Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Rob Prass

684 views

Published on

Presentatie Rob Prass evenement 'Content is alles, alles is content'

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Rob Prass

 1. 1. Rob Prass
 2. 2. "Story telling” is de kern van wat de mens uniek maakt.Het is de manier waarop we onze ervaringen delen, leren van ons verleden en onze toekomst voorstellen. Maar hoe we onze verhalen vertellen, hangt af van een ander uniek menselijke eigenschap, ons vermogen om nieuwe technologie te bedenken en toe te passen.Van de drukpers tot het Internet, technologie heeft demensen nieuwe manieren gegeven om hun verhalen tevertellen, zodat ze op nieuwe niveaus van creativiteit enpersoonlijke ontplooiing kunnen komen.
 3. 3. Nieuw communicatie model?
 4. 4. Veranderde consumentt v kijker surferkrant abo zapperclub gratis krantgulden digitale foto’svakantiefoto’s donnloadenlp hoezen hyves krabbelsverjaardagskaarten mobiele telefoonvaste telefoon kieskeurig.nladvies van verkoper pullpush
 5. 5. Veranderende communicatievakantiefoto’s in album surfer zapperverjaardagskaarten .!vaste telefoon P. O.S hyves krabbels smspushbrieven / emails gsmmonopoly wii / playstation
 6. 6. De verschuiving van producteconomie naar aandachts economie lijkt zo plotseling dat ook alle businessmodellen en zogenaamde marketing wijsheden naar het rijk der fabelen verwezen kunnen worden.
 7. 7. Seth Godin heeft ons geleerd om Remarkable te zijn (Purple Cow).Oftewel, als iedereen zwart-wit is, moet jij paars worden.Als iedereen dan weer paars is, moet jij zwart-wit worden. JosephPine introduceerde de experience economie: alle producten zijn dooriedereen te maken, toch is er maar één Disney World.En: iedereen kan koffie zetten, maar er is maar één Starbucks-gevoel.
 8. 8. Je producten zijn top, maar jeverkoopsucces in de toekomst wordtbepaald door de hoeveelheid aandachtdie het verdient.
 9. 9. de kracht van het verhaal
 10. 10. Tv ,de kracht van het verhaal
 11. 11. Marshall McLuhan“Anyone who makes a distinction betweenEducation and Entertainmentdoesn’t know the first thing about either”
 12. 12. <HOW to tell the story >Having a story that’sWORTH telling
 13. 13. “Door een platform neutrale storyworld te creërenkun je als maker de focus leggen op wat je echtwilt vertellen, zonder in deze eerste fase direct tebedenken op welke platforms het verhaal wordtgebracht.Als je werkt vanuit het verhaal dienentransmediale aanvullingen zichzelf aan vanuit delocaties, handelingen en karakters in het verhaal.De serie ontwikkelt zich en gaandeweg wordtbepaald voor welke platforms wordt gekozen, hoedeze worden ingezet, en welke middelen je kiestom het publiek te betrekken.”
 14. 14. !"#$%&()*+,"-.%+/-0&1"+2 )#1<3)@6A45-20)<3)+B640)A/-+0<2,)0/+235-@<+)-C8-/<-2A-3)B40)D-0E3)+3F)64/3-DG-3)0H6)I4-30<623J) ! K1L)H64D@)L64)H+20)06)0-DD)306/<-3M) ! N2@)H1L)0-DD)306/<-3)+A/633)54D0<8D-)5-@<+M)(34! )56.7889.:;<792K-)0-DD)306/<-3)06)-20-/0+<2O)06)8-/34+@-)+2@)06)-C8D+<2?)%4/)5<2@3)@6)260)D<F-)/+2@65)7+A03)6/)6BP-A03)+2@)36)01-L)A/-+0-)01-</)6H2)306/<-3)06)5+F-)3-23-)67)601-/H<3-)@<3A/-0-O)<36D+0-@)-G-203)+2@)<0-53?)K-)2+04/+DDL)+2@)670-2)34BA623A<643DL)A622-A0)01-)@603?)N2@)@603)A622-A0-@)<2)+)30<54D+0<2,)H+L)H-)A+DD),/-+0)306/<-3?)Q/-+0)306/<-3)H<2)1-+/03)+2@)5<2@3?) *+,-).)
 15. 15. ! .<=;E* ! "G?2;628B2* ! -C4628B2* ! &>0<A=;@7* * ! RC768277*@=42>* ! "G2BC<6=8H*+:2*1=0>*67*<=*12<*0>>*76G*B=@?=828<7*9=;M681*68*:0;@=8E*<=12<:2;*S*7C??=;<681*084*;26=<:2; JH*,0<:2;*<:08*<;E*<=*<0BM>2*0>>*76G*B=87642;0<6=87*68*0*7681>2*79==?F*0>>=9*E=C;*64207*<=*25@C><6?>2*6<2;0<6=87*S*7<0;<*96<:*0*7@0>>*B=8B2?<F*;C8*6<*<:;=C1:*<:2*0>>*<:2*7<0127*084*72(=9*7<0;<*01068F*<:67*<6@2*<0M681*<:2*=C<?C<7*A;=@*20B:*7<012*084*A224681*<:2@*68<=*<:8*<:2*A=>>=9681*72B<6=87*=A*<:2*V==M*N>>*<0>M*0V=C<*20B:*7<012*68*42<06>*L*7=*C842;7<084:052*0>>*<:2*?62B27*E2<*=8*E=C;*A6;7<*?077*<:;=C1:H*!252>=?681*<:2*?;=P2B<*68*<:67*6<2;0<65?;=B277*@080120V>2*084*287C;27*E=C*<:68M*B0;2AC>>E*0V=C<*9:0<*E=C*?>08*<=*4=H*************************************************************J * T:28**686<60>>E*?;2728<24*@E*4601;0@*6<*:04*=8>E*A652*B=@?=828<7*07**B=C8<24*U"G?2;628B2U=<:2;7*L*084*6<*76@?>6A624*<:2*?;=B277H*O=9252;F**8=9*A22>*6<*9=;<:*2G?>6B6<*B=87642;0<6=8*68*6<7*= &012*3*
 16. 16. THE TRUTH ABOUT MARIKA
 17. 17. Where we are now Content Technology Repurposing Altering Create once publish Adapting any/everywhere Augmenting Personalisation – Stretching Stories across multiple platforms Audiences Marketing Fragmenting Integrated Marketing Simultaneous media use Brand management Networked Business Increasing reach through Referring, recommending Licensing aggregated campaigns 24/7 products Archive mining PartnershipsMultiplatform services mean more than
 18. 18. The new platforms
 19. 19. Thanks for participating - see you online :) rob@creativecampfire.nl 06 54240275

×