Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ιστορια γ γυμνασιου ενότητα 2η

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

ιστορια γ γυμνασιου ενότητα 2η

 1. 1. ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΑ ΚΑΙΤΗ Ενότητα 2η Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑ΢ΣΑ΢Η
 2. 2. Οι αγγλικέσ αποικίεσ ςτην Αμερική  1607 -1732 : δημιουργόθηκαν ςτα ανατολικϊ παρϊλια 13 αποικύεσ υπό αγγλικό ϋλεγχο.  Οι ϊποικοι όταν αλλϊ και Ωγγλοι Γϊλλοι Γερμανού ΢ουηδού τεχνύτεσ Κατεςραμμϋνοι μικροεπιχειρη- ματύεσ Θύματα Θρηςκευτικών διώξεων Κατϊδικοι
 3. 3.  1763 :αποικίεσ Βορρά: 1.000.000 κϊτοικοι  40.000 μαύροι ςκλϊβοι  Δυναμικό αγροτικό οικονομύα  ακμϊζον εμπόριο (Βοςτόνη, ΝϋαΤόρκη ,Υιλαδϋλφεια)  Πανεπιςτόμια( Φϊρβαρντ, Γϋιλ ,Πρύςτον)
 4. 4. Φάρβαρντ
 5. 5.  1763 : αποικύεσ του νότου  750.000 κϊτοικοι  300.000 μαύροι ςκλϊβοι. ΢ε ποιεσ αποικύεσ η αναλογύα λευκών και μαύρων όταν μεγαλύτερη; Μπορεύτε να υποθϋςετε γιατύ ; Αν όχι ,κοιτϊξτε ςτο χϊρτη των αποικιών του νότου και ςκεφτεύτε ποια προώόντα από τισ αποικύεσ αυτϋσ ςασ εύναι γνωςτϊ , με την ονομαςύα προϋλευςόσ τουσ ; Σι γνωρύζετε για την καλλιϋργειϊ τουσ;
 6. 6.  ΢το νότο η οικονομύα βαςιζόταν ςτισ φυτεύεσ  Οι ευρωπαύοι δϋςποζαν ςτην οικονομικό και κοινωνικό ζωό  Η γη καλλιεργούνταν από μαύρουσ ςκλϊβουσ  Οι μεγϊλεσ πόλεισ όταν λύγεσ  (Αναπτύξτε ςε μια παρϊγραφο τισ ςυνθόκεσ ζωόσ των μαύρων ςκλϊβων) Καπνού ρυζιού βαμβακιού
 7. 7. Διοίκηςη πολιτείασ  Κϊθε πολιτεύα διοικούνταν από ϋναν διοριςμένο από την Αγγλία Κυβερνότη  ΢υνϋλευςη απούκων  Δικαύωμα εκλϋγειν και εκλϋγεςθαι εύχαν μόνο οριςμϋνοι πλούςιοι ϊποικοι  Οι ϊποικοι δεν εκπροςωπούνταν ςτο αγγλικό κοινοβούλιο  Σο εμπόριο ελεγχόταν από την Αγγλύα. Χόφιςη νόμων Ϊγκριςη φόρων
 8. 8. Η αποικιακή κρίςη και η αμερικανική επανάςταςη  1763 :λόξη του 7/ετούσ πολϋμου Αγγλύασ – Γαλλύασ  Αγγλύα Απαγορεύει ςτουσ απούκουσ να εκμεταλλευτούν τον Καναδϊ και τ η Υλόριντα Απαύτηςε νϋουσ φόρουσ για την κϊλυψη των πολεμικών δαπανών
 9. 9.  Ωποικοι αντιδρούν  ΢ταματούν να αγορϊζουν προώόντα  Η Αγγλύα αποςύρει τουσ φόρουσ  ΑΛΛΑ  Διατηρεύ το φόρο τςαγιού
