Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vyroční správa IFMSA CZ 2012

1,653 views

Published on

Vyroční správa IFMSA CZ za rok 2012

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vyroční správa IFMSA CZ 2012

 1. 1. vhodné stejně nezjištně posunout dál a takVážení přátelé, zachovat kontinuální fungování organizace.všichni víme, jak se naše organizace postupně Veliké díky patří každému jednomu členu, který iobměňuje, a každým rokem přibývají nové tváře. malou aktivitou přiložil ruku k dílu, protože toPřelom funkčních období v roce 2012 a nástup dělal z vlastní vůle, přesvědčení a mnohdy nanašich nových koordinátorů je toho živým úkor i vlastních finančních prostředků. Právě nadůkazem, a to na úrovni jak lokálních poboček, takových lidech, ať už jsou to účastnící projektů,ale také ve Výkonné radě. Toto kritické období lokální koordinátoři nebo členové Výkonné rady,však přineslo mezi nás mladou krev, motivované stojí fungování organizace.lidi a schopné mediky, kteří se odhodlalinastoupit do svých pozic s vervou, motivací a Děkuji i vedením lékařských fakult, při kterýchjedinečným entusiasmem. působí jednotlivé lokální pobočky, za jejich zájem, materiální a morální podporu. ProtožeRok 2012 byl pro každého aktivního člena něčím jsme nezisková organizace, klíčová je pro násvýjimečný a organizace se posunula mílovými spolupráce se sponzory a partnery. Právě prokroky kupředu. Zásluhu na to mají především ochotu pomoct, podpořit a spolupracovat, mámestáže, ze kterých si zahraniční studenti odnášejí možnost organizovat projekty a zvyšovat jejíchjedinečné zážitky, dále projekty, jejichž úroveň úroveň. Proto další velké díky patří taky jim.rok od roku roste a oslovují širokou veřejnost, vneposlední řadě patří zásluha lidem, kteří se Pevně věřím, že rok 2013 nebude ničím zaostávatpodíleli na organizaci tak veliké a významné akce za předchozími roky, ba právě naopak, úspěšněevropského rozměru, jakou EuRegMe 2012 v na ně naváže a snad je i předčí. I když se námPraze nepochybně byla. Takto akce a jedinci, nevyhnou personální změny, doufám, že se stálekteří se na její organizaci podíleli, přispěli ke najde dostatek mladých a odhodlaných lidí –zvýšení povědomí o IFMSA CZ nejen v České mediků, kteří se rádi začlení do kolektivu lidí srepublice, ale taky v mezinárodních vodách. podobnými vizemi a ambicemi, a kteří budou odhodlaní šířit ducha naší organizace dále.Za to, že naše organizace stále funguje, patří díky Nakonec, každého působení v IFMSA CZ nějakými našim předchůdcům. Dnes jsou mnozí z nich způsobem ovlivní – jednoho více, druhého méně.lékaři vykonávající povolání, které si před mnoha Já jsem rád, že patřím k těm, které tatolety vybrali a musí ho vykonávat naplno. I tak si organizace oslovila „více“ již před čtyřmi lety!dokážou najít čas, podat pomocnou ruku nebopodpořit své nástupce a šířit ducha kolegialitydále. Je dobré si uvědomit, že zkušenosti aschopnosti, které v nás působení v IFMSA CZ Jakub Turekzanechalo a které jsme zadarmo přijali, je Prezident IFMSA CZ 2012/2013
 2. 2. IFMSA, International Federationof Medical St doprovodné akce u příležitosti Světového dneudents’Associations (Mezinárodní diabetu, Světového dne boje proti AIDS apod.federace asociací studentů medicíny) jenezávislá apolitická instituce zastřešující 108členských organizací s více než 1 miliónem Činnost IFMSA je rozdělena mezi 6 stálýchstudentů lékařství ze 101 různých zemí. Byla výborů (Standing Committees):založena v roce 1951 v Kodani s cílemprohloubení mezinárodní spolupráce mezi  SCOPEstudenty medicíny po celém světě. Oficiálně je (Standing Committee on Professional Exchange)uznávána Organizací spojených národů (OSN)a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) Stálý výbor pro výměnné klinické stážejako mezinárodní fórum studentů medicíny.  SCOREV České republice je IFMSA reprezentována (Standing Committee on Research Exchange)organizací IFMSA Česká republika (IFMSA CZ), Stálý výbor pro výměnné výzkumné stážekterá působí na všech lékařských fakultách v  SCOPHČR. V současné době naše členská základnačítá 760 aktivně zapojených studentů. V čele (Standing Committee on Public Health)organizace stojí Výkonná rada (VR) stávající z Stálý výbor pro veřejné zdravíprezidenta, hospodáře, viceprezidenta pro  SCORAvnitřní záležitosti (VPI), viceprezidenta pro (Standing Committee on Reproductivevnější záležitosti (VPE), národníhokoordinátora pro klinické stáže (NEO), Health incl. AIDS)národního koordinátora pro výzkumné stáže Stálý výbor pro reprodukční zdraví a AIDS(NORE) a národního koordinátora pro projekty  SCORP(NOP). Součástí IFMSA CZ je Dozorčí rada (DR),která kontroluje fungování organizace. (Standing Committee onNejvyšším orgánem je Valná hromada členů Human Rights and Peace)IFMSA CZ svolávána dvakrát ročně. Stálý výbor pro lidská práva a mírČlenem IFMSA CZ se může stát každý student  SCOMElékařské fakulty v ČR, který o členství požádá. (Standing Committee on Medical Education)Členství je dobrovolné a bezplatné a umožňujestudentům zúčastnit se letních zahraničních Stálý výbor pro lékařské vzdělávánístáží, kterých ročně organizujeme více než350. Studenti se mohou také zapojit do Každý stálý výbor je zastoupen v jednotlivýchrůzných projektů, ať už mezinárodně zemích národním koordinátorem a na každéuznávaných nebo připravených na základě fakultě zapojené do činnosti i lokálnímvlastní iniciativy. Mezi nejvýznamnější projekty koordinátorem. Tyto stálé výbory koordinujípatří Nemocnice pro medvídky (Teddy Bear různé programy a preventivní či humanitárníHospital), SmokeFreeParty, Pro život a projekty.
 3. 3. Francie, Španělsko, Portugalsko, Holandsko a Norsko i do exotičtějších destinací - např.Stálé výbory pro klinické a výzkumné stáže - Taiwan, Japonsko, Indonésie, Brazílie, KuwaitStanding Committee on Professional Exchange nebo Omán. Zároveň se nám podařilo umístit(SCOPE) a Standing Committee on Research všechny přijíždějící studenty na kliniky aExchange (SCORE) jsou základním stavebním výzkumná pracoviště na 7 lékařských fakultáchkamenem IFMSA již od jejích počátků v roce v ČR a zabezpečit pro studenty zajímavý1951. S více než 10000 každoročně se doprovodný program. Tímto bychom rádiúčastnícími studenty z přibližně 80 zemí a více poděkovali všem tutorům, přednostůmnež 1000 lékařských fakult se jedná o největší oddělení a zástupcům lékařských fakult, kteříprogramy svého druhu na světě. nám to umožnili.Principem SCOPE jsou výměnné klinické stáže, Na jaře jsme uskutečnili přípravný kurz prokdy student dochází v hostitelské zemi na studenty vyjíždějící na klinické i výzkumnévybrané oddělení nemocnice, případně stáže, tzv. Pre Departure Training a Prespolupracuje s lékařem z terénního Exchange Training. Dvoudenní programzdravotního zařízení. V rámci výzkumných studentům přinesl mnoho zajímavýchstáží SCORE student dochází na výzkumné přednášek na témata spojená s působenímpracoviště nemocnice a účastní se vědecké studentů a lékařů v zahraničí a zároveň jimpráce. Stáže z většiny fungují na bilaterálním poskytl informace o různých aspektech stáže vprincipu, tzn. že za každého vyjíždějícího zahraničí a způsobech, jak ji co nejlépe využít.studenta jeden student do České republiky Trénink se konal na začátku května v Praze apřijede. Stáž je možné absolvovat v podstatě v Brně a i díky pozitivním hodnocením účastníkůkterémkoli oboru medicíny. Délka trvání stáže věříme, že pomohl našim studentům vje 4 týdny, dorozumívacím jazykem je zahraničí co nejlépe reprezentovat svouangličtina nebo jazyk hostitelské země fakultu, českou medicínu i Českou republiku(nejčastěji španělština v jihoamerických jako takovou.destinacích). Student absolvuje stáž podvedením zkušeného lékaře - tutora, kterýdohlíží na její průběh. Dle úrovně svýchznalostí má student možnost se spolupodíletna každodenní rutině daného oddělení nebovýzkumného pracoviště. Hostitelská země Nedílnou součástí IFMSA jsou projekty. Tytozajišťuje studentovi ubytování, stravu a jsou rozděleny do 4 Výkonných výborů:doprovodný program po celou dobu trvání Stálý výbor pro veřejné zdravístáže. Stáže jsou nevýdělečné. Stálý výbor pro reprodukčníČeská republika je tradičně oblíbenou zdraví a AIDSdestinací s kvalitním programem, zároveň je unás velký zájem o výjezdy ze strany studentů. Stálý výbor pro lidská práva aDaří se nám tedy úspěšně zajišťovat velký mírpočet stáží. V letošním roce se nám podařilouskutečnit celkem okolo 425 výměn, z toho Stálý výbor pro lékařsképřibližně 350 klinických a 75 výzkumných. vzděláváníStudenty jsme vysílali do evropských zemí jako Projekty se odehrávají na národní a lokálnínapříklad Velká Británie, Německo, Rakousko, úrovni v rámci jednotlivých fakult. Dovolte
