Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Mahdollisuuksia maaseudun ruokayritysten liiketoiminnan uudistamiselle

Download to read offline

Mitä ruokayrityksille kuuluu? Miten ne voivat uudistua? Luken esitys maaseutututkijatapaamisessa Leppävirralla 31.8.2017.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Mahdollisuuksia maaseudun ruokayritysten liiketoiminnan uudistamiselle

 1. 1. © Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus Mitä kuuluu maaseudun ruokayrityksille ja mistä mahdollisuuksia liiketoiminnan uudistamiselle? Lotta Heikkilä MUA maaseutututkijatapaaminen 31.8.2017 Leppävirta
 2. 2. © Luonnonvarakeskus Esityksessä A. Mitä ruoka-alan yrityksille kuuluu? 1. ruokayritysten kilpailukyvyn tekijät - SWOT-analyysi 2. Kannattavuuden tila: Yrittäjien kokema kannattavuus 3. Jakelukanavien arviointi ja investointisuunnitelmat Laajemmin LÄHIKANNA hankkeen tuloksia löydät: https://www.luke.fi/julkaisut-arkisto/ Rikkonen ym. 2017. Onko lähiruokayrittäminen kannattavaa? – yrittäjien kokemuksia jakelukanavista. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 24/2017. 74 s. B. Ideoita uudistumiseen ja uudistamiseen 1. Mihin ruokabisnes on menossa maailmalla ja Suomessa? 2. Digitalisaatio ja sijoittajat 3. Uudenlaisia liiketoimintamalleja ja kiertotaloutta 4. Pohjoisista oloista selkänojaa brändin rakentamiselle 2 4.9.2017
 3. 3. © Luonnonvarakeskus Kyselytutkimus maatila- ja lähiruokayritysten kannattavuudesta Verkkokyselyllä (vastaajina 335 ruokayrittäjää) selvitettiin: – Vastaajat elintarvikealan pk-yrityksiä ja maatiloja: heidän oma näkemys toiminnan taloudellisesta tilasta – Koettua kannattavuutta eri jakelukanavien kuten verkkokaupan, lähiruokamyymälöiden ja vähittäiskaupan välillä. – Kilpailukyvyn tekijöitä ’SWOT-tyyliin’ – Yrittäjien näkemyksiä kehittämisen esteistä (yrityksen sisäiset ja ulkoiset tekijät kuten lainsäädäntö, sijainti, työvoima, osaaminen jne.) 3 4.9.2017
 4. 4. © Luonnonvarakeskus Jakelukanavat 4 4.9.2017Lotta Hekkilä
 5. 5. © Luonnonvarakeskus Sisäiset menestystekijät 5 4.9.2017 0 20 40 60 80 100 120 MUU Yhteistyö ja verkostot Tuotantoteknologia ja –tilat Yrityksen taloudellinen tilanne Brändi ja Markkinointi Luomu, eettisyys ja ekologisuus Innovatiivisuus ja tuotekehitys Joustava organisaatiorakenne Erilaisuus ja erikoistuminen Sijainti Vakiintunut asema ja maine Laatu ja toimitusvarmuus Ammattitaito ja motivaatio Vahvuudet 0 20 40 60 80 MUU Sesonkisuus Sää Markkinointi Sijainti Kilpailu ja markkinatilanne Terveys, ikä ja motivaatio Yrityksen tilojen, jakelun ja teknologian heikkoudet Pieni kapasiteetti Yrityksen taloudellinen tilanne Työvoiman puute, pätevyys ja ajanhallinta Heikkoudet
 6. 6. © Luonnonvarakeskus Ulkoiset menestystekijät 6 4.9.2017 0 20 40 60 80 MUU Yrittäjäominaisuudet ja ammattitaito Yhteistyö ja verkostot Palvelu ja yrityksen joustavuus Sijainti Yrityksen kasvu ja tuotannon lisäys Panostaminen laatuun ja erikoistuminen Uudet tuotteet, innovaatiot ja uudet jakelukanavat Lähiruoan kysynnän kasvu ja vienti Mahdollisuudet 0 20 40 60 80 100 MUU Raaka-aineen saatavuus ja jatkojalostuksen puute Työvoimapula ja yrityksen jatkajan puute Kysynnän muutokset Ympäristön tilan muutokset Valtion toimet, byrokratia ja tukipolitiikka Taloudellinen tilanne Terveyden tila ja jaksaminen Kilpailutilanne ja tuonti Uhat
