã tận tình hƣớng dẫn tôi hoàn thành tốt luận văn này. Ngoài ra tôi muốn cảm ơn gia đình đã ủng hộ tôi trong quá trình học tập tại Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng cũng nhƣ thời gian viết Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Công ty Cổ phần Đầu tƣ Nam Long đã tạo điều kiện tốt cho tôi trong suốt thời gian học tập và hoàn thành luận văn. Cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã nhiệt tình trao đổi, góp ý và cung cấp thông tin tƣ liệu. ii
 • 5. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................................................................1 CHƢƠNG 1:NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MARKETING VÀ MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN.........................................................................................................................................7 1.1. Khái niệm về Marketing.................................................................................................................7 1.1.1. Định nghĩa marketing......................................................................................................................7 1.1.2. Marketing trong lĩnh vực bất động sản....................................................................................8 1.1.3. Vai trò của Marketing trong lĩnh vực bất động sản............................................................9 1.2. Một số nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động Marketing bất động sản...................10 1.2.1. Môi trƣờng kinh tế và xã hội.....................................................................................................10 1.2.2. Môi trƣờng chính trị và pháp luật ...........................................................................................11 1.2.3. Môi trƣờng tự nhiên và công nghệ..........................................................................................12 1.2.4. Giá trị khách hàng trong marketing ........................................................................................12 1.3. Các công cụ thực hiện chiến lƣợc Marketing...................................................................14 1.3.1. Khái niệm trong Marketing chiến lƣợc 4P..........................................................................14 1.3.2. Chiến lƣợc marketing mix – kết hợp 4P và 4C.................................................................15 Tiểu kết chƣơng 1.....................................................................................................................................19 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM LONG..................................................................................................20 2.1. Khái quát chung về công ty cổ phần đầu tƣ Nam Long.............................................20 2.1.1. Giới thiệu về công ty .....................................................................................................................20 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển...........................................................................................21 2.1.3. Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi.......................................................................................22 2.1.4. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi của NLG .........................................................23 2.1.5. Trách nhiệm của NLG với cộng đồng....................................................................................25 iii
 • 6. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.1.6. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của NLG .......................................................26 2.2. Hoạt động Marketing tại công ty CPĐT Nam Long.....................................................30 2.2.1. Hoạt động về sản phẩm ................................................................................................................31 2.2.2. Hoạt động về giá..............................................................................................................................35 2.2.3. Hoạt động về chính sách phân phối ........................................................................................38 2.2.4. Hoạt động về chính sách xúc tiến ............................................................................................40 2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến marketing của NLG ....................................44 2.3.1. Môi trƣờng kinh tế và xã hội.....................................................................................................44 2.3.2. Môi trƣờng công nghệ..................................................................................................................54 2.3.3. Môi trƣờng chính trị và pháp luật ...........................................................................................59 2.4. Đánh giá kết quả hoạt động Marketing tại công ty CPĐT Nam Long...............46 2.4.1. Thành tựu đạt đƣợc........................................................................................................................58 2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân..............................................................................................................60 Tiểu kết chƣơng 2.....................................................................................................................................62 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MARKETING CHO DÒNG SẢN PHẨM BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÔNG TY NAM LONG......................63 3.1. Quan điểm định hƣớng tăng tốc trong chiến lƣợc phát triển của công ty Nam Long đế năm 2020 .....................................................................................................................................63 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện Marketing cho dòng sản phẩm bất động sản của công ty Nam Long .....................................................................................................................................65 3.2.1. Giải pháp về môi trƣờng nội bộ NLG ...................................................................................66 3.2.2. Xác định cụ thể các yếu tố chiến lƣợc Marketing của NLG .......................................69 3.2.3. Xây dựng hoàn thiện các công cụ thực hiện chiến lƣợc Marketing.........................70 3.2.4. Các giải pháp khác..........................................................................................................................75 3.3.Kiến nghị.................................................................................................................................................77 Kết luận...........................................................................................................................................................81 iv
 • 7. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nội dung 1 NLG Tập đoàn Nam Long 2 BĐS Bất động sản 3 DN Doanh nghiệp 4 TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh 5 KH Khách hàng 6 VHM Tập đoàn Vinhome 7 NVL Tập đoàn Novaland v
 • 8. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH DANH MỤC BẢNG Trang Bảng doanh thu theo dòng sản phẩm Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Nam Long từ năm 2014 đến 2018...........26 Bảng 2.2. Kết quả chỉ tiêu về khả năng thanh toán. .....................................................................28 Bảng 2.3. Bảng doanh thu theo dòng sản phẩm .............................................................................29 Bảng 2.4. Bảng cân đối kế toán về cơ cấu vốn ...............................................................................29 Bảng 2.5. Kết quả về đánh giá khảo sát về chính sách sản phẩm...........................................33 Bảng 2.6. Kết quả về đánh giá khảo sát về chính sách giá........................................................37 Bảng 2.7. Kết quả về đánh giá khảo sát về chính sách phân phối..........................................39 Bảng 2.8. Kết quả về đánh giá khảo sát về chính sách xúc tiến..............................................43 Bảng 2.9. Kết quả khảo sát về nhận biết thông tin của khách hàng.......................................43 vi
 • 9. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1. Logo công ty Nam Long ......................................................................................................20 Hình 2.2. Quá trình hình thành và phát triển ...................................................................................21 Hình 2.3. Giá trị cốt lõi..............................................................................................................................22 Hình 2.4. Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi................................................................................................23 Hình 2.5. và 2.6 và 2.7. Logo sản phẩm...........................................................................................25 Hình 2.8. Chỉ số đánh giá BĐS tại TP.HCM...................................................................................46 Hình 2.9. Biểu đồ tỷ lệ vay mua nhà theo phân khúc ..................................................................48 Hình 2.10. Biểu đồ cơ cấu lãi vay mua nhà......................................................................................49 Hình 2.11. So sánh giá cổ phiếu của NLG với công ty cùng ngành......................................51 Hình 2.12. Một số giải thƣởng tiêu biểu của NLG.......................................................................58 vii