 4. 4. nám představit národní projekty, kteréprobíhají současně na více lékařskýchfakultách v České republice. Projekt probíhal v uplynulém roce vSmyslem MediCafé je popularizovat lékařskou pravidelných termínech v závislosti na městě,vědu. Ukázat, že to není jen rigidní soustava, stále pod taktovkou národního koordinátoraale naopak dynamická struktura, která nás Pavola Onderčina z 2.LF UK. Každá pobočka sikaždý den ovlivňuje a obklopuje všude kolem. zvala své hosty a proběhla například tato témata, v Praze „Léčení v džungli velkoměsta aneb medicína bez sociálních hranic“ s hostemMovember (název dle mouchstache + MUDr. Andreu Pekárkovou nebo v OstravěNovember = Movember) je každoroční „Zdravotní rizika dnešní doby očima patologa“charitativně zábavná kampaň zaměřená na s hostem doc. MUDr. Jaroslavem Horáčekem,prevenci rakoviny prostaty, varlat a podporu CSc., či v Brně „Mýty a fakta soudně lékařskémužského zdraví obecně. praxe“ s hostem prim. MUDr. Michalem Zeleným, Ph.D. Toto byla pouze některá z posledních témat roku.World AIDS Day je světová zdravotnickákampaň zaměřená na zvýšení povědomí V současnosti nabízíme pravidelné večery již vveřejnosti o hrozbě nákazy virem HIV a pěti městech - v Praze (kde své síly spojilionemocnění AIDS. Vznikl, aby vzdělával všechny tři pražské LF a pravidelně se střídají),studenty a širokou veřejnost, aby sdílel Brně, Olomouci, Ostravě a Hradci Králové. Vinformace o vzniku nemoci, jejím průběhu, následujícím roce, 2013, se připojí i Plzeň.příznacích či léčbě a o tom, jak se chránit. Tím,že nosíme červenou stužku vyjadřujeme obavy Projekt má velkou oblibu nejen mezi mediky,ohledně narůstajícího počtu nakažených lidí. I ale začíná si nacházet i své příznivce i z řadpřesto je zde spousta předsudků a nepřesných „nemediků“ a „nelékařů“.informací ohledně přenosu nemoci a nakaženíse. Díky IFMSA proběhl v roce 2013 Movember a mohl tak číhat na každém rožku každéhoJe to projekt mezinárodní diabetologické města, v každé čekárně praktického lékaře afederace (IDF), kdy se na celém světě pořádají pod nosem zástupu MO-bratrů a MO sester.akce pro zvýšení povědomí o všech typech Celé vedení projektu měl na starosti Jakubcukrovky a probíhají programy prevence Černý ze 3.LF UK. Projekt proběhl na všechcukrovky 2. typu. Tento světový den byl lékařských fakultách po celé ČR.stanoven 14.11 na počest dne, kdy se narodil V každém městě proběhl flashmob, na kterýobjevitel insulinu Frederick Banting. byla nacvičena choreografie z Contemporary dance studia a podařilo se rozdat informační letáky o kampani a rizicích rakoviny prostaty. Vyšla nám i propagace celého projektu ve Zdravotnických novinách od Mladé fronty v počtu výtisků 25000.
 5. 5. Dále se také díky IFMSA podařilo vybrat téměř všechny byly připraveny zábavné soutěže a na2 100 000Kč. výherce čekal balíček od firmy Pepino, která byla již naším tradičním sponzorem. V HK takNavázali jsme spolupráci s Miss UK, kde vybrali celkem 6935 Kč a výtěžek z této akceproběhla propagace projektu a zároveň byla byl věnován na konto Červené stužky. Worldve všech 6 městech pořádána party. AIDS day probíhal letos také v Ostravě, tato akce Ostravské pobočky IFMSA CZ se stala největší akcí svého druhu v ČR a podařilo seTradiční, jeden z nejoblíbenějších projektů u nám díky ní informovat o problematice takédětí i mediků a dokonce i dospělých. Letos prostřednictvím zpravodajství České televize aprobíhal kompletně v celé ČR. Proběhla tištěných medií. Akce byla zahájenaúspěšná prezentace na Valné hromadě studentskou párty, dále probíhala sérieředitelů základních a mateřských škol a vzrostl přednášek, městem projížděla tramvaj protinám zájem o celý projekt. Bohužel se AIDS, na Stodolní ulici jsme testovalidostáváme stále častěji na hranici našich kolemjdoucí na HIV a na závěr proběhlomožností, ale přibíráme stále nové a nové tématické MediCafé, na kterém mohli studenti„medvídkové lékaře“ a tak zvyšujeme svoje diskutovat s HIV pozitivním pacientem. Akcemožnosti v počtu navštívených školek. proběhla ve spolupráci s organizací Rozkoš bezZa rok 2012 se nám podařilo navštívit přes 130 rizika a ČSAP. Letos jsme se opět snažili zvětšitškolek a program vidělo přes 6000 dětí. Tyto povědomí o nákaze HIV a její prevenci.počty se oproti roku 2011 více nežzdvojnásobily. Za to vděčíme všem nadšenýmmediků ve všech 6 městech. 2600 návštěvníků, 2150 změřených, 157 mediků, 7 stanovišť, 6 měst, 3 dny, 1 téma:Bohužel i takto úspěšný projekt není DIABETES. To je shrnutí Světového dnebezproblémový a stále se nám nepodařilo najít diabetu, který se konal 14.11.2012.generálního sponzora, což se nám, doufáme Organizace tohoto ročníku se ujala Klárapodaří v roce 2013. Picková s Andreou Blaškovou a koordinovaly tak základní myšlenku ve všech IFMSAV projektu došlo opět k pár novinkám a městech.úpravám programů, ale to jen proto, abychomstále přinášeli něco nového pro děti. Dále se Heslo letošního ročníku Světového dnenám podařilo vytvořit nové logo. diabetu znělo: Ochraňme naši budoucnost. Hlavním cílem WDD je zvýšení všeobecné informovanosti o problematice populačníhoRočník 2012 se v Praze a několika dalších onemocnění Diabetes mellitus neboliměstech odehrával ve spolupráci s Lékaři bez "cukrovce" a její prevenci.hranic. 1. prosince 2012 se rozdávali kondomyv rámci akce „Jsem v tom“. 12. prosince 2012 Globální kampaň je iniciovaná Mezinárodníproběhla v Hradci Králové na půdě diabetickou federací (zkr. IDF) a účastní se jíFarmaceutické fakulty přednáška s HIV stovky milionů lidí po celém světě. Vepozitivním. Přednášejícím byl pan Max Blanck, spolupráci s IDF, Diabetickou asociací a řadoučlen představenstva České společnosti AIDS dalších partnerů a sponzorů se v Česképomoc, po přednášce následovala Sexual republice na stáncích v obchodních centrech aFantasies Party – Be sexy against AIDS. Pobavit ve stanech na náměstích měřila glykémie,a poučit se přišlo asi 400 studentů. Pro krevní tlak, procento tělesného tuku, obvod
 6. 6. pasu a v některých městech i hladina některé předsudky a ti odvážnější si mohlicholesterolu. vyzkoušet i aplikaci insulinu diabetickému plyšákovi. Doprovodné aktivity zahrnovalyKromě zdravotnického programu byla nejen práci s informačními materiály a letáčky,připravena i řada edukačních aktivit, jako rozdávání časopisu DIAŽivot&Styl, práci snapř. v rámci projektu Den jako diabetik Konverzačními mapkami, ale i výuku prvnípřibližovali medici příchozím běžný život pomoci - a to jak v "klasické formě", tak i včlověka s cukrovkou, uváděli na pravou míru první pomoci diabetikovi v hypoglykémii.
 7. 7. Chile, Chorvatsko, Indonésie, Itálie, Katalánsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Mexiko, Omán, Peru, Polsko,Lokální prezident (LP) Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Srbsko,Jiří Janata Súdán, Španělsko, Taiwan, Thajsko, Tunis, Turecko).Lokální koordinátor pro vnější vztahy (LPR)Johana Kochtová Pro studenty vyjíždějící na stáž byl připraven PreExchange a PreDeparture Training, jehožLokální koordinátor pro klinické stáže (LEO)Julie Trpělková cílem bylo poskytnout studentům základy vědecké činnosti a další dovednosti.Lokální koordinátor pro výzkumné stáže Přednášejícími byli MUDr. Martin Vejražka,(LORE) Ph.D., MUDr. Emil Pavlík, CSc. a MUDr. MiriamAndrea Jadwiszczoková Schejbalová, Ph.D.Lokální koordinátor pro veřejné zdraví (LPO) Konkurz na stáže pro akademický rokKristýna Kučerová 2012/2013 se uskutečnil v podobě 1. národního jazykového testu z angličtiny. TestuLokální koordinátor pro vzdělávání mediků se zúčastnilo téměř 250 studentů. Ve stejném(LOME )Jiří Gurka termínu psalo tento národní test i dalších 6 lékařských fakult. Díky této národní koordinaciLokální koordinátor pro reprodukční zdraví a došlo ke zprůhlednění testování a ke zvýšeníAIDS (LORA) prestiže IFMSA CZ.Monika Šramková Přijíždějících zahraničních studentů v rámci IFMSA bylo v akademickém roce 2011/2012 celkem 72. Nejvíce jich dorazilo z Brazílie (12), Mexika (7), Egypta (6), dále zde byli studenti zV akademickém roce 2011/2012 vycestovalo Makedonie, Izraele, Ománu, Peru, Chile, Čínyna zahraniční stáž celkem 76 studentů. 63 atd. Byly přijati v těchto nemocnicích: Ústřednístudentů na klinickou a 13 studentů na vojenská nemocnice, Nemocnice Na Bulovce,výzkumnou stáž do celkem 30 zemí (Brazílie, Fakultní nemocnice v Motole, VšeobecnáBulharsko, Černá Hora, Egypt, Franci, hana, fakultní nemocnice a Thomayerova nemocnice.
