Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FFoottoo:: wwwwww..ttvvss..ppll
TTRRAANNSSPPOORRTT ZZRRÓÓWWNNOOWWAAŻŻOONNYY 
Jedyny transport jaki sprawdza 
się w nowoczesnych miastach to 
taki, który s...
Zrównoważony transport to transport zorganizowany z uwzględnieniem 
zasady zrównoważonego rozwoju, który w Polsce jest zas...
Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku w Europie Zachodniej i Ameryce zapanował boom 
motoryzacyjny, który dodatkowo zniszczy...
Inwestowanie w sieć drogową jest bowiem często bezcelowe. W warunkach wielkiego 
deficytu powierzchni transportowej, zwięk...
16 
1 TRAMWAJ 
POJEMNOŚĆ 
200 OSÓB 
(max 320) 
50 
SAMOCHODÓW 
POJEMNOŚĆ 
200 OSÓB 
(4 OSOBY x 50) 
40 m 
10x 25 m = 250 m...
Od dekady wiele miast Europy wybudowało od podstaw zlikwidowane 
niegdyś trasy tramwajowe. Na skutek światowego kryzysu i ...
OOdd iiddeeii ddoo ddzziiaałłaanniiaa 
PPrrooggrraamm EEkkoollooggiicczznnyy TTrraannssppoorrtt ((GGrreeeenn TTrraavveell ...
OOdd iiddeeii ddoo ddzziiaałłaanniiaa 
PPrrooggrraamm EEkkoollooggiicczznnyy TTrraannssppoorrtt ((GGrreeeenn TTrraavveell ...
OOdd iiddeeii ddoo ddzziiaałłaanniiaa 
PPrrooggrraamm EEkkoollooggiicczznnyy TTrraannssppoorrtt ((GGrreeeenn TTrraavveell ...
OOdd iiddeeii ddoo ddzziiaałłaanniiaa 
PPrrooggrraamm EEkkoollooggiicczznnyy TTrraannssppoorrtt ((GGrreeeenn TTrraavveell ...
OOdd iiddeeii ddoo ddzziiaałłaanniiaa 
PPrrooggrraamm EEkkoollooggiicczznnyy TTrraannssppoorrtt ((GGrreeeenn TTrraavveell ...
OOdd iiddeeii ddoo ddzziiaałłaanniiaa 
PPrrooggrraamm EEkkoollooggiicczznnyy TTrraannssppoorrtt ((GGrreeeenn TTrraavveell ...
OOdd iiddeeii ddoo ddzziiaałłaanniiaa 
PPrrooggrraamm EEkkoollooggiicczznnyy TTrraannssppoorrtt ((GGrreeeenn TTrraavveell ...
EEffeekkttyy pprrooggrraammuu 
G Ekologiczny Transport (Grreeeenn TTrraavveell PPllaann))
AA ccoo zz nnaammii ?? 
PPrreeffeerreennccjjee kkoommuunniikkaaccyyjjnnee pprraaccoowwnniikkóóww ii ssttuuddeennttóóww 
UU...
AA ccoo zz nnaammii ?? 
PPrreeffeerreennccjjee kkoommuunniikkaaccyyjjnnee pprraaccoowwnniikkóóww ii ssttuuddeennttóóww 
UU...
AA ccoo zz nnaammii ?? 
PPrreeffeerreennccjjee kkoommuunniikkaaccyyjjnnee pprraaccoowwnniikkóóww ii ssttuuddeennttóóww 
UU...
