Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwsbrief September 2012

209 views

Published on

Hierbij doen wij u toekomen de periodieke nieuwsbrief van Retera de Natris Accountants. Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nieuwsbrief September 2012

  1. 1. september 2012Nieuw BV-rechtCofinanciering opkomende marktenHerziening regime woon-werkverkeerVerhoging AOW-leeftijd - PremiekortingenVerwijtbare werkloosheid - Geen afkoop lijfrenteDrempel middelingsteruggaaf - Urencriterium
  2. 2. aanbieden. Dat hoeft niet meer. In de ONDERNEMINGSRECHT statuten kan worden bepaald dat de mogelijkheid tot overdracht van deNieuw BV-recht aandelen voor een bepaalde periode is uitgesloten.Per 1 oktober 2012 verandert het De wettelijke regeling voor geschillenBV-recht. Aanvankelijk was het BV-recht tussen aandeelhouders wordt verbeterd.een afgeleide van het NV-recht. Door degrondige herziening die nu heeft De statuten van een bestaande BVplaatsgehad moet het BV-recht flexibeler hoeven niet te worden gewijzigd inwerken. Veel dwingend recht vervalt en verband met de nieuwe wetgeving. Omwordt vervangen door regelend recht. optimaal te profiteren van de nieuweDat houdt in dat de wet een Er komt meer vrijheid om de statuten mogelijkheden kan dat wel wenselijkbasisregeling geeft, waarvan in de van een BV naar eigen wensen in te zijn. Statutenwijziging is vereist voor destatuten kan worden afgeweken. richten. Zo kunnen aandelen zonder invoering van stemrechtloze enBevatten de statuten op een bepaald stemrecht of aandelen zonder winstrecht winstrechtloze aandelen, voor depunt geen afwijkende bepalingen, dan worden uitgegeven. In de akte van invoering van de bevoegdheid voorgeldt de wettelijke regeling. De oprichting van een BV staat het bedrag bepaalde aandeelhouders om eenveranderingen in de wetgeving hebben van het geplaatste kapitaal en het bestuurder te benoemen en voorniet alleen gevolgen voor nieuwe BV’s. gestorte gedeelte daarvan. Als er aanpassing van de blokkeringsregeling.Ook bestaande BV’s krijgen daarmee te verschillende soorten aandelen zijn, dan Andere zaken die samenhangen met demaken, omdat de nieuwe regels in het worden deze in de akte genoemd en statuten van de BV, zoals bestaandealgemeen onmiddellijk in werking treden wordt het geplaatste en gestorte kapitaal aandeelhoudersovereenkomsten en deen statutaire bepalingen die in strijd zijn uitgesplitst naar soort. Door kapitaalstructuur, verdienen in verbandmet de wet ongeldig worden. stemrechtloze aandelen kunnen met de nieuwe wetgeving aandacht enDe belangrijkste wijzigingen zijn de sommige aandeelhouders worden moeten mogelijk worden aangepast.volgende. uitgesloten van stemrecht. Deze mogelijkheid kan bijvoorbeeld benutDe oprichting van een BV wordt worden voor werknemersparticipatie. ALGEMEENeenvoudiger. Het huidige verplichte Winstrechtloze aandelen delen niet in deminimumkapitaal van € 18.000 en de winst van de BV, maar hebben wel Cofinanciering opkomendebankverklaring worden afgeschaft. stemrecht. De combinatie van marktenWanneer de storting op aandelen in stemrechtloos en winstrechtloos in eennatura plaatsvindt, is aandeel is niet mogelijk. Met ingang van 15 juli 2012 heeft hetaccountantscontrole niet meer nodig. De Aandeelhouders met een ministerie van Economische Zaken,drempel om te kiezen voor de minderheidsbelang worden door de Landbouw en Innovatie (EL&I) eenrechtsvorm BV voor een kleine of wetswijzigingen beter beschermd. Zo cofinancieringsfaciliteit voorstartende ondernemer wordt daardoor moeten alle aandeelhouders het eens Nederlandse mkb-bedrijven die willenlager. zijn over statutaire wijziging van de investeren in opkomende markten als medezeggenschap van aandeelhouders. China, India, Vietnam, Colombia ofHoewel het verplichte minimumkapitaal Het aandelenkapitaal van een