Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 23 Ad

Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori

Download to read offline

Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori

Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Similar to Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori (20)

Advertisement

More from Natural Resources Institute Finland (Luke) / Luonnonvarakeskus (Luke) (20)

Recently uploaded (9)

Advertisement

Suometsän käytön ja hoidon ilmastovaikutukset. Raisa Mäkipää, tutkimusprofessori

 1. 1. 1 Suometsien käytön ja hoidon ilmastovaikutukset Raisa Mäkipää Tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus Turve, Tiede ja Tulevaisuus Miten käyttää ja hoitaa suometsiä kestävämmin? -webinaari 4.2.2022
 2. 2. 2 4.2.2022 2 Suomen metsien hiilinielu • Suomen maankäyttösektorin (LULUCF) hiilinielu vuonna 2020 oli 23 Mt CO2 ekv. Sektorilla on sekä päästöjä (viljelymaat) että nieluja (metsät) • Hiilinielun vuosittaista vaihtelua selittää hakkuiden määrä. • Metsien puusto ja kangasmaiden maaperä on hiilinielu, mutta suometsien maaperä päästölähde. • Ojittamattomien luonnontilaisten soiden maaperä ei ole mukana KHK- raportoinnissa. • Luonnontilaiset suot ovat hiilidioksidinielu (50-130 g CO2/m2/v) ja metaanin lähde (2-24 g CH4/m2/v) suotyypistä ja sijainnista riippuen (Turunen 2002, Minkkinen ja Ojanen 2013) Lähde: Tilastokeskus ja Luke, KHK-inventaario
 3. 3. 3 • Noin neljännes Suomen metsien kasvusta ja puuston määrästä on suometsissä (=turvemailla). • Hakkuut kohdentuneet helpompien korjuuolosuhteiden kangasmetsiin, joten suometsien puuston tilavuus kasvaa. • Ravinteisten ojitettujen suometsien maaperä on päästölähde. Puusto on maaperän päästöjä suurempi hiilinielu , joten suometsät ovat hiilinielu. • Ojitettujen suometsien maaperän päästöt (7 Mt CO2 ekv) pienensivät vuonna 2019 metsien hiilinielua noin neljänneksen (hiilinielu oli 22,9 Mt CO2 ekv). NIR Finland 2021, https://unfccc.int/ghg-inventories-annex- i-parties/2020 https://www.luke.fi/tietoa- luonnonvaroista/metsa/suometsat/ -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 Mt CO2 ekv Puusto, turvemaat Puusto, kivennäismaat Maaperä, kivennäismaat Maaperä, ojitetut turvemaat Turvemaametsillä iso merkitys puuntuotannolle ja metsätalouden ympäristövaikutuksille
 4. 4. 4 4.2.2022 4 4.2.2022 Ojitetut suometsät ravinteisuustasoittain Runsasravinteisia (Rhtkg ja Mtkg1, yleensä kuusivaltaisia) 25 % ojitettujen suometsien kokonaisalasta 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Rhtkg Mtkg I Mtkg II Ptkg I Ptkg II Vatkg Jätkg Etelä-Suomi Pohjois-Suomi km² Lähde: Luke/VMI, Korhonen ym,. 2021. https://doi.org/10.14214/sf.10662
 5. 5. 5 Runsasravinteisten suometsien maaperä on päästölähde Lähde: Ojanen 2015. http://suo.fi/pdf/article9898.pdf Veden alla hajoamiselta turvassa ollut ravinteinen turve hajoaa ojituksen myötä nopeasti.
 6. 6. 6 Päästöjen määrää säätelee pohjaveden korkeus Ojanen et al. 2019 Nämä puustoisilla soilla. Avohakkuun jälkeen mitattu 3086 g CO2/m2/yr päästö, WT 22 cm (Korkiakoski et al. 2019)
 7. 7. 7 Miten turvemaiden maaperän päästöjä voidaan vähentää? • Pysäytetään turvekerroksen hupeneminen • Tehdään vain välttämättömät kunnostusojitukset ja nostetaan vedenpinta, niin CO2 päästöt vähenevät Vältetään tulviminen, niin CH4 päästöt pysyvät pieninä Kun veden pinta on syvällä, hapellinen kerros on paksu ja syntyy runsaasti CO2 päästöjä