DDzziięękkuujjeemmyy zzaa uuwwaaggęę
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

transport_zrównoważony; sustainable transport

5,930 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

transport_zrównoważony; sustainable transport

 1. 1. FFoottoo:: wwwwww..ttvvss..ppll
 2. 2. TTRRAANNSSPPOORRTT ZZRRÓÓWWNNOOWWAAŻŻOONNYY Jedyny transport jaki sprawdza się w nowoczesnych miastach to taki, który stanowi kombinacje transportu publicznego i prywatnego taki, który traktuje poważnie pieszych i rowerzystów i jest zróżnicowany. Jeżeli wszyscy wsiadają do samochodów system prędzej czy później się załamuje. Vuckan Vuchic - Inżynier Transportu University of Pennsylvania
 3. 3. Zrównoważony transport to transport zorganizowany z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, który w Polsce jest zasadą konstytucyjną. Konieczne są równoprawne warunki – wszyscy muszą się stosować do zasady „zanieczyszczający płaci”. Wszystkie koszty zewnętrzne, które się dadzą policzyć, muszą być włączane w cenę paliwa np. do cen transportu nie włącza się kosztów wynikających z chorób powodowanych przez zanieczyszczenia, kosztów niszczenia budynków czy mostów. Jeżeli uwzględnić to wszystko, cena benzyny powinna być trzy razy wyższa. Teraz ludzie często wybierają samochód, bo wydaje im się tańszy – tymczasem w perspektywie długofalowej, przy uwzględnieniu kosztów społecznych, jest droższy. dr Andrzej Kassenberg – ekspert Unii Metropolii Polskich 11
 4. 4. Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku w Europie Zachodniej i Ameryce zapanował boom motoryzacyjny, który dodatkowo zniszczył przestrzeń publiczną. Urbaniści myśleli wtedy o zmieszczeniu samochodów, a zapomnieli o potrzebach ludzi. W krajach rozwijających się i w Europie Wschodniej tysiące osób wciąż marzą o samochodzie z klimatyzacją, a władze zastanawiają się, jak je pomieścić. W Skandynawii zrozumieliśmy już, że w miastach trzeba postawić na transport publiczny, jazdę na rowerze i ruch pieszy. W Polsce potrzeba bardziej humanistycznego planowania miast, a nie skupiania się na potrzebach pojedynczych kierowców. Postawcie na transport zbiorowy, to prawdziwe rozwiązanie dla dużych miast. Problemów komunikacyjnych nie rozwiążecie udogodnieniami dla samochodów. Próbowano tego w Los Angeles i skończyło się to wielką porażką. Znajdą się oczywiście ludzie, którzy powiedzą: "Postawmy na ekologiczne samochody na prąd". Ale to żadne rozwiązanie, bo miasta ich po prostu nie pomieszczą. - Jan Gehl światowej sławy architekt i urbanista 6
 5. 5. Inwestowanie w sieć drogową jest bowiem często bezcelowe. W warunkach wielkiego deficytu powierzchni transportowej, zwiększenie ilości lub szerokości dróg wywołuje w krótkim czasie zwiększony ruch, odpowiadający większej chłonności układu. Jeśli przepustowość dróg wzrośnie, wówczas wzrośnie też ruch, aż do osiągnięcia poprzedniego stanu nasycenia. Zjawisko to, zwane ruchem indukowanym, zaczęło już w latach 40. przebijać się do świadomości Roberta Mosesa, twórcy sieci autostrad i dróg ekspresowych Nowego Jorku, gdy dokonane inwestycje zrodziły większe problemy z kongestią (zatłoczeniem dróg), niż te, które istniały wcześniej. Badania z Kalifornii, obejmujące lata 1973-90, wykazały, że każde 10% powiększonej przepustowości dróg daje po czterech latach 9% wzrostu ruchu. „Próby zaradzenia kongestii drogowej przy pomocy zwiększania przepustowości tras są jak leczenie nadwagi przez popuszczanie pasa” dr inż. Jacek Wesołowski Miasto w ruchu. 12