BV hoeft Zuid-Afrika. De faciliteit is in het levenwas bedoeld ter bescherming van niet in euro’s te luiden maar mag ook in geroepen vanwege de problemen bij hetcrediteuren, kwam daar in de praktijk vreemde valuta. verkrijgen van een reguliere financiering.vaak weinig van terecht. De Banken zijn vaak terughoudend bij hetbescherming van crediteuren wordt De mogelijkheden voor aandeelhouders verstrekken van financieringen voorverbeterd door een verbod op het om besluiten buiten vergadering te investeringen in opkomende markten enuitkeren van dividend wanneer duidelijk nemen worden ruimer. lokale financiers hebben vaak te weinigis dat de BV haar schulden niet kan Aandeelhoudersvergaderingen mogen inzicht in Nederlandse bedrijvenbetalen. De bestuurders moeten ook in het buitenland worden belegd. waardoor geen financiering wordttoestemming geven voor een uitkering verstrekt.aan aandeelhouders. Handelen zij in De verplichte blokkeringsregeling voor Het ministerie van EL&I verstrekt eenstrijd met dat verbod, dan zijn zij de overdracht van aandelen wordt lening van 35% van het totalehoofdelijk aansprakelijk. Deze regeling afgeschaft. Nu moet een aandeelhouder financieringsbedrag, met een maximumgeldt ook voor besluiten tot uitkering van die zijn aandelen wil verkopen van € 875.000. Voor deze lening hoeftdividend over oude jaren die na goedkeuring krijgen van de geen zekerheid te worden verstrekt. Het1 oktober 2012 worden genomen. medeaandeelhouders of de aandelen restant van de financiering moet van aan zijn medeaandeelhouders externe professionele financiers komen.2
  3. 3. De ondernemer moet de lening 1 januari 2013 als privékilometers. leasecontract hebben gesloten, geldtgebruiken voor investeringen of overgangsrecht. Dat bestaat uit eenexpansie van eigen activiteiten. Voor de Definitie woon-werkverkeer beperkte bijtelling (25% van de normaleperiode van 2012 tot en met 2015 is in Het streven is te komen tot een definitie bijtelling) zolang de auto op naam vantotaal € 23 miljoen beschikbaar. De van woon-werkverkeer die begrijpelijk en de zaak staat of zolang hetregeling wordt uitgevoerd door uitvoerbaar is en die niet leidt tot leasecontract loopt, maar uiterlijk totAgentschap NL. onbedoeld gebruik. De voorkeur gaat uit 1 januari 2017. Ook voor houders van naar één definitie voor alle belastingen. een OV-abonnement, dat voor 25 mei Onduidelijk is of dat haalbaar is. 2012 is gesloten, komt er LOONBELASTING Een mogelijkheid is om aansluiting te overgangsrecht. Zolang het abonnement zoeken bij de definitie van loopt, mag er onbelast mee wordenHerziening regime woon-werkverkeer voor de Wet op de gereisd.woon-werkverkeer Omzetbelasting. Woon-werkverkeer geldt voor de omzetbelasting als BestelautoIn het inmiddels aangenomen privékilometers. Als woon-werkverkeer Ook woon-werkverkeer met eenwetsvoorstel ter uitwerking van de fiscale gelden reizen tussen de woon- of bestelauto van de zaak valt onder demaatregelen uit het Begrotingsakkoord verblijfplaats en het in het voorgestelde fiscale maatregel. De2013 is de aanpassing van het fiscale arbeidscontract vastgelegde vaste vraag is wat dat betekent voor deregime voor de kosten van werkadres of het bedrijfsadres van de huidige regeling voor doorlopendwoon-werkverkeer niet opgenomen. werkgever. Omdat deze definitie relatief afwisselend gebruik bestelauto, waarbijDeze aanpassing zal in het nieuw is, is het te vroeg om zonder meer twee of meer werknemers eenBelastingplan 2013 worden opgenomen. te stellen dat deze kan worden bestelauto doorlopend afwisselendDe staatssecretaris van Financiën heeft overgenomen. gebruiken. Er geldt een eindheffing vanin een notitie aangegeven welke punten De staatssecretaris sluit niet uit dat er € 300 per jaar per bestelauto. Het kannog uitgewerkt moeten worden om tot straks een geheel