 8. 8. pracovali s více než 1573 dětmi.Koordinátoři: Zuzana Vlčková, Jiří GurkaV roce 2012 jsme navázali na úspěšné zahájeníprojektu MediCafé, které proběhlo na sklonkuroku 2011. Po celý letní semestrakademického roku 2011/2012 jsme aktivněvymýšleli, jak ještě zlepšit MediCafé, které užsamo o sobě bylo velmi úspěšným projektem,o čemž svědčí velmi vysoká návštěvnost Ve spolupráci s 2. a 3. LF proběhla již tradičníjednotlivých setkání, na kterých bylo vždy mezi Smoke free party, která měla jako každý rok50 až 70 osobami. Vylepšení se podařilo a od obrovský úspěch. Cílem bylo poukázat na problém kouření v dnešní společnosti a zároveň ukázat, že normální je nekouřit. Během tohoto celonárodního projektu, který probíhal v 6 městech České republiky jsme změřili více jak 2150 zájemců z řad veřejnosti. nového akademického roku došlo kustanovení pravidelného měsíčního cykluMediCafé a díky spolupráci s našimi kolegy z 2. Prezentace na seznamovacím kurzu va 3. LF došlo i ke koordinaci termínů mezi Dobronicích pro první ročníky, spolupráce sefakultami. Spolkem mediků českých a stálá úzká spolupráce na organizování a přípravách akcí při 1. LF UK.Koordinátoři: Zbyněk Vávra, Kristýna KučerováJedná se o dlouhodobě fungující projekt sestále se rozrůstající základnou dobrovolníkůškolících v češtině a angličtině. Tento rok jsmenavštívili 22 mateřských škol převážně v Praze.Dále jsme se zúčastnili Dětského dne vThomayerově nemocnici a VFN. Celkem jsme
 9. 9. „Děkuji velmi vám všem (ať už jste aktivníčlenové, sympatizanti či příznivci), kteří sepodílíte na realizaci stáží i projektů na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Dále bychchtěl poděkovat vedení naší fakulty, bez jejížzáštity by chod naší pobočky nebyl možný.Do dalšího roku bych chtěl všemkoordinátorům popřát mnoho síly, abyúspěšně zvládali všechny výzvy, které jim jejichpozice přináší.“Za pobočku IFMSA CZ 1.LF UKJiří JanataLokální prezidentLokální prezident (LP)Jiří Janatalp.1lf@ifmsa.cz
 10. 10. Lokální prezident (LP)Daniel SukLokální koordinátor pro vnější vztahy (LPR)David RandákLokální koordinátor pro klinické stáže (LEO)Michal SvobodaLokální koordinátor pro výzkumné stáže(LORE)Vojtěch NovotnýLokální koordinátor pro veřejné zdraví (LPO) V rámci SCOPE k nám za minulý rok přijelo 59Róbert Roland studentů, a od nás vyjelo 48 studentů do celého světa. Národního jazykového konkurzuLokální koordinátor pro vzdělávání mediků(LOME ) konaného u nás se zúčastnilo 108 studentů, zMartina Andrašová toho 13 zahraničních.Lokální koordinátor pro reprodukční zdraví a Naši zemi si z incomings co přijeli k nám,AIDS (LORA) vybralo jako svou první zemi 89% studentů.Lucie Richterová Každý rok roste počet těch, pro které je umístění v ČR nejdůležitější. Letos se nám takéLokální koordinátor pro lidská práva a mír podařilo zlepšit celkově stážový program,(LORP) takže téměř ve všech ukazatelích jsme vAndrea Blašková evaluaci získali lepší hodnocení než loni. Jsme pravidelně vyhlašováni jako jedna z nejlepších zemí celosvětově v rámci stážových programů IFMSA, a 2.LF se s radostí podílí na tomto úspěchu. V letošním roce jsme pro naše vyjíždějící studenty dostali 100 000 korun z rektorátního
 11. 11. fondu mobility, které si rozdělili všichni V roce 2012 k nám přijelo jedenáct studentů,vyjíždějící studenti jako příspěvek na letenku, byli umístěni na ústavy 2. Lékařské fakulty -podle vzdálenosti stáže. Ústav biologie a lékařské genetiky, I. ortopedickou kliniku, Ústav Neurověd, ÚstavPřijíždějící studenti byli umístěni na ústavy a biofyziky, Kliniku dětské hematoonkologie akliniky FNM, ve spolupráci s přednosty klinik, Ústav mikrobiologie – kterým tímto velmiza což velmi děkujeme. děkujeme.Spolupracovali jsme letos s Pediatrickou Společenský program byl organizován veklinikou, Kardiologickou k., K. kardiovaskulární spolupráci s 1. lékařskou fakultou, dálechirurgie, K. dětské chirurgie, K. dětské individuálně jednotlivými rezidenty a studentihematoonkologie, k. otorinolaryngologie a s ním byli velmi spokojeni.chirurgie hlavy a krku, s Novorozeneckýmoddělením i s celou Gynekologicko-porodnickou k., Interní k., Chirurgickou k.,Neurologickou k., I. Ortopedickou k.,Pneumologickou k., Urologickou k., K.anesteziologie a resuscitace, Oční k. dětí adospělých, s Neurochirurgickou k., s Dětskoustomatologickou k., s Ústavem imunologie – Koordinátoři: Jana Drncová (pro 2. LF) a Pavolvše v rámci FN Motol - a s Onderčin (národní koordinátor)Dermatovenerologickou klinikou FN Bulovka. Účel tohoto projektu je popularizovat lékařskou vědu. Ukázat, že to není jen rigidní soustava, ale naopak dynamická struktura, která nás každý den ovlivňuje a obklopuje všude kolem. Průměrná účast byla okolo 50 lidí, většinou studentů. Místem konání bylo pět vědeckých kaváren v průběhu celého roku 2012. Specifika na 2LF jsou webové stránky projektu MediCafé (www.medicafe.cz) a to, že celýNaši studenti vyjeli do následujících zemí:Bahrajn, Bosna a Hercegovina, Brazílie,Katalánsko (Španělsko), Kolumbie, Chorvatsko,Egypt, Finsko, Francie, Německo, Ghana,Řecko, Maďarsko, Indonesie, Írán, Israel, Itálie,Lotyšsko, Libanon, Makedonie, Mexiko, Omán,Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Španělsko,Taiwan, Thajsko, Tunisko, Turecko a USA.V rámci SCORE v roce 2011/2012 z naší fakultyvyjelo devět studentů, a to do těchto zemí: brand MediCafé je od podzimu spojen v rámciBahrajn, Brazílie (2x), Indonesie, Itálie, Taiwan, pražských fakult do MediCafé Praha. Od říjnaRusko- tatrastán, Makedonie a USA. 2012 jsme se také přesunuli do baru Krásný ztráty.
 12. 12. Projekt je velmi úspěšný, a patří ke stálicím včinnosti IFMSA CZ Koordinátoři: Robert Roland (LPO 2010/2013) (národní koordinátor), Martina Andrášová (lokální koordinátorka)Koordinátořky: Anežka Kufová, Iveta Čechová Účel tohoto projektu je zvýšení úrovněÚčelem projektu je pomoci dětem znalostí poskytování první pomoci u veřejnostipředškolního věku zbavit se strachu z bílých od 15 let dále. Dosud byly uskutečněny 4plášťů. Na projektu se podílelo asi 80 aktivních zkušební kurzy v lednu, únoru, listopadu astudentů. V roce 2012 navštívili studenti druhé prosinci pro středoškolské a vysokoškolskélékařské fakulty 25 školek s počtem tříd jedna studenty, dále také jedno školení veřejné, zaaž čtyři, tedy asi 100 tříd. účasti 8 lektorů a asi 100 účastníků. SpolečnýMateřské školky a tzv. medvídkoví lékaři se celorepublikový start projektu se plánuje napřihlašují na služby prostřednictvím letní semestr 2013. Projekt se rozbíhá,elektronického přihlašovacího systému, který podařilo se vytvořit celorepublikovoulze nalézt na internetové stránce organizační strukturu, sepsat manuál a najítwww.medvidkova-nemocnice.cz, kde se také lokální koordinátorku. Představení projektu namohou o projektu informovat potencionální pobočce se plánuje na začátek letního semestru 2013. Hlavním sponzorem je Hartmann, který poskyne prostředky na nákup figurin a tisk edukačních a propagačních materiálů.partneři. Tato stránka se bude v budoucnupřesouvat pod web www.ifmsa.czMedializace proběhla zejména ProŽivot by se měl v brzké době stát jedním zprostřednictvím Facebookové stránky (269 hlavních projektů IFMSA CZ.likes) a propagačním videem uveřejněným naserveru YouTube. Koordinátoři: Richard Billich, Lucie HronováVe světě poměrně rozšířený projekt se i nanaší fakultě těší velké oblibě. Rok 2012 se nesl Tento projekt má poukázat na škodlivostve znamení prohloubení profesionalizace pasivního kouření a kouření samotného. Naprojektu a oživení a unifikace brand identity. projektu spolupracovalo přibližně 15 studentůDo budoucna bychom chtěli také nakoupit a párty se zúčastnilo více než 350. Akcenové pomůcky pro medvídkové lékaře. proběhla v Klubu Hvězda dne 12.12 2012. Sponzory akce byli: Pepino,klub Hvězda a id.pasky.cz. Soutěžní ceny poskytli Oxalis, Galén, Ateliér Kateřina, a 2.lékařská fakulta.
