SlideShare a Scribd company logo

Es p grade 9 3rd quarter

Daily Lesson Plan or DLP for ESP 9

1 of 99
Download to read offline
1
Sabjek: EsP Baitang: 9
Petsa Sesyon: 1
Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa
konsepto ng katarungang panlipunan.
Pamantayan sa Pagganap Natutugunan ng mag-aaral ang pangangailangan ng
kapwa o pamayanan sa mga angkop na pagkakataon.
Kompetensi Nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang
panlipunan
EsP9KP-IIIc-9.1
I. LAYUNIN
Apektiv Napapahalagahan nang buong puso ang batayang
Konsepto ng aralin.
Saykomotor Nakaguguhit sa mga pagpapahalaga na paiiralin sa
gagawing pagtugon sa pangangailangan ng kapuwa o
pamayanan.
Kaalaman Nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang
panlipunan.
II. PAKSANG-ARALIN
A. Paksa Modyul 9: KATARUNGANG PANLIPUNAN
Mga Palatandaan ng Katarungang Panlipunan
B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao-9 Modyul para sa mag-
aaral pahina 132- 135
C. Kagamitang
Pampagtuturo
Learning materials
Teaching Guide
Curriculum Guide
Mga larawan
III. PAMAMARAAN
A. Paghahanda
Pangmotibeysyunal
na Tanong
1. Naranasan niyo na bang tumulong na hindi
naghahangad ng kapalit?
2. Ano-ano ang iyong mga nararamdaman?
3. Bakit mahalaga ang pagbibigay ng tulong,
pagmamahal o pakikiisa sa kapuwa?
Aktiviti/Gawain Panuto: Suriin ang apat na larawan
KWARTER: IKATLO
2
Pagsusuri/Analysis Panuto: Suriing mabuti ang apat na larawan.
Mga Tanong:
1. Ano-ano ang napansin ninyo sa mga larawang
ipinakita?
https://www.google.com.ph/search?q=Picture+of++makatarungang+lipunan&sa
fe=strict&tbm=isch&tbs=rimg:CT-kx_1OeIG8LIjii-
7rtzUvzaP1Jy3dgB2NJWnp4p41iT_1YgUdiYPo1Or0ucYrDUz5F1YiyDmwrOsM6p
FJGlzbQrvSoSCaL7uu3NS_1NoETQWHsvADZpoKhIJ_1UnLd2AHY0kReIFy5ZG
WhE0qEglaeninjWJP9hF8Ryk0ANs5AioSCSBR2Jg-
jU6vEUFw4a9e6oqHKhIJS5xisNTPkXURUV83bgkJWP0qEgliLIObCs6wzhHc6gFZ
damGlSoSCakUkaXNtCu9EY9DDF_1_1yz8I&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiC6ZG5
nqveAhWIAIgKHfH6ApsQ9C96BAgBEBg&biw=1024&bih=504&dpr=1#imgrc=S5x
isNTPkXVtlM:
https://www.google.com.ph/search?q=Picture+of++makatarungang+lipunan&safe=s
trict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilsKnVoaveAhWDWLwKHZdpB
E0Q_AUIDigB&biw=1024&bih=504#imgrc=bD3XkWeACePUzM:
https://www.google.com.ph/search?q=Picture+of++makatarungang+lipunan&safe
=strict&tbm=isch&tbs=rimg:CT-kx_1OeIG8LIjii-
7rtzUvzaP1Jy3dgB2NJWnp4p41iT_1YgUdiYPo1Or0ucYrDUz5F1YiyDmwrOsM6pFJ
GlzbQrvSoSCaL7uu3NS_1NoETQWHsvADZpoKhIJ_1UnLd2AHY0kReIFy5ZGWhE0
qEglaeninjWJP9hF8Ryk0ANs5AioSCSBR2Jg-
jU6vEUFw4a9e6oqHKhIJS5xisNTPkXURUV83bgkJWP0qEgliLIObCs6wzhHc6gFZd
amGlSoSCakUkaXNtCu9EY9DDF_1_1yz8I&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiC6ZG5nq
veAhWIAIgKHfH6ApsQ9C96BAgBEBg&biw=1024&bih=504&dpr=1#imgrc=Fm_QJs
I9Mo83-M:
https://www.linkedin.com/pulse/paano-natin-ipapaliwanag-ang-kahirapan-sa-
pilipinas-penaflor-phd
3
2. Ano-ano ang nais na ipahiwatig ng mga
larawang ito?
3. Ano kaya ang mensahe na inahahatid sa atin ng
apat na larawan?
4. Anong pagpapahalaga ang masasalamin sa mga
larawang ito?
B. Paglalahad
Abstraksyon
(Pamamaraan ng
Pagtalakay)
“Walang iwanan.” Sa ano-anong sitwasyon o
konteksto mo narinig ang pahayag na ito?
Ayon kay Pope John Paul II sa kanyang isinulat na
“LaboremExercens ang paggawa ay mabuti sa tao,
dahil sa pamamagitan nito naisasakatuparan nito
ang kanyang responsibilidad sa sarili, kapwa at sa
Dios. Ang kagustuhang maisabuhay ang layuning ito
ang nagtutulak sa kanya upang magkaroon nang
“Kagalingan sa Paggawa”.
C. Pagsasanay
(Mga Paglilinang na
Gawain)
Panuto: Sumulat ng isang sanaysay na nagtatalakay
sa kahalagahan ng pakikibahagi sa pagkakaroon ng
katarungang panlipunan.
D. Paglalapat
(Aplikasyon)
Pangkatang Gawain:
Panuto: Gumuhit ng karekatyur na nagsasaad sa
iyong ambag sa pagharap at pagtugon upang
mapanatili ang katiwasayan ng lipunan.
E. Paglalahat
(Generalisasyon)
Ang katarungan ay isang mahalagang pundasyon ng
panlipunang pamumuhay.
IV. PAGTATAYA Panuto:
1. Makikita sa ibaba ang tseklist ng mga
palatandaan upang ang isang tulad mo ay
maaring magtagumpay sa kanyang mithiin at
magtagumpay sa hinaharap.
2. Suriin kung iyong tinataglay ang sumusunod na
palatandaan.
Mga palatandaan ng Pagiging
Makatarungang tao
Ako
Ito
Hindi
Ako
Ito
1. Isinasaalang-alang ko ang
mga karapatan ng mga
tao sa aking paligid.
4
2. Inuunawa ko ang bawat
sitwasyon sa obhektibong
paraan upang makakilos
nang makatarungan ayon
sa hinihingi ng sitwasyon.
3. Kahit alam ko kung ano
ang nararapat para sa
akin ay maaari akong
magparaya alang-alang sa
mas nangangailangan
nito.
4. Handa akong magbigay ng
aking sarili upang
makatulong sa
pagpapabuti ng
kapakanan o buhay ng
aking kapwa.
V. KARAGDAGANG GAWAIN Basahin ang pangunahing prinsipyo ng katarungan
sa iyong aklat sa pahina 137 at sagutin ang
sumusunod na katanungan:
1. Bilang tao, karapatan ba ng bawat isa na
mabuhay at mamuhay nang hindi
hinahadlangan o pinahihimasukan ng iba?
2. Kung nilabag ang karapatang ito, mawawalan ba
ng katarungan?
VI. PAGNINILAY-NILAY
5
Sabjek: EsP Baitang: 9
Petsa Sesyon: 2
Pamantayang Pangnilalaman Natutugunan ng mag-aaral ang pangangailangan ng
kapwa o pamayanan sa mga angkop na pagkakataon.
Pamantayan sa Pagganap Natutugunan ng mag-aaral ang pangangailangan ng
kapwa o pamayanan sa mga angkop na pagkakataon.
Kompetensi Nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang
panlipunan
EsP9KPIIIc-9.1
Nakapagsusuri ng mga paglabag sa katarunganng
panlipunan ng mga tagapamahala at mamamayan
EsP9KPIIIc-9.2
I. LAYUNIN
Apektiv Napagtitimbang nang buong puso ang
makatarungang panlipunan
Saykomotor Nakabibigay ng mga paraan sa pagiging
makatarungang tao
Kaalaman Nakatutukoy sa mga palatandaan ng makatarungang
at di- makatarungang lipunan
II. PAKSANG-ARALIN
A. Paksa MODYUL 9 : KATARUNGANG PANLIPUNAN
B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao-9 Modyul para sa mag-
aaral pp. 129-145
C. Kagamitang
Pampagtuturo
Learning materials
Teaching Guide
Curriculum Guide
III. PAMAMARAAN
A. Paghahanda
Pangmotibeysyunal
na Tanong
Mga tanong:
1. Naranasan mo na bang tumulong sa iyong
pamayanan?
2. Ano ang nararamdaman mo kapag nakakatulong
ka sa iyong kapwa?
Aktiviti/Gawain Pangkatang Gawain:
Panuto:Suriing mabuti ang larawan at sagutin ang mga
katanungan sa ibaba. Ibahagi muna sa grupo, pagkatapos
ay pumili ng isang representative para ibahagi sa klase.
KWARTER: IKATLO
6
Pagsusuri/Analysis Mga tanong:
1. Ano ang ipinapakita sa larawan?
2. Nalagay ka na ba sa sitwasyong katulad ng nasa
larawan?
Mula sa larawang nakita, ano sa palagay mo ang ibig
sabihin ng Katarungang Panlipunan?
B. Paglalahad
Abstraksyon
(Pamamaraan ng
Pagtalakay)
Wow, ang ganda naman niyan! Perfect! Magnifico!
Bravo! Ang galling ng pagkakagawa! Sino ang
gumawa niyan? Imported ba o gawa sa atin?
Kadalasan ito ang mga salitang namumutahi sa iyong
bibig kapag nakakakita.
C. Pagsasanay
(Mga Paglilinang na
Gawain)
Paglabag sa Katarungang
Panlipunan
Paraan ng paglutas
1. Pagnanakaw
2. Pagdudroga
3. Prostitusyon
4. Kahirapan
D. Paglalapat
(Aplikasyon)
Mapigilan pa ba ang patuloy na pagpatay at iba pang
mga paglabag sa Katarungang panlipunan sa
panahon natin ngayon?
E. Paglalahat
(Generalisasyon)
Panuto: Ngayong naunawaan mo na ang
kahalagahan ng pagpapairal ng katarungang
panlipunan at ang bahagi mo rito, panahon na upang
https://www.google.com.ph/search?q=larawan+ng+kasipagan&safe=strict
&rlz=1C1VSNG_enPH712PH713&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&v
ed=2ahUKEwi42cGBm6veAhUHdt4KHbkcDOkQ7Al6BAgFEA0&biw=1024
&bih=504#imgrc=e7q23d2SsRig7M:
Ad

Recommended

More Related Content

What's hot

Esp 9 Modyul 1: Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat
Esp 9 Modyul 1: Layunin ng Lipunan: Kabutihang PanlahatEsp 9 Modyul 1: Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat
Esp 9 Modyul 1: Layunin ng Lipunan: Kabutihang PanlahatGenefer Bermundo
 
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEs p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEdna Azarcon
 
Katarungang panlipunan
Katarungang panlipunanKatarungang panlipunan
Katarungang panlipunanMaria Fe
 
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong PamamahalaESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong PamamahalaRoselle Liwanag
 
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEs p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEdna Azarcon
 
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at TungkulinModyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at TungkulinMaria Fe
 
EsP 9 M1 Kabutihang Panlahat
EsP 9 M1 Kabutihang PanlahatEsP 9 M1 Kabutihang Panlahat
EsP 9 M1 Kabutihang PanlahatIan Mayaan
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Cansinala High School
 
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemoPersonal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemoESMAEL NAVARRO
 

What's hot (20)

Esp 9 Modyul 1: Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat
Esp 9 Modyul 1: Layunin ng Lipunan: Kabutihang PanlahatEsp 9 Modyul 1: Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat
Esp 9 Modyul 1: Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat
 
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEs p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
 
Katarungang panlipunan
Katarungang panlipunanKatarungang panlipunan
Katarungang panlipunan
 
EsP 9-Modyul 8
EsP 9-Modyul 8EsP 9-Modyul 8
EsP 9-Modyul 8
 
Esp 9 q2 - summative test
Esp 9  q2 - summative testEsp 9  q2 - summative test
Esp 9 q2 - summative test
 
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong PamamahalaESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
ESP 9 Modyul11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala
 
EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9EsP 9-Modyul 9
EsP 9-Modyul 9
 
EsP 9-Modyul 1
EsP 9-Modyul 1EsP 9-Modyul 1
EsP 9-Modyul 1
 
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEs p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
 
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at TungkulinModyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin
Modyul 6: ESP grade 9: Karapatan at Tungkulin
 
EsP 9-Modyul 7
EsP 9-Modyul 7EsP 9-Modyul 7
EsP 9-Modyul 7
 
EsP 9-Modyul 13
EsP 9-Modyul 13EsP 9-Modyul 13
EsP 9-Modyul 13
 
EsP 9-Modyul 6
EsP 9-Modyul 6EsP 9-Modyul 6
EsP 9-Modyul 6
 
EsP 9-Modyul 11
EsP 9-Modyul 11EsP 9-Modyul 11
EsP 9-Modyul 11
 
EsP 9-Modyul 10
EsP 9-Modyul 10EsP 9-Modyul 10
EsP 9-Modyul 10
 
EsP 9 M1 Kabutihang Panlahat
EsP 9 M1 Kabutihang PanlahatEsP 9 M1 Kabutihang Panlahat
EsP 9 M1 Kabutihang Panlahat
 
EsP 9-Modyul 4
EsP 9-Modyul 4EsP 9-Modyul 4
EsP 9-Modyul 4
 
EsP 9 Katarungang Panlipunan
EsP 9 Katarungang PanlipunanEsP 9 Katarungang Panlipunan
EsP 9 Katarungang Panlipunan
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
 
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemoPersonal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
Personal na pahayag ng misyon sa buhay pangdemo
 

Similar to Es p grade 9 3rd quarter

EsP DLL 9 Mod 1-NAMOC - Copy.docx
EsP DLL 9 Mod 1-NAMOC - Copy.docxEsP DLL 9 Mod 1-NAMOC - Copy.docx
EsP DLL 9 Mod 1-NAMOC - Copy.docxErmaJalem1
 
EsP DLL 9 Mod 1-ERMZ .docx
EsP DLL 9 Mod 1-ERMZ .docxEsP DLL 9 Mod 1-ERMZ .docx
EsP DLL 9 Mod 1-ERMZ .docxErmaJalem1
 
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LMAПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LMAndrei Manigbas
 
EsP9_Lesson Plan_Week1_Q1.docx
EsP9_Lesson Plan_Week1_Q1.docxEsP9_Lesson Plan_Week1_Q1.docx
EsP9_Lesson Plan_Week1_Q1.docxJulieAnnOrandoy
 
Grade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
Grade 9 Edukasyon Sa PagpapakataoGrade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
Grade 9 Edukasyon Sa PagpapakataoJhanine Cordova
 
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)LiGhT ArOhL
 
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9 ( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9 Charm Sanugab
 
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - CompleteGrade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - CompleteR Borres
 
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...OLIVESAMSON2
 
DLL_ESP 6_Q2_W7.docx
DLL_ESP 6_Q2_W7.docxDLL_ESP 6_Q2_W7.docx
DLL_ESP 6_Q2_W7.docxJESUSMOSAJR
 
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfesp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfjashemar1
 
ESP9-DLL fin.docx-pdf2.0.docx
ESP9-DLL fin.docx-pdf2.0.docxESP9-DLL fin.docx-pdf2.0.docx
ESP9-DLL fin.docx-pdf2.0.docxHersalFaePrado
 

Similar to Es p grade 9 3rd quarter (20)

EsP DLL 9 Mod 1-NAMOC - Copy.docx
EsP DLL 9 Mod 1-NAMOC - Copy.docxEsP DLL 9 Mod 1-NAMOC - Copy.docx
EsP DLL 9 Mod 1-NAMOC - Copy.docx
 
EsP DLL 9 Mod 1-ERMZ .docx
EsP DLL 9 Mod 1-ERMZ .docxEsP DLL 9 Mod 1-ERMZ .docx
EsP DLL 9 Mod 1-ERMZ .docx
 
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LMAПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
AПDЯЄÏ ѪAПÏБβΔS Values Education 9 LM
 
ESP 9 Module 1
ESP 9 Module 1ESP 9 Module 1
ESP 9 Module 1
 
EsP9_Lesson Plan_Week1_Q1.docx
EsP9_Lesson Plan_Week1_Q1.docxEsP9_Lesson Plan_Week1_Q1.docx
EsP9_Lesson Plan_Week1_Q1.docx
 
Es p 9 lm draft 3.31.2014
Es p 9 lm draft 3.31.2014Es p 9 lm draft 3.31.2014
Es p 9 lm draft 3.31.2014
 
Esp 9 lm
Esp 9 lmEsp 9 lm
Esp 9 lm
 
Grade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
Grade 9 Edukasyon Sa PagpapakataoGrade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
Grade 9 Edukasyon Sa Pagpapakatao
 
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
K TO 12 GRADE 9 LEARNER’S MATERIAL IN EDUKASYON sa PAGPAPAKATAO (EsP)
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's Material
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's MaterialEdukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's Material
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 Learner's Material
 
Esp leaners module 9
Esp leaners module 9Esp leaners module 9
Esp leaners module 9
 
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9 ( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
( VALUES EDUCATION-9) EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - 9
 
Esp 9
Esp 9Esp 9
Esp 9
 
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - CompleteGrade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
Grade 9 Learning Module in Edukasyon sa Pagpapakatao - Complete
 
DLL_ESP 5_Q2_W2.docx
DLL_ESP 5_Q2_W2.docxDLL_ESP 5_Q2_W2.docx
DLL_ESP 5_Q2_W2.docx
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
 
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...
esp8_q1_mod16_ang panlipunan at pampolitikal na papel ng pamilya_FINAL0808202...
 