eigen definitie komt. zijn dat deze regeling of dit bedrageen goede regeling te komen. aangepast wordt. Ander punt van Administratie aandacht is dat een werknemer met eenUitgangspunt is dat met ingang van Het vervallen van de vrijstelling voor bestelauto, die geen bijtelling wil, zijn1 januari 2013 vergoedingen voor de woon-werkverkeer per 1 januari 2013 bestelauto op het bedrijfsterrein van dekosten van het woon-werkverkeer en heeft tot gevolg dat onderscheid werkgever achter moet laten. Dat zouverstrekkingen in de vorm van gemaakt moet worden tussen ten koste van de productiviteit gaanwoon-werkverkeer in beginsel belast woon-werkverkeer en andere zakelijke omdat de werknemer dan eerst metzijn. Een onbelaste reizen. De waarde van het eigen vervoer naar het bedrijfsterreinreiskostenvergoeding blijft mogelijk voor woon-werkverkeer zal moeten worden moet reizen voordat hij naar de klant kanandere zakelijke reizen dan vastgesteld. Voor verstrekkingen, die gaan.woon-werkverkeer. Verder vervalt met zowel op woon-werkverkeer als opingang van 1 januari 2013 de reisaftrek zakelijke reizen betrekking hebben,in de inkomstenbelasting en vervalt met zoals bepaalde OV-abonnementen, SOCIALE VERZEKERINGENingang van 1 januari 2014 de gerichte moet de waarde worden gesplitst.vrijstelling voor zakelijke reiskosten in de Omdat met ingang van 1 januari 2014 Verhoging AOW-leeftijdwerkkostenregeling (WKR). Daar staat de gerichte vrijstelling in detegenover dat de vrije ruimte in de WKR werkkostenregeling vervalt, blijft de Het wetsvoorstel, waarin de verhogingwordt verhoogd met 0,5% tot 2,1%. toename van de administratieve lasten van de pensioengerechtigde leeftijdWoon-werkkilometers met een auto van beperkt tot één jaar. wordt geregeld, is aangenomen door hetde zaak gelden met ingang van parlement. In afwijking van het eerdere, Overgangsregeling inmiddels ingetrokken wetsvoorstel Het belasten van het woon-werkverkeer wordt al in 2013 de AOW-leeftijd met is een ingrijpende maatregel. Omdat één maand verhoogd. Ook in 2014 en mensen reeds verplichtingen kunnen zijn 2015 stijgt de AOW-leeftijd steeds met aangegaan voor woon-werkverkeer in een maand. In 2016, 2017 en 2018 2013 zonder dat zij rekening hebben komen er steeds twee maanden bij en in kunnen houden met deze ingrijpende 2019 stijgt de AOW-leeftijd met drie maatregel, komt er overgangsrecht. Voor maanden om dan uit te komen op 66 mensen met een auto van de zaak die jaar. Vanaf 2020 stijgt de AOW-leeftijd in nu geen bijtelling voor privégebruik stappen van drie maanden per jaar tot hebben en die voor 25 mei de auto 67 jaar in 2024. Daarna wordt de hebben aangeschaft of een AOW-leeftijd aan de levensverwachting 3
  4. 4. gekoppeld. De AOW-leeftijd wordt alleen opbouw voor ouderdomspensioen vanverhoogd wanneer de stijging van de 2% naar 1,9% voor eindloonregelingenlevensverwachting via de formule en van 2,25% naar 2,15% voorminimaal een verhoging van drie middelloonregelingen. Er zijn dus meermaanden rechtvaardigt. Tegelijkertijd is dienstjaren nodig om een pensioen vanin de wet vastgelegd dat de verhoging 70% van het laatstverdiende loon tevan de AOW-leeftijd in dat jaar maximaal bereiken. Als gevolg hiervan zullen ookdrie maanden zal bedragen, ook de geldende staffels voor beschikbarewanneer de stijging van de premieregelingen worden aangepast.levensverwachting via de formule een Vervroeging van de ingang vangrotere verhoging oplevert. pensioen blijft mogelijk, mits het pensioen actuarieel wordt herrekend.De invoering van de verhoging van de Ook uitstel van pensioen blijft mogelijk.AOW-leeftijd gaat gepaard met een In lijn met de aanpassingen vooraantal overgangsmaatregelen. Naast de werknemerspensioen wordt degeleidelijke verhoging komt er voor de opbouwruimte voor individueleeerste jaren een voorschotregeling en