Si ahkam hajj_wa_umrah

143 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
143
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Si ahkam hajj_wa_umrah

 1. 1. හජ් හා උම්රා පිළ පාඩම [ සිංහ – Sinhala – ]‫ﻨﻬﺎﻲﻟ‬ අෂ් ෙෂයික් තුෙව පිරිවර: මාහිර් රම 2014 - 1435
 2. 2. ‫واﻟﻌﻤﺮة‬ ‫اﺤﻟﺞ‬ ‫ﺎﻜم‬ »‫ال‬ ‫ﺑﺎلﻠﻐﺔ‬‫ﻨﻬﺎﻴﻟ‬‫ﺔ‬« �‫ﻤ‬‫اﷲ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫إﺑﺮاﻫﻴﻢ‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﺪ‬ ‫ﺮﻤﺟﺔ‬:‫رﻣﺪﻳﻦ‬ ‫ﻣﺎﻫﺮ‬ 2014 - 1435
 3. 3. 3 6- හජ් හා උම්රා පිළිබඳ 1-හජ් හි නීති රීති පිළිබඳ අල-හජ හජ් යනු එහි වතාවන් ඉටු කිරීම පිණිස නිය මක්කාහ්ව අරමුණ කර ගනිමින් එහි ප බලධාරී අල්ලාහ්ට නැමදුම් ක. මක්කාහ් හරම් හි සී බටහිරින් හුෙදයිබා ෙනොෙහොත් අෂ්ෂමීසී නම. එය මස්ජිදුල් හරාම් හි සිට කිෙ22 දුරින් ජි මාර්ගෙය් පිහිට. නැෙගනහිරින් බටහිර උරනා නම් මි හි ගංඉවු පිහිටා ඇති ස්ථා. එය කිෙලෝ මීට15ක දුරින් තාඉ මාර්ගෙය් පිහිට. ජුඃරානා ෂරාඉඉල් මුජාහිදී පෙද්ශෙයන් ගත් විට එය කිෙලෝ16ක දුරින් පි ඇත. උතුරින් කිෙලෝ7 ක දුරින්ටා ඇති අ-තන්ඊම නම් ෙද්ශය. දකුණින් කිෙලෝ 12 ක දුරින් යමන් මාර්ගෙය් ඇති අළාත් ලීන් ෙද්ශය.
 4. 4. 4 මස්ජිදුල් හරම් හි විෙ මස්ජිදුල් හරම් මුළුමණින්ම පාරිශු. ෙපොදුෙව සලකන විට එය ෙලොෙවහ ි ඇති විශාලතම මස්. මිහිතලෙය් ජනෙවනුෙවනඉඳ කරන ලද මුල් ගෘහ වශෙයන් අල්ලාහ් කඃබාව පිහිෙට. සියලුෙද්ශයන හි ස්ථාපි ත වී තිෙබන සියලු ම හි දිශාව ෙල කිබ්ලාව පත් කෙ. එෙමන්ම ළ විශ්වයටම මාර්ෙගෝපෙද්ශයක් ෙලසත් අභිවෘද්ධියක් ෙලස කරන ලද. කඃබාව පිහිටි මස්ජිදෙය් හා මාව තුළ පිහිටි මස්ජිදයන් හි ඉටු කරනු ලබන සලාතය ෙසසු ම හි ඉටු කරනු ලබන සලාතයට වඩා සිය දහස් ගු උතුම. එනමුත් කඃබාව පිහිටි මස්ජිදය විෙශේ ගන. එහි මුස් වරුන් අධි කව වන බැවින් කිබ්ලාවට ඉතා කිට්ටු බැවින් ද උතුම්බවින උසස් වන ෙහයි. ෙමය ඉමහත් භාගයක. එය මක්කාවට පමණක් අල්ලා සුවිෙශේෂ කෙළ. එය වත පිළිෙවත් ඉටු කරනු නිවස. මැවීම් සියල්ල නැමදුම් ක ස්ථානයක. සියලු ජනයාට එක හා සමානව ස්ථාපිත පරමාධිපතියාණන්ෙග් පාරිශුද්ධ . එහි කිසිදු හැළමක් ෙහ කිසිදු ආකාරෙඩයමක් කිරීමට ෙහෝ ව ඇති කිසිවක් ඇහිලීමට ෙහෝ ගස් කැපීමට ෙහෝ
 5. 5. 5 නැත. ෙද්ව ආෙද්ශකයින් එහි පිවිසීම තහ. එහි සිදු කරනු ලබන පාපයන් මහතළය. පාරිශුද්ධත්වය හා එහි සලකුණු රැඳීඇත්ෙත වරුන් එහි වී රැඳිය හැකි පරලාහ් පත් කළ එම මස්ජිදුල් හර ය. ඔවුන් සියල්ල එහි එක හා . 1. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙසකාශ කරය. ّ َ‫ن‬َِ‫ﻳﻦ‬ِ ّ َ‫ﻟ‬‫وا‬ُ‫ﺮ‬ َ ‫ﻔ‬ َ � َ ‫ون‬ ّ ُ‫ﺪ‬ُ‫ﺼ‬َ�َْ‫ﻦ‬ َ �ِ‫ﻴﻞ‬ِ‫ب‬َ‫ﺳ‬ِ‫ﷲ‬‫ا‬ِ‫ﺪ‬ِ‫ﺠ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻤ‬ ْ ‫ال‬َ‫و‬ِ‫ام‬َ‫ﺮ‬َْ ‫ﺤﻟ‬‫ي‬ِ ّ َ‫ﻟ‬ُ‫ﺎه‬ َ ‫ﻨ‬ ْ ‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﺟ‬ِ‫ﺎس‬ ّ َ‫ِﻠﻨ‬ ً‫اء‬َ‫ﻮ‬َ‫ﺳ‬ ُ ‫ﻒ‬ِ‫ﻛ‬‫ﺎ‬َ‫ﻌ‬ ْ ‫اﻟ‬ِ‫ﻪ‬‫ﻴ‬ِ�ِ‫د‬‫ﺎ‬َ ْ ‫َاﺒﻟ‬ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬ ْ ‫د‬ِ‫ﺮ‬ُ‫ﻳ‬ِ‫ﻪ‬‫ﻴ‬ِ�ٍ‫د‬‫ﺎ‬َْ ‫ﻟ‬‫ﺤ‬ِ‫ِﺈ‬ٍ‫ﻢ‬ ْ ‫ﻠ‬ ُ ‫ﻈ‬ِ‫ﺑ‬ ُ ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻗ‬ِ‫ﺬ‬ ُ ‫ﻧ‬ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ٍ‫اب‬ َ ‫ﺬ‬َ‫ﻋ‬ٍ‫ﻢ‬ ِ‫َﻴﻟ‬ සැබැවින්මතික්ෙෂේප ෙකොට අල්ලාහ්ෙග් මාර්ගෙ එහි රැඳී සිටින හා දුරින් සිටින අයට සම මිනිසුනට අපි පත(මක්කාහ්ෙව් ෙ ස්ථානය ව) මස්ජිදුල් හරාමෙයන් වළක්වන අයට ද එහි කරමින්වෙරකු දැඩි භාවය අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් ෙව්දනීය දඬුභුක්ති විඳ වන්නට සැලැස. (අල- කුර්ආ22:25) 2. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙසකාශ කරය. ّ َ‫ن‬ِ َ ‫ل‬َّ‫َو‬ٍ‫ﺖ‬ ْ ‫ﻴ‬َ�َ‫ﻊ‬ ِ‫ﺿ‬ُ‫و‬ِ‫ﺎس‬ ّ َ‫ِﻠﻨ‬‫ي‬ِ ّ َ�َ َ ‫ﺔ‬ ّ َ‫ِﺒَﻜ‬ ً �َ‫ﺎر‬َ‫ﺒ‬ُ‫ﻣ‬‫ى‬ ً ‫ﺪ‬ ُ ‫ﻫ‬َ‫و‬َ�ِ‫ﻤ‬ َ ‫ﺎل‬َ‫ﻌ‬ ْ ‫ﻠ‬ِ‫ل‬،ِ‫ﻪ‬‫ﻴ‬ِ� ٌ ‫ﺎت‬َ‫آﻳ‬ ٌ ‫ﺎت‬ َ ‫ﻨ‬ ّ ِ‫َي‬ َ‫ﻣ‬ُ‫ﺎم‬ َ ‫ﻘ‬َ‫ﻴﻢ‬ِ‫ﻫ‬‫ا‬َ‫ﺮ‬ ْ ‫ﺑ‬ِ‫إ‬ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬ ُ ‫ﻪ‬ َ ‫ﻠ‬ َ ‫ﺧ‬ َ ‫د‬ َ ‫ن‬ َ ‫ﻛ‬‫ﺎ‬ ً ‫ِﻨ‬‫ﻣ‬‫آ‬ِِ�َ‫و‬ َ َ‫ﻋ‬ِ‫ﺎس‬َّ‫ﻟ‬ّ ُ‫ِﺞ‬ِ‫ﺖ‬ ْ ‫ﻴ‬َ ْ ‫ﺒﻟ‬ِ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ َ ‫ﺎع‬ َ‫ﻄ‬َ‫ﺘ‬ ْ ‫اﺳ‬ِ‫ﻪ‬ْ َ ‫ﻟ‬‫ِﻴ‬ ً ‫ﻴﻼ‬ِ‫ب‬َ‫ﺳ‬ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬َ‫ﺮ‬ َ ‫ﻔ‬ َ � ّ َ‫ن‬ِ ‫ﺈ‬ ََ‫اﷲ‬ّ ٌِ � َِ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬َ�ِ‫ﻤ‬ َ ‫ﺎل‬َ‫ﻌ‬ ْ ‫اﻟ‬. සැබැවින්ම ජනයා ෙවනුෙ (නැමදුම) තබනු ලැබ පළම වන නිව අභිවෘද්ධිය ලත් හා ත
 6. 6. 6 ෙලෝකවාසීන්ටම මඟ ෙපන්වන්නක් වන මක් හි පිහිටා ඇත්. එහි පැහැදිලි සංඥාවන. ඉබ්හීම්ෙග් ස්ථා(ඉන් එකක.) කවෙරකු එහි පිවිෙසන්ෙන් ද ඔහුභෙයකු වන්ෙන. ඒ ෙවත යෑමට හැකියාව ඇති සියලු ම, එම නිවස හජ් කිරීම අල්ලාහ් ෙවනුෙවන් ව වන්ෙය. කවෙරකු තික්ෙෂේප කරන්ෙන් ද සැබැ අල්ලාහ් සමස්ත විශ්වෙය් සිය(අවශ්තාෙව)න් සර්ව සම්පූ. (අල-කුර්ආ 3:96,97) 3. ْ‫ﻦ‬ َ � ّ َ‫اﷲ ﻋﻨﻪ أَن‬ ‫ﺎﺑِﺮٍ رﻲﺿ‬ َ ‫ﻮل‬ُ‫ﺳ‬َ‫ر‬ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ّ َ �َُ‫اﷲ‬ِ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬َ‫ﻢ‬ ّ َ‫َﺳَﻠ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬:" ٌ ‫ة‬ َ ‫ﻼ‬ َ‫ﺻ‬ِ‫ﻓ‬ ‫ي‬ِ‫ﺪ‬ ِ‫ﺠ‬ْ‫ﺴ‬َ‫م‬ ُ ‫ﻞ‬ َ ‫ﻀ‬ ْ ‫ﻓ‬ َ ‫أ‬ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ِ‫ﻒ‬ ْ ‫ﻟ‬ َ ‫أ‬ٍ‫ة‬ َ ‫ﻼ‬ َ‫ﺻ‬‫ﺎ‬َ‫ﻴﻤ‬ِ�ُ‫اه‬َ‫ﻮ‬ِ‫ﺳ‬ ّ َ‫ِﻻ‬ َ ‫ﺪ‬ِ‫ﺠ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻤ‬ ْ ‫ال‬َ‫ام‬َ‫ﺮ‬َْ ‫ﺤﻟ‬ ٌ ‫ة‬ َ ‫ﻼ‬ َ‫ﺻ‬َ‫و‬ِ‫ﻓ‬ ِ‫ﺪ‬ِ‫ﺠ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻤ‬ ْ ‫ال‬ِ‫ام‬َ‫ﺮ‬َْ ‫ﺤﻟ‬ ُ ‫ﻞ‬ َ ‫ﻀ‬ ْ ‫ﻓ‬ َ ‫أ‬ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ِ‫ﺔ‬ َ ‫ﺋ‬‫ِﺎ‬‫ﻣ‬ِ‫ﻒ‬ ْ ‫ﻟ‬ َ ‫أ‬ٍ‫ة‬ َ ‫ﻼ‬ َ‫ﺻ‬‫ﺎ‬َ‫ﻴﻤ‬ِ�ُ‫اه‬َ‫ﻮ‬ِ‫ﺳ‬) "‫واﺑﻦ‬ ‫ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ‬ ‫ﻣﺎﺟﻪ‬( සැබැවින්ම අල්ලාහ්ෙග් දූත(සල්ලල්ලාහු අෙල වසල්ල) තුමා කාශ කළ බව ජාබිර (රළයල්ලාහ අන්) තුමා විසින් වාර්තා ක. මාෙග් මස්ජිදෙය් ඉටු කරනු ලබන සලාතය මස්ජිදයන් හි ඉටු කරනු ලබන සලාතයට වඩා වාරයකට වඩා උතුම් ෙ. නමුත් මස්ජිදුල් හරා. මස්ජිදුල් හරාම් හි ඉටු කරනු ලබන සලාත