DLL_ESP 6_Q2_W7.docx
DLL_ESP 6_Q2_W7.docxDLL_ESP 6_Q2_W7.docx
DLL_ESP 6_Q2_W7.docx
 
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdfesp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
esp8_q1_mod1_Impluwensyang Hatid ng Pamilya_FINAL08082020.pdf
 
ESP9-DLL fin.docx-pdf2.0.docx
ESP9-DLL fin.docx-pdf2.0.docxESP9-DLL fin.docx-pdf2.0.docx
ESP9-DLL fin.docx-pdf2.0.docx
 

Recently uploaded

AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxGENIVACANDA2
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautistatchrchrd
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxeldredlastima
 
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docxBudget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docxAntonetteZamora1
 
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosPAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosBabyJaneFajilan
 
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptxAnaBeatriceAblay2
 
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptxAralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptxRoseancomia
 
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmbase militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmRoxanneMarieCIsaac
 
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang PilipinoAng Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipinojessmariejagonal
 
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxCatch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxKyshiaSoriano
 
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaMariaTeresaMAlba
 
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxsundom95
 
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinmga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinMarcChristianNicolas
 
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocxlimitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocxJeneferSaloritos
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptxArianeGraceLopez1
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.pptedeldearceIII
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikEVAFECAMPANADO
 
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptxSandraMaeSubaan1
 
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORALESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORALFATIMAPARAONDA2
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxcarlo842542
 

Recently uploaded (20)

AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
 
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docxBudget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
Budget of Work in AP_BOW-Q3-2024-AP-3RD.docx
 
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosPAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
 
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
 
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptxAralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
Aralin 3-Elehiya sa Kamatayan ni Kuya.pptx
 
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmbase militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
 
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang PilipinoAng Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
Ang Kahalagahan ng Wikang Filipino sa Lipunang Pilipino
 
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxCatch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
 
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
 
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
ESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptxESP WEEK 1-2 BIRTUD VIRTUE.pptx
 
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinmga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
 
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocxlimitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
limitasyon sa Pambansang Kita. Lesson plandocx
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx
 
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
434002074-Esp-modyul-9-Katarungang-Panlipunan.ppt
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
 
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
702148168-q3-Week-3-Mga-Salitang-Ginagamit-Sa-Radio-Broadcasting.pptx
 
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORALESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
ESP 10 PAGGALANG SA BUHAY AT MGA ISYUNG MORAL
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
 