aanvullende voorzieningen zoals en arbeidsgehandicapten aan te nemen.blijft voor mensen die in november en lijfrenten aangepast. In 2014 wordt deze Dat gebeurt als volgt:december 2014 65 jaar worden het recht ruimte verlaagd van 17% naar 15,5% en 1. De huidige premiekorting voor het inop AOW-partnertoeslag bestaan. Dat vervolgens steeds met 0,6% voor ieder dienst nemen vanbetekent voor deze gevallen een jaar dat de pensioenrichtleeftijd wordt uitkeringsgerechtigden ouder dan 50afwijking van de al eerder geregelde verhoogd. jaar van € 6.500 gaat per 1 januariafschaffing van de AOW-partnertoeslag Ook de maximum dotatie voor de 2013 omhoog naar € 7.000.op 1 januari 2015. Ten slotte bestaat de oudedagsreserve voor ondernemers 2. De huidige premiekorting van € 2.042mogelijkheid om een beroep te doen op gaat in 2014 omlaag en wel van 12% voor het in dienst nemen van mensende algemene bijstand. naar 10,9% van de winst. Voor iedere met een arbeidsbeperking die verdere verhoging van de tenminste het minimumloon gaanIn 2014 wordt de pensioenrichtleeftijd pensioenrichtleeftijd met een jaar wordt verdienen gaat per 1 januari 2013voor werknemerspensioenen verhoogd de maximum dotatie met 0,4% verlaagd. omhoog naar € 7.000. Voor het innaar 67 jaar. Vervolgens wordt deze dienst nemen vanpensioenrichtleeftijd, net als de De overige sociale verzekeringen en arbeidsgehandicapten die metAOW-leeftijd, gekoppeld aan de sociale voorzieningen zullen doorlopen loondispensatie gaan werken bedraagtontwikkeling van de levensverwachting. tot de nieuwe AOW-leeftijd. De de premiekorting € 3.500.Een verdere verhoging van de aanpassingen van de sociale 3. De huidige premiekorting voor het inpensioenrichtleeftijd zal steeds in zekerheids- en andere wetten die dienst hebben van 62- plussers vervaltstappen van een jaar gebeuren. De samenhangen met de verhoging van de en wordt niet vervangen door eenverhoging van de pensioenrichtleeftijd in pensioenleeftijd worden in een werkbonus voor werkgevers.2014 geldt alleen voor de opbouw van afzonderlijk wetsvoorstel opgenomen.nieuwe pensioenrechten en dus niet De premiekortingen bestaan uit eenvoor bestaande rechten. In aanvulling op Premiekortingen vermindering van de premieafdracht vande verhoging van de de werkgever gedurende maximaal driepensioenrichtleeftijd gaan de fiscaal Eerder heeft het kabinet een aantal jaar.maximale opbouwpercentages voor maatregelen uitgewerkt om deaanvullend pensioen omlaag. Per arbeidsparticipatie van oudere Verwijtbare werkloosheid1 januari 2014 gaat de maximale werknemers en de duurzame inzetbaarheid van werkenden te Een werknemer die werkloos is omdat vergroten. Dit zogenaamde zijn arbeidsovereenkomst wordt vitaliteitspakket wordt als gevolg van de beëindigd, heeft in beginsel recht op een slechte financiële situatie slechts WW-uitkering. Dat is niet het geval als gedeeltelijk ingevoerd. De werkbonus de werknemer verwijtbaar werkloos is voor werknemers en de werkbonus voor geworden. Dat deed zich voor bij een werkgevers vervallen. De werknemer met een tijdelijk contract. mobiliteitsbonus voor oudere Nadat hij te horen had gekregen dat zijn werknemers wordt niet ingevoerd. In contract niet zou worden verlengd, plaats daarvan is een maatregel solliciteerde hij elders. Een andere ingevoerd om werkgevers te stimuleren werkgever deed hem een toezegging om meer oudere uitkeringsontvangers voor een arbeidscontract, die in zou4