 13. 13. Medializace projektu proběhla hlavně Letošní WDD byl velmi úspěšný, velmi dobřeprostřednictvím facebookové stránky, plakáty letos zafungoval fundraising i spolupráce sena kolejích a 2.lf, s postupnou kampaní sponzory, proměřili jsme několik stovek lidí,odhalování fotky mladých lidí v kostýmech podařilo se zajistit vlastní pláště s logempolicistů, kteří dohlíželi na dodržování projektu, a velmi dobře zafungovalo inekuřáckého rázu akce zábavnou formou. propojení s projektem ProŽivot. Cílem projektu je primární prevence kouření mezi žáky prvního stupně ZŠ formou komentovaného divadla a peer programu. Koordinátorem je Lucie Hronová. 14.11. a 5.12.2012 proběhly první přípravné schůzky a seminář pro mediky od vedoucí Centra závislosti na tabáku MUDr. Soni Csémyové. 10.-11.9.2012 v Praze – Koordinátorem za 2.lékařskou fakultu byl David Randák. Díky velmi dobré přípravě a prezentaci se podařilo získat několik nových tváří, a motivovat studenty na fakultě do práce pro veřejnost.Smoke Free Party byla povedená akce.Zaujímáme jasné stanovisko v boji proti 14. - 20. 9. 2012, sportoviště UK v Dobronicíchkouření. Podařilo se vybrat (po odečtení – Ve spolupráci se spolkem Motolák se IFMSAnákladů) cca šest tisíc korun, propagovat 2LF významně podílela na pořádání úvodníhoIFMSA, navázali jsme kontakty s novými soustředění pro nově nastupující studenty.sponzory. Akci se daří držet skutečněnekuřáckou. Na fakultě jsme body na stáže IFMSA a spoluprácí s fakultním spolkem podpořiliKoordinátorky: Andrea Blašková, Klára organizaci významných fakultních akcí:Picková (ve spolupráci se všemi pražskými Motolský parník, Ples 2.lf a Vědeckoufakultami) konferenci 2.lf s následným tradičnímProjekt by měl přispět k prevenci diabetu – závodem Motolská míle.závažné civilizační choroby. Za druhou V rámci spolupráce na fakultě jsme stejně takélékařskou fakultu se projektu zúčastnilo 30 podpořili a spoluorganizovali tyto projekty:studentů, kteří se střídali v měření ve stánku. Welcome day, Orientation day, WelcomeV rámci celé republiky se podařilo proměřit party, Burza učebnic, Motolák (Hippie) party,více než 2100 lidí v 6ti městech. V Praze Licence na univerzitě, Na vlnách inspirace,proběhlo měření v dolní části pěší zóny na Jeden svět – Anna v přední linii, MotolArt, JakVáclavském náměstí dne 14.11. 2012.
 14. 14. se zbavit starostí, Mikulášské karaoke,Předvánoční bazárek, Boj se slepotou v Africe,Ježci – vánoční vystoupení, Vánoční nadílka,Šachový turnaj, Velikonoční hra, Motolák (REDHOT) party, Divadlo pro děti, KLOUB theatre, „V roce 2012 jsme pokračovali v úspěšněDobroniceOpen, Piknik a bruslení na Ladronce. započaté práci na fakultě. Chceme dále pracovat a ukazovat, že jsme poctivý a solidní partner pro fakultu, kliniky FN Motol, i pro naše sponzory. Děkujeme 2.lékařské fakultě, a to zejména panu děkanovi Hrušákovi, a paní tajemnici Kuželové, za podporu, které se nám dostalo, i za péči a energii, kterou věnují fakultě. K největším úspěchům IFMSA 2.LF se řadí definitivní stabilizace týmu, zajištění kontinuity díky nalezení asistentů, a také Valná hromada celé IFMSA CZ, kterou jsme zorganizovali ve dnech 2. - 4. 11. 2012 v prostorách naší fakulty. Úspěchy projektů, zlepšující se stážový program a stále rostoucí členská základna jsou jen výsledkem jejich práce. Chtěl bych na závěr poděkovat zejména všem studentům, kteří přes velmi náročné studium nacházejí čas pracovat pro své okolí, pomáhat společnosti i ostatním studentům, a to bez nároku na odměnu. Jejich neustálé nadšení pro práci, jejíž objem je často vyčerpávající, a vyžaduje nasazení až do pozdních nočních hodin, ve mně vyvolává nesmírnou úctu a respekt. Bez nich by tato zpráva nikdy nemohla vzniknout.“ Za pobočku IFMSA CZ 2.LF UK Daniel Suk Lokální prezident Lokální prezident (LP) Daniel Suk lp.2lf@ifmsa.cz
 15. 15. Lokální prezident (LP)Tereza ŠtěpánkováLokální koordinátor pro vnější vztahy (LPR)Barbora HorehleďováLokální koordinátor pro klinické stáže (LEO)Adéla PavlínkováLokální koordinátor pro výzkumné stáže(LORE)Dominika Chudá V uplynulém školním roce 2011/2012 vycestovalo z naší fakulty celkem 47 studentů,Lokální koordinátor pro veřejné zdraví (LPO) z toho 38 na klinickou a 9 na vědeckou stáž.Monika Hejduková Byli přijati v těchto zemích: Arménie, Brazílie, Španělsko, Chile, Egypt, Německo, Ghana,Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků Řecko, Izrael, Libanon, Japonsko, Kanada,(LOME ) Peru, Tatarstán, Tunisko, Srbsko, Bosna aKristýna Dusíková Hercegovina, Francie, Maďarsko, Indonésie,Lokální koordinátor pro reprodukční zdraví a Itálie, Litva, Mexiko, Norsko, Omán, Súdán,AIDS (LORA) Taiwan, Thajsko a Turecko.Roman VašekLokální koordinátor pro lidská práva a mír(LORP)Adéla Vítková
 16. 16. Konkurzu na stáže se zúčastnilo 95 studentů, z nových školitelů a dále proškolení několikatoho 21 z anglického kurikula. Stáže byly pražských gymnázií.nakonec rozděleny mezi 33 studentů. Procespřidělování bodů byl usnadněn zavedenímwebové aplikace s počty bodů členů IFMSA Koordinátorka: Adéla Vítková3.LF. Koordinátorkou Národního jazykového Projekt se konal 10.12.2012 v budově 3.testu se stala LORE Dominika Chudá. Test se lékařské fakulty v Praze. Naše forma projektupsal ve dvou posluchárnách, proběhl podle spočívala v promítání filmu o problémechstanovených pravidel a bez komplikací. Od komerčního zdravotního pojištění v ČR. Potéstudentů byl pozitivně hodnocen. následovala diskuze s organizátorkouStudenti vyjíždějící na klinické stáže obdrželi Kampaně za zdravotní pojištění migrantů.finanční podporu formou grantu, který jsme Účast byla přibližně 15 studentů z toho 2získali s pomocí Oddělení pro zahraniční styky cizinci, kterých se týká komerční pojištění3. lékařské fakulty. Grant byl přidělen v přímo a jejich zapojení do diskuze bylocelkové výši 500 000 Kč a byl rozdělen mezi 39 velikých přínosem.studentů na základě předložení řádněvyplněné cestovní zprávy, IFMSA certifikátu apotřebných formulářů. Koordinátorka: Monika HejdukováZa školní rok 2011/2012 naše fakulta přijala 45 Projekt se konal 14.11.2012 na Václavskémstudentů. Studenti na klinických stážích byli náměstí. Na tomto projektu jsme úzceprimárně umisťováni na kliniky Fakultní spolupracovali s ostatními pražskýminemocnice Královské Vinohrady, poté i na fakultami. Akce měla velký úspěch, účastníci sioddělení pediatrie Nemocnice na Bulovce, nechali si změřit nejen svůj krevní cukr, ale ioddělení neonatologie Ústavu pro péči o dítě a krevní tlak, množství tuku v těle a svůj indexmatku a na oddělení pediatrie Thomayerovy BMI bylo téměř 700. Sponzory akce bylinemocnice. Studenti na vědeckých stážích byli Roche, Eli Lilly, Diabetická asociace ČR a další.přijati na klinice popálenin FNKV, klinice Nově probíhala i na naší pobočce kampaň Pinnukleární medicíny FNKV a klinice a Personality, do této kampaně se za našipneumologie a hrudní chirurgie v Nemocnici fakultu zapojil děkan prof. Anděl a Olgana Bulovce. Velice si vážíme spolupráce a Šípková. Akce měla velký úspěch i velmi dobrývstřícnosti tamních lékařů, kteří naše studenty mediální ohlas.přijali a vedli je po dobu stáže.Koordinátorka: Kristýna DusíkováJedná se o transformaci již realizovanéholokálního projektu První pomoci na národníprojekt Pro život. Nyní probíhá aktivní nábor