 • 10. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Với sự phát triển của doanh nghiệp đặc biệt trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay khi mà hoạt động sản xuất và kinh doanh diễn ra với sự cạnh tranh gay gắt. Trong quá trình hội nhập, các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những hoạch định chiến lƣợc phát triển kinh doanh, chiến lƣợc thị trƣờng và chiến lƣợc cạnh tranh một cách đúng đắn và sáng tạo sao cho phù hợp với khả năng của doanh nghiệp, phù hợp với thực tế của thị trƣờng. Với vai trò nổi bật là giúp cho các doanh nghiệp định hƣớng hoạt động kinh doanh của mình thông qua việc nghiên cứu nhu cầu thị trƣờng, tạo ra sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, tạo sự thỏa mãn cho khách hàng, nhờ marketing mà chúng ta có thể đƣa ra các quyết định đúng đắn có liên quan đến khách hàng … marketing đƣợc xem là nhân tố quyết định, là bí quyết tạo nên sự thành công cho doanh nghiệp. Để gia tăng khách hàng mục tiêu và tối đa hóa các lợi ích cho khách hàng và lợi nhuận của công ty thông qua việc tìm kiếm, hệ thống các giải pháp, chính sách dựa trên nền tảng của lý thuyết marketing hiện đại, góp phần tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững cho công ty trong thời gian tới. Đối với marketing trong ngành BĐS cũng không nằm ngoài nhận định trên. Sau khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008, thị trƣờng bất động sản tại Việt Nam đã có thời kỳ phát triển khá nóng và rơi vào thời kỳ khó khăn. Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên phần lớn các doanh nghiệp rơi vào hoàn cảnh khó khăn và vấn đề khó khăn nhất là tính thanh khoản của các sản phẩm bất động sản.Thị trƣờng bất động sản phải mất nhiều thời gian để phục hồi từ đáy chu kỳ sau khi bong bóng bất động sản 2008 sụp đổ. Nguồn cung căn hộ chung cƣ chỉ thực sự đƣợc đƣa trở lại thị trƣờng vào cuối năm 2014 và năm 2015 tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM. Triển vọng thị trƣờng tiến triển nhanh hơn hầu hết các dự đoán thời điểm đó. Trung bình giai đoạn 2015-2017, mỗi năm có khoảng trên 33.000 căn hộ đƣợc đƣa vào thị trƣờng tại TPHCM. Nguồn cung tăng chậm hơn một chút ở Hà Nội với khoảng 30.000 căn hộ mới mỗi năm. Trong ba năm giai đoạn 2015-2017, nguồn cung căn hộ ra thị trƣờng đã tƣơng đƣơng với tất cả các năm trƣớc cộng lại (Theo thời báo kinh tế sài gòn 1
 • 11. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 T9.2018). Vai trò của marketing nhà ở trở nên đặc biệt “nóng” khi phần lớn các doanh nghiệp đều chạy đua về mặt thời gian, thu hút lực cầu của thị trƣờng để bán hàng. Phần lớn các DN BĐS Việt Nam đều hiểu sai bản chất và vai trò của hoạt động marketing. Họ coi marketing chỉ là bán hàng, là tiếp thị hay quảng cáo sản phẩm trong khi những hoạt động đó là một thành phần luôn luôn tham gia cùng với mọi quá trình hình thành và phát triển BĐS. Mặt khác, đa phần chủ đầu tƣ BĐS hiện nay là các công ty xây dựng, hoặc xuất thân từ ngành xây dựng, nên chỉ dành nhiều chú ý đến kiến trúc, xây dựng mà bỏ qua gần nhƣ tất cả các bƣớc của quy trình marketing sản phẩm trong phát triển dự án hoặc nếu có thực hiện thì cũng thiếu chuyên nghiệp. Thị trƣờng bất động sản là một trong những thị trƣờng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Những năm gần đây, thị trƣờng bất động sản đang dần ổn định và có dấu hiệu phát triển trở lại, không còn tình trạng đóng băng kéo dài hay bất ổn nhƣ trƣớc. Bên cạnh đó, lƣợng ngƣời nhập cƣ vào các thành phố lớn ngày một đông đúc. Dân số ngày càng tăng, quỹ đất thì có giới hạn nên vấn đề đáp ứng đủ nhà ở cho ngƣời dân là một vấn đề cấp thiết không những của Nhà nƣớc mà còn là bài toán đối với các công ty chủ đầu tƣ. Qua quá trình công tác và tìm hiểu trực tiếp tại công ty cổ phần đầu tƣ Nam Long (NLG), tác giả đã chọn đề tài “Nghiên cứu hoạt động Marketing tại công ty CPĐT Nam Long” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình với mong muốn đem đến cái nhìn toàn diện về thực trạng hoạt động marketing tại công ty CPĐT Nam Long, từ đó đƣa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh các hoạt động tiếp thị của dự án bất động sản trong việc đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu khách hàng, giúp nắm vững quy trình xây dựng và hoàn thiện kế hoạch tiếp thị và phƣơng thức đánh giá hiệu quả của một kế hoạch marketing cụ thể, biến các hoạt động marketing thành lợi thế cạnh tranh đóng góp vào sự phát triển của Nam Long. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu Trong những năm qua, marketing bất động sản là một trong những vấn đề đƣợc các học giả quan tâm nghiên cứu làm đề tài cho những công trình nghiên cứu của mình. 2
 • 12. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Liên quan đến nội dung đề tài nghiên cứu luận văn, hiện nay ở Việt Nam đã có công trình nghiên cứu về marketing nhƣ sau: - Đề tài nghiên cứu khoa học: “Một số giải pháp chiến lược Marketing cho việc kinh doanh căn hộ chung cư của công ty cổ phần Sông Đà – Thăng Long đến năm 2020” (2012) của Nguyễn Duy Thông – Trƣờng Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Đề tài đƣa ra một bức tranh khái quát về marketing bất động sản và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản cho sản phẩm căn hộ chung cƣ thông qua việc phát huy vai trò của marketing. Đề tài nghiên cứu khoa học : “Thực trạng hoạt động Marketing Mix áp dụng cho các sản phẩm của Công ty Xuất Nhập khẩu Thuốc lá và một số khuyến nghị” (2014) của Thạc sỹ Lê Hoàng Lan - Trƣờng Đại ngoại thƣơng Tp. Hồ Chí Minh . Đề tài đã đƣa ra những đánh giá thiết thực về thực trạng hoạt động Marketing Mix đang đƣợc thực hiện tại Công ty Xuất Nhập khẩu Thuốc lá và những tồn tại cần khắc phục để doanh nghiệp tham khảo. Đồng thời, nghiên cứu cũng đƣa ra một số khuyến nghị cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này tại Công ty. Các công trình nghiên cứu trên đã tiếp cận những khía cạnh khác nhau về marketing trong ngành kinh doanh bất động sản cũng nhƣ các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm khác, tuy nhiên marketing bất động sản vẫn là một đề tài nóng và hấp dẫn với nhiều khía cạnh rộng lớn cần đƣợc nghiên cứu và hiện vẫn chƣa có công trình nghiện cứu về hoạt động marketing một cách chuyên sâu tại công ty CPĐT Nam Long - nơi tác giả đang công tác. Vì thế, trên cơ sở lý thuyết cơ bản về marketing và kết quả của những công trình nghiên cứu trên, áp dụng vào công ty CPĐT Nam Long , luận văn mong muốn đóng góp một số nội dung sau: - Tổng quan về cơ sở lý luận chung nhất về marketing và marketing trong ngành bất động sản - Phân tích thực trạng hoạt động marketing tại công ty CPĐT Nam Long. - Đƣa ra một số giải pháp nhằm nâng cao phát triển hoạt động marketing tại công ty CPĐT Nam Long. 3. Tính mới của đề tài 3
 • 13. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Theo sự hiểu biết và nghiên cứu của tác giả, hiện chƣa có nhiều tác phẩm nghiên cứu một cách chuyên sâu về hoạt động marketing của ngành bất động sản nói chung và công ty CPĐT Nam Long nói riêng . Qua nghiên cứu khoa học này, tác giả mong muốn đem đến cái nhìn tổng quan cơ sở lý luận về hoạt động marketing, ngoài ra cùng với sự phân tích thực trạng hoạt động marketing tại công ty CPĐT Nam Long cùng với việc so sánh với một số đối thủ cạnh tranh, tác giả đã đƣa ra một số điểm yếu trong hoạt động marketing của công ty Nam Long. Hơn nữa, tác giả cũng mong muốn đóng góp một số đề xuất về giải pháp mang tính khả thi nhằm nâng cao hoạt động này, đem lại sự phát triển chung trong hoạt động kinh doanh và chiến lƣợc của công ty CPĐT Nam Long. Đối với đề tài nghiên cứu về Marketing Nam Long là một bƣớc tiến mới trong việc thúc đẩy hoạt động Marketing không chỉ nhằm mang lợi ích doanh thu thu nhập về cho doanh nghiệp mà còn kiến tạo lợi ích nhân văn cho xã hội cho cộng đồng về những định hƣớng phát triển về sản phẩm của Nam Long đối với ngƣời sử dụng sản phẩm bất động sản. 4. Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu là đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển và hoàn thiện hoạt động marketing tại công ty CPĐT Nam Long. Từ đó, có đƣợc mục tiêu chiến lƣợc Marketing hƣớng vào cặp sản phẩm/thị trƣờng mục tiêu nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng mục tiêu và hấp dẫn đƣợc khách hàng tiềm năng. Nhằm cung cấp các khuyến nghị về Marketing cho Nam Long để cải thiện thƣơng hiệu của mình trong thời đại mới. Để đạt đƣợc mục đích này, đề tài sẽ nghiên cứu những cơ sở lý luận marketing trong doanh nghiep nói chung và trong ngành bất động sản nói riêng và các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động marketing trong ngành bất động sản. Sau đó, sẽ phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động marketing. Đối tƣợng nghiên cứu: hoạt động marketing tại công ty cổ phần đầu tƣ Nam Long. Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: không gian nghiên cứu giới hạn tại công ty cổ phần đầu tƣ Nam Long và nội dung nghiên cứu chính là hoạt động marketing theo 4p hoạt động thành 4