  5. 5. gaan twee maanden voor het einde van Op dat moment moest hij beslissen of hij Een belastingplichtige meende dat dezijn lopende arbeidsovereenkomst. De de lijfrenteverzekering wilde verlengen of drempel alleen gold voor de bepalingnieuwe werkgever zou een de uitkeringen in wilde laten gaan. De van een recht op teruggaaf vanarbeidscontract opsturen dat de belanghebbende vergat echter tijdig te belasting. Wanneer het verschil tussenwerknemer op zijn eerste werkdag kon reageren, waarna de verzekeraar de geheven belasting en herrekendeinleveren. Vanwege de onzekerheid over verzekering als beëindigd beschouwde. belasting groter was dan de drempel vande bij zijn oude werkgever geldende Dat betekende dat het opgebouwde € 545, moest volgens hem het geheleopzegtermijn, nam de werknemer direct kapitaal onder inhouding van belasting bedrag worden teruggegeven.na de toezegging van de nieuwe aan de belanghebbende zou worden Hof Amsterdam heeft deze opvatting vanwerkgever ontslag. Enkele dagen later uitgekeerd. De belanghebbende de hand gewezen. Uit de tekst van dekwam de nieuwe werkgever terug op de verwerkte het kapitaal niet als negatieve wet volgt deze opvatting namelijk niet enmondelinge toezegging. Het lukte uitgave voor inkomensvoorzieningen in ook de wetsgeschiedenis geeft andersvervolgens niet meer om het ontslag bij zijn aangifte over 2007. Na een aan dan de belastingplichtigede oude werkgever terug te draaien. Het briefwisseling met de belastingdienst in verdedigde. Het drempelbedrag vanUWV weigerde vervolgens een 2009 volgde een navorderingsaanslag € 545 was terecht in mindering gebrachtWW-uitkering voor de periode van twee over 2007. De verzekeraar betaalde het op de teruggaaf.maanden tussen het door de werknemer restant van het lijfrentekapitaal in 2011genomen ontslag en de datum waarop aan de belanghebbende uit. Urencriteriumde arbeidsovereenkomst zou zijn Vanwege de betaling in 2011 vernietigdegeëindigd als de werknemer geen Hof Leeuwarden de opgelegde Om recht te hebben op toepassing vanontslag zou hebben genomen. navorderingsaanslag. De verzekeraar ondernemersfaciliteiten als de had in 2007 niets uitbetaald. Er stond zelfstandigenaftrek moet eenDe Centrale Raad van Beroep was van niet vast dat de verzekeraar in 2007 het ondernemer voldoen aan hetoordeel dat het UWV terecht geen kapitaal zou hebben uitbetaald als de urencriterium. Dat houdt in dat deuitkering over deze periode had belanghebbende daarom zou hebben ondernemer in een kalenderjaartoegekend, omdat de werknemer gevraagd. In dit geval ging het om een tenminste 1.225 uren besteed aanverwijtbaar werkloos was. Daarvan is gerichte lijfrente, waarbij het werkzaamheden voor de onderneming.sprake als de dienstbetrekking is lijfrentekapitaal op de einddatum slechts Voor ondernemers die deel uitmakenbeëindigd door of op verzoek van de een rekengrootheid was die alleen kon van een samenwerkingsverband metwerknemer zonder dat aan voortzetting worden uitgekeerd in de vorm van een één of meer verbonden personen geldtvan de dienstbetrekking dermate oudedagslijfrente. Van afkoop was geen dat zij niet aan het urencriterium voldoenernstige bezwaren zijn verbonden, dat sprake. als de voor het samenwerkingsverbandvoortzetting redelijkerwijs niet van de verrichte werkzaamheden hoofdzakelijkwerknemer kan worden gevraagd. Als Drempel middelingsteruggaaf van ondersteunende aard zijn en hetsprake is van verwijtbare werkloosheid ongebruikelijk is dat een dergelijken tevens vaststaat dat de Om de nadelige gevolgen van de samenwerkingsverband tussendienstbetrekking binnen drie maanden progressie van het tarief van de niet-verbonden personen wordtniet verwijtbaar zou zijn geëindigd, mag Inkomstenbelasting voor mensen met aangegaan. De bewijslast dat aan hethet UWV een maatregel opleggen voor sterk wisselende inkomens te matigen, is urencriterium is voldaan, rust op dede periode dat de werknemer nog in de middelingsregeling ingevoerd. Deze ondernemer. In voorkomende gevallendienst had kunnen zijn. regeling houdt in dat de inkomens in box moet hij aannemelijk maken dat zijn 1 van drie opeenvolgende jaren bij werkzaamheden niet hoofdzakelijk van elkaar worden opgeteld en vervolgens ondersteunende