Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Si salehat gareiat

163 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Si salehat gareiat

 1. 1. හඹා එන යහකම [ සිංහ – Sinhala – ]‫ﻨﻬﺎﻲﻟ‬ සංස්කරණය එම. එස්. එම් ඉම්තියාස් යූසුෆ පරිවර්ත: මාහිර් රම 2014 - 1435
 2. 2. ‫لﺼﻠﺤﺎت اﺠﻟﺎر�ﺎت‬ »‫ﺑﺎلﻠﻐﺔ ال‬‫ﻨﻬﺎﻴﻟﺔ‬« ‫�ﻤﺪ‬‫ﻳﻮﺳﻒ‬ ‫إﻣﺘﻴﺎز‬ ‫ﺮﻤﺟﺔ‬:‫ﻣﺎﻫ‬‫ﺮ رﻣﺪﻳﻦ‬ 2014 - 1435
 3. 3. 3 හඹා එන යහකම මාහිර් රම ‫ي‬ِ ّ َ‫ﻟ‬َ‫ﻖ‬ َ ‫ﻠ‬ َ ‫ﺧ‬ َ ‫ت‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻤ‬ ْ ‫ال‬ َ ‫ﺎة‬َ‫ﻴ‬َْ ‫اﺤﻟ‬َْ‫ﻢ‬ ُ �َ‫ﻮ‬ ُ ‫ﻠ‬ ْ ‫ﺒ‬َ ِ‫ﻟ‬ْ‫ﻢ‬ ُ �ُّ‫ﻳ‬َُ‫ﻦ‬ َ‫ﺴ‬ ْ ‫ﺣ‬ َ ‫أ‬ ً ‫ﻼ‬َ‫ﻤ‬ َ �َ‫ﻮ‬ ُ ‫ﻫ‬َ‫و‬ُ‫�ﺰ‬ِ‫ﺰ‬َ‫ﻌ‬ ْ ‫اﻟ‬ُ‫ﻮر‬ ُ ‫ﻔ‬ َ ‫ﻐ‬ ْ ‫اﻟ‬ නුඹලා අතුරින් කව ෙයාෙවන් උතු ම් ද ය පරික්සනු ප ිණිස ඔහු මර ණය හා ජීවිතය කෙළේය. තවද ඔහු අති බලසම්ප. අත ක්ෂමාශී. (අල-කුර්ආ67:2) ෙමෙලොව ජීවිතය සදාතනික ෙන. මත ෙලොව ජීවි සදාතනික වනු. මත ෙලොව ජීවිතෙයහි හණය හා පරාජය තීරණය කරන ෙව්දිකාවක් වශෙයන් ෙම ජීවිතය පිහ ිට. එබැවන් ෙමය පරීක්ෂා ෙව්දිකා. ස්වර්ගෙය් ජීවත් විය , ෙෂයිතාන්ෙග් කණ ෙහේතුෙවන් ස්වර්ගෙයන් පහළ කරනු ලදුව ම ජීවන් වන්නලස්වනු ලැබ. නබි ආදම(අෙලයිහිස් සල) තුමා හා හව්ව(අෙලයිහස් සලම) තුමිය යන ෙදෙදනාව ස්ගෙයන් අල්ලාහ් පහ කළ අවස්ථාෙව,
 4. 4. 4 ‫ﺎ‬ َ ‫ﻨ‬ ْ ‫ﻠ‬ ُ ‫ﻗ‬‫ﻮا‬ ُ‫ﻄ‬ِ‫ﺒ‬ ْ ‫اﻫ‬‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ ْ ‫ﻨ‬ِ‫ﻣ‬‫ﺎ‬ً‫ﻴﻌ‬ِ َ ‫ﺟ‬‫ﺎ‬ ّ َ‫ﻣ‬ِ ‫ﺈ‬ َْ‫ﻢ‬ ُ � ّ َ‫َﻨ‬‫ﺗِي‬ْ‫َﺄ‬ِّ�ِ‫ى‬ ً ‫ﺪ‬ ُ ‫ﻫ‬ْ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬ َ �َ‫ﻊ‬ِ‫ﺒ‬ َ ‫ﺗ‬َ‫اي‬ َ ‫ﺪ‬ ُ ‫ﻫ‬ َ ‫ﻼ‬ َ ‫ﻓ‬ ٌ ‫ف‬ْ‫ﻮ‬ َ ‫ﺧ‬ْ‫ﻢ‬ِ‫ﻬ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ ‫ﻻ‬َ‫و‬ْ‫ﻢ‬ ُ ‫ﻫ‬ َ ‫ﻮن‬ ُ ‫ﻧ‬َ‫ﺰ‬ ْ َ � නුඹලා සැෙවොම ෙමතැනි (ස්වර්ගෙයන් මිහි) බසි. මෙගන් නුඹලාට මඟ ෙපන්වීම ක් කවුරුන් මාෙග ෙපන්ව අනුගමනය කරන්ෙන් ඔවුනට බියක් . තවද ඔවුන් දුක් ෙනොෙවති යැයි පකාශ කෙළම. (අල-කුර්ආ2:38) َ ‫ﻟ‬‫ إِﻰ‬ٌ‫وَﻣَﺘَﺎع‬ٌّ‫ﺮ‬َ‫ﺴْﺘَﻘ‬ُ‫م‬ ِ‫رْض‬َْ‫اﻷ‬ ِ‫ُوٌّ وَﻟَ�ُﻢْ ﻲﻓ‬ ‫ﺪ‬َ‫ﺾٍ ﻋ‬ْ‫ ﺒﻟَِﻌ‬ْ‫ُ�ُﻢ‬‫ﺒِﻄُﻮا �َﻌْﻀ‬ْ‫ اﻫ‬ ْ ‫ﻨ‬ِ‫ﻣ‬َ‫ و‬ َ ‫ﻮن‬ ُ ‫ﻮﺗ‬ُ‫ﻤ‬ َ � ‫ﺎ‬َ‫ﻴﻬ‬ِ�َ‫ و‬ َ ‫ن‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻴ‬ ْ َ ‫ﺗ‬‫ﻗَﺎلَ �ِﻴﻬَﺎ ﺤ‬ ،ٍ�ِ َ ‫ﻮن‬ُ‫ﺟ‬َ‫ﺮ‬ ْ ُ ‫َﺎ ﺨﺗ‬. නුඹලා (ස්වර්ගෙයන් මිහි) බසි. නුඹලාෙගන සමහරුන් අන් සමහරුන්ට. නුඹලාට මිහිත හි වාසස්ථානයක් හා වින්ද(යම) කලකට ඇතැයි ඔහ(අල්ලාහ) පකාශ කෙළේය. එහ ම නුඹලා ජීවත් වන්. එහ ම නුඹලා මරණයට පත් වන්ෙන. එයින්ම නුඹලා කරනු ලබන්ෙනහ යැයි ඔහු පැවසු. (අල-කුර් 7:24, 25) ආදම් (අෙලයිහිස් සල) තුමා හා හව්ව (අෙලයිහස් සලාම) තුමිමිතලයට පහළ කරනු ලැබූ විට ෙමෙල ජීවිතෙය් හණය ලබනු පිණිස කරුණු පිළිබඳව මින ිස් වර් ගයාට අල්ලාහ් නිෙයෝග අවදානයට ගත යුත.
