Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Del currículum a la ppc

2,134 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Del currículum a la ppc

 1. 1. Com elaborar la proposta pedagògica?• De forma col·legiada, en equip A partir del PCC, si en tenim, o dels documents de concreció curricular dels quals disposem.Com ens organitzem? En petits grupsDinàmiques de participació i dinamització: amb quines estratègies?
 2. 2. Elements de la proposta pedagògica• Capacitats  objectius que cal compartir amb tota la comunitat educativa, cal que parteixin de les necessitats dels infants i abastin totes les àrees del desenvolupament infantil.• Concrecions curriculars o formes organitzatives dels processos d’E- A: les unitats de programació (UP), a partir dels• Àmbits i temps d’experiència• Projectes• Mesures d’atenció a la diversitat• Criteris organitzatius dels espais, els temps i els materials.• Criteris de cooperació amb les famílies• Mecanismes de coordinació amb altres professionals i en els equips educatius• Criteris d’avaluació dels progressos dels infants, de la nostra intervenció, temporització, metodologia, instruments per a la observació i la documentació
 3. 3. Capacitats. Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i lacoordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formantuna imatge positiva d’ell mateix o mateixa i de les altres persones.• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes,per actuar amb seguretat i eficàcia.• Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiquesbàsiques.• Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos isituacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitudde curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials iculturals.• Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificarneels perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.• Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb les altres persones i enla resolució pacífica de conflictes.• Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin capa una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a laintegració social.
 4. 4. Objectius de primer cicle1.Identificar-se com a persona, assolir el grau de seguretat afectiva i emocionalcorresponent al seu moment maduratiu, i esforçar-se per manifestar i expressar lespròpies emocions i sentiments.2. Establir relacions afectives positives, comprenent i apreciant progressivament el seuentorn immediat, iniciant-se en l’adquisició de comportaments socials que facilitin laintegració en el grup.3. Participar amb iniciativa i constància en les activitats quotidianes d’alimentació,repòs i higiene personal, iniciant-se en la pròpia autonomia i orientant-se en lesseqüències temporals quotidianes i en els espais que li són habituals.4. Comprendre el llenguatge adult i dels altres infants, comunicar-se i expressar-se atraves del moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora delllenguatge oral.5. Dominar progressivament el cos i l’adquisició de noves habilitats motrius,augmentant la sevaautonomia en els desplaçaments, en l’ús dels objectes i l’orientació en l’espaiquotidià.6. Actuar sobre la realitat immediata, descobrir-ne l’organització a partir de les pròpiesvivències iestablir relacions entre objectes segons les seves característiques perceptives.7. Projectar les pròpies vivències a través de l’activitat lúdica, i anar-les representant através d’um incipient joc simbòlic.8. Iniciar-se en la descoberta i l’ús del llenguatge corporal, verbal, matemàtic, musical iplàstic.
 5. 5. Presa de decisions en l’elaboració de la PPC Podem establir canvis en l’assignació dels objectius com a concrecions de cadascuna de les capacitats del currículum? Quines, per exemple? Podeu prioritzar alguna de les capacitats i, per tant dels objectius de cicle tenint en compte les característiques de la vostra escola? De l’anàlisi seqüenciat dels continguts podrem concretar els objectius d’aprenentatge Els eixos que l’estructuren són els àmbits d’experiència i el seu referent, el desenvolupament evolutiu dels infants, que cal saber observar, definir, seqüenciar i identificar-ne els seus canvis.
