Patriot 2

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ 2

FINANČNÍ ŘÍZENÍ
A FINANCOVÁNÍ
ANEB ZE ŽIVOTA MENŠÍCH FIREM, DÍL 2.
VÝSLEDKY PRŮZKUMU
autor: Luděk Blahut, HODINOVÝ
FINANČNÍ ŘEDITEL s.r.o.
Martin Tyšer, Nastejnelodi.cz s.r.o.
V minulém díle jsme v úvodním rozhovoru předsta-
vili projekt, na kterém se spolupodíleli HODINOVÝ
FINANČNÍ ŘEDITEL, Nastejnelodi.cz a Moravskoslez-
ské inovační centrum Ostrava (MSIC), který mapuje
byznys / Finanční řízení a financování
96
Martin Tyšer: Více než dvě třetiny firem spoléhá v účetně-daňo-
vých otázkách na externisty, což s sebou nese, pokud je dobře
uchopeno, výhodu částečného přenosu rizik ven z firmy. Na dru-
hou stranu si řada podnikatelů neověřuje odbornost externího
účetního, popřípadě neví, jak si ji ověřit. Výsledkem mohou být
pak velké zmatky v účetních výstupech (to se násobí v případě
častých výměn účetních, což vůbec není výjimečné), a to nejen
ve vztahu k finančnímu úřadu, ale zejména pro banky, které na
základě účetních dat posuzují úvěruschopnost dané firmy.
2. Kdo vám zajišťuje účetnictví?
● externí firma/účetní
● zaměstnanec
72
28
1. Jaká je právní forma vaší firmy?
● fyzická osoba
● s. r. o.
● jiná
21
74
5
problematiku finančního řízení a financování malých
a středních firem.
Průzkum formou dotazníku trval necelé dva roky,
dotazování probíhalo na segmentu malých a střed-
ně velkých firem, až na výjimky na území Morav-
skoslezského kraje. Získali jsme necelé dvě stovky
odpovědí, mimo jiné i prostřednictvím Hospodářské
komory HK MSK.
Prvních šest otázek, týkajících se finančního řízení
představí a okomentuje Martin Tyšer, poslední čtyři,
týkajících se financování, Luděk Blahut.
Luděk Blahut: 43 % (20 + 23) firem bylo v případě první žádosti
o úvěr bankou neuspokojeno. Jen částečné vyhovění ze strany
banky totiž často vůbec nic neřeší anebo firma musí redukovat
plány, předělávat investiční záměry a podobně. Z mých zkuše-
ností je možná toto procento ve skutečnosti ještě vyšší! Součas-
ně můžu říct, že z mých zkušeností se přitom zhruba každému
druhému z oněch 43% dalo pomoci… V příštím díle se budu to-
muto bodu věnovat detailněji, včetně ukázky případové studie
jednoho klienta.
97
7. Jak jste v počátcích podnikání řešili potřebu úvěru?
● oslovili jsme banku, ta nám ale
nepůjčila vůbec nic
● banka nám půjčila, ale málo. Zbytek
jsme si museli půjčit od třetí osoby,
zredukovali jsme plány apod.
● banka nám půjčila požadovaný úvěr
● ostatní, např. nežádali jsme ještě o úvěr
23
25
32
20
Martin Tyšer: Téměř dvě třetiny podnikatelů chtějí zlepšit své
finanční řízení. Bohužel pouze 21 % ví, jak na to. Odpověď na
tuto otázku nám tento průzkum poskytl z části také – o tom ale
v dalších dílech našeho seriálu.
6. Jak jste spokojeni s úrovní finančního řízení ve vaší firmě?
● chceme zlepšit úroveň finančního řízení
a víme jak
● chceme zlepšit úroveň finančního
řízení, ale nevíme jak
● současná úroveň nám vyhovuje
21
43
36
Martin Tyšer: Zde je vidět, že určitý zájem o finanční řízení pod-
nikatelé mají (81 %), ovšem spoléhají spíše na vlastní nástroje
(55 %) nežli na data přímo z účetnictví (26 %). To zajisté přispívá
k omezené integritě manažerských dat s účetnictvím, čímž pa-
trně také k chybovosti, ale navíc je zcela jistě administrativně
velmi náročné.
5. Jaké nástroje pro finanční řízení / reporting používáte?
● nepoužíváme žádný nástroj
● používáme nástroj, ve kterém
pracujeme s daty s přímou vazbou
na data z účetnictví
● používáme vlastní nástroj (např. Excel),
přičemž pracujeme s daty nezávisle
na účetnictví
19
26
55
Martin Tyšer: Tady vidíme, že většina firem se o finanční výsledky
vlastní firmy, které poskytuje účetnictví, vůbec nezajímá. Budoucí