 5. 5. 5 පළමුවැන්න ජනයා ජීවත් විය යුත්ෙත්? �යා කළ යුත්ෙත් ෙකෙස? යන්න ම ෙපන්වීෙම් වග තමන් සතු යැයි ද කවෙරකු එම මඟ ෙපන්වීම අ කෙළේ ද ඔහු දුකට ෙහෝ කනස්සල්ලට පත් ෙනොවන අල්ලාහ් තිඥාදී ඇ. ෙදවැන්න ෙමම මිහිතලෙය් නියමිත කාලයක් ජී ගිය සු නැවත ජීවය ලබා දී අවදි කරය. පසුව විනිශ්චය කරනු ලබන්ෙන් යැයි අවවාද. ආදරය හා කරුණාව ඇති රහ්මාන් මිනිස් සමා මඟින් එපිට නැඹුරු වන සෑම අවස්ථාවකම යහමඟ ෙපන්වීම පිණි වරන් එවා ෙද්ව වැකි ප ෙකොට තම පතිඥාව තහවුරු කෙ. අවසාන වශෙයන් නබ මුහම්ම(සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) තුමාෙණෝ ෙලෝ වැසියනට අවසන ් ධර ්ම දූතයා වශෙයන, අවසන් ධර්මය වන -කුර්ආනය පහළ ෙකොට තම ම ෙපන්වීම සම්පූර්ණ . ෙමම මූලධර්මය ෙම ෙහොඳින් වටහා ෙගන ඉහත සඳහ (67:2) වැකිය අවෙබෝධ කර ගත යුත. ෙමම වැකිය වතය හා මරණය අතර වූ කාලය තුළ ය �යාවන් කරනුෙය් කවෙරකු ද යන පරීක්ෂණය ෙකෙනකුම මුහුණ දිය යුතු යැයි පැහැදි. යහ �යාවන් යනු කුම? එය තීරණය කළ හැක්ෙ ෙකෙසේ ද? යන්න අවෙබෝධ කර ගත්ෙත් නම් පරීක්ෂණෙයන් ජය ගැනීම පහසු .
 6. 6. 6 ඉමාම් ෆුෙලයිල් ඉබ්ල (රහ්මතුල්ලාහි අෙ) ෙමම වැකිය වහ කරන විට අල්ලාහ් ෙවනුෙවන් අ ෙලසින් නිවැර�යා කිරී. නිවැරදි ෙලසින් යන (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) තුමාණන්ෙ සුන්නාහ්වට අනුයා කිරීම ෙව් යැයි සඳහන. (මූලාය: තෆ්සීර් බ) එබැවින් යහයාවන් යනු දැහැමයාවන් යන අර්ථ ෙව. ජීවි හා දැහැමි යාවන්කුමක් ද යනෙපන්වා දීම පිය ආදර්ශමත් ධර්ම දූතයකු ෙලස නබි (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) තුමාණන් ව අල්ලා පහළ කෙළේ. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙසකාශ කරය. ِ‫ﺪْ ﺎﻛَنَ ﻟَ�ُﻢْ ﻲﻓ‬ َ ‫ﻘ‬َ‫ﺮ‬ِ‫ﺧ‬ ْ ‫ اﻵ‬َ‫م‬ْ‫ﻮ‬َ ْ ‫اﻴﻟ‬َ‫ و‬َ‫نَ ﻳَﺮْﺟُﻮ اﷲ‬َ‫ﺔٌ لِﻤَﻦْ ﺎﻛ‬ َ‫ﻨ‬َ ‫َﺳُﻮلِ اﷲِ أُﺳْﻮَةٌ ﺣَﺴ‬ ‫ا‬ً�ِ‫ﺜ‬ َ ‫ﻛ‬ َ‫ اﷲ‬َ‫ﺮ‬ َ ‫ﻛ‬ َ ‫ذ‬َ‫و‬ අල්ලාහ්ව ද පරමාන්ත දිනය ද අෙප්ක්ෂා ෙකොට අල් අධික ෙලස ෙමෙනහි කරන්නන්ට අල්ලාහ්ෙ වරයාෙගන් නුඹලාට අලංකාරවත් ආදර්ශය. (අල- කුර්ආ33:21) අලලාහ්ව ද පරමාන්ත දිනය ද විශ්වාස කර ෙමෙල ජීවිතෙය් පර වලින් ජහණය ලැබිය යුතු නබි(සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) තුමාණන්ව සි කටයු වල දී ආර්මත් ෙලස ෙගන ය කළ යුතු .
 7. 7. 7 එබැවින් අපි කරන සියලු යහකම් පිළිග ෙකොන්ෙද්සි ෙදකක. පළමුවැන ඉක්ලාස් (චිත් ත පාරිශ) ෙව. එනම් මිනිසුන් ෙගන් පැසසු ම ෙහෝ මූණිච්චාව ෙහ ෙනොකර අල්ලාහ්ෙග් තෘප්තිය පමණක් අෙප්ක්ෂ ඔහු පිරිනැමූ දැහයාවන හි කැමැත් ත ඇති ගනිමින් අවංක ෙච්තනාෙයාවන් ෙයොමු කි. ෙදවැන්න නබ(සල්ලල්ලාහු අෙ වසල්ල) තුමාෙග මඟ ෙපන්වීම පිළිප. එනම් න(සල්ලල්ලා අෙලයිහ ි වසල) තුමාණන්යා කර ෙපන් ව පිළිෙවතක්ද අඩු වැඩීමකින් ෙතොරව ෙව කරීමකින් ෙතොරයා කිරී එතුමාණන් ෙනොෙ වූ කිදු යාවක් සිෙනොකර අත හැරීම. ෙමම ෙකොන්ෙද්සි ෙදළිෙළට පිහිෙටන ව ෙද්ව විශ්වාසවන්තෙයකු ෙයාවන් දැහැමියාවන් බවට පිළිගනු ලබ! එම �යාව ෙමෙලොවට ද මත ෙලොවට ද පෙයෝජනවත් වනු . උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙසකාශ කරය. ِ‫ﻣ‬ ْ‫ﻢ‬ ُ � ْ ‫ﻨ‬ِ‫ﻣ‬ ٍ‫ﻞ‬ِ‫م‬ َ‫ﻋ‬‫ﻴﻊُ �َﻤَﻞَ ﺎ‬ِ‫ ﻻَ أُﺿ‬ِّ�َ� ْ‫ﻬُﻢْ رَ�ُّﻬُﻢ‬ َ‫ل‬ َ‫ﺳْﺘَﺠَﺎب‬ َ ‫ﺜ‬ ‫ﻰ‬ ْ�ُ‫ْ ذَﻛَﺮٍ أَوْ أ‬.... එකල හි නුඹලා අතුරින් පිරිමිෙයක ස්�යකෙගන් ෙහෝ යම(යහපත) �යාවක් කළ අයෙග �යාව සැබැවින්ම මම අපෙත් ෙනොයවමි යැයි ඔ