 • 14. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 phần: sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến hỗn hợp, con ngƣời, quy trình và hoạt động về các phƣơng tiện hữu hình. - Về thời gian: Phân tích đánh giá kết quả hoạt động tại Nam Long từ 2015-2018 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng các phƣơng pháp tổng hợp, thống kê, so sánh và phân tích thông tin thu thập từ các dữ liệu thứ cấp và sơ cấp, kết hợp với các phƣơng pháp nghiên cứu định tính và khảo sát thực tế. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả thực hiện việc thu thập số liệu thứ cấp, số liệu thực tế từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, của thị trƣờng để có thể đi đến những thống kê, so sánh và đánh giá những mặt mạnh, yếu sẽ đƣợc phân tích và xây dựng những giải pháp để xử lý hoặc thúc đẩy cho hoạt động Marketing của công ty ngày một tốt hơn, dựa trên một số lý thuyết từ cơ sở lý luận đã nghiên cứu ở Chƣơng 1, tác giả xác định một số vấn đề cần làm rõ và từ đó có định hƣớng xây dựng câu hỏi cho bảng khảo sát khách hàng. Bảng khảo sát:  Cơ sở xây dựng câu hỏi khảo sát: Dựa trên nhu cầu thực tế của thị trƣờng về dòng sản phẩm bất động sản và một số cơ sở lý luận mà tác giả đã nghiên cứu ở Chƣơng 1 mà tác giả đã định hƣớng nội dung cho bảng khảo sát này.  Quy trình khảo sát: Tác giả tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng hoạt động marketing tại công ty CPĐT Nam Long thông qua hình thức bảng hỏi gửi trực tiếp đến cho khách hàng đang sử dụng sản phẩm tại các dự án của Nam Long, phỏng vấn lãnh đạo NLG. Sau đó, thu thập, thống kê và xử lý số liệu bằng chƣơng trình Microsoft Excel. Công việc tiếp theo là so sánh và phân tích số liệu đã xử lý để đánh giá các thông tin liên quan đến đối tƣợng nghiên cứu để đạt đƣợc mục tiêu chính của để tài.  Địa điểm khảo sát: Để nghiên cứu mang tính khách quan, tác giả đã tiến hành khảo sát tại một số dự án điển hình của Nam Long nhƣ dự án EHome 3 – Quận Bình Tân, dự án The Bridgeview - Quận 7, dự án Flora Anh Đào – Quận 9, dự án Flora Fuji – Quận 9, dự án Camelia garden – Quận Bình Chánh. 5
 • 15. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149  Thời gian thực hiện khảo sát: Tổng hợp các hoạt động nghiên cứu từ việc xây dựng bảng hỏi, thu thập xử lý và phân tích dữ liệu từ ngày 18/02/2018 đến 19/03/2019.  6. Kết cấu của luận văn Ngoài các danh mục bảng biểu, sơ đồ và hình ảnh, lời mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn thạc sỹ có kết cấu bao gồm 3 chƣơng chính: Chƣơng 1: Tổng quan cơ sở lý luận về hoạt động marketing và marketing trong ngành bất động sản. Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động marketing mix tại công ty CPĐT Nam Long. Chƣơng 3: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing sản phẩm bất động sản của công ty CPĐT Nam Long. 6
 • 16. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MARKETING VÀ MARKETING BẤT ĐỘNG SẢN 1.1. Khái niệm về Marketing 1.1.1. Định nghĩa marketing. Trong hoạt động kinh doanh của một tổ chức, Marketing giữ vai trò rất quan trọng. Marketing chính là cầu nối giữa ngƣời mua và ngƣời bán, giúp ngƣời bán hiểu đƣợc những nhu cầu đích thực của ngƣời mua nhằm thỏa mãn một cách tối ƣu nhất. Các định nghĩa Marketing đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự trao đổi lợi ích qua đó thỏa mãn các mục tiêu của cả ngƣời mua lẫn ngƣời bán dù họ là cá nhân hay là tổ chức. "Marketing là một quy trình hoạch định và thực hiện quan điểm, giá cả, chiêu thị và phân phối của ý tưởng, hàng hoá và dịch vụ nhằm tạo ra những trao đổi thoả mãn cho mục tiêu của cá nhân, của tổ chức và của xã hội" (Hiệp hội Marketing Mỹ) “Marketing là một quá trình quản lý mang tính xã hội, nhờ đó mà các cá nhân và tập thể có được những gì họ cần và mong muốn thông qua việc tạo ra, chào bán và trao đổi những sản phẩm có giá trị với những người khác” (Philip Kotler) “Marketing là hiểu được nhu cầu của khách hàng, chỉ cần biết rõ họ cần gì, muốn gì rồi sáng tạo ra những sản phẩm dịch vụ đáp ứng được những nhu cầu đó, thông qua quá trình phân phối và xúc tiến phù hợp thì tự khắc sản phẩm sẽ được bán rất dễ dàng” ( Peter Drucker) “ Marketing là quá trình quản lý gồm: xác định, dự đoán, và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng một cách có hiệu quả (có lợi nhuận/đạt được mục tiêu của tổ chức đặt ra)”. ( The chartered Institute of Marketing) Nhƣ vậy, có thể hiểu: “Marketing là chức năng quản lý kinh doanh của Công ty từ việc phát hiện ra nhu cầu, biến nhu cầu đó thành nhu cầu thị trƣờng đến việc sản xuất ra các loại hàng hóa, dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trƣờng và sử dụng các hệ thống chính sách, biện pháp, nghệ thuật ứng xử linh hoạt, hợp lý với sự biến động của thị trƣờng để bán hàng nhanh, thỏa mãn tối đa nhu cầu thị trƣờng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận”. 7
 • 17. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 1.1.2. Marketing trong lĩnh vực bất động sản Bất động sản theo nghĩa thông thƣờng nhất đƣợc hiểu là đất đai và các công trình xây dựng cố định trên đất đai. Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trƣờng, vai trò của thị trƣờng bất động sản ngày càng trở thành yếu tố có tầm quan trọng và từng bƣớc đƣợc nhận thức đầy đủ hơn. Việc hình thành và phát triển thị trƣờng bất động sản sẽ tạo thêm các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất và sử dụng nguồn nội lực có hiệu quả. Chính vì thế, muốn hiểu rõ đƣợc nội dung của đề tài ta phải bắt đầu từ những cái cơ bản nhất, mà trƣớc tiên đó là các khái niệm, vai trò và các yếu tố có liên quan của thị trƣờng bất động sản. Theo Bộ luật Dân sự năm 2015 của nƣớc Cộng hoà XHCN Việt Nam, tại Điều 107 có quy định: “BĐS là các tài sản bao gồm: Đất đai; Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; Các tài sản khác gắn liền với đất đai; Các tài sản khác do pháp luật quy định”. Marketing trong lĩnh vực bất động sản có sự khác biệt so với các loại hàng hóa thông thƣờng ở chỗ, nó đòi hỏi ngƣời làm marketing cần có những hiểu biết tổng thể về nền kinh tế; sự phát triển của cơ sở hạ tầng; đặc điểm của vị trí, xu hƣớng của xã hội trong quá khứ, hiện tại và tƣơng lai. Yếu tố thời điểm là rất quan trọng trong việc phát triển một bất động sản và một trong những đặc thù của “sản phẩm” bất động sản là thời gian chế tạo. Một dự án bất động sản thông thƣờng đều mất tối thiểu từ 3 đến 5 năm để mang ra đƣợc thị trƣờng. Do vậy, ngoài việc ngƣời làm marketing cần có một tầm nhìn chiến lƣợc tốt còn phải thực hiện tốt việc nghiên cứu thị trƣờng tại thời điểm hiện tại để đƣa ra những quyết định chiến lƣợc có kết quả trong vòng vài ba năm sau đó. Họ cần phải có những nghiên cứu và những thống kê đầy đủ về thị trƣờng, sản phẩm trong quá khứ hiện tại và dự báo trong tƣơng lai. Cũng giống nhƣ các lĩnh vực khác, sự sáng tạo là rất cần thiết trong marketing bất động sản đòi hỏi cần có sự sáng tạo, mƣu mẹo. Bất động sản thông thƣờng là tài sản lớn đối với mọi ngƣời nên việc quyết định mua/ bán thông thƣờng đƣợc các khách hàng cân nhắc rất kỹ lƣỡng. Vì vậy việc marketing trong bất động sản có thể đƣợc ví von là “marketing cảm xúc”. 8
 • 18. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Marketing trong bất động sản cũng không chỉ đơn thuần bán sản phẩm mà còn là việc xây dựng đƣợc thƣơng hiệu của sản phẩm, các nhóm khách hàng tiềm năng, cách thức phục vụ chuyên nghiệp. Marketing trong lĩnh vực Bất động sản hƣớng tới các công việc nhƣ sau: - Tìm giải pháp phát triển một dự án, phát triển một Bất động sản, nâng cao giá trị Bất động sản qua giải pháp Marketing. - Đánh giá lại hoạt động Marketing của đơn vị cho các sản phẩm Bất động sản hiện tại. Từ đó tìm ra giải pháp tốt nhất để ứng dụng trong các dự án sắp tới. - Cân đối kinh phí: Cắt giảm kinh phí hay có thể quyết định gia tăng kinh phí phù hợp cho hoạt động Marketing Bất động sản. - Xây dựng cơ cấu Marketing phù hợp cho sự phát triển dự án Bất động sản. 1.1.3. Vai trò của Marketing trong lĩnh vực bất động sản Thị trƣờng bất động sản Việt Nam năm 2018 chứng kiến sự tăng trƣởng mạnh mẽ đồng hành cùng nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam. GDP đạt mức cao nhất trong 11 năm trở lại đây, tăng 7,08%. FDI đầu tƣ vào ngành Bất động sản Việt Nam đạt khoảng 6,6 tỷ USD có chất lƣợng hơn và tỷ lệ vốn thực hiện cao hơn, lạm phát thấp, lãi suất ổn định...là nền tảng vững chắc cho ngành Bất động sản . Vai trò của Marketing là rất quan trọng cho một công ty kinh doanh nhà ở trong nền kinh tế thị trƣờng. Những kết quả Marketing đƣợc thể hiện trong việc chiếm lĩnh thị phần, đẩy mạnh bán ra, tạo ra thƣơng hiệu, thích nghi với môi trƣờng của mình một cách sáng tạo và cơ lợi. Hay nói một cách khác, công việc của Marketing là việc tìm hiểu các nhu cầu xã hội, nghiên cứu đánh giá thị trƣờng, năng lực của công ty, tìm ra những biện pháp, phƣơng pháp đặc thù để khai thác những cơ hội sinh lời. Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, Marketing là chức năng của công ty để tìm kiếm thị trƣờng, kích thích thị trƣờng, tạo ra thị trƣờng cho nhiệm vụ kinh doanh của công ty, nhằm thỏa mãn các khách hàng mục tiêu, tìm những biện pháp tốt nhất, tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất, nhanh nhất để thỏa mãn những nhu cầu của họ hơn hẳn các đối thủ cạnh tranh, để từ đó thu đƣợc lợi nhuận cao nhất. 9