Es p grade 9 3rd quarter

 • 1. 1 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 1 Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa konsepto ng katarungang panlipunan. Pamantayan sa Pagganap Natutugunan ng mag-aaral ang pangangailangan ng kapwa o pamayanan sa mga angkop na pagkakataon. Kompetensi Nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan EsP9KP-IIIc-9.1 I. LAYUNIN Apektiv Napapahalagahan nang buong puso ang batayang Konsepto ng aralin. Saykomotor Nakaguguhit sa mga pagpapahalaga na paiiralin sa gagawing pagtugon sa pangangailangan ng kapuwa o pamayanan. Kaalaman Nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan. II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa Modyul 9: KATARUNGANG PANLIPUNAN Mga Palatandaan ng Katarungang Panlipunan B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao-9 Modyul para sa mag- aaral pahina 132- 135 C. Kagamitang Pampagtuturo Learning materials Teaching Guide Curriculum Guide Mga larawan III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong 1. Naranasan niyo na bang tumulong na hindi naghahangad ng kapalit? 2. Ano-ano ang iyong mga nararamdaman? 3. Bakit mahalaga ang pagbibigay ng tulong, pagmamahal o pakikiisa sa kapuwa? Aktiviti/Gawain Panuto: Suriin ang apat na larawan KWARTER: IKATLO
 • 2. 2 Pagsusuri/Analysis Panuto: Suriing mabuti ang apat na larawan. Mga Tanong: 1. Ano-ano ang napansin ninyo sa mga larawang ipinakita? https://www.google.com.ph/search?q=Picture+of++makatarungang+lipunan&sa fe=strict&tbm=isch&tbs=rimg:CT-kx_1OeIG8LIjii- 7rtzUvzaP1Jy3dgB2NJWnp4p41iT_1YgUdiYPo1Or0ucYrDUz5F1YiyDmwrOsM6p FJGlzbQrvSoSCaL7uu3NS_1NoETQWHsvADZpoKhIJ_1UnLd2AHY0kReIFy5ZG WhE0qEglaeninjWJP9hF8Ryk0ANs5AioSCSBR2Jg- jU6vEUFw4a9e6oqHKhIJS5xisNTPkXURUV83bgkJWP0qEgliLIObCs6wzhHc6gFZ damGlSoSCakUkaXNtCu9EY9DDF_1_1yz8I&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiC6ZG5 nqveAhWIAIgKHfH6ApsQ9C96BAgBEBg&biw=1024&bih=504&dpr=1#imgrc=S5x isNTPkXVtlM: https://www.google.com.ph/search?q=Picture+of++makatarungang+lipunan&safe=s trict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilsKnVoaveAhWDWLwKHZdpB E0Q_AUIDigB&biw=1024&bih=504#imgrc=bD3XkWeACePUzM: https://www.google.com.ph/search?q=Picture+of++makatarungang+lipunan&safe =strict&tbm=isch&tbs=rimg:CT-kx_1OeIG8LIjii- 7rtzUvzaP1Jy3dgB2NJWnp4p41iT_1YgUdiYPo1Or0ucYrDUz5F1YiyDmwrOsM6pFJ GlzbQrvSoSCaL7uu3NS_1NoETQWHsvADZpoKhIJ_1UnLd2AHY0kReIFy5ZGWhE0 qEglaeninjWJP9hF8Ryk0ANs5AioSCSBR2Jg- jU6vEUFw4a9e6oqHKhIJS5xisNTPkXURUV83bgkJWP0qEgliLIObCs6wzhHc6gFZd amGlSoSCakUkaXNtCu9EY9DDF_1_1yz8I&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwiC6ZG5nq veAhWIAIgKHfH6ApsQ9C96BAgBEBg&biw=1024&bih=504&dpr=1#imgrc=Fm_QJs I9Mo83-M: https://www.linkedin.com/pulse/paano-natin-ipapaliwanag-ang-kahirapan-sa- pilipinas-penaflor-phd
 • 3. 3 2. Ano-ano ang nais na ipahiwatig ng mga larawang ito? 3. Ano kaya ang mensahe na inahahatid sa atin ng apat na larawan? 4. Anong pagpapahalaga ang masasalamin sa mga larawang ito? B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) “Walang iwanan.” Sa ano-anong sitwasyon o konteksto mo narinig ang pahayag na ito? Ayon kay Pope John Paul II sa kanyang isinulat na “LaboremExercens ang paggawa ay mabuti sa tao, dahil sa pamamagitan nito naisasakatuparan nito ang kanyang responsibilidad sa sarili, kapwa at sa Dios. Ang kagustuhang maisabuhay ang layuning ito ang nagtutulak sa kanya upang magkaroon nang “Kagalingan sa Paggawa”. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Panuto: Sumulat ng isang sanaysay na nagtatalakay sa kahalagahan ng pakikibahagi sa pagkakaroon ng katarungang panlipunan. D. Paglalapat (Aplikasyon) Pangkatang Gawain: Panuto: Gumuhit ng karekatyur na nagsasaad sa iyong ambag sa pagharap at pagtugon upang mapanatili ang katiwasayan ng lipunan. E. Paglalahat (Generalisasyon) Ang katarungan ay isang mahalagang pundasyon ng panlipunang pamumuhay. IV. PAGTATAYA Panuto: 1. Makikita sa ibaba ang tseklist ng mga palatandaan upang ang isang tulad mo ay maaring magtagumpay sa kanyang mithiin at magtagumpay sa hinaharap. 2. Suriin kung iyong tinataglay ang sumusunod na palatandaan. Mga palatandaan ng Pagiging Makatarungang tao Ako Ito Hindi Ako Ito 1. Isinasaalang-alang ko ang mga karapatan ng mga tao sa aking paligid.
 • 4. 4 2. Inuunawa ko ang bawat sitwasyon sa obhektibong paraan upang makakilos nang makatarungan ayon sa hinihingi ng sitwasyon. 3. Kahit alam ko kung ano ang nararapat para sa akin ay maaari akong magparaya alang-alang sa mas nangangailangan nito. 4. Handa akong magbigay ng aking sarili upang makatulong sa pagpapabuti ng kapakanan o buhay ng aking kapwa. V. KARAGDAGANG GAWAIN Basahin ang pangunahing prinsipyo ng katarungan sa iyong aklat sa pahina 137 at sagutin ang sumusunod na katanungan: 1. Bilang tao, karapatan ba ng bawat isa na mabuhay at mamuhay nang hindi hinahadlangan o pinahihimasukan ng iba? 2. Kung nilabag ang karapatang ito, mawawalan ba ng katarungan? VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 5. 5 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 2 Pamantayang Pangnilalaman Natutugunan ng mag-aaral ang pangangailangan ng kapwa o pamayanan sa mga angkop na pagkakataon. Pamantayan sa Pagganap Natutugunan ng mag-aaral ang pangangailangan ng kapwa o pamayanan sa mga angkop na pagkakataon. Kompetensi Nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan EsP9KPIIIc-9.1 Nakapagsusuri ng mga paglabag sa katarunganng panlipunan ng mga tagapamahala at mamamayan EsP9KPIIIc-9.2 I. LAYUNIN Apektiv Napagtitimbang nang buong puso ang makatarungang panlipunan Saykomotor Nakabibigay ng mga paraan sa pagiging makatarungang tao Kaalaman Nakatutukoy sa mga palatandaan ng makatarungang at di- makatarungang lipunan II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa MODYUL 9 : KATARUNGANG PANLIPUNAN B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao-9 Modyul para sa mag- aaral pp. 129-145 C. Kagamitang Pampagtuturo Learning materials Teaching Guide Curriculum Guide III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong Mga tanong: 1. Naranasan mo na bang tumulong sa iyong pamayanan? 2. Ano ang nararamdaman mo kapag nakakatulong ka sa iyong kapwa? Aktiviti/Gawain Pangkatang Gawain: Panuto:Suriing mabuti ang larawan at sagutin ang mga katanungan sa ibaba. Ibahagi muna sa grupo, pagkatapos ay pumili ng isang representative para ibahagi sa klase. KWARTER: IKATLO
 • 6. 6 Pagsusuri/Analysis Mga tanong: 1. Ano ang ipinapakita sa larawan? 2. Nalagay ka na ba sa sitwasyong katulad ng nasa larawan? Mula sa larawang nakita, ano sa palagay mo ang ibig sabihin ng Katarungang Panlipunan? B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Wow, ang ganda naman niyan! Perfect! Magnifico! Bravo! Ang galling ng pagkakagawa! Sino ang gumawa niyan? Imported ba o gawa sa atin? Kadalasan ito ang mga salitang namumutahi sa iyong bibig kapag nakakakita. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Paglabag sa Katarungang Panlipunan Paraan ng paglutas 1. Pagnanakaw 2. Pagdudroga 3. Prostitusyon 4. Kahirapan D. Paglalapat (Aplikasyon) Mapigilan pa ba ang patuloy na pagpatay at iba pang mga paglabag sa Katarungang panlipunan sa panahon natin ngayon? E. Paglalahat (Generalisasyon) Panuto: Ngayong naunawaan mo na ang kahalagahan ng pagpapairal ng katarungang panlipunan at ang bahagi mo rito, panahon na upang https://www.google.com.ph/search?q=larawan+ng+kasipagan&safe=strict &rlz=1C1VSNG_enPH712PH713&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&v ed=2ahUKEwi42cGBm6veAhUHdt4KHbkcDOkQ7Al6BAgFEA0&biw=1024 &bih=504#imgrc=e7q23d2SsRig7M:
 • 7. 7 harapin mo ang hamon na makiisa rito. Narito ang maaaring simulang gawin: Pagtugon sa isang pangangailangan sa kapuwa ayon sa hinihingi ng pagkakataon. IV. PAGTATAYA Mga palatandaan ng pagiging Makatarungang tao. Ako Ito Hindi Ako Ito 1.Isinasaalang-alang ko ang mga karapatan ng mga tao sa aking paligid. 2. Inuuwa ko ang bawat sitwasyon sa obhektibong paraan upang makakilos nang makatarungan ayon sa hinihingi ng sitwasyon. 3. Kahit alam ko kung ano ang nararapat para sa akin ay maari akong magparaya alang-alang sa mas nangangailangan. 4. Handa akong magbigay ng aking sarili upang makatulong sa pagpapabuti ng kapakanan o buhay ng aking kapwa. 5. Kinikilala ko ang mga karapatan ng bawat miyembro ng pamilya. V. KARAGDAGANG GAWAIN 1. Basahin ang pangunahing prinsipyo ng katarungan pahina 137 sa inyong aklat. a. Pagnilayan mo ang iyong ugnayan sa iyong kapatid, kamag-aral, o kaibigan. Nanaisin mo ba na panghimasukan o
 • 8. 8 dominahan nila ang buhay mo? b. Namamalayan mo ba na ginagawa mo rin ba ang ganito sa kanilang buhay? VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 9. 9 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 3 Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ng pag-unawa sa konsepto ng katarungang panlipunan. Pamantayan sa Pagganap Natutugunan ng mag-aaral ang pangangailangan ng kapwa o pamayanan sa mga angkop na pagkakataon. Kompetensi Nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan. EsP9KP-IIIc-9.1 Nakapagsusuri ng mga paglabag sa katarunganng panlipunan ng mga tagapamahala at mamamayan EsP9KP-IIIc-9.2 I. LAYUNIN Apektiv Natutukoy ang mga pagpapahalaga na paiiralin sa gagawing pagtugon sa pangangailangan ng kapuwa o pamayanan. Saykomotor Nakapagsisimula ng mga paraan ng paglutas ng mga paglabag upang mapanumbalik ang minimithing Katarungang Panlipunan. Kaalaman Nakakikilala ng mga paraan sa pagtugon sa isang makatarungang lipunan II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa MODYUL 9 : KATARUNGANG PANLIPUNAN B. Sanggunian Kagamitan sa Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa mag-aaral pahina 129-145 C. Kagamitang Pampagtuturo Learning materials Teaching Guide Curriculum Guide III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong Aktiviti/Gawain Palatandaan ng Katarungang Panlipunan Panuto: Batay sa balita sa telebisyon, radio, pahayagan, o internet, ano ang pagkaunawa mo sa Katarungang Panlipunan. Isulat sa illustrasyon ng bakanteng bahay sa ibaba. KWARTER: IKATLO
 • 10. 10 MAKATARUNGANG LIPUNAN Pagsusuri/Analysis Batay sa salita na inilagay mo, Ano ang pagkaunawa mo o nabuo mong ideya tungkol sa katarungang panlipunan. B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) PAGLABAG SA MAKATARUNGANG LIPUNAN Isulat sa bakanting bahay ang mga palatandaan ng isang paglabag sa makatarungng lipunan. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Suriin ang bawat paglabag na ito ayon sa sumusunod: a. Sanhi o dahilan b. Mga epekto ng mga ito sa buhay ng tao c. Mga epekto sa lipunan D. Paglalapat (Aplikasyon) Paano nagsisimula sa pamilya ang pagiging makatarungan? E. Paglalahat (Generalisasyon) Sa iyong Journal o kuwaderno, isulat ang iyong nararamdaman at realisasyon tungkol sa bahagi na gagampanan mo sa pagpapairal ng katarungang
 • 11. 11 panlipunan. IV. PAGTATAYA Magbigay ng iba’t ibang paraan ng paglutas ng mga paglabag upang mapanumbalik ang minimithing Katarungang Panlipunan. 1.) ______ 2.)_____ 3.) _____4.)_____5.)______ V. KARAGDAGANG GAWAIN Ipaliwang kung ano ang ibig sabihin ng Acts and Decrees of the Second Plenary Council of the Phillipines, sa iyong kuwaderno , “Nobody is so rich who has nothing to receive and nobody is so poor who has nothing to give.” VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 12. 12 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 4 Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ng pag-unawa sa konsepto ng katarungang panlipunan. Pamantayan sa Pagganap Natutugunan ng mag-aaral ang pangangailangan ng kapwa o pamayanan sa mga angkop na pagkakataon. Kompetensi Nakapagsusuri ng mga paglabag sa katarunganng panlipunan ng mga tagapamahala at mamamayan EsP9KP-IIIc-9.2 Napatutunayan na may pananagutan ang bawat mamamayan na ibigay sa kapwa ang nararapat sa kanya EsP9KP-IIIc-9.3 I. LAYUNIN Apektiv Napapatibay ang paggalang sa kapuwa o pamayanan sa mga tagapamahala at mamamayan. Saykomotor Nakabubuo ng mga gawain na tumutugon sa pangangailangan ng kapuwa o pamayanan. Kaalaman Nasasabi ang pagkakaiba ng katarungan at di- makatarungang lipunan. II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa MODYUL 9: KATARUNGANG PANLIPUNAN B. Sanggunian Kagamitan sa Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa mag-aaral pahina 129-145 C. Kagamitang Pampagtuturo Learning materials Teaching Guide Curriculum Guide III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong Ipaliwanag: “Nobody is so rich who has nothing to receive and nobody is so poor who has nothing to give.” Aktiviti/Gawain Bumuo ng tatlong grupo at isadula ang mga naobserbahan natin sa ating pamayanan: 1. Tinatangihan ng mamamayan ang pandaraya sa negosyo. 2. Pangungurakot sa pribado at publikong institusyon. 3. Hindi makatarungang pasahod sa mga empleyado. Rubrik para sa Ginawang Presentasyon KWARTER: IKATLO
 • 13. 13 Kraytirya Lubos na kasiya- siya (3) Kasiya- siya (2) Hindi Kasiya- siya (1) Magaling ang partisipasyon, paghahanda, at ginawang presentasyon ng grupo Magaling ang pagganap ng bawat miyembro sa papel na ginagampanan Magaling ang pamamaraang ginamit upang maipakita ang boses, kilos, at kagalingan ng bawat grupo Magaling ang ipinamalas na imahinasyon at pagkamalikhain sa ginagawang pagtatanghal ng grupo Naipakita ang pag-unawa sa kopseptong kanilang ipinakita Pagsusuri/Analysis Paano ka makakatulong sa paglutas sa suliraning kinaharap natin? B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Bilang isang mag-aaral, ano ang maaari mong imungkahi bilang iyong ambag sa pagharap at pagtugon sa epekto ng di- makatarungang lipunan. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Tingnan ang kahon sa ibaba. Isulat sa unang kolum ang mga Palatandaan ng Pagiging Makatarungang Tao na Kailangan Kong Taglayin. Sa ikalawang kolum, Isulat ang Mga Paraan na Gagawin Ko sa Pagsasakatuparan ng Bawat Palatandaan
 • 14. 14 Palatandaan ng Makatarungang Tao Pagsasakatuparan ng Bawat Palatandaan 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. D. Paglalapat (Aplikasyon) Pagnilayan mo ang iyong ugnayan sa iyong kapatid, kamag-aral, o kaibigan. Nanaisin mo ba na panghimasukan o dominahan nila ang buhay mo? O baka di mo namamalayan na ginagawa mo rin ang ganito sa kanilang buhay? 1. Ano ang papel m0 sa ganitong sitwasyon? 2. Mahalagang tandaan na ang pangunahing prinsipyo ng katarungan ay ang paggalang sa karapatan ng bawat isa anumang ugnayan mayroon ka sa itong kapwa. E. Paglalahat (Generalisasyon) Ano ang kahalagahan ng makatarungang lipunan sa iyong pang- araw-araw na pamumuhay bilang isang mag-aaral at kasapi ng pamilya at lipunan? IV. PAGTATAYA Punan ang nawawalang salita upang mabuo ang Konsepto. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Isa kang makatarungang tao kung ginagamit mo ang iyong lakas sa _______ sa batas at sa _________ ng kapwa.Isinaalang-alang mo rin ang pagiging________ sa lahat ng ______. tao pagtulong paggawa aspekto kapuwa pananagutan karapatan paggalang patas likas dignidad V. KARAGDAGANG GAWAIN Basahin ang makatarungang tao. VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 15. 15 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 5 Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ng pag-unawa sa konsepto ng katarungang panlipunan. Pamantayan sa Pagganap Natutugunan ng mag-aaral ang pangangailangan ng kapwa o pamayanan sa mga angkop na pagkakataon. Kompetensi Nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan EsP9KP-IIIc-9.1 I. LAYUNIN Apektiv Napapahalagahan ng buong puso na nararapat pagsikapan upang makamit at mapanatili ang katarungang panlipunan Saykomotor Napagtitimbang-timbang ang mga pagpapahalaga na paiiralin sa gagawing pagtugon sa pangangailangan ng kapuwa o pamayanan. Kaalaman Nakahihinuha ng mga paglabag ng katarungang panlipunan II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa MODYUL 9: KATARUNGANG PANLIPUNAN B. Sanggunian Kagamitan sa Edukasyon sa Pagpapakatao Modyul para sa mag-aaral pp. 129- 145 C. Kagamitang Pampagtuturo Learning materials Teaching Guide Curriculum Guide III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong Aktiviti/Gawain Hanap- Salita Hanapin ang sumusunod na salita sa word box. Ang mga ito ay maaaring nasa anyo pababa, pahalang, pataas o pabaliktad. KATARUNGAN PAGPAPAKATAO ESPASYO ISIP KAAYUSAN KILOS DIGNIDAD KATOTOTHANAN LIKAS PAGKAKAISA KWARTER: IKATLO
 • 16. 16 KAPAYAPAAN SOCIUS KAPUWA DIOS VOLUNTEER Pagsusuri/Analysis P A G P A P A K A T A O K E L I K A S U I L E A A S E S P A S Y O L O N T Q K I O X O N D P N S O S A P W C V E I A M S T N P K A E O I G G O S O A A I W K L N N K R U H S Y L U D U I I A O I A U A O P R N D D K O C N Y P S A G T A A A E O A A A T K O E E D I O S N A A R N U E O O S E A O K N A E A R U S A L S B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Mga Tanong: 1. Naging Masaya ka ba o hindi sa naging Gawain? Bakit o bakit hindi?