 8. 8. 8 Jatkuvapeitteinen metsänkasvatus suometsissä – tutkimustuloksia ravinteisista kuusivaltaisista
 9. 9. 9 Suometsän vedenpintaa voidaan säädellä puuston avulla 4.2.2022 Leppä et al., Selection Cuttings as a Tool to Control Water Table Level in Boreal Drained Peatland Forests (2020) Front. Earth Sci., 09 Oct 2020. https://doi.org/10.3389/feart.2020.576510 https://github.com/LukeEcomod/SpaFHy-Peat Ei tarvetta ojien kunnostamiseen, jos ei tehdä avohakkuuta Lehtipuiden osuudella voidaan säädellä pohjaveden korkeutta Puuston vaikutus pohjavedenkorke uteen voimakas Etelä-Suomessa
 10. 10. 10 Runsasravinteisissa suometsissä jatkuvapeitteinen kasvatus on taloudellisesti kannattavampaa kuin kiertoaikametsätalous Puuston kasvu jatkuvapeitteisessä eri hakkuuskenaarioilla kunnostusojitetussa (DNM) ja ilman (No DNM). Oranssi vertailuviiva, keskikasvu kiertoaikametsätaloutta sovellettaessa (RF). Source: Juutinen et al. 2021 CJFR https://doi.org/10.1139/cjfr-2020-0305 RF Kannattavinta harvennukset 15 vuoden välein pohjapinta-alaan 10 m2/ha
 11. 11. 11 Puuntuotantoon käytetty runsasravinteinen turvemaametsä on päästölähde Jatkuvapeitteisenä kasvattaen pienempi päästölähde kuin kiertoaikametsätaloudessa. The simulated annual net ecosystem production of forest stands in terms of carbon (NEP-C) in different simulation scenarios. Crosses denote the values of NBP-C (NEP-C minus carbon in harvested roundwood, CUT-C). Orange line for rotation forestry. Shanin et al. 2021. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021. 119479
 12. 12. 12 Jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen vaikutus pieni SOMPA skenaario: Päätehakkuun sijaan ravinteisilla ojitetuilla turvemailla jatketaan kasvatusta yläharvennuksella/poimintahakkuulla. Koko Suomessa käsittelymuutos 80 000 ha/v. Pinta-ala yhteensä 1,16 Mha. Ojitettujen turvemaiden maaperän päästöt Suomen metsien päästöt ja nielut (turvemaiden maaperä, kivennäismaiden maaperä, puusto ja yhteensä) Lehtonen, A. et al. mauscript in prep. Jatkuvapeitteistä sovellettaessa puuston nielu suurempi Jatkuvapeitteistä sovellettaessa maaperän päästöt suuremmat
 13. 13. Tutkimme metsänhoitomenetelmien vaikutuksia turvemaiden puuntuotokseen ja ympäristöön 13
 14. 14. 14 Kerromme tuloksista https://www.youtube.com/watch?v=kK5Cw0Z2Kbo&list=PL LiSq4pLlOED7UH6BbphYf_UojqSqe7RV&t=55s • https://projects.luke.fi/sompa/ • https://uniteflagship.fi/fi/etusivu/ • www.holisoils.eu/
 15. 15. 15 Lopuksi • Puuntuotannollisesti parhaiden runsasravinteisten suometsien kasvatus ei ole kestävää, jos käytetään avohakkuita ja kunnostusojituksia. • Nykyisin tuet (KEMERA) kannustavat kiertoaikametsätalouteen (tuki taimikon ja nuoren metsän hoitoon) ja kunnostusojituksiin (tuki suunnitteluun ja toteutukseen), mikä lisää ympäristökuormitusta. • Jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen siirtyminen voi vähentää turpeen päästöjä ja avohakkuualan suuripäästöinen vaihe vältetään. • Jos pitkällä aikavälillä puuston hiilivarasto keskimäärin pienempi kuin kiertoaikametsätaloudessa, niin ilmastohyödyt voivat jäädä saavuttamatta tai pieniksi.