výhled neřeší více než 80 % podnikatelů.
● jednou za rok máme k dispozici
Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát
● měsíčně máme k dispozici Rozvahu
a Výkaz zisků a ztrát
● víme detaily o nákladových položkách
v nepřehledném členění
● víme detaily o nákladových položkách
v přehledném (vlastním) členění
● víme detaily o nákladových položkách
i výhled budoucího hospodaření
(budget/cash-flow plán)
3. Jak by se dala ve vaší firmě popsat práce s finančním řízením /
finančním reportingem?
30
14
20
19
17
Martin Tyšer: Ačkoliv dobře nastavený systém toku informací
včetně účetnictví umožňuje delegování pravomocí, více než 50
% firem říká, že náklady schvaluje čistě jednatel.
4. Jak sledujete ve vaší firmě hospodaření
po nákladové stránce?
● veškeré nákladové položky schvaluje
jednatel/majitel
● nákladové položky schvaluje více lidí,
ale nerozlišujeme nijak střediska
● rozlišujeme náklady po střediscích
v detailnějším členění
5433
13
Luděk Blahut: Podnikatelé, ke své škodě, jen výjimečně vyu-
žívají služeb externích profesionálů. V případě žádosti o úvěr
nejde o to vyplnit formulář a přidat k tomu daňové přiznání. Po-
kud podnikatel sám není ekonomicky vzdělaný a má k ruce jen
průměrnou účetní, může mít zaděláno na problém, pokud není
schopný dodat bance relevantní podklady v požadované kvalitě.
Také k tomuto bodu se ještě v příštím díle vrátím…
Luděk Blahut: Firmy standardně oslovují jen své banky a v pří-
padě neúspěchu jednu až dvě další. Pokud jsou neúspěšné, re-
zignují. Velká část případů, na kterých jsem sám v posledních
deseti letech pracoval, byla takových, že firma sama nejdříve
v bance neuspěla a já ji potom úvěr vyřídil a často v té stejné
bance. Problém úzce souvisí s předchozím bodem…
ZÁVĚR
Menší firmy trpí špatným finančním řízením, čest vý-
jimkám. Pomyslnou Achillovou patou menších firem je:
1. externí účetní (které se poměrně často střídají
a jsou často nekvalitní, poznámka autorů),
2. není plánované cash - flow,
3. jen výjimečně má firma skutečné nástroje finan­
čního řízení,
byznys / Finanční řízení a financování
98
8. Kdo v případě vyřizování úvěru jedná za vaši firmu v bance? 9. Pokud jste byli u své banky s žádostí neúspěšní,
kolik jiných bank jste oslovili?
● jednatel/majitel
● jiný zaměstnanec, účetní
● poradce apod.
● bez odpovědi
● žádnou
● jednu až dvě
● více než dvě
● bez odpovědi
89
5
4 2
35
35
19
11
Luděk Blahut: Firmy moc neřeší pravidelnou úpravu úvěrových
parametrů. V  případě refinancování, provedeném profesioná-
lem jsou potom překvapeny, jak obrovských finančních úspor
a jiných vylepšení v jednodušší administrativě, zmírnění zajiště-
ní a podobně lze dosáhnout. Banky samy občas trpí takzvanou
provozní slepotou anebo si zjednodušují život a obnovují pořád
dokola ten stejný model financování, i když se mezi tím změnily
některé okolnosti.
10. Jak se stavíte k refinancování poskytnutého úvěru
a změně banky?
● neřešíme to, nemáme na to čas
● minimálně co dva roky si necháme
předložit konkurenční nabídky
a porovnáváme je
● ještě jsme nerefinancovali úvěr
● refinancovali jsme úvěr na základě
lepší nabídky jiné banky
● refinancovali jsme úvěr, když nám
stávající banka nevyšla vstříc v další
žádosti o úvěr
● bez odpovědi
32
6
35
10
11
6
4. nedosáhnou v bance na financování (čemuž se
v kontextu výše uvedeného není skoro co divit…),
5. nevyjednávají pravidelně o lepších podmínkách úvěru.
V příštím díle se s Luďkem Blahutem podíváme pod
pokličku HODINOVÉHO FINANČNÍHO ŘEDITELE. De-
tailněji se podíváme na problematiku firemního fi-
nancování a zjistíme, že ani top klienti bank si nemů-
žou být jisti, že jim jejich banka snesla modré z nebe...