 • 17. 17 Pagtalakay) Sa iyong sariling opinion, paano kaya nagkakaroon ng ugnayan sa bawat isa ang mga salitang iyong hinahanap? Ipaliwanag. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Pangkatang Gawain Panuto: Tukuyin ang mga paglabag ang mga paglabag sa Katarungang Panlipunan ng mga tagapamahala at mamamayan. Isulat ang mga ito sa talahanayan na nasa ibaba. Gawin ito sa manila paper. D. Paglalapat (Aplikasyon) Iulat ang Output ng iyong pangkat sa klase. Talakayin sa klase ang sagot sa sumusunod na tanong: a. Ano ang iyong naramdaman sa mga narinig mo na ibinahagi ng mga pangkat? b. Ano ang naiisip mo habang nakinig sa mga ibinahagi? Ipaliwanag. c. Ano ang mga pagpapahalagang nararapat taglayin ng bawat isa upang mapairal ang Katarungang Panlipunan? Ipaliwanag. E. Paglalahat (Generalisasyon) Paano mananaig ang Katarungang Panlipunan sa ating bansa? Ipaliwanag. IV. PAGTATAYA Isulat ang ibat-ibang paraan ng paglutas ng mga paglabag sa Katarungang Panlipunan. V. KARAGDAGANG GAWAIN Basahin ang pahina 137-138 Nagsisimula sa Pamilya ang Katarungan at sagutin ang mga sumusunod na katanungan: a. Ipinaaalala ba palagi ng mga magulang mo sa iyo na kailangan mong gawin ang mga makatarungang bagay sa iyong ugnayan sa iba? b. Ginagabayan ka ba nila upang maiwasan mo ang hindi makatarungang Gawain? c. Ipinauunawa ba nila sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa kapuwa? VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 18. 18 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 6 Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang kahalagahan ng kagalingan sa paggawa. Pamantayan sa Pagganap Nakatatapos ang mag-aaral ng isang Gawain o produkto na mayroong kalidad o kagalingan. Kompetensi Natutukoy ang mga indikasyon na may kalidad o kagalingan sa paggawaang isang Gawain o produkto Esp9KP-IIIg-10.1 I. LAYUNIN Apektiv Nakapagpapamalas ng katangian sa isang gawain o produkto na may kalidad o kagalingan. Saykomotor Nakabubuo ng mga hakbang upang ang isang gawain o produkto ay magkaroon ng kalidad o kagalingan Kaalaman Natutukoy ang mga indikasyon na ang isang gawain o produkto ay may kalidad o kagalingan. II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa MODYUL 10 - KAGALINGAN SA PAGGAWA B. Sanggunian Edukasyon sa pagpapakatao-9 Modyul para sa Mag- aaral, pahina 147-161 https//www.google.com C. Kagamitang Pampagtuturo Laptop, larawan, speaker, destop, manila paper atbp. III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong Ano-ano ang indikasyon ng kagalingan sa paggawa? Aktiviti/Gawain Mga tanong: 1. Sino ang nakikita mo sa larawan? 2. Ano- ano kaya ang taglay nilang kagalingan? 3. Ano-anong indikasyon ng kagalingan sa paggawa ang ipinapakita sa larawan? KWARTER: IKATLO
 • 19. 19 Pagsusuri/Analysis Mga tanong: 1. Ano-ano kaya ang taglay nilang mga katangian upang makabuo ng ganitong mga imbensiyon? 2. Bakit kailangang magkakaroon ng kagalingan sa paggawa at paglilingkod upang maiangat ang sarili, kapuwa, mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at mapasalamatan ang Diyos sa talentong ipinagkaloob sa atin? B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) “Ang galing naman nila! Sana makaimbento rin ako ng katulad ng artipesyal na coral reef na gamit sa mga palaisdaan sa Timog-Silangang Asya, na naimbento ni Angel Alcala, o kaya ng videoke na inimbento ni Robert del Rosario, parehang Pilipino! Ang pagsasagawa ng isang gawain o paklikha ng produkto ay nangangailangan ng sapat na kasanayan at angking kahusayan. Hindi sapat ang lakas ng katawan at layunin sa paggawa . May mga partikular na kakayahan at kasanayan na kailangan sa https://www.google.com.ph/search?q=picture+of+an gel+alcala&rlz=1C1VSNG_enPH712PH713&tbm=is ch&source=iu&ictx=1&fir=cqcwNexBs9YcBM%253A %252CLrzQFFspg78nPM%252C_&usg=AI4_- kRhRD3y1hlosgBE2uiO4- ooP5zexg&sa=X&ved=2ahUKEwif_NuWuKveAhWT Mt4KHcKHCmkQ9QEwAXoECAUQBg#imgrc=cqcw NexBs9YcBM: https://www.google.com.ph/search?q=picture+of+roberto+del+rosario&rlz=1C1VSNG_e nPH712PH713&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=NXL6lyPf2Kk1kM%253A%252CkFVo 1BU3EvH-RM%252C_&usg=AI4_- kQCdjqyRwHSRRkxGzGRWv57P4Q92A&sa=X&ved=2ahUKEwiQ357WuqveAhWJErw KHZbOBdgQ9QEwBHoECAMQDA&biw=1024&bih=504#imgrc=NXL6lyPf2Kk1kM:
 • 20. 20 paggawa. Ang pagkakaroon ng propesyon o kursong natapos ay isang salik na dapat isaalang-alang, ngunit hindi lang ito ang kailangan upang makagawa ng isang produkto o gawaing mag-aangat sa iyo bilang tao. Ang kagalingan sa paggawa ay naisasabuhay kung tataglayin mo ang sumusunod na katangian: a. nagsasabuhay ng mga pagpapahalaga b. pagtataglay ng positibong kakayahan c. nagpupuri at nagpapasalamat sa Dios C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Panuto: 1. Suriin kung iyong taglay ang sumusunod na palatandaan. Sa kanan ng bawat aytem, lagyan ng tsek( / ) ang angkop na kolum. Gawin ito sa kuwaderno. 2. Pagkatapos, bilangin ang kabuuang iskor sa bawat kolum. Mga palatandaan Ako ito Hindi Ako Ito 1 Ginagawa ang mga bagay na dapat gawin. 2.Nagdarasal muna bago gawin ang anumang bagay. 3.Tinapos lagi nang may kalidad ang anumang gawain 4.Laging may bagong ideya at konsepto sa isang particular na gawain.
 • 21. 21 5.Nagpaplano ng paraan kung paano gagawin ang isang gawain bago simulan ito. D. Paglalapat (Aplikasyon) Mga tanong: 1. Ano ang natuklasan mo sa iyong sarili pagkatapos mong sagutin ang Tseklist? Ipaliwanag 2. Sa kabuuan, masasabi mo bang may kalidad ang iyong paraan sa paggawa? Ang output o produkto ng iyong paggawa? Patunayan. 3. Ano- ano ang indikasyon na ang isang Gawain o produkto ay may kalidad o kagalingan (excellence)? Ipaliwanag ang bawat isa. IKONEK MO Ano-anong mga katangian sa paggawa ang dapat kung taglayin upang ang isang gawain o produkto ay may kalidad o kagalingan. _____________________ Ano ang kailangan ko pang malinang_______________________ Paano ko maisabuhay ito__________ E. Paglalahat (Generalisasyon) Ang pinakamahalaga sa lahat ng pagpapahalaga upang masabi na ang paggawa ay kakaiba, may kalidad at kagalingan ay kung ito ay naayon sa kalooban ng Diyos at iniaalay bilang paraan ng papuri at pasasalamat sa Kaniya. IV. PAGTATAYA Sagutin ang mga sumusunod sa iyong kuwaderno. 1. Itinuturing mo bang paraan ng papuri at pasasalamat sa Diyos ang iyong gawain? 2. Ano ang nararamdaman mo kapag inialay mo sa Kanya ang iyong Gawain?
 • 22. 22 V. KARAGDAGANG GAWAIN Basahin ang mga katangian ng paggawa at sagutin ang mga gabay na mga tanong. Pahina 156. 1. Bakit mahalagang isaalang-alang ang mga katangian at kasanayang nabanggit sa babasahin? Pangatwiran? 2. May kakayahan ka bang isabuhay ang mga katangian at kasanayang nabanggit sa babasahin? Pangatwiran gamit ang patunay sa bawat isa. VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 23. 23 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 7 Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang kahalagahan ng kagalingan sa paggawa. Pamantayan sa Pagganap Nakatatapos ang mag-aaral ng isang Gawain o produkto na mayroong kalidad o kagalingan. Kompetensi Nakabubuo ng mga hakbang upang magkaroon ng kalidad o kagalingan sa paggawa ang isang Gawain o produkto EsP9KP-IIIg-10.2 I. LAYUNIN Apektiv Nakapagbibigay ng mga hakbang upang ang isang gawain o produkto ay magkaroon ng kalidad o kagalingan. Saykomotor Nakagugunita ng isang gawain o produkto na may kalidad o kagalingan. Kaalaman Nakakilala ng mga pagpapahalaga na may kalidad o kagalingan. II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa MODYUL 10 - KAGALINGAN SA PAGGAWA B. Sanggunian Edukasyon sa pagpapakatao-9 Modyul para sa Mag- aaral, pahina 147-161 https//www.google.com C. Kagamitang Pampagtuturo Laptop, speaker, destop, manila paper, larawan atbp. III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong Bakit kailangang magkaroon ng kagalingan sa paggawa at paglilingkod upang maiangat ang sarili, kapuwa, mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at mapasalamatan ang Diyos sa talentong ipinagkaloob sa atin? Aktiviti/Gawain Panuto: Gamit ang iyong malikhaing pag-iisip, dugtungan ang mga guhit sa loob ng mga kahon upang makabuo ng isang larawan ng kahit na anong bagay. Ano kaya ang mabubuo mo? Gawin ito sa kuwaderno. KWARTER: IKATLO
 • 24. 24 Pagsusuri/Analysis Mga tanong: a. Nahirapan ka bang dugtungan ang mga guhit at makalikha ng kakaibang larawan? Ipaliwanag ang iyong sagot. b. Ano-anong larawan ang naiguhit mo? c. Naniniwala ka bang ito ay bunga ng iyong pagkamalikhain? Ipaliwanag ayon sa iyong sa iyong pagkaunawa ng katangian ng pagkamalikhain. B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) • Nagsasabuhay ng mga Pagpapahalaga. Ang isang matagumpay na tao ay may mga pagpapahalagang nahubog sa kaniya upang harapin ang anumang pagsubok na pagdaraanan sa pagkamit ng mithiin. Ang mga pagpapahalagang ito ang nagsilbing gabay niya upang gumawa ng kakaibang produkto o serbisyo na may kalidad. Ang mga produktong kaniyang lilikhain ay bunga ng kasipagan, Tiyaga, pagiging masigasig, pagkamalikhain, at pagkakaroon ng disiplina sa sarili • Nagtataglay ng mga Kakailanganing Kasanayan. Bukod sa mga kasanayan sa basic literacy(tulad ng pagbasa, pagsulat, pagkuwenta, pakikinig, pagsasalita) mahalaga rin ang mga kasanayan sa pagkatuto na may tatlong yugto- ang Pagkatuto Bago ang Paggawa, Pagkatuto Habang ginagawa,at Pagkatuto Pagkatapos Gawin ang isang Gawain (Morato, 2007)
 • 25. 25 C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Ano ang kahalagaan ng pagiging malikhain upang makagawa nang maayos ang isang gawain at makalikha ng kakaibang produkto? D. Paglalapat (Aplikasyon) Pangkatang Gawain Pumili ng isang larawan ang unang larawan na dinugtungan ay para sa group 1 ang sunod na larawan para sa group 2 ang ibang naiwang larawan ay para sa group 3 hangang 5. Gawan ng kuwento at isadula ito. Isagawa nang buong husay. Makiisa at mag-ambag ng kailangan sa pangkatang Gawain. Wika nga “Ang tingting kapag na-iisa ay hindi makalilinis nang mahusay subalit kapag sama-sama’y maraming magagawa. Alam mo yan, di ba? Rubriks: a. Orihinalidad 25% b. Pagiging malikhain 25% c. Pagkakabuo ng kuwento 25% d. Malinaw na pagkakalahad ng mensahe 25% Kabuuan 100% E. Paglalahat (Generalisasyon) Ang pinakamahalaga sa lahat ng pagpapahalaga upang masabi na ang paggawa ay kakaiba, may kalidad at kagalingan ay kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos at iniaalay bilang paraan ng pagpuri at pasasalamat sa Diyos. IV. PAGTATAYA Pang-isahang Gawain: Gumawa ng isang cube at isulat ang kasagutan sa bawat gilid nito. 1. Pangalan 2. Magbigay ng isang hakbang upang ang isang gawain o produkto ay magkaroon ng kalidad o kagalingan. Ano ang kabuluhan ng Batayang Konsepto sa aking pag-unlad bilang tao? 3. Ano-ano ang maari kong gawin upang mailapat ang aking mga pagkatuto sa modyul na ito? V. KARAGDAGANG GAWAIN Manood ng pelikulang Ron Clark Story sa youtube.com. Sagutin ang mga sumusunod sa iyong kuwaderno. 1. Sa pelikulang napanood, sino si Ron Clark? 2. Ano ang kaniyang propesyon?
 • 26. 26 Mga tanong: 1. Handa ka na bang linangin at isabuhay ang kagalingan sa paggawa? 2. Sa paanong paraan mo ito sisimulan? 3. Anong produkto o gawain ang iyong lilikhain? VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 27. 27 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 8 Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang kahalagahan ng kagalingan sa paggawa. Pamantayan sa Pagganap Nakatatapos ang mag-aaral ng isang Gawain o produkto na mayroong kalidad o kagalingan. Kompetensi Naipaliliwanag na kailangan ang kagalingan sa paggawa at paglilingkod upang maiangat ang sarili, mapaunlad ang ekonomiya ng bansa at mapasasalamtan ang Diyos sa mga talentong Kanyang kaloob. EsP9KP-IIIg-10.3 I. LAYUNIN Apektiv Nakabubuo ng mga hakbang upang ang isang Gawain o produkto ay magkaroon ng kalidad o kagalingan. Saykomotor Nakapagtatapos ng isang Gawain o produkto na may kalidad o kagalingan. Kaalaman Natutukoy ang mga indikasyon na ang isang Gawain o produkto ay may kalidad o kagalingan. II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa MODYUL 10 - KAGALINGAN SA PAGGAWA B. Sanggunian Edukasyon sa pagpapakatao-9 Modyul para sa Mag- aaral, pahina 147-161 https//www.google.com C. Kagamitang Pampagtuturo Laptop, speaker, destop, manila paper atbp. III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong Mga tanong: 1. Naranasan mo na bang gumagawa ng produktong makatulong sa tao? 2. Nakagawa ka naba ng produktong ayon sa kalooban ng Diyos? Aktiviti/Gawain Panuto: Suriin ang pelikulang may pamagat na Ron Clark Story na ipapanood ng guro sa loob ng klase. Source: http://www.youtube.com Pagsusuri/Analysis Sagutin ang mga sumusunod na tanong: a. Sa pelikulang napapanood, sino si Ron Clark? Ano ang kaniyang propesyon? b. Ano-anong pagpapahalaga ang napansin mong isinasabuhay niya sa pelikula? KWARTER: IKATLO
 • 28. 28 c. Naging madali bas a kaniya na isabuhay ang mga ito? Ipaliwanag. d. Paano niya nalampasan ang mga pagsubok? Ipaliwanag. e. Nagpamalas ba siya ng kagalingan sa paggawa sa kaniyang propesyon? Pangatwiran. B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Panuto: 1. Suriin kung iyong taglay ang sumusunod na palatandaan. Sa kanan ng bawat aytem, lagyan ng tsek( / ) ang angkop na kolum. Gawin ito sa kuwaderno. 2. Pagkatapos, bilangin ang kabuuang iskor sa bawat kolum. Ako ito Hindi Ako Ito 1.Nirerebisa ang Gawain batay sa punang angkop sa kraytirya ng output 2.Laging nagpapasalamat sa Diyos sa mga natapos na Gawain at takdang aralin na nagawa nang maayos 3.Palatanong sa mga bagay nabago sa aking paningin 4.Hindi sumusuko sa hamon ng anumang Gawain kahit mahirap ito 5.Inuuna ang panuto bago simulan ang gawain C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Mga tanong: 1. Ano ang natuklasan sa sarili pagkatapos mong sagutan ang tseklis? 2. Handa ka na bang linangin at isabuhay ang kagalingan sa paggawa?
 • 29. 29 D. Paglalapat (Aplikasyon) Base sa iyong napapnood at natungayan mula sa ginawang mga Gawain sa unahan, mararapat lamang na gawin na ito: Mga Gawain: • Unang pangkat: Magsadula ng bahagi ng napanood na programa na naibigan nang husto • Ikalawang pangkat: Sumulat na isang tula na tumatalakay sa mga pagsubok ng tauhan na kinaharap. • Ikatlong pangkat: Magdugtong ng mga awitin na tumutugon sa mga magagandang gawi ng mga Pilipino na naisaad sa napanood. E. Paglalahat (Generalisasyon) Walang sinuman ang nabubuay para sa _______lamang, lahat tayo ay may pananagutan para sa __________. IV. PAGTATAYA Sa bahaging ito, masusukat kung gaano na kalawak ang iyong taglay na kaalaman hingil sa paksang tinalakay. Panuto: Magsusulat ng isang salawikain bilang isang reaksiyon na bumubuod sa napanood na programa. V. KARAGDAGANG GAWAIN Basahin at unawaing mabuti ang sanaysay, pagkatapos sagutin ang “Tayahin ang iyong Pag- unawa” pahina 153-159 VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 30. 30 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 9-11 Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng kasipagan sa paggawa Pamantayan sa Pagganap Nakagagawa ang mag-aaral ng mga hakbang upang mapanatili ang kasipagan sa pag-aaral o takdang Gawain sa tahanan Kompetensi 11.1 Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok EsP9KP-IIIa-11.1 11.2 Nakagagawa ng journal ng mga gawaing natapos nang pinaghandaan , ayon sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa EsPKP-IIIa-11.2 11.3 Napapatutunayan na ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin EsP9KP-IIIb-11.3 11.4 nakagagawa ng Chart ng pagsunod sa hakbang upang matupad ang itinakdang Gawain nang may kasipagan at pagpupunyagi EsPKP-IIIb-11.4 I. LAYUNIN Apektiv Nakapagsusuri ng mga sitwasyon na nagpapakita ng kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok Saykomotor Nakagagawa ng Chart ng pagsunod sa hakbang upang matupad ang itinakdang Gawain nang may kasipagan at pagpupunyagi Kaalaman Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag at mayroong pagpupunyagi sa paggawa II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa MODYUL 11- KASIPAGAN, PAGPUPUNYAGI, PAGTITIPID AT WASTONG PAMAMAHALA SA NAIMPOK B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao-9 Modyul para sa mag- aaral pahina 162-177 C. Kagamitang Pampagtuturo Learning materials Teaching Guide Curriculum Guide KWARTER: IKATLO