 • 19. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Marketing bao gồm các hoạt động liên quan đến việc phân tích, nghiên cứu, tìm hiểu, kích thích và tạo ra thị trƣờng cho một loại hàng hóa nào đó, tức là biến những khả năng tiềm tàng của trao đổi một loại hàng hóa nào đó trở thành hiện thực. Chiến lƣợc Marketing là một sự quản trị có ý thức những hoạt động cần thiết trong thị trƣờng để đạt tới trao đổi mong muốn thực tế xảy ra với các thị trƣờng mục tiêu. Nhiệm vụ cơ bản của ngƣời làm quản trị Marketing là tác động đến các hoạt động để tìm ra thị trƣờng, kích thích hay tạo ra thị trƣờng cho các mức độ, thời điểm và cơ cấu của nhu cầu có khả năng thanh toán về sản phẩm, dịch vụ, tổ chức,địa điểm hay ý tƣởng. Nói tóm lại Marketing có vai trò rất quan trọng trong việc định hƣớng phát triển sản phẩm cốt lõi của công ty, trong sản xuất kinh doanh cũng nhƣ trong phát triển và bảo vệ thƣơng hiệu của doanh nghiệp. Marketing có vai trò là cầu nối trung gian giữa hoạt động của doanh nghiệp và thị trƣờng, đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp hƣớng đến thị trƣờng, lấy thị trƣờng làm mục tiêu kinh doanh, lấy khách hàng làm làm trung tâm. Nói cách khác, Marketing có nhiệm vụ tạo ra khách hàng cho doanh nghiệp. Sử dụng Marketing trong công tác lập kế hoạch kinh doanh sẽ giúp cho doanh nghiệp thực hiện phƣơng châm kế hoạch phải xuất phát từ thị trường. 1.2. Một số nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động Marketing bất động sản. 1.2.1. Môi trƣờng kinh tế và xã hội Tốc độ tăng trƣởng kinh tế Kinh tế phát triển với tốc độ cao phản ánh tốc độ phát triển cao của thị trƣờng, do đó sẽ góp phần làm giảm áp lực cạnh tranh. Sức mua tổng thể của thị trƣờng cao tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. Triển vọng GDP dài hạn tính trên đầu ngƣời, kết cấu tiết kiệm và nợ, kết cấu chi tiêu, tình trạng việc làm và thu nhập của dân cƣ,… cũng phản ánh đƣợc tốc độ tăng trƣởng kinh tế và ảnh hƣởng đến thị trƣờng bất động sản. L i suất Lãi suất đặc biệt quan trọng và nó gắn với chính sách tiền tệ của một quốc gia. Đối với thị trƣờng bất động sản, chính sách tiền tệ và lãi suất có tầm ảnh hƣởng rất 10
 • 20. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 lớn. Một minh chứng rất lớn đó là thị trƣờng bất động sản năm 2008-2009, khi chính phủ thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, lãi suất theo đó tăng cao, ngân hàng không cho vay tiêu dùng,… Chính điều này đã dẫn đến thị trƣờng bất động sản đóng băng một thời gian dài. Tỷ lệ lạm phát Lạm phát là một chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tính chất ổn định hay bất ổn của nền kinh tế quốc dân. Lạm phát cao phản ánh mức cung tiền tệ lớn, do đó làm tăng mức cầu và kích thích kinh doanh phát triển. Nhƣng lạm phát cao đến mức không kiểm soát đƣợc sẽ làm rối loạn các tiêu chuẩn tính toán, làm tăng lãi suất tín dụng và gây rủi ro lớn cho đầu tƣ dài hạn. Trong trƣờng hợp này mức lạm phát cao sẽ là nguy cơ cho kinh doanh. Do đó, sẽ là thuận lợi nhất khi lạm phát ở giới hạn có thể kiểm soát đƣợc. Văn hóa x hội Văn hóa là mọi thứ gắn liền với các hành vi ứng xử cơ bản của con ngƣời, là những chuẩn mực và giá trị đƣợc mọi ngƣời chấp nhận và tôn trọng. Yếu tố văn hóa xã hội có ảnh hƣởng đến thói quen, nhu cầu cũng nhƣ cách thức tiêu dùng sản phẩm của con ngƣời. Các nhà quản trị Marketing cần thiết phải quan tâm tới những cơ hội và thách thức do những biến đổi xã hội gây ra nhƣ: tỷ lệ tăng dân số, cơ cấu dân số, xu hƣớng dịch chuyển dân số, mật độ dân số,… Những biến đổi về dân số xã hội thƣờng có liên quan chặt chẽ đến quy mô và đặc tính nhu cầu. Nói chung những biến đổi về dân số diễn ra chậm chạp và do đó nó thƣờng gây ra đột biến cho những quyết định Marketing ngắn hạn, nhƣng lại dễ làm cho các nhà quản trị Marketing “sao nhãng” đến nó và dễ gặp thất bại trong định hƣớng dài hạn. Trong những thông số trên, cơ cấu dân số là thông số có ý nghĩa quyết định đến đặc tính nhu cầu. Cơ cấu dân số cần đƣợc xét trên nhiều phƣơng diện khác nhau nhƣ: cơ cấu giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, trình độ học vấn, tham gia hay không tham gia các nhóm xã hội, gia đình,… Hiện trạng và những biến đổi có liên quan đến từng phƣơng diện trong cơ cấu dân số đều là cơ sở tốt cho các quyết định trong quản trị Marketing 1.2.2. Môi trƣờng chính trị và pháp luật Chính trị bao gồm các yếu tố nhƣ thể chế chính trị, độ ổn định chính trị của các quốc gia là yếu tố đầu tiên mà các nhà quản trị phải phân tích khi quyết định đầu tƣ vào một dự 11
 • 21. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 án hoặc doanh nghiệp nào. Nó giúp các nhà quản trị nhận diện đƣợc đâu là nguy cơ hay cơ hội để phát triển nền kinh tế nói chung và ngành bất động sản nói riêng. Một hệ thống pháp luật hoàn thiện, rõ ràng, minh bạch và có mức độ thực thi cao sẽ là một sự hỗ trợ cho sự phát triển ngành bất động sản và là cơ sở trọng điểm để các doanh nghiệp xúc tiến các hoạt động marketing. Các quy định trong luật đất đai hay luật nhà ở tác động rất lớn đến quyết định hay hành vi quyết định mua sản phẩm bất động sản. Do vậy, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ về chính sách cũng sẽ có những tác động nhất định đến các hoạt động marketing trong bất động sản. 1.2.3. Môi trƣờng tự nhiên và công nghệ Đối với các nhà quản trị Marketing môi trƣờng tự nhiên và công nghệ liên quan trực tiếp đến sự sống còn của doanh nghiệp. Sự ảnh hƣởng của môi trƣờng tự nhiên tới các quyết định Marketing phản ánh qua các hiện tƣợng chủ yếu nhƣ: nguồn cung cấp nguyên liệu và năng lƣợng ngày càng khan hiếm và cạn kiệt, mức độ ô nhiễm gia tăng. Sự ảnh hƣởng của hai hiện tƣợng trên tới các quyết định Marketing của các doanh nghiệp có thể thông qua con đƣờng trực tiếp tới từng yếu tố Marketing hay gián tiếp qua các nhóm áp lực xã hội và chính quyền. Đặc biệt, môi trƣờng tự nhiên có ý nghĩa rất lớn đối với lĩnh vực bất động sản. Yếu tố khí hậu, vị trí địa lý,… tác động rất lớn đến giá trị của bất động sản. Nó là yếu tố then chốt trong việc quyết định giá bán của một dự án bất động sản. Bên cạnh các yếu tố thuộc môi trƣờng tự nhiên, các yếu tố thuộc môi trƣờng công nghệ cũng có ảnh hƣởng lớn tới hoạt động Marketing của các doanh nghiệp. Môi trƣờng công nghệ cho thấy có sự biến chuyển theo nhịp gia tốc của kỹ thuật học, những sự đổi mới vô hạn, kinh phí nghiên cứu cao,… Các yếu tố thuộc môi trƣờng công nghệ cũng có thể ảnh hƣởng hai mặt tới các quyết định Marketing: Vừa tạo ra cơ hội, nhƣng đồng thời cũng hình thành những nguy cơ lớn đe dọa doanh nghiệp. Các nhà quản trị phải nắm bắt những yếu tố này của môi trƣờng tự nhiên công nghệ nhằm có những quyết định mang tính chiến lƣợc trong ngắn cũng nhƣ dài hạn 1.2.4. Giá trị khách hàng trong marketing Khách hàng đƣợc nhìn nhận từ 2 khía cạnh : Chi phí và lợi ích (cost and benefit). 12
 • 22. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Giá trị khách hàng là chênh lệch giữa những lợi ích mà một khách hàng nhận thấy từ những cái gì mà thị trƣờng cung ứng và chi phí mà khách hàng này bỏ ra để có đƣợc những lợi ích đó. Sản phẩm không đáp ứng nhu cầu khách hàng dẫn đến không đạt giá trị khách hàng thì dù sản phẩm đó với mức giá thấp vẫn không đƣợc thị trƣờng chấp nhận Ngƣợc lại, dù giá cao mà khách hàng vẫn không đồng tình chấp nhận thì lợi ích đó vẫn đƣợc đáp ứng đầy đủ. Khách hàng là định hƣớng cốt lõi nhất của marketing. Trong bất cứ doanh nghiệp nào cũng lấy khách hàng làm trung tâm, toàn bộ hoạt động marketing lấy khách hàng làm gốc. Xuất phát điểm của marketing định hƣớng khách hàng liên quan đến 03 trụ cột: khách hàng, doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh. Đối với doanh nghiệp nâng cao giá trị khách hàng để tạo ra giá trị gia tăng khách hàng. Giá trị khách hàng là toàn bộ lợi ích mà khách hàng muốn, đòi hỏi, yêu cầu. Trong MKT không bán sản phẩm mà bán lợi ích, MKT là tối đa hóa lợi ích khách hàng trên cơ sở đó để tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp. Triết lý của MKT là lợi ích khách hàng, triết lý của DN là vì lợi nhuận, hai triết lý này kết hợp hài hòa với nhau mang lại lợi ích lâu dài cho DN. Toàn bộ các hoạt động KD nói chung và MKT nói riêng trƣớc hết tập trung vào con ngƣời, nâng cao giá trị khách hàng. Để nâng cao giá trị khách hàng trƣớc hết công ty phải có khả năng, năng lực để đáp ứng giá trị khách hàng. Khả năng và năng lực đó trƣớc hết là nói đến khả năng MKT, khả năng MKT xuất phát từ nội lực của công ty, khả năng doanh nghiệp nhận định đâu là điểm mạnh nhất của mình đó là năng lực cốt lõi. Năng lực cốt lõi ở đây so với đối thủ phải vƣợt trội và khác biệt rõ. Đối thủ khó bắt chƣớc, khó mô phỏng. Càng duy trì lâu khác biệt này doanh nghiệp càng có vị thế cạnh tranh lâu dài, vị thế càng giữ lâu dài thì xây dựng thƣơng hiệu càng mạnh. Những ngƣời làm Marketing (maketers) cần tìm nhiều phƣơng thức nhằm nâng cao lợi ích của khách hàng. Khi quan tâm đến lợi ích của khách hàng, công ty cần chú ý đến các mối quan hệ về cạnh tranh. Xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng là phƣơng thức tốt nhất nhằm tạo ra giá trị cho khách hàng – mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Khi doanh nghiệp tập 13