Recommended

Průzkum FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ by
Průzkum FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍPrůzkum FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ
Průzkum FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍLuděk Blahut
97 views10 slides
Partiot 1 by
Partiot 1Partiot 1
Partiot 1Luděk Blahut
244 views3 slides
Plán pro příští pětiletku, aneb má finanční plánování smysl pro SME? by
Plán pro příští pětiletku, aneb má finanční plánování smysl pro SME?Plán pro příští pětiletku, aneb má finanční plánování smysl pro SME?
Plán pro příští pětiletku, aneb má finanční plánování smysl pro SME?TUESDAY Business Network
584 views16 slides
Finál na setkání hnec by
Finál  na setkání hnecFinál  na setkání hnec
Finál na setkání hnecAgenturaHelas
2.4K views43 slides
Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ... by
Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ...Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ...
Diplomová práce - Podnikatelský plán internetového startupu a jeho realizace ...Roman Sterly
2.5K views22 slides
Prosperita Fresh Time by
Prosperita Fresh TimeProsperita Fresh Time
Prosperita Fresh TimeLuděk Blahut
38 views1 slide

More Related Content

Similar to Patriot 2

Podnikatelský plán by
Podnikatelský plánPodnikatelský plán
Podnikatelský plánMateřské a rodinné centrum Krůček
1.8K views31 slides
Zpravodaj sci 1_2014-final by
Zpravodaj sci 1_2014-finalZpravodaj sci 1_2014-final
Zpravodaj sci 1_2014-finalLukáš Havlín
574 views3 slides
úKol 13 by
úKol 13úKol 13
úKol 13Monika Teleszová
195 views4 slides
Zvýšení finanční gramotnosti ve středních a menších firmách (SME) jako příle... by
Zvýšení finanční gramotnosti ve středních a menších firmách (SME) jako příle...Zvýšení finanční gramotnosti ve středních a menších firmách (SME) jako příle...
Zvýšení finanční gramotnosti ve středních a menších firmách (SME) jako příle...ProFirmy.eu
313 views8 slides
Podniková ekonomika podnikání, podnikatelský plán by
Podniková ekonomika  podnikání, podnikatelský plánPodniková ekonomika  podnikání, podnikatelský plán
Podniková ekonomika podnikání, podnikatelský plánolc_user
823 views7 slides
Seminář Jak dobře prodat a správně koupit firmu - SAMAK by
Seminář Jak dobře prodat a správně koupit firmu - SAMAKSeminář Jak dobře prodat a správně koupit firmu - SAMAK
Seminář Jak dobře prodat a správně koupit firmu - SAMAKSAMAK
363 views20 slides