 • 31. 31 III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong Bakit marami ang nagtuturing na mahirap daw itong buhay, Araw-araw ay paggawang tila rin walang humpay? Aktiviti/Gawain Panuto: Tingnang mabuti ang mga larawan. Ilagay ang angkop na titik sa loob ng kahon upang mabuo ang mga salita. a. K Pagsusuri/Analysis b. https://www.google.com.ph/search?q=larawan+ng+kasipagan&rlz=1C1V SNG_enPH712PH713&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiyo 6bOvaveAhUBs48KHTUKBgYQ_AUIDigB&biw=1024&bih=504#imgrc=T EVeuA5RyeDUTM: https://www.google.com.ph/search?q=larawan+ng+Pagpupunyagi&rlz=1C1 VSNG_enPH712PH713&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUK EwjduZWMvqveAhUK2LwKHcz4CbAQsAR6BAgGEAE&biw=1024&bih=504 #imgdii=5bgdco8QsjHE6M:&imgrc=cqyYs7gqxrGVhM:
 • 32. 32 c. B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Sagutin ang sumusunod 1. Ano-ano ang nabuo mong salita mula sa larawan? Pamilyar ka ba sa mga iyan? 2. Sa iyong palagay, tinataglay mo ba ang mga iyan? Pangatwiran? 3. Ano ang kaugnayan ng mga ito sa paggawa? Ipaliwanag. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Panuto: Tingnan ang kahon sa ibaba. Lagyan ng tsek (/) ang kolum kung ito ay iyong naipamalas at ekis (x) kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa kuwaderno. Sitwasyon Naipamalas Hindi Naipamalas 1.Tinitiyak na magiging maayos ang kalabasan ng Gawain. 2.Ibinibigay ang buong kakayahan, lakas, at panahon sa Gawain nang buong husay. https://www.google.com.ph/search?q=larawan+ng+pagtitipid&safe=strict&rlz=1C 1VSNG_enPH712PH713&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=gzvd- 3QKVx581M%253A%252CFqxWzpP4A3fR7M%252C_&usg=AI4_- kTGlniJmNEK2x5AAX5YvxrBlrxMkA&sa=X&ved=2ahUKEwjygYD9waveAhWPd d4KHaVvC8AQ9QEwAXoECAQQBg#imgrc=gzvd-3QKVx581M:
 • 33. 33 3.Hindi sumusuko hanggat hindi natatapos ang Gawain. 4.Naglalakad imbis na sumakay kung malapit ang pupuntahan. 5.Hindi na kailangan na utusan pagdating sa Gawain sapagkat mayroong pagkukusa. D. Paglalapat (Aplikasyon) Ano-ano ang indikasyon ng taong masipag, mayroong pagpupunyagi, at marunong magtipid? Ipaliwanag. E. Paglalahat (Generalisasyon) Ano sa palagay mo ang mangyayari sa tao kung hindi niya pinagsisikapan na linangin ang mga katangiang tulad ng kasipagan, pagpupunyagi, pagiging matipid, at wastong pamamahala ng pag-iimpok? IV. PAGTATAYA Ano ang kabuluhan ng Batayang Konsepto sa aking pag-unlad bilang Tao? V. KARAGDAGANG GAWAIN Panuto: Sumulat ng isang pagninilay sa tanong na: Ano-anong hakbang ang aking gagawin upang mailapat ang mga pang-unawa at realisasyong ito sa aking buhay? VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 34. 34 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 12 Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng kasipagan sa paggawa Pamantayan sa Pagganap Nakagagawa ang mag-aaral ng mga hakbang upang mapanatili ang kasipagan sa pag-aaral o takdang Gawain sa tahanan Kompetensi Napapatutunayan na ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin EsP9KP-IIIb-11.3 I. LAYUNIN Apektiv Nakapagsusuri ng mga sitwasyon na nagpapakita ng kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok. Saykomotor Nakagagawa ng Chart ng pagsunod sa hakbang upang matupad ang itinakdang Gawain nang may kasipagan at pagpupunyagi Kaalaman Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag at mayroong pagpupunyagi sa paggawa II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa MODYUL 11- KASIPAGAN, PAGPUPUNYAGI, PAGTITIPID AT WASTONG PAMAMAHALA SA NAIMPOK B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao-9 Modyul para sa mag- aaral pahina 162-177 C. Kagamitang Pampagtuturo Learning materials Teaching Guide Curriculum Guide III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong Bakit mahalaga ang kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at walang wastong pamamahala sa naimpok? Aktiviti/Gawain Pag-aralan ang nasa ibaba. Natapos mo na ang gawaing bahay na nakatalaga sa iyo. Nakita mo ang iyong kapatid na hindi pa natatapos ang pinapagawa sa kaniya ng iyong ina sapagkat napakarami niyang takdang aralin sa araw na iyon. Humihingi ng tulong sa iyo ang nakababata mong kapatid na gawin muna kung KWARTER: IKATLO
 • 35. 35 maaari ang gawaing bahay na katalaga sa kaniya. Ikaw naman malapit na ring matapos sa proyekto mo sa EsP. Ano kaya ang magiging tugon mo Dito? Pagsusuri/Analysis Mga Tanong: a. Naging mahirap ba para sa iyo ang pagsasagot sa mga sa mga sitwasyon? Pangatuwiranan. b. Bakit mahalaga ang kasipagan, pagpupunyagi, at pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok sa buhay ng tao? Ipaliwanag. c. Paano ito makakatulong sa tao at sa lipunan na kaniyang kinabibilangan? Ipaliwanag. B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Humanap ng kapareha at ibahagi ang iyong naging sagot. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Pagnilayan natin ang isang awit ng Orient Pearl na may pinamagatang “Pagsubok” Huwag mong isiping ikaw lamang Ang may madilim na kapalaran Ika’y hindi tatalikuran Ng ating Ama na Siyang lumikha Hindi lang ikaw ang nagdurusa At hindi lang ikaw ang lumuluha Pasakit mo’y may katapusan Kaya mo ‘yan…. Pinagkukunan: http://www.metrolyrics.com/pagsubok-lyrics-orient- pearl.html D. Paglalapat (Aplikasyon) Mga Tanong: a. Ano ang masasabi mo sa awitin? b. Kung hihimay-himayin mo ang bawat linya nito ano ang kahulugan nito para sa iyo. Naniniwala ka ba na mahirap ang buhay? Ikaw ano ang pananaw mo ukol dito? E. Paglalahat (Generalisasyon) Ang _______ ang pumapatay sa isang Gawain, hanapbuhay o trabaho. Ito ang pumipigil sa tao upang siya ay magtagumpay. IV. PAGTATAYA Panuto: Isulat sa kuwaderno ang sagot, pagkatapos ibahagi ito sa klase. • Bakit maraming tao na matapos kumita at
 • 36. 36 magkaroon ng maraming pera dahil sa kanilang kasipagan at pagpupunyagi ay nabalewala lamang pagdating ng panahon? Tulad na lamang ng ilang mga naging sikat na personalidad sa industriya na matapos kumita ng malaking pera ay bumalik ang kanilang buhay sa paghihikahos o paghihirap. • Ano kaya ang masasabi mo ukol dito? • Paano kaya nila ginagamit ang pera na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila? • Rubriks: a. Orihinalidad 25% b. Pagiging malikhain 25% c. Pagkakabuo ng kuwento 25% d. Malinaw na pagkakalahad ng mensahe 25% Kabuuan 100% V. KARAGDAGANG GAWAIN Isulat ang sagot sa kuwaderno: a. Naniniwala ka ba na mahirap ang buhay? b. Ikaw ano ang pananaw mo ukol dito? VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 37. 37 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 13 Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa konsepto ng katarungang panlipunan. Pamantayan sa Pagganap Natutugunan ng mag-aaral ang pangangailangan ng kapwa o pamayanan sa mga angkop na pagkakataon. Kompetensi Nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan EsP9KP-IIIc-9.1 I. LAYUNIN Apektiv Napapahalagahan nang buong puso ang pagpapairal ng pagiging makatarungang tao Saykomotor Nakasusulat ng sanaysay ng pagiging makatarungang tao ng pamilya at lipunan Kaalaman Nasusuri ang mahalagang konsepto ng Katarungang Panlipunan. II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa Modyul 9: KATARUNGANG PANLIPUNAN Nagsisimula sa Pamilya ang Katarungan B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao-9 Modyul para sa mag- aaral pahina 132- 135 C. Kagamitang Pampagtuturo Learning materials Teaching Guide Curriculum Guide III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong 1. Nanaisin mo ba na panghimasukan o dominahan ang iyong buhay? 2. Ano ang iyong naging tugon sa pangyayaring ito? Aktiviti/Gawain Gawain 3: Pangkatang Gawain: BASKET OF FRUITS Panuto: 1. Sa loob ng basket ay may nakalagay na mga iba’t ibang uri ng prutas. Sa bawat prutas ay may mga salita na naglalarawan ng isang makatarungang tao. 2. Hayaan silang kunin ang salita na nakadikit sa prutas at ipa-uuri sa kanila kung ito ba ay “MABUTI O MASAMA.” Pagsusuri/Analysis Panuto: Sagutin ang mga katanungan: 1. Ano kaya ang kahulugan ng pagtataglay sa mga KWARTER: IKATLO
 • 38. 38 kamalayan sa mga bagay-bagay? 2. Anong magandang maidudulot nito sa buhay ng mag-aaral? B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Ang Katarungan ay nagsisimula sa pamilya, na una mong naranasan ang mga bagay-bagay na nagbibigay sa iyo ng kamalayan tungkol sa katarungan. Dito, unti-unti kang nagkakaroon ng kakayahan na maunawaan kung ano ang katarungan. Dahan-dahang nahuhubog ang iyong pagkatao sa paggabay ng iyong mga mahal sa buhay. May apat na aspekto na mahalagang pagtuunan mo nang pansin sa pagsasanay sa loob ng iyong pamilya upang mahubog sa iyo ang katarungan. Narito ang mga aspektong titingnan mo sa sarili: 1. Ipinaaalala palagi ng mga magulang na kailangan mong gawin ang mga katarungang bagay sa iyong ugnayan sa iba. 2. Nililinaw nila ang pagkakaiba-iba ng mga sirkumstansiya ng iba’t ibang tao lalo na ang mga nakapaligid sa iyo. 3. Ipinauunawa nila kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa kapuwa. 4. Tinuturuan ka ng pagiging mapagtimpi o pagkontrol sa sarili at pagsasaayos ng iyong mga pagkakamaling nagagawa sa ugnayan sa iba. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Panuto: Sumulat ng isang sanaysay na nagtatalakay kung paano magiging makatarungang tao upang makabahagi sa pagpapairal ng katarungang lipunan sa pamilya, paaralan o pamayanan. D. Paglalapat (Aplikasyon) Pangkatang Gawain: Magbigay ng limang indikasyon ng makatarungang lipunan sa pamilya, paaralan at pamayanan sa loob ng kahon. Pagkatapos ay iulat sa klase Indikasyon ng makatarungang Lipunan PAMILYA PAARALAN PAMAYANAN 1. Halimbawa: Respeto sa mga 1. Halimbawa: Hindi pangongopya sa klase 1. Halimbawa: Paggalang sa batas at sa karapatan
 • 39. 39 magulang tuwing may pasulit ng iba 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. E. Paglalahat (Generalisasyon) Ang pagiging makatarungan ay minimum na pagpapakita mo ng pagmamahal bilang tao na namumuhay kasama ang iba. Halimbawa, ang paninira sa ibang tao ay isa ring paglapastangan sa iyong sariling pagkatao. IV. PAGTATAYA Panuto: Kumuha ng isang malinis na papel. Isulat dito ang lahat ng mga mahalagang konsepto na iyong natutuhan mula sa mga Gawain at sa babasahin. Gabay na tanong: Ano ang katarungang panlipunan? Ano ang maitutulong nito tungo sa paggamit ng iyong kaganapan bilang tao at sa tunay na layunin ng lipunan? V. KARAGDAGANG GAWAIN Basahin ang Moral na Kaayusan Bilang Batayan ng Legal na Kaayusan ng Katarungan sa iyong aklat sa pahina 139 at sagutin ang sumusunod na katanungan: a. Sa batas, ikaw at ako ay magkapantay. Subalit, paano nangyayari na ang sistemang legal na dapat ay pumuprotekta sa mga mahirap at mahina ay nagagamit ng mga mayayaman at makapangyarihan? b. Bakit nagiging instrument ito ng hustisya at pang-aapi? VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 40. 40 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 14 Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ng pag-unawa sa konsepto ng katarungang panlipunan. Pamantayan sa Pagganap Natutugunan ng mag-aaral ang pangangailangan ng kapwa o pamayanan sa mga angkop na pagkakataon. Kompetensi Nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan EsP9KP-IIIc-9.1 Nakapagsusuri ng mga paglabag sa katarungang panlipunan ng mga tagapamahala at mamamayan EsP9KP IIIc-9.2 I. LAYUNIN Apektiv Napagtitimbang ng buong puso ang pagiging makatarungang tao Saykomotor Nakagagawa ng mga palatandaan ng pagiging makatarungang tao Kaalaman Naiisa-isa ang palatandaan ng makatarungang at di- makatarungang tao II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa YUNIT 3 –KATARUNGANG PANLIPUNAN Makatarungang Tao B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao-9 Modyul para sa mag- aaral pp. 129-145 Google.com C. Kagamitang Pampagtuturo Learning materials Teaching Guide Curriculum Guide III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong Ano ang isang makatarungang tao? Aktiviti/Gawain Panuto: Buuhin ang puzzle at ibahagi ang nabuong puzzle sa klase. KWARTER: IKATLO
 • 41. 41 Pagsusuri/Analysis Panuto: Suriing mabuti ang larawan Mga Tanong: 1. Ano ang ipinapakita sa larawan? 2. Nalagay ka na ba sa sitwasyong katulad ng nasa larawan? Sa anong uri ng sitwasyon? Ipaliwanag. 3. Isinaalang-alang mo ba ang pagiging patas sa lahat ng tao? B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Isang palatandaan ng pagiging makatarungang tao na kailangan nating taglayin ay ang Pagpapahalaga sa dignidad. Ang taong pinapangalagahan ang kanyang pangalan ay marunong mahiya. Ang pagkakaroon ng dignidad at hiya ay nagsisilbing linya (invisible line) na hindi kalian man tatawirin. • Halimbawa ay ang mga pag-uusap na gaya nito (taong may dignidad at makatarungan) “Gagawin ko ang lahat para kumita, pero hindi na sa ganyang paraan” Source:https://brainly.ph Ayon kay Andre Comte- Sponville (2003), isa kang makatarungang tao kung ginagamit mo ang iyong lakas sa paggalang sa batas at sa karapatan ng kapuwa. Isinasaalng-alang mo rin ang pagiging patas sa lahat ng tao. Ang paggawa ng isang gawain o produkto ay nangangailangan ng sapat na kasanayan upang ito ay maisagawa. Kailangang may angkin na kahusayan ang gagawa nito. https://www.google.com/search?q=larawan+ng+di+makatarungan&rlz=1C1VSNG_e nPH712PH713&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj-v- nF1IPhAhXX4nMBHVxkB4sQ_AUIDigB&biw=784&bih=478#imgrc=e4M3phd13ASG VM:
 • 42. 42 C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Panuto: Anong mahalagang konsepto ang nahinuha mo mula sa nagdaang gawain at babasahin at binasa. Isulat ang sagot sa patlang. D. Paglalapat (Aplikasyon) Pangkatang Gawain: Bumuo ng limang grupo at magpakita ng iba’t ibang sitwasyon ng isang makatarungang tao isadula at Ipakita sa buong klase at sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Naging madali ba sa inyo ang gawain? 2. Magbigay ng palatandaan ng makatarungang tao. E. Paglalahat (Generalisasyon) Isa kang makatarungang tao kung ginagalang mo ang karapatan ng iyong kapuwa. Isinasaalng-alang mo rin ang pagiging patas sa lahat ng tao. IV. PAGTATAYA Panuto: 1. Kumuha ng isang malinis na papel. Isulat dito ang lahat ng mga mahahalagang konsepto na itong natutunan mula sa mga gawain at sa babasahin. 2. Gumawa ng isang concept web upang mapag- ugnay-ugnay ang mga konseptong naisulat. V. KARAGDAGANG GAWAIN Basahin at unawain ang pagpapalalim. Sa isang buong papel sagutin ang mga katanungan sa Tayahin ang iyong pag-unawa.” Page 142 ng iyong aklat. VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 43. 43 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 15 Pamantayang Pangnilalaman Naipamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng kasipagan sa paggawa Pamantayan sa Pagganap Nakagagawa ang mag-aaral ng mga hakbang upang mapanatili ang kasipagan sa pag-aaral o takdang gawain sa tahanan. Kompetensi Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok. Esp9KP-IIIa-11.1 I. LAYUNIN Apektiv Napapahalagahan nang buong puso na ang kasipagan na nakatuon sa disiplinado at produktibong gawain na naaayon sa itinakdang mithiin. Saykomotor Nakagagawa ng chart ng pagsunod sa hakbang upang matupad ang itinakdang gawain nang may kasipagan at pagpupunyagi. Kaalaman Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag at mayroong pagpupunyagi sa paggawa. II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid, at wastong pamamahala sa naimpok B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao-9 Modyul para sa mag- aaral pahina 162-177 C. Kagamitang Pampagtuturo Learning materials Teaching Guide Curriculum Guide III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong Masipag ka ba? Paano kung ang isang tao ay hindi magtataglay ng ganitong katangian, ano kaya ang mangyayari sa kaniyang buhay? Aktiviti/Gawain Pangkatang Gawain: Panuto: 1. Bumuo ng limang grupo pumili lamang ng representative na magrepresenta ng iyong grupo at ipakita ang galing sa paggawa ng comic strip tungkol sa : a) Kasipagan KWARTER: IKATLO
 • 44. 44 b) Pagpupunyagi c) Pagtitipid d) Wastong pamamahala sa naimpok sa buhay ng tao 2. Ibahagi ito sa klase Pagsusuri/Analysis Sagutin ang mga katanungan: 1. Naging mahirap ba para sa iyo ang paggawa ng comic strip? 2. Bakit mahalaga ang kasipagan, pagpupunyagi at pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok sa buhay ng tao? Ipaliwanag? B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Ano nga ba ang kahulugan ng kasipagan? Ang kasipagan ay tumutukoy sa pagsisikap na Gawain o tapusin ang isang gawain na mayroon kalidad. Ang pagpupunyagi ay pagtitiyaga na maabot o makukuha ang iyong layunin o mithiin sa buhay. Ang pagtitipid ay kakambal ng pagbibigay. Ito ay isang birtud na nagtuturo sa tao na hindi lamang mamuhay nang masagana, kundi gamitin ang pagtitipid upang higit na gakapagbigay sa iba. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Panuto: Tingnan ang kahon sa ibaba. Lagyan ng tsek(/) ang kolum kung ito ay iyong naipamalas at ekis (x) kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa kuwaderno. Sitwasyon Naipamalas Hindi Naipamalas 1.Nagbaon na lamang ng pagkain kaysa bumili ng mamahaling pagkain sa kantina o sa labas ng paaralan. 2.Pinipilit na tapusin ang gawain kahit na nahihirapan. 3.May oras lamang sa paggamit ng tv,computer,electric