 17. 17. nekuřáckou krabičku, která sloužila jakoKoordinátor: Jakub Černý odměna kuřákům za jejich snahu odvykat. Kuřáci měli rovněž možnost zaregistrovat se do internetové aplikace ICoach, interaktivníhoKoordinátor: Jan Hugo internetového průvodce projektu "Ex-kuřáci jsou nezastavitelní", který díky každodennímTento rok jsme zašli za dětmi do mateřských radám provede kuřáka procesem odvykáníškolek přibližně dvacetkrát, do některých kouření. Na akci jsme spolupracovali s Českouškolek do více tříd a opakovaně. Zájem ze koalicí proti tabáku a Centrem prevence.strany mediků obrovský, hlavně v řadáchprvních ročníků. Pozitivní jsou také ohlasy zmateřských školek. Jednou ročně pořádáme Koordinátorka: Eva Marešovámeeting s medvídkovými lékaři a pravidelnězasíláme novinky. Projekt nemocnice pro MediCafé se koná 3x za semestr. Vždymedvídky běží bez problémů a je výborně poslední úterý v měsíci. Místo se může měnit,zajištěn personálně. ale nyní probíhá v kavárně Krásné ztráty. Večerů se účastní studenti i laická veřejnost. Průměrná návštěvnost je okolo 50 účastníků.Koordinátorka: Denisa Dybowiczová Naše pobočka na projektu v Praze spolupracuje s ostatními pražskými fakultami.Projekt se konal dne 1.11.2012 v prostorách Na medializaci se podílí partner www.veda.czPM klubu. Cílem akce byla propagace A v tomto roce byla spuštěna i webová stránkazdravého životního stylu bez cigaret. Během www.medicafe.cz. MediCafé na naší fakultě sevečera vystoupila taneční skupina setkalo s úspěchem. A to jak z pohleduContemporary, dále byl workshop se Smíčou, návštěvnosti, tak obrovské nadšenosti vakční ceny drinků a tombola s úžasnými řadách organizátorů.cenami věnovanými společnostmi jakoSlevomat.cz, Grada, Pepino a dárky z 3.lékařské fakulty UK. Účast byla přibližně 350lidí, všichni se skvěle bavili.Koordinátorka: Kateřina Benešová Koordinátorka: Tereza HrablíkováProjekt probíhá schválením od profesionálních Ve dnech 2. a 3.5.2012 proběhl již několikátýaddiktologů, kteří nám též chtějí poskytnout ročník projektu Stan proti melanomu, doúvodní coaching. V plánu máme proškolit kterého jsou mimo Prahy zapojeny také Brno aminimálně 3 skupiny dětí ve třech různých Ostrava. Smysl projektu je edukační azákladních školách. Dále pracujeme na vyšetřovací, konkrétně v Praze byloSvětovém dni bez tabáku, který proběhl na připraveno 6 ordinací s lékaři zNáměstí republiky od 9:00 do 19:00 připraven Dermatovenerologické kliniky Fakultníinformační stánek, kde si příchozí mohli nemocnice Královské Vinohrady. Projekt jeotestovat hladinu oxidu uhelnatého ve veden MUDr. Monikou Arenbergerovou, PhD.výdechu. Děti si pak mohli na stánku a jejím manželem. Naše fakulta zajišťujeprohlédnout ukázky chemikálií, které jsou v hostesky, které informují návštěvníky ocigaretovém kouři a vymalovat speciální problematice melanomu a dohlížejí na plynulý
 18. 18. chod akce. Veřejností je akce každoročněpozitivně přijata (naposledy se v Praze Koordinátorka: Adéla Vítkováúčastnilo 2 000 lidí), stejně tak ze stranystudentů, kteří se již nyní začínají přihlašovat Setkání proběhlo 5.11.2012 na 3.LF UK.na rok 2013. Účastnilo se přibližně dvacet studentů a pracovníci zdravotnických zařízení se zájmem o spolupráci s Lékaři bez hranic (MSF).Koordinátorka: Tereza Hrablíková Proběhlo promítání krátkého filmu a prezentace mise MUDr. Šebka z HaitiOd letošního roku začala 3.LF, studenti následovaná diskuzí. Specialitou tohotoanglického curricula 1.LF a Armáda spásy setkání byla přítomnost bývalého pracovníkaspolupracovat na projektu, který je zaměřen nemocnice MSF na Haiti, který přijel do Českéna péči o lidi bez domova v zimních měsících. republiky studovat lékařskou fakultu.Medici slouží služby ve všedních dnech odosmi do deseti hodin večer ve složení medikdo 4. ročníku, medik v pátém až šestémročníku, medik ze zahraničního curricula. Z3.LF je do projektu zapojeno 30 studentů, nakaždé službě skupina ošetří přibližně 20pacientů. Projekt je ze strany studentů velicepozitivně hodnocen a rozpis služeb je trvalezaplněn.Koordinátorka: Adéla VítkováProjekt ve spolupráci s Jedličkovým ústavemse konal 19.5.2012. Studenti byli k dispozici nacelodenní akci dětem s handicapem v průběhujejich zápolení s různými manuálnímidisciplínami. K účasti bylo přihlášeno 10 osob z1.LF a 3.LF UK v Praze. Zúčastnění obdrželiděkovný dopis od organizátorky z JUS. Akcepravděpodobně proběhne i v příštím roce.Koordinátorka: Simona MarkováProjekt má za úkol informovat zábavnou apoučnou formou děti i starší školáky omožnostech zdravé výživy a zdravotníchrizicích obezity a nezdravého životního stylu.Inspirujeme se akcí celosvětové IFMSA zMalty. Momentálně se snažíme spolupracovats již existujícím projektem Viscojis.cz Teens,který vznikl za podpory naší fakulty.
 19. 19. „Na závěr naší zprávy bychom rádi vyjádřilisvůj dík především členům IFMSA 3. LF UK zajejich nezdolnou nadšenost, kreativitu aobětovaný čas. Děkujeme tímto také 1. a 2.lékařské fakultě UK za spolupráci v řešeníproblémů a organizování společných akcí. Nakonec nesmíme zapomenout na poděkovánínaší domovské fakultě, panu děkanovi, celémuděkanátu a všem klinikám FNKV, Nemocnici naBulovce a Ústavu pro péči o matku a dítě, kteřís námi spolupracují.“Za pobočku IFMSA CZ 3. LF UKTereza ŠtěpánkováLokální prezidentLokální prezident (LP)Tereza Štěpánkoválp.3lf@ifmsa.cz
 20. 20. Lokální prezident (LP)Tomáš KostlivýLokální koordinátor pro vnější vztahy (LPR)Roman WeberLokální koordinátor pro klinické stáže (LEO)František LangerLokální koordinátor pro výzkumné stáže(LORE)Alena ZůchováLokální koordinátor pro veřejné zdraví (LPO)Lucie HajnáLokální koordinátor pro vzdělávání mediků(LOME )Kristýna Šetková Z Plzně vycestovalo v akademickém roce 2011/2012 na zahraniční stáž celkem 40Lokální koordinátor pro reprodukční zdraví a studentů, kteří se podívali do následujícíchAIDS (LORA) zemí: Ázerbajdžán, Brazílie, Černá hora,Eva Pozděnová Chorvatsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Holandsko, Japonsko, Německo, Maďarsko,Lokální koordinátor pro lidská práva a mír(LORP) Izrael, Itálie, Litva, Makedonie, Malta, Mexiko,Jitka Šlehoferová Omán, Peru, Portugalsko, Rusko, Řecko, Srbsko, Španělsko, Španělsko – Katalánsko, Švédsko, Tchaj-wan, Thajsko a Turecko. Evaluace všech našich vyjíždějících studentů jsou dostupné na informačním portálu o stážích na adrese www.stazeplzen.webnode.cz. Zde mohou
 21. 21. studenti, kteří budou chtít v budoucnu vyjetna stáž, získat cenné informace o všechdostupných zemích a lépe se tak rozhodnout,kterou si vybrat.Studenti vyjíždějící na klinickou stáž měli (vpřípadě délky stáže minimálně 28 dní a splnění Koordinátorka: Lucie Hajnáurčitých podmínek) možnost získat stipendiumz grantu Ministerstva zahraničí ČR ve výši První ročník projektu Movember na plzeňské8400,- Kč na osobu, které jim vyjednalo pobočce jsme pojali virtuální formou na našichzahraniční oddělení LF UK v Plzni. stránkách na facebooku, dále plakáty rozvěšenými po kolejích, fakultních ústavech,Konkurz na stáže proběhl dne 6.11.2012 FN Plzeň.formou národního jazykového testuzpracovaného Centrem jazyků v Brně. 21.12. 2012 projekt vyvrcholil tzv. flashmobemZúčastnilo se ho celkem 69 studentů (z toho v centru Plzně, jehož účelem bylo upozornění19 zahraničních). Rozdělování stáží se konalodne 10.12.2012, všechny stáže byly rozděleny.V akademickém roce 2011/2012 přijelo na stážcelkem 33 zahraničních studentů, z toho 29 nastáž klinickou a 4 na stáž výzkumnou. Studentibyli přijati na klinikách Fakultní nemocnice vPlzni.V rámci bohatého social programu byla pro veřejnosti. Zúčastnilo se kolem 70 studentů astážisty připravena historická procházka Plzní, považujeme ho tedy za velmi úspěšný, nanásledovala prohlídka plzeňského pivovaru příští rok plánujeme více akcí.spolu s uvítací večeří. Víkendový program Koordinátorka: Kristýna Šetková Projekt se konal v 7 mateřských školkách v Plzni. Skupinky tvořené vždy 5 – 7 studenty medicíny už dohromady „vyléčily“ medvídky více než 350 dětí a pomohly jim tak zbavit se strachu z „bílých plášťů“.zahrnoval výlet do Prahy, Karlových Varů a doJižních Čech s návštěvou Českého Krumlova a Koordinátorka: Eva PozděnováHluboké nad Vltavou. Dále například výlet do Projekt se konal dne 6.12.2012 v ulicích Plzně.Vídně, či zájezd do největšího kasina v ČR - 12 studentů se zúčastnilo prodeje stužek vRozvadov. Týden si stážisti zpříjemnili rámci sbírky Červená stužka, vybraly sesportovními aktivitami (Bolevecký rybník, bezmála 4 tisíce korun, kterými přispějeme naŠkoda park). konto společnosti ČSAP (Česká společnost