 7. 7. 7 මස්ජිදයන් හි ඉටු කරනු ලබන සලාතය සිය දහස් වාරයකින් උතුම. (මූලාය: අහ්මද, ඉබ්න මාජා) 4. ْ‫ﻦ‬ َ �ِ‫ﻦ‬ ْ ‫اﺑ‬ٍ‫ﺎس‬َّ‫َﺒ‬َِ‫َﻲﺿ‬ُ‫اﷲ‬‫ﺎ‬َ‫ﻤ‬ُ‫ﻬ‬ ْ ‫ﻨ‬ َ � ّ َ‫َن‬ّ َِ‫ّﻲﺒ‬ ّ َ �َُ‫اﷲ‬ِ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬َ‫ﻢ‬ ّ َ‫َﺳَﻠ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬" ّ َ‫ن‬َِ‫اﷲ‬َ‫م‬َّ‫َﺮ‬ َ ‫ﺔ‬ ّ َ‫َﻜ‬ْ‫ﻢ‬ َ ‫ﻠ‬ َ ‫ﻓ‬ ّ َ‫ِﻞ‬ٍَ‫ﺪ‬َ‫ﺣ‬ َ ِ‫ﻷ‬ِ� ْ ‫ﺒ‬ َ � َ ‫ﻻ‬َ‫و‬ ّ ُ‫ِﻞ‬ٍَ‫ﺪ‬َ‫ﺣ‬ َ ِ‫ﻷ‬‫ي‬ِ‫ﺪ‬ ْ ‫ﻌ‬َ�َ‫و‬‫ﺎ‬َ‫ﻤ‬ ّ َ�ِ ْ ‫ﺖ‬ ّ َ‫ُﺣِﻠ‬ِ‫ﻟ‬ ً ‫ﺔ‬َ‫ﺎﻋ‬َ‫ﺳ‬ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ٍ‫ﺎر‬َ‫ﻬ‬ َ � َ ‫ﻻ‬ َ �َ‫ﺘ‬ ْ ُ �‫ﺎ‬ َ ‫ﻫ‬ َ ‫ﻼ‬ َ ‫ﺧ‬ َ ‫ﻻ‬َ‫و‬ ُ ‫ﺪ‬ َ ‫ﻀ‬ ْ ‫ﻌ‬ ُ �‫ﺎ‬ َ ‫ﻫ‬ُ‫ﺮ‬َ‫ﺠ‬ َ ‫ﺷ‬ َ ‫ﻻ‬َ‫و‬ُ‫ﺮ‬ ّ َ‫ُﻨَﻔ‬‫ﺎ‬ َ ‫ﻫ‬ ُ ‫ﺪ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ‫ﺻ‬ َ ‫ﻻ‬َ‫و‬ُ‫ﻂ‬ َ ‫ﻘ‬َ‫ﺘ‬ ْ ‫ﻠ‬ ُ ‫ﺗ‬‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ُ‫ﺘ‬ َ‫ﻄ‬ َ ‫ﻘ‬ ُ ‫ﻟ‬ ّ َ‫ِﻻ‬ ٍ‫ف‬ّ ِ‫ِﻤُﻌَﺮ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬َ‫و‬ُ‫ﺎس‬َّ‫ﻟْﻌَﺒ‬‫ﺎ‬َ‫ﻳ‬ َ ‫ﻮل‬ُ‫ﺳ‬َ‫ر‬ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ّ َ‫ِﻻ‬ َ‫ﺮ‬ِ‫ﺧ‬ ْ ‫ذ‬ِ ْ ‫اﻹ‬‫ﺎ‬ َ ‫ِﻨ‬‫ﺘ‬ َ ‫ﺎﻏ‬ َ ‫ِﺼ‬‫ل‬‫ﺎ‬ َ ‫ﻧ‬ِ‫ﻮر‬ُ‫ﺒ‬ ُ �َ‫و‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻘ‬ َ � ّ َ‫ِﻻ‬ َ‫ﺮ‬ِ‫ﺧ‬ ْ ‫ذ‬ِ ْ ‫اﻹ‬) "‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﻖ‬( සැබැවින්ම න (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) තුමාණන්කාශ කළ බව ඉබ්නු අබ්බා (රළියල්ලා අන්) තුමාණන් විසින් වාර්තා . සැබැවින්ම අල්ලාහ් මක්කාහ්ව පිවිතු. මට ෙපර කිසිෙවක (එහි යුද වැද) අනුමත ෙනොකෙළේ. මෙගන් පසුව ද කිසිෙවකුට අනුමත ෙන. එෙසේ (යුද වැදී) මට අනුමත කරනු ලැබුෙව් දහවල් ක එක් ෙහෝරාවක් ප. එහි ඇති ශාක ඉවත් ෙනො යුත. එහි ඇති ගස් කපා ෙනොදැමිය . එහි සතු දඬයම් ෙනොකළ යු. එහි වැටී ඇති වස්තුව තම යැයි හඳුනා ගත්ෙතකු හැර ෙවන ක ඇහිලි ෙනොයුත. යැයි පැවස.
 8. 8. 8 අබ්බාස්(රළියල්ලාහු ) තුම අල්ලාහ්ෙග් දූතය, අපෙග් රන්කරුවන් හා අපෙග වලට භාවි කරන ඉද්හර් හැර යැයි පැවස. එවිට එතුමා ඉද්හර් හැර යකාශ කළහ. (මූලාය: බුහාරි හා මුස) බයිතුල් හිනිල මටම බයිතුල් හරාම් ෙහවත් පා රිශුද්ධ ගෘහය ෙගෞරවයට පාත ෙකොට ඇත. මස්ජිදුල් හරාම් ෙ හරාම් ෙද ස්ථානය එහි බලෙකොටුව බවට පත් කර. එෙමන්ම මක්කාහ්ව මස්ජිදුල් හරාම් හි බ බවටත හරාම් ෙහවත් පාරිශුද්ධත්වය මක්කාහ්ෙව් බවටත් අල්ලාහ් පත් කෙ. ෙම් යල්ල අල්ලාහ්ෙග් බයිතුල් හරාම් ෙහවත් ගෘහය ගරු කිරීමක් බල මහිමයට පත් කිරීම පිහිටා .
 9. 9. 9 ّ َ‫ن‬ِ َ ‫ل‬َّ‫َو‬ٍ‫ﺖ‬ ْ ‫ﻴ‬َ�َ‫ﻊ‬ ِ‫ﺿ‬ُ‫و‬ِ‫ﺎس‬ ّ َ‫ِﻠﻨ‬‫ي‬ِ ّ َ�َ َ ‫ﺔ‬ ّ َ‫ِﺒَﻜ‬ ً �َ‫ﺎر‬َ‫ﺒ‬ُ‫ﻣ‬‫ى‬ ً ‫ﺪ‬ ُ ‫ﻫ‬َ‫و‬َ�ِ‫ﻤ‬ َ ‫ﺎل‬َ‫ﻌ‬ ْ ‫ﻠ‬ِ‫ل‬،ِ‫ﻪ‬‫ﻴ‬ِ� ٌ ‫ﺎت‬َ‫آﻳ‬ ٌ ‫ﺎت‬ َ ‫ﻨ‬ ّ ِ‫َي‬ ُ‫ﺎم‬ َ ‫ﻘ‬َ‫ﻣ‬َ‫ﻴﻢ‬ِ‫ﻫ‬‫ا‬َ‫ﺮ‬ ْ ‫ﺑ‬ِ‫إ‬ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬ ُ ‫ﻪ‬ َ ‫ﻠ‬ َ ‫ﺧ‬ َ ‫د‬ َ ‫ن‬ َ ‫ﻛ‬‫ﺎ‬ ً ‫ِﻨ‬‫ﻣ‬‫آ‬ِِ�َ‫و‬ َ َ‫ﻋ‬ِ‫ﺎس‬َّ‫ﻟ‬ّ ُ‫ِﺞ‬ِ‫ﺖ‬ ْ ‫ﻴ‬َ ْ ‫ﺒﻟ‬ِ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ َ ‫ﺎع‬ َ‫ﻄ‬َ‫ﺘ‬ ْ ‫اﺳ‬ِ‫ﻪ‬ْ َ ‫ﻟ‬‫ِﻴ‬ ً ‫ﻴﻼ‬ِ‫ب‬َ‫ﺳ‬ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬َ‫ﺮ‬ َ ‫ﻔ‬ َ � ّ َ‫ن‬ِ ‫ﺈ‬ ََ‫اﷲ‬ّ ٌِ � َِ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬َ�ِ‫ﻤ‬ َ ‫ﺎل‬َ‫ﻌ‬ ْ ‫اﻟ‬. සැබැවින්ම ජනයා ෙවනුෙ (නැමදුම) තබනු ලැබ පළම වන නිව අභිවෘද්ධිය ලත් හා සම ෙලෝකවාසීන්ටම මඟ ෙපන්වන්නක් කාහ්ෙව හි පිහිටා ඇත්. එහි පැහැදිලි සංඥාවන. ඉබ්හීම්ෙග් ස්ථා(ඉන් එකක.) කවෙරකු එහි පිවිෙසන්ෙන් ද ඔහුභෙයකු වන්ෙන. ඒ ෙවත යෑමට හැකියාව ඇති සියලු ම, එම නිවස හජ් කිරීම අල්ලාහ් ෙවනුෙවන් ව වන්ෙන. කවෙරකු තික්ෙෂේප කරන්ෙන් ද වින් අල්ලාහ් සමස්ත විශ්වෙය් සිය(අවශ්තාෙව)න් සර්ව සම්පූ. (අල-කුර්ආ 3:96,97) හජ් හි සැඟවුනු යථාර්ථයන් හා අල 1- හජ් වන්දනා ව ඉස්ලාමීය සෙහෝදරත්වය ඉස්ල සමාජ ඒකීය භාවය සනිටුහන් ක. විවි ජාතීන් විවරණෙයන් යුත් විවිධ භාෂාවන කරන විවිධ ෙද්ශයන් න්තයන් හි ජීවත ජනයා ඒ ෙවත ගලා ෙගන එත. නැමදුෙමහි යථාර් සෙහෝදරත්වය එයින් ඉස්මත.
 10. 10. 10 සියලු ෙදනා එකම ඇඳුමින් සැරසී කිබ් මුහුණ ලා එකම ෙදවිෙයකු . 2- හජ් පාසල. මුස්ලිම්වරයා එහි ඉවසීම මත හ ලබය. පරමාන්ත දිනය හා න බිහිසුණු ස පිළිබඳව මතකයට නැෙ. අල්ලාහ්ට නැමදු කිරීෙම් රැචිය . තම පරමාධිපතිෙග් මහ වටහා ගනි. ඔහු ස (ෙභෞතික වස්ත) සියලු ද ෙනොටිනා බව අවෙබෝධ කර ගන. 3- හජ් කුසල් සම්භාරයක් උපයා ගැනීෙම් හා ක වලට සමාව හිමි ක ර ගැනීෙම් . එහි ද ගැත්ෙතකු තම පරමාධිපබයස සිට ඔහුෙග් ඒ භාවය පිළිෙගන ර්ථනා කර. තමන් කළ පාපයන පරමාධිපති ඉදිරිෙය් තබා ඔ ෙලස නැමදුම කිරීමට ෙනොහැකි වීම ගැන අවෙබෝධ කර. පසුව අලුත උපන් දරු ෙවකු ෙමන පාපයන්ෙගන් මිදුනු ෙකෙනකු ෙ ෙලසින් ත ගම රට බලා නැවත හැරී ය. 4- හජ් හි වරුන් හා ර වරුන්ෙග් තත් ඔවුන්ෙග් නැමදුම ඔවුචාරක කටයුත ඔවුන්ෙග් කැපවීම ඔවුන්ෙග් ගුණවත්කම හ දරුවන් ෙවන්වීෙම් දී ඔවුන් තම ආත්මය සැටි සිහිපත්.
