ใบงาน 11

171 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
171
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงาน 11

  1. 1. ใบงานที่ 11 เรื่อ ง กำา หนดและลำา ดับ ขั้น ตอนการปฏิบ ัต ิ -------------------------------------------------------------- 1. การสำา รวจสภาพนำ้า ที่ค ูเ มือ ง ขันที่ 1 ้ เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในสำารวจ ได้แก่ เครื่องมือตรวจวัดคุณภา พนำา อุปกรณ์สาหรับเก็บ ํำ ตัวอย่างนำา อุปกรณ์และเครื องมือวิเคราะห์ (ทั้งในส่ วนของภาคสนามและห้องปฏิบติการ) ขันที่ 2 ้ เดินทางไปที่คูเมือง ตำาแหน่งที่ 1 ด้านทิศเหนือด้วยรถ จักรยานยนตํ์พร้อมเครื่องมือสำารวจ ขันที่ 3 ้ ลงมือทำาการสำารวจสภาพนำา โดยการเก็บตัวอย่างนำา เพือตรวจวัดดัชนีคุณภาพนำา 9 ดัชนี ได้แก่ ความเป็ นกรด-ด่าง (pH), ออกซิ เจนละลายในนำา (DO), ของแข็งทังหมด (TS), แบคทีเรี ยกลุ่มฟี คัล (Fecal Coliforms), ไนเตรท ( ), ฟอสเฟต ( ), ความขุ่น (Turbidity), อุณหภูมิของนำา (Temp), ค่าบีโอดี(BOD) ขั้นที่ 4 ทำาการสรุ ปผลการสำารวจสภาพนำา โดยใช้ดชนีคุณภาพนำา(Water Quality Index : WQI) ํั เป็ นตัวบ่งบอกสภาพนำา 2. การทำา ร่ม กระดาษสาที่บ ่อ สร้า ง ขันที่ 1 ้ หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่และการเดินทาง พร้อมทัํ้งศึกษาข้อมูลการทำาร่มกระดาษสาไว้บาง้ เพืํ่อจะสอบถามข้อมูลการทำาร่มกระดาษสาที่จะนำามาซึงข้อมูลทีํละเอียดมากยิ่งขึ้น ่ ขันที่ 2 เตรียมอุปกรณ์ ได่แก่ อุปกรณ์การจดบันทึก อุปกรณ์บนทึกเสียง ้และภาพ ขันที่ 3 ้ ออกเดินทางไปยังสถานทีทำาร่ มกระดาษสา(ทีบ่อสร้าง) ขั้นที 4 ทำาการศึกษาการทำาร่ มกระดาษสา และสอบถามข้อมูลจากผูํ้รู้ในการทำาร่มกระดาษสาพร้อม ํ้ เก็บภาพ ขั้นที่ 5 ทำาการสรุปองค์ความรู ํ้ทีได้ 3.การตรวจคุณ ภาพดิน ขันที่ 1 ้ กำาหนดสถานทีทีจะทำาการตรวจคุณภาพดิน ขันที่ 2 ้ เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจคุณภาพดิน ได้แก่ เครืํ่องมือตรวจคุณภาพดิน ขันที่ 3 ้ เดินทางไปยังพื้นที่ที่จะทำาการตรวจคุณภาพดิน โดยทำาการ ตรวจเนืํ้อดิน ปฏิกิริยาของดิน ปริมาณของธาตุอาหารพืชทีํ่เป็นประโยชน์ได้ใน ดิน ขั้นที่ 4 ทำาการสรุ ปผลการตรวจคุณภาพดิน
  2. 2. จัด ทำา โดย น.ส.วิภาวี อมฤตโกมล เลขที่ 29 น.ส.ปฐมาวดี แก่นสาร เลขที่30น.ส.พิชชาพร เกษียรธาดดนนท์ เลขที่ 35 ชั้น ม.6/4

×