 8. 8. 8 පරමාධිපති ඔවුනට පිළිතුර..... (අල-කුර්ආ3:195) උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙසකාශ කරය. ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ َ ‫ﻞ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﻋ‬‫ﺎ‬ً ِ‫ﺎﺤﻟ‬َْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ٍ‫ﺮ‬ َ ‫ﻛ‬ َ ‫ذ‬ْ‫و‬ َ ‫أ‬ َ ‫ﺜ‬ ‫ﻰ‬ ْ�َُ‫ﻮ‬ ُ ‫ﻫ‬َ‫و‬ٌ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ْ ‫ﺆ‬ُ‫م‬ ُ ‫ﻪ‬ ّ َ‫َﻨ‬‫ﻠَﻨُﺤْﻴِي‬َ ً ‫ﺎة‬َ‫ﻴ‬َ‫ﺣ‬ ً ‫ﺔ‬َ‫ﺒ‬ِّ‫ﻴ‬َ ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬ ّ َ‫ﺠْﺰِ�َﻨ‬ َ َ‫ﻨﻟ‬ْ‫ﻢ‬ ُ ‫ﻫ‬َ‫ﺮ‬ ْ ‫ﺟ‬ َ ‫أ‬ِ‫ﻦ‬ َ‫ﺴ‬ ْ ‫ﺣ‬ َ ‫ﺄ‬ِ‫ﺑ‬‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬‫ﻮا‬ ُ ‫ﻧ‬ َ ‫ﻛ‬ َ ‫ﻮن‬ ُ ‫ﻠ‬َ‫ﻤ‬ ْ ‫ﻌ‬ َ � පිරිමිෙයකුෙගන් ෙහෝ කාන්තාවකෙගන් තමන් වන්තෙයකුව සිට කවෙරකු යහකම් කෙළේ ද ඔ සැපවත් ජීවිතයදානය කරන්ෙන. ඔවුන් කරමින් දෑහි යහපත ෙහේතුෙවන් අපි ඔවුනට ඔවුන්ෙග පිරි නමන්. (අල-කුර්ආ16:97) දැහැමි යා කරන ෙද්ව විශ්වාසවන්තයින්ෙග් ෙ හා මත ෙලොව ජීවිතය යහ ජීවිතයක් බවට පත් වගකීම අල්ලාහ් ය. එෙමන්ම ඔවෙග් කුසල් ආරක සහගතව පවතී යැයිතිඥාදරය. අල්ලාහ්ෙග්තිඥාව ෙබොරුවක් ෙනොෙ. ඔවුන්ළ දැහැමි යාවන් ඉදිරි කර එවාෙය් අනුසාරෙයන් උදව් උපකාර අවශ්තාවන් ඉල්ලා ර්ථනා කෙළේ නම් එ ප්ර්ථනාවන් පිළිෙගන තාවන් සපුරාලීම අල්ලාහ් සූදාන සිට. (ෙමයට වසීලා යැයි පවස ලැෙබ.) ඇත්ෙතන් ම අල්ලාහ් ෙවනුෙවන්ම ජීවත ෙවනුෙවන්ම ෙසේවය කර ඔහුෙග් ධර්ම දූතයා ෙපන
 9. 9. 9 අයුරින් යහ කම් කළවුන්ෙග් ජීවිත ෙය් අව අල්ලාහ් මල වරුන් එවා ඔවුනට ශුභාරංචි දන්. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙසකාශ කරය. ِ‫ ﻲﻓ‬ِ�ُ‫ﻓَﺎدْﺧ‬ ، ً‫رَاﺿِﻴَﺔً مَﺮْﺿِﻴَّﺔ‬ ِ‫�ِّﻚ‬ َ ‫ﻰﻟَ ر‬ِ‫، ارْﺟِﻲﻌِ إ‬ُ‫ﻄْﻤَﺌِﻨَّﺔ‬ ُ‫ﻤ‬ ْ ‫ﺘُﻬَﺎ اﻨﻟَّﻔْﺲُ ال‬ ِ‫ّﻲﺘ‬َ ‫ﺒَﺎدِي، وَادْﺧُ�ِ ﺟَﻨ‬. (යහකම් කළවුන් ෙදස ) ඕ! සැනසුමට පත් ආත, (නු) තෘප්තිමත් (අල්ලාහ්ෙ) තෘප්තියට ද ෙවමින් නුඹ නුඹෙග් පර ෙවත හැරී ය. එබැවින මාෙග් (යහ) ගැත්තන් අතරට නුඹළ වව. මාෙග් ස්වර්ගයට ද නුඹ ළ වව. (අල-කුර්ආ89:27-30) ‫ﻮا‬ ُ ‫ﺎﻓ‬ َ َ ‫ّ ﺨﺗ‬ َ ‫َﺔُ �َﻻ‬�ِ‫ﺋ‬َ ‫ﻴْﻬِﻢُ الْﻤَﻼ‬ َ‫لُ ﻋَﻠ‬ّ َ َ�َ‫ﺎ اﷲُ �ُﻢَّ اﺳْﺘَﻘَﺎمُﻮا ﺗَت‬َ ‫ ﻗَﺎلُﻮا رَ�ُّﻨ‬َ‫ﻟَِّﻳﻦ‬ ‫ﻮا‬ ُ ‫ﻧ‬َ‫ﺰ‬ ْ َ ‫َﻻَ ﺤﺗ‬ُ ِ‫ﺸ‬ ‫ﺮ‬ ْ�َ‫أ‬َ‫وا‬ِ‫ﺔ‬ ّ َ‫ﺎﺠﻟَْﻨ‬ِ‫َّﻲﺘ‬ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ ْ ‫ﻨ‬ ُ ‫ﻛ‬، َ ‫ون‬ُ‫ﺪ‬َ‫ﻮﻋ‬ ُ ‫ﺗ‬ُ‫ﻦ‬ ْ َ �ْ‫ﻢ‬ ُ � ُ ‫ﺎؤ‬َ ِ‫َوْﻴﻟ‬ِ‫ﻓ‬ِ‫ة‬‫ﺎ‬َ‫ﻴ‬َْ ‫ﺤﻟ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻴ‬ ْ �ُّ‫ﻟ‬ِ�َ‫و‬ِ‫ة‬َ‫ﺮ‬ِ‫ﺧ‬َ ْ ‫اﻵ‬ْ‫ﻢ‬ ُ � َ ‫ﻟ‬َ‫و‬‫ﺎ‬َ‫ﻴﻬ‬ِ�‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ِ�َ‫ﺘ‬ ْ ‫ﺸ‬ َ �ْ‫ﻢ‬ ُ � ُ‫ﺴ‬ ُ ‫ﻔ‬ ْ � َ ‫أ‬ْ‫ﻢ‬ ُ � َ ‫ﻟ‬َ‫و‬‫ﺎ‬َ‫ﻴﻬ‬ِ�‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ ، َ ‫ﻮن‬ُ‫ﻋ‬ ّ َ‫َﺪ‬ ً ‫ﻻ‬ُ‫ﺰ‬ ُ ‫ﻧ‬ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ٍ‫ﻮر‬ ُ ‫ﻔ‬ َ � ٍ‫ﻢ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺣ‬َ‫ر‬ සැබැවින් ම අපෙග් පරමාධිපති අල්ලාහ පවසා අනතුරු (එහ) ස්ථාවරව සිටියවුන් නම් ඔවු මලක්වරු පහළ නුඹලා බිය ෙනො. තවද නුඹලා දු
 10. 10. 10 ෙනොවව. නුඹලා තිඥා ෙදනු ලබමින් සිටි ස පිළිබඳව සතුට. ෙමෙලොව ජීවිතෙයහි ද ෙලොෙවහි ද අපි නුඹලා (උදව්කා) භාරකරුවන. තවද නුඹලා ආශා කරන දෑ එහි ඹලාට ඇත. තවද නුඹලා අයැදින දෑ ද එහි නුඹ ඇත. අතික්ෂමාශීලී පරම භරිතයාණන්ෙගන් සංගහයක් වශෙය. (අල-කුර්ආ41:30-32) ෙමවැනි ශුභාරංචි අතුරින් තවත් පැ (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) තුමණන පහත සඳහන් අයුරිනකාශ කළහ. ෙද්ව විශ්වාසය ඇගැත්ෙතකු ෙමෙලොව හැර දමා මත ෙලොවට පිවිෙසන ව (ඔහුෙග් මරණාසන්) සූර්යයා ෙමන් දීප් තිෙයන් යුත් සුදු මලක්වරු අහසින් පහළට. ඔවුන් අතර ස්වර්ග කෆන් වස් ද ස්වර්ගෙය් කස්තූරි ද. එම ගැත්තාෙග දෑසට ෙපෙනන දුරකින් එම මලක්වර. ප්ණය අත්පත් කර ගන් නා මලක්වරයා එම ගැත් තාෙ ෙදසින් වාඩි ‘අෙහෝ! දැහැමි ආත්ම (සැනසුම ලත ආත්ම) අල්ලාහ්ෙග් සමාව හා තෘප්තිය ෙවත බැහැර මැනවයි පවය. ක්ෂණිකව එම ගැත්තාෙග් ආත්ම බඳුනකින් ස්වල් පයෙළන්නාක ් ෙම (කිසි දුෂ්කරතාකින් ෙතො) බැහැර වන එය එම මලක්වරයා ගනු ඇ.