 • 45. 45 fan at iba pa. D. Paglalapat (Aplikasyon) 1. Mula sa Gawain, ano ang masasabi mo sa iyong sarili? 2. Naging Masaya ka bas a kinalabasan ng iyong sagot? Bakit? 3. Ibahagi ang iyong sagot sa iyong katabi at pagkatapos ay sa buong klase. E. Paglalahat (Generalisasyon) Lahat ng tao ay naghahangad ng magandang buhay. Ito ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating minamahal sa buhay. Kung mas maganda o magiging sagana an gating buhay mas magkakaroon pa tayo ng higit na pagkakataon na makapagbigay o tumulong sa ating kapuwa. IV. PAGTATAYA Panuto: Gumawa ng chart ng pagsunod sa hakbang upang matupad ang itinakdang gawain nang may kasipagan at pagpupunyagi. V. KARAGDAGANG GAWAIN Basahin at unawain ang pagpapalalim. Sa isang buong papel sagutin ang mga katanungan sa “ tayahin ang iyong pag-unawa”. Pahina 142.Edukasyon sa pagpapakatao modyul sa mag-aaral. VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 46. 46 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 16 Pamantayang Pangnilalaman Naipamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng kasipagan sa paggawa Pamantayan sa Pagganap Nakagagawa ang mag-aaral ng mga hakbang upang mapanatili ang kasipagan sa pag-aaral o takdang gawain sa tahanan. Kompetensi Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok EsP9KP-IIIa-11.1 I. LAYUNIN Apektiv Napapahalagahan nang buong puso ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok Saykomotor Nakagagawa ng daily log sa pagsasagawa ng itinakdang gawain Kaalaman Nakikilala ang mga indikasyon ng taong masipag at mayroong pagpupunyagi sa paggawa. II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid, at wastong pamamahala sa naimpok B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao-9 Modyul para sa mag-aaral pp. 162-177 C. Kagamitang Pampagtuturo Learning materials Teaching Guide Curriculum Guide III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyuna l na Tanong Bakit kailangang mag-impok ng pera? Aktiviti/Gawain Pang-isahang Gawain: Panuto: 1. Basahin ang isang tula sa ibaba upang mas lalong mapagnilayan ang babasahin. a. Pumili ng isang saknong na napupusuan mo, ibahagi sa buong klase. Marami ang nagtuturing mahirap daw itong buhay, Araw-araw ay paggawang tila din walang humpay; Datapuwat isang pantas ang nagbadya at nagsaysay; “Tagumpay ay nakakamit kapag tao ay masikhay.” KWARTER: IKATLO
 • 47. 47 Ang sandali’y mahalaga hindi dapat na sayangin, Kasipaga’y isagawa at itanim sa damdamin; Kapag ito’y inugali walang liwag na kakamtin Ang ginhawang inaasam at bungkos na pangaralin. Hindi dapat na mahiya itong palad ay kumapal Kung Gawain ay mabuti at hangarin ay marangal; Pagsisikap na may tiyaga, kasipagan ang kakambal Ay sandatang pananggalang… pamuksa sa kahirapan. Paalala’t pagunita sa diwa mo, kabataan… Sa tuwina’y isaisip, sanay lagging tandaan: “Kasipaga’y ugaliin at gawin mong pamantayan Pang kamtin ang Masaya at magandang kapalaran.” Pagsusuri/Analysis Panuto: Sagutin ang mga katanungan 1. Ano ang ipinahiwatig ng tula? 2. Ano ang iyong naging kaisipan matapos mong mabasa ang tula? 3. Nakita mo ba ang kabutihang dulot nito sa iyo, sa iyong kapuwa at sa lipunan? B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Kahit anong bagay at anumang larangan ang ating gagawin kailangan natin ang kasipagan. Kung walang sipag ang tao, wala siyang matatapos na gawain. Kung kaya’t kaakibat ng sipag ay tiyaga na kung wala ang mga ito, mahihirapan ang tao na makaahon sa buhay na ito. Ang pagpupunyagi ay mahalagang katangian na makatutulong upang magtagumpay ang isang tao. Ang pagtitipid ay kakambal ng pagbibigay. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Panuto: Tingnan ang kahon sa ibaba. Lagyan ng tsek(/) ang kolum kung ito ay iyong naipamalas at ekis (x) kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa kuwaderno. Sitwasyon Naipamalas Hindi Naipamalas Puna 1.Tiniyak na magiging maayos ang kalalabasan ng gawain. 2.Ibinibigay ang buong kakayahan, lakas, at panahon
 • 48. 48 sa gawain nang buong husay. 3.Hindi sumusuko hanggat hindi natatapos ang Gawain. D. Paglalapat (Aplikasyon) Pang-isahang Gawain: Panuto: Bumuo nang daily log para sa iyong nahinuhang Batayang Konsepto. Maging malikhain sa paggawa at isulat ito sa iyong kuwaderno. E. Paglalahat (Generalisasyon) Tunay nga na mahalaga na taglayin ng isang tao ang kasipagan sapagkat isa itong susi sa magandang kinabukasan. Ang pagiging masipag ay magbubunga ng mas maraming biyaya sa mga taong nagtataglay ng ganitong katangian. IV. PAGTATAYA Ibigay ang tatlong palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan. 1.__________________________ 2.__________________________ 3.__________________________ V. KARAGDAGANG GAWAIN Panuto: Maghanap ng isang manggagawa na nagpapakita ng kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid, at wastong pamamahala sa naimpok. Kapanayamin sila at ipakuwento ang kanilang mga karanasan sa kanilang trabaho at paano sila naging matagumpay. Maaring sila ay iyong kapitbahay, magulang, guro, at iba pa. VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 49. 49 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 17 Pamantayang Pangnilalaman Naipamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng kasipagan sa paggawa Pamantayan sa Pagganap Nakagagawa ang mag-aaral ng mga hakbang upang mapanatili ang kasipagan sa pag-aaral o takdang gawain sa tahanan. Kompetensi Nakagagawa ng mga chart natapos nang pinaghandaan, ayon sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa. EsP9KP-IIIb-11.4 I. LAYUNIN Apektiv Napagtitimbang-timbang ang hirap at pagod sa pagtupad ng itinakdang mithiin. Saykomotor Nakagagawa ng chart ng pagsunod sa hakbang upang matupad ang itinakdang Gawain nang may kasipagan at pagpupunyagi Kaalaman Nahihinuha ang Batayang Konsepto ng aralin II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid, at wastong pamamahala sa naimpok B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao-9 Modyul para sa mag- aaral pp. 162-177 C. Kagamitang Pampagtuturo Learning materials Teaching Guide Curriculum Guide III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong Nakapagreklamo na ba kayo kung kayo ay aatasang gawin ang isang bagay? Aktiviti/Gawain Panuto: Suriin ang larawan at ibahagi sa katabi ang nagiging reaksiyon sa ipinakitang larawan. KWARTER: IKATLO
 • 50. 50 Gabay na tanong: 1. Ano ang ipinakita sa larawan? 2. Nakapareklamo na ba kayo sa inaatasang gawain? 3. May maganda bang naidulot sa iyo ang pagrereklamo? Pagsusuri/Analysis Panuto: Sagutin ang mga katanungan 1. Ano- ano ang mga katangian ng kasipagan? Paano makatutulong sa tao ang mga katangian na ito lalo na pagdating sa trabaho? 2. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa tao kung hindi niya pinagsikapan na linangin ito sa kaniyang sarili? Bakit? B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Nasasayang ang kasipagan at pagpupunyagi ng isang tao kung hindi niya napapamahalaan nang wasto ang kaniyang mga pinaghihirapan. Kaya nga, kung ang isang tao ay magtitipid ay mapamamahalaan niya nang tama ang kaniyang mga naimpok. Ang pag- iimpok ay paraan upang makapag-save o makapag- ipon ng salapi, na siyang magagamit sa ating pangangailangan sa takdang panahon. Upang lubos na maunawaan ay narito ang ilang paraan na nagpapakita ng pagtitipid. 1. Magbaon ng pagkain sa opisina o eskuwela. 2. Matutong maglakad lalo na kung malapit lang https://www.google.com/search?q=larawan+ng+taong+may+ginagampan an+na+tungkulin&rlz=1C1VSNG_enPH712PH713&tbm=isch&source=iu& ictx=1&fir=NdaXMJbF4rbXlM%253A%252CYWPEwbUaBgYXvM%252C_ &vet=1&usg=AI4_- kTC52GlyTh1QYbdyQxx0ZUEk2IwRQ&sa=X&ved=2ahUKEwj7- K6z54PhAhWk7XMBHd1- CiMQ9QEwBXoECAQQDg#imgrc=NdaXMJbF4rbXlM:
 • 51. 51 ang paroroonan. 3. Mas matipid na bumili sa palengke kaysa mga mall. 4. Gamitin ang load ng cellphone sa mga importanteng bagay lamang. 5. Orasan ang paggamit ng TV, computer, electric fan, at iba pa. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Ibigay ang tatlong paraan na nagpapakita ng pagtitipid. 1.____________________ 2.____________________ 3.____________________ D. Paglalapat (Aplikasyon) Panuto: Gumawa ng chart ng pagsunod sa hakbang upang matupad ang itinakdang gawain nang may kasipagan at pagpupunyagi Mga itinakdang gawain Natupad Hindi Natupad Halimbawa: Patuloy na sinusubukan na gawin ang gawain kahit na maraming beses na nagkakamali. E. Paglalahat (Generalisasyon) Tunay nga na mahalaga na taglayin ng isang tao ang kasipagan sapagkat isa itong susi sa magandang kinabukasan. Ang pagiging masipag ay magbubunga ng mas maraming biyaya sa mga taong nagtataglay ng ganitong katangian. IV. PAGTATAYA Ibigay ang tatlong dahilan kung bakit kailangan na mag-impok ng tao: 1. ________________ 2. ________________ 3. ________________
 • 52. 52 V. KARAGDAGANG GAWAIN Basahin ang pagpapalalim at sagutin ang mga sumusunod: a. Ano ang kasipagan? b. Ano ang kabaligtaran ng kasipagan? VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 53. 53 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 18 Pamantayang Pangnilalaman Naipamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng kasipagan sa paggawa Pamantayan sa Pagganap Nakagagawa ang mag-aaral ng mga hakbang upang mapanatili ang kasipagan sa pag-aaral o takdang gawain sa tahanan. Kompetensi Napatutunayan na ang hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin. EsP9KP-III-11.3 I. LAYUNIN Apektiv Napapatunayan ng buong puso na matupad ang mga minimithi sa buhay kung may pagpupunyagi Saykomotor Nakasusulat sa matagumpay na pagkatakda ng mga gawain. Kaalaman Nakikilala ang kahulugan ng ilang mga pahayag nang buong talino. II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa Modyul 11: Pagpupunyagi B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao-9 Modyul para sa mag- aaral pp. 162-177 C. Kagamitang Pampagtuturo Learning materials Teaching Guide Curriculum Guide III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong Minsan bas a buhay mo ay nais mo ng sumuko? Sa anong kadahilanan ang iyong pagsuko? Natuloy ba ang iyong pagsuko sa buhay? Aktiviti/Gawain Pang-isahang Gawain: Panuto: Pag- aralan ang mga comic strips sa ibaba. Isulat KWARTER: IKATLO https://www.google.com/search?q=nagdadasal+n a+bata+clipart&rlz=1C1VSNG_enPH712PH713&t bm=isch&source=iu&ictx=1&fir=BL88tEKbxXK- 4M%253A%252CVwBwnDPCYOh1tM%252C_&v et=1&usg=AI4_-kTkn4iX6atk_YqAqc- 4kBb9O4wVVA&sa=X&ved=2ahUKEwjPz5fz1P7 gAhWIQo8KHXn2DKwQ9QEwAXoECAUQBg&bi w=1024&bih=450#imgrc=BL88tEKbxXK-4M:
 • 54. 54 ang iyong mga posibleng sagot sa speech balloon. Isulat ang iyong sagot sa kuwaderno. Natapos mo na ang gawaing bahay na nakatalaga sa iyo. Nakita mo ang iyong kapatid na hindi pa niya natatapos ang pinapagawa sa kanya ng inyong ina sapagkat napakarami niyang takdang aralin sa araw na iyon. Humihingi ng tulong sa iyo ang nakababata mong kapatid na gawin muna kung maaari ang gawaing bahay na nakatalaga sa kanya. Ikaw naman malapit naring matapos sa proyekto mo sa EsP, Ano kaya ang magiging tugon mo dito? Ate, maari ba na Ikaw muna ang Gumawa ng Pinagawa ni Nanay? Pagsusuri/Analysis Mga Tanong: 1. Naging mahirap ba para sa iyo ang pagsagot sa sitwasyon? Pangatwiran. 2. Bakit mahalaga ang kasipagan, pagpupunyagi at pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok sa buhay ng tao? Ipaliwanag. 3. Humanap ng kapareha at ibahagi ang iyong naging sagot. B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Ang Pagpupunyagi ay mahalagang katangian na katangian na makatutulong upang magtagumpay ang isang tao. Sa kabila ng mga balakid at mga problema na kanyang susuungin ay hindi siya dapat panghinaan ng loob bagkus kinakailangan na magpatuloy at maging matatag. Lahat ng tao ay naghahangad ng magandang buhay. Ito ay hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi pati na rin sa ating mga minamahal sa buhay. Kung mas maganda o magiging sagana ang ating buhay mas magkakaroon pa tayo ng higit na pagkakataon na makapagbigay o tumulong sa ating kapwa. Mahalaga sa tao ang maging masipag upang siya ay mayroong maabot o marating na magandang bukas. Kung ikaw ay masipag sa iyong pag-aaral ay makapagtapos ka. Kung ang isang empleyado ay masipag siya ay kikita at aasenso. At kung ang isang
 • 55. 55 nilikha ng Dios ay masipag na gumawa ng kabutihan makakamit niya ang buhay na walang hanggan. Lagi nating tandaan na ang kasipagan sa paggawa ay may kabutihan ang mapaunlad sa ating bayan. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Panuto:Isulat ang iyong sariling kahulugan ng pagpupunyagi sa kahon at sa kabilang kahon ay magbigay halimbawa o interpretasyon sa kahulugang naisaad. PAGPUPUNYAGI D. Paglalapat (Aplikasyon) Pang-isahang gawain Panuto: Gumawa ng isang liham ng pasasalamat sa Dios sa mga talento, kakayahan, at biyayang ipinagkaloob Niya na makatutulong upang magtagumpay sa buhay na may sipag, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok para sa sarili,pamilya, at sa bansa. Isulat ito sa journal. E. Paglalahat (Generalisasyon) Ang pagpapatuloy sa gawain, kahit na ikaw ay nahirapan, ang pagpapatuloy kahit minsan ikaw ay nasaktan o nagdurusa, ang pagpapatuloy kahit maraming natatanggap na mga puna mula sa iba, at ang pagpapatuloy sa kabila ng matinding pagod at hirap makamit mo lamang ang iyong minimithi sa buhay ay palatandaan ng pagpupunyagi. IV. PAGTATAYA Ano ang natuklasan tungkol sa kahalagahan ng pagpupunyagi Sumulat ng pagninilay sa iyong journal ukol dito. a. Bakit mahalaga ang pagpupunyagi? b. Paano ito makatutulong sa iyong sarili at
 • 56. 56 lipunang pag-unlad? V. KARAGDAGANG GAWAIN Basahin at unawain ang pagpapalalim. Sa iyong kuwaderno sagutin ang mga katanungan sa “Tayahin ang Iyong Pag-unawa.” Pahina 176 ng iyong aklat. VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 57. 57 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 19 Pamantayang Pangnilalaman Naipamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng kasipagan sa paggawa Pamantayan sa Pagganap Nakagagawa ang mag-aaral ng mga hakbang upang mapanatili ang kasipagan sa pag-aaral o takdang gawain sa tahanan. Kompetensi Napatutunayan na ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin EsP9KP-III-11.3 I. LAYUNIN Apektiv Napagtitimbang-timbang ang matagumpay na pagtupad ng mga minimithi sa buhay. Saykomotor Nakabibigay ng mga palatandaan ng kasipagan Kaalaman Nakatutukoy sa mga indikasyon ng taong may kasipagan upang makamit ang minimithi sa buhay. II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa Modyul 11: Kasipagan B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao-9 Modyul para sa mag- aaral pp. 162-177 C. Kagamitang Pampagtuturo Learning materials Teaching Guide Curriculum Guide Laptop, manila paper, mga larawan III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong • Nakagagawa ka ban g mga Gawain ng hindi inuutusan? • Ano ang iyong rason sa pagtupad ng gawaing ito? • Naging Masaya ka ba sa pagtupad ng mga gawaing ito? Aktiviti/Gawain Pang-isahang Gawain Panuto: Pagtukoy sa larawan Isulat sa papel ang sagot at ibahagi sa kaklase KWARTER: IKATLO
 • 58. 58 Pagsusuri/Analysis Mga Tanong: 1. Ipaliwanag ang nasa larawan? 2. Ano ang ibig sabihin ng kasipagan? 3. Ano ang mangyayari sa taong tamad? 4. Ano-ano ang mga indikasyon ng taong masipag? B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Ang kasipagan ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang Gawain na mayroong kalidad. Ito ay tumutulong sa tao na malinang ang iba pang mabubuting katangian tulad ng tiwala sa sarili, pahabang pasensiya, katapatan, integridad,disiplina, at kahusayan na kung saan malaki ang maitutulong nito sa tao sa kaniyang kapuwa, at sa kaniyang lipunan. Narito ang ilang palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan. 1. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. 2. Ginagawa ang gawain nang may pagmamahal 3. Hindi umiiwas sa anumang Gawain. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Pangkatang Gawain: Panuto: 1. Hatiin ang klase sa limang pangkat. 2. Ipaliwanag ang kahulugan ng kasipagan at magbigay ng halimbawang sitwasyon Isadula sa harapan ng kaklase at kailangang maglaan lamang ng tatlong minute bawat grupo. D. Paglalapat (Aplikasyon) Panuto: Sumulat ng isang sanaysay na nagtataglay ng kasipagan ng isang tao. E. Paglalahat Ang kasipagan ay tumutulong sa tao upang https://www.google.com/search?rlz=1C1VSNG_enPH712PH713&q =larawan+ng+taong+may+kasipagan+dahil+sa+isang+mithiin+sa+b uhay&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwid9c_CmoPhA hUbinAKHS11A_AQ7Al6BAgFEA0&biw=784&bih=478#imgrc=BdrEI AgKKZbhZM:
