Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

зразок білету завдання феноли_аром амины_аром кислоты_зм_3_17_18

482 views

Published on

зразок білету

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

зразок білету завдання феноли_аром амины_аром кислоты_зм_3_17_18

  1. 1. 2017 – 2018 н.р. Питання до тематичного модулю № 3 Для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету (7 семестр) «Лікарські засоби, похідні фенолів, ароматичних амінів, кислот та оксикислот» 1. Домішки: Амонію солі (метод А, В) Арсен (метод А, В) Кальцій Хлориди Магній Важкі метали Заліза Калію Сульфати Алюмінію Цинку 2. Можливі методи ідентифікації (навести рівняння реакцій, умови, спостережуваний ефект) і кількісного визначення. Фенол Резорцин Парацетамол Лідокаїну гідрохлорид Бензойна кислота Натрію бензоат Саліцилова кислота Натрію саліцилат Ацетилсаліцилова кислота Фенілсаліцилат Оксафенамід
  2. 2. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Ф А 2.5-25-282 НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Рівень вищої освіти спеціаліст (назва рівня вищої освіти) Галузь знань 7.1202 (шифр і назва галузі знань) Спеціальність 7.12020101 Фармація Семестр 7 (5,0д) (код і найменування спеціальності) Освітня програма Фармація (найменування освітньої програми) Навчальна дисципліна Фармацевтична хімія (назва навчальної дисципліни) КОНТРОЛЬ ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ № 3 «Лікарські засоби, похідні фенолів, ароматичних амінів, кислот та оксикислот» Приклад білету БІЛЕТ № _______ 1. Наведіть реакції визначення домішок фосфатів згідно вимог ДФУ, вкажіть основний і допоміжні реактиви та обґрунтуйте умови проведення випробування, наведіть аналітичний ефект. 1 – 2 бали 2. Якій лікарській речовині відповідає структура: OH OH OH C O O Bi OH OH Виберіть для неї відповідний метод кількісного визначення, титрований розчин та індикатор: 1. Аргентометрія F Хлористоводнева кислота a Ксиленоловий оранжевий 2. Алкаліметрія D Калію перманганат b Фенолфталеїн 3. Комплексонометрія C Срібла нітрат c Метиловий червоний 4. Ацидиметрія D Натрію гідроксид d Без індикатору 5. Перманганатометрія E Натрію едетат e Натрію еозинат Наведіть рівняння реакцій. Вкажіть значення стехіометричного співвідношення, наведіть формули розрахунку титру і кількісного визначення. 3 – 5 балів 3. Наведіть можливі реакції ідентифікації дерматолу. Вкажіть аналітичний ефект та фармакологічну дію. 2 – 3 бали Ʃ = min 6 балів - max 10 балів Критерії оцінювання змістового модулю № 3 Завдання 1. 2.0 бала – відповідь повна і вірна, наведено рівняння реакції, вказані умови і спостережуваний ефект. 1.5 бала - відповідь вірна, наведено рівняння реакції, не вказані умови і спостережуваний ефект. 1.0 бал - відповідь дана не менше ніж на половину, не містить істотних помилок. Завдання 2. 5.0 балів - відповідь повна і вірна, наведена назва лікарської речовини, вказана відповідність титранту та індикатору методу кількісного визначення, наведено рівняння реакції, вказано стехіометричне співвідношення коефіцієнтів. 4.0 бали - відповідь повна і вірна, наведена назва лікарської речовини, вказана відповідність титранту та індикатору методу кількісного визначення, наведено рівняння реакції, вказано стехіометричне співвідношення коефіцієнтів, містить несуттєві помилки. 3.0 бали - відповідь дана не менше ніж на половину, не містить істотних помилок, допущена суттєва помилка. Завдання 3. 3.0 бали - відповідь повна і вірна, наведені усі можливі реакції ідентифікації, вказані умови проведення досліджень, наведено аналітичний ефект та фармакологічна дія лікарського засобу. 3,5 бали - відповідь вірна, наведено рівняння реакції, не вказані умови проведення реакцій і спостережуваний ефект. 2.0 бали - відповідь дана не менше ніж на половину, не містить істотних помилок, допущена суттєва помилка. Затверджено на засіданні методичної наради кафедри фармацевтичної хімії Протокол № 5 від 28 вересня 2017 року Завідувач кафедри, проф. Георгіянц В. А. (підпис) _______________________________________________________________________________________________________________________________ СУЯ НФаУ Редакція 01 Дата введення 20.03.2017 р. Стор. 1 з 1

×