 11. 11. 11 (තවත් වාර්තාවක් ) එම ගැත්තාෙග් ණය ෙවන් වීමත් සමග අහස් හා මිහිතලය අතර වූ මලක්වරු ද ඇති සියලු මලක්වරු ද එම ආත්ර්ථනා කරන ඇත. ඒ සියලු මලක්වරු තමන් ඉදිරියට එම ආත යන්නැයි අල්ලාහ්ෙගනර්ථනා කර. මලකල් මවෙග් දෑතට එම ගැත්තාෙග් ආත්මය ල විගස ස්වල්පයක් ෙහමාද ෙනොවන ආත්මාවන් එ ස්වර්ග කෆනෙයහි එය තැන්පත් කර ආරක්ෂා ක. ෙමයමය අල්ලාහ් අ-කුර්ආනෙය් ෙමෙසේ පවස. َ‫ﻮ‬ ُ ‫ﻫ‬َ‫و‬ُ‫ﺮ‬ِ‫ﻫ‬‫ﺎ‬ َ ‫ﻘ‬ ْ ‫اﻟ‬ َ ‫ق‬ْ‫ﻮ‬ َ ‫ﻓ‬ِ‫ه‬ِ‫ﺎد‬َ‫ﺒ‬ِ‫ﻋ‬ ُ ‫ﻞ‬ ِ‫ﺳ‬ْ‫ﺮ‬ُ�َ‫و‬ْ‫ﻢ‬ ُ � ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ً ‫ﺔ‬ َ ‫ﻈ‬ َ ‫ﻔ‬َ‫ﺣ‬َّ‫ﻰﺘ‬‫ا‬ َ ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫ﺎء‬َ‫ﺟ‬ ُ � َ ‫ﺪ‬َ‫ﺣ‬ َ ‫أ‬ُ‫ﻢ‬ ُ ‫ت‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻤ‬ ْ ‫ال‬ ُ ‫ﻪ‬ ْ ‫ﺘ‬ ّ َ�َ‫َﻮ‬‫ﺎ‬ َ ‫ﻨ‬ ُ ‫ﻠ‬ُ‫ﺳ‬ُ‫ر‬ْ‫ﻢ‬ ُ ‫ﻫ‬َ‫و‬ َ ‫ﻻ‬ َ ‫ﻮن‬ ُ‫ﻃ‬ِّ‫ُﻔَﺮ‬ ඔහුය තම ගැත්තන්ට ඉහළින් සර් ව බලය ෙ. නුඹලාට ආරක්ෂකය ින් ඔහු ය. නුඹලාෙගන ෙකෙනකුට මරණය පැමිණි විට අපෙග් තෙයෝ ඔහුෙග් ණය අත්පත් කර ත. ඔවුන් කිසිදු කිරීමක් ෙනො. (අල-කර්ආන6:61) ඉන පසුව මිහිතලෙය් සිටියාට වඩා ඉතා සුවඳ ආත්මය අහස ෙදසට ෙගන ය. එය දකින මලක්ව සියල්ල ෙමම අගනා සුවඳැති ආත්මාව කාෙග් දැ. ෙමොහුෙග් පුත් ෙමොහුෙග් යැයි ෙලොෙවහි ඔහ අලංකාර නාමය පවසත. පළමුවැනි අහසට යනවා සමඟම මඟ සලසා ෙදන්නැයි ක්වරු ඉල් ලා . ඔවුනට මඟ සලසා ෙදනු ලැ. ෙමෙලස සෑම අහසකම සිදු . හත් වැනි අහසට එම ආත් මය ගිය විට
 12. 12. 12 දැහැමි ගැත්තාෙග් නාමය ඉල්ල(දැමියන්ෙග් න ෙල්ඛ) වාර්තාෙවහි ලියන්නැයි අල්ලාහ. ّ َ َ ّ َ‫ِن‬ َ‫ﺎب‬َ‫ﺘ‬ِ‫ﻛ‬ِ‫ار‬َ‫ﺮ‬ْ‫ﺑ‬ َ ْ ‫اﻷ‬ِ‫َﻲﻔ‬، َ�ِّ‫ّﻴ‬ِ‫ﻠ‬‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬ َ ‫أ‬َ‫اك‬َ‫ر‬ ْ ‫د‬‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ َ ‫ﻮن‬ُّ‫ّﻴ‬ِ‫ﻠ‬، ٌ ‫ﺎب‬َ‫ﺘ‬ِ‫ﻛ‬،ٌ‫ﻮم‬ ُ ‫ﻗ‬ْ‫ﺮ‬َ‫م‬ ُ‫ه‬ ُ ‫ﺪ‬َ‫ﻬ‬ ْ ‫ﺸ‬َ� َ ‫ﻮن‬ُ�َّ‫لْﻤُﻘَﺮ‬. එෙසේ (නුඹලා සිතන ප) ෙනොව සදැහැමින්ෙග් ෙල් ඉල්ලිය්ය. ඉල්ලිය් යූන් යනු ?යි නුඹ දැනුවත් කෙළේ කු ම? (එය) ලියා නිම කරනු ල ෙපොතක. (අල්ලාහ්) සමීපතයි(වන මලක්ව) එයට සාක්ෂි ද. (අල-කුර්ආ83: 19-21) එම ගැත්තාෙග් නාමය එහි සඳහන් වූ වහාම එම ෙපොෙළොවට ෙගන යන්. (ෙහේතුව මාෙග්තිඥාව ඉටු ව යුත.) මහ ෙපොෙළොෙවන්ම මැව්ෙ. මහ ෙපොෙළොවටම නැවත යවන්ෙන. මහ ෙපොෙළොෙවන්ම නැවත නැගිවන්ෙන. ෙම් අනුව එම ආත්මය ෙගනැවිත ගැතතාෙග් ශරීරයට යා කරනු. එවිට එම ගැත්තා මිනී වෙළහි තැන්පත් කර සියලෙවස් ෙවත බලා යන පා හඬ අසා අවසන් වූ පසුව භයානක වරුන ෙදෙදෙනකු පැමිණ ඔෙබ් (පරමාධිප) කවු ද?යි විමස. එවිට එම ගැත්තා මාෙග් රබ් අල් ලාහ් පවසය. ඔෙබ් දහම කුමක්?යි විම. මාෙග් දහම ඉස්ලාම් යැ පවසය. ඔබ ෙවත යැවූ ෙමම මිනිසා ක?යි විම. ඔහු අල්ලාහ්ෙග ් දූතයාණන් ෙව් යැය. ෙම් බව ඔබ දන්ෙන ් ෙකෙසේ ?යි විම. එයට ඔහු අල්ලාහ්ෙ