 11. 11. 11 5- හජ් එක්නම් ඒකකය. එමගින් ඇතැම ඇතැමුෙග් තත්ත්වයනනවි වටහා ගන. ඔවුන අතර ඇති නණ හා අනුව කම ෙපොෙහොසත් හා දුප්පත් කම තැන්පත්කම හා ෙව්ගවත් කම . එය ඔවුන ් තුළ ඇති ගුණාංගයන් ඉස්. ඔවුන්ෙග් එකමුතු භාවය ෙමමගින් විඳ. හජ් හි න ඉස්ලාමීය වගකීම් අතුරි වැනි වගකීම ෙව. එය වැඩිවියට පත් සිහිබුද්ධිය ඇති තම ජීවිතය ශක්තිය ඇති සෑම නිදහස් මුස්ලිම්වරෙය ක්ෂණිකව ඉටු කිරීම අය වගකීම. හිජ්රි ව 9 ෙය් දී හජ් වන්දනාව අනය කරනු ලැබී. නබි(සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) තුමා එක වරක් පමණක් හජ් කෙළේය. එය හජ්ජතුල් විදා එතුමාණන් ෙමෙලොව ින ගත් වසෙර් ඉටු කළ වන්දනාව. 1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙසකාශ කරය. ِِ�َ‫و‬ َ َ‫ﻋ‬ِ‫ﺎس‬َّ‫ﻟ‬ّ ُ‫ِﺞ‬ِ‫ﺖ‬ ْ ‫ﻴ‬َ ْ ‫ﺒﻟ‬ِ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ َ ‫ﺎع‬ َ‫ﻄ‬َ‫ﺘ‬ ْ ‫اﺳ‬ِ‫ﻪ‬ْ َ ‫ﻟ‬‫ِﻴ‬ ً ‫ﻴﻼ‬ِ‫ب‬َ‫ﺳ‬ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬َ‫ﺮ‬ َ ‫ﻔ‬ َ � ّ َ‫ن‬ِ ‫ﺈ‬ ََ‫اﷲ‬ّ ٌِ � َِ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ َ�ِ‫ﻤ‬ َ ‫ﺎل‬َ‫ﻌ‬ ْ ‫اﻟ‬.
 12. 12. 12 ඒ ෙවත යෑමට හැකියාව ඇති සියලු ම එම නිවස හජ් කිරීම අල්ලාහ් ෙවනුෙවන් වූ වගකී. කවෙරකු තික්ෙෂේප කරන්ෙන් ද සැබැවින්ම අ සමස්ත විශ්වෙය් සියල(අවශ්තාෙව)න් සර් සම්පූර. (අල-කුර්ආ3: 97) 2- َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬ ‫ﻋﻨﻬﻤﺎ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﻋﻦ ﺑْﻦِ �ُﻤَﺮَ رﻲﺿ‬: َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬َ‫ﻢ‬ ّ َ‫ّ اﷲُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ وَﺳَﻠ‬ َ �َ‫ﺳُﻮلُ اﷲِ ﺻ‬: ّ َ‫ن‬ ِ‫ﺎم‬َ‫ﻴ‬ِ‫ﺻ‬‫و‬ ِ‫ة‬ َ ‫ﻛ‬‫ﺎ‬َّ‫ِﻻَّ اﷲُ وَ�ِﻗَﺎمِ الﺼَّﻼَةِ وَ�ِﻳﺘَﺎءِ الﺰ‬‫إ‬ ََ‫ إِﻪﻟ‬ َ ‫ﻻ‬ ْ‫ن‬ َ ‫ةِ أ‬ َ ‫َﺎد‬‫ﻬ‬ َ‫ﺷ‬ ٍ‫ﻰﻠﻋََ ﻤﺧَْﺲ‬ َ ِ�ُ‫ ﺑ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﻖ‬ ِ‫ﺖ‬ ْ ‫ﻴ‬َ ْ ‫ﺞِّ اﺒﻟ‬َ‫ﻀﺎنَ وَﺣ‬ අල්ලාහ්ෙග් දූතයාණකාශ කළ බව ඉබ්නු උම (රළියල්ලාහු අන) විසින් ෙමෙසේ වාර්තා කර. ‘‘සැබැවින්ම ඉස්ලාම් ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර ෙවනත් ෙද ෙනොමැති බවට සාක්ෂි දැරීම සලාතය ස්ථාපනය z සකාත් ලබා දීම රමළානෙය් උපව ාස ශීලය අල්ලාහ්ෙග් නිවස ෙවත හජ් ඉටු කිකරුණු ප මත ෙගොඩ නැගී ඇ. (මූලාය : බුහාරි මුස) හජ් අනිවාය වන උදවි හජ් ඉටු කිරීම සඳහා හැක ියාව ඇත්තන් ෙක අනිවාරය ෙව.
 13. 13. 13 හැකියාව ඇත්ත: එනම් ශරීර සුවෙයන වන ගමන් කිරීමට ශක්තිය ඇති හජ් ඉටු කර නැවත පමාණවත් ගමන් ෙමවලම් හවාහන පහසුකම් ඇ ණය පියවා තම පවුල ෙවනුෙවන් ෂරීආහ්ව නි වියදම් සියල්ල සපුරා දුන් . හජ් ඉටු කිරීම සඳහා ධනෙයන් හා ශරීරෙයන් ලැබූවන්ට ෙපොදුෙව් හජ් කිරීමය ෙව. ධනය තිබ ශරීර සුවය ෙනොමැති නම් හජ් කිරීම සඳහා ඔහු තවත් ෙකෙනකුත් කිරීම අනිය ෙව. ශරීර සුව තිබී ධනය ෙනොමැති නම් ඔහු ෙකෙරහි හජ්ය ෙනොෙව. ධනෙයන් හා ශරීරෙයන් හැකියාව ෙනොලැ හජ් හි වගකීෙමන් ඉවත් . ධනය ෙනොමැති උදවිz සකාත් අරමුදල ලබා එමගින් කිරීමට අනුමැති. ෙහේතුව හජ් කිරීමද ෆී සබීල ෙහවත් ල්ලාහ්ෙග් මාර්ගෙය් ගමන් කිරීමක්. ෙකෙනකුට හජ් අනිවය වී ඔහු හජ් ඉටු ෙනොකරම ගිෙය් නම් ඔහු හැර දමා ගිය ධනෙයන් ඔහු හජ් ඉටු කිරීමට ඉඩ සැලැස්වි. කාන්තාවකට ඇය සමඟ පියා පුතා ස්වාමියා වැනි ම උදවිය ෙනොමැතිව හජ් ඉටු කිරීම ය ෙනොෙව. උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙසකාශ කරය. ِِ�َ‫و‬ َ َ‫ﻋ‬ِ‫ﺎس‬َّ‫ﻟ‬ّ ُ‫ِﺞ‬ِ‫ﺖ‬ ْ ‫ﻴ‬َ ْ ‫ﺒﻟ‬ِ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ َ ‫ﺎع‬ َ‫ﻄ‬َ‫ﺘ‬ ْ ‫اﺳ‬ِ‫ﻪ‬ْ َ ‫ﻟ‬‫ِﻴ‬ ً ‫ﻴﻼ‬ِ‫ب‬َ‫ﺳ‬ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬َ‫ﺮ‬ َ ‫ﻔ‬ َ � ّ َ‫ن‬ِ ‫ﺈ‬ ََ‫اﷲ‬ّ ٌِ � َِ‫ﻦ‬َ‫ﻋ‬ َ�ِ‫ﻤ‬ َ ‫ﺎل‬َ‫ﻌ‬ ْ ‫اﻟ‬.
 14. 14. 14 ඒ ෙවත යෑමට හැකියාව ඇති සියලු ම එම නිවස හජ් කිරීම අල්ලාහ් ෙවනුෙවන් ක් වන්ෙ. කවෙරකු තික්ෙෂේප කරන්ෙන් ද සැබැවින්ම අ සමස්ත විශ්වෙය් සියල(අවශ්තාෙව)න් සර් සම්පූර. (අල-කුර්ආ3: 97) හජ් හා උම්රා හි මහි 1. ْ‫ﻦ‬ َ �ِ‫َﻲﺑ‬ َ ‫ة‬َ‫ﺮ‬ ْ �َ‫ﺮ‬ ُ ‫ﻫ‬َِ‫َﻲﺿ‬ُ‫اﷲ‬ ُ ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻨ‬ َ � َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬: َ ‫ﻞ‬ِ‫ﺌ‬ُ‫ﺳ‬ّ ُِ‫ّﻲﺒ‬ ّ َ �َُ‫اﷲ‬ِ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬َ‫ﻢ‬ ّ َ‫َﺳَﻠ‬ُّ‫َي‬ِ‫ﺎل‬َ‫ﻤ‬ ْ � َ ْ ‫اﻷ‬ ُ ‫ﻞ‬ َ ‫ﻀ‬ ْ ‫ﻓ‬ َ ‫أ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬" ٌ ‫ﺎن‬َ‫ﻳﻤ‬ِ‫إ‬ِ‫ﷲ‬‫ِﺎ‬‫ﺑ‬ِِ‫َرَﺳُﻮﻪﻟ‬" َ ‫ﻴﻞ‬ِ�َّ‫ُﻢ‬‫ا‬ َ ‫ﺎذ‬َ‫ﻣ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬" ٌ ‫ﺎد‬َ ‫ِﻬ‬‫ﺟ‬ِ‫ﻓ‬ِ‫ﻴﻞ‬ِ‫ب‬َ‫ﺳ‬ِ‫ﷲ‬‫ا‬" َ ‫ﻴﻞ‬ِ�َّ‫ُﻢ‬ ‫ا‬ َ ‫ﺎذ‬َ‫ﻣ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬"ٌّ‫َﺞ‬ٌ‫ور‬ُ ْ ‫َﺮﺒ‬" )‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﻖ‬( අබූ හුෙරයි(රළියල්ලාහු ) තුමාණන් විසින් ව කරන ලද. කවර �යාවන් වඩා උතුම් වන්ෙන් දැයි අල් දූතයාණන (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි )ෙගන් විමසන ල. (එවි) අල්ලාහ හා ඔහුෙග ් රසූල්වර විශ්වාස කිරීම යැයි ප. පසුව කුමක් දැයි විම. අල්ලාහ්ෙග් මාර්ගෙය් ජිහාද් කිරීමය ය. පසුව කුමක් දැයි විමසන ලදී ලබන හජ් යැයි පැව. (මූලාය: බුහාරි හා මුස)
 15. 15. 15 2. ْ ِ‫َﻦْ أَﻲﺑ‬ َ ‫ة‬َ‫ﺮ‬ ْ �َ‫ﺮ‬ ُ ‫ﻫ‬َِ‫َﻲﺿ‬ُ‫اﷲ‬ ُ ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻨ‬ َ � َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬:ُ‫ﺖ‬ ْ ‫ﻌ‬ِ‫ﻤ‬َ‫ﺳ‬ّ َِ‫ّﻲﺒ‬ ّ َ �َُ‫اﷲ‬ِ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬َ‫ﻢ‬ ّ َ‫َﺳَﻠ‬ ُ ‫ﻮل‬ ُ ‫ﻘ‬ َ �:"ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ َّ‫َﺞ‬ِِ�ْ‫ﻢ‬ َ ‫ﻠ‬ َ ‫ﻓ‬ ْ ‫ﺚ‬ ُ ‫ﻓ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻳ‬ْ‫ﻢ‬ َ ‫ل‬َ‫و‬ ْ ‫ﻖ‬ ُ‫ﺴ‬ ْ ‫ﻔ‬ َ �َ‫ﻊ‬َ‫ﺟ‬َ‫ر‬ِ‫م‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻴ‬ َ ‫ﻛ‬ ُ ‫ﻪ‬ ْ ‫ﺗ‬َ َ ‫َﺪﻟ‬ ُ ‫ﻪ‬ ّ ُ‫ُﻣ‬")‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﻖ‬( නබි (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) තුමා කළ පකාශයකට තමන් සවන් දුන් බව අබූ හු (රළියල්ලාහු ) තුමා විසින් වාර්තා ක. කවෙරකු හජ් ඉටු කර අශීලාචාරව ෙනොහැසිර පාප ෙනොකෙළේ නම් දරුෙවකුව තම මසූත කළ දිනය ෙම ඔහු නැවත හැරී එන්. (මූලාය: බුහාරි හා මුස) 3. ْ‫ﻦ‬ َ �ِ‫َﻲﺑ‬ َ ‫ة‬َ‫ﺮ‬ ْ �َ‫ﺮ‬ ُ ‫ﻫ‬َِ‫َﻲﺿ‬ُ‫اﷲ‬ ُ ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻨ‬ َ � ّ َ‫َن‬ َ ‫ﻮل‬ُ‫ﺳ‬َ‫ر‬ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ّ َ �َُ‫اﷲ‬ِ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬َ‫ﻢ‬ ّ َ‫َﺳَﻠ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬" ُ ‫ة‬َ‫ﺮ‬ ْ ‫ﻤ‬ُ‫ﻌ‬ ْ ‫اﻟ‬ َ ‫ﻟ‬‫ِﻰ‬ ِ‫ة‬َ‫ﺮ‬ ْ ‫ﻤ‬ُ‫ﻌ‬ ْ ‫اﻟ‬ ٌ ‫ة‬َ‫ﺎر‬ ّ َ‫َﻔ‬‫ﺎ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ل‬‫ﺎ‬َ‫ﻤ‬ُ‫ﻬ‬ َ ‫ﻨ‬ ْ ‫ي‬َ‫ﺑ‬ُّ‫اﺤﻟَْﺞ‬ُ‫ور‬ُ ْ ‫لْﻤَﺮﺒ‬َ‫ﺲ‬ ْ ‫ي‬ َ ‫ﻟ‬ُ َ ‫ﻟ‬ٌ‫اء‬َ‫ﺰ‬َ‫ﺟ‬ ّ َ‫ِﻻ‬ ّ َ‫َﻨ‬ْ‫ﻟ‬ ُ ‫ﺔ‬) "‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﻖ‬( සැබැවින්ම අල්ලාහ්ෙග් දූත(සල්ලල්ලාහු අෙල වසල්ල)තුමා කාශ කළ බව අබූ හුෙරයි(රළියල්ලා අන්) තුමාණන් විසින් වාර්තා . උම්රාවක සිට තවත් උම් ඒ ෙදක අතර සිදු ව (පාප) දෑ සඳහා වන්දියක් වන. පිළිගනු ලැබ, එයට ස්වර්ගය මිස ෙවන කිසතිඵලයක් ෙනොම. (මූලාය: බුහාරි හා මුස)