aard zijn en dat het INKOMSTENBELASTING gedeeld door drie. Over dit gemiddelde samenwerkingsverband niet inkomen wordt dan voor ieder jaar van ongebruikelijk is.Geen afkoop lijfrente het middelingstijdvak de belasting berekend. Het verschil tussen de som Hof Leeuwarden was van oordeel datDe premies die iemand betaalt voor een van de oorspronkelijk geheven belasting een vrouwelijke ondernemer, die metlijfrenteverzekering zijn onder over de drie jaren van het haar echtgenoot een installatiebedrijfvoorwaarden aftrekbaar van het middelingstijdvak en de som van de had, aannemelijk had weten te makeninkomen. Worden in aftrek gebrachte herrekende belasting wordt op verzoek dat haar werkzaamheden nietpremies terugbetaald, dan levert dat een van de belastingplichtige teruggegeven. hoofdzakelijk ondersteunend van aardnegatieve aftrekpost op en is bovendien Daarbij wordt een drempel gehanteerd waren. Het hof vond de verklaring vanrevisierente verschuldigd. van € 545. Er volgt geen teruggaaf als de onderneemster dat zij in staat was het verschil niet groter is dan € 545. Is om de onderneming als eenIemand had een lijfrenteverzekering het verschil groter, dan volgt teruggave eenmanszaak te drijven geloofwaardig.gesloten met als einddatum 1 juni 2007. van het meerdere. Voor het aanvullen van de technische 5
  6. 6. kennis zou zij dan gebruik kunnen hoogleraren over de hervorming van hetmaken van een personeelslid. De vraag FORMEEL RECHT ontslagrecht. Het huidige ontslagrechtof het samenwerkingsverband kent twee methoden voor werkgeversongebruikelijk was, hoefde niet meer te Uitlening personeel om de arbeidsverhouding met eenworden beantwoord. werknemer te beëindigen. De ene Met ingang van 1 juli 2012 zijn uitleners methode is geregeld in hetAftrek elders belast van personeel wettelijk verplicht zich te Buitengewoon Besluit registreren door in het Handelsregister Arbeidsverhoudingen 1945 en loopt viaIn een arrest uit 2007 heeft de Hoge aan te laten tekenen dat zij als zodanig het UWV; de andere methode isRaad over het artiesten- en werkzaam zijn. Ondernemers kunnen dit geregeld in het Burgerlijk Wetboek ensportersartikel in ondermeer het via een wijzigingsformulier doorgeven loopt via de kantonrechter. Debelastingverdrag met Spanje geoordeeld aan de Kamer van Koophandel. UWV-procedure levert in de regel voordat onder omstandigheden een deel van Niet-bedrijfsmatige uitleners van de werknemer geen recht op eenhet salaris van een sporter in personeel kunnen dit telefonisch of per ontslagvergoeding op; de procedure viadienstbetrekking kan worden mail doorgeven aan de Kamer van de kantonrechter doorgaans wel. Detoegerekend aan werkzaamheden van Koophandel. De registratieplicht moet werkgever bepaalt welke route wordtde sporter in het buitenland. Dat is het zorgen voor een betere bescherming gevolgd. Na ontslag met een vergunninggeval als de sporter zich heeft verplicht van werknemers in de branche. De wet van het UWV kan de werknemer naar detot het deelnemen aan wedstrijden in het heeft consequenties voor iedereen die rechter stappen omdat hij meent datbuitenland. Ter berekening van de aftrek arbeidskrachten inhuurt. Het is namelijk sprake is van kennelijk onredelijkelders belast wordt het salaris dan verboden om gebruik te maken van de ontslag.tijdsevenredig toegerekend aan de in het diensten van uitleners van personeel diebuitenland verrichte werkzaamheden. niet goed geregistreerd staan. Vanaf Herziening ontslagDaartoe behoren deelname aan medio juli is op de website van de De herziening van het ontslagstelselwedstrijden, maar ook trainingen, Kamer van Koophandel te controleren of houdt in dat de toetsing vooraf doorbeschikbaarheidsdiensten, reizen en uitleners goed geregistreerd staan. Op UWV of kantonrechter vervalt. Denoodzakelijk verblijf, een en ander voor