Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aleksi lehtonen 6.6.2019

58 views

Published on

Suomen vertailutaso - tilannekatsaus ja arviointiprosessi

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Aleksi lehtonen 6.6.2019

 1. 1. © Luonnonvarakeskus© Luonnonvarakeskus 6.6.2019 Aleksi Lehtonen Suomen vertailutaso - tilannekatsaus ja arviointiprosessi 1 7.6.2019
 2. 2. © Luonnonvarakeskus Sisältö • Taustaa • Tilannekatsaus • Asiantuntijatarkastuksessa esille nousseet asiat • Vertailutasolaskentaan tehdyt muutokset • Alustavat tulokset • Mitä seuraavaksi? 2 7.6.2019
 3. 3. © Luonnonvarakeskus Taustaa • Metsien hiilinielun vertailutaso jaksolle 2021-2025 arvioidaan LULUCF- asetuksen mukaisesti laskemalla, miten hiilinielu olisi kehittynyt, jos metsänhoito olisi jatkunut vuosien 2000-2009 kaltaisena. 3 7.6.2019
 4. 4. © Luonnonvarakeskus Tilannekatsaus 1. Odotamme komission virallista tarkastusraporttia kesä- heinäkuussa, jonka jälkeen tehdään tarkastuksessa esille nousevat korjauskehotukset ja tarkennukset 2. Asiantuntijoiden komissiolle toimittamat tarkastusraportit jo julkaistu - Asiantuntijatarkastuksen kommentti liittyen metsän määritelmään (kansallinen metsä- ja kitumaa vs. FAO metsä) huomioitu 3. Uudistusmetsien pinta-alat määritetty yhdenmukaisesti valtakunnan metsien inventointiaineiston ja vertailutasolaskennan välillä 4. Lopullinen laskenta toimitetaan komissiolle vuoden 2019 aikana 4 7.6.2019
 5. 5. © Luonnonvarakeskus Esimerkkejä Suomen saamista alustavista tarkastuskommenteista 5 7.6.2019 • Pyydetty lisätietoja: • toteutuneista metsänhoitokäytännöistä 2000–2009 • hakkuumäärien tulevasta kehityksestä • metsien rakenteen muutoksista vuosina 2000–2025 • malli kykenee tuottamaan kasvihuonekaasuinventaarion historiallisen kehityksen
 6. 6. © Luonnonvarakeskus Uusintalaskennassa huomioitiin FAO:n metsämääritelmä • Pinta-ala muutettu siten, että metsä on FAO:n määritelmän mukainen: – Kansallinen määritelmä: Metsä- ja kitumaa (2011) : 228 000 km2 – FAO:n metsämääritelmä (2011) : 220 000 km2 • Huonokasvuiset kitumaan kohteet eivät sisälly FAO metsään • Kokonaistilavuus, kansallinen Metsä- & kitumaa (2011): 2,36 Mrd m3 • Kokonaistilavuus, FAO metsä (2011): 2,35 Mrd m3 6 7.6.2019 Muutoksen merkitys tuloksiin on vähäinen
 7. 7. © Luonnonvarakeskus Uusintalaskenta: uudistuskypsien metsien pinta-ala • Vain ikään perustuva metsien uudistuskypsyyden luokittelu referenssikaudelle (2021–2025) poikkesi laskennassa viitekaudelle (2000–2009) käytetystä uudistuskypsyyden luokittelusta. • Viitekaudella uudistuskypsyys oli arvioitu maastossa, ja siihen vaikuttivat puuston iän lisäksi puuston järeys ja kasvu. • Uudessa laskennassa uudistuskypsien metsien arviointimenetelmä on korjattu yhdenmukaiseksi referenssi- ja viitekaudella. • Hiilinielun vertailutasoon tämän yhden laskentaparametrin luokittelumuutoksen vaikutus on -3 M t CO2. Tapio (2006) Hyvän metsänhoidon ohjeet. s. 32 ”Ensisijainen uudistuskypsyyden peruste on puuston järeys, johon vaikuttavat alueen lämpösumma, kasvupaikka, puulaji ja tehtyjen harvennusten lukumäärä sekä harvennustapa.” 7 7.6.2019