 13. 13. 13 පුස්තකය හැදෑරුෙ. අල්ලාහ්ව විශ්වාස කෙ. ඔහුව සත්ය කෙළමි යැයි පිළිතු. (නැවතත් ඔහුන) ඔෙබ් රබ් කව? ඔෙබ් දහම කුම ද? ඔෙබ් න වරයා කවු ? යැයි විම. ෙමයයි එක සැබෑ ෙද්ව විශ්වාසිෙයකුට මුහුණ ෙද වන අවසාන පරීක්ෂණය වන. එනමුත් අල්ලාහ් ෙමෙ පවසා සිට. ُ‫ﺖ‬ِّ‫ُثَﺒ‬ُ‫اﷲ‬َ‫ﻳﻦ‬ِ ّ َ‫ﻟ‬‫ﻮا‬ ُ ‫ﻨ‬َ‫آﻣ‬ِ‫ل‬ْ‫ﻮ‬ َ ‫ﻘ‬ ْ ‫ﺎﻟ‬ِ‫ﺑ‬ِ‫ﺖ‬ِ‫ﺎﺑ‬َّ‫ﻟ‬ِ‫ﻓ‬ِ‫ة‬‫ﺎ‬َ‫ﻴ‬َْ ‫ﺤﻟ‬ُّ‫ﻟ‬‫ﺎ‬َ‫ﻴ‬ ْ �ِ�َ‫و‬ِ‫ة‬َ‫ﺮ‬ِ‫ﺧ‬َ ْ ‫اﻵ‬ ّ ُ‫�ُﻀِﻞ‬َ ُ‫اﷲ‬َ�ِ‫ﻤ‬ِ‫ﺎل‬ ّ َ‫ﻟﻈ‬ ُ ‫ﻞ‬َ‫ﻌ‬ ْ ‫ﻔ‬َ�َ‫و‬ُ‫اﷲ‬‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ُ‫ﺎء‬ َ ‫ﺸ‬َ� අල්ලාහ් විශ්වාස කළ ව ෙමෙලොව ජීවිතෙය් හා ෙලොෙව හි ස්ථාවර වදනින් ස්ථාවරවත් කර. තවද අල්ලාහ් අපරා කරුවන්ව ෙනොමඟ යෑමට හරින. තවද ඔහු අභිමත කරන දෑ කරන්. (අල-කුආන් 14:27) මලක වරුෙග්ශ්න වලට පිළිතුරු සපයන විට මාෙ අල්ලාහ, මාෙග් දහම ඉස්ලා, මාෙග් නබි මුහම (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) යැයි පිළිතුරු. එවිට‘මාෙග් ගැත් ඇත්ත කතා කෙළේ. ඔහු ෙවනුෙව ස්වර්ගෙය් ඇතිරිලි . ස්වර්ග ඇඳුමසරසන්. ස්වර්ගෙය් ෙදොරටුවක් විවෘන යැයි පවසන හඬක අහසින් පැමි. ස්වර්ගෙය් සුවද එම ගැත්ඝ්ණය කරය. දෑසට ෙපෙනන තරමට ඔහුෙග්න වළ විශාල කරවය.
 14. 14. 14 එවිට සුවඳ ගැල් වූ අලංකාර ඇඳු ගත මිනිෙස ඔහු ෙවත පැමිෙ. ‘අල්ලාහ්ෙග් තෘප්තියත් සද සැපසම්ප හි ෙක් ස්ථානය වන ස්වර්ගය ලබන්න සබ පතම. ෙමයය ඔබට පතිඥා දුන් දිනය වන්ෙන පවසය. එම විශ්වාසවන්තයා එම මිනිසා ෙදස බලා ඔ අල්ලාහ්ෙග් ආශිර්වාදය ලැ! ඔබ කවු? ඔෙබ් කඩවසම් මුහුණබාරංචි දන්වා න්නයැයි පවස. ‘මමය (ඔබ ෙලොෙවහි උපයා ග) දැහැමි යාවන. අල්ලාහ ට අවනත වී යහකම් කිරීෙමහල භාවයත් පාපයන් කිරීෙ පසුබෑම නුඹ ෙපන්වා සිටි. අල්ලාහ් ඔබට යහ තිඵල ලබා ෙදත්! යැයි එම කඩවසම් මුහුණ ඇති අය . අනතුරුව ස්වර්ගෙය් ෙව හා නිරෙය ් ෙදොර ෙපන්ව. ඔබ අල්ලාහ්ට අවනත ෙනොවූ නම් ෙමයය ඔබ යා යුතු මාර්ගය වනුෙය් යැයි නිරෙය් ෙදොරට අල්ලාහ් ඔබට එය ෙවනස් කෙළේය යැයි පවසා ස්වර්ග ෙදොරටුව ෙපන්. ස්වර්ගෙය් සැප සම්පත් දුටු වහ ගැත්තා ය! අල්ලාහ, මළවුන් ෙකෙරන් නැගිටුවන දින ඉක්මකරනු මැන!යි පවස. සන්සුන්න යැය ඔහට පවසනු ලැෙ. තවත් වාර්තාවකට අ අෙහෝ! අල්ලාහ් මා ලබා ඇත සැප සම්පත් ගැන පවසන්නට මාෙග් පවුෙල් උද ෙවත එවනු මැන! යැයි එම විශ්වාසවන්තයා ප. තමනට ඉතා ආදරය කරන අය විස අවදි කරන තු
 15. 15. 15 මනමාලෙයක නිදාගන්නාක් ෙමන් අල්ලාහ් ඔබව ෙකෙරන් නැගිටුවනු ලන අවදි කරවන ෙතක් නි ගන්නැයි මලක්වරු ෙදෙදනාම ඔකාශ කරනු ඇතැය නබි(සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) තුමා කාශ කළහ. ෙද්ව විශ්වාසවන්තෙයකුෙග් අවසන් තීන්ද ෙපන්වනු ලැ. නමුත් පාපිෙයකුෙග් තත්ත්ව පටහැනිව පිහිෙට්වි යැ (සල්ලල්ලාහු අෙල වසල්ල) තුමා පවසා සිටි දීර්ඝ හදීසෙයහි දැ වන්ෙන. (මූලාය: අහ්මද, අබූ දාව, නසාඊ, හාකි, ඉබ්නු මා) ජනාසාවක්(සන්ද හ) තබනු ලැබ එය තම උරහිස් ම ඔසවා ෙගන යනු ලබන විට ජනාසාව යහකම් ඇත්නම් මාව ඉතා ඉක්මණින් රැෙගන යන්න. එය යහකම් ෙනොළ තත්ත්වෙය් තිෙබ් නම! විනාශ! මා ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහේදැඅසය. ෙමෙලස පවසන ලබන හඬට මිනිසා හැර අන් සියලු දෑ සව. මිනිසා එයට සවදුන්ෙන් සිහි ව වී වැෙටන ඇතැයි නබ(සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) තුමාණන පැවසූ. (මූලාය : බුහා) මරණෙයන් පසුවිතය උෙදසා කළ යහක වල පතිඵල ප්ණය අත්පත් කර ගන්නා අවස්ථාෙව් දී න වළ තුළ ෙහෝ අල්ලාහ් ෙපන්වන්ෙන් යැයි ෙමම හදීස් කරය. තවද අල්ලාහ්ෙග් දූත (සල්ලල්ලාහු අෙල වසල්ල) තුමා පහත සඳහන් පරිකාශ කළහ.