overtreding van de regels staat een werkgever heeft dus niet langerzover dat heeft plaatsgehad in hetzelfde boete van € 12.000 per werknemer. Bij toestemming nodig om een werknemerland als de wedstrijd. een tweede overtreding wordt de boete te ontslaan. De werkgever moet het verhoogd tot € 24.000 en bij een derde ontslag wel kunnen motiveren. DeDe vraag in een procedure voor Hof Den overtreding tot € 36.000. werkgever moet de werknemerBosch was of deelname aan een schriftelijk meedelen dat hij voornemenstrainingskamp in het buitenland op zich is om hem te ontslaan en hem in deal leidt tot aftrek elders belast. De ARBEIDSRECHT gelegenheid stellen hierop te reageren,inspecteur meende dat dit niet het geval voordat de werkgever dewas zolang er geen sprake was van Herziening ontslagrecht arbeidsovereenkomst kan opzeggen. Depublieke optredens van de sporter. werknemer heeft de mogelijkheid om hetVolgens het hof zijn niet alleen Een van de afspraken die is gemaakt in ontslag achteraf te laten toetsen door depublieksgerichte optredens aan te het Lenteakkoord is een herziening van rechter. De rechter heeft de mogelijkheidmerken als persoonlijke werkzaamheden het ontslagrecht. De minister van om het ontslag ongedaan te maken ofvan een sporter in de zin van de Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een genormeerde vergoeding aan deverdragsbepalingen die zien op artiesten heeft een hoofdlijnennotitie over de werknemer toe te kennen. Deen sporters. In ieder geval is de werking aanpassing van het ontslagrecht en de vergoeding bedraagt niet meer dan eenvan die bepalingen daartoe niet beperkt, WW naar de Tweede Kamer gestuurd. half maandsalaris per dienstjaar en kentaldus het hof. De procedure had De notitie is een reactie van de minister een maximum van een jaarsalaris. Debetrekking op een beroepsvoetballer die op een open brief van een aantal opzegtermijn wordt voor werkgevers enin het kader van zijn dienstbetrekking voor werknemers in alle gevallen tweeaan trainingskampen in Spanje en maanden. De huidige opzegverboden enThailand had deelgenomen. Als de procedures voor collectief ontslagonderdeel van die trainingskampen blijven bestaan.waren vriendschappelijke wedstrijdengespeeld, die toegankelijk waren voor Ontslagvergoedinghet publiek. Volgens het hof had de In plaats van de huidige, soms hogevoetballer recht op aftrek elders belast ontslagvergoedingen krijgt iederevoor het deel van zijn salaris over de werknemer van wie de arbeidsrelatieperiode van het buitenlandse verblijf. onvrijwillig eindigt recht op een zogenaamd transitiebudget. Het6
  7. 7. transitiebudget bedraagt een kwart nalatenschap. Zij kunnen hierdoor pasmaandsalaris per dienstjaar, met een SUCCESSIEWET aanspraak op de goederen van demaximum van een half jaarsalaris. Dit nalatenschap die zijn overgeblevengeldt ook voor mensen met een tijdelijk Kamervragen erfbelasting maken nadat alle schulden van decontract dat niet wordt verlengd. Het woning nalatenschap zijn voldaan. Dit past niettransitiebudget is bestemd voor scholing bij de regeling van de wettelijkeof verhoging van de inzetbaarheid van Voor de heffing van erfbelasting over verdeling van nalatenschappen, waarinde werknemer, zoals begeleiding door woonhuizen wordt uitgegaan van de de langstlevende van rechtswege alleeen outplacementbureau. waarde van het huis op het tijdstip van goederen van de nalatenschap verkrijgt. overlijden. Vóór 2012 gold deWW-uitkering WOZ-waarde van het kalenderjaar vanAls de werknemer na de beëindiging van overlijden. Ontwikkelingen na het VARIAde arbeidsovereenkomst werkloos is, overlijden hebben geen gevolgen voorkomen de kosten van de eerste zes de vastgestelde erfbelasting. Sinds Maatregelen BTWmaanden van werkloosheid voor 1 januari 2012 geldt een keuzeregeling.rekening van de werkgever. Ook dit De