 6. 6. 16 1 TRAMWAJ POJEMNOŚĆ 200 OSÓB (max 320) 50 SAMOCHODÓW POJEMNOŚĆ 200 OSÓB (4 OSOBY x 50) 40 m 10x 25 m = 250 m * 3 = 750 m statystycznie w aucie w mieście podróżuje 1,5 x 50 = 75 osób 13
 7. 7. Od dekady wiele miast Europy wybudowało od podstaw zlikwidowane niegdyś trasy tramwajowe. Na skutek światowego kryzysu i coraz większych cen ropy nowe linie tramwajowe masowo powstają w także w USA. Liczba miast europejskich, w których reaktywowano tramwaj wzrosła w 2000 r. do 102. Obecnie w Europie jest 170 miast z komunikacją tramwajową o łącznej sumie 950 linii na ponad 28 tys. km torów. NIEKTÓRE PRZYKŁADY REAKTYWACJI LINII TRAMWAJOWYCH W OSTATNICH LATACH: Metropolie: - Londyn (ok. 12 mln mieszkańców) - Paryż (ok. 8 mln mieszkańców) - Houston (ok. 4 mln mieszkańców) - USA - Berlin (zachodni)(ok. 3,8 mln mieszkańców) - Dublin (ok. 1 mln mieszkańców) Mniejsze miasta: - Rouen (103 tys. mieszkańców) -Francja - Orlean (110 tys. mieszkańców) - Francja - Heilbronn (120 tys. mieszkańców) - Niemcy - Saarbrücken (180 tys. mieszkańców) - Niemcy - Tacoma (200 tys. mieszkańców) – USA - Edynburg (ok. 0,5 mln mieszkańców) – Szkocja SAARBRÜCKEN STRASBURG
 8. 8. OOdd iiddeeii ddoo ddzziiaałłaanniiaa PPrrooggrraamm EEkkoollooggiicczznnyy TTrraannssppoorrtt ((GGrreeeenn TTrraavveell PPllaann)) UUnniiwweerrssyytteett OOxxffoorrdd BBrrooookkeess Oxford –– wwaażżnniieejjsszzee ddaannee ((22000088 rr..)):: LLiicczzbbaa lluuddnnoośśccii:: 115533 990000 PPoowwiieerrzzcchhnniiaa:: 4466 kkmm22 GGęęssttoośśćć zzaalluuddnniieenniiaa:: 33227700 ooss..//kkmm22 LLiicczzbbaa ssttuuddeennttóóww:: ookk.. 3300 000000 OOllsszzttyynn –– wwaażżnniieejjsszzee ddaannee ((22000088 rr..)):: LLiicczzbbaa lluuddnnoośśccii:: 117766 114422 ((22000088 rr..)) PPoowwiieerrzzcchhnniiaa:: 8888 kkmm22 GGęęssttoośśćć zzaalluuddnniieenniiaa:: 11999944 ooss..//kkmm22 LLiicczzbbaa ssttuuddeennttóóww:: ookk.. 4433 226644 ((2255 000077)) OOxxffoorrdd BBrrooookkeess UUnniivveerrssiittyy ((22000088 rr..)):: LLiicczzbbaa ssttuuddeennttóóww:: ookk.. 1188 000000 LLiicczzbbaa pprraaccoowwnniikkóóww:: 33 000000 UUnniiwweerrssyytteett WWaarrmmiińńsskkoo--MMaazzuurrsskkii ((22000088 rr..)):: LLiicczzbbaa ssttuuddeennttóóww:: ookk.. 3344 000000 LLiicczzbbaa pprraaccoowwnniikkóóww:: 33 330000 PPrrooggrraamm EEkkoollooggiicczznnyy TTrraannssppoorrtt:: WWpprroowwaaddzzoonnyy ww 11999999 rr.. PPooddssttaawwyy pprraawwnnee:: Planning Policy Guidance 13 (PPG13) – konieczność sporządzenia planu obsługi komunikacyjnej (Travel Plan) nowej inwestycji, jako warunek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (Planning Permission) The 2004 Transport White Paper , The 2004 Public Health White Paper, The 2000 Urban White Paper – dokumenty mówiące o tym, że instytucje powinny zachęcać swoich pracowników do korzystania z innych środków transportu niż samochód i tworzyć warunki sprzyjające tym zmianom, a także promować aktywność fizyczną m.in. poprzez przemieszczanie się pieszo i jazdę rowerem.