 16. 16. 16 ජනාසාව ෙවත කරුණු තුනක් අනුගමය. ඉන් ෙදකක් නැවත හැරී එනු. එක කරුණක් පමණ ජනසාව සමඟ ඉතිරිවවත. එනම් ඔහුෙග් පවුල ඔ ධනය හා ඔහු කරන යහක. ෙමම තුෙනන් ඔහුෙග් හා ඔහුෙග ් ධනය නැවත හැ යය. ඔහුෙග් යහක පමණක් ඔහු සමඟ රැෙඳන. (වාර්තා ක: අනස් - රළියල්ලාහු -, මූලාය: බුහාරහා මුස්ල) මිනිසා ජීවත් වන විට ඔහුෙග් පවුල ෙවනුෙ. පවුල ෙවනුෙවන් හරි හම්බ . ප්ණය ෙවන්වීම සමඟම ඒ ෙදක ඔහු සමඟ ෙනොඑනු . පැය 24ක් තු ජනාසාව වළ දැමීම සම්බන් ධව බිරිය දරුවන ඥාතීන් කතා කර ග. නෑ දෑකම් සියල මිනී ව දක්වා පැමිෙ. පසුවඑය ද හැරී ය. ඔවුන් රෑ දහවල් මහන්සිෙයන් ෙසොයා ගත් ෙද් හරි හම්බ කළ ධනය සියල්ල අතහැර දමා කෆන් ෙර තුනක් සමඟ තනිව යන. ඔහුෙග ් ෙද් හා වස්තුව බිරිය දරුවන් ෙබද. ජීවිතෙය් අෙනක් අදිරය ගැන ඔව. කාලය ෙගවී ගියත්ම ඔහු ගැන අමත යන්නට ද පුළ. පවුලට නව භාරකරුෙවකු අව බව ද තර්ක කරන්නට පු. ෙමයය යාථාර්ථ. මිය ගිය අය ෙවනුෙසැමදා දුක් කදුළු සලන්නට කිසිෙවකු . නියමිත කාලය ෙගවී යත්ම සාමා තත්ත්වයට පත්ත. ෙමම සිද්ධ මතු ෙලොෙවහි සිදු යන්ෙ. මව පියා සැමි බිරිය කම් ෙදමව්පියන් දරුව
 17. 17. 17 සම්බනකම කිසිවක් එකිසිෙවවිසිඅවධානය ෙයොමු ෙනොකත. තමන්ව ආරක්ෂා කර ගත හැක්ෙ ෙකෙසේ දැ?යිපමණක්ඔහුආත්මාර්තකව එහි පසු ෙ. අල්ලාහ් ෙමෙසේ කාශ කරය. ‫ا‬ َ ‫ذ‬ِ‫ﺈ‬ َ ‫ﻓ‬ِ‫ت‬َ‫ﺎء‬َ‫ﺟ‬ ُ ‫ﺔ‬ ّ َ‫ﺼَّﺎﺧ‬)٣٣(َ‫م‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻳ‬ّ ُ‫َﻔِﺮ‬ ْ‫ﺮ‬َ‫ﻤ‬ ْ ‫ال‬ُ‫ء‬ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ِ‫ﻪ‬‫ﻴ‬ِ‫ﺧ‬ َ ‫أ‬)٣٤(ِ‫ﻪ‬ ّ ِ‫َأُﻣ‬ِ‫ﻪ‬‫ﻴ‬ِ� َ ‫أ‬َ‫و‬)٣٥( ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺘ‬َ‫ﺒ‬ِ‫ﺎﺣ‬ َ‫ﺻ‬َ‫و‬ِ‫ﻪ‬‫ﻴ‬ِ‫ن‬َ�َ‫و‬)٣٦( ّ ِ ُ‫ﻞﻜ‬ ٍ‫ئ‬ِ‫ﺮ‬ ْ ‫ام‬ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬ ْ ‫ﻨ‬ِ‫ﻣ‬ ٍ‫ﺬ‬ِ‫ﺌ‬َ‫ﻣ‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻳ‬ ٌ ‫ن‬ ْ ‫ﺄ‬ َ ‫ﺷ‬ِ‫ﻪ‬‫ﻴ‬ِ‫ﻨ‬ ْ ‫ﻐ‬ ُ �)٣٧( මහා හඬ පැමිණි විට (විනිශ්) දිනෙය් මිනිසා සෙහෝදරයා තම මව තම පියා තම බිරිය තම දර අතහැර දමා පලා යය. එදින ඔවුන් සෑම මිනිෙසක (ෙසසු අයෙග) තමන්ව හරවා දමන කරුණු. (අල-කුර්ආ80: 33-37) ෙමම යථාර්ථය අවෙබෝධ ෙකොට මධම පතිපදාෙවන යුතුව භාවයකින් ෙමෙලොෙව හි හා මතුෙලොව ෙ ජීවත් වන ෙමන් ඉස්ලාම් නිෙයෝ. ෙමය මහත් ව පරීක්ෂණ. පරීක්ෂණයක් ෙනොමැතිව ස්ව පහසුෙව ෙනොලැෙබය. ෙමම පරීක්ෂණයන් සඳහ මිනිසා මවනු ල. ෙමයින් සමත් වීමය විශ්වාසවන්තයකුෙග් ඉලක්කය. ෙමය ඉහත සඳහන් අ-කුර්ආන් වැකිය අවධාරණය කරමි. ෙමම පරීක්ෂණයන්ෙගන් අපව සදහටම මුදවා ග අප කරන්නා වූ දැහැමයාවන්. එබැවින් යහක උෙදසා අධික ෙලස උනන්දු විය. යහකම් වර්ග ෙද.
 18. 18. 18 ‫ﺎ‬ ّ َ‫ِﻧ‬ ُ‫ﻦ‬ ْ َ �ِ‫ي‬ ْ ُ � َ �ْ‫ﻮ‬َ‫ﻤ‬ ْ ‫ال‬ُ‫ﺐ‬ُ‫ﺘ‬ ْ � َ ‫ﻧ‬َ‫و‬‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬‫ﻮا‬ُ‫م‬ ّ َ‫َﺪ‬ْ‫ﻢ‬ ُ ‫ﻫ‬َ‫ﺎر‬ َ ‫آﺛ‬َ‫و‬ ّ َ ُ�َ ٍ‫ء‬ ْ َ ‫ﺷ‬ُ‫ﺎه‬ َ ‫ﻨ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ‫ﺼ‬ ْ ‫أﺣ‬ِ‫ﻓ‬ ٍ‫م‬‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ِ‫إ‬ ٍ�ِ‫ﺒ‬ُ‫ﻣ‬ සැබැවින්ම මය මියගියවුනටණය ෙදනුෙ. ඔවුන ඉදිරිපත් කළ දෑ ද ඔවුන් තබාලකුණු ද සටහන් කරන්ෙන. සෑම ෙදයක්ම පැහැදිලි පුස්තකෙය ගණන් බලා තබා ඇත්ෙ. (අල-කුර්ආ36:12) මිනිසා ඉදිරිපත් කරන යහකම් හා අයහකම් වාර ලබනවාක් ෙමන් ම ඔහු ෙවනත් අය ෙවනුෙව යහකම් හා අයහකම් සඳහා වූ ෙපර නිදසුන් ද කරනු ලැෙබ් යැයිහ සඳහන් කරන බවඉමාම් ඉබ් කසීර් ඉමාම් බගවී ඉමාම් (රහ්මතුල්ලා අෙලයිහ) යන අය විහ කරත. එබැවින් යහකම් සඳ දිරිගැන්වීම් ෙදයාකාරයකින් ද. 1. මිනිසා තමන් ෙවනුෙවන් කර ගන්නා එනම් සලාතය ඉටු කිරීම උපවාසෙය් නz සකාත් දීම දානමාන කිරීම වැනි ම් ඇතුළුව තමන්ටම දැහැමි පවුලක් ෙගොඩ නැගීම තමන්ෙග් දැනුම ජනයා පෙයෝජනය ලබන අයුරිසලස්වා ගැනීම. 2. සමාජ සුබ සාධනය සඳහා කන යහකම් එනම් දුගී දුප්පතථයින් වැන්දඹ අවශ්තාවන්ෙගන ් ෙපෙළන් නන් වැනි උදවිය උපකාර කර සමාජය අවදි කරවීෙමයාවන්