 16. 16. 16 හජ් හා උම්රා අනුගමනය කිරීෙම ْ‫ﻦ‬ َ �ِ‫ﺪ‬ ْ ‫ﺒ‬ َ �ِ‫ﷲ‬‫ا‬ِ‫ﻦ‬ ْ ‫ﺑ‬ٍ‫د‬‫ﻮ‬ُ‫ﻌ‬ْ‫ﺴ‬َ‫م‬‫ﻋﻨﻪ‬‫اﷲ‬‫ﻲﺿ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬: َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬ ُ ‫ﻮل‬ُ‫ﺳ‬َ‫ر‬ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ّ َ �َُ‫اﷲ‬ِ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬َ‫ﻢ‬ ّ َ‫َﺳَﻠ‬ "‫ﻮا‬ُ‫ﻌ‬ِ‫ﺎﺑ‬ َ ‫ﺗ‬َ ْ �َ�ِّ‫ﻟَْﺞ‬ِ‫ة‬َ‫ﺮ‬ ْ ‫ﻤ‬ُ‫ﻌ‬ ْ ‫اﻟ‬َ‫و‬‫ﺎ‬َ‫ﻤ‬ُ‫ﻬ‬ ّ َ�ِ ‫ﺈ‬ َِ‫ﺎن‬ َ‫ﻴ‬ِ‫ﻔ‬ ْ ‫ﻨ‬ َ �َ‫ﺮ‬ ْ ‫ﻘ‬ َ ‫ﻔ‬ ْ ‫اﻟ‬َ‫ﻮب‬ ُ ‫ﻧ‬ ّ ُ‫اﺬﻟ‬‫ﺎ‬َ‫ﻤ‬ َ ‫ﻛ‬ِ‫َﻨْﻲﻔ‬ُ�ِ‫ﻜ‬ ْ ‫اﻟ‬ َ ‫ﺚ‬َ‫ﺒ‬ َ ‫ﺧ‬ ِ‫ﻳﺪ‬ِ‫ﺪ‬َْ ‫ﺤﻟ‬ِ‫ﺐ‬ َ ‫ﻫ‬ ّ َ‫اﺬﻟ‬ِ‫ﺔ‬ ّ َ‫َاﻟْﻔِﻀ‬ َ‫ﺲ‬ ْ ‫ي‬ َ ‫ﻟ‬َ‫و‬ِ‫ﺔ‬ ّ َ‫َﺠ‬‫ِﻠْﺤ‬ِ‫ة‬َ‫ور‬ُ ْ ‫لْﻤَﺮﺒ‬ ٌ ‫اب‬َ‫ﻮ‬ َ ‫ﺛ‬ ّ َ‫ِﻻ‬ ُ ‫ﺔ‬ ّ َ‫َﻨ‬ْ‫ﻟ‬)"‫ﺧﺮﺟﻪ أﻤﺣﺪ‬ ‫اﻟﺮﺘﻣﺬي‬( අල්ලාහ්ෙග් දූතයා(සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) පකාශ කළ බව ඉබ්නු මස්ඌ (රළියල්ලාහු ) තුමාණන් විසින් වාර්තා . හජ් හා උම්රා අතර අනුගමනය ක. සැබැවින් මයිනහම යකඩ රන් හා රිදී වල මල බැඳුනු ද කරන්නාක් ෙමන් ඒ ෙදක දිළිඳු කම හා පාප කරන්ෙන. පිළි ගනු ලබන්නා වූ හජ් සඳහගය මිස ෙවන කිදු කුසලක් ෙනො. (මූලාය: අහ්මද, තිර්) මහ්රම් ෙකෙනකු ෙනොමැතිව තාවක් හජ් ෙහ උම්රා කිරීෙම් 1. කාන්තාවකට හජ් අනිවය වීම සඳහා තම ස්වා පුරයා ෙහෝ කවදත් ඇයට විවාහ වීමට තහනණු පිය සෙහෝදරයා පුතා වැනි මහ්ර ෙකෙනකු ෙහෝ ලබා තිබීෙකොන්ෙද්සි වශ පැන ෙව. ඇය සමග හජ් කිරීමට ඔවතික්ෙෂේප කෙළේ නම් එවිට ෙකෙරහි ඉටු කිරීම අනිවාර්යය. මහ්රම්
 17. 17. 17 ෙනොමැතිව ඇය හජ් ඉටු කෙළේ නම් එවි පාපිෙය. ඇය ඒ සඳහා පශ්චාත්තාප විය ය. සමාව අයැද සිටිය ය. නමුත් ඇයෙග් නිවැරද. 2. හජ් ෙහෝ ෙවනත් ගමනක් ෙහෝ රම් ෙනොමැති කාන්තාවක් ගමන් කිරීම සුදුස. ඇය තරුණියක් ෙහෝ මැහැල්ලියක් වුව ද ක සමඟ ෙහෝ ඔවුන් ෙනොමැතිව වුව ද ගමන ෙකටි දීර්ඝ වුව ද එක හා සම. ෙහේතුව නබ(සල්ලල්ලා අෙලයිහි වසල) තුමාණන් ෙමෙසේකාශ කර ඇති බැවි. " َ ‫ﻻ‬ْ‫ﺮ‬ِ‫ﺎﻓ‬ َ‫ﺴ‬ ُ � ُ ‫ة‬ َ ‫أ‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻤ‬ ْ ‫ال‬ ّ َ‫ِﻻ‬ َ‫ﻊ‬َ‫ﻣ‬‫ي‬ِ‫ذ‬ٍ‫م‬َ‫ﺮ‬ ْ َ �" ‘කාන්තාව මහ්රම් අය සමඟ මිස ගමන් ෙනොයා. (මූලාය: බුහාරි හා මුස) ෙවනත් ෙකෙනකු ෙවනුෙවන් හජ් ඉටු කි මුස්ලිම් වරෙයකු තමන් ෙවනුෙවන් හජ් ඉටු ෙවනත් ෙකෙනකු ෙවනුෙවන් හජ් ඉටු කිරීමට ඇත. මුස්ල වරෙයකු මියගිය ෙකෙනකු ෙවනුෙවන හැකියාවක් ෙනොලබන ෙකෙනකු ෙවනු ෙවන් ෙහ
 18. 18. 18 කාන්තාවක් වුව ද පිරිමිෙයකු වුව ද හජ් අනුමැතිය . අමතර හජ් ෙහෝ උම්රා ඉටු කිරීම විෂෙය ෙකෙනකුට ණයක් ලබා දී ඇත්නම් එම ණය ෙව තමන් ෙවනුෙවන් කුලියට ෙහෝ කුලිය ෙනොම හජ් ඉටු කර සිටින ෙමන් ණය ගැත්තාෙගන් ඉල හැක. එෙසේ පවරන්නා හජ් වතාවන් ඉටු අවස්ථාෙවහි හජ් හි තහනම් කරුණු වලින් ව අනිවාර්යය ෙනො. වයස්ගත ෙකෙනකු ෙවනුෙවන් ෙහෝ සුව ෙන ෙරෝගිෙයකු ෙවනුෙවන් ෙහෝ මිය ගිය ෙවනුෙවන් ෙහෝ හජ් ඉටු කරන්නා කථානයක සිට ෙහෝ ඉහ්රාම් බැදිය හ. ෙකෙනකු ෙවනුෙවන් හජ් කරන්නාෙග් ෙද්ශෙය් සිට ගමන පටන් ගත ය අනිවාර්යයක් ෙන. َ ‫ة‬ َ ‫ﺪ‬ ْ �َ‫ﺮ‬ُ‫ﺑ‬ ْ‫ﻦ‬ َ �َِ‫َﻲﺿ‬ُ‫اﷲ‬ ُ ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻨ‬ َ � َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬: َ ‫ﻨ‬ ْ ‫ي‬َ‫ﺑ‬‫ﻤ‬‫ﺎ‬‫ﺎ‬ َ ‫ﻧ‬ َ ‫أ‬ٌ ‫ِﺲ‬‫ﺎل‬َ‫ﺟ‬ َ ‫ﺪ‬ ْ ‫ِﻨ‬‫ﻋ‬ِ‫ﻮل‬ ُ‫ﺳ‬َ‫ر‬ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ّ َ �َُ‫اﷲ‬ِ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﻢ‬ ّ َ‫َﺳَﻠ‬ ْ ‫ذ‬ِ‫إ‬ ُ ‫ﻪ‬ ْ ‫ﺘ‬ َ � َ ‫أ‬ ٌ ‫ة‬ َ ‫أ‬َ‫ﺮ‬ ْ ‫ام‬ ْ ‫ﺖ‬ َ ‫ﺎﻟ‬ َ ‫ﻘ‬ َ �: ّ ِ�ِ ُ‫ﺖ‬ ْ ‫ﻗ‬ ّ َ‫َﺼَﺪ‬ َ َ‫ﻋ‬ِّ�ٍُ‫ﺔ‬َ �ِ‫ﺎر‬َ ِ‫ﺑ‬‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ ّ َ�ِ�َ ْ ‫ﺖ‬ َ ‫ﺎﺗ‬َ‫ﻣ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻘ‬ َ � َ‫ﺐ‬َ‫ﺟ‬َ‫و‬ِ‫ك‬ُ‫ﺮ‬ ْ ‫ﺟ‬ َ ‫أ‬‫ﺎ‬ َ ‫ﻫ‬ ّ َ‫َرَد‬ِ‫ﻚ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ُ ‫اث‬َ�ِ‫ﻤ‬ ْ ‫ال‬ ْ ‫ﺖ‬ َ ‫ﺎﻟ‬ َ ‫ﻗ‬‫ﺎ‬َ‫ﻳ‬ َ ‫ﻮل‬ُ‫ﺳ‬َ‫ر‬ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ُ ‫ﻪ‬ ّ َ‫ِﻧ‬ َ ‫ن‬ َ ‫ﻛ‬‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ُ‫م‬ْ‫ﻮ‬ َ‫ﺻ‬ٍ‫ﺮ‬ ْ ‫ﻬ‬ َ ‫ﺷ‬ ُ‫ﻮم‬ ُ‫ﺻ‬ َ ‫ﺄ‬ َ ‫ﻓ‬ َ ‫أ‬‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ ْ ‫ﻨ‬ َ � َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬ِ�‫ﻮ‬ ُ‫ﺻ‬‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ ْ ‫ﻨ‬ َ � ْ ‫ﺖ‬ َ ‫ﺎﻟ‬ َ ‫ﻗ‬ ّ َ�ِ‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ْ‫ﻢ‬ َ ‫ل‬َّ‫ُﺞ‬َُّ‫َﻂ‬ُّ‫َﻓَﺄَﺣُﺞ‬‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ ْ ‫ﻨ‬ َ � َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬ ّ ِ‫ﻲﺠ‬ ‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ ْ ‫ﻨ‬ َ �)‫مﺴﻠﻢ‬ ‫أﺧﺮﺟﻪ‬( බුෙරයිද(රළියල්ලාහු ) තුමා විසින් වාර්තා ලද. අල්ලාහ්ෙග් දූතයාණන් අසලින් මම වාඩි .
 19. 19. 19 එවිට කාන්තාවක් පැ ‘මාෙග් මවට මම වහලිය පරිත්ග කෙළම. මව මිය ගිය.‘ යැයි පැවසුව. එවිට එතුමාෙණෝ ‘ඔබට නියමිත කුසල් අනිවාර. උරුමය නැවත ඇයව ඔබට පිරිනමා ‘යි පැවස. තව දුරටත් , ‘අල්ලාහ්ෙග් දූතය, ඇය ෙකෙරහි මසක කාලයක් උපවාසය අනිවාර්යය වී. ඇය ෙවනුවට මම එම උපවාසෙය් නිරත ෙවන්ෙනම් දැයි. ඔබ ඇය ෙවනුවට උපවාසෙ නිරත වන්නැයි එතුමා ප දුන. ඇය කිසි විටක හජ් ඉටු කෙළේ නැත ඇය ෙ මම හජ් ඉටු කරන්ෙනම් දැයි ව. ඔබ ඇය ෙවනුවට හජ් ඉටු කරන්නැයි එතුමාෙණෝ . (මූලාය: මුස්ල) ඔසප් හා නිෆාස් තත්ත්වෙ වන කාන්තාවකෙග් ඉහ්ර ඔසප් හා නිෆාස් තත්ත්වෙය් පසු වන කා ස්නානය ෙකොට හජ් ෙහෝ උම්රා සඳහා ඉහ්රාම් පැ ගැනීමට අනුමැතිය. ඇයෙග් ඉහ්රාම් තත්ත්වය පවතින අතර ඇය හජ් හි පිළිෙවත් ද ඉට. නමුත ඇය පිරිසිදු තත්ත්වයට පත් වන ෙතක ෙනොකරන්න. පසුව ඇය ස්නානය කර ඇයෙග වත්ළිෙවත් පූර්ණවත් කර පසුව ඇය ඉහ්ර මිෙදන්. උම්රා සඳහා ඉහ්රාම් ඇද ගත්ෙත් නම පිරිසිදු තත්ත්වයට පත් වන ෙතක් රැඳී සිට කර උම්රාෙව හි වත්පිළිෙවත් ඉටු කළ පසුව ඉහ මිෙදන්.