 7. 7. © Luonnonvarakeskus Taloudellinen tila 7 4.9.2017Lotta Heikkilä Kuva: Lotta Heikkilä
 8. 8. © Luonnonvarakeskus Toiminnan volyymi (liikevaihto, taseen loppusumma) Taloudellisen tilan arvioinnin lähtökohtana kyselyssä liiketoiminnan terveyskolmio Maksuvalmius (Quick ratio) Vakavaraisuus (Suhteellinen velkaantuneisuus-%, omavaraisuusaste-%) Kannattavuus (Sijoitetun pääoman tuotto-%)
 9. 9. © Luonnonvarakeskus Kyselyyn vastanneiden osakeyhtiömuotoisten yritysten taloudellinen tila vuosina 2011-2015 (40 yritystä) 9 4.9.2017Lähde: Rikkonen ym. 2017, Onko lähiruokayrittäminen kannattavaa? 2011 2012 2013 2014 2015 Liikevaihto keskimäärin (1000 euroa) 859 1 129 1 023 1 190 1 122 Liikevaihto mediaani (1000 euroa) 481 658 576 592 570 Sij. pääoman tuotto % keskimäärin 16,50 20,30 8,10 6,50 4,07 Sij. pääoman tuotto % mediaani 13,30 12,70 10,30 8,40 6,35 Suht.velkaantumisaste keskimäärin 69,70 72,70 59,90 74,70 95,57 Suht.velkaantumisaste mediaani 31,40 28,60 23,30 37,20 40,35 Omavaraisuusaste keskimäärin 20,00 16,90 22,00 25,10 9,99 Omavaraisuusaste mediaani 34,80 26,60 32,50 36,20 18,15 Quick ratio keskimäärin 2,30 1,40 3,10 3,10 1,02 Quick ratio mediaani 0,80 0,60 0,70 0,90 0,70 • Toiminnan volyymi: Liikevaihdoltaan osakeyhtiömuotoiset yritykset ovat selkeästi suurempia kokonaiskyselyaineistoon verrattuna • Kannattavuudessa jäädään v.2015 heikolle tasolle sijoitetun pääoman tuottoprosenttia tarkastelemalla (ka. ja mediaani on 4,07–6,35 % eli ’välttävän ja tyydyttävän’ rajoilla • Lähiruoka-alan kannattavuuskehitys näyttää seuraavan maatalouden yleistä kannattavuuden kehityksen suuntaa v.2011-2015 • Vakavaraisuuden mittareissa suhteellinen velkaantuneisuus (mediaani 40,35) on tyydyttävän ja hyvän rajoilla, omavaraisuusaste (mediaani 18,15) heikko • Lyhytaikaista maksuvalmiutta kuvaava Quick ratio vaihtelee tyydyttävästä erinomaiseen (mediaani 0,70-0,90, ka. yli yhden)
 10. 10. © Luonnonvarakeskus Lähiruokayritysten taloudellisen tilan kokonaisarvio yrittäjäkyselyssä • Arvio taloudellisesta tilasta huonoin nyt, keskimäärin tyydyttävä− • Kannattavuuden uskotaan parantuvan lähitulevaisuudessa • Suoramyynti arvioi taloudellisen tilanteen parhaimmaksi Alue-eroja • Parhaimmaksi taloudellinen tilanne arvioitiin Pohjois-Suomessa • Huonoimmaksi tilanteen arvioivat Etelä-Suomessa toimivat yritykset 10 Toiminnan kannattavuus kokonaisuutena 5 vuotta sitten Toiminnan kannattavuus kokonaisuutena nyt Toiminnan kannattavuus kokonaisuutena 3-5 vuoden päästä Suoramyynti (yli 51 % suoramyyntiä) keskiarvo 3,07 2,99 3,30 Keski- hajonta 1,17 1,09 1,07 Muut (<50% suoramyyntiä) keskiarvo 3,02 2,78 3,17 Keski- hajonta 1,07 1,17 1,10 kaikki keskiarvo 3,04 2,85 3,21 Keski- hajonta 1,10 1,14 1,09 Asteikko 1=huono , 2= kohtalainen, 3=tyydyttävä, 4= hyvä ja 5=erinomainen (YTN:n mukainen sanallinen arvio) Lähde: Rikkonen ym. 2017, Onko lähiruokayrittäminen kannattavaa?
 11. 11. © Luonnonvarakeskus11 4.9.2017
 12. 12. © Luonnonvarakeskus Jakelukanavien arviointi ja investointisuunnitelmat 12 4.9.2017 Kuva Lotta Heikkilä