 22. 22. Projekt, zaměřený na motivaci studentů k darování krve. V letošním roce proběhl dvakrát na transfuzní stanici FN Plzeň – Bory a zúčastnilo se ho cca 30 studentů. Projekt, při kterém spolupracujeme s občanským sdružením „Ty a Já“. Každý týden studenti vedou spolu s odborným dozorem kroužek cvičení pro mentálně nebo tělesně hendikepované děti, kde s dětmi za zvukuAIDS pomoc). 25 studentů o den dříve hudby s dětmi cvičí a hrají různé pohybové avytvořilo tzv. „živou“ stužku v jednom z zábavné hry.plzeňských parků. 12.12.2012 IFMSA CZ Plzeň pořádala již tradiční studentskou párty, jejíž výtěžek putuje na podporu Hospicu sv. Lazara v Plzni, který seKoordinátorka: Jitka ŠlehoferováProjekt proběhl dne 15.11.2012 v nákupnímcentru Borská pole v Plzni. 9 studentů běhemněho změřilo tlak a hladinu cukru v krvi vícenež 150 kolemjdoucím. Kromě toho jsme lidiinformovali o rizicích diabetu a rozdávali jimletáčky a vzorky od sponzorů. stará o pacienty v terminálním stádiu onkologického onemocnění. Akce bylaJednou měsíčně navštěvujeme děti úspěšná, podařilo se vybrat 10 502 Kč.hospitalizované na dětském oddělení Fakultní 16.10.2012 proběhl informační večer pro studenty především nižších ročníků, kterých se zúčastnilo cca 65. Studenti se dozvěděli vše o zahraničních stážích, projektech a struktuře IFMSA CZ. Součástí večera byly i prezentace studentů o jejich zážitcích ze stáží a prezentace Mgr. Blanky Rybnerové (zahraniční oddělení LFP) o programu Erasmus.nemocnice Plzeň. Hrajeme jim divadlo,připravujeme různé soutěže a hry a snažíme seděti odreagovat při jejich pobytu v nemocnici. Na tomto projektu spolupracujeme s organizací „LSS“ – Life saving support o.s. –
 23. 23. sdružením dobrovolných záchranářů vedenoustudenty medicíny. Tito studenti po domluvěnavštěvují základní a střední školy, kde vyučujíprvní pomoc. „Závěrem bych rád poděkoval ve jménu celé lokální pobočky IFMSA CZ v Plzni panu děkanovi doc. MUDr. Borisi Kreuzbergovi, CSc.Tradiční předvánoční akce, pořádaná na a celému kolektivu děkanátu LF UK v Plzni zapodporu utužování vzájemných vztahů na velkou podporu, které se nám dostává. Tohoto vybudovaného zázemí si velmi vážíme a jefakultě spolu se šálky čaje a koledami a důležitým odrazovým můstkem pro našizároveň prezentace pobočky IFMSA CZ Plzeň. činnost. Naše poděkování patří také všem přednostům teoretických ústavů a klinik za ochotu přijímat zahraniční studenty na svá oddělení, stejně jako všem tutorům, kteří jim věnují svůj čas. Mé osobní poděkování patří lidem, bez kterých by tato zpráva byla jen bílý list papíru - lokálním koordinátorům a aktivním členům IFMSA CZ v Plzni. Ukázali jste, že se nezajímáte jen o školní rozvrh a jste schopni obětovat čas a energii našim projektům, stážím a akcím. Mé uznání a díky patří také mému předchůdci Miroslavu Kasíkovi za to, že budoval a předal fungující lokální pobočku a že je i teď ochotný mi kdykoliv poradit a pomoci. Těším se na spolupráci i v roce 2013, jehož začátek se pro plzeňskou pobočku ponese zejména v duchu organizace Valné hromady IFMSA CZ. I proto bych si přál, abychom zůstali dobře fungujícím týmem, ale hlavně a především kamarády, protože to je jedna z nejdůležitejších věcí, kterou nám to všem může přinést.“ Za pobočku IFMSA CZ Plzeň Tomáš Kostlivý Lokální prezident Lokální prezident (LP) Tomáš Kostlivý lp.lfp@ifmsa.cz
 24. 24. Lokální prezident (LP)Ondřej ŽivnýLokální koordinátor pro vnější vztahy (LPR)Michal HůlekLokální koordinátor pro klinické stáže (LEO)Zuzana MarečkováLokální koordinátor pro výzkumné stáže(LORE)Jana ZvaríkováLokální koordinátor pro veřejné zdraví (LPO)Marie Lupourová Vyjíždějících studentů z Hradce Králové bylo vLokální koordinátor pro vzdělávání mediků loňském roce 42, z toho 35 absolvovalo stáže(LOME )Jan Rule klinické a 8 výzkumné. Byli vysláni konkrétně do těchto zemí světa: Arménie, Brazílie,Lokální koordinátor pro reprodukční zdraví a Bulharsko, Dánsko, Katalónie, Chile, Finsko,AIDS (LORA) Francie, Německo, Řecko, Indonésie, Itálie,Markéta Kotlíková Libanon, Litva, Malta, Mexiko, Omán, Peru, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Švýcarsko,Lokální koordinátor pro lidská práva a mír Taiwan, Tatarstán-Rusko, Rusko, Thajsko,(LORP)Marie Lopourová Makedonie, Tunis, Turecko. Test z anglického jazyka v listopadu 2012 absolvovalo celkem 84 studentů z toho 19 zahraničních. Při rozdělování stáží bylo studentům za klinické stáže nabídnuto celkem 35 destinací, které byly rozděleny mezi 27 studentů studujících v českém jazyce a 8 studentů studujících v anglickém jazyce.
 25. 25. Finanční příspěvek od Grantového azahraničního oddělení LF v Hradci Králové bylletos navýšen na 131. 500 Kč a rozdělen mezivyjíždějící studenty. Pobyt studentů a stravabyly hrazeny z poplatků vybraných vhostitelské zemi. Cestu, pojištění a ostatnívýdaje si studenti hradili sami. Kromě Koordinátorka: Marie Lopourovástudentky ve Španělsku, která byla Projekt je adresován dětem předškolního věkunespokojena s ubytováním, a studentky v a jeho cílem je zbavit je strachu z lékaře aBulharsku, kde selhal organizační tým, byli nemocničního prostředí. Formou hry dětemvšichni studenti s úrovní stáže spokojeni. přibližuje lékařskou činnost a vytváří základyPřijíždějících studentů bylo v roce 2012 35 na důvěry mezi lékařem a jeho malým pacientem.stáže klinické a 5 na výzkumné. Klinické stáže V letošním roce jsme navštívili 8 mateřskýchprobíhaly na klinikách Fakultní nemocnice v školek v Hradci Králové. V některých se projektHradci Králové, konkrétně na Neurologické, tak líbil, že jsme je navštívili rovnou dvakrát.Radiologické, Dermatovenerologické, Ačkoliv se druhý ročník Dne pro zdraví bohuželOrtopedické, Oční a Gynekologické klinice, kvůli počasí nekonal, Nemocnice pro medvídkyORL, ARO, několika interních odděleních bude určitě nadále jeho pevnou součástí.(Endokrinologie, Kardiologie, Plicní klinika), na Tento velice úspěšný projekt je jednou zechirurgické klinice (Plastická chirurgie, KVS stálic v Hradci Králové a i nadále se těší obliběchirurgie, Traumatologie, Břišní chirurgie, studentů, dětí i pedagogů ve školkách.Všeobecná chirurgie, Dětská chirurgie, Spolupráce se školkami bude probíhat zajisté iUrologie) a na Emergency. Přijíždějící studenti v roce 2013.z výzkumných stáží byli přijati na Ústavuklinické biochemie a diagnostiky, Radiologické Koordinátor: Jan Ruleklinice a na Ústavu klinické imunologie aalergologie. Velice si vážíme vstřícnosti a Historicky první hradecké MediCafé se setkalospolupráce tutorů. s velkým zájmem široké veřejnosti. Poutavé a aktuální téma Když se alkohol stane metlou,Studenti byli ubytování na kolejích. Starali se o aneb vše o játrech! a vynikající host pan prof.ně rezidenti, kteří je vyzvedli při příjezdu a MUDr. Petr Hůlek, CSc. přilákali na 60 lidí,pomáhali jim s řešením případných problémů. kteří byli s průběhem velmi spokojeni.Byl zajištěn kulturní program – společnáprohlídka města, uvítací večeře, kulturní asportovní akce, grilování, maškarní a Koordinátorka: Marie Lopourovámezinárodní párty či výlety (Kutná Hora, Kuks,Praha, Pardubice, jižní Čechy, Teplicko- Cílem projektu je šíření osvěty o rakoviněAdršpašské skály nebo Sněžka a mnoho prostaty s pomocí nadace Movember anddalších). sons. Tento velice vtipný projekt se v Hradci Králové ujal rychle. Nezůstalo jen u propagace pomocí krásných plakátů, ale proběhlo i tematické focení členů naší pobočky. Ti tanečně i jinak nadaní se nebáli nacvičit i krátký taneček – Movember flashmob, který veřejně zatančili v nákupním centru Futurum.