 16. 16. 16 4.2.2022
 17. 17. 17 4.2.2022 17 Mitä tarkoittaa metsän hiilivarasto, hiilinielu ja hiilen sidonta • Metsän hiilivarasto on hiilen määrä esimerkiksi metsän tai kaikkien Suomen metsien elävässä puustossa, muussa kasvillisuudessa, kuolleessa lahoavassa puussa ja maaperässä. • Hiilinielu tarkoittaa hiilivaraston kasvua • Hiilen sidonta on kasvien yhteyttäessä ilmakehän hiilidioksidin siirtämistä kasvin hiilivarastoihin. Yhteyttämisen lisäksi kasvi myös hengittää ja kasvin osat lakastuvat, joten yhteyttämisnopeus ei vielä kerro kuinka paljon kasvin hiilivarasto kasvaa. 4.2.2022
 18. 18. 18 Maaperän päästöt maa- ja metsätaloudessa • Suurin osa pinta-alasta on kivennäismaiden metsää, jonka maaperä on hiilen nielu. • Turvemaametsien maaperä on päästölähde. • Turvemaan peltojen päästöt ovat samaa luokkaa turvemaan metsien kanssa. • Kivennäismaan pellot ovat joko pieni päästölähde tai nielu vuodesta riippuen. • Puutuotteiden hiilivarasto kasvaa eli puutuotteet ovat hiilinielu https://stat.fi/static/media/uploads/yymp_kahup_1990-2020_2021_23462_net.pdf Kivennäismaa metsä… Turvemaa metsä 25 % Kivennäis maa pelto 9 % Turvemaa pelto 1 % Pinta-alat (maa- ja metsätalous) LULUCF-sektorin nielut ja päästöt (2019) LULUCF-sektorin nettohiilinielu (14,7 milj. t CO2 ekv) olisi ollut vuonna 2019 lähes kaksinkertainen (27,8 milj. t CO2 ekv), jos turvemaapeltojen CO2 päästöjä ja ojitettujen suometsien maaperän kasvihuonekaasupäästöjä ei olisi.
 19. 19. 19 Figure. Net primary production and net annual CO2 fluxes from peat layer NBP (NEP-harvested C) close to zero in CCF, source of C 0,1 kg/m2/yr in rotation forestry, and sink of 0,3 kg/m2/yr in unmanaged. Shanin et al. 2021. https://doi.org/10.1016/j.for eco.2021.119479 Harvest interval, post-harvest BA and DNM affect carbon sink of peatland forests
 20. 20. 20 Runsasravinteisilta soilta suurimmat ilmastopäästöt Region Site type Area 1000 ha NE_CO2soil kg ha-1 NE_CO2soil, Tg (million tonnes) South I 403 2398 0.97 II 653 1779 1.16 III 686 - 586 -0.40 IV 468 -1336 -0.63 North I 229 3046 0.70 II 536 3007 1.61 III 1022 677 0.69 IV 564 - 513 -0.29 Positive values indicate net source to atmosphere and negative values net sink to soil. Site types from nutrient rich to poor: I - Herb-rich, II - Vaccinium myrtillus, III - V. vitis-idaea, and IV – Dwarf shrub. Source: Ojanen et al. 2014. Soil CO2 balance and its uncertainty in forestry-drained peatlands in Finland. Forest Ecology and Management 325: 60-73. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2014.03.049 CO2 net exchange of soils in drained peatland forests
 21. 21. 21 Soiden turvekerros on suuri hiilivarasto • Suomessa on soita 9,2 milj. ha. • Luonnontilaiset suot ovat hiilidioksidinielu (50-130 g CO2/m2/v) ja metaanin lähde (2- 24 g CH4/m2/v) suotyypistä ja sijainnista riippuen (Turunen 2002, Minkkinen ja Ojanen 2013) • Ojitettujen soiden turpeen hiilivarasto pienenee, koska märässä hapettomissa oloissa ollut turvekerros ojituksen jälkeen hapellinen ja hajoaa.
 22. 22. 22 Ojitus ja sitä seuraavat kunnostusojitukset kuivattavat suometsät turvekankaiksi. Ojitustilanne ja soiden kuivatusaste (Lähde: VMI). • Etelä-Suomen turvemaametsistä ojitettu 75 %, Pohjois-Suomessa 40 %. Yli puolet Suomen soista ojitettu
 23. 23. 23 Kiitos!

×