 10. 10.  Οι ϊποικοι δεν αγορϊζουν τςϊι και προχωρούν ςτην καταςτροφό αγγλικών φορτύων τςαγιού  Η Αγγλύα επιβϊλλει εμπορικούσ περιοριςμούσ ςτο λιμϊνι τησ Βοςτόνησ  Οι ϊποικοι ςυγκαλούν το Κογκρϋςο τησ Υιλαδϋλφειασ .ςτο οπούο η πλειοψηφύα δεύχνει διϊθεςη ςυμβιβαςμού 
 11. 11. Tea party
 12. 12. Βοςτόνη «γιορτή τςαγιού»
 13. 13.  ΑΛΛΑ  Ο Ωγγλοσ βαςιλιϊσ διϊλεξε την ϋνοπλη ςύγκρουςη Νύκη των αμερικανικών δυνϊμεων ςτο Λϋξινγκτον Ριζοςπϊςτεσ διαφωτιςτϋσ (Σόμασ Πϋιν) υποςτόριζαν ότι η Αγγλύα δεν δικαιούται να αςκεύ εξουςύεσ ςτισ αποικύεσ
 14. 14. Πώσ αντιμετωπίζει ο ςκιτςογράφοσ την απόφαςη του Γεωργίου 3ΟΤ;
 15. 15. ΢χολιάςτε τισ διαφορετικέσ απεικονίςεισ του πολέμου τησ Ανεξαρτηςίασ
 16. 16. ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ  Να χωριςτεύτε ςε ομϊδεσ και η μια ομϊδα να ςυντϊξει ϋνα κεύμενο ςτο οπούο θα παρουςιϊζονται τα επιχειρόματα όςων υποςτόριζαν ότι η Αγγλύα δεν μπορούςε να αςκεύ ϋλεγχο ςτισ αποικύεσ.  Η ϊλλη ομϊδα να ςυντϊξει ϋνα κεύμενο ενόσ ϊγγλου εκπροςώπου ςτο αγγλικό Κοινοβούλιο , με το οπούο θα επιχειρηματολογεύ για το δικαύωμα τησ Αγγλύασ να ϋχει τον απόλυτο ϋλεγχο ςτισ αποικύεσ
 17. 17. Σ.Πέιν αποςπάςματα από την Κοινή Λογική ςτο H. Zinn Ιςτορία του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών ,Αιώρα, Αθήνα  «Προκαλώ τον πιο ϋνθερμο υποςτηρικτό τησ ςυμφιλύωςησ να υποδεύξει ϋςτω και ϋνα πλεονϋκτημα που θα αποκτόςει αυτό η όπειροσ με το να παραμϋνει ςυνδεδεμϋνη με τη μεγϊλη Βρετανύα. Επαναλαμβϊνω την πρόκληςη! Δεν υπϊρχει ούτε ϋνα πλεονϋκτημα .Σο καλαμπόκι μασ θα πιϊνει την ύδια τιμό ςε οποιαδόποτε αγορϊ τησ Ευρώπησ και με τα χρόματα αυτϊ θα μπορϋςουμε να πληρώςουμε τα αγαθϊ που ειςϊγουμε…» ςελ 86
 18. 18.  « Οι ζημύεσ και τα προβλόματϊ που μασ προξενεύ αυτό η διαςύνδεςη εύναι αμϋτρητα… η υποταγό ςτη Μεγϊλη Βρετανύα ό η εξϊρτηςη απ’ αυτόν ,μασ εμπλϋκει ςε ευρωπαώκούσ πολϋμουσ και διενϋξεισ ,και μασ φϋρνει αντιμϋτωπουσ με ϋθνη που υπό ϊλλεσ ςυνθόκεσ θα επιζητούςαν τη φιλύα μασ.» « Καθετύ ςωςτό και λογικό ςυνηγορεύ υπϋρ τησ αυτονόμηςησ .Σο αύμα των νεκρών και η φωνό τησ φύςησ που θρηνεύ το φωνϊζουν: ΕΙΝΑΙ ΨΡΑ ΝΑ ΑΠΟ΢ΦΙ΢ΣΟΤΜΕ » ςελ 86
 19. 19. Κοινή Αίςθηςη Σ.Πέιν
 20. 20.  4 Ιουλίου 1776  Διακήρυξη τησ ανεξαρτηςίασ  ΢υντάκτεσ : Β. Φραγκλίνοσ ,Σ.Σζέφερςον  Πόλεμοσ τησ ανεξαρτηςία σ ή αμερικανική επανάςταςη :ονομάςτηκε ο πόλεμοσ που ακολούθηςε.