 20. 20. 20 දරුෙවකු හජ් ෙහෝ උම්රා ඉටු කිර 1- කුඩා අවදිෙය් පසුව හජ් සඳහා ඉහ්රාම බැන්ෙඳේ නම් එය නෆීල් ෙහවත් අතිෙර් වශෙයන් සැලෙ. ඔහු ෙහොද නරක ෙතෝරා ගත හැක වයසක පසු වන්ෙන් නම් වැඩිවියට පත් ෙස සිදු කරනවාක් ෙමන්ම ඔහු ද එම වතාවන් . ඔහු වයසින් අඩු නම් ඔහු ෙවනුවට ඔහුෙ ඉහ්රාම් පැලඳ තවාෆ් කර සඃයු ඔහු ෙවනුෙව ෙෂයිතාන්ට ගල් . එහිදී වඩාත් උතුම් හජ් හා උම්රා පිළිෙවත් හි ඔහුට සිදු කිර ඇති පිළිෙවත් ඉටු. ඔහු හජ් වගකීම පැවෙ අවදියට පැමිණිෙය් නම් හජ් ඉටු ක අනිවාර්යය ෙ. 2- දරුෙවකු ෙවනුෙවන් ඉහ්රාම් බැඳ පසුව ෙර ෙහෝ අධික ෙසනඟ ෙහේතුෙවන් ෙහෝ එවැනි ෙහේතුවක් මත එහි වතාවන් සම්පූර් ෙනොහැකි ෙවෙතොත් එය සම්පූර්ණ කිර අනිවාර්යය ෙනොෙ. ෙහේතුව ඔහු වගකීම් වසයට එළැඹ ෙනොමැති බැව. එෙහයින් නැවත එ වතාවන් ආරම්භෙය් සිට කිරීම ෙහෝ එම සම්පූර්ණ කිරීම ෙහෝ අනි ෙනොවය. ඉහ්රම් තත්ත්වෙය් නුසයාවක් කෙළේ නම් ඒ ෙවනු කිසිදු වන්දියක් ලබා දීතාව ද ෙනොමැත.
 21. 21. 21 3- දරුෙවකු ෙහෝ උම්මත්තකෙයකු ෙහෝ හජ්ඉටු ඔවුන් ෙදෙදනාෙග් හජ් නි. පසුව දරුවා වැ වියට පත් වූෙය් නම් ෙහෝ උම්මත්තකය පැමිණිෙය් නම් ෙහෝ ඔවුනනා ඉස්ලාමෙය් හජ වගකීම නැවත ඉටු කිරීම අනිවාර. 4- වැඩිවියට ප ත් වහෙලකු තමන් විසින් ෙකෙනකුෙග් වියදමින් ෙහෝ හජ් ඉටු ක ඔහුෙග් හජ් නිව. ඔහුට එය මාණවත්. 5- දරුෙවකු ෙවනුෙවන් හජ් ඉටු කිරීම . කවෙරකු ඔහු ෙවනුෙවන් හජ් ඉටු කරන්ෙන කුසල් හිමි ව. එහි ෙසනඟ අධික නම් ෙ දුෂ්කර නම් ෙහෝ වඩාත් උචිත වන්ෙන් ඔහු ඉහ්රාම් ෙනොබැඳී. ْ‫ﻦ‬ َ �ِ‫ﻦ‬ ْ ‫اﺑ‬ٍ‫ﺎس‬َّ‫َﺒ‬‫ﻋﻨﻬﻤﺎ‬ ‫اﷲ‬‫ﻲﺿ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬: ْ ‫ﺖ‬َ‫ﻌ‬ َ �َ‫ر‬ ٌ ‫ة‬ َ ‫أ‬َ‫ﺮ‬ ْ ‫ام‬‫ﺎ‬ّ ً‫ﺒِﻴ‬َ‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ﺖ‬ َ ‫ﺎﻟ‬ َ ‫ﻘ‬ َ �‫ﺎ‬َ‫ﻳ‬ َ ‫ﻮل‬ُ‫ﺳ‬َ‫ر‬ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ‫ا‬ َ ‫ﺬ‬َ ‫ِﻬ‬‫ل‬ َ ‫أ‬ٌّ‫َﺞ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬ْ‫ﻢ‬َ‫ﻌ‬ َ �ِ‫ﻚ‬ َ ‫ل‬َ‫و‬ٌ‫ﺮ‬ ْ ‫ﺟ‬ َ ‫أ‬)‫أﺧﺮﺟﻪ‬‫مﺴﻠﻢ‬( ඉබ්නු අබ්බා (රළියල්ලාහු ) තුමා විසින් වා කරන ලද. කාන්තාවක් දරුෙවකු ඔසවා අල්ලා දූතයාණ, ෙමොහුටත් හජ් තිෙබ් දැයි . එයට එෙසේය එෙමන්ම ඔබට ද කුල ිය ඇතැයි ප. (මූලාය: මුස්ල)
 22. 22. 22 ෙද්ව ආෙද් ශ තබන්ෙනකු දුල් හරාම් ෙ පිවිසීෙති ෙද්ව අෙද්ශ තබන්ෙනකු මස්ජිදුල් හරාම් ෙ සුදුසු කාර්යයක් . කවෙරකු එෙසේ ෙකෙනකු ඇතුළු කරන්ෙන් ද ඔහු ප. ඒ ෙවනුෙවන පාපක්ෂමාෙව් නියැළීමත් ඔහුව එයින් පිටමං ෙකෙරහි පැවෙරනු . ඒ හැර ඉස්ලාමය පිළිබඳ අවෙබෝධ කර ගැනීම යම් ත්‍ගයක්පිරීනැමීම වැනි තාවන් ඇෙතොත් ෙස මස්ජිදයන ් ත ුළ එවන් ආෙද්ශ තබන්නන් වරදක් ෙනොෙව. 1- උත්තරීතර අල්ලාහ් ෙමෙසකාශ කරය. ‫ﺎ‬َ‫ﻳ‬‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ ّ ُ�ََ‫ﻳﻦ‬ِ ّ َ‫ﻟ‬‫ﻮا‬ ُ ‫ﻨ‬َ‫آﻣ‬‫ﺎ‬َ‫ﻤ‬ ّ َ�ِ َ ‫ﻮن‬ ُ �ِ ْ ‫لْﻤُﺮﺸ‬ٌ‫ﺲ‬َ َ � َ ‫ﻼ‬ َ ‫ﻓ‬‫ﻮا‬ُ�َ‫ﺮ‬ ْ ‫ﻘ‬ َ � َ ‫ﺪ‬ِ‫ﺠ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻤ‬ ْ ‫ال‬َ‫ام‬َ‫ﺮ‬َْ ‫ﺤﻟ‬ َ ‫ﺪ‬ ْ ‫ﻌ‬َ�ْ‫ﻢ‬ِ‫ِﻬ‬‫م‬ َ‫ﻋ‬ ‫ا‬ َ ‫ﺬ‬ َ ‫ﻫ‬ ْ ‫�ِن‬ َ‫و‬ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ ْ ‫ﻔ‬ِ‫ﺧ‬ ً ‫ﺔ‬ َ ‫ﻠ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ � َ ‫ف‬ْ‫ﻮ‬ َ‫ﺴ‬ َ ‫ﻓ‬ُ‫ﻢ‬ ُ �‫ﻴ‬ِ‫ﻨ‬ ْ ‫ﻐ‬ ُ �ُ‫اﷲ‬ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻠ‬ ْ ‫ﻀ‬ َ ‫ﻓ‬ ْ ‫ِن‬‫إ‬َ‫ﺎء‬ َ ‫ﺷ‬ ّ َ‫ن‬َِ‫اﷲ‬ٌ‫ﻴﻢ‬ِ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ ٌ‫ﻴﻢ‬ِ‫ﻜ‬ َ‫ﺣ‬ විශ්වාස කළව, සැබැවින්ම ආෙද්ශ තබන අපිරිසි. එබැවින් ඔවුන්ෙග් ෙමම වසරට මස්ජිදුල් හරාම් ෙවත ඔවුන් සමීප වි. නුඹලා දිළිඳුකමට බියහු නම් අල්ලාහ් අභිමත කළෙ තම වරපසාදෙයන් නුඹලාව ෙපොෙහොසත් කරන. සැබැවින්ම අල්ලාහ් සර්ව ඥානීය ඥාවන්ත. (අල-කුර්ආ9:28)
 23. 23. 23 ْ ِ‫َ�َﻦْ أَﻲﺑ‬ َ ‫ة‬َ‫ﺮ‬ ْ �َ‫ﺮ‬ ُ ‫ﻫ‬‫ﻋﻨﻪ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﻲﺿ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬ َ ‫ﺚ‬َ‫ﻌ‬َ�ّ ُِ‫ّﻲﺒ‬ ّ َ �َُ‫اﷲ‬ِ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬َ‫ﻢ‬ ّ َ‫َﺳَﻠ‬ ً ‫ﻼ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﺧ‬ َ ‫ﻞ‬َ‫ﺒ‬ِ‫ﻗ‬ ٍ‫ﺪ‬ ْ َ � َ ‫ﻓ‬ ْ ‫ت‬َ‫ﺎء‬َ‫ﺠ‬ٍ‫ﻞ‬ُ‫ﺟ‬َ‫ﺮ‬ِ‫ﺑ‬ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ِ� َ‫ﺑ‬ َ ‫ﺔ‬ َ ‫ﻴﻔ‬ِ‫ﻨ‬ َ‫ﺣ‬ ُ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻘ‬ ُ �ُ َ ‫ﻟ‬ ُ ‫ﺔ‬َ‫ﺎﻣ‬َ‫ﻤ‬ ُ �ُ‫ﻦ‬ ْ �ٍ‫ﺎل‬ َ ‫ﺛ‬ ُ ‫أ‬ُ‫ﻮه‬ ُ‫ﻄ‬َ�َ‫ﺮ‬ َ ‫ﻓ‬ٍ‫ﺔ‬َ �ِ‫ﺎر‬َ ‫ِﺴ‬�ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ‫ي‬ِ‫ار‬َ‫ﻮ‬َ‫ﺳ‬ِ‫ﺪ‬ ِ‫ﺠ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻤ‬ ْ ‫ال‬َ‫ج‬َ‫ﺮ‬ َ ‫ﺨ‬ َ ‫ﻓ‬ِ‫ﻪ‬ْ َ ‫ﻟ‬‫ِﻴ‬ّ ُِ‫ّﻲﺒ‬ ّ َ �َُ‫اﷲ‬ِ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬َ‫ﻢ‬ ّ َ‫َﺳَﻠ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻘ‬ َ �‫ﻮا‬ ُ ‫ﻘ‬ِ‫ﻠ‬ ْ‫ﻃ‬ َ ‫أ‬ َ ‫ﺔ‬َ‫ﺎﻣ‬َ‫ﻤ‬ ُ � َ‫ﻖ‬ َ ‫ﻠ‬ َ‫ﻄ‬ ْ �‫ﺎ‬ َ ‫ﻓ‬ َ ‫ﻟ‬‫ِﻰ‬ٍ‫ﻞ‬ ْ َ �ٍ‫ﺐ‬�ِ‫ﺮ‬ َ ‫ﻗ‬ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ ْ ‫ال‬ِ‫ﺪ‬ ِ‫ﺠ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻤ‬ َ ‫ﻞ‬َ‫ﺴ‬ َ ‫ت‬ ْ ‫ﺎﻏ‬ َ ‫ﻓ‬َّ‫ُﻢ‬ َ ‫ﻞ‬ َ ‫ﺧ‬ َ ‫د‬ َ ‫ﺪ‬ِ‫ﺠ‬ْ‫ﺴ‬َ‫ﻤ‬ ْ ‫ال‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻘ‬ َ � ُ ‫ﺪ‬َ‫ﻬ‬ ْ ‫ﺷ‬ َ ‫أ‬ ْ ‫ن‬ َ ‫أ‬ َ ‫ﻻ‬َ َ ‫ِﻪﻟ‬ ّ َ‫ِﻻ‬ ُ‫اﷲ‬ ّ َ‫َأَن‬‫ا‬ ً ‫ﺪ‬َّ‫َُﻤ‬ ُ ‫ﻮل‬ُ‫ﺳ‬َ‫ر‬ِ‫ﷲ‬‫ا‬) .‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﻖ‬ අබූ හුෙරයි (රළියල්ලාහු ) තුමා විසින් වා කරන ලදී නබ (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) තුමා නජ්ද් ෙද්ශයට අශ්ව ෙසවක් යැව. ඔවුන් හනීෆා ෙගෝතෙය් සුමාමා ඉබ්නු උසාල් නමැති පුද ෙගනැවිත් මස්ජිදෙය් කණු අතු රින් එක් දැමූ. එවිට ඔහු ෙවත පැමිණි අල්ලාහ්ෙග් දූ සුමාමාව අත හරින්නැයි ප. ඔහු මස්ජිදයට නුද පිහිටි ඉඳි ගසක් අසලට ෙගොස් ස්නානය කර මස්ජිදයට පිවිස පසුව අෂ්හදු අන් ලා ඉලාහ ඉල වඅන්න මුහම්මදර් රසූලු - අල්ලාහ් හැර ෙවනත ෙදවිෙයකු ෙනොමැති බවත් සැබැවින්ම සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි වසල්ලම් අල්ලාහ්ෙග බවත් මම සාක්ෂි - යැයි පවසා සි. (මූලාය: බුහාර හා මුස්ල)
 24. 24. 24 2- අල-මවාකී අල-මවාකීත් යනු මීකාත් යන පදෙයහි බහ. එය නැමදුම් කරන නියමිත ස්ථ. එය කාල සීමාව යනුෙවන් ද අර්ථවත්. මවාකීත් නියම කිරීෙම් අල්ලාහ්ෙග් ගෘහය ෙගෞරවයට හා මහිමයට පත් වූ අල්ලාහ් එයට බලෙකොටුවක් ත. එය මක්කාහ්ව. එෙමන්ම එයට වැට ද තැනී. එය හරම් ෙද්ශ සීම. එම හරම් ෙද්ශ සීමාවට නියමිත මාය. හජ් ෙහෝ උම්රා සඳහා පැමිෙණන්නන් එම සීමා මායිම් හි ගරු බුහුමන් දැක්වීම පිණිසත් ඔහුෙග් නි හරාම් බැහැ දැකීම ගරු ෙකොට සැලකීම පිණිස ඉහ්රාම් ඇඳුම ෙනොඇඳ එම සීමා වන් කිරීම අනුමැතිය ෙනොම. මවාකීත් හි ව මවාකීත් වර්ග ෙ. පළමුවැන්: කාලය හා සම්බන්ධ සීමා. එනම් හජ සමය යැයි සලකන ෂව්ව, දුල් කඃ, දුල් හිජ්ජා මාසයන්. හජ් සඳහා ඉහ්රාම් බඳින්නට ආරම්භ කරනුෙය් මස ආරම්භෙය් ස. එම හජ් හි ඉහ්රාම් බැ අවසන් ෙව්ලාව වනුෙය් අවුරුදු දින ෆජ්ර් සල.