Similar to Patriot 2(20)

Zvýšení finanční gramotnosti ve středních a menších firmách (SME) jako příle... by ProFirmy.eu
Zvýšení finanční gramotnosti ve středních a menších firmách (SME) jako příle...Zvýšení finanční gramotnosti ve středních a menších firmách (SME) jako příle...
Zvýšení finanční gramotnosti ve středních a menších firmách (SME) jako příle...
ProFirmy.eu313 views
Podniková ekonomika podnikání, podnikatelský plán by olc_user
Podniková ekonomika  podnikání, podnikatelský plánPodniková ekonomika  podnikání, podnikatelský plán
Podniková ekonomika podnikání, podnikatelský plán
olc_user823 views
Seminář Jak dobře prodat a správně koupit firmu - SAMAK by SAMAK
Seminář Jak dobře prodat a správně koupit firmu - SAMAKSeminář Jak dobře prodat a správně koupit firmu - SAMAK
Seminář Jak dobře prodat a správně koupit firmu - SAMAK
SAMAK363 views
Strategie_workshop by Jan Bízik
Strategie_workshopStrategie_workshop
Strategie_workshop
Jan Bízik62 views
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz... by Taste
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
Project Restart 2023: Petr Bernadič - Jak komunikovat projekt, za který zákaz...
Taste129 views
Crastig General Presentation by Pavel Matousek
Crastig General PresentationCrastig General Presentation
Crastig General Presentation
Pavel Matousek390 views
PláNováNí ScéNářů Jako NáStroj Tvorby Strategie VáClav Jung by TUESDAY Business Network
PláNováNí ScéNářů Jako NáStroj Tvorby Strategie  VáClav JungPláNováNí ScéNářů Jako NáStroj Tvorby Strategie  VáClav Jung
PláNováNí ScéNářů Jako NáStroj Tvorby Strategie VáClav Jung
Funkční projektové řízení pro zákaznickou podporu | SupportDay 29. 5. 2019 by Jan Kvasnička
Funkční projektové řízení pro zákaznickou podporu | SupportDay 29. 5. 2019Funkční projektové řízení pro zákaznickou podporu | SupportDay 29. 5. 2019
Funkční projektové řízení pro zákaznickou podporu | SupportDay 29. 5. 2019
Jan Kvasnička1.4K views
Konference na téma Milníky ve vývoji rodinné firmy - SAMAK by SAMAK
Konference na téma Milníky ve vývoji rodinné firmy - SAMAKKonference na téma Milníky ve vývoji rodinné firmy - SAMAK
Konference na téma Milníky ve vývoji rodinné firmy - SAMAK
SAMAK210 views
Co to je - Human Capital Management - cesky by Josef Sysel
Co to je - Human Capital Management - ceskyCo to je - Human Capital Management - cesky
Co to je - Human Capital Management - cesky
Josef Sysel501 views