 • 23. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 trung mọi nỗ lực của mình để thoả mãn khách hàng đồng thời nhằm đạt các mục tiêu của tổ chức, có thể xảy ra những tác động tích cực đối với xã hội. Nhà quản trị marketing cần chú trọng đến trách nhiệm xã hội, hoặc phải điều chỉnh hoạt động của công ty sao cho tăng cƣờng đƣợc những tác động tích cực, đồng thời giảm thiểu những khía cạnh tiêu cực đối với xã hội. 1.3. Các công cụ thực hiện chiến lƣợc Marketing Marketing chiến lƣợc ( MKT Mix) Tập hợp các chiến lƣợc marketing đƣợc sử dụng để đạt trọng tâm Marketing trong thị trƣờng mục tiêu Marketing chiến lƣợc về cơ bản sẽ giải quyết những vấn đề sau: 4P trong marketing (hay còn gọi là Marketing mix hoặc marketing hỗn hợp) là tập hợp các công cụ tiếp thị bao gồm : sản phẩm (Product ), giá cả (Price), phân phối ( Distribution), xúc tiến ( Promotion). Chiến lƣợc marketing mix đƣợc doanh nghiệp sử dụng để đạt đƣợc trọng tâm tiếp thị trong thị trƣờng mục tiêu. Tiếp thị hỗn hợp (Marketing Mix) là tập hợp các công cụ tiếp thị đƣợc doanh nghiệp sử dụng để đạt đƣợc trọng tâm tiếp thị trong thị trƣờng mục tiêu. 1.3.1. khái niệm trong marketing chiến lƣợc 4P: Product (Sản phẩm) - Là hàng hóa hay dịch vụ Theo quan điểm của Marketing hiện đại thì : Sản phẩm là tất cả các yếu tố có thể đáp ứng nhu cầu mong muốn của khách hàng, mang lại lợi ích cho họ đồng thời có thể chào bán trên thị trƣờng. Nhƣ vậy, ở lĩnh vực bất động sản, thì sản phẩm nhà ở, căn hộ, đất đai là tập hợp các tiện ích, dịch vụ, an ninh , an toàn , lợi ích giá trị gia tăng mà doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu mong muốn của khách hàng ở trên thị trƣờng mua bán bất động sản. Chính sách sản phẩm trong Marketing có ảnh hƣởng rất lớn đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Trong kinh doanh hiện đại, hoạt động Marketing có ảnh hƣởng lớn đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và chính sách sản phẩm có ảnh hƣởng rất lớn đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Ảnh hƣởng của các quyết định trong chính sách sản phẩm đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phải kể đến các yếu tố sau: - Quyết định về danh mục và chủng loại sản phẩm 14
 • 24. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Khả năng phát triển sản phẩm mới - Quản lý sản phẩm và chu kỳ sống của sản phẩm Price (Giá cả) – xác định giá phù hợp với thị trƣờng mục tiêu Giá bán là chi phí khách hàng phải bỏ ra để đổi lấy sản phẩm hay dịch vụ của nhà cung cấp. Nó đƣợc xác định bởi một số yếu tố trong đó có thị phần, cạnh tranh, chi phí nguyên liệu, nhận dạng sản phẩm và giá trị cảm nhận của khách hàng với sản phẩm. Việc định giá trong một môi trƣờng cạnh tranh không những vô cùng quan trọng mà còn mang tính thách thức. Nếu đặt giá quá thấp, nhà cung cấp sẽ phải tăng số lƣợng bán trên đơn vị sản phẩm theo chi phí để có lợi nhuận. Nếu đặt giá quá cao, khách hàng sẽ dần chuyển sang đối thủ cạnh tranh. Quyết định về giá bao gồm điểm giá, giá niêm yết, chiết khấu, thời kỳ thanh toán,… Place (Phân phối) - đƣa đúng sản phẩm cho đúng thị trƣờng mục tiêu. Đại diện cho các địa điểm mà một sản phẩm có thể đƣợc mua. Nó thƣờng đƣợc gọi là các kênh phân phối. Nó có thể bao gồm bất kỳ cửa hàng vật lý cũng nhƣ các cửa hàng ảo trên Internet. Việc cung cấp sản phẩm đến nơi và vào thời điểm mà khách hàng yêu cầu là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của bất kỳ kế hoạch marketing nào. Promotions (chiêu thị) - truyền thông với khách hàng. Hỗ trợ bán hàng là tất cả các hoạt động nhằm đảm bảo rằng khách hàng nhận biết về sản phẩm hay dịch vụ của bạn, có ấn tƣợng tốt về chúng và thực hiện giao dịch mua bán thật sự. Những hoạt động này bao gồm các hoạt động digital marketing, catalog, quan hệ công chúng và bán lẻ, cụ thể thông qua một số loại hình quảng cáo digital marketing nhƣ sau: online marketing - Online PR- Event, Email marketing, digital advertising – sms, quảng cáo thông qua các màn hình hiển thị LCD, tivi,… 1.3.2. Chiến lƣợc marketing mix – kết hợp 4p và 4C Việc phối hợp bốn yếu tố giá, sản phẩm, phân phối, xúc tiến (4p) trong một chiến lƣợc duy nhất để đạt thành công trong marketing đƣợc gọi là chiến lƣợc marketing mix – chiến lƣợc marketing hỗn hợp. 15
 • 25. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Với nhân tố Sản phẩm, doanh nghiệp cần có một chiến lƣợc sản phẩm đúng đắn, cho dù đó là sản phẩm mới hay sản phẩm cải tiến. Để sản phẩm có thể bán tốt nhất, chiến lƣợc về giá cả cũng là vô cùng quan trọng. Giá rẻ không hẳn là giá tốt (có những sản phẩm; đặc biệt đồ hiệu phải bán với giá cao mới có thể xâm nhập thị trƣờng). Nếu điều kiện cho phép, doanh nghiệp cũng có thể tiến hành chiến lƣợc “giá hớt váng sữa” để thu lợi tối đa. Diễn biến về giá cũng có thể là công cụ tốt để doanh nghiệp vừa gặt hái lợi nhuận tối đa, vừa cạnh tranh tốt nhất trên thị trƣờng. Kênh phân phối cũng đƣợc xem là một nhân tố quan trọng quyết định sự thành công trong marketing. Địa điểm thích hợp và địa điểm tối ƣu luôn đƣợc tìm kiếm và cân nhắc. Việc khuếch trƣơng đƣợc hoạch định ngay từ trƣớc khi tung sản phẩm. Các hoạt động khuếch trƣơng phổ biến đƣợc sử dụng gồm các chiến dịch quảng cáo, PR, roadshow, tài trợ… Gần đây, các chuyên gia marketing còn tiếp tục đƣa vào chiến lƣợc tiếp thị hỗn hợp thêm nhiều chữ P khác nhƣ People (con ngƣời), Process (quy trình), Physical Evidence (bằng chứng vật lý)… để tăng cƣờng sức mạnh cho hoạt động tiếp thị. Tuy vậy, chiến lƣợc này chỉ có thể đem lại thành công nếu doanh nghiệp hoạch định và triển khai dƣới góc nhìn khách quan từ khách hàng và ngƣời tiêu dùng, chứ không phải từ góc nhìn chủ quan của doanh nghiệp. Góc nhìn khách quan từ khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp đƣa ra thị trƣờng những sản phẩm đáp ứng đƣợc mong đợi của khách hàng, bán với mức giá mà khách hàng chấp nhận đƣợc, phân phối ở nơi thuận tiện cho khách hàng, và làm công tác truyền thông theo cách mà khách hàng thích. Chính vì vậy, các chuyên gia marketing đã đƣa ra khái niệm 4C và gắn các C này với các P theo từng cặp để lƣu ý những ngƣời làm marketing đừng quên xem khách hàng là trọng tâm khi hoạch định các chiến lƣợc tiếp thị. Các cặp P-C đƣợc “phối ngẫu” một cách có dụng ý này đƣợc thể hiện trong hình vẽ dƣới đây: 16
 • 26. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Nguồn: Quản Trị Marketing, ĐHKT Quốc Dân HCM.  Chữ C đầu tiên – Customer Solutions (giải pháp cho khách hàng) đƣợc gắn với chữ P – Product (sản phẩm) thể hiện quan điểm mỗi sản phẩm đƣa ra thị trƣờng phải thực sự là một giải pháp cho khách hàng, nghĩa là nhằm giải quyết một nhu cầu thiết thực nào đó của khách hàng chứ không phải chỉ là “giải pháp kiếm lời” của doanh nghiệp. Chữ C trong Product nhắm vào việc đáp ứng nhu cầu, mong muốn, vấn đề mà KH đặt ra, từ đó đƣa ra mục tiêu sản phẩm. Muốn làm tốt chữ C này, doanh nghiệp buộc phải nghiên cứu thật kỹ để tìm ra nhu cầu đích thực của khách hàng, giải pháp nào để đáp ứng đúng nhu cầu này.  Chữ C thứ hai – Customer Cost (chi phí của khách hàng) đƣợc gắn với chữ P – Price (giá) thể hiện quan điểm cho rằng giá của sản phẩm cần đƣợc nhìn nhận nhƣ là chi phí mà ngƣời mua sẽ bỏ ra. Chi phí này không chỉ bao gồm chi phí mua sản phẩm mà còn cả chi phí sử dụng, vận hành, và cả hủy bỏ sản phẩm. Chi phí này phải tƣơng xứng với lợi ích mà sản phẩm đem lại cho ngƣời mua. Chữ C trong Price nhắm vào mục tiêu bù đắp chi phí để khách hàng tối đa hóa lợi ích, khác với KD vào giá nhắm tới. Cần hiểu lợi ích ở đây bao gồm cả lợi ích lý tính lẫn lợi ích cảm tính. Nhiều ngƣời đắn đo chƣa mua nhà ở hay căn hộ không phải vì giá sản phẩm cao mà vì chi phí sử dụng cho sản phẩm đó quá cao so với sản phẩm tƣơng đƣơng khác (phí quản lý, phí gửi xe, phí bảo trì, bảo dƣỡng, dịch vụ,…). Trong bối cảnh đó, cần cân bằng lại 17
 • 27. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 các chi phí vận hành hoặc nâng cao chất lƣợng dịch vụ tƣơng xứng với chi phí hàng tháng khách hàng bỏ ra thƣờng là giải pháp tốt.  Chữ C thứ ba – Convenience (thuận tiện) đƣợc gắn với chữ P – Place (phân phối) đòi hỏi cách thức phân phối sản phẩm của doanh nghiệp phải tạo sự thuận tiện cho khách hàng. Điển hình của khía cạnh thuận tiện trong phân phối có thể kể đến mạng lƣới máy ATM của các ngân hàng. Ngân hàng nào có nhiều máy, bố trí nhiều nơi, máy ít bị trục trặc khi rút tiền, ngân hàng đó sẽ có nhiều khách hàng mở thẻ. Chữ C trong Place tạo ra sự thuận tiện cho khách hàng, thể hiện qua phƣơng thức bán hàng thuận tiện, phƣơng thức bán hàng từ qua trung gian cho đến trực tiếp, từ có địa điểm cho đến không có địa điểm đều phải tạo nên sự thuận tiện cho khách hàng.  Chữ C cuối cùng – Communication (giao tiếp) đƣợc gắn với chữ P – Promotion (khuyến mãi, truyền thông) yêu cầu công tác truyền thông phải là sự tƣơng tác, giao tiếp hai chiều giữa doanh nghiệp với khách hàng. Doanh nghiệp lắng nghe tâm tƣ, nguyện vọng của khách hàng và “nói” cho khách hàng nghe là sản phẩm sẽ đáp ứng những tâm tƣ, nguyện vọng đó nhƣ thế nào. Một chiến lƣợc truyền thông hiệu quả phải là kết quả của sự giao tiếp, tƣơng tác giữa sản phẩm, thƣơng hiệu với khách hàng để đạt đƣợc sự thông hiểu và cảm nhận sâu sắc từ khách hàng đối với sản phẩm, thƣơng hiệu. Chữ C trong Promotion nhằm tạo mối quan hệ truyền thông đến khách hàng, thực chất là quan hệ truyền thông, quan hệ kết nối, nhắm mục tiêu tạo ra sự nhận biết của khách hàng, cung cấp kiến thức cho khách hàng về sản phẩm để khách hàng ƣa, thích, trung thành với sản phẩm. Không ít doanh nghiệp hiện nay thực hiện quảng cáo theo kiểu một chiều qua cách cung cấp thông tin một chiều từ phía doanh nghiệp, bất chấp ngƣời tiêu dùng cảm nhận đƣợc đến đâu. Nhiều thông điệp còn gây rối rắm, khó hiểu, thậm chí phản cảm cho khách hàng. Ở đây, công tác truyền thông đã không mang ý nghĩa giao tiếp, trao đổi thông tin giữa hai đối tƣợng và có thể gây tác dụng ngƣợc khiến ngƣời tiêu dùng quay lƣng lại với sản phẩm. Truyền thông giao tiếp hai chiều đƣợc các công ty chuyên nghiệp thực hiện thông qua việc lắng nghe phản hồi của khách hàng, phân tích phản ứng của khách hàng, và đo lƣờng kết quả của các đợt truyền thông để có sự hiệu chỉnh cần thiết cho một phần hoặc toàn bộ chiến dịch. 18