 25. 25. 25 තවාෆුල් විදා ෙහවත් සමු ගැනීෙම් තවාෆ් හැර හජ සියලු වතාවන් දුල් හිජ13 වැනි දින හිරු අ යාමත් සමඟ අවසන් ෙ. නමුත් යම් කිසි බා ෙහේතුෙවන් සඃයු හා තවාෆ් කිරමාද වී නම අවශ්තාව අනව එය හජ් මස අවසන් දක්වමාද කිරීම අනුමැතිය . ෙදවැන්: ස්ථාන හා සම්බන්ධ සීමා. ෙම්වා හජ ෙහෝ උම්රා ඉටු කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන්නන් ඉහ් ගත යුතු මාය. එම මායිම් ස්ථාන ප. 1- දුල් හුෙල: ෙමය මදීනා වැසියන්ෙග් ද හා ඒ අ ෙවෙසන්නන්ෙග් ද ඒ ඔස්ෙසේමිෙණන අයෙග් මායිම් ස්ථාන. එය මක්කාෙව් සිට කිෙලෝ 420ක පමණ දුරින් පිහිට. මක්කාෙව් ස දුරින්ම පිහිටි මායිම. එය වාදිල් අකීක් නමින් ද හැඳින. මස්ජිදුෂ් ෂජරා න ම් මස්ජි පිහිටා ඇත්ෙත් එම මායිම් ස්. ෙමම මායිම මදීනාවට උතුරින්දුන් නබවී කිෙලෝ මීට13ක දුරින් පිහි. ෙමම භාග්වන්ත මිටියාවෙත හි සලාතය ඉටු කිරීම සතු. 2- අල-ජුහ්ෆා ෙමය සිරියාව තුර්කිය ඊජිප රටවල් හා බටහිර රටවල් අතුරින් පැමිෙණන කරුවන් හා ඒ ඔස්ෙසේ පැමිෙණන වන් කරුවන්ෙග් මායිම් ස්. එය ෂිර්කි රාබිඃ
 26. 26. 26 ගම්මානය. මක්කාහ්ෙව් සිට කිෙලෝ 176ක පමණ දුරින් පිහි. දැන් වන්දනා කරුවන් රාබිඃ නම් ස්ථානයට ෙදසින් පිහිටි මුහෙද්ශෙය් සිට ඉහ්රාම්. 3- යලම්ලම් ෙමය යමන් හා ඒ අවට ෙවෙසන වන් කරුවන්ෙග් ද ඒ ඔස්ෙසේ පැමිෙණන වන කරුවෙග් ද මායිම් ස්ථා. එය මක්කාහ්ෙව් ස කිෙලෝ මීට120ක් පමණ දුරින් පිහිටාඇති ක සහිත මිටියා. දැන් වන්දනා කරුවන් යලම්ලම් මිටියාව ෙවරළ ෙදසින් පිහිට-සඃදිය්යා නමෙද්ශෙය ඉහ්රාම් බඳ. 4- කර්නුල් මනාසිල් ෙමය නජ්ද් හා තාඉෆ් ෙද ඒ අවට පෙද්ශවල ද ෙවෙසන වන්දනා කරුවන් හ ඔස්ෙසේ ගමන් කරන වන්දනා කරුවන්ෙග් සීමාව. දැන් එම ස්ථානය අස-ෙසයිලුල් කබීර නමින්සිද්. ෙමම ස්ථානය මක්කාහ්වට කිෙල මීටර 75ක් පමණ දුරින් ප ිහ. මහ්රම් නම මිටියාවත පිහිටා ඇත්ෙත් කර්නුලෙදශට ඉහළ ෙකොටෙසහි. වන්දනාකරුවන් එම ස්ථානෙ හදා මාර්ගය ඔස්ෙසේ මක්කාහ්වට ගමන් .
 27. 27. 27 5- සාතු ඉර්ක් ෙමය ඉරාක් වැසියන්ෙග් ද ෙද්ශ වල ෙවෙසන්නන්ෙග් ද ඒ ඔස්ෙසේ ග කරන්නන්ෙග් ද සීමා ම. එය අල-ළර්බිය නමින් හැඳින්ෙවන මක්කාහ්ෙව් සිට කි100 පමණ දුරිපිහිටා ඇති මිටි. ෙමම මායිම් අදාළ ෙනොවන ස්ථානයක ෙවෙස වන්දනා කරුෙවකු නම් ඔහු සිටින ස් ඉහ්රාම් ඇඳ ගන. ْ‫ﻦ‬ َ �ِ‫ﻦ‬ ْ ‫اﺑ‬ٍ‫ﺎس‬َّ‫َﺒ‬َِ‫َﻲﺿ‬ُ‫اﷲ‬‫ﺎ‬َ‫ﻤ‬ُ‫ﻬ‬ ْ ‫ﻨ‬ َ � َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬" : ّ َ‫ن‬ َ ‫ﻮل‬ُ‫ﺳ‬َ‫ر‬ِ‫ﷲ‬‫ا‬ ّ َ �َُ‫اﷲ‬ِ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬َ‫ﻢ‬ ّ َ‫َﺳَﻠ‬َ‫ﺖ‬ ّ َ‫َﻗ‬ ِ‫ﻞ‬ ْ ‫ﻫ‬ َ ِ‫ﻷ‬ِ‫ﺔ‬ َ ‫ﻳﻨ‬ِ‫ﺪ‬َ‫ﻤ‬ ْ ‫ال‬‫ا‬ َ ‫ذ‬ُْ ‫ﺤﻟ‬ِ‫ﺔ‬ َ ‫ﻔ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬ِ‫ﻞ‬ ْ ‫ﻫ‬ َ ِ‫ﻷ‬َ‫و‬ ّ َ‫لﺸ‬‫ﺎ‬ِ‫م‬ َ ‫ﺔ‬ َ ‫ﻔ‬ ْ ‫ﺤ‬ُْ ‫ﺠﻟ‬ِ‫ﻞ‬ ْ ‫ﻫ‬ َ ِ‫ﻷ‬َ‫و‬ٍ‫ﺪ‬ ْ َ � َ ‫ن‬ْ‫ﺮ‬ َ ‫ﻗ‬ِ‫ل‬ِ‫ﺎز‬ َ ‫ﻨ‬َ‫ﻤ‬ ْ ‫ال‬ِ‫ﻞ‬ ْ ‫ﻫ‬ َ ِ‫ﻷ‬َ‫و‬ ِ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬َ ْ ‫ﻴﻟ‬َ‫ﻢ‬ َ ‫ﻠ‬ ْ ‫ﻤ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻳ‬َّ‫َﻬُﻦ‬َّ‫َﻬُﻦ‬ْ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ل‬َ‫و‬ َ ‫َﻰﺗ‬ّ َ‫َﻠَﻴْﻬِﻦ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ِ ْ � َ �ّ َ‫َﻫْﻠِﻬِﻦ‬ ْ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ل‬ َ ‫ن‬ َ ‫ﻛ‬ ُ ‫ﺪ‬�ِ‫ﺮ‬ُ‫ﻳ‬َّ‫ﻟَْﺞ‬ َ ‫ة‬َ‫ﺮ‬ ْ ‫ﻤ‬ُ‫ﻌ‬ ْ ‫اﻟ‬َ‫و‬ْ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬ َ � َ ‫ن‬ َ ‫ﻛ‬َّ‫ُو�َﻬُﻦ‬ ّ ُ‫َﻤُﻬَﻠ‬ ُ ‫ﻪ‬ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ِ‫ﻪ‬ِ‫ﻠ‬ ْ ‫ﻫ‬ َ ‫أ‬َ‫اك‬ َ ‫ﺬ‬ َ �َ‫و‬َّ‫ﻰﺘ‬ ُ ‫ﻞ‬ ْ ‫ﻫ‬ َ ‫أ‬ َ ‫ﺔ‬ ّ َ‫َﻜ‬ َ ‫ﻮن‬ ّ ُ‫ُﻬِﻠ‬‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ ْ ‫ِﻨ‬‫ﻣ‬" )‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﻖ‬( ඉබ්නු අබ්බා (රළියල්ලාහු ) තුමාණන් වි වාර්තා කරන ල. නියත වශෙයන්ම අල්ලාහ්ෙග් දූත(සල්ලල්ලා අෙලයිහි වසල) මදීනා වැසියන්ට දුල් හුෙලය ස්ථානය ද ෂාම් - සිරි- වැසියන්ට -ජුහ්ෆා නම ස්ථානය ද නජ්ද් වැසියන්ට කර්නුල් මන ස්ථානය ද යමන් වැසියන්ට යලම්ලම් නම් ස්ථ (ඉහ්රාම් බැඳී) සීමා මායිම් ෙලස නියම. ඒවා හජ්
 28. 28. 28 හා උම්රා ඉටු කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන ඒව වැසියන්ට හා ඒවාෙය හි වැසියන් ෙනොවන ඒවා ඔ පැමිෙණන්නන. කවෙරකු ඒවා හැර ෙවනත ස්ථානයක ෙවත් ද ඔහු ඉහ්රාම් බඳින ස්ථානය වනුෙ පදිංචිව සිටින ස්ථ. එෙමන්ම මක්කාහ් වැසියන් ඔවුන් පදිංචි ස්ථානෙය් සිටම ඉහ්රාම්. (මූලාය: බුහාරි හා මුස) ඉහ්රාම් ෙනොඳ සීමාව ප කරමින් පැමිණීති 1. හජ් ෙහෝ උම්රා වන්දනා කරුවන් නියමිත ම ඉහ්රාම් ෙනොපැල ද පිවිසීම අනුමත . එෙසේ කවෙරකු ඉහ්රාම් ෙනොපැල ද එම ස්ථානය තරණ කෙළේ ද නැවත එම ස්ථානයට ෙගොස් ඉහ්රාම් පැලදී අනිවාර්යය . 2. හජ් ෙහෝ උම්රා කිරීෙම් අෙප්ක්ෂාෙවන් ෙ සීමා මායිම් පසු කරමින් සුව හජ් ෙහෝ උම් කිරීෙම් ෙච්තානව ඇති කර ගත්ෙත් නම් ඔ කළ ස්ථානෙය් සිටම ඉහ්රාම් ඇද. නමුත් උම් කිරීම හ. මක්කාවට පැමිණි පුදගලෙයකු හ සිට උම්රා කිරීමට ෙච්තනා කෙළේ නම් ඔහ සීමා මායිම ෙවත පිටත්. ඔහු එම නියම ස්ථානෙය් ම ෙච්තනා කෙළේ නම් ෙච්තනා කළ එම ස්ථානෙය් සිටම ඉහ්රාම් බැඳ .