Patriot 2

 • 1. FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ ANEB ZE ŽIVOTA MENŠÍCH FIREM, DÍL 2. VÝSLEDKY PRŮZKUMU autor: Luděk Blahut, HODINOVÝ FINANČNÍ ŘEDITEL s.r.o. Martin Tyšer, Nastejnelodi.cz s.r.o. V minulém díle jsme v úvodním rozhovoru předsta- vili projekt, na kterém se spolupodíleli HODINOVÝ FINANČNÍ ŘEDITEL, Nastejnelodi.cz a Moravskoslez- ské inovační centrum Ostrava (MSIC), který mapuje byznys / Finanční řízení a financování 96 Martin Tyšer: Více než dvě třetiny firem spoléhá v účetně-daňo- vých otázkách na externisty, což s sebou nese, pokud je dobře uchopeno, výhodu částečného přenosu rizik ven z firmy. Na dru- hou stranu si řada podnikatelů neověřuje odbornost externího účetního, popřípadě neví, jak si ji ověřit. Výsledkem mohou být pak velké zmatky v účetních výstupech (to se násobí v případě častých výměn účetních, což vůbec není výjimečné), a to nejen ve vztahu k finančnímu úřadu, ale zejména pro banky, které na základě účetních dat posuzují úvěruschopnost dané firmy. 2. Kdo vám zajišťuje účetnictví? ● externí firma/účetní ● zaměstnanec 72 28 1. Jaká je právní forma vaší firmy? ● fyzická osoba ● s. r. o. ● jiná 21 74 5 problematiku finančního řízení a financování malých a středních firem. Průzkum formou dotazníku trval necelé dva roky, dotazování probíhalo na segmentu malých a střed- ně velkých firem, až na výjimky na území Morav- skoslezského kraje. Získali jsme necelé dvě stovky odpovědí, mimo jiné i prostřednictvím Hospodářské komory HK MSK. Prvních šest otázek, týkajících se finančního řízení představí a okomentuje Martin Tyšer, poslední čtyři, týkajících se financování, Luděk Blahut.
 • 2. Luděk Blahut: 43 % (20 + 23) firem bylo v případě první žádosti o úvěr bankou neuspokojeno. Jen částečné vyhovění ze strany banky totiž často vůbec nic neřeší anebo firma musí redukovat plány, předělávat investiční záměry a podobně. Z mých zkuše- ností je možná toto procento ve skutečnosti ještě vyšší! Součas- ně můžu říct, že z mých zkušeností se přitom zhruba každému druhému z oněch 43% dalo pomoci… V příštím díle se budu to- muto bodu věnovat detailněji, včetně ukázky případové studie jednoho klienta. 97 7. Jak jste v počátcích podnikání řešili potřebu úvěru? ● oslovili jsme banku, ta nám ale nepůjčila vůbec nic ● banka nám půjčila, ale málo. Zbytek jsme si museli půjčit od třetí osoby, zredukovali jsme plány apod. ● banka nám půjčila požadovaný úvěr ● ostatní, např. nežádali jsme ještě o úvěr 23 25 32 20 Martin Tyšer: Téměř dvě třetiny podnikatelů chtějí zlepšit své finanční řízení. Bohužel pouze 21 % ví, jak na to. Odpověď na tuto otázku nám tento průzkum poskytl z části také – o tom ale v dalších dílech našeho seriálu. 6. Jak jste spokojeni s úrovní finančního řízení ve vaší firmě? ● chceme zlepšit úroveň finančního řízení a víme jak ● chceme zlepšit úroveň finančního řízení, ale nevíme jak ● současná úroveň nám vyhovuje 21 43 36 Martin Tyšer: Zde je vidět, že určitý zájem o finanční řízení pod- nikatelé mají (81 %), ovšem spoléhají spíše na vlastní nástroje (55 %) nežli na data přímo z účetnictví (26 %). To zajisté přispívá k omezené integritě manažerských dat s účetnictvím, čímž pa- trně také k chybovosti, ale navíc je zcela jistě administrativně velmi náročné. 