 • 59. 59 (Generalisasyon) mapaunlad niya ang kaniyang pagkatao. IV. PAGTATAYA Panuto: Pagnilayan ang isang awit ng Orient Pearl na may pinamagatang “Pagsubok.” Isip mo’y litong lito Sa mga panahong nais mong maaliw Bakit ba bumabalakid Ay ang iyong mundong ginagalawan Ang buhay ay sadyang ganyan Sulirani’y di mapigilan Itanim mo lang sa ‘yong pusong Kaya mo yan… (Chorus) Pagkabigo’t alinlangang Gumuguho sa isipan Mga pagsubok lamang ‘yan Huwag mong itigil ang laban Huwag mong isuko… at ‘yong labanan Huwag mong isipinng ikaw lamang Ang may madilim na kapalaran Ika’y hindi tatalikuran Ng ating Ama na Siyang lumikha Hindi lang ikaw ang nagdurusa At hindi lang ikaw ang lumuluha Pasakit mo’y may katapusan Kaya mo ‘yan… (Chorus) (Instrumental) Hindi lang ikaw ang nagdurusa At hindi lang ikaw ang lumuluha Pasakit mo’y may katapusan Kaya mo ‘yan… Pagkabigo’t alinlangang Gumugulo sa isipan Mga pagsubok lamang ‘yan Huwag mong itigil ang laban Huwag mong isuko… at ‘yong labanan Huwag mong isuko… at ‘yong labanan Pagkabigo’t alinlangang
 • 60. 60 Gumugulo sa isipan Mga pagsubok lamang ‘yan Huwag mong itigil ang laban http://www.metrolyrics.com/pagsubok-lyrics-orient-pearl.html Panuto: Sagutin ang mga katanungan: 1. Ano ang masasabi mo sa awitin? 2. Kung hihimay-himayin mo ang bawat linya nito ano ang kahulugan nito para sa iyo? V. KARAGDAGANG GAWAIN Panuto: Sagutin ang Batayang Konsepto sa pahina 176 sa iyong aklat. VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 61. 61 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 20 Pamantayang Pangnilalaman Naipamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng kasipagan sa paggawa Pamantayan sa Pagganap Nakagagawa ang mag-aaral ng mga hakbang upang mapanatili ang kasipagan sa pag-aaral o takdang gawain sa tahanan. Kompetensi Napatutunayan na ang mga hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin EsP9KP-IIIb-11.3 I. LAYUNIN Apektiv Nakatatamo nang kasiyahan sa pakikiisa sa talakayan. Saykomotor Nakagagawa ng isang komik strip tungkol sa pagtitipid Kaalaman Nakikilala ang paraan sa pagtitipid upang makamit ang minimithi sa buhay. II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa Modyul 11: Pagtitipid B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao-9 Modyul para sa mag- aaral pp. 162-177 C. Kagamitang Pampagtuturo Learning materials Teaching Guide Curriculum Guide III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong Bakit kailangang mag-impok ang tao? Aktiviti/Gawain Pangkatang Gawain: Iguhit ang taong nakikilala dahil sa maparaan at nagtitipid at nakamit ang minimithi sa buhay. KWARTER: IKATLO
 • 62. 62 Pagsusuri/Analysis Mga katanungan: 1. Bakit mahalaga ang pagtitipid? 2. Paano kung ang isang tao ay hindi magtataglay ng kagitong katagian? B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Ang pagtitipid ay isang birtud na nagtuturo sa tao na hindi lamang mamuhay nang masagana, kundi gamitin ang pagtitipid upang higit na makapagbigay sa iba. Ang pagtitipid ay hindi paggasta ng pera nang walang saysay. Sapagkat dapat mong mahalin ang bunga ng iyong ginagawang pagsisikap at pagtitiyaga. Dapat mong maunawaan na kailangan na maging mapagkumbaba at matutong makuntento sa kung ano ang meron ka. Ito ang pinakamahalagang paraan ng pagtitipid. Laging isaisip na hindi makukuha ang kaligayahan sa mga material na bagay lamang. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Panuto: CHARADE (Gallery Walk) Game Magtala ng sitwasyon na ginawa mo na may kinalaman sa pagtitipid. D. Paglalapat (Aplikasyon) Pang-isahang gawain Panuto: Gumawa ng isang comic strip na nagpapakita ng pagtitipid. Ibahagi sa buong klase. E. Paglalahat (Generalisasyon) Bakit kailangang mag-impok ng pera? Ayon sa Teorya ni Maslow, The Hierarchy of Needs, ang pera ay makatutulong sa tao na maramdaman ang kaniyang seguridad sa buhay lalo na sa hinaharap. Kung kaya’t dapat pahalagahan an gating mga naipon. Sapagkat hindi napupulot ang pera, hindi ito mapipitas sa puno, o di kaya hindi ito malalaglag mula sa langit. Ang pera ay pinagpaguran upang kitain ito. Kaya kailangan lamang na gastusin sa tama upang huwag itong mawala. IV. PAGTATAYA Lagyan ng tsek ang patlang ( / ) kung ang pangungusap ay tama. Lagyan naman ng ( x ) kung ito ay mali. _______1. Ang pera ay pinagpapaguran upang kitain ito. _______2. Huwag nang bumili ng imported. _______3. Mas matipid na bumili sa mall kaysa
 • 63. 63 palengke. _______4. Ang pagtitipid ay kakambal ng Pagbibigay. _______5. Matutong maglakad lalo na kung Malapit lang ang paroroonan. V. KARAGDAGANG GAWAIN Panuto: Gawin sa bahay ang Gawain 7 nasa pahina 177. Sa iyong kuwaderno. VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 64. 64 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 21 Pamantayang Pangnilalaman Naipamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng kasipagan sa paggawa Pamantayan sa Pagganap Nakagagawa ang mag-aaral ng mga hakbang upang mapanatili ang kasipagan sa pag-aaral o takdang gawain sa tahanan. Kompetensi Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamahalaan ang naimpok EsP9KP-IIIb-11.1 I. LAYUNIN Apektiv Nasusunod ng buong puso ang mga indikasyon ng taong wastong pamamahala sa naimpok Saykomotor Nakabibigay ng mga paraan kung paano ang pamamahala sa naimpok Kaalaman Nakikilala ang paraan sa wastong pamamahala sa naimpok upang makamit ang minimithi sa buhay. II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa Modyul 11: Wastong Pamamahala sa naimpok B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao-9 Modyul para sa mag- aaral pp. 162-177 C. Kagamitang Pampagtuturo Learning materials Teaching Guide Curriculum Guide Laptop, larawan,papel, ballpen, laptop III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong • Naranasan mo ba na mag-impok? • Sa natatandaan ninyo, ano ang unang bagay na binili mo mula sa iyong naimpok? • Ano ang iyong naramdaman sa pagbili mo ng bagay na iyong nagustuhan mula sa iyong naimpok? Aktiviti/Gawain Panuto: Pagpapabasa ng isang talata KWARTER: IKATLO
 • 65. 65 Pagsusuri/Analysis Pangkatang Gawain: Panuto: Hatiin ang klase sa limang grupo.Sagutin ang mga katanungan at iulat sa klase pumili lamang ng isang tagapag-ulat sa bawat grupo 1. Ano ang naunawaan mo sa iyong nabasa? 2. Ano ang kahulugan ng wastong pamamahala sa naimpok? 3. Bakit mahalaga na ito ay taglayin ng lahat ng tao? Ipaliwanag. B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Ang wastong pamamahala sa naimpok ay tumutukoy ito sa responsible at tamang paggamit ng salapi, ari- arian o anumang bagay na naimpok sa loob ng maikli o maraming panahon. Ang wastong pamamahala sa naimpok ay naglalayong maging simple, matipid at nagagamit sa tama ang mga bagay- bagay. Ang mga hindi masyadong mahalagang mga bagay o aktibidad sa buhay ay nililimitahan kung hindi man ito tuluyang maiwasan. Gagamitin din lang ang naimpok sa bagay na naipon para ditto, at mahigpit itong isinasagawa, at hindi dinadaya ang sarili. Source:https://brainly.ph C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Panuto: Maghanap ng kapareha. Pagkatapos, kumuha ng ballpen at papel. Tanungin ang iyong https://www.google.com/search?rlz=1C1VSNG_enPH712PH713&q=hal imbawang+tula+sa+wastong+pamamahala+sa+naimpok&tbm=isch&so urce=univ&sa=X&ved=2ahUKEwid5a_HjYPhAhXNF4gKHSeiDMgQ7Al 6BAgFEA0&biw=784&bih=478#imgrc=jNQWK9uQrtnutM:
 • 66. 66 Gawain) kapareha kung ano ang gagawin para mapamahalaaan ng maayos ang naimpok na salapi o gamit. Ilagay sa papel ang pangalan. Ilagay din ang petsa sa ginagawa ang panayam. D. Paglalapat (Aplikasyon) Panuto: Sumulat ng isang pagninilay gamit ang pormat sa ibaba. Gawin ito sa journal. Ano-ano ang konsepto at kaalamang pumukaw sa akin? Ano ang aking pagkaunawa at reyalisasyon sa bawat konsepto at kaalamang ito. Ano-anong hakbang ang aking gagawin upang mailapat ang mga pang-unawa at reyalisasyong ito sa aking buhay? E. Paglalahat (Generalisasyon) Dapat maunawaan na kailangan na maging mapagkumbaba at matutong makuntento sa kung ano ang meron ka. Ito ang pinakamahalagang paraan ng pagtitipid. IV. PAGTATAYA Lagyan ng tsek ang patlang ( / ) kung ang pangungusap ay tama. Lagyan naman ng ( x ) kung ito ay mali. _______1. Kailangang tratuhin ang pag-iimpok na isang obligasyon at hindi optional. _______2. Bumili ng mamahaling relo kung nais para sa sariling kaligyahan. _______3. Mag-impok hanggat maaga at gastusin kaagad. _______4. Ang katamaran ang pumapatay sa isang Gawain. _______5. Kailangan mag-impok ang tao ayon kay, Francisco Colayco para maging inspirasyon sa buhay. V. KARAGDAGANG GAWAIN Panuto: Gawin sa bahay ang Gawain 7 nasa pahina 177 at sagutin ang mga katanungan. VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 67. 67 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 22 Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa kahalagahan ng kasipagan sa paggawa. Pamantayan sa Pagganap Nakagagawa ang mag-aaral ng mga hakbang upang mapanatili ang kasipagan sa pag-aaral o takdang gawain sa tahanan. Kompetensi Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok. EsP9KP-IIIa-11.1 I. LAYUNIN Apektiv Napapahalagahan nang buong puso sa gawaing pinapagawa ng guro. Saykomotor Nakasusulat ng sanaysay ng pagiging produktibong tao. Kaalaman Nasusuri ang mahalagang konsepto ng kasipagan. II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa Modyul 9: Kasipagan B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao-9 Modyul para sa mag- aaral pahina 147- 177 C. Kagamitang Pampagtuturo Learning materials Teaching Guide Curriculum Guide III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong Kung ikaw ang lilikha ng produkto na may kalidad ano ang dapat mong gawin o dapat mong isaalang- alang? Aktiviti/Gawain Pang-isahang Gawain: Suriin ang larawan ni Thomas Edison at basahin sa aklat ang kanyang talambuhay. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan: 1. Anong uri ng katangian ang ipinapakita ni Thomas Edison isang Amerikanong Imbentor ng electric light bulb? 2. Ano ang kahulugan ng kasipagan? KWARTER: IKATLO
 • 68. 68 Pagsusuri/Analysis Mga Katanungan: 1. Bakit mahalaga na taglayin ang kasipagan ng lahat ng tao? Ipaliwanag. 2. Paano makatutulong sa tao ang katangiang ito lalo na pagdating sa trabaho? 3. Ano sa palagay mo ang mangyayari sa tao kung hindi niya pinagsikapan na linangin ito sa kanyang sarili? Bakit? Ipaliwanag? B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Ang kasipagan ang tumutulong sa isang tao Upang mapaunlad niya ang kanyang pagkatao. Nagagamit niya ito sa mabuting pakikipagrelasyon niya sa kaniyang kapuwa at mula sa kasipagan na taglay niya ay makatutulong siya na mapaunlad ang bansa at lipunan na kaniyang kinabibilangan. Narito ang ilang palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan. 1. Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa. 2. Ginagawa ang gawain nang may pagmamahal. 3. Hindi umiiwas sa anumang gawain. Tunay nga na mahalaga na taglayin ng isang tao ang kasipagan sapagkat isa itong susi sa magandang kinabukasan. Ang pagiging masipag ay magbubunga ng mas maraming biyaya sa mga taong nagtataglay ng ganitong katangian. Tulad halimbawa, si Thomas https://www.google.com/search?q=larawan+ni+thomas+edison &rlz=1C1VSNG_enPH712PH713&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fi r=Meq7Fl0k5JsyQM%253A%252CYwmPS- KsjTKC3M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQE6got8R5pswT_e- fkDOIvNHATYw&sa=X&ved=2ahUKEwjlvtOY7v7gAhUr8HMBHSm pC24Q9QEwBHoECAIQCA&cshid=1552471357796715#imgrc=M eq7Fl0k5JsyQM:
 • 69. 69 Edison, isang Amerikanong imbentor. Siya ang nakaimbento ng electric light bulb. Bago niya natapos ito, dumaan siya sa maraming pagsubok. Maraming beses siyang nagkamali ngunit hindi siya tumitigil bagkus nagpatuloy pa siya ng husto hanggang sa nakuha niya ng tama ang kaniyang imbensiyon. Mula dito ay nakilala siya hindi lamang sa bansang America kundi sa buong panig ng daigdig. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Mga Katanungan: 1. Handa ka na bang linagin at isabuhay ang kagalingan mo bunga ng iyong kasipagan? 2. Sa paanong paraan mo ito sisimulan? 3. Anong produkto o gawain ang iyong lilikhain? 4. Ano-anong pamamaraan ang iyong gagawin upang magkaroon ng kalidad ang iyong gagawing produkto o ibibigay na serbisyo? D. Paglalapat (Aplikasyon) Panuto: Sumulat ng isang pagninilay gamit ang pormat sa ibaba. Gawin ito sa journal. 1. Ano-ano ang konsepto at kaalamang pumukaw sa akin? ________________________________ ________________________________ ________________________________ 2. Ano ang aking pagkaunawa at reyalisasyon sa bawat konsepto at kaalamang ito? ________________________________ ________________________________ ________________________________ E. Paglalahat (Generalisasyon) Lahat ng tao ay naghahangad ng magandang buhay. Ito ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi pati na rin sa ating mga minamahal sa buhay. Kung mas maganda o magiging sagana ang ating buhay mas magkakaroon pa tayo ng higit na pagkakataon na makapagbigay o tumulong sa ating kapuwa. Mahalaga sa tao ang maging masipag upang siya ay mayroong maabot o marating na magandang bukas. IV. PAGTATAYA Ibigay ang tatlong palatandaan ng taong nagtataglay ng kasipagan. 1.__________________________________
 • 70. 70 2.__________________________________ 3.__________________________________ V. KARAGDAGANG GAWAIN Basahin at unawain ang Pagganap Gawain 4. Pahina 177. Sa isang buong papel VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 71. 71 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 23 Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng mag-aaral ang kakayahan sa pamamahala ng paggamit ng oras. Pamantayan sa Pagganap Natataya ng mag-aaral ang sariling kakayahan sa pamamahala sa oras batay sa pagsasagawa ng mga gawain na nasa kanyang iskedyul ng mga gawain. Kompetensi Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pamamahala ng paggamit ng oras. EsP9KP-IIIe-12.1 I. LAYUNIN Apektiv Napahalagahan ng buong puso ang tamang paggamit ng oras. Saykomotor Nasusuri ang tunay na kahalagahan sa paggamit ng oras. Kaalaman Nakikilala ang kahalagahan sa pagtukoy ng sariling paraan ng pamamahala sa paggamit ng oras. II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa YUNIT 3 –KATARUNGANG PANLIPUNAN Makatarungang Tao B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao-9 Modyul para sa mag- aaral pp. 129-145 www.google.com C. Kagamitang Pampagtuturo Learning materials Teaching Guide Curriculum Guide III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong Bakit mahalaga ang pamamahalaga ng paggamit ng oras? Ano ang kinakailangan mong pamamahala ng paggamit ng oras? Aktiviti/Gawain Panuto sa Pang-isahang Gawain: Gamit ang talahanayan, tukuyin mo ang iyong sariling paraan ng pamamahala sa paggamit mo ng oras. Gawing batayan ang mga ginawa mo sa nagdaang mga araw o buwan. Isulat ang mga hinihingi na impormasyon ng bawat kolum. KWARTER: IKATLO
 • 72. 72 Mga Gawain Paraan ng Paggamit ng Oras Dahilan Napama-halaan ang oras Naidudu-lot sa akin at sa Iba. Oo Hindi Halimba-wa: .Paglinis ng bahay Hindi naglinis agad kinaumagahan Nanood pa nh TV / Napaga-litan ako ng aking Nakata- tandang Kapatid. Pagsusuri/Analysis Sagutin ang sumusunod na tanong: 1. Ayon sa iyong talahanayan, paano mo pinamahalaan ang paggamit ng iyong oras? Ipaliwanag. 2. Ano ang natuklasan mo sa iyong paraan ng pamamahala ng paggamit ng oras? Ipaliwanag. 3. Ano ang naramdaman mo sa natuklasan mong ito? 4. Bakit mahalagang tukuyin ang paraan ng pamamahala sa paggamit ng oras? 5. Ano ang hamon nito sa iyo? B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Ang pamamahala sa oras ay tumutukoy sa Kakayahan mo sa epektibo at produktibong paggamitbnito sa paggawa. Ito ay isang tahasang aksiyon ng pagkontrol sa dami ng oras na gugugulin sa isang ispesipikong Gawain. Sa pamamagitan ng pamamahala sa paggamit ng oras tataas ang produktibidad, pagkamabisa at kagalingan mo sa paggawa Ang kakulangan naman sa epektibo at produktibong pamamahala sa paggamit ng iyong oras sa paggawa ay maaring magdudulot sa iyo ng kabiguang umabot sa dedlayn, hindi mabuting daloy ng paggawa mababang kalidad ng trabaho, hindi magandang reputasyon sa paggawa, pagtigil ng karera, o di kaya ay mataas na lebel ng tensiyon. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Panuto: 1. Awitin ang, “Ngayon” ni Basil Valdez gamit ang video nito galling sa youtube: https://www.youtube.com/watch?v=f7UyzoMW zfQ. 2. Sa gabay ng iyong guro hatiin ang klase sa limang pangkat. Suriin ng bawat pangkat ang awit. Bawat kasapi ng pangkat ay magbibigay ng kaniyang opinion.