 9. 9. OOdd iiddeeii ddoo ddzziiaałłaanniiaa PPrrooggrraamm EEkkoollooggiicczznnyy TTrraannssppoorrtt ((GGrreeeenn TTrraavveell PPllaann)) UUnniiwweerrssyytteett OOxxffoorrdd BBrrooookkeess
 10. 10. OOdd iiddeeii ddoo ddzziiaałłaanniiaa PPrrooggrraamm EEkkoollooggiicczznnyy TTrraannssppoorrtt ((GGrreeeenn TTrraavveell PPllaann)) UUnniiwweerrssyytteett OOxxffoorrdd BBrrooookkeess  UUnniiwweerrssyytteecckkiiee lliinniiee aauuttoobbuussoowwee – Brookes Bus – darmowe linie autobusowe dla studentów i pracowników uczelni, łączące kampusy i akademiki ze sobą i centrum miasta.  Dostępne dla każdego – studenci, pracownicy Oxford Brookes, mieszkańcy miasta  Linie dzienne: U1 i U5 - co15-30 min  Linie nocne: NU1 i NU5 – co 30-60 min, śr i pt  Linia specjalna: U4 – kursy do centrum handlowego  Darmowe bilety semestralne dla studentów mieszkających w akademikach Źródło: www.oxfordbus.co.uk
 11. 11. OOdd iiddeeii ddoo ddzziiaałłaanniiaa PPrrooggrraamm EEkkoollooggiicczznnyy TTrraannssppoorrtt ((GGrreeeenn TTrraavveell PPllaann)) UUnniiwweerrssyytteett OOxxffoorrdd BBrrooookkeess  IInnffrraassttrruukkttuurraa rroowweerroowwaa – na terenie kampusów i akademików zapewniono odpowiednią infrastrukturę dla użytkowników rowerów, w postaci: ◦ Miejsc postojowych dla rowerów ◦ Wiat rowerowych ◦ Schowków na rowery ◦ Garaży na rowery Źródło: www.brookes.ac.uk Źródło: www.brookes.ac.uk
 12. 12. OOdd iiddeeii ddoo ddzziiaałłaanniiaa PPrrooggrraamm EEkkoollooggiicczznnyy TTrraannssppoorrtt ((GGrreeeenn TTrraavveell PPllaann)) UUnniiwweerrssyytteett OOxxffoorrdd BBrrooookkeess  PPoolliittyykkaa zzaarrzząąddzzaanniiaa mmiieejjssccaammii ppaarrkkiinnggoowwyymmii – obejmuje pozwolenia na parkowanie na terenie kampusów, opłaty za parkowanie oraz ograniczenia w możliwości korzystania z parkingów  Opłaty za pozwolenie na parkowanie – wykupienie pozwolenia daje możliwość wjazdu na teren kampusu i poszukiwanie miejsca parkingowego. Nie ma gwarancji, że znajdziemy wolne miejsce.  Opłaty pobierane są za rok z góry.  Opłaty uzależnione są od wysokości wynagrodzenia pracownika oraz dostępności komunikacyjnej kampusu.  Opłaty na kampusach (Harcourt Hill, Wheatley) znacznie oddalonych od centrum miasta są 20% niższe niż na kampusie głównym. Jest to związane z mniejszą ilością alternatywnych sposobów podróżowania: za daleko, by iść pieszo czy jechać rowerem.  Zakaz parkowania samochodów na terenie akademika dla studentów mieszkających w akademikach.  O pozwolenie na parkowanie mogą ubiegać się osoby spełniające określone warunki.  Od wszystkich powyższych reguł występują wyjątki, jeżeli jest to uzasadnione przez stan zdrowia lub potrzeby związane z opieką nad dziećmi lub osobami starszymi.  Dochód z opłat za parkowanie jest przeznaczany na tworzenie alternatywnych sposobów podróżowania, w tym na utrzymanie uniwersyteckich linii autobusowych Źródło: www.brookes.ac.uk Źródło: www.brookes.ac.uk