 29. 29. 29 නියමිත සී මා ම හි ෙනොවන අයෙග් සී මායි හජ් ෙහෝ උම්රා ෙවනුෙවන් ෙහෝ ඒ ෙදකම ෙවන ෙහෝ ඉහ්රාම් බඳින නියමිත සීමා මායිම් හ අයෙග් සීමා මායිම වනුෙය් ඒ ෙවනුෙවන් ෙච ගත් ඔවුන් පදිංචිව සිටින . ْ‫ﻦ‬ َ �ِ‫ﻦ‬ ْ ‫اﺑ‬ٍ‫ﺎس‬َّ‫َﺒ‬‫ﻋﻨﻬﻤﺎ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﻲﺿ‬" :ِ‫ﷲ‬‫ا‬ َ ‫ل‬ْ‫ﻮ‬ُ‫ﺳ‬َ‫ر‬ ّ َ‫َن‬ ّ َ �َُ‫اﷲ‬ِ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬َ‫ﻢ‬ ّ َ‫َﺳَﻠ‬َ‫ﺖ‬ ّ َ‫َﻗ‬ ِ‫ﻞ‬ ْ ‫ﻫ‬ َ ِ‫ﻷ‬ِ‫ﺔ‬ َ ‫ﻳﻨ‬ِ‫ﺪ‬َ‫ﻤ‬ ْ ‫ال‬‫ا‬ َ ‫ذ‬ِ‫ﺔ‬ َ ‫ﻔ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬ُْ ‫ﺤﻟ‬ِ‫ﻞ‬ ْ ‫ﻫ‬ َ ِ‫ﻷ‬َ‫و‬ ّ َ‫لﺸ‬‫ﺎ‬ِ‫م‬ َ ‫ﺔ‬ َ ‫ﻔ‬ ْ ‫ﺤ‬ُْ ‫ﺠﻟ‬ِ‫ﻞ‬ ْ ‫ﻫ‬ َ ِ‫ﻷ‬َ‫و‬ٍ‫ﺪ‬ ْ َ � َ ‫ن‬ْ‫ﺮ‬ َ ‫ﻗ‬ِ‫ل‬ِ‫ﺎز‬ َ ‫ﻨ‬َ‫ﻤ‬ ْ ‫ال‬ِ‫ﻞ‬ ْ ‫ﻫ‬ َ ِ‫ﻷ‬َ‫و‬ ِ‫ﻦ‬َ‫ﻤ‬َ ْ ‫ﻴﻟ‬َ‫ﻢ‬ َ ‫ﻠ‬ ْ ‫ﻤ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻳ‬َّ‫ُﻦ‬َّ‫َﻬُﻦ‬َ‫ﻤ‬ِ‫ل‬َ‫و‬ْ‫ﻦ‬ َ ‫َﻰﺗ‬ّ َ‫َﻠَﻴْﻬِﻦ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ّ َ‫َ�ِْﻫِﻦ‬ ْ‫ﻦ‬ّ َ‫ِﻤ‬ َ ‫اد‬َ‫ر‬ َ ‫أ‬َّ‫ﻟَْﺞ‬ َ ‫ة‬َ‫ﺮ‬ ْ ‫ﻤ‬ُ‫ﻌ‬ ْ ‫اﻟ‬َ‫و‬ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬ َ ‫ن‬ َ ‫ﻛ‬ َ ‫ون‬ ُ ‫د‬ َ ‫ﻚ‬ِ‫ل‬ َ ‫ذ‬ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻤ‬ َ ‫ﻓ‬ ُ ‫ﺚ‬ ْ ‫ﻴ‬َ‫ﺣ‬ َ ‫ﺄ‬ َ ‫ﺸ‬ ْ � َ ‫أ‬َّ‫ﻰﺘ‬ ُ ‫ﻞ‬ ْ ‫ﻫ‬ َ ‫أ‬ َ ‫ﺔ‬ ّ َ‫َﻜ‬ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ َ ‫ﺔ‬ ّ َ‫َﻜ‬) "‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﻖ‬( ඉබ්නු අබ්බා (රළියල්ලාහු ) තුමාණන් වි වාර්තා කරන ල. නියත වශෙයන්ම ලාහ්ෙග් දූතයාණ(සල්ලල්ලා අෙලයිහි වසල) මදීනා වැසියන්ට දුල් හුෙලය ස්ථානය ද ෂාම් - සිරි- වැසියන්ට -ජුහ්ෆා නම ස්ථානය ද නජ්ද් වැසියන්ට කර්නුල් මන ස්ථානය ද යමන් වැසියන්ට යලම්ලම් නම් ස්ථ (ඉහ්රාම් බැඳී) සීමා මායිම් ෙලස නියම ය. ඒවා හජ් හා උම්රා ඉටු කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන ඒ වැසියන්ට හා ඒවාෙයහි වැසියන් ෙනොවන ඒවා ඔස පැමිෙණන්නන. කවෙරකු එය හැර ෙවනත් ස්ථානය
 30. 30. 30 ෙවත් ද ඔහු ෙච්තනා කර ගත් ස්ථානෙය් සිට ඉහ්රා ගනි. මක්කාහ් වැසියන් ද මක්කාහ්ෙව් සිටම ඉහ්රා ගනි. (මූලාය: බුහාරි හා මුස) මක්කාහ්වට පැමිෙණන උදවියෙග් සීමා 1. මක්කාහ්ෙව් වැසියන් හැර ඒ ෙවත ෙවනත් ස් හි සිට පැමිෙණන්නන් හජ් හා උම්රා කිරී පැමිෙණන්ෙන් නම් කවර සීමා මායිමක් යන්ෙන් ද එම ස්ථානෙය් ඉහ්රාම් බැඳ ග. ඉෆ්රාද් ෙහෝ කිරානමයට කරන්ෙන් නම් තවා කර සඃයු ද කර පසුව ෙෂයිතාන්ට ගල් ගසා නහ් හිසෙකස් කපන ෙතක් එම ඉහ්රාම් තත්ත්වෙය ෙවය. තමත්තුඃමයට කරන්ෙන් නම් ඔහුෙග් උ සම්පූර්ණ කර ඉහ්රාම් ගලවා පසුව ස ඇදුමි සැරෙසය. පසුව මක්කාෙව් නවාතැන් ග ස්ථානෙය් සිට දුලජා මස අට වැනි දින හජ් සඳ ඉහ්රාම් බැඳ ගන. පසුව මිනා ෙදසට පිටත් . ْ‫ﻦ‬ َ �‫ﺮ‬ِ‫ﺎﺑ‬َ‫ﺟ‬ِ‫ﻦ‬ ْ ‫ﺑ‬ِ‫ﺪ‬ ْ ‫ﺒ‬ َ �ِ‫ﷲ‬‫ا‬َِ‫َﻲﺿ‬ُ‫اﷲ‬‫ﺎ‬َ‫ﻤ‬ُ‫ﻬ‬ ْ ‫ﻨ‬ َ � ُ ‫ﻪ‬ ّ َ‫ﻧ‬ََّ‫َﺞ‬َ‫ﻊ‬َ‫ﻣ‬ّ ِِ‫ّﻲﺒ‬ ّ َ �َُ‫اﷲ‬ِ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬َ‫ﻢ‬ ّ َ‫َﺳَﻠ‬ َ‫م‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻳ‬ َ ‫ﺎق‬َ‫ﺳ‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ﺪ‬ُ ْ ‫ﺒﻟ‬ ُ ‫ﻪ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﻣ‬ ْ ‫ﺪ‬ َ ‫ﻗ‬َ‫و‬‫ﻮا‬ ّ ُ‫َﻫَﻠ‬ّ ِ‫ﺎﺤﻟَْﺞ‬ ً ‫د‬َ‫ﺮ‬ ْ ‫ﻔ‬ُ‫ﻣ‬‫ا‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻘ‬ َ �ْ‫ﻢ‬ُ‫ﻬ‬ َ ‫ل‬‫ﻮا‬ ّ ُ‫َﺣِﻠ‬ ْ‫ﻦ‬ِ‫ﻣ‬ْ‫ﻢ‬ ُ �ِ‫ﻣ‬‫ا‬َ‫ﺮ‬ ْ ‫ِﺣ‬‫إ‬ ِ‫اف‬َ‫ﻮ‬ َ‫ﻄ‬ِ‫ﺑ‬ِ‫ﺖ‬ ْ ‫ﻴ‬َ ْ ‫ﺒﻟ‬َ ْ �َ�َ‫و‬‫ﺎ‬ َ ‫ﻔ‬ ّ َ‫لﺼ‬ِ‫ة‬َ‫و‬ْ‫ﺮ‬َ‫ﻤ‬ ْ ‫ال‬َ‫و‬‫وا‬ُ ّ ِ‫ﺮﺼ‬َ‫ﻗ‬َّ‫ُﻢ‬‫ﻮا‬ُ‫ﻴﻤ‬ِ� َ ‫أ‬ ً ‫ﻻ‬ َ ‫ﻼ‬َ‫ﺣ‬َّ‫ﻰﺘ‬‫ا‬ َ ‫ذ‬ِ‫إ‬ َ ‫ن‬ َ ‫ﻛ‬ُ‫م‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻳ‬ ِ‫ﺔ‬َ �ِ‫و‬ْ ّ َ‫ﺮﺘ‬‫ﻮا‬ ّ ُ‫ﺄَﻫِﻠ‬َّ ِ‫ﺎﺤﻟَْﺞ‬‫ﻮا‬ ُ ‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ ْ ‫اﺟ‬َ‫و‬ِ‫َّﻲﺘ‬ْ‫ﻢ‬ُ‫ﺘ‬ ْ ‫ﻣ‬ِ‫ﺪ‬ َ ‫ﻗ‬‫ﺎ‬َ ‫ِﻬ‬‫ﺑ‬ ً ‫ﺔ‬َ‫ﻌ‬ ْ ‫ﺘ‬ُ‫ﻣ‬‫ﻮا‬ ُ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻘ‬ َ � َ ‫ﻛ‬ َ ‫ﻒ‬ ْ ‫ﻴ‬‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ ُ ‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ ْ َ � ً ‫ﺔ‬َ‫ﻌ‬ ْ ‫ﺘ‬ُ‫ﻣ‬
 31. 31. 31 ْ ‫ﺪ‬ َ ‫ﻗ‬َ‫و‬‫ﺎ‬ َ ‫ﻨ‬ ْ ‫ﻴ‬َّ‫َﻤ‬َّ‫ﻟَْﺞ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻘ‬ َ �‫ﻮا‬ ُ ‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ ْ �‫ا‬‫ﺎ‬َ‫ﻣ‬ْ‫ﻢ‬ ُ � ُ ‫ﺗ‬ْ‫ﺮ‬َ‫م‬ َ ‫أ‬ َ ‫ﻻ‬ْ‫ﻮ‬ َ ‫ﻠ‬ َ ‫ﻓ‬ ّ ِ � َُ‫ﺖ‬ ْ ‫ﻘ‬ُ‫ﺳ‬َ‫ي‬ ْ ‫ﺪ‬َ‫ﻬ‬ ْ ‫ال‬ُ‫ﺖ‬ ْ ‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ َ ‫ﻔ‬ َ ‫ﻟ‬ َ ‫ﻞ‬ ْ ‫ﺜ‬ِ‫ﻣ‬ ‫ي‬ِ ّ َ‫ﻟ‬ْ‫ﻢ‬ ُ � ُ ‫ﺗ‬ْ‫ﺮ‬َ‫م‬ َ ‫أ‬ْ‫ﻦ‬ِ� َ ‫ﻟ‬َ‫و‬ َ ‫ﻻ‬ ّ ُ‫ِﻞ‬َِّ�ِ ٌ‫ام‬َ‫ﺮ‬َ‫ﺣ‬َّ‫ﻰﺘ‬ َ ‫ﻎ‬ ُ ‫ﻠ‬ ْ ‫ﺒ‬ َ �ُ‫ي‬ ْ ‫ﺪ‬َ‫ﻬ‬ ْ ‫ال‬ ُ ‫ﻪ‬ ّ َ‫َِﻠ‬‫ﻮا‬ ُ ‫ﻠ‬َ‫ﻌ‬ َ ‫ﻔ‬ َ � ජාබිර (රළයල්ලාහු අ) තුමාණන් විසින් ව කරන ලද. බයිතුල්ලාව තවාෆ් කරන ස්ථානය හා සෆා අ ඔබෙග් ඉහ්රාමෙයන් මිෙ. හිස ෙකස් ෙකොට කර ගන්. පසුව යව්මුත් තර්වියා ෙහවත් හජ් මස දින ෙතක් අනුමත දෑ ක. පසුව හජ් සඳහ ඉහ්රාම් අඳි. ඔබ කවර ෙච්තනාවකින් පැම ද එය මුත්ආ බවට පත් කර . එවිට සහාබාවරු අපි එය මුත්ආ ෙලස ප ගන්ෙන් ෙකෙසේ ද අප අසා තිෙබන්ෙන් හජ පමණ. යැයි පවසා සිට. එවිට එතුමාෙණෝ මම ඔබට අණ කළ දෑ කර. මම හද්යු ලබා දී(සෙතකු කැප කිර) ෙනොෙව් නම සැබැවින්ම මමත් ඔබට අණ කළ දෑ කර කරන් නමත් හද්යු නියමිත ස්ථානයට ළඟා වන තුර ෙදයක් මට අනුමත ෙනොවන්. යැයි පැවස. පසුව ඔවුන් එෙසේ කෙ. (මූලාය: බුහාරි හා මුස) 2. කවෙරකු මක්කාව ෙවත හජ් ෙහෝ උම්රා සඳහා ප පසුව ඔහුෙග් වතාවත් සම්පූර්ණ කර ෙවනුෙවන් තවත් ෙකෙනකු ෙවනුෙවන