verkrijger kan ervoor kiezen om de In de vorige editie gaven wij eengeldt zowel voor werknemers met een WOZ-waarde voor het kalenderjaar na overzicht van btw-maatregelen uit hetvast contract als voor werknemers met het jaar van overlijden te gebruiken. De Lenteakkoord. In aanvulling daarop heteen tijdelijk contract. versoepeling geldt niet als het overlijden volgende. in 2010 of 2011 heeft plaatsgehad.Strafbaar feit In antwoord op Kamervragen heeft de Hoog tarief staatssecretaris van Financiën gezegd Het algemene (hoge) btw-tarief gaatEen bank diende bij de kantonrechter dat in de periode van 1 januari tot 1 mei naar 21% per 1 oktober 2012. Voor deeen verzoek tot ontbinding in van de 2012 528 verzoeken om uitstel van levering van roerende zaken en voorarbeidsovereenkomst met een betaling voor de erfbelasting in verband diensten komt geen overgangsregeling.werknemer die in aandelen zou hebben met een onverkocht huis zijn gedaan. In Het moment van de levering of de dienstgehandeld met voorkennis. Wanneer dat 441 gevallen is uitstel van betaling is dus bepalend voor het tarief dat vanvast zou komen te staan, zou dat gezien verleend; 87 verzoeken zijn nog in toepassing is. Dat geldt ook bij gehele ofzijn functie en zijn positie bij de bank een behandeling. gedeeltelijke vooruitbetaling. Voordringende reden voor ontslag opleveren. prestaties die doorlopen naOmdat handel met voorkennis nog niet Sinds 1 januari 2012 hebben zich 30 september 2012 geldt het tarief vanwas vastgesteld, was er geen sprake ongeveer 200 mensen gemeld bij de 21% voor het deel van de prestatie datvan een dringende reden. Belastingdienst met problemen om de plaatsvindt na 30 september 2012.De kantonrechter was van oordeel dat, erfbelasting te betalen omdat de woninggelet op de zeer ernstige verdenking van twee jaar na het overlijden nog niet is Overgangsregelingeen werkgerelateerd strafbaar feit, de verkocht. De Leidraad Invordering 2008 Voor nieuwe onroerende zaken is er eenwerknemer direct openheid van zaken geeft de ontvanger de mogelijkheid om overgangsregeling. Alleen over dehad moeten geven en al het mogelijke langer uitstel te verlenen dan volgens termijnen die vervallen na 30 septemberhad moeten doen om de bestaande het normale beleid. In bijna alle gevallen 2012 is het tarief van 21% vanverdenking weg te nemen. Dat had hij wordt het reguliere uitstel verlengd toepassing. De overgangsregeling voorniet gedaan. Daarom was het begrijpelijk vanwege de situatie op de woningmarkt. onroerende zaken geldt ook voordat de bank het vertrouwen in de In enkele gevallen is verlenging van het verbouwingen waarbij de vergoedingwerknemer had verloren. De uitstel van betaling geweigerd, vervalt in termijnen naarmate dekantonrechter vond dat voldoende reden bijvoorbeeld omdat niet is meegewerkt verbouwing vordert, maar niet voorvoor ontbinding van de aan het stellen van zekerheid. onderhouds- of herstelwerkzaamheden.arbeidsovereenkomst. Omdat de De staatssecretaris is er geen De overgangsregeling geldt vooroorzaak van de ontbinding voor risico voorstander van om het beneficiair nieuwbouwwoningen die zijn gekochtvan de werknemer kwam, kende de aanvaarden van nalatenschappen voor 28 april 2012 en die wordenkantonrechter hem geen vergoeding toe. standaard te maken, zoals dat in andere opgeleverd na 30 september 2012. Europese landen het geval is. Voor alle termijnen tot 1 oktober 2013 Door beneficiaire aanvaarding worden blijft het huidige 19%-tarief gelden. erfgenamen niet van rechtswege eigenaar van alle goederen van deHoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meerjuist is. Dit kan ten gevolge van (aanpassing van de) regelgeving die bekend is geworden na het opmaken van deze uitgave. Voor toepassing in individuele gevallen raden wij u aancontact op te nemen met uw adviseur. 7

×