 6. 6. •De la mateixa manera podem intentar establir vinculacions entre els continguts queproposa el Decret 101/2010 i les àrees curriculars, que sempre caldrà siguin fruit dela reflexió i atenent que, donat el caràcter globalitzador de la construcció delsaprenentatges per part dels infants, en cap cas ha de suposar que estructurem lanostra intervenció educativa a partir de les mateixes o dels blocs de contingut. Hofarem a partir dels àmbits d’experiència i tota mena de propostes obertes, flexiblesi globalitzades. Eixos curriculars estructurals de la Referent: el desenvolupament PPC evolutiu dels infants Àmbits d’activitat i Altres propostes experiència d’activitat Com un procés global, discontinu, (activitats de vida planificades: amb crisis de desenvolupament, quotidiana) individual i períodes sensibles, on  Arribada i comiat  Tallers podem aïllar per establir indicadors  El període d’adaptació  Sortides  L’estona del dinar per avaluar els progressos dels  Joc heurístic  L’estona de descans infants, les àrees:  Altres  L’estona del pati Afectivo- emocional  Jocs simbòlics experiències  Jocs motrius  Projectes Cognitiva  Rutines vinculades als Motriu hàbits d’higiene... Social
 7. 7. De la PPC a la programació d’aula Definició de les UP a partir de les concrecions-eixos dels àmbits d’experiències A partir dels continguts seleccionats definim objectius d’aprenentatge Dissenyem propostes obertes, flexibles, integradores de la diversitat, coherents amb la metodologia i els referents establerts en el PEC i la PPC, que incorporin la projectació, la documentació, que ens permetin avaluar els progressos dels infants, els processos, la nostra intervenció, fer canvis, que garanteixin el benestar dels infants, el respecte als seus drets, que impliquin la cooperació amb les famílies; que siguin motivadores i variades, de joc, en un ambient acollidor, segur, càlid, optimista. Cal establir també els mecanismes de seguiment i revisió dels
 8. 8. Com avaluar la proposta pedagògica?Caldrà avaluar el seu procés d’elaboració (grau de participació, de consens, basat en la majoria o no, presa de decisions justificada professionalment, grau de satisfacció i el document escrit.Els acords establerts reflecteixen el que fem realment? Provenen de la reflexió compartida i del debat? Reunions d’avaluació, qüestionaris
 9. 9. • Unes cites per a pensar…“És necessari preparar-se i preparar les ocasions, aparellar les situacions, calcular els possibles efectes de les propostes, preparar els materials i els ambients, tenir cura dels temps, donar-se temps per controlar les pròpies accions didàctiques. (…) Però és necessari que la mestra deixi també espai a la realitat que es va desenvolupant en cada moment, que es permeti obrir les orelles als rumors de la diversitat que neixen del context dels infants (…) De vegades el programa dels mestres no coincideix amb el dels infants, què cal fer aleshores? Creiem que els dos camins han de coexistir. (...)Al costat del programa pensat i consensuat cal que la mestra reservi en el propi projecte educatiu un espai per al “fóra dels programes”, per al formigueig dels fets imprevistos, de les sol·licitacions extemporànies, de les estimulacions inesperades, dels esdeveniments fortuïts que són el pa de cada dia del viure a l’escola” (Ritscher,P., STACCIOLI, G. (2006). Viure l’escola. Barcelona: Rosa Sensat).
 10. 10. “Una programació que ajuda a anticipar i concretar què ha de fer el mestre a laclasse deixa poc marge a la incertesa, i sovint preveu un seguit d’activitats a fer enuna successió preestablerta, siguin quin siguin el resultat de les mateixes i senseplantejar-se com tenir en compte i incorporar els diferents processos i estilsd’aprenentatge dels infants. (...) És a dir, la programació fa èmfasi en els resultatsassolits i no en el procés. (...) La projectació educativa respon de manera moltmés precisa a la manera com cada individu aprèn (...), ofereix la possibilitat deconstruir el projecte a mesura que aquest es desenvolupa, incorporant lainformació que ens aporta cada pas que donem (...) com tota estratègia, necessitarecolzar sobre instruments de planificació: planificació dels temps, dels espais,dels moviments d’infants i adults a dins i fora de l’escola... No cal utilitzarinstruments preestablerts. Cada equip ha de construir-ne de propis, d’acord ambel projecte educatiu, de manera que tothom s’hi retrobi. De fet el disseny delsinstruments de planificació és un moment d’autoformació de l’equip moltinteressant, que a més ofereix una bona possibilitat de cohesió. Han de ser uneseines que contribueixin a la bona organització general de l’escola i, al mateixtemps, han de ser prou obertes i flexibles per modificar les intencions prèvies. Peraixò han de ser escrites (metafòricament, o potser no tant) amb llapis, perquès’han de poder esborrar, canviar, enriquir, millorar, perquè les nostres intencionstambé s’han de poder reescriure al ritme de l’evolució que els infants i els adultsconstrueixen conjuntament.” (Altimir, D. (2011). Projectar la incertesa. Infància núm. 182, setembre-octubre 2011).

×