Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seita romppanen 6.6.2019

29 views

Published on

LULUCF-asetuksen vaatimuksenmukaisuuden tarkastaminen ja uudelleentarkastelu

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Seita romppanen 6.6.2019

  1. 1. UEF // University of Eastern Finland Metsänielut ilmastopolitiikassa: LULUCF asetuksen toimeenpano & tulevaisuus 6.6.2019 Helsinki Seita Romppanen, OTT, yliopistonlehtori LULUCF asetuksen vaatimuksenmukaisuuden tarkastaminen ja uudelleentarkastelu
  2. 2. UEF // University of Eastern Finland Esityksen lähtökohdat - Vertailutaso on tärkeä yksityiskohta LULUCF asetuksen oikeudellisessa asiakokonaisuudessa sekä ensimmäinen askel asetuksen toimeenpanossa - Asetuksen toteutusta ohjaavat asetuksen oikeudellisesti sitovat velvoitteet, sekä kansalliset että unionin ilmastotavoitteet & -politiikka ja Pariisin ilmastosopimuksen sitoumukset - Tasapaino päästöjen ja poistumien välillä - Erityisesti metsänielujen ylläpitäminen ja vahvistaminen - Unionin ilmastotavoitteet (40 % / 32 % / 32,5%) - Hiilineutraalisuus (..ja negatiiviset päästöt) - LULUCF asetusta toimeenpannaan vuoropuheluna jäsenvaltion ja unionin välillä - Kaksi velvoitekautta (2021–2025 / 2026–2030)
  3. 3. UEF // University of Eastern Finland I. Vertailutason vahvistaminen - Komissio julkaisee yhteenvedon ja mahdolliset tekniset suositukset kesällä 2019 - Jäsenvaltiot toimittavat em. teknisiin suosituksiin perustuvat vertailutasonsa komissiolle vuoden 2019 loppuun mennessä - Komissio vahvistaa vertailutasot ns. delegoidulla säädöksellä, joka muuttaa asetuksen IV liitettä - Delegoidut säädökset ovat oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä, joilla komissio täydentää, tarkentaa tai muuttaa EU-säädösten muita kuin keskeisiä osia - Vertailutasot ensimmäiselle velvoitekaudelle vahvistetaan 31.10.2020 mennessä
  4. 4. UEF // University of Eastern Finland II. Vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen - Jäsenvaltiot toimittavat komissiolle vaatimuksenmukaisuuskertomukset velvoitekausien jälkeen - Näiden kertomusten perusteella komissio arvioi, täyttyvätkö asetuksen tavoitteet (erit. no debetsaldoa-sääntö) - Vaatimustenmukaisuuskertomus osoittaa esimerkiksi, kuinka asetetut vertailutasot ovat ’toimineet’  asetuksen tehtävänä on saattaa LULUCF sektori osaksi ilmastotoimien kokonaisuutta
  5. 5. UEF // University of Eastern Finland III. Asetuksen uudelleentarkastelu - ’Tätä asetusta tarkastellaan uudelleen ottaen huomioon muun muassa kansainvälinen kehitys ja toimet, joilla pyritään saavuttamaan Pariisin sopimuksen pitkän aikavälin tavoitteet’ (Art 17) - Artikla sitoo LULUCF asetuksen tiiviisti kansainväliseen Pariisin ilmastosopimuksen kontekstiin - Komissio voi antaa ehdotuksia sekä unionin että Pariisin ilmastotavoitteiden täyttymisen varmistamiseksi sekä esittää ’lisäpolitiikkoja ja toimenpiteitä’ päästöjen vähentämisen ja poistumien tehostamiseksi unionissa - Uudenlainen ja vahva oikeudellinen instrumentti, joka soveltamisesta ei ole vielä kokemusta – millaisia muutoksia artikla ’sallii’?
  6. 6. UEF // University of Eastern Finland Yhteenvetoa - Vertailutason asettamista koskeva prosessi on vielä kesken - Asetus on tärkeä ilmastopolitiikan työkalu, joka sitoo metsänielut osaksi kunnianhimoisia ja tavoitteellisia ilmastotoimia - Asetus on elävä ja dynaaminen instrumentti, johon on sisäänrakennettu mekanismeja sen asettamien tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi Koli, Pohjois-Karjala, Riekkinen/Shutterstock
  7. 7. Kiitos! uef.fi
  8. 8. © Luonnonvarakeskus PANEELIKESKUSTELU Panelistit • Hanna Aho (Fingo) • Antti Asikainen (Luonnonvarakeskus) • Ahti Fagerblom (Metsäteollisuus Ry) • Jaana Kaipainen (MMM) • Anu Korosuo (IIASA) • Seita Romppanen (Itä-Suomen yliopisto) Paneelin puheenjohtaja • Aleksi Lehtonen (Luonnonvarakeskus) 8 7.6.2019

×