 13. 13. OOdd iiddeeii ddoo ddzziiaałłaanniiaa PPrrooggrraamm EEkkoollooggiicczznnyy TTrraannssppoorrtt ((GGrreeeenn TTrraavveell PPllaann)) UUnniiwweerrssyytteett OOxxffoorrdd BBrrooookkeess  PPoolliittyykkaa zzaarrzząąddzzaanniiaa mmiieejjssccaammii ppaarrkkiinnggoowwyymmii – obejmuje pozwolenia na parkowanie na terenie kampusów, opłaty za parkowanie oraz ograniczenia w możliwości korzystania z parkingów Tabela 1. Opłaty za parkowanie na terenie głównego kampusu (Headington Campus) - pracownicy. Wynagrodzenie roczne Opłata roczna za parkowanie Udział opłat w wynagrodzeniu Wynagrodzenie roczne - średnia Udział opłat w wynagrodzeniu - średnia od do od do £ 15 000,00 £ 11,50 0,077% £ 15 000,00 0,077% £ 15 001,00 £ 20 000,00 £ 46,00 0,307% 0,230% £ 17 500,50 0,268% £ 20 001,00 £ 25 000,00 £ 57,50 0,287% 0,230% £ 22 500,50 0,259% £ 25 001,00 £ 30 000,00 £ 69,00 0,276% 0,230% £ 27 500,50 0,253% £ 30 001,00 £ 35 000,00 £ 80,50 0,268% 0,230% £ 32 500,50 0,249% £ 35 001,00 £ 40 000,00 £ 92,00 0,263% 0,230% £ 37 500,50 0,246% £ 40 001,00 £ 45 000,00 £ 103,50 0,259% 0,230% £ 42 500,50 0,244% £ 45 001,00 £ 50 000,00 £ 115,00 0,256% 0,230% £ 47 500,50 0,243% £ 50 001,00 £ 55 000,00 £ 126,50 0,253% 0,230% £ 52 500,50 0,241% Opracowanie własne na podstawie: A travel plan for Oxford Brookes, Site audit: Key findings, Final report, February 2009
 14. 14. OOdd iiddeeii ddoo ddzziiaałłaanniiaa PPrrooggrraamm EEkkoollooggiicczznnyy TTrraannssppoorrtt ((GGrreeeenn TTrraavveell PPllaann)) UUnniiwweerrssyytteett OOxxffoorrdd BBrrooookkeess  IInnnnee iinniiccjjaattyywwyy ttaakkiiee jjaakk: ◦ Promowanie współużytkowania samochodu przez kilka osób (podwożenie) ◦ Odpowiednie rozplanowywanie zajęć pracowników jak i studentów w celu ograniczenia liczby podróży do/z uczelni oraz podróży między kampusami ◦ Tworzenie warunków do pracy na odległość ◦ Planowanie obiektów uczelni w ten sposób, aby minimalizować odległości między nimi, szczególnie na linii akademik – kampus
 15. 15. EEffeekkttyy pprrooggrraammuu G Ekologiczny Transport (Grreeeenn TTrraavveell PPllaann))
 16. 16. AA ccoo zz nnaammii ?? PPrreeffeerreennccjjee kkoommuunniikkaaccyyjjnnee pprraaccoowwnniikkóóww ii ssttuuddeennttóóww UUnniiwweerrssyytteett WWaarrmmiińńsskkoo--MMaazzuurrsskkii
 17. 17. AA ccoo zz nnaammii ?? PPrreeffeerreennccjjee kkoommuunniikkaaccyyjjnnee pprraaccoowwnniikkóóww ii ssttuuddeennttóóww UUnniiwweerrssyytteett WWaarrmmiińńsskkoo--MMaazzuurrsskkii
 18. 18. AA ccoo zz nnaammii ?? PPrreeffeerreennccjjee kkoommuunniikkaaccyyjjnnee pprraaccoowwnniikkóóww ii ssttuuddeennttóóww UUnniiwweerrssyytteett WWaarrmmiińńsskkoo--MMaazzuurrsskkii
 19. 19. DDzziięękkuujjeemmyy zzaa uuwwaaggęę

×