 19. 19. 19 ෙමෙහයවීම. පහත සඳහන් හදීස් ෙවත ධානය ෙයොමු කරම. ْ‫ﻦ‬ َ �ِ‫َﻲﺑ‬ َ ‫ة‬َ‫ﺮ‬ْ�َ‫ﺮ‬ ُ ‫ﻫ‬‫ﻲﺿ اﷲ ﻋﻨﻪ‬ ّ َ‫َن‬ َ ‫ﻮل‬ُ‫ﺳ‬َ‫ر‬ِ‫اﷲ‬ ّ َ �َُ‫اﷲ‬ِ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬َ‫ﻢ‬ ّ َ‫َﺳَﻠ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬"‫ا‬ َ ‫ذ‬ِ‫إ‬ َ ‫ﺎت‬َ‫ﻣ‬ ُ ‫ﺎن‬ َ‫ﺴ‬ ْ �ِ ْ ‫اﻹ‬َ‫ﻊ‬ َ‫ﻄ‬ َ ‫ﻘ‬ ْ �‫ا‬ ُ ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻨ‬ َ � ُ ‫ﻪ‬ ُ ‫ﻠ‬َ‫ﻤ‬ َ � ّ َ‫ِﻻ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ٍ‫ﺔ‬ َ ‫ﺛ‬ َ ‫ﻼ‬ َ ‫ﺛ‬ ّ َ‫ِﻻ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ٍ‫ﺔ‬ َ ‫ﻗ‬ َ ‫ﺪ‬ َ‫ﺻ‬ ٍ‫ﺔ‬َ�ِ‫ﺎر‬َ‫ﺟ‬ َ ‫أ‬ْ‫و‬ ٍ‫ﻢ‬ ْ ‫ﻠ‬ِ‫ﻋ‬ُ‫ﻊ‬ َ ‫ﻔ‬َ‫ﺘ‬ ْ ‫ن‬ُ‫ﻳ‬ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺑ‬ْ‫و‬ َ ‫أ‬ ٍ َ ‫َﺪﻟ‬ ٍ‫ﺢ‬ِ‫ﻟ‬‫ﺎ‬ َ‫ﺻ‬‫ﻮ‬ُ‫ﻋ‬ ْ ‫ﺪ‬َ‫ﻳ‬ُ َ ‫ﻟ‬) "‫أﺧﺮﺟﻪ مﺴﻠﻢ‬( මිනිසා මිය ගිය විට කරුණු තුනක් හැර සියලුයාවන් ඔහුෙගන් නතර ව. 1. ඔහු කළ ස්ථාවර තැන්පතු පරගය (සදකා ජාරිය) 2. (ජනයා ෙවනුෙව අතහැර ගි) පෙයෝජනවත් දැනු 3. ඔහු ෙනුෙවන් ර්ථනා කරන දැහැමි දර (ෙමවා තුළින් මිය ගත කුසල් හිමිෙවමි) යැය නබි(සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) තුමා පැවස බව අබූ හුෙරයි(රළියල්ලාහු ) තුමා විසින් වා කරන ලද. (මූලාය: මුස්ල) ْ‫ﻦ‬ َ �ِ‫َﻲﺑ‬ َ ‫ة‬َ‫ﺮ‬ْ�َ‫ﺮ‬ ُ ‫ﻫ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬ ُ ‫ﻮل‬ُ‫ﺳ‬َ‫ر‬ِ‫اﷲ‬ ّ َ �َُ‫اﷲ‬ِ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬َ‫ﻢ‬ ّ َ‫َﺳَﻠ‬ ّ َ‫ِن‬‫ﺎ‬ّ َ‫ِﻤ‬ُ‫ﻖ‬َ‫ﺤ‬ ْ ‫ﻠ‬َ‫ﻳ‬ َ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ْ ‫ﺆ‬ُ‫ﻤ‬ ْ ‫ال‬ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻤ‬ َ �ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺎﺗ‬ َ ‫ﻨ‬ َ‫ﺴ‬َ‫ﺣ‬َ‫و‬ َ ‫ﺪ‬ ْ ‫ﻌ‬َ�ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺗ‬ْ‫ﻮ‬َ‫م‬‫ﺎ‬ً‫ﻤ‬ ْ ‫ﻠ‬ِ‫ﻋ‬ ُ ‫ﻪ‬َ‫ﻤ‬ ّ َ‫َﻠ‬ُ‫ه‬َ َ ‫�َﺮﺸ‬َ‫ا‬ً َ ‫َﺪﻟ‬‫و‬َ‫ﺎ‬ً ِ‫ﺎﺤﻟ‬َ ُ ‫ﻪ‬ َ �َ‫ﺮ‬ َ ‫ﺗ‬
 20. 20. 20 ‫ﺎ‬ ً ‫ﻔ‬َ‫ﺤ‬ ْ ‫ﺼ‬ُ‫م‬َ‫و‬ ُ ‫ﻪ‬ َ ‫ﺛ‬َّ‫َر‬ْ‫و‬ َ ‫أ‬‫ا‬ ً ‫ﺪ‬ ِ‫ﺠ‬ْ‫ﺴ‬َ‫م‬ُ‫ﺎه‬ َ ‫ﻨ‬َ�ْ‫و‬ َ ‫أ‬‫ﺎ‬ً‫ﺘ‬ ْ ‫ي‬َ‫ﺑ‬ِ‫ﻦ‬ْ‫ﺑ‬ ِ‫ﻻ‬ِ‫ب‬ َّ‫لﺴ‬ِ‫ﻴﻞ‬ُ‫ﺎه‬ َ ‫ﻨ‬َ�ْ‫و‬ َ ‫أ‬‫ا‬ً‫ﺮ‬ ْ ‫ﻬ‬ َ �ُ‫اه‬َ‫ﺮ‬ ْ ‫ﺟ‬ َ ‫أ‬ْ‫و‬ َ ‫أ‬ ً ‫ﺔ‬ َ ‫ﻗ‬ َ ‫ﺪ‬ َ‫ﺻ‬‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬َ‫ﺟ‬َ‫ﺮ‬ ْ ‫ﺧ‬ َ ‫أ‬ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ِ ِ‫َﺎﻪﻟ‬ِ‫ﻓ‬ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺘ‬ ّ َ‫ِﺤ‬ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺎﺗ‬َ‫ﻴ‬َ‫ﺣ‬َ‫و‬ ُ ‫ﻪ‬ ُ ‫ﻘ‬َ‫ﺤ‬ ْ ‫ﻠ‬َ‫ﻳ‬ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ِ‫ﺪ‬ ْ ‫ﻌ‬َ�ِ‫ﻪ‬ِ‫ﺗ‬ْ‫ﻮ‬َ‫م‬)‫ﺳن اﺑﻦ‬ ‫ﻣﺎﺟﻪ‬( ෙද්ව විශ්වාසවන්තෙයකු මිය ගඔහුෙග්යාවන් හා යහකම් අතුරින් හිමි දෑ වනුෙ ඔහු(ජනයාට) උගන්වා න් දැනත එය (ජනයා අතර) පැතිර වීම දැහැමි දරුෙවකු අත හැර යා(දැනුෙමන් ප) එක් පුස්තකයක් ලියා අතහැර යාමත් මස්ජිදයක් ඉද මගියන් මඩමක ඉදි කර දීමත් ජල පහසුකම් දීමත් ජීවත් ව නිෙරෝගීව සිටිය දී තම ධනග කිරීමත්. ෙම් සඳහා තඵල ඔහුට ලැෙබමින්ම ප යැයි නබ(සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) තුමා කාශ කළ බව අබූ හුෙරයි (රළියල්ලාහු ) තුමාණන විසින් වාර්තා. (මූලාය: ඉබ්නු මා) මස්ජිද් ඉදි කිරීම පාසල් ෙගොඩ නැගධාර පිරිනැමීම පර්ෙය්ෂණාගාරයන් නිර්මාණය ක මධ්ස්ථාන ඉදි කිරීම පුස්තකාලයන් තැනීම නිෙවස් ඉදි කිරීම ජලපෘතීන් ඇති ක ිරීම සමාජයට ෙසත සැලෙසන මූලික ෙසේවාවන් සලසා ද සමග ෙසසු ජනයාද ෙම් සඳහා දිරි ගැන්වීමට ආ පුද්ගලෙයකු ෙලස මුස්ලිම්වරෙයකු .