 • 28. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Chắc chắn là sẽ còn cần nhiều chữ C hơn để thể hiện góc nhìn khách quan từ phía khách hàng thay cho góc nhìn chủ quan từ phía doanh nghiệp. Cho dù là 4P, 7P hay nhiều P hơn trong marketing ngày nay, thì mỗi chữ P đều cần gắn liền với một chữ C (Customer) để thể hiện quan điểm xuyên suốt là “hƣớng về khách hàng”. Không cách nào khác, doanh nghiệp phải lấy khách hàng làm trọng tâm để hoạch định chiến lƣợc và triển khai các chƣơng trình hành động ở mọi bộ phận của doanh nghiệp, không chỉ trong lĩnh vực tiếp thị. Ở đâu không có thế độc quyền, không có sự áp đặt vô lý từ phía ngƣời bán đối với ngƣời mua, ở đó, mỗi chữ C sẽ là kim chỉ nam hành động cho doanh nghiệp để hƣớng tới thành công. TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 Trong chƣơng này tác giả tập trung xây dựng cơ sở lý thuyết về marketing nói chung và marketing trong kinh doanh bất động sản nói riêng nhằm tạo tiền đề cho việc phân tích sâu hơn về hoạt động Marketing cho các sản phẩm của Công ty CPĐT Nam Long, cho thấy đƣợc mục tiêu, các chức năng và sự cần thiết phải có hoạt động Marketing trong doanh nghiệp hiện nay. Việc áp dụng đúng chiến lƣợc Marketing sẽ đem lại vị thế mạnh mẽ cho mọi doanh nghiệp. Nhƣng áp dụng giải pháp nào cho phù hợp với điều kiện, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp lại cần đƣợc phân tích, nghiên cứu tính toán trƣớc khi áp dụng. Ngƣời quản trị Marketing trong doanh nghiệp cần hiểu đƣợc rằng Marketing hiện đại là một hệ thống kết hợp của nhiều hoạt động kinh tế, nhƣng nói một cách cơ bản Marketing gồm có bốn việc: Bán đúng sản phẩm đến thị trƣờng đang cần nó, bán sản phẩm với một giá đƣợc xác định theo nhu cầu, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chƣơng 2 sẽ tiến hành phân tích thực trạng hoạt động Marketing kinh doanh tại Công ty cổ phần CPĐT Nam Long. 19
 • 29. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ NAM LONG 2.1. Khái quát về Công ty Cổ phần Đầu tƣ Nam Long (NLG) 2.1.1 Giới thiệu về Công ty. Trải qua hơn 26 năm hình thành và phát triển với những thăng trầm của thị trƣờng Bất động sản Việt Nam từ buổi ban sơ cho đến nay. Chủ đầu tại Nam Long đã từng bƣớc khẳng định đƣợc uy tín, vị thế của mình trên thị trƣờng bất động sản với hàng loạt dự án chất lƣợng, quy mô lớn. Với một hệ thống gồm 20 công ty con và công ty liên kết trong lĩnh vực phát triển quỹ đất, nhà ở, văn phòng, thƣơng mại và xây dựng – dịch vụ,… cùng với sự hợp tác với các đối tác chiến lƣợc tầm cỡ quốc tế, Nam Long đã và đang hoàn thiện chuỗi giá trị trong lĩnh vực phát triển bất động sản nhằm hƣớng đến những chuẩn mực quốc tế. Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi: Phát triển khu đô thị, Phát triển nhà ở và Khai thác Bất động sản thƣơng mại. Công ty Cổ phần đầu tƣ Nam Long là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực đầu tƣ, kinh doanh BĐS, các dịch vụ về nhà ở, khu đô thị, khu thƣơng mại. Kể từ khi thành lập đến nay Công ty đã làm Chủ đầu tƣ nhiều dự án BĐS do Công ty cổ phần đầu tƣ Nam Long làm chủ đầu tƣ theo phụ lục 01. Trụ sở chính: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, phƣờng Tân Phú, quận 7, TP.HCM Hình 2.1. Logo Công ty 20
 • 30. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Năm 1992: Công ty TNHH Nam Long đƣợc thành lập thuộc thế hệ những doanh nghiệp ngoài quốc doanh đầu tiên trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. Năm 2005: Nam Long chuyển thành công ty Cổ phần Đầu tƣ Nam Long. Năm 2007: Ra mắt dòng sản phẩm Ehome. Năm 2008: Nam Long tiếp nhận hai cổ đông chiến lƣợc là Công ty Nam Việt, 100% vốn Goldman Sachs.và Quỹ ASPL, thuộc tập đoàn Ireka - một tập đoàn phát triển BĐS hàng đầu Malaysia. Năm 2010: Vietnam Azela Fund (VAF) trở thành cổ đông chiến lƣợc. Năm 2013: Nam Long niêm yết trên sàn chứng khoán ( 08/04/2013) Năm 2014: Nam Long tiếp tục chào đón các cổ đông nƣớc ngoài mới: Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), Quỹ đầu tƣ Bridger Capital (Mỹ), Quỹ Probus Asia,… Năm 2015: Keppel Land trở thành cổ đông chiến lƣợc mới. Hợp tác đầu tƣ với tập đoàn Hankyu Realty Co., Ltd. Và Nishi – Nippon Railroad Co., Ltd. từ Nhật Bản. Ra mắt dòng sản phẩm căn hộ chung cƣ FLORA. Năm 2016: Phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đồi cho Keppel Land. Ra mắt dòng sản phẩm Ehome S và giới thiệu dòng sản phẩm biệt thự Valora. Hình 2.2 – Quá trình hình thành và phát triển của NLG 21
 • 31. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Từ năm 2017 đến nay: Hợp tác phát triển dự án khu đô thị Mizuki Park. Trải qua 26 năm hình thành và phát triển với những thăng trầm của thị trƣờng bất động sản Việt Nam từ buổi ban sơ cho đến nay. Chủ đầu tƣ Nam Long đã từng bƣớc khẳng định đƣợc uy tín, vị thế của mình trên thị trƣờng bất động sản với hàng loạt dự án chất lƣợng, quy mô lớn. (Hình 2.2) 2.1.3. Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi a. Tầm nhìn đến năm 2020 Đứng trong top 3 Nhà phát triển đô thị hàng đầu Việt Nam thông hiểu và đáp ứng tốt nhất nguyện vọng của khách hàng. Đứng trong top 3 Nhà phát triển dòng sản phẩm “Nhà ở vừa túi tiền” tại Việt Nam. Chuyên nghiệp trong Quản lý dự án, Quản lý tài chính, Tiếp thị và Kinh doanh sản phẩm. Đội ngũ tổ chức: sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm, có năng lực và tố chất lãnh đạo. Đồng hành vì mục tiêu chung và chia sẻ thành quả đạt đƣợc Gia nhập hàng ngũ các Công ty có giá trị “tỷ Đôla”. b. Sứ mệnh Kiến tạo môi trƣờng sống mang lại giá trị nhân văn cho cộng đồng. c. Giá trị cốt lõi Hình 2.3 – Giá trị cốt lõi Tính chính trực Trân trọng và thực hiện đúng cam kết của mình Tính chuyên nghiệp Nỗ lực tối đa và khai thác triệt để mọi năng lực của bản thân để luôn đạt đƣợc chuẩn mực tốt nhất trong ngành Tính tự chủ Ƣu tiên lợi ích của tổ chức lên hàng đầu. 22
 • 32. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 2.1.4. Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi NLG với 26 năm kinh nghiệm, Nam Long đã trở thành chủ đầu tƣ mang lại dấu ấn trên thị trƣờng với các sản phẩm đa dạng. Hình 2.4 – Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của NLG Phát triển quỹ đất Khu đô thị Phát triển nhà ở Khu thƣơng mại PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ Bắt đầu từ năm 1997, phát triển quỹ đất và phát triển đô thị sống đƣợc định hƣớng nhƣ một mũi nhọn quan trọng trong chiến lƣợc phát triển của Nam Long. Ở lĩnh vực này, Nam Long triển khai tiến hành đền bù/nhận chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất và/hoặc xin giao thuê các khu đất chƣa có quy hoạch chi tiết, chƣa có cơ sở hạ tầng đô thị. Sau đó, Nam Long mang lại giá trị gia tăng cho khu đất thông qua việc tiến hành quy hoạch và đầu tƣ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Những dự án với vị trí lý tƣởng, hạ tầng chỉn chu, tiện ích công cộng đầy đủ, môi trƣờng sống trong lành, an ninh, thiết kế hiện đại mang đến giá trị sống đích thực cho dân cƣ đã, đang và sẽ luôn luôn là điều mà Nam Long hƣớng tới. Nam Long hiện sở hữu 567 hecta đất sạch trải khắp các tỉnh miền Nam: Cần Thơ, Long An, Đông Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng. PHÁT TRIỂN NHÀ Ở Nam Long tự hào là một trong những doanh nghiệp đầu tiên xây dựng các khu nhà ở hoàn chỉnh để cung cấp cho thị trƣờng bất động sản từ năm 1999. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, Nam Long đã trở thành chủ đầu tƣ mang lại dấu ấn trên thị trƣờng với các sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu của các phân khúc thị trƣờng. Trong hạng mục phát triển nhà ở, Nam Long hiện đang thực hiện “Chiến lƣợc phát triển ba dòng sản phẩm” bao gồm EHome, Flora và Valora đƣợc phát triển dựa trên một nền tảng chung: sử dụng thiết kế hiệu quả để tối ƣu không gian sản phẩm và dự án nhằm mang 23