 13. 13. © Luonnonvarakeskus13 4.9.2017 1 1 0 2 2 1 4 8 3 4 10 19 2 4 12 12 20 30 35 42 23 30 82 101 2 12 18 25 31 43 40 40 69 66 43 88 0 38 26 60 62 41 105 53 114 61 51 84 24 209 209 164 155 159 97 137 72 116 100 32 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Jokin muu jakelukanava Tuotteiden myynti muiden verkkokaupassa Suoramyyntiä omassa verkkokaupassa Tuotteiden myynti julkisille ruokapalveluille Tuotteiden myynti jalostajalle REKO-renkaan tai ruokapiirin kautta Tuotteiden myynti torilla/markkinoilla Tuotteiden myynti tukkuun/välittäjälle Tuotteiden myynti ravintoloille ja matkailuyrityksille Tuotteiden myynti lähiruokamyyntipisteelle/myymälään Tuotteiden myynti keskusliikkeille (S-, K-ryhmä yms.) /vähittäiskauppa eli yksittäinen kauppa Suoramyynti tilalta/oma myymälä Lähiruokayrittäjien käyttämät jakelukanavat (n= 334) ainoa myyntikanava pääasiallinen myyntikanava melko usein satunnaisesti ei lainkaan Lähde: Rikkonen ym. 2017, Onko lähiruokayrittäminen kannattavaa?
 14. 14. © Luonnonvarakeskus Jakelu- kanava Käyt össä Kannat tavuus Houku ttelev uus Sanallinen arvio Suoramyynti tilalta /oma myymälä +++ €€€ +++ - Yrittäjät kokivat suoramyynnin kannattavimmaksi jakelukanavaksi - Eniten käytetty jakelukanava tuotteidensa myymiseen. - Koettiin kaikista houkuttelevimmaksi jakelukanavaksi tulevaisuudessa Keskusliikkee t/vähittäiskau ppa +++ €€€ +++ - Pidetään kannattavana jakelukanavana - Yritykset myyvät paljon tuotteitaan vähittäiskaupoissa. - Vähittäiskauppaa pidetään houkuttelevana myyntiväylänä myös tulevaisuudessa. - Ongelmana on, että yritykset epäonnistuneet tarjotessaan tuotteitaan kaupan valikoimiin ja sen neuvotteluvoima koetaan liian suureksi Lähiruokamyy ntipiste /myymälä +++ €€ ++ - Yrittäjät kokivat tuotteidensa myynnin lähiruokamyymälöissä ja myyntipisteissä melko kannattavana - Myymälät olivat melko paljon käytettyjä jakelukanavia. - Tuotteiden markkinointia lähiruoka myymälöihin ja pisteisiin pidettiin mahdollisena tulevaisuudessa. - Yrittäjät olivat kokeneet jonkin verran epäonnistumisia tuotteidensa tarjoamisessa myymälöihin tai myyntipisteille Ravintolat ja matkailuyrityk set +++ €€€ +++ - Omien tuotteiden myynti ravintoloille ja matkailuyrityksille koettiin kannattavana. - Ravintoloita ja matkailuyrityksiä käytettiin melko paljon omien tuotteiden myymiseen. - Se koettiin myös houkuttelevana väylänä, mutta yrittäjät kokivat myös haastavana onnistua myymään tuotteitaan ravintoloille ja matkailuyrityksille. Tukku / muut välittäjät +++ €€ ++ - Tukut ja välittäjät jakoivat eniten mielipiteitä. Yrittäjät kokivat ne hyvin tasaisesti niin kannattamattomaksi kuin kannattavaksikin jakelukanavaksi tuotteilleen. - Yrittäjät olivat kohdanneet melko paljon epäonnistumisia yrittäessään tarjota tuotteitaan tukkuihin ja välittäjille. - Tulevaisuudessa tukku nähtiin kuitenkin potentiaalisena väylänä markkinoida omia tuotteita. Torit/ markkinat ++ €€€ ++ - Omien tuotteiden myyminen toreilla ja markkinoilla koettiin kannattavaksi, - Suurimmalle osalle yrityksistä sen käyttäminen oli (edelleen) satunnaista. - Toreja ja markkinoita pidettiin mahdollisena jakelukanavana markkinoida omia tuotteita myös tulevaisuudessa. Lähde: Rikkonen ym. 2017, Onko lähiruokayrittäminen kannattavaa?