 21. 21. Βενιαμίν Υραγκλίνοσ
 22. 22. Σόμασ Σζέφερςον
 23. 23. Τπογραφή τησ Διακήρυξησ
 24. 24. Απόςπαςμα από τη Διακήρυξη τησ Ανεξαρτηςίασ  «Θεωρούμε τισ ακόλουθεσ αλόθειεσ αυταπόδεικτεσ :Ότι όλοι οι ϊντρεσ γεννιούνται ύςοι .’Οτι προικύζονται από τον Δημιουργό τουσ με ςυγκεκριμϋνα αναφαύρετα δικαιώματα ,ότι μεταξύ αυτών ςυγκαταλϋγονται το δικαύωμα ςτη ζωό , την ελευθερύα και την επιδύωξη τησ ευτυχύασ. Θεωρούμε ότι προκειμϋνου να εξαςφαλιςτούν αυτϊ τα δικαιώματα θεςπύςτηκαν οι κυβερνόςεισ από τουσ ανθρώπουσ ,οι οπούεσ αντλούν τη νόμιμη εξουςύα τουσ από τη ςυγκατϊθεςη εκεύνων που κυβερνούνται από αυτϋσ. Θεωρούμε ακόμα ότι οποτεδόποτε μια μορφό διακυβϋρνηςησ καταςτεύ επιβλαβόσ για τουσ ςκοπούσ αυτούσ ,εύναι δικαύωμα του λαού να την αλλϊξει ό να την καταργόςει και αν εγκαθιδρύςει νϋα κυβϋρνηςη….»Σ.Πϋιν αποςπϊςματα από την Κοινό Λογικό ςτο H. Zinn Ιςτορύα του λαού των Ηνωμϋνων Πολιτειών ,Αιώρα, Αθόνα , ςελ. 89
 25. 25. ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 1.Διαβϊςτε τη Διακόρυξη τησ Ανεξαρτηςύασ και ανιχνεύςτε ςε αυτό την επιρροό του Διαφωτιςμού . 2. Ξαναδιαβϊςτε προςεκτικϊ τη Διακόρυξη. Μόπωσ μπορεύτε να καταλϊβετε εϊν αποκλεύονται κϊποιεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ ; Αν ναι ,ποιεσ; Αν όχι , διαβϊςτε και το παρακϊτω απόςπαςμα από τη διακόρυξη.
 26. 26.  « Ο βαςιλιϊσ,(τησ Αγγλύασ) ϋχει υποδαυλύςει τισ εγχώριεσ ανταρςύεσ και ϋχει προςπαθόςει να ςτρϋψει τουσ ανελϋητουσ ,αγρύουσ Ινδιϊνουσ -των οπούων γνωςτό πολεμικό πρακτικό εύναι η αδιϊκριτη εξόντωςη ανθρώπων κϊθε ηλικύασ ,φύλου και κατϊςταςησ -εναντύον των κατούκων τησ μεθορύου» ςελ 89
 27. 27.  Αρχιςτρϊτηγοσ :Σζ. Ουϊςινγκτον  ΢υνόψε ςυμμαχύεσ με Γαλλύα , Ιςπανύα και Ολλανδύα  1783 : όττα των ϊγγλων ςτο Γιόρκταουν  Σέλοσ του πολέμου
 28. 28. ΑΝΕΞΑΡΣΗ΢ΙΑ ΚΑΙ ΝΈΟ ΚΡΑΣΟ΢  1783 : ΢ΤΝΘΫΚΗ Βερςαλιών : Η Αγγλύα αναγνωρύζει τισ 13 αποικύεσ ωσ ανεξϊρτητο κρϊτοσ με το όνομα  ΗΝΩΜΕΝΕ΢ ΠΟΛΙΣΕΙΕ΢ ΣΗ΢ ΑΜΕΡΙΚΗ΢  1787: ΢ύνταγμα των ΗΠΑ :  Ανακόρυξε τη χώρα ϋνωςη  Βαςύςτηκε ςτη διϊκριςη των εξουςιών
 29. 29. Σζ.Ουάςινγκτον
 30. 30.  Η κεντρικό κυβϋρνηςη αποφαςύζει ϊμυνα Εξωτερικό πολιτικό οικονομύα
 31. 31.  Οι πολιτεύεσ ρυθμύζουν ζητόματα Σοπικόσ αυτοδιούκηςησ Δικαιοςύνησ εκπαύδευςησ αςτυνόμευςησ
 32. 32. ΔΙΑΚΡΙ΢Η ΕΞΟΤ΢ΙΩΝ  Νομοθετικό αςκεύται από το Κογκρϋςο ΓΕΡΟΤ΢άΑ ΒΟΤΛΗ ΣΨΝ ΑΝΣΙΠΡΟ΢ΨΠΨΝ 2 γερουςιαςτϋσ για κϊθε πολιτεύα ,ανεξϊρτητα από τον αριθμό αριθμόσ των βουλευτών ανϊλογοσ με τον πληθυςμό τησ πολιτεύασ
 33. 33.  Εκτελεςτική αςκεύται από τον Πρόεδρο  Εκλϋγεται κϊθε 4 χρόνια από ςώμα εκλεκτόρων  Επανεκλϋγεται μύα μόνο φορϊ  1οσ Πρόεδροσ ΗΠΑ : Σζ.Ουάςινγκτον  Δικαςτική εξουςία: ανεξϊρτητη και αιρετό
 34. 34. Σζ.Ουάςινγκτον
 35. 35. Ουάςινγκτον 1800 περίπου

×