 32. 32. 32 උම්රවක් කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් උම්රා සඳහා ඉහ්රාම් ඇඳ ගැනීමට තන්ඊම් වැනි ස්ථානය ෙවත පිටත් ව යෑම ඔහු ෙකෙරහි පැව වගකීම. 3. උම්රා කිරීෙමන් පසුව හජ් කිරීම සඳහා කෙළේ නම් මක්කාහ්ෙව් ඔහු නවාතැන් ෙගන ස්ථානෙය්ම ඉහ්රාම් ඇද ග. ْ‫ﻦ‬ َ �ِ� َ‫ﻋ‬ َ ‫ﺔ‬ َ ‫ﺸ‬َِ‫َﻲﺿ‬ُ‫اﷲ‬‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ ّ َ � َ� ‫َﻨْﻬَﺎ‬ ْ ‫ﺖ‬ ّ َ‫َﻫَﻠ‬ٍ‫ة‬َ‫ﺮ‬ ْ ‫ﻤ‬ُ‫ﻌ‬ِ‫ﺑ‬ ْ ‫ﺖ‬َ‫ﻣ‬ِ‫ﺪ‬ َ ‫ﻘ‬ َ �ْ‫ﻢ‬ َ ‫ل‬َ‫و‬ ْ ‫ﻒ‬ ُ‫ﻄ‬ َ �ِ‫ﺖ‬ ْ ‫ﻴ‬َ ْ ‫ﻟ‬‫ِﺎﺒ‬ َّ‫ﻰﺘ‬ ْ ‫ﺖ‬ َ ‫ﺎﺿ‬َ‫ﺣ‬ ْ ‫ﺖ‬ َ ‫ﻜ‬ َ‫ﺴ‬ َ ‫ن‬ َ ‫ﻓ‬ َ ‫ﻚ‬ِ‫ﺎﺳ‬ َ ‫ﻨ‬َ‫ﻤ‬ ْ ‫ال‬‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ ّ َ ُ ْ ‫ﺪ‬ َ ‫ﻗ‬َ‫و‬ ْ ‫ﺖ‬ ّ َ‫َﻫَﻠ‬ّ ِ‫ﺎﺤﻟَْﺞ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻘ‬ َ �‫ﺎ‬َ‫ﻬ‬ َ ‫ل‬ّ ُِ‫ّﻲﺒ‬ ّ َ �َُ‫اﷲ‬ِ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬ َ‫ﻢ‬ ّ َ‫َﺳَﻠ‬َ‫م‬ْ‫ﻮ‬َ‫ﻳ‬ِ‫ﺮ‬ ْ ‫ﻔ‬َّ‫ﻟ‬ِ‫ﻚ‬ُ‫ﻌ‬ َ‫ﺴ‬َ�َ‫ﻮ‬ َ‫ﻃ‬ِ‫ﻚ‬ ُ ‫اﻓ‬ِ‫ﻚ‬ ّ ِ‫َِﺠ‬ِ‫ﻚ‬ِ‫ﺗ‬َ‫ﺮ‬ ْ ‫ﻤ‬ ُ �َ‫و‬ ْ ‫ﺖ‬َ‫ﺑ‬ َ ‫ﺄ‬ َ ‫ﻓ‬ َ ‫ﺚ‬َ‫ﻌ‬َ‫ﺒ‬ َ �‫ﺎ‬َ ‫ِﻬ‬‫ﺑ‬َ‫ﻊ‬َ‫ﻣ‬ِ‫ﺪ‬ ْ ‫ﺒ‬ َ � ِ‫ﻦ‬َ ْ ‫ﺮَّﻤﺣ‬ َ ‫ﻟ‬‫ِﻰ‬ِ‫ﻴﻢ‬ِ‫ﻌ‬ ْ ‫ﻨ‬َّ‫ﻟ‬ ْ ‫ت‬َ‫ﺮ‬َ‫ﻤ‬َ‫ﺘ‬ ْ �‫ﺎ‬ َ ‫ﻓ‬ َ ‫ﺪ‬ ْ ‫ﻌ‬َ�ِّ‫ﻟَْﺞ‬)‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﻖ‬( අඉෂා (රළියල්ලාහු අ) තුමිය විසින් ව කරන ලද. සැබැවින්ම ඇය උම්රා සඳහා ඉහ්ර ඇඳ පැමිණිය. ඔසප් තත්ත්වය අව වන ෙතක් ඇය තවාෆ් ෙනොකළා. අෙනකුත් වතාව සියල්ලම ඉටු ක. පසුව හජ් සඳහා ඉහ්රාම් ගත්තා. එවිට නබ (සල්ලල්ලාහු අෙල වසල්ල) තුමාෙණෝ ඇයට ඔෙබ් හජ් සඳහා ඔෙබ් උම්රා සඳහා ද ඔෙබ් තවාෆය ඔබට හැකිය යැයි හජ් මස අට වැනි දින පවසා. එවිට ඇය රාෙයහි නවතැන් ගත්ත. පසුව නබ තුමාෙණෝ ඇයව අබ්දුර් රහ්මාන් සමග
 33. 33. 33 ෙවත එවූ. පසුව හජ් කිරීෙමන් පසුව කළාය. (මූලාය: බුහාරි හා මුස) ගුවන් යානාෙව් ඉහ්රාම් ඇදමය 1- හජ් කිරීමට ෙහෝ උම්රා කිරීමට ෙහෝ ඒ ෙද කිරීමට ෙහෝ අෙප්ක්ෂාෙවන් කවෙරකු ගුවන ෙගොඩ වන්ෙන් ද ඔහු නියමිත සීමා මායි ගුවන් යානය පියාසර කරන විට යානය තුළ ඉහ්රාමය සඳහා ෙච්තනා තබා ඉහ්රාම් ඇඳුම ගනි. ඔහු අතැතිව ඉහ්රාම් ඇඳුමක් ෙනොති ඇතිරිල්ලක් වැනි කුමන වර්ගයකින් වු හා උඩු කයක් ඇඳ ග. එය ද ෙනොලැබුෙණ් න තමන්ඇඳ සිටින ඇඳුම ෙවට්ටියක ස්වරූපෙ හිස ආවරණය කරන ෙරදි කඩ උඩුකය බවට ප. සරමක් කලිසමක් වැනි ෙදයක් හැර ෙවන ෙනොලැබුෙණ් නම් එමගින් ඉහ්රාම් ත. ගුවන යානෙයන් ෙගොඩබැස්ස විට ඔහු ඉහ්රාම් ලැෙබන ෙමොෙහොතක ඇඳ ගනි. ْ‫ﻦ‬ َ �ِ‫ﻦ‬ ْ ‫اﺑ‬ٍ‫ﺎس‬َّ‫َﺒ‬َِ‫َﻲﺿ‬ُ‫اﷲ‬‫ﺎ‬َ‫ﻤ‬ُ‫ﻬ‬ ْ ‫ﻨ‬ َ � َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻗ‬‫ﺎ‬ َ ‫ﻨ‬َ‫ﺒ‬ َ‫ﻄ‬ َ ‫ﺧ‬ّ ُِ‫ّﻲﺒ‬ ّ َ �َُ‫اﷲ‬ِ‫ﻪ‬ ْ ‫ﻴ‬ َ ‫ﻠ‬َ‫ﻋ‬َ‫ﻢ‬ ّ َ‫َﺳَﻠ‬ٍ‫ﺎت‬ َ ‫ﻓ‬َ‫ﺮ‬َ‫ﻌ‬ِ‫ﺑ‬ َ ‫ﺎل‬ َ ‫ﻘ‬ َ �"ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬ْ‫ﻢ‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ﺪ‬ِ َ �َ‫ار‬َ‫ز‬ِ ْ ‫اﻹ‬ْ‫ﺲ‬َ‫ب‬ ْ ‫ﻠ‬َ‫ﻴ‬ ْ ‫ﻠ‬ َ ‫ﻓ‬ َ ‫ﻞ‬�ِ‫او‬َ ّ َ‫ﺮﺴ‬ْ‫ﻦ‬َ‫ﻣ‬َ‫و‬ْ‫ﻢ‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ﺪ‬ِ َ �ِ ْ � َ ‫ﻠ‬ ْ ‫ﻌ‬َّ‫ﻟ‬ْ‫ﺲ‬َ‫ب‬ ْ ‫ﻠ‬َ‫ﻴ‬ ْ ‫ﻠ‬ َ ‫ﻓ‬ ِ ْ � ّ َ‫ُﻔ‬ْ‫ﻟ‬"‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﺘﻔﻖ‬
 34. 34. 34 ඉබ්නු අබ්බා (රළියල්ලාහු ) තුමාන් විස වාර්තා කරන ල. නබි (සල්ලල්ලාහු අෙලයිහි ) තුමාෙණ අරෆාෙවහි සිට අපට ෙද්ශනයක් පැව. එවිට එතුම කවෙරකුට ෙව්ට්ටියක් ෙනොලැබුෙණ් ද ඔහු කල ඇඳ ගත යුත. කවෙරකුට ෙසෙරප්පු ෙද ෙනොලැබුෙණ් ද ඔහු සපත්තු ෙදක ෙහෝ ඇඳ ග. යනුෙවන් පැව. (මූලාය: බුහාරි හ මුස්ල) 2- හජ් කිරීමට ෙහෝ උම්රා කිරීමට ෙහෝ අෙප් පැමිෙණන ෙකෙනකු ජිද්දා ගුවන් ෙතොටුපළට බැසීෙමන් පසු එහි දී ඉහ්රාම් අඳින ෙතක් පමාද කිරීම අනුමත ෙනො. එෙසේ සිදු කෙළේ න ඉහ්රාම් සඳහා නියම කළ ළඟම ඇති සීමා මා ෙගොස් ඉහ්රාම් බැඳ ගැනීම අනිවාර්ය. ජිද්ද ගුවන් ෙතොටුපළට ළඟම ඇති සීමා මායිම ජුහ්ෆා නම් මාය. 3- ජිද්දාවට අවතාවක් සඳහා ෙගොස් පසුව උම් කිරීමට සිදු වූෙය් නම් ඔහු සිටින ස් ඉහ්රාම් බැඳ ගන. කවෙරකු එහි ෙසේවය කිරීෙම් අෙප්ක්ෂාෙවන පසුව උම්රාව කිරීෙම් ෙච්තනාෙවන් ගිෙය තම ෙසේවය අවසන් ෙකොට ජුහ්ෆා වැනි තමන්
 35. 35. 35 ස්ථානයට ළඟම සීමා මායිමට ෙගොස් ඉහ්රාම් බ ගනි. පසුව උම්රා ඉටු කිරීම සඳහා මක්කා පිටත්ව . මීකාත (සීමා මාය) ෙදකක් ප කර ෙගන යන්නාෙග් න හජ් ෙහෝ උම්රාවක අෙප්ක්ෂාෙවන් සීම් ෙදකක පසු කර යෑමට ෙකෙනකුට සිදු වූෙය් නම් ඒ ඉහ්රාම් පැලඳ ගත් තත්ත්වෙය්ම තරණය අනිවාර්යය ෙ. එනම් පළමුවැනි මායිම අසලම ඉහ්රාම් ඇඳ ගන. ඊජිප්තු හා සිරියානු වන්දනා කරුවන් ෙහ ඇමරිකාව අකාව වැනි බටහිර රටවල් වලින් පැ වන්දනා කරුවන් ඔවුනට නියම කරන ලද ජුහ්ෆ සීමා මායිමට පැමිණීමට ෙපර මදීනා වැසියන කරන ලද සීමා මායිම ඔස්ෙසේ ගමන් කෙළේ නම් ඔහ හුෙලයිෆා නම් ස්ථානෙයහි ම ඉහ්රාම් බැඳ ග. ජුහ්ෆා සීමා මායිමට පැමි ෙණන ෙතක් ඉහ්රමාද කිරීම ඔහුට සුදුසු . ෙහේතුව මා මායිම් පිහ ඇත්ෙත් හජ් ෙහෝ උම්රා අෙප්ක්ෂාෙවන් පැම වැසියන්ටත් ඒ හරහා ගමන් කරන අ.

×