 15. 15. © Luonnonvarakeskus Jakelu- kanava Käytös- sä Kannat- tavuus Houkut- televuus Sanallinen arvio REKO – rengas/ruokap iirit ++ €€€ ++ - Reko-renkaita ja ruokapiirejä pidettiin suhteellisen kannattavana jakelukanavana, mutta sen käyttäminen ei ollut kovin suurta. - Yrittäjät olivat kokeneet jonkin verran epäonnistumisia yrittäessään tarjota tuotteita REKO:jen ja ruokapiirien kautta. - Tulevaisuudessa REKO:t ja ruokapiirit nähtiin edelleen mahdollisena väylänä markkinoida omia tuotteita Jalostajat + € + - Tuotteiden myynti jalostajalle koettiin melko kannattamattomaksi ja sen käyttäminen jakelukanavana oli vähäistä. – - Houkuttelevuus markkinoida jalostajille omia tuotteita jalostajille oli pientä. Julkiset ruokapalvelut + € ++ - Tuotteiden myyminen julkisille ruokapalveluille oli hyvin vähäistä, eikä sitä pidetty erityisen kannattavana jakelukanavana. - Julkiset ruokapalvelut koettiin kuitenkin jonkin verran houkuttelevana ja tulevaisuudessa se nähtiin potentiaalisena jakelukanavana. Oma verkkokauppa + €€ + - Omaa verkkokauppaa ei koettu erityisen kannattavaksi jakelukanavaksi ja sitä käytettiin hyvin vähän tuotteiden myymiseen. - Tulevaisuudessa oma verkkokauppa nähtiin edelleen mahdollisuutena markkinoida omia tuotteita. Muiden verkkokauppa + € + - Tuotteiden myynti muiden verkkokaupassa koettiin kannattamattomaksi, eikä se houkutellut yrittäjiä myöskään tulevaisuudessa myymään tai markkinoimaan tuotteitaan. - Yrittäjät eivät olleet yrittäneet tarjota tuotteitaan muiden verkkokauppoihin yhtälailla, kun muihin jakelukanaviin. Lähde: Rikkonen ym. 2017, Onko lähiruokayrittäminen kannattavaa?
 16. 16. © Luonnonvarakeskus Investointisuunnitelmat 16 4.9.2017 kyllä 58 % ei 42 % Itä-Suomi kyllä 60 % ei 40 % Länsi-Suomi kyllä 72 % ei 28 % Pohjois-Suomi kyllä 63 % ei 37 % Etelä-Suomi Lähde: Rikkonen ym. 2017, Onko lähiruokayrittäminen kannattavaa?
 17. 17. © Luonnonvarakeskus Suurimmat liiketoiminnan kehittämisen esteet 17 4.9.2017 Taloudellinen tilanne (resurssit ja kannattavuus) 23 % Ajan ja työvoiman puute 19 % Ikä ja terveys 11 % Toimitilat ja teknologia 6 % Ammattitaito ja motivaatio 6 % Yhteistyön tai jatkajan puute 3 % Sijainti 3 % Kilpailutilanne ja tuonti 9 % Lait, verotus, byrokratia 7 % Jakelukanavien esteet / toimittajien voima 5 % Raaka-aineen tai pellon saatavuus 5 % muut 4 % Sisäiset tekijätUlkoiset tekijät Lähde: Rikkonen ym. 2017, Onko lähiruokayrittäminen kannattavaa?
 18. 18. © Luonnonvarakeskus18 4.9.2017Lotta Heikkilä Mahdollisuuksia ja uudistumista
 19. 19. © Luonnonvarakeskus Ymmärrä kuluttajaa laajasti – uuden tuotteen ja palvelukonseptin kehittämisen kivijalat 19 4.9.2017Lotta Heikkilä Arvot ja motiivit -Millaisia arvoja minun asiakkaillani on? Mitä arvoja asiakkaani voivat toteuttaa kuluttamalla minun tuotteitani tai palveluita? Tiede ja ilmiöt - Millaisia heikkoja signaaleja on näkyvissä ja mitkä trendit nostavat päätään? Mitä tuoreet tutkimukset kertovat markkinoista ja kuluttajakäyttäytymi sestä? Arki ja ongelmat Mitkä tekijät määrittävät minun asiakaani arkea? Mikä on asiakkaani arjen ”reitti” johon integroitua? + + Kaikki nämä tulee ottaa huomioon!
 20. 20. © Luonnonvarakeskus20 4.9.2017 Ruokabisnes maailmalla – mihin ollaan menossa? Lähde: Lauri Reuter/ VTT Tulevaisuudessa ruoka kasvaa tankeissa. https://www.yhteishyva.fi/ruoka/tutkija-lauri- reuter-tulevaisuuden-ruoka-kasvaa- tankissa/05893781 Kuva: Luke arkisto Lähde: tähdet ja avaruus 2017 Kuva: David Parry / PA Wire Kuva: Voimaskas, http://voimakas.fi/2015/11/03/kaupunkiviljelystako- lisaa-voimaa-ruoan-tuotantoon/