 8. 8. © Luonnonvarakeskus Uudistuskypsien- ja kasvatusmetsien määrittäminen 8 7.6.2019 Kasvatusmetsä Uudistuskypsä Kasvupaikka Etelä-Suomi Väli-Suomi Pohjois-Suomi Etelä-Suomi Väli-Suomi Pohjois-Suomi OMT ja paremmat 8<27,5 8<25,5 8<22,5 ≥ 27.5 ≥ 25.5 ≥ 22.5 MT 8<25,5 8<24,5 8<22,5 ≥ 25.5 ≥ 24.5 ≥ 22.5 VT 8<24,5 8<22,5 8<21,5 ≥ 24.5 ≥ 22.5 ≥ 21.5 CT ja huonommat 8<21,5 8<21,5 8<20,5 ≥ 21.5 ≥ 21.5 ≥ 20.5 Taulukko 1. Vallitsevan jakson läpimittarajat kasvupaikkatyypin mukaan sekä kasvatus- että uudistuskypsille metsille Kasvatus metsien ala Uudistuskypsien metsien ala Hakkuuala, kasvatus Hakkuuala, uudistus UUSI [%] UUSI [%] VANHA [%] VANHA [%] Etelä-Suomi 2752,3 1107,2 128,7 58,0 4,7 5,2 4,2 6,8 Väli-Suomi 3462,1 857 127,0 54,2 3,7 6,3 3,4 7,3 Pohjois-Suomi 4844,4 1033,1 97,0 56,2 2,0 5,4 2,0 6,0 Yhteensä 10582,6 2786,1 352,8 168,3 3,3 6,0 3,0 6,7 Taulukko 2. Määritetyt suhteelliset pinta-alarajoitteet kasvupaikkatyypin mukaan sekä kasvatus- että uudistuskypsille metsille Lähde: Valtakunnan metsien 10. inventointi ja Metsätilastot Lähde: Tapio (2006) Metsänhoitosuositukset
 9. 9. © Luonnonvarakeskus Uusintalaskennassa yhdenmukaistettiin luokittelua valtakunnan metsien inventoinnin kanssa 9 7.6.2019 (1000 ha) 2011 (vertailutaso 12/2018) VMI11 (2009- 2013) 2011 (05/2019 päivitetty) Kasvatusmetsät 11716 12193 11389 Uudistuskypsät 3593 2408 3104 • Havaittu uudistuskypsien metsien pinta-alaero koski vuotta 2011 • Suomen metsien hiilinielun vertailutaso lasketaan jaksolle 2021– 2025 • Uudistuskypsien metsien joukosta poistuivat ne kohteet jotka ovat iältään vanhoja ja joissa on pieni läpimitta.
 10. 10. © Luonnonvarakeskus10 7.6.2019 Alustavat tulokset nyt tehtyjen muutosten jälkeen • Suomen metsien vertailutaso (suluissa edellinen [12/2018] arvio): – Metsien hiilinielu: -31 M t CO2 (-28 M t CO2) – Metsien ja puutuotteiden hiilinielu: -38 M t CO2 (-35 M t CO2) HUOM! Luvut muuttuvat todennäköisesti kun huomioimme komissiolta saatavan tarkastusraportin • Jaksolla 2000-2009 Suomen metsien hiilinielu oli puutuotteiden kanssa -35,85 M t CO2 (Lähde: NIR 2019) • Ennakkotietojen mukaan vuoden 2018 metsien hiilinielu oli noin -21 M t CO2 (Puutuotteiden nielu vuonna 2017 oli noin -4 M t CO2)
 11. 11. © Luonnonvarakeskus Mitä tämä tarkoittaa ? 11 7.6.2019 • Metsien vertailutaso (2021-25): -38 Mt CO2 • KHK-inventaarion mukaan metsien hiilinielu puutuotteiden kanssa on -31 Mt CO2 (2017, Lähde: NIR 2019) • Tarvitaan pikaisesti erilaisia päästövähennystoimia kaikilla maankäyttösektorin osa-alueilla. Päästövähennyskustannus maatalousmaaperillä 6-25 € per t CO2 – onko meillä varaa odottaa? Lähde: Kärkkäinen et al. 2019. MISA final report
 12. 12. © Luonnonvarakeskus Mitä seuraavaksi? 12 7.6.2019 • Odotamme kesä-heinäkuussa tulevaa virallista komission tarkastusraporttia ja teemme sen vaatimat muutokset laskentaan • Lopullinen Suomen metsien hiilinielun vertailutaso toimitetaan komissiolle vuoden 2019 loppuun mennessä

×