 26. 26. Dali jsme hlavy dohromady a vzešla z toho interním oddělení ale i ty, kteří žijí v domověvýborná Change party v klubu Level, kde šli seniorů. I letos jsme tradičně navštívili domovkluci za holky a holky za kluky. Movember se v důchodců a léčebnu dlouhodobě nemocných.Hradci Králové velice povedl a budeme v Pro velkou oblibu u studentů i pro úspěchy zprojektu rádi pokračovat i v příštím roce. předešlých let jsme letos zpívali i v nemocniciChtěli bychom navázat spolupráci s urologií na interně. Troufli jsme si dokonce i napřípadně onkologií fakultní nemocnice. koncert oslav Dne boje za svobodu a demokracii na fakultě a dle potlesku bylo vystoupení velice povedené. V menze Na Kotli jsme dne 12. 12. 2012 uspořádali party proti AIDS. Pro všechny byly připraveny zábavné soutěže a na výherce čekal balíček od firmy Pepino, která byla sponzorem celé akce. V ceně vstupného na party byla i červená stužka. Celkem jsmeKoordinátorka: Lucie Papežová vybrali 6935 Kč. Výtěžek z této party byl věnován na konto Červené stužky.Cílem projektu je poskytnout veřejnostidůležité informace a získat screeningová data.Světový den diabetu proběhl dne 9.11.2012od 12 do 18 hodin tradičně v prostorách Tento projekt si za cíl dává umožnit studentůmnákupního centra Eurocenter. Již před prvního ročníku, aby se v průběhu soustředěnízačátkem akce na nás pár zájemců o změření seznámili se svými spolužáky, přiblížit jimglykemie čekalo. Je vidět, že předchozí ročníky studium na LFHK a představit studentskéměly úspěch. I letos se projekt konal pod spolky a Ústav tělesné výchovy a sportu.záštitou Lékařské fakulty v Hradci Králové. Studenti hodnotili soustředění výborně aOdborným garantem projektu byla doc. dodnes oceňují možnosti navázání kontaktů seMUDr. Šmahelová, která projekt podporuje od svými spolužáky ještě před začátkem výuky.jeho začátku. V letošním roce se početproměřených klientů přehoupl přes 300, kteříprojekt hodnotili velice pozitivně. Daří se námúroveň projektu neustále zvyšovat, v letošnímroce i díky našemu sponzorovi Dialevel.Doufáme, že se nám podaří tuto osvětovouakci v Harci Králové udržet i do příštích let.Cílem projektu je hudebně i celkově kulturněpotěšit naše starší generace. Pobavit nemocnév léčebně pro dlouhodobě nemocné, na
 27. 27. „Rok 2012 proběhl ve znamení personálníchzměn na hradecké pobočce. Mnozí členovézanechali aktivní činnosti v IFMSA CZ kvůlistudiu a předchozí rok věnovali předávánífunkce. Byli zvoleni noví koordinátoři téměř dovšech funkcí a dali vzniknout novému kolektivu(a to nejen pracovnímu) schopnému plnit úkolya cíle IFMSA CZ. Přes četné problémy sehradecké pobočce podařilo zapojit do projektůIFMSA mnohé studenty lékařské fakulty a novětaké navázat spolupráci se SČSF (spolkemčeských studentů farmacie), SSSČR (sdruženístudentů stomatologie České republiky) čidalšími hradeckými organizacemi.Naše díky patří všem aktivním studentům,kteří jsou ochotni věnovat svůj čas splněníposlání, které se IFMSA zavázala vykonat.Pevně věřím, že toto poslání je smysluplné a i vbudoucnu zaujme širokou základnu studentůmedicíny.Nic z toho by nebylo možné bez vydatnépodpory Lékařské fakulty v Hradci Králové, ato jak ze strany pana děkana prof. MUDr.RNDr. Miroslava Červinky, Csc. a celéhoděkanátu, tak i velkého množství profesorů,docentů a doktorů, kteří jsou k nám vstřícní a vnašem úsilí nás podporují.“Za pobočku IFMSA CZ Hradec KrálovéOndřej ŽivnýLokální prezidentLokální prezident (LP)Ondřej Živnýlp.lfhk@ifmsa.cz
 28. 28. Lokální prezident (LP)Eliška LašováLokální koordinátor pro vnější vztahy (LPR)Marek KovářLokální koordinátor pro klinické stáže (LEO)Marek KubíkLokální koordinátor pro výzkumné stáže prázdnin. Po splnění několika podmínek(LORE) (Certifikát ze stáže, Evaluační dotazník proHana Darmová organizaci IFMSA, Článek o stáži) mohliLokální koordinátor pro veřejné zdraví (LPO) studenti získat Stipendium pro podporuZuzana Böhmerová mobility studentů od Ministerstva školství aLokální koordinátor pro vzdělávání mediků tělovýchovy, které pro studenty(LOME ) zprostředkovala Centrum zahraničních studiíKateřina Tomanová Masarykovy University, ve výši 8 000 Kč.Lokální koordinátor pro reprodukční zdraví a Jazykové testy v letošním roce proběhly jakoAIDS (LORA) součást Národního jazykového testuMartina Čermáková 6.listopadu 2012 a zúčastnilo se jich celkemLokální koordinátor pro lidská práva a mír 215 studentů. Podmínky pro kvalifikaci na(LORP)Anna PřikrylováV průběhu roku 2012 vycestovalo z LF MUBrno na klinickou stáž 51 studentů, navědeckou 11. Studenti vyjížděli do zahraničí od zahraniční stáž v jazykovém testu splnilo 166května do září, nejčastěji v době letních studentů, ze kterých bylo díky konkurzu
 29. 29. vybráno 66, kterým byl nabídnut výjezd nastáž.Klinickou a vědeckou stáž na brněnskélékařské fakultě letos absolvovalo 41studentů. Zahraniční studenty jsme přijímali vlednu, červenci, srpnu a listopadu. Studentiplnili praxi, či pracovali na projektu naklinikách Fakultní nemocnice u Sv. Anny aFakultní nemocnice Brno - Nemocnice MediCafé je projekt, o kteří se studentiBohunice a Dětská nemocnice. Ubytováni byli doslova rvou. Tedy spíše o místa v kavárně přispolečně na kolejích Masarykovy Univerzity. besedě. Proto jsme oproti loňskému roku iO studenty se letos poprvé starali konkurzem zvýšili počet besed. Témata však zůstalavybraní zástupci z řad studentů. Zájem o tuto neméně zajímavá.funkci byl letos skutečně obrovský. Domácí Tato akce proběhla v roce 2012 v prostorách kavárny Trojka hned šestkrát: Na jaře nás pan profesor Brázdil seznámil s aspekty epilepsie, následně nás pan docent Kašpárek poučil o skutečné pravdě o schizofrenii. Jarní semestr zakončila paní primářka Bajčiová besedou o nádorech adolescentního věku. V podzimním semestru následovaly podvečery zaměřené na aktuální otázky bezpečné vakcinace (doc. Thon) a mýtystudenti připravili pro naše zahraniční hosty a fakta soudně lékařské praxe (primář Zelený).bohatý program, jak v Brně a jeho Světový den boje proti AIDS jsme se zasebezprostředním okolí, tak celovíkendové připomněli tematickým povídáním nad kávouvýlety do Prahy, na Jižní Moravu, do Bratislavy s paní doktorkou Janouškovou.a Vídně. Tyto výlety jsme v letošním roce, povzájemné domluvě, pořádali poprvé bezspolupráce olomoucké pobočky. Koordinátorka: Jana Petrášeková První ročník národního projektu Movember se letos rozběhl i v Brně. Letos jsme následovali vzor jiných poboček a uspořádali flashmob na hlavním vlakovém nádraží a na největším brněnském náměstí – náměstí Svobody. Do tance na veřejných místech, který má vzbuditKoordinátoři: Kateřina Tomanová (LOME) a zájem u kolemjdoucích lidí s následnouMilan Pospíšil (LOME asistent) osvětou a informací o projektu, se zapojilo přes 25 studentů.Cílem tohoto projektu je popularizovatlékařskou vědu. A to nejen mezi mediky Velké díky patří našim koordinátorům, kteřísamotnými, ale i mezi širokou veřejností. tančili ,,jako jeden muž“. Flashmob byl
 30. 30. následován párty spoluorganizovanou nakažených virem HIV. Tentokrát v tričkáchbrněnským klubem Fléda. s nápisem „Jsem v tom s Lékaři bez hranic“ rozdávali kondomy v brněnských ulicích. Prodej stužek se konal ve středu 28.11. Zisk zKoordinátorka: Zuzana Böhmerová (LPO) prodeje stužek jsme věnovali společnosti ČSAP (Česká společnost Aids pomoc).Cílem tohoto projektu je pomoci dětempředškolního věku zbavit se strachu z bílého Toto spojení dvou projektů a spolupráce tříplášt, a zároveň vnímat lékaře jako člověka, organizací se ukázala velmi zajímavou akterému mohou důvěřovat. Děti si s sebou do prospěšnou. Pomohla nám v propagaci projektu a zároveň beseda v rámci MediCafé snad alespoň trochu zvýšila informovanost o problematice AIDS. Koordinátorky: Petra Bošanská a Hana Chytková Akce se konala dne 15. listopadu 2012 ve OC Velký Špalíček. Cílem projektu bylo obeznámitškolky přinesou své oblíbené plyšové veřejnost s prevencí, průběhem amedvídky, vymyslí jim nějakou nemoc, a poté komplikacemi globální nemoci – diabetu. Díkyje spolu s mediky formou hry léčí. veliké pomoci a koordinaci mezi jednotlivými pobočkami letos projekt nabral mnohemI v roce 2012 jsme navštívili velké množství větších rozměrů než v loňském roce. Projektškolek. A to nejen v jihomoravském kraji. Naši byl prezentován na reklamních plochách vstudenti zavítali i na Vysočinu nebo například tramvajích a informovala o něm i regionálnído Humpolce. Velmi nás těší, že se popularita media. Bylo změřeno kolem 500rozšířila i mezi širokou veřejnost. Kontaktují kolemjdoucích. Těm studenti měřili glykémii,nás i samotní rodiče, zda bychom nemohli léčit krevní tlak, BMI, tělesný tuk a pokládali jimmedvídky i v ,, jejich školce“. A to je pro nás ta otázky týkající se dané problematiky.nejlepší vizitka.Koordinátorka: Martina Čermáková (LORA)Projekt zaměřený na informovanost a prevencinákazy HIV a onemocnění AIDS proběhl letosponěkud nezvykle. Velmi zajímovou se ukázalaspolupráce našich koordinátorek a spojenítématiky boje proti AIDS s tradiční besedou vrámci projektu MediCafé. Besedovala s námipaní doktorka Janoušková, která zastupuje Pacientům s hraničními hodnotami glykémieorganizaci Lékaři bez hranic. S touto organizaci jsme doporučili návštěvu svého praktickéhojsme spolupracovali i v sobotu 1.12., kdy naši lékaře pro ověření našeho screeningovéhostudenti opět bojovali za snížení počtu vyšetření.