 21. 21. © Luonnonvarakeskus21 4.9.2017Lotta Heikkilä • Lähde:Markkinointi&mainonta 19.6.2017 Ruokabisnes Suomessa – trendejä ja ilmiöitä Lähde: Kauppalehti hybridikuluttaminen tonittomuus helppous välipalasyöminen autenttisuus vegebuumi uudet proteiinit …
 22. 22. © Luonnonvarakeskus Digitalisaatio Mitä digitalisaatio tuo tullessaan? • Kuluttajien näkökulmasta (esim. yksilölliset hankinnat) • Tuottajan näkökulmasta (esim. täsmätietoon pohjautuvat viljelytoimenpiteet) • Jakeluketjun näkökulmasta (esim. tehokkaat, jäljitettävät ketjut) • Teknologian näkökulmasta (esim. ostoksia tekevät jääkaapit) • ??? Lohkoajattelu, 5G… 22 4.9.2017Lähde: Jaana Kotro / Luonnonvarakeskus
 23. 23. © Luonnonvarakeskus Digipalvelut: paljon muuta kuin verkkokauppa 23 4.9.2017 Lähde: http://www.k-ruoka.fi/parhaatedut/
 24. 24. © Luonnonvarakeskus24 4.9.2017Lotta Heikkilä Starupit ja sijoittajat S-ryhmän ruokamanifesti 10.7. SuomiAreenaLähde: Kauppalehti 30.5.2017 Lähde: https://www.yhteishyva.fi/ruoka/ruokamanifesti-uusi-start-up- foorumi-hehku-starttaa-ensi-kevaana/05899649
 25. 25. © Luonnonvarakeskus Liiketoimintamalleja ja kiertotaloutta 25 4.9.2017
 26. 26. © Luonnonvarakeskus26 4.9.2017 Vuonna 2016 perustettu helsinkiläinen hävikkiruokaravintola LOOP haluaa tehdä jämäleivistä olutta Lähde http://www.ravintolaloop.fi/
 27. 27. © Luonnonvarakeskus Esimerkki: Helsieni 27 4.9.2017 HelSieni Lähde ja kuva https://www.helsieni.fi/fi/etusivu/
 28. 28. © Luonnonvarakeskus Innostava liiketoimintamalli Hollannista: Veld en Beek - Luottoa kuluttajiin ja teknologiaan • Biodynaaminen maatila Utrehtissa tuottaa maitoa, juusto, naudanlihaa, kakkuja ja vihanneksia • Jakelu: viisi kylmäkonttia eripuolilla kaupunkia, johon asiakkailla on oma avain • Maksu: yrityksen toimintaa varten kehitetyn apps:in avulla • Rahoitus – pääomasijoittaja etsittiin Forbesin listalta • Tila ei nosta maataloustukia 28 4.9.2017Lotta Heikkilä Lähde: https://www.veldenbeek.nl/
 29. 29. © Luonnonvarakeskus Pohjoiset olosuhteet 29 4.9.2017
 30. 30. © Luonnonvarakeskus •Pohjoinen sijainti koetaan usein ruoantuotantoa haittaavana tekijänä, mutta mitä lisäarvoa pohjoiset olosuhteet tuovat? - Runsaat vesivarat - Puhdas ilma ja maaperä - Kylmä talvi, lumi ja routiva maa - Lyhyt ja viileähkö kasvukausi - Ainutlaatuinen valoilmasto Pohjoisista olosuhteista potkua markkinointiin ja brändäykseen Lähde Jaana Kotro / Luonnonvarakeskus
 31. 31. © Luonnonvarakeskus www.arcticfoodfromfinland.fi
 32. 32. © Luonnonvarakeskus Arctic Power Berries Lähde: http://www.arcticpowerberries.com/
 33. 33. © Luonnonvarakeskus33 4.9.2017Lähde ja kuva: https://livelyair.eu/
 34. 34. © Luonnonvarakeskus34 4.9.2017 Lähde https://www.halipuu.com/
 35. 35. © Luonnonvarakeskus Kiitos! 4.9.201735
 36. 36. © Luonnonvarakeskus36 4.9.2017Teppo Tutkija
 • VeliMattiPura

  Sep. 27, 2017

Mitä ruokayrityksille kuuluu? Miten ne voivat uudistua? Luken esitys maaseutututkijatapaamisessa Leppävirralla 31.8.2017.

Views

Total views

213

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×