 • 73. 73 3. Ibabahagi ng lider D. Paglalapat (Aplikasyon) Sasagutin ang tanong na: a. Ano ang iyong naramdaman habang nakikinig sa awit? b. Ano ang kahulugan ng awit sa buhay mo bilang kabataan? E. Paglalahat (Generalisasyon) Bilang katiwala, tinatawag tayo na gamitin Ang oras nang may pananagutan sapagkat hindi ito magbabalik kailanman. IV. PAGTATAYA Sagutin ang talahanayan sa ibaba: Mga dapat gawin sa maghapon (Ilista ang bawat Gawain ayon sa kung ano ang maisip) Pagraranggo (Mula sa pinakamahalaga, Rank 1, hanggang sa huling mahalaga Rank 4 o 5, o ayon sa dami ng gagawin sa maghapon) Dahilan ng pagraranggo V. KARAGDAGANG GAWAIN Basahin at unawain ang pagpapalalim. Sa isang buong papel sagutin ang Gawain 7 pahina 198. VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 74. 74 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 24 Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng magaaral ang kakayahan sa pamamahala ng paggamit ng oras Pamantayan sa Pagganap Natataya ng mag-aaral ang sariling kakayahan sa pamamahala sa oras batay sa pagsasagawa ng mga gawain na nasa kanyang iskedyul ng mga gawain. Kompetensi Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pamamahala ng paggamit ng oras EsP9KPIIIe-12.1 I. LAYUNIN Apektiv Nakagagamit nang maaayos sa oras na itinakda Saykomotor Nakabubuo ng iskedyul sa pang-araw-araw na gawain sa loob ng isang linggo Kaalaman Naipakikita ang kabuuang bilang ng mga minutong inilaan sa bawat gawain II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa Modyul 12: Pamamahala Sa Paggamit Ng Oras B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao 9, Modyul para sa Mag- aaral, p. 178-200., Curriculum Guide C. Kagamitang Pampagtuturo aklat, mga larawan, Projection Device III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong Ano ang iyong mararamdaman kapag sinabi sa iyo na, “Oras na!...Time na!”? Aktiviti/Gawain Pagsasadula ng mga piling mag-aaral na binuo kamakailan. Sila ay magpapakita ng eksena sa silid- aralan kung saan lahat ay abala at nakikipaghabolan sa oras upang matapos ang task o gawain. Pagsusuri/Analysis 1. Tungkol saan ang dula-dulaang inyong napapanood? 2. Ano-ano ang inyong napapansin sa dula-dulaan? 3. Iisa-isahin nating ilarawan ang bawat tauhan. 4. Nangyayari ba iyon sa inyo? Madalas ba iyong nangyayari sa inyo? 5. Bakit ba tayo dapat mapagmatyag sa takbo ng oras? B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Masarap sa pakiramdam kapag naunahan natin ang takbo ng oras. “Oras!...Time na!” KWARTER: IKATLO
 • 75. 75 Pagtalakay) Ito ang mga katagang narinig natin bilang hudyat ng simula o katapusan ng isang gawain. Pinaaalala sa atin ng mga katagang ito na may hangganan ang oras na nakalaan sa bawat gawain. Katulad na lamang kung marinig natin na: “Oras na! Kumain na tayo,” “Oras na! Mag-umpisa na ang palabas,” o di kaya ay, “Time na, uwi na tayo.” Ngunit may mga pagkakataong ang damdaming hatid ng mga katagang ito ay pagkabalisa, pagkabahala o pagkatakot. Para sa naghahanap ng trabaho, nakatatakot isipin na, “Oras na, magsimula na ang interbyu.” Para sa kumukuha ng pagsusulit, nakababalisang sabihan na, “Oras na, tapos o hindi tapos, ipasa na ang inyong mga papel.” Para sa mga nagtatrabaho sa opisina na hindi pa tapos sa ginagawang ulat, nakababahalang marinig ang, “Tapos na ang dedlayn.” Sadyang mahirap kapag nasa ganitong sitwasyon. Nakaka-pressure. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Pang-isahang Gawain: Panuto: Gamit ang talahanayan, tukuyin mo ang iyong sariling paraan ng pamamahala sa paggamit mo ng oras. Gawing batayan ang mga ginawa mo sa nagdaang linggo. Isulat ang hinihinging impormasyon sa pie graph katulad nito. Bawat parte ng pie graph ay ang mga araw sa isang linggo. D. Paglalapat (Aplikasyon) Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Ayon sa iyong talahanayan, paano mo
 • 76. 76 pinamahalaan ang pagamit ng iyong oras? Ipaliwanag. 2. Ano ang natuklasan mo sa iyong paraan ng pamamahala ng paggamiit ng oras? Ipaliwanag. 3. Ano ang naramdaman mosa natuklasan mong ito? 4. Bakit mahalagang tukuyin ang paraan ng pamamahala sa paggamit ng oras? 5. Ano ang hamon nito sa inyo? E. Paglalahat (Generalisasyon) Sadyang mapaghamon ang pagtakbo ng oras at kung paano pamahalaan ang paggamit nito sa anumang aspekto ng ating buhay. Paano natin hinaharap ang hamong ito araw-araw upang mapaunlad ang ating mga talento at kakayahan, maging produktibo at makabahagi sa kaunlaran ng ating pamilya, pamayanan at bansa? IV. PAGTATAYA Panuto: Gagawa ng talaan ng inyong pamamahala ng oras gamit ang table na tulad ng nasa ibaba. Araw Gawain Oras na Ilalaan Resulta Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado Linggo V. KARAGDAGANG GAWAIN Alamin ang mga gawaing nakapaloob sa Plus-Minus- Interesting tungkol sa resulta ng pagkakaroon ng pagaggawa ng talaan ng pamamahala ng oras. Iyan ay ating gagawin sa susunod na pagkikita.
 • 77. 77 Plus Minus Interesting Nabigyan ng oras ang lahat ng mga gawain nang may sapat na panahon Nabawasan ang oras sa pagte-text Naging makabuluhan ang naitalang gawain VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 78. 78 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 25 Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng magaaral ang kakayahan sa pamamahala ng paggamit ng oras Pamantayan sa Pagganap Natataya ng mag-aaral ang sariling kakayahan sa pamamahala sa oras batay sa pagsasagawa ng mga gawain na nasa kanyang iskedyul ng mga gawain. Kompetensi Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pamamahala ng paggamit ng oras EsP9KPIIIe-12.1 I. LAYUNIN Apektiv Nakatutupad sa mga Gawain ng itinakdang oras nang buong puso Saykomotor Nasusuri ang ibinibigay na prayoridad sa bawat gawain sa pamamagitan ng pagraranggo ng mga ito ayon sa itinatakdang tunguhin sa paggawa Kaalaman Natutukoy ang mga gawaing mas bibigyan ng importansiya II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa Modyul 12: Pamamahala Sa Paggamit Ng Oras B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao 9, Modyul para sa Mag- aaral, p. 178-200., Curriculum Guide C. Kagamitang Pampagtuturo aklat, mga larawan, Projection Device III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong 1. Bakit ba tayo stressed minsan kapag hindi natin nahabol ang oras na binibigay sa atin? 2. Bakit kaya lagi tayong kinakalaban ng oras o panahon? Aktiviti/Gawain Gamit ang projection device/TV, ipapakita ang video sa PowerPoint presentation ang mga eksena na nagpapakita ng iba’t ibang hitsura ng tao sa harap ng kanyang pagpupursigi sa kabila ng hamon ng oras o panahon.. Kapag walang TV o projector, puwedeng mga gupit na larawan ng mga sumusunod o kahalintulad na mga larawan nito. https://www.youtube.com/watch?v=XltR4CtpgK0 Pagsusuri/Analysis 1. Ano-ano ang nakikita ninyo sa mga larawan? 2. Ano ang inyong nararamdaman tungkol sa larawan? KWARTER: IKATLO
 • 79. 79 3. Natutuwa ka ba sa mga ipinapakita? 4. May halo ka bang lungkot, saya at pagkakaawa sa mga taong nasa larawan? 5. Isa-isahin nating ilarawan ang bawat tauhan. 6. Bakit kaya ganoon ang mga hitsura ng mga tao sa larawan? 7. Dapat ba tayong matakot sa pagtakbo ng oras? O dapat ba nating ikakatuwa ang pagdating ng oras? B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Mauunawaan mo na sa pamamagitan ng paggawa, nakapagpapamalas ang tao ng mga pagpapahalaga. Isa na rito ang pamamahala ng paggamit ng oras na makatutulong upang patuloy na maiangat, bunga ng kanyang paglilingkod, ang antas kultural at moral ng lipunan at makamit niya ang kaganapan ng kaniyang pagkatao. Subalit naaapektuhan ang ating paggawa sa ating magkahiwalay na aksyon at kombiksiyon- ang hindi pagkakatugma ng alam natin na tama at sa aktuwal nating ginagawa, sa ideyal at sa reyalidad n gating personal na mga kilos. isa sa di pagkakatugmang ito ang paraan ng paggamit natin ng oras. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Plus-Minus-Interesting Humanap ng kapares at punan ang tsart ng Plus- Minus-Interesting ng Tamang Pamamahala Sa Paggamit Ng Oras Plus Minus Interesting Hal. Walang nasasayang na oras Sinantabi ang mga gawaing walang kabuluhan Nabibigyan lahat ng gawaing walang mahanap na pagkakataong bigyan pansin D. Paglalapat (Aplikasyon) Gumawa ng talahanayan gamit ng talahanayan sa ibaba Mga dapat gawin sa Maghapon (Ilista ang bawat Pagraranggo (Mula sa pinakamahalaga, Rank 1, hanggang sa huling mahalaga, Rank 4 o 5, o ayon sa dami ng gagawin Dahilan ng Pagraranggo Obserbasyon
 • 80. 80 gawain ayon sa kung ano ang maisip sa maghapon) E. Paglalahat (Generalisasyon) Ang anumang pagbabago ay nagsisimula sa sarili, maging ang pagbabago sa lipunan. Ang pagsasakatuparan sa mga pagbabagong ito ay nakasalalay sa pagsusuri sa sarili (self-examination). May kailangan bang gawing pagbabago sa kasalukuyan mong paraan sa paggamit ng oras na kaloon sa iyo para sa iyong sarili, sa iyong paggawa, at para sa lipunang iyong ginagalawan. IV. PAGTATAYA Ibahagi ng mag-aaral ang tsart na susundin. V. KARAGDAGANG GAWAIN Magninilay-nilay sa ginawa mong sariling talaan at isaisip mong mabuti bago dumating ang Sabado para mapaghandaan mo nang husto. Ipaliwanag. VI. PAGNINILAY-NILAY
 • 81. 81 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 26 Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng magaaral ang kakayahan sa pamamahala ng paggamit ng oras Pamantayan sa Pagganap Natataya ng mag-aaral ang sariling kakayahan sa pamamahala sa oras batay sa pagsasagawa ng mga gawain na nasa kanyang iskedyul ng mga gawain. Kompetensi Nakapagtatala sa journal ng mga pagkakataong napamahalaan ang oras EsP9KPIIIe-12.2 I. LAYUNIN Apektiv Nakikiisa sa mga gawain ng buong husay Saykomotor Nakasusulat ng mga tunguhin sa paggawa ng bawat Gawain at para sa pangkabuuang iskedyul Kaalaman Nakapagtatakda ng oras sa iskedyul ng pagsisimula at pagtatapos ng bawat gawain II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa Modyul 12: Pamamahala Sa Paggamit Ng Oras B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao 9, Modyul para sa Mag- aaral, p. 178-200., Curriculum Guide C. Kagamitang Pampagtuturo aklat, mga larawan, Projection Device III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong Paano mo itinuturing ang oras? Paano mo ito ginagamit? Aktiviti/Gawain Gamit ang projection device/TV, ipapakita ang video clip na nagpapakita ng kahalagahan ng oras https://www.youtube.com/watch?v=6EBX5j8vXuA Kapag walang TV o projector, puwedeng mga gupit na larawan tungkol sa kahalagahan ng oras. Pagsusuri/Analysis 1. Tungkol saan ang videoclip na inyong napanood? 2. Ano-ano ang inyong napapansin sa video clip presentation? 3. Iisa-isahin nating ilarawan ang mga tauhan. 4. Nangyayari ba iyon sa inyo? Madalas ba iyong nangyayari sa inyo? 5. Bakit ba tayo dapat maging conscious sa takbo KWARTER: IKATLO
 • 82. 82 ng oras? B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Ang oras ay kaloob na ipinagkakatiwala sa tao. Ang konsepto ng pagiging katiwala ay nagmula sa prinsipyo na mayroong nagmamay-ari ng mga bagay at inilagay ng may-aring ito ang isang tao upang pangasiwaan ang kaniyang mga pag-aari. Sa ganitong diwa tayo ay mga katiwala. Tayo ay ginawang katiwala ng may-ari ng lahat ng bagay – isa na ito ang oras. Bilang katiwala, tinatawag tayo na gamitin ang oras nang may pananagutan sapagkat hindi ito magbabalik kailanman. Kakambal sa katotohanang ito ang tungkulin na gamitin natin ang oras nang maayos sa ating paggawa para sa kabutihan ng lahat – sa sarili, pamilya, lipunan at bansa. Ang pagiging katiwala ng oras ay tungkulin natin sa buhay at marapat na landas n gating buhay. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Pang-isahang Gawain 1. Panoorin ang videoclip na: Value of Time – 86,400 second in a day don’t waste time! (https://www.youtube.com/watch?v=qT5feqWbnoQ) 2. Pagkatapos na napanood ang video clip, itala sa inyong kuwaderno ang mga sitwasyon na nagpapakita sa kahalagahan ng pamamahala ng paggamit ng oras. D. Paglalapat (Aplikasyon) Inyong iuulat sa iyong kaklase ang iyong mga naitalang sitwasyon. E. Paglalahat (Generalisasyon) Mahalaga na mayroon kang sapat na oras para sa sariling pag-unlad, oras para sa pamilya, oras para sa paglilingkod sa kapwa at sa lipunan, oras para sa pamamahinga at paglilibang, at oras para sa iyong ugnayan sa Diyos. IV. PAGTATAYA Gumawa ng Concept Map ng lingguhang pampamilyang gawain na kung saan ay makikita doon ang oras para sa pamamahinga at paglilibang, at oras para sa iyong ugnayan sa Diyos.
 • 83. 83 V. KARAGDAGANG GAWAIN Basahin at pag-aralang muli ang ginawang gawain at maghanda para sa susunod na pagkikita. VI. PAGNINILAY-NILAY Pamamahala ng Oras para sa Pampamilyang Gawain
 • 84. 84 Sabjek: EsP Baitang: 9 Petsa Sesyon: 27 Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ng magaaral ang kakayahan sa pamamahala ng paggamit ng oras Pamantayan sa Pagganap Natataya ng mag-aaral ang sariling kakayahan sa pamamahala sa oras batay sa pagsasagawa ng mga gawain na nasa kanyang iskedyul ng mga gawain. Kompetensi Nakapagtatala sa journal ng mga pagkakataong napamahalaan ang oras EsP9KPIIIe-12.2 I. LAYUNIN Apektiv Naisasaalang-alang ang matino at mabisang paggamit ng oras Saykomotor Nakasusulat ng sanaysay na nagsasaad ng mga makabuluhang Gawain sa bakanteng oras Kaalaman Naiisa-isa ang mga sitwasyon kung saan napapahalagahan ang oras II. PAKSANG-ARALIN A. Paksa Modyul 12: Pamamahala Sa Paggamit Ng Oras B. Sanggunian Edukasyon sa Pagpapakatao 9, Modyul para sa Mag- aaral, p. 178-200., Curriculum Guide C. Kagamitang Pampagtuturo aklat, mga larawan, Projection Device III. PAMAMARAAN A. Paghahanda Pangmotibeysyunal na Tanong Dumating ba sa inyong buhay na magpasalamat sa oras na dumating sa inyong buhay? Ano-anong mga salita ang maaaring gamitin o sabihin para maipahayag ang pasasalamat? Aktiviti/Gawain Gamit ang projection device/TV, ipapakita sa mga mag- aaral sa PowerPoint presentation ang mga eksena na nagpapakita ng mga kaganapan na nangyayari sa ilalim ng maikling oras o panahon Kapag walang TV o projector, puwedeng mga gupit na larawan ng mga sumusunod o kahalintulad na mga larawan nito KWARTER: IKATLO https://www.google.com/search?q=time+ma nagement- photos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved =0ahUKEwivm_mMmYPhAhVB73MBHQ_y BaIQ_AUIDigB&biw=1360&bih=657#imgrc= 0c8Ur5RuAlBSXM:
 • 85. 85 Pagsusuri/Analysis 1. Ano-ano ang nakikita ninyo sa mga larawan? 2. Ano ang inyong nararamdaman tungkol sa larawan? 3. Natutuwa ka ba sa mga ipinapakita? 4. May halo ka bang lungkot, saya at pagkakaawa sa mga taong nasa larawan? 5. Isa-isahin nating ilarawan ang bawat tauhan. 6. Bakit kaya ganoon ang mga hitsura ng mga tao sa larawan? 7. Dapat ba tayong matakot sa pagtakbo ng oras? O dapat ba nating ikakatuwa ang pagdating ng oras? B. Paglalahad Abstraksyon (Pamamaraan ng Pagtalakay) Ang oras ay di tulad ng salapi na maaring ipunin sa isang alkansiya o bangko na kapag kailangan mo ng extra na dalawang oras para sa isang araw ay makakakuha ka rito. Ang bawat tao ay pinagkalooban lamang ng Diyos ng 24 oras sa loob ng isang araw sa bawat sanlinggo (24/7). Kapag ang oras ay lumipas na, hindi na ito maaaring maibalik, ni hindi ka makakahiram o makakautang kanino man ng extra oras para iyong magamit. Ang mabuting katiwala ay pinamamahalaan ang paggamit ng kanyang oras. C. Pagsasanay (Mga Paglilinang na Gawain) Ating balikan ang video clip na ating pinanood kahapon (https://www.youtube.com/watch?v=qT5feqWbnoQ) D. Paglalapat (Aplikasyon) Sagutin ng klase ang sumusunod na mga tanong: 1. Kung ikaw ay nasa nabanggit na sitwasyon ano https://www.google.com/search?q=time +management- photos&source=lnms&tbm=isch&sa=X &ved=0ahUKEwivm_mMmYPhAhVB73 MBHQ_yBaIQ_AUIDigB&biw=1360&bi h=657#imgrc=-uX5TnkDGxJguM: https://www.google.com/search?q=time +management- photos&source=lnms&tbm=isch&sa=X &ved=0ahUKEwivm_mMmYPhAhVB73 MBHQ_yBaIQ_AUIDigB&biw=1360&bi h=657#imgrc=-uX5TnkDGxJguM: https://www.google.com/search?q=time +management- photos&source=lnms&tbm=isch&sa=X &ved=0ahUKEwivm_mMmYPhAhVB73 MBHQ_yBaIQ_AUIDigB&biw=1360&bi h=657#imgrc=iEe_JOfqtsBnSM:
 • 86. 86 ang mararamdaman mo? 2. Magbigay ng reaksiyon sa bawat sitwasyong nabanggit. 3. Batay sa mga sitwasyong ito, bakit mahalaga ang pamamahala ng paggamit ng oras? 4. Ipaliwanag, “Time waits for no one.” E. Paglalahat (Generalisasyon) Mapamamahalaan mo ang oras dahil ito ay pirmihan (constant) na pagsulong at hindi pabalik.Ang pamamahala mo sa paggamit ng oras ay hindi pagmamanipula nito, kundi ang pagsusumikap na mapamahalaan ito nang mabuti sa paggawa mo ng mga bagay para sa iyong sarili, sa pamilya, kapwa, at sa lipounang iyong kinabibilangan. IV. PAGTATAYA Sa isang kalahating papel, isulat ang iyong naggagawang makabuluhan sa panahon ng iyong bakanteng oras sa mga araw na may pasok V. KARAGDAGANG GAWAIN Basahin at unawaing mabuti ang susunod na paksa. VI. PAGNINILAY-NILAY