 • 33. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 lại cho khách hàng những ngôi nhà dễ sở hữu nằm trong môi trƣờng sống chất lƣợng và đầy đủ tiện ích. Dòng sản phẩm căn hộ EHOME S và EHOME ( Logo sản phẩm hình 2.5) Là dòng căn hộ/nhà ở xã hội dành cho đối tƣợng thu nhập trung bình và ổn định. EHome có giá từ 450 triệu/căn dƣới 1 tỷ đồng/căn với 3 tiêu chí chính Economy (kinh tế), Ecology (sinh thái), Efficiency (hiệu quả thiết kế). Những căn hộ EHome đều nằm trong khu quy hoạch đầy đủ tiện ích gồm câu lạc bộ cộng đồng, công viên, sân bóng... Hinh 2.5 - Logo dòng sản phẩm EHome S. Là dòng căn hộ biệt lập (Codominium) dành cho đối tƣợng thu nhập trung khá, tìm kiếm chất lƣợng sống cao. Flora có giá từ 1,1 tỷ/căn với 3 tiêu chí chính Green (xanh, mật độ xây dựng thấp), Gettable (dễ sở hữu), Greater (nâng tầm chất lƣợng cuộc sống). Đây là những căn hộ có tiện ích chất lƣợng chỉ dành riêng cho cƣ dân dự án nhƣ hồ bơi, gym, vƣờn cảnh, BBQ, phòng giặt là, sân chơi trẻ em... nằm trong khu biệt lập kiểm soát an ninh bằng thẻ từ 24/24. Hình 2.6 – Logo dòng sản phẩm Flora Dòng sản phẩm VALORA Là dòng sản phẩm nhà Nhà phố/Biệt thự... nằm trong khu quy hoạch dành cho đối tƣợng thu nhập cao với ba tiêu chí chính Peaceful (Sống là an), Proficient (Thiết kế vƣợt trội), Perspective (Nâng tầm cuộc sống). Đây là những căn nhà phố, biệt thự nằm trong khu quy hoạch lớn với đầy đủ tiện ích nhƣ siêu thị, câu lạc bộ thể thao, khu 24
 • 34. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 y tế, khu giáo dục... hoặc nằm trong khu quy hoạch biệt lập với cảnh quan đẹp, an ninh, tiện ích cao cấp tạo nên đẳng cấp và cảm giác bình an trong cuộc sống. Hình 2.7 – Logo dòng sản phẩm Valora KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN THƢƠNG MẠI Nam Long sẽ khai thác tối đa mảng Kinh doanh mới: “Quản lý, Kinh doanh và Khai thác Bất động sản Thƣơng mại” tại các quỹ đất sẵn có, cũng nhƣ các quỹ đất tƣơng lai trong các khu đô thị quy mô lớn. Điều này, bên cạnh việc gia tăng giá trị cho các dự án của Nam Long, sẽ mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định cho sự phát triển bền vững của tập đoàn trong thời gian tới. 2.1.5. Trách nhiệm của NLG với cộng đồng. Mục tiêu góp phần cùng chính quyền thành phố Hồ Chí Minh chăm lo tốt hơn cho những ngƣời thu nhập thấp, vƣợt qua những vấn đề nan giải trong đầu tƣ xây dựng Nhà ở xã hội và xu hƣớng chi phí leo thang trong thị trƣờng bất động sản thành phố 2018, Nam Long vẫn nỗ lực hoàn thành xây dựng và bàn giao gần 1000 căn hộ thuộc dòng sản phẩm Nhà ở xã hội EHomeS. Các đối tƣợng đƣợc hƣởng chính sách nhà ở xã hội dù mức thu nhập chỉ dƣới 9 triệu đồng đã sở hữu đƣợc căn nhà đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh trong khu chung cƣ đầy đủ tiện ích sinh hoạt, đảm bảo đầu tƣ đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và giao thông kết nối với đô thị khu vực xung quanh với mức giá rẻ nhất thị trƣờng từ 560 triệu đồng cho căn hộ 2 phòng ngủ. Những kết quả đó là viên gạch Nam Long chung sức đóng góp tạo quỹ Nhà ở xã hội cho Thành phố HCM. Nam Long luôn ý thức đƣợc việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp một cách trung thực và tự nguyện, Điều đó thể hiện qua sự đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách nhà nƣớc hàng năm, công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm lao động và nhiều các chƣơng trình từ thiện xã hội khác. Năm qua, Nam Long đã đồng hành cùng các cơ quan chính quyền ở nhiều địa phƣơng thực hiện các hoạt động nhƣ hỗ trợ nhà tình nghĩa cho phƣờng An Lạc Bình 25
 • 35. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Tân, quà tặng tết cho các hộ nghèo ở quận 9, Bình Tân, Bình Chánh, phát triển thƣ viện sách nói Hƣớng Dƣơng dành cho ngƣời mù xuyên suốt trong 20 năm 1998- 2018… Bên cạnh các hoạt động xã hội tích cực để hỗ trợ cộng đồng địa phƣơng, Nam Long chọn việc hỗ trợ cho giáo dục là hƣớng đi chính bởi tập đoàn tin rằng giáo dục nuôi dƣỡng các nhà lãnh đạo tƣơng lai từ lứa tuổi thanh thiếu niên là một hƣớng đi đúng đắn và là quá trình dài hạn để mang đến lợi ích lâu dài cho xã hội. Trong năm 2018, Nam Long đã chính thức ra mắt quỹ học bổng thƣờng niên “Swing for dreams” đồng hành cùng các hoạt động hỗ trợ sinh viên nghèo vƣợt khó của các trƣờng Đại học. Bên cạnh đó, tập đoàn cũngtài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - Ban liên lạc truyền thống Bộ Đội Biên phòng … Không chỉ dừng lại ở khu vực TP.HCM, Nam Long đóng góp vào quỹ khuyến học “Tiếp bƣớc cho em đến trƣờng” tỉnh Bình Thuận, hỗ trợ xây dựng lại trƣờng THPT Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, tài trợ tập vở cho học sinh ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An mỗi năm và cũng đã cùng báo VietnamNet trao học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại tỉnh Hà Tĩnh,… Ngoài ra, các hoạt động chung của công ty phát động, CBCNV gia đình Nam Long cũng đã cùng nhau quyên góp để mang đến cho các bệnh nhân nhi ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 những phần quà nhỏ chia sẻ bớt gánh nặng với gia đình các em. Tinh thần tƣơng thân tƣơng ái, lá lành đùm lá rách đƣợc lan toả rộng rãi từ lãnh đạo đến từng thành viên của Nam Long trong suốt quá trình hình thành và phát triển, là một trong những yếu tố góp phần vào sự phát triển bền vững của Nam Long nhƣ hôm nay. 2.1.6. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh Bảng 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Nam Long từ năm 2014 đến 2018 Năm/chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 KẾT QUẢ KINH DOANH (TỶ ĐỒNG) Tổng giá trị tài sản 3,929 5,022 6,209 7,906 9,572 Doanh thu thuần 867 1,259 2,534 3,161 3,480 Lợi nhuận trƣớc thuế 139 276 484 950 1,128 Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 96 206 345 535 7613 Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) 782 1,424 2,159 3,314 3,521 26
 • 36. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Năm/chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 KẾT QUẢ BÁN HÀNG THEO SẢN PHẨM (TỶ ĐỒNG) Ehome/EhomeS 1,374 1,809 1,415 1,270 1,112 Flora - - 650 1,156 1,776 Valora 17 74 170 340 162 Landlots 128 86 293 187 222 Total 1,519 1,969 2,528 2,953 3,272 Nguồn: Phòng Tài Chính – Kế toán Công ty CPĐT Nam Long DOANH THU THUẦN Doanh thu 2018 tăng 10% so với 2017, đạt 3,480 tỷ đồng. Phân khúc căn hộ (Ehome/Flora) vẫn là sản phẩm trọng tâm của tập đoàn, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số doanh thu (khoảng 35%) dù có giảm 5% so với 2017. Năm 2018, tập đoàn có thêm doanh thu từ EhomeS Nam Sài Gòn và Kikyo Flora. Doanh thu từ Valora/Nam Long Home tăng trƣởng 14% so với năm 2017, chiếm 23% tổng doanh thu 2018 chủ yếu từ dự án Valora Fuji, Valora Kikyo và Valora Island. Doanh thu từ bán đất nền tăng trƣởng 29% so với năm 2017, chiếm 10% trong tổng doanh thu 2018 chủ yếu tại dự án Dalia Garden, TP Cần Thơ và Dự án Long An 36 ha. Cũng trong 2018, sự thành công từ thƣơng vụ M&A với đối tác Nhật, đóng góp doanh thu ấn tƣợng từ việc chuyển nhƣợng dự án cho công ty cổ phần Southgate (liên doanh giữa Nam Long và đối tác Nhật) 792 tỷ đồng chiếm 23% tổng số doanh thu. LỢI NHUẬN THUẦN SAU THUẾ CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY MẸ Lợi nhuận thuần sau thuế của cổ đông công ty mẹ có mức tăng trƣởng 42% đạt 763 tỷ đồng nhờ duy trì các dòng sản phẩm ổn định và sự thành công thƣơng vụ M&A với đối tác Nhật. Cùng với sự tăng trƣởng ổn định, công ty đã trả cổ tức bằng tiền mặt đều đặn từ 2014 đến nay với tỷ lệ 5%-7% trên mệnh giá. Công ty cũng thay đổi chính sách chia cổ tức qua việc phát hành cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 9.96% trong năm 2017 và 11.25% trong năm 2018. Ngoài ra, trong năm 2018, Công ty còn bán ƣu đãi cổ phiếu tỷ lệ 5:1 với giá 18.000 đồng/cổ phiếu. 27
 • 37. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 LỢI NHUẬN TRÊN MỖI CỔ PHIẾU (EPS) Trong 5 năm liên tục, tốc độ tăng trƣởng bình quân (CAGR) của lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ và EPS lần lƣợt là 68% và 46%. Tốc độ tăng trƣởng EPS thấp hơn từ việc Nam Long phát hành riêng lẻ cổ phiếu trong năm 2014 (12.955.756 cổ phiếu), 2015 (7.100.000 cổ phiếu); phát hành cổ phiếu theo chƣơng trình lựa chọn ngƣời lao động trong năm 2016 (542.353 cổ phiếu), năm 2017 (958.160 cổ phiếu); năm 2018 (1.680.616 cổ phiếu). Chia cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 9.96% (14.153.739 cổ phiếu) trong năm 2017 và tỷ lệ 11.25% (20.259.037 cổ phiếu). Trong năm 2018, công ty đã chuyển đổi trái phiếu thành 27.560.355 cổ phiếu. Bảng 2.2. Kết quả chỉ tiêu về khả năng thanh toán Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần) 2.30 2.24 2.67 2.21 2.72 Hệ số thanh toán nhanh (lần) 0.53 0.49 0.98 0.95 1.52 Chỉ tiêu về cơ cấu nợ trên vốn (%) Vốn vay/Vốn chủ sở hữu 32% 29% 47% 31% 22% Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu 100% 117% 123% 143% 93% Nợ phải trả/Tổng tài sản 49% 52% 49% 53% 45% Chỉ tiêu về năng lực hoạt động Vòng quay hàng tồn kho 0.23 0.27 0.46 0.49 0.58 Vòng quay tổng tài sản 0.24 0.28 0.45 0.45 0.41 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời Tỷ suất lợi nhuận gộp 35% 33% 32% 41% 42% Tỷ suất lợi nhuận thuần 11% 16% 14% 17% 21% Tỷ suất lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu 6% 10% 15% 20% 20% Tỷ suất lợi nhuận ròng/Tổng tài sản 3% 5% 6% 8% 9% Nguồn: Phòng Tài Chính – Kế toán Công ty CPĐT Nam Long Các chỉ số về tài chính cho thấy các khả năng thanh toán năm 2018 tăng so với năm 2017. Nhìn chung qua các năm, công ty đều duy trì khả năng thanh toán ổn định. - Cơ cấu nợ trên tổng tài sản giảm từ 53% xuống còn 45% cho thấy khả năng tự chủ về tài chính của công ty luôn tốt. Tỷ suất nợ vay/vốn chủ sở hữu giảm từ 31% xuống 22% trong năm 2018. Tromg năm công ty chủ yếu sử dụng nguồn tiền từ bán sản phẩm và cân đối trả nợ vay ngân hàng. 28
 • 38. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 - Các chỉ số về khả năng sinh lời đều cải thiện so với năm 2017 do tỷ suất lợi nhuận từ việc bán sản phẩm Flora – Mizuki, bán đất nền Long An, Cần Thơ, và một số hoạt động khác. Bảng 2.3. Bảng doanh thu theo dòng sản phẩm Đơn vị tính: Tỷ đồng BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2014 2015 2016 2017 2018 Vốn điều lệ 1,340 1,416 1,421 1,572 2,391 Equity 1,934 2,218 2,484 2,920 4,598 Tổng tài sản 3,929 5,022 6,209 7,906 9,572 Vay và nợ 618 637 1,166 916 1,007 Giá trị sổ sách/cổ phiếu (đồng) 14,778 17,057 22,054 23,596 22,035 Nguồn: Phòng Tài Chính – Kế toán Công ty CPĐT Nam Long Tổng tài sản CTCP Đầu tƣ Nam Long tăng trƣởng khá ổn định. Năm 2018 tăng trƣởng 21% (năm 2017: 27%), từ 7.906 tỷ đồng lên 9.572 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 1.301 tỷ đồng chủ yếu cho Công ty tạm ứng mua cổ phần của Công ty Đầu tƣ Việt Thiên Lâm 802 tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong năm Công ty cũng thành lập liên doanh Southgate với Nhật với vốn đầu tƣ là 917 tỷ đồng. Bảng 2.4. Bảng cân đối kế toán về cơ cấu vốn NỘI DUNG 2014 2015 2016 2017 2018 Doanh thu theo doanh sản phẩm (Tỷ đồng) Sản phẩm Ehome 728 1,068 1,405 494 8 Flora - 519 768 1,212 Valora/Nam Long Home 30 21 166 699 794 Đất nền 48 109 166 279 360 Chuyển nhƣợng dự án - - - 838 795 Khác 61 61 278 83 384 Tổng số 867 1,259 2,534 3,161 3,554 Cơ cấu doanh thu theo dòng sản phẩm Ehome 84% 85% 55% 16% 0% 29
 • 39. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 NỘI DUNG 2014 2015 2016 2017 2018 Flora 0% 0% 20% 24% 34% Valora/Nam Long Home 4% 2% 7% 22% 22% Đất nền 6% 9% 7% 9% 10% Chuyển nhƣợng dự án 0% 0% 0% 27% 22% Khác 7% 5% 11% 3% 11% Tổng số 100% 100% 100% 100% 100% Nguồn: Phòng Tài Chính – Kế toán Công ty CPĐT Nam Long Cơ cấu doanh thu: nhìn chung, dòng sản phẩm căn hộ Flora vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu doanh thu qua các năm. Công ty đã và đang tiến hành phát triển thêm dòng sản phẩm nhà/ biệt thự và các sản phẩm đất nền, nên tỷ trọng trong 2 dòng sản phẩm này có chuyển biến tích cực qua các năm. NHẬN ĐỊNH: Điểm mạnh - NLG tận dụng tối đa về sự thành công thƣơng vụ M&A với đối tác Nhật để nâng tầm thƣơng hiệu cho sản phẩm của NLG, đồng thời các dòng sản phẩm đƣợc duy trì ổn định qua các năm. - NLG hạn chế đƣợc vay mà huy động đƣợc dòng chảy tài chính quốc tế, tạo đƣợc nguồn thu ổn định từ việc khai thác bất động sản trong các hệ sinh thái của khu đô thị. - Đạt đƣợc ngƣỡng an toàn trả nợ và luôn duy trì tỷ lệ tăng trƣởng doanh thu và lợi nhuận tốt. Điểm yếu - Hiệu quả hoạt động kinh doanh cần phải xem xét lại khi so sánh với trung bình ngành. - Cổ phiếu NLG: Cổ phiếu NLG có tăng qua các năm tuy nhiên thị giá đang thấp hơn giá trị thực. Cần thúc đẩy chiến lƣợc MKT cho cổ phiếu NLG 2.2. Hoạt động Marketing tại công ty CPĐT Nam Long Để làm rõ thực trạng hoạt động marketing của công ty, tác giả thực hiện phân tích theo 4P (Product, Price, Place, Promotin) kết hợp với 4C (Customer solutions, Customer cost, convenience, communication). Nhằm có thêm đánh giá từ khách hàng, 30
 • 40. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 tác giả đã thực hiện việc khảo sát ý kiến khách hàng theo mẫu phiếu đính kèm ở Phụ lục số 01 Thời gian khảo sát từ 18/02/2018 đến 19/03/2019. Đã phát ra 200 phiếu và thu về 161 phiếu. Tác giả sử dụng phần mềm Excel để tổng hợp và phân tích thống kê mô tả đƣợc trình bày trong các nội dung phân tích dƣới đây. 2.2.1. Hoạt động về sản phẩm Chữ P đầu tiên này tập trung vào việc các doanh nghiệp sẽ cung cấp sản phẩm gì cho ngƣời tiêu dùng. Và Nam Long luôn không ngừng đổi mới và nâng cấp sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ban đầu và về cơ bản, Nam Long cung cấp sản phẩm chính là “affordable housing- nhà ở vừa túi tiền” dòng EHome. Sau đó NLG đƣa đến thêm các sản phẩm căn hộ phát triển với 3 dòng sản phẩm chính: EHome/ EHomeS, Flora và Valora. Với các sẩn phầm dòng EHome đã đƣợc khách hàng đón nhận từ EHome 1 đến EHome 5, EHome S Nam Sài Gòn – EHome S Phú Hữu, và các dòng nâng cấp hơn Flora Anh Đào, Flora Fuji, Flora Kykio,… Để xây dựng những sản phẩm rẻ về giá, cao về chất lƣợng, Tổng giám đốc Nam Long chia sẻ: “Nam Long là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong phân khúc căn hộ vừa túi tiền. Hiện NLG đã khép kín chuỗi giá trị bất động sản từ việc tìm kiếm quỹ đất sạch, thiết kế, xây dựng, tổ chức bán hàng và quản lý sau khi dự án đi vào hoạt động. Điều này đảm bảo sản phẩm của Nam Long luôn có đƣợc thiết kế ƣu việt, giá bán hợp lý và tốc độ xây dựng nhanh chóng”. Sản phẩm của NLG đƣa ra thị trƣờng đã giải quyết đƣợc nhu cầu thiết thực cho khách hàng gắn liền với về mong muốn sản phẩm chất lƣợng tốt, không gian sống thoải mái, vừa sức mua không bị gánh nặng quá về tài chính. Với mục tiêu trở thành nhà phát triển nhà ở vừa túi tiền cho số đông ngƣời Việt không chỉ là chuyện lý tƣởng hóa nghề nghiệp mà đối với mong muốn của Chủ Tịch tập đoàn NLG ông Nguyễn Xuân Quang việc: “Đáp ứng sức mua của ngƣời dân tức là đáp ứng mong đợi của cộng đồng, đó cũng là cội rễ cho sự phát triển trƣờng tồn của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp chỉ sống lành mạnh khi sản xuất ra những sản phẩm mà ngƣời mua chấp nhận nó và sẵn sàng trả giá hợp lý nhất họ có thể cho môi trƣờng sống tổng thể đó chứ không chỉ mấy chục mét vuông căn hộ để đi ra đi vào” 31
 • 41. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 Chiến lƣợc phát triển KĐT của Nam Long gắn liền với kiến tạo các cộng đồng nhân văn. Để tạo nên đƣợc mục tiêu về sản phẩm nhƣ vậy nó đòi hỏi một quá trình nghiên cứu lâu dài nhƣng trong tâm mỗi con ngƣời của NLG, từ các hành động của NLG thì luôn mong nuốm sản phẩm của NLG đƣa ra đƣợc đáp ứng, phục vụ nhiều nhất cho cộng đồng, cho khách hàng. Nguyên tắc đầu tiên xuyên suốt trong tất cả các công tác nghiên cứu phát triển là đƣa ra đa dạng hóa các sản phẩm vừa túi tiền để đáp ứng đƣợc các nhu cầu của số đông xã hội. Khi đi sâu vào nghiên cứu sản phẩm của NLG tất cả các KĐT sau khi bàn giao sản phẩm trên 6 tháng các khách hàng đã mua đều dọn về ở. Đây là điểm khuyến khích cho khách hàng tin mua sản phẩm của NLG. Việc phát triển bền vững trong hoạch định phát triển KĐT của NLG có 2 góc nhìn, là góc nhìn về thiên nhiên và môi trƣờng. Phát triển dự án theo yếu tố thiên nhiên thì yếu tố về mật độ xây dựng đƣợc chú trọng để nâng cao chất lƣợng cuộc sống. Phát triển về môi trƣờng sống tiện ích, cây xanh, trong thiết kế KĐT đều có không gian cho khách hàng nâng cao thể lực nhƣ khi chạy bộ nội khu với không gian xanh mát hƣớng tới nâng cao chất lƣợng cuộc sống. Với 3 tiêu chí khác nhau để tạo nên sản phẩm phù hợp với phân khúc khách hàng tầm trung:  Dựa trên thiết kế căn hộ : sử dụng thiết kế hiệu quả để tối ƣu không gian căn hộ.   Dựa trên tổng thể không gian sống của dƣ án: không gian sống kết nối cộng đồng, dự án nhằm mang lại cho khách hàng những ngôi nhà nằm trong không gian sống chất lƣợng và đầy đủ tiện ích, đặc biệt “dễ sở hữu” nhất so với các sản phẩm cùng phân khúc. Không nhƣ các dự án của CĐT khác chỉ là căn hộ, còn không gián sống và tiện ích hầu nhƣ không có.  Dựa trên pháp lý sạch: Các dự án của Nam Long đều cam kết giao nhà đúng tiến độ, tiến độ cấp Chủ quyền căn hộ nhanh chóng sau khi khách hàng nhận nhà. Trong lộ trình phát triển thƣơng hiệu của mình, Nam Long nhận thấy rằng bằng uy tín của mình Nam Long không chỉ thu hút đối tƣợng khách hàng tầm trung mà với lƣợng lớn khách hàng tìm đến Nam Long để đƣợc thỏa mãn thêm sản phẩm dòng cao cấp hơn chính vì vậy không chỉ dòng sản phẩm vừa túi tiền nữa mà các dòng cao cấp 32
 • 42. Viết thuê đề tài giá rẻ trọn gói - KB Zalo/Tele : 0973.287.149 Luanvanmaster.com – Cần Kham Thảo - Kết bạn Zalo/Tele : 0973.287.149 hơn nhƣ căn hộ Flora, biệt thƣ nhà phố Valora,....Trong Marketing mix, đây đƣợc gọi là chữ P về sản phẩm (Product). Ngoài các sản phẩm bán cốt lõi là “ nhà ở vừa túi tiền” , Nam Long còn không ngừng làm mới các sản phẩm và dòng sản phẩm của mình với các sản phẩm thiết kế vƣợt trội, sản phẩm liên kết với nhà đầu tƣ Nhật Bản, sản phẩm có tiện ích khác biệt với sản phẩm của đối thủ. Đặc biệt phát triển về khu đô thị là xu hƣớng phát triển bất động sản tại các thành phố lớn trên thế giới và Nam Long đang đi theo hƣớng phát triển về dòng sản phẩm này, đây là cách mà NLG “ Nâng cao chất lƣợng cuộc sống” cho ngƣời dân các thành phố lớn. Theo khảo sát từ 161 khách hàng của Nam Long về hoạt động sản phẩm, tác giả đã tổng hợp kết luận nhƣ sau: Các câu hỏi đƣợc trả lời bằng cách cho điểm số từ thấp nhất đến cao nhất (từ 1 đến 5) tƣơng ứng với các mức độ nhƣ sau: 1= Hoàn toàn không đồng ý; 2=Không đồng ý; 3=Bình thƣờng; 4= Đồng ý; 5= Hoàn toàn đồng ý Bảng 2.5. Kết quả về đánh giá khảo sát về chính sách sản phẩm Hoàn Hoàn toàn Không Trung Đồng Tổng Tiêu chí toàn không đồng ý lập ý (%) đồng ý đồng ý Chất lƣợng sản phẩm tốt 1,2 59,6 16,8 22,4 100 Sản phẩm phù hợp với 6,2 43,5 25,5 24,8 100 nhu cầu Sản phẩm đa dạng, 6,8 18,0 34,8 16,8 23,6 100 phong phú Nhân viên kinh doanh 19,3 60,2 13,0 7,5 100 chuyên nghiệp Dịch vụ kèm theo sản 7,5 32,9 49,7 7,5 2,5 100 phẩm tốt Nguồn: Tác giả tự tổng hợp từ kết quả khảo sát (2019) 33