5. Jaké nástroje pro finanční řízení / reporting používáte? ● nepoužíváme žádný nástroj ● používáme nástroj, ve kterém pracujeme s daty s přímou vazbou na data z účetnictví ● používáme vlastní nástroj (např. Excel), přičemž pracujeme s daty nezávisle na účetnictví 19 26 55 Martin Tyšer: Tady vidíme, že většina firem se o finanční výsledky vlastní firmy, které poskytuje účetnictví, vůbec nezajímá. Budoucí výhled neřeší více než 80 % podnikatelů. ● jednou za rok máme k dispozici Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát ● měsíčně máme k dispozici Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát ● víme detaily o nákladových položkách v nepřehledném členění ● víme detaily o nákladových položkách v přehledném (vlastním) členění ● víme detaily o nákladových položkách i výhled budoucího hospodaření (budget/cash-flow plán) 3. Jak by se dala ve vaší firmě popsat práce s finančním řízením / finančním reportingem? 30 14 20 19 17 Martin Tyšer: Ačkoliv dobře nastavený systém toku informací včetně účetnictví umožňuje delegování pravomocí, více než 50 % firem říká, že náklady schvaluje čistě jednatel. 4. Jak sledujete ve vaší firmě hospodaření po nákladové stránce? ● veškeré nákladové položky schvaluje jednatel/majitel ● nákladové položky schvaluje více lidí, ale nerozlišujeme nijak střediska ● rozlišujeme náklady po střediscích v detailnějším členění 5433 13
 • 3. Luděk Blahut: Podnikatelé, ke své škodě, jen výjimečně vyu- žívají služeb externích profesionálů. V případě žádosti o úvěr nejde o to vyplnit formulář a přidat k tomu daňové přiznání. Po- kud podnikatel sám není ekonomicky vzdělaný a má k ruce jen průměrnou účetní, může mít zaděláno na problém, pokud není schopný dodat bance relevantní podklady v požadované kvalitě. Také k tomuto bodu se ještě v příštím díle vrátím… Luděk Blahut: Firmy standardně oslovují jen své banky a v pří- padě neúspěchu jednu až dvě další. Pokud jsou neúspěšné, re- zignují. Velká část případů, na kterých jsem sám v posledních deseti letech pracoval, byla takových, že firma sama nejdříve v bance neuspěla a já ji potom úvěr vyřídil a často v té stejné bance. Problém úzce souvisí s předchozím bodem… ZÁVĚR Menší firmy trpí špatným finančním řízením, čest vý- jimkám. Pomyslnou Achillovou patou menších firem je: 1. externí účetní (které se poměrně často střídají a jsou často nekvalitní, poznámka autorů), 2. není plánované cash - flow, 3. jen výjimečně má firma skutečné nástroje finan­ čního řízení, byznys / Finanční řízení a financování 98 8. Kdo v případě vyřizování úvěru jedná za vaši firmu v bance? 9. Pokud jste byli u své banky s žádostí neúspěšní, kolik jiných bank jste oslovili? ● jednatel/majitel ● jiný zaměstnanec, účetní ● poradce apod. ● bez odpovědi ● žádnou ● jednu až dvě ● více než dvě ● bez odpovědi 89 5 4 2 35 35 19 11 Luděk Blahut: Firmy moc neřeší pravidelnou úpravu úvěrových parametrů. V  případě refinancování, provedeném profesioná- lem jsou potom překvapeny, jak obrovských finančních úspor a jiných vylepšení v jednodušší administrativě, zmírnění zajiště- ní a podobně lze dosáhnout. Banky samy občas trpí takzvanou provozní slepotou anebo si zjednodušují život a obnovují pořád dokola ten stejný model financování, i když se mezi tím změnily některé okolnosti. 10. Jak se stavíte k refinancování poskytnutého úvěru a změně banky? ● neřešíme to, nemáme na to čas ● minimálně co dva roky si necháme předložit konkurenční nabídky a porovnáváme je ● ještě jsme nerefinancovali úvěr ● refinancovali jsme úvěr na základě lepší nabídky jiné banky ● refinancovali jsme úvěr, když nám stávající banka nevyšla vstříc v další žádosti o úvěr ● bez odpovědi 32 6 35 10 11 6 4. nedosáhnou v bance na financování (čemuž se v kontextu výše uvedeného není skoro co divit…), 5. nevyjednávají pravidelně o lepších podmínkách úvěru. V příštím díle se s Luďkem Blahutem podíváme pod pokličku HODINOVÉHO FINANČNÍHO ŘEDITELE. De- tailněji se podíváme na problematiku firemního fi- nancování a zjistíme, že ani top klienti bank si nemů- žou být jisti, že jim jejich banka snesla modré z nebe...