 31. 31. možnostech diagnostiky onkologickýchKoordinátorky: Zuzana Böhmerová (LPO) a onemocnění proběhl 14.5.2012. Na projetkuEliška Lašová dlohodobě spolupracujeme s Masarykovým onkologickým ústavem v Brně, který námZdraví v hrsti je nový národní projekt, který zapůjčuje modely prsou a varlat, na kterých sipůvodně pochází právě z brněnské pobočky. zájemci mohou zkusit vyhmatat nádory.Jedná se peer program pro základní a středníškoly, jehož hlavním cílem je upozornitdospívající na hlavní rizika s tímto obdobímspojená a důsledky, které se díky nesprávným Koordinátorka: Kateřina Tomanová (LOME)vlivům mohou odnést do zbytku života. Oprojekt byl ze stany škol velký zájem. Proto Jedná se o úplně nový projekt, jehož hlavnímjsme v roce 2012 navštívili s tímto programem cílem je připravit studenty medicíny na to, jakpřes dvacet tříd. Velkou výhodou programu je, jednat a komunikovat se sluchově postiženýmiže je možné jej přizpůsobit dané škole a pacienty, které jistě ve své praxi potkají.kolektivu. Učitelé si chválí zejména formu Nejedná se přímo o výuku znakové řeči, i kdyžbesedy, která klade důraz na interakci a i její základy v semináři zaznějí. Spíše ootevřenost. S naším projektem nám velmi základní pravidla a komunikační schopnosti.pomáhá Pedagogicko – psychologická poradna Projetk probíhá formou tří seminářů sBrno – město, která jej zaštítila. interaktivní výukou, kde si studenti mají možnost vše vyzkoušet. Projekt bychom rádi v příštím roce rozšířili a učinili ho příetupným více studentům.Koordinátorka: Anna Přikrylová (LORP) Koordinátor: Jakub TurekJedná se o již tradiční projekt brněnsképobočky IFMSA CZ, o který je z řad mediků Tato společenská akce proběhla 3. dubna 2012obrovský zájem. Studenti, kteří se projektu v brněnském klubu Fléda. V rámci programu iúčastní podle sestaveného rozvrhu navštěvují letos vystoupil náš oblíbený DJ Shaff a bylo iděti na odděleních v dětské nemocnici a půlnoční překvapení. Medické scelení je akce,pomáhají vychovatelkám děti zabavit a zapojit která táhne již bez velké reklamy. I v letošnímdo tvořivé činnosti. Projekt byl v letošním roce roce se s námi přišlo pobavit přes 1000rozšířen i na oddělení dětské onkologie. Díky návštěvníků.zájmu ze strany nemocnice byla pro dětiuspořádána i vánoční besídka se zpívánímkoled, kterou si všichni velmi pochvalovali. Dobudoucna zvažujeme rozšíření projektu i na Koordinátorka: Eliška Lašovádomovy pro seniory či léčebny pro Stává se již tradicí, že se každý rok pokoušímedlouhodobě nemocné. rozšířit povědomí o IFMSA CZ a oslovit tak nováčky prostřednictvím workshopu. I letosKoordinátorka: Martina Benáčková tomu nebylo jinak. Pro workshop jsme vytvořili speciální náborové video, prezentaciProjekt zaměřen na prevenci rakoviny a a hlavně jsme nováčkům dali za úkol zkušebněinformovanost veřejnosti o screeningu a vytvořit a vést nějaký projekt. Naši
 32. 32. koordinátoři na tento úkol dohlíželi a dospělijsme k velmi zajímavým výsledkům. Všichni sitak mohli vyzkoušet, co to znamenéorganizace projektu a interaktivně se zapojilido dění. Na workshopu bylo nabito a „Jako lokální prezident musím přiznat, že jsemdoufáme, že jsme zaujali a snad pro naši na svoji pobočku velmi hrdá. A to zejménaorganizaci získali mnohé slibné tváře. proto, že mě obklopují lidé mladší, plní nápadů a entuziasmu. Většina z nich navíc už má za sebou ty největší zkoušky a ví, co nejen studium, ale i mimoškolní aktivity obnáší. To může být samozřejmě velikou výhodou i nebezpečím. Proto mým hlavním úkolem pro následující rok nebude jen podporovat své koordinátory do ještě většího zapojení, nových projektů a akcí, ale také předávání zkušenosti. A to tak, aby brněnská pobočka neztratila nic ze svého nadšení a pracovitosti i v příštích letech.“ Za pobočku IFMSA CZ Brno Eliška Lašová Lokální prezident Lokální prezident (LP) Eliška Lašová lp.muni@ifmsa.cz
 33. 33. Lokální prezident (LP)Jana PavličíkováLokální koordinátor pro vnější vztahy (LPR)Barbora KlimovičováLokální koordinátor pro klinické stáže (LEO)Martin Sabela Rumunska, Lotyšska, Peru, Portugalska,Lokální koordinátor pro výzkumné stáže Polska, Tuniska, Itálie, Maďarska, Brazílie,(LORE)Marek Hok Řecka, Španělska, Německa, Nizozemska, Taiwanu, Indonésie, Itálie, Finska, Izraele,Lokální koordinátor pro veřejné zdraví (LPO) Ghany, Mexika, Thajska, Egypta, Bosny aIvana Mrázková Hercegoviny, Rumunska a Ruska.Lokální koordinátor pro vzdělávání mediků Již tradiční akce "Účastníci zájezdu", kde byly(LOME) prezentovány stáže z léta 2012, proběhla vMarcela Osovská úterý 16.10.2012. Studenti, kteří navštívili Finsko, Izrael a Ghanu, příbližili své zkušenostiLokální koordinátor pro reprodukční zdraví a příchozím.AIDS (LORA)Andrea Bednářová Lékařská fakulta podporuje výjezdy studentůLokální koordinátor pro lidská práva a mír formou mimořádného stipendia, pokud(LORP) studenti splní dané podmínky. Jednou zVeronika Pargáčová podmínek je také odevzdání cestovní zprávy do Holubníku, což je v podstatě olomoucký „archiv“ výjezdů na stránkách Centra pro výuku cizích jazyků. Do těchto zpráv je možné nahlédnout na této webové adrese:V průběhu roku 2012 vycestovalo na stáž 34 http://www.ucjlf.upol.cz/bezhranic/index.htmstudentů, 1 stáž zůstala bohužel neobsazená. .Olomoučtí studenti mohli vycestovat do
 34. 34. Přijíždějícím studentům byla zajištěna místa veFakultní nemocnici Olomouc a v letošním roce Koordinátorka: Kateřina Bradáčová, Adélase podařilo zajistit studentům místa Vojenské Chmelařovánemocnici Olomouc. Stáž v Olomouciabsolvovalo 42 studentů, 5 studentů V Olomouci byla Nemocnice pro medvídkynedorazilo. Příprava social programme v uspořádána v roce 2012 v 19 školkách a včervenci a srpnu 2012: Tento společenský jedné školce mimo Olomouc, projektu se celkem zúčastnilo kolem 160 studentů Lékařské fakulty, nejčastěji to byli studenti z 1.-3.ročníku. Podařilo se nám na začátku října úspěšně uspořádat Medvídkový workshop, kde jsme poskytli základní informace a zodpověděli všechny dotazy 35 novým zájemcům projektu. Studenti tak získali důležité informace a pro nás to znamenalo výrazně lepší spolupráci. Na začátku prosince proběhla Mikulášskáprogram zahrnuje Welcome Evening, National Nemocnice pro medvídky pro děti z DětskéhoFood and Drink Party, víkendové výlety do domova. Této akce se zúčastnilo 13 studentů,Prahy a na jižní Moravu a také menší akce na nejen v roli lékařů, ale i Mikuláše, andělů ajeden den či odpoledne, kdy studenti mají čertů.možnost si vyzkoušet rafting, paintball nebotřeba lanové centrum. Nově byl poprvévytvořen Tutor system SCOPE: Na 3 Koordinátorka: Andrea Bednářováklinikách/odděleních komunikace přímo stutory (plánujeme rozšíření tutor systémupodle možností dál).Koordinátorka: Ivana Mrázková Ve dnech 5. a 6.prosince 2012 na Teoretických Ústavech Lékařské fakulty UPOL a v ulicíchI v Olomouci jsme se zapojili do kampaně na města Olomouce. Při této akci bylo oslovenopodporu boje s rakovinou prostaty. Info o této více než 600 občanů města, prodalo se cca.akci jsme rozšířili i do studentského časopisu 550 červených stužek. Spolupracovali jsme sHelena v krabici. Movember Gala Party ve vedením Lékařské fakulty, která sponzorovalospolupráci s U-klubem byla v den tradičních tisk triček. Tento rok se prodalo více jak 550večírků a to v úterý 27. listopadu. V rámci této červených stužek a vybralo 12 011 Kč nakampaně bylo také uspořádáno 28. listopadu podporu ČSAP.MediCafé, které se zabývalo problematikourakoviny prostaty.

×