 21. 21. 21 තමන් ෙවනුෙවන් හා ෙසස්සන් ෙව කරන්නා ව ෙමම �යාවන් සඳහා වූතිඵල ෙමෙලොෙව් සිට මතුෙ දක්වා ලැෙබමින් . ඔහුෙග් ෙමම ෙසේවාෙව හි දැහ දරුෙවකු බිහි කිරීමත් අමතක කළ හැ ෙනොෙව. ඔහු ෙවනුෙවන්ර්ථනා කරන ඔහුෙග් සමාජයට හඳුන්වා ෙදන යහපත් දරුෙවකු ෙලස හැර යා යුත. ජරී ඉබ්නු අබ්දුල්(රළියල්ලාහු ) තුමා ෙමෙසේ වාර්තා කර. (දින) මධ්‍හ්න ෙව්ලාවක නබ (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) තුමා සමඟ අප සිටිෙ. එවිට පාවහන් පැලද ෙනොගත් අඩු පාඩු ඇඳුම් ඇඳ ගත් අඩ නිරුවතින් ඉරුණු කප ෙවනත් ෙරදි වර්ගයක් ඇඳගත් තම ෙගෙලහි කඩ එල්ලා ගනිමින් අල්ලාහ්ෙ(සල්ලල්ලාහු අෙල වසල්ල) තුමාණන ් ෙවත පැමි. ඔවුන්ෙග බහුතරයක් මුළර් යට අයත් ව. නැත, ඔවුන සියල්ෙලෝම මුළර් කයින. ඔවුන්ෙග් දිළිඳු නබි (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) තුමාෙග් මු ෙවනස් වි. ක්ෂණිකව න (සල්ලල්ලාහු අෙල වසල්ල) තුමා (අසහන කාරී තත්ත්ව) නිවසට ඇතුළු වී පසුව එළියට ඇවිත් බිලාල් රළි තුමාට අණ කර සිට බිලාල් තුමා ද අදාන් පවසා ඉක පැවසී. නබි(සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) තුමාණන සලාතය ෙමෙහයවා ජනයාට ෙද්ශනාවක්ළහ. (එම ෙද්ශනාෙව) ....
 22. 22. 22 “මනුෂයි, එකම ආත්මයකින් නුඹලාව නිර්මා නුඹලාෙග් පරමාධිපතිට නුඹලා බිය භක. තවද ඔහු එතුළි(ම ආත්මෙ)හි සහකාරිය නිර්ම කෙළේය. ඔවුන් ෙදෙදනාෙගන් පුරුෂයින්න් අධික ව්‍ප්ත කෙළේ. නුඹලා කවෙරකු පිළිබඳව එක විමසා ගනුෙය් ද එව අල්ලාහ්ට බිය භක්තිම. තවද උපතින් වූ ඥාති සම්බන(විසන්ධි )ට ද (නුඹලා බිය .) සැබැවින්ම අල්ලාහ් නුඹලා ෙක නිරීක්ෂාක. (අල-කුර්ආ4:1) විශ්වාස කළව, අල්ලාහ්ට බිය භක්ත ිම. සෑම ආත්මයක්ම ෙහට දින සඳ(තමනට) ෙපරටු කර ගත් ද පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු . තවද අල්ලාහ්ට බි භක්තිමත්. සැබැවින් ම අල්ලාහ් නුඹලා කරන පිළිබඳව් අභිඥානවන. (අල-කුර්ආ59:18)“ යන වැකි පාරායනය කර ෙපන්වා මුළර් යට දානමාන කරන ෙමන් පැවස. එවිට රට ඉඳිය ෙකොටසක් ෙහෝ පරිතග කරන ෙමන් උපෙදස් දු. එවිගස නබි අනුගාමිකයින් තමන් සතුව තිබ දිර්හම් ඇඳුම් පැලඳුම් ඉරිගු එක්මාණයක් බැගින් ද රට ඉඳි එක් සාඃ එමාණයක් බැගින් පරිත්ග කළහ. එවිට අන්සාරි සහාබිවරෙයකු තම පිෙරන්නට බඩු බාහිරාදිය ෙගන. එය උසුල ගත ෙනොහැකිව ඔහුෙග් අත ෙව. ෙහේතුව ඔහු විසින ඉසිලීමට ෙනොහැකි වූ .
 23. 23. 23 තවදුරටත් ජනයා තමන් ෙග් දානමානයන් පැමිෙණමින් ස. පසුව ආහාර ව්යන්ෙගන් හ ඇඳුම් පැලදුම් වලින් ෙගොඩවල් ෙදකක් රැස් ව දිට. එවිට නබ (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහිම) තුමාෙග් මුහුණ ද මනමාලිෙයකු ෙමන් දීප්ත දිට. එවිට නබ (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) කවෙරකු ඉස්ලාමෙය් එක් අලංකායාදාමයක් බි කරන්ෙන් ද ඔහුට ඒ සඳහා වූ කුසල් ද ඔහුෙගන අනුව යා කළවුන්ෙග් කුසල්. ඒ ෙවනුෙවන ඔවුන්ෙග් කිසික් අඩු ෙනො. එෙසේම කවෙරකු ඉස්ලාමෙය් එක් නපයාදාමයක් බි කරන්ෙන් ද ඔහුට ඒ සඳහා වූ පාපය ද ඔහුෙගන් අනුව යා කළවුන්ෙග් පාපය ද. ඒ අනුව යා කළ අයෙග් පාපෙයන් කිසිදු අඩුවක් ෙනොෙව් ය. (මූලාය: මුස්ල) මුස්ලිම් වරෙයකුෂ්ඨ මඟ ෙපන්වන්ෙනකුව පරාර්ථකාමීව ෙපොදු යහපත රකින පුද් ගලෙය ජීවත් විය යුතුයි යන අරමුණු සහගත ම අල්ලාහ්ෙග ් දූත නබි මු (සල්ලල්ලාහු අෙල වසල්ල) තුමාෙණෝ ෙපන්වා ද. කවෙරකු ඉස්ලාමෙය් අලංකාර යහයාවක් ෙකොට තවත ෙකෙනකුව එමගින් දිරිමත් රින් ජීවත් වන් ඔහුට ඒ සඳහා කුසල් හිමිවනවාක් ෙමන්ම එ ෙසේවය �යාත්මක කළවුන් ෙග් යහපත ද සද ලැෙබමින් පවතී යැයි (සල්ලල්ලාහු අෙල
 24. 24. 24 වසල්ල) තුමාෙණෝ ජනයාව දිරි ගැ. එබැවින් ෙම සීමාෙවන් එපිට මුස්ලිම්වරෙයකු